z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014"

Transkript

1 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení z předcházejících schůzí rady města Usnesení č. 8/2014 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících schůzí RM takto: 50. schůze RM Usnesení č. 759/2008/c 52. schůze RM Usnesení č. 850/3/ schůze RM Usnesení č. 2830/c/2014 trvalý zrušeno trvá 3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města občanskému sdružení WHITE LIGHT I. Usnesení č. 9/2014 Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) vzít na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 ve výši ,- Kč, předloženou občanským sdružením WHITE LIGHT I., na zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra v Rumburku, ze dne , b) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Rumburk a občanským sdružením WHITE LIGHT I., v předloženém znění, c) uložit místostarostovi města Ing. Aloisi Kittlovi, výše uvedenou smlouvu podepsat. 4. Návrh odpisového plánu pro rok 2014 Městská knihovna Rumburk, Třída 9. května 150/29, příspěvková organizace Usnesení č. 10/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila odpisový plán pro rok 2014 příspěvkové organizace Městská knihovna Rumburk, Třída 9. května 150/29, Rumburk v souladu s 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a článkem X písm. a) a b) odst. 4 platné zřizovací listiny, v předloženém znění. 5. Odvolání zástupců zřizovatele ze školských rad při Základních školách zřizovaných městem Rumburk k datu Jmenování nových zástupců zřizovatele do školských rad při Základních školách zřizovaných městem Rumburk s účinností od Usnesení č. 11/2014 Rada města Rumburka projednala a: a) v souladu s 167 odst. 9, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) odvolala zástupce zřizovatele ve školských radách při 1

2 Základní škole Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p.o. pana Jaroslava Trégra, Základní škole Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p.o. paní Alenu Winterovou, Základní škole Rumburk, V. Kováře 85/31, okres Děčín, p.o. pana Darka Švába a to k datu , b) ukládá panu Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, zaslat písemné sdělení o odvolání zástupce zřizovatele z funkce členů školských rad do rukou předsedů jednotlivých školských rad při základních školách zřizovaných městem Rumburk, c) v souladu s 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jmenovala zástupce zřizovatele ve školských radách při Základní škole Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p.o. paní Bronislavu Nedvědovou členku rady města, Základní škole Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p.o. Ing. Jaroslava Sykáčka, člena rady města, Základní škole Rumburk, V. Kováře 85/31, okres Děčín, Mgr. Ladislava Pokorného, člena rady města s účinností od do konce funkčního období školské rady. 6. Byty - žádost Usnesení č. 12/2014 Rada města Rumburk projednala žádost paní Marie Mirkové a rozhodla: a) uzavřít dohodu o skončení nájemní smlouvy k b.j. č. 11, vel. 1+ 2, Rumburk 1, Vrchlického 19, s paní M. M., b) uzavřít nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 1, vel. 1+2, v domě č.p. 19, Vrchlického ul., Rumburk 1, s nájemcem: M. M. NS na dobu určitou 1 rok. Při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích (zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok. 7. Byty návrh zveřejnění I. Usnesení č. 13/2014 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 14, vel. 1+0, celková podlahová plocha 29,70 m², v domě č.p. 242, Na Valech, Rumburk1. Výše měsíčního nájemného činí 50,- Kč/m² + inventář + služby. Podmínky: NS na dobu určitou 1 rok. Při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích (zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, žádosti budou přijímány na předepsaném formuláři č. 1, který je k dispozici na odboru majetkovém MěÚ Rumburk, zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí. 2

3 II. Usnesení č. 14/2014 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 6, vel. 1+1, celková podlahová plocha 47,66 m², v domě č.p. 16, Vrchlického ul., Rumburk 1. Výše měsíčního nájemného 50,- Kč/m² + inventář + služby. Podmínky: NS na dobu určitou 1 rok. Při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích (zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, žádosti budou přijímány na předepsaném formuláři č. 1, který je k dispozici na odboru majetkovém MěÚ Rumburk, zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí. III. Usnesení č. 15/2014 a) rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytové jednotky č. 13, vel. 1+0 celková podlahová plocha 35,95 m², v domě č.p. 20, Vrchlického ul., Rumburk 1. Výše měsíčního nájemného činí 50,- Kč/m² + služby. Podmínky: úhrada pohledávky váznoucí na předmětném bytu minimálně vy výši celkové dlužné částky ke dni , tj. min ,- Kč, opravy na vlastní náklady budoucího nájemce, NS na dobu určitou 1 rok. Při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích (zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, zveřejnění 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí. b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 13, Vrchlického 20, Rumburk 1, ve výši 5.604,- Kč za cenu min ,- Kč, c) zastavení penalizace ke dni Nemovitosti nájem - žádost Usnesení č. 16/2014 a) bere na vědomí žádost společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha, zastoupené společností VYDIS a.s., Dolní Břežany, doručenou dne o změnu nájemní smlouvy na část obvodových zdí a střechy strojovny výtahu o výměře 25 m² a část střechy o výměře 12 m² na č.p. 283, Luční ul., Rumburk, pro umístění 4 ks anténních nosičů, b) bere na vědomí návrh nové Smlouvy o nájmu části nemovitosti se společností T- Mobile Czech Republic, a.s., Praha, vč. doplnění dle připomínek členů rady města, c) rozhodla v současné době nevyhovět žádosti společnosti T-Mobil Czech Republic, a.s., Praha, zastoupené společností VYDIS a.s., Dolní Břežany, doručené dne a doplněné dne , o změnu nájemní smlouvy na části obvodových zdí a střechy strojovny výtahu o výměře 25 m² a část střechy o výměře 12 m² na č.p. 283, Luční ul., Rumburk, pro umístění 4 ks anténních nosičů. 3

4 9. Pozemky výpůjčka návrh dodatku Usnesení č. 17/2014 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o: a) zrušení usnesení č. 2174/f/2013 ze dne , který bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí uzavřené dne dle návrhu textu Dodatku č. 2 v předloženém znění, b) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí uzavřené dne mezi městem Rumburk a Základní školou Rumburk, Tyršova 1066/2, p.o. dle návrhu textu Dodatku č. 2 v předloženém znění. 10. Pozemky nájem návrh zveřejnění Usnesení č. 18/2014 Rada města Rumburk projednala a rozhodla nezveřejnit záměr pronájmu části p.p.č. 3286/1 trvalý travní porost o výměře 900 m² lokalita ul. Bezručova, v k.ú. Rumburk. 11. Pozemky prodej Strážný vrch II. etapa podání informace Usnesení č. 19/2014 Rada města Rumburk bere na vědomí informaci o probíhajícím jednání prodeje pozemků v lokalitě Strážný vrch. 12. Pozemky prodej - návrh zveřejnění Usnesení č. 20/2014 a) bere na vědomí žádost pí J. K., Rumburk, doručenou dne , o koupi částí p.p.č. 1298/2, 1298/3 a 1298/10 v k.ú. Rumburk, b) rozhodla nezveřejnit záměr prodeje části p.p.č. 1298/2 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 440 m² po GP, části p.p.č. 1298/3 trvalý travní porost o výměře cca 47 m² a části p.p.č. 1398/10 trvalý travní porost o výměře cca 146 m² v k.ú. Rumburk v lok. Strážný vrch, do doby odstranění chybného geometrického a polohového určení. 13. Služebnost inženýrské sítě návrh zřízení I. Usnesení č. 21/2014 Rada města projednala a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrských sítí takto: - smlouva o budoucí smlouvě uzavřená nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, - oprávněný ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupená na základě plné moci firmou GA Energo technik s.r.o., Na střílně AB, Plzeň - Bolevec, - část p.p.č v k.ú. Dolní Křečany, dle zákresu, - cena VB (trasa včetně ochranného pásma) 22,- Kč/m² + DPH ve výši dle platné zákonné sazby v okamžiku platby, minimálně však 1.000,- Kč + DPH + náklady, - povinnost vyzvat povinného k převzetí pozemků a doložit doklad s vyznačením dne převzetí stavby,,dc_d. Křečany, ul. Levá, ppč.362/2, nové knn, oprávněným nebo jeho zástupcem (dále jen,,doklad ), - povinnost doložit GP pro zaměření trasy připojení nového odběrného místa pro RD č.k.362/2 včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců od dne převzetí stavby vyznačeném na dokladu pod 4

5 smluvní pokutou ve výši ,- Kč při nedodržení tohoto termínu splatná do 10 dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, - podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene a úhrada ceny do 60 dnů od doložení GP, podání návrhu na vklad do KN stranou povinnou do 5 pracovních dnů od splnění shora uvedených podmínek, - povinnost budoucího oprávněného požádat budoucího povinného před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn vedení trasy,,dc_d. Křečany, ul. Levá, ppč.362/2 nové knn, pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč při nedodržení této povinnosti, splatnou do 10 dnů od doručení výzvy budoucího povinného budoucímu oprávněnému, - U RWE nebo v případě změny stavby před jejím dokončením požádat budoucího povinného o schválení této změny (před jejím fyzickým provedením) prostřednictvím osoby určené budoucím povinným. II. Usnesení č. 22/2014 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě takto: - smlouva o budoucí smlouvě uzavřena nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, - akce: Rekonstrukce plynovodu v ul. Tř. 9. května, - oprávněný/investor: RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zast. Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, Liberec 3, - části p.p.č. 2927/14 v k.ú. Rumburk, dle zákresu, - cena VB 22,- Kč/m² + DPH ve výši dle platné zákonné sazby v okamžiku platby (trasa včetně ochranného pásma) minimálně však 1.000,- Kč + DPH a náklady, - povinnost vyzvat vlastníka k převzetí pozemku a doložit doklad s vyznačením dne převzetí stavby plynovodu oprávněným nebo jeho zástupcem (dále jen doklad ) - povinnost doložit GP pro zaměření nových plynovodních přípojek, vč. ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené věcným břemenem do šesti (6) měsíců ode dne převzetí stavby vyznačeném na dokladu, pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení tohoto termínu, je pokuta splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy vlastníka budoucímu oprávněnému, - podpis Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a úhrada ceny do šedesáti (60) dnů od doložení GP, podání návrhu na vklad práva do KN stranou povinnou do 5 pracovních dnů od splnění shora uvedených podmínek, - povinnost budoucího oprávněného požádat vlastníka před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn uložení nových plynovodních přípojek pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení této povinnosti je pokuta splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy vlastníka budoucímu oprávněnému. 14. Pověření starosty Usnesení č. 23/2014 Rada města Rumburk projednala a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodla svěřit starostovi města, panu Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, rozhodování v záležitostech samostatné působnosti obce podávat výpovědi nájemních smluv a uzavírat dohody o skončení nájemních smluv k bytům, nebytových prostorám a pozemkům ve vlastnictví Města Rumburk, na základě návrhu příslušného odboru městského úřadu. 5

6 15. Návrh Komisionářské smlouvy č Usnesení č. 24/2014 a) rozhodla schválit Komisionářskou smlouvu č , na prodej knihy Jiříkov - dějiny města, schválenou mezi Městem Rumburk a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Starý Jiříkov, IČ: , v předloženém znění, b) ukládá p. Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, Komisionářskou smlouvu č v předloženém znění, podepsat. 16. Poskytnutí peněžitých darů za mimořádný počin v oblasti sportu v roce 2014 I. Usnesení č. 25/2014 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk: a) rozhodnout ve smyslu 85, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout peněžitý dar za mimořádný počin v oblasti sportu v roce 2014 slečně Anežce Drahotové, ve výši 50 tis. Kč, b) schválit Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Rumburk a výše uvedenou obdarovanou v předloženém znění, c) ukládá starostovi města Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, podepsat Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru, v předloženém znění. II. Usnesení č. 26/2014 Rada města Rumburk projednala a rozhodla a: a) rozhodla ve smyslu 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout peněžitý dar za mimořádný počin v oblasti sportu v roce 2014 panu Ivo Dittrichovi, ve výši 10 tis. Kč, b) schválit Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Rumburk a výše uvedeným obdarovaným v předloženém znění, c) ukládá starostovi města Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, podepsat Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru, v předloženém znění. 17. Rozpočtové opatření č. 3-13/2014 a 2-19/2014 na rok 2014 Usnesení č. 27/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 27/9II.c)1) a c)2), ze dne 10. dubna 2014 rozpočtová opatřen na rok 2014, č. 3-13/2014 a 2-19/2014, v předloženém znění, uskutečněná v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 18. Přehled příjmů, výdajů a financování za období od do Usnesení č. 28/2014 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí informaci Ing. Aloise Kittla, místostarosty města, o přehledu příjmů, výdajů a financování za období od do , v předloženém znění. 6

7 19. Rozpočtové provizorium pro rok 2015 Usnesení č. 29/2014 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk: a) stanovit Pravidla rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu města Rumburk na rok 2015 v předloženém znění, b) uložit Radě města Rumburk připravit a předložit Zastupitelstvu města Rumburk návrh rozpočtu města Rumburk na rok 2015 v termínu do Volba členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk Usnesení č. 30/2014 Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) potvrdit usnesení ZM Rumburk č. 1/7/2014 ze dne , b) schválit předložený volební řád pro volbu člena místopředsedy a členů výborů ZM, c) zvolit člena místopředsedu a dalších 5 členů Finančního výboru Zastupitelstva města Rumburk, d) zvolit člena místopředsedu a dalších 5 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města. 21. Stanovení počtu členů a jmenování členů komise pro prevenci kriminality RM Rumburk Usnesení č. 31/2014 Rada města Rumburk projednala a rozhodla s účinností k : a) stanovit počet členů komise pro prevenci kriminality na devět členů s tím, že bude jmenován předseda komise, místopředseda komise a sedm členů komise, b) jmenovat předsedu komise pro prevenci kriminality: Jiřího Gajdoše, místopředsedu komise pro prevenci kriminality: Petra Adamce, členy komise pro prevenci kriminality: Mgr. Michala Baráka, Mgr. Evu Michalinovou, Janu Masařovou, Mgr. Markétu Skočovskou, Františka Moravec, nprap. Bc. Annu Matejčukovou, Ing. Denisu Svobodovou. 22. Příprava 2. zasedání Zastupitelstva města Rumburk svolaného na 18. prosince 2014 Usnesení č. 32/2014 Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM, b) zvolit návrhovou komisi ve složení: Mgr. Dagmar Žáková, MUDr. Karel Strachoň, p. Václav Staněk, (náhradníci: Mgr. Josef Růžička, Mgr. Karel Diviš), c) zvolit volební komisi ve složení: Mgr. Ladislav Pokorný, MUDr. Vladimír Kolařík, p. Evžen Dvořák, (náhradníci: pí Anna Zibnerová, Ing. Dagmar Mertlová) d) zvolit ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Radek Andrš, Bc. Pavel Vít, (náhradníci: Mgr. Miloslav Kucer, Ing. Karel Schäfer). 7

8 23. Dopis adresovaný Zastupitelstvu města Rumburk Usnesení č. 33/2014 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města: a) bere na vědomí dopis ze dne , adresovaný Zastupitelstvu města Rumburk, zaslaný paní Vladimírou Smrčkovou, V Podhájí 238/4, Rumburk, b) ukládá Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, předat výše zmíněný dopis řediteli Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova 1378/4, Rumburk a požádat ho o přešetření. 24. Přijetí hmotného daru pro Záchytné kotce města Rumburk Usnesení č. 34/2014 a) schválila Darovací smlouvu mezi právnickou osobou Mars Czech s.r.o., se sídlem Michelská 1552/58, Praha 4 a městem Rumburk, jejímž předmětem je hmotný dar pro záchytné kotce v množství 266 kg krmiva značky Whiskas k zajištění výživy zvířat, b) ukládá panu Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, darovací smlouvu s uvedeným dárcem podepsat. 25. Výjimka ze zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území města Rumburk Usnesení č. 35/2014 Rada města Rumburk projednala a v souladu s čl. 3, odst. 4 Nařízením Města Rumburk č. 1/2013 (tržní řád) rozhodla neudělit výjimku k pochůzkovému prodeji na veřejném prostranství města Rumburk (přilehlé ulice u Lužického náměstí) dne od 16,00 hodin do 18,00 hodin, paní Erice Pichové, Průmyslová 1124, Hradec Králové. Bc. Radka Hrubešová, v.r. tajemnice úřadu 8

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více