106. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "106. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 106. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) s c h v a l u j e stanovisko odboru ŠKS jako odpověď na žádost a pověřuje starostku města podpisem této odpovědi, b) bere na vědomí informaci o volných prostorech pro projekt Vzdělávání a podpora příslušníků národnostních menšin, 2/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč na pokrytí projektu VPP naše město do , b) s c h v a l u j e darovací smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 3/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č s Českou poštou, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 4/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů finanční dotaci ve výši ,-- Kč pro Městskou nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem na zajištění provozu dětské LSPP v roce 2010, b) doporuč u j e ZM schválit v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, Dvůr Králové nad Labem, a pověřit starostku města podpisem této smlouvy, 5/ RM V a) souhlasí s přijetím daru ve výši ,-- Kč na financování kultury ve městě Dvůr Králové nad Labem,

2 b) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 6/ RM V a) souhlasí, aby město Dvůr Králové nad Labem bylo ve věci zpracování žádosti o dotaci na zateplení mateřských škol, ulice Elišky Krásnohorské a ulice Roháčova, zastupováno, současně, aby ve věci podání žádosti o dotaci na zateplení DPS Sadová bylo město zastupováno, b) s c h v a l u j e plnou moc pro zastupování města ve věci zpracování žádosti o dotaci na zateplení mateřských škol, ulice Elišky Krásnohorské a ulice Roháčova zpracovatele žádostí o podporu z Operačního programu životního prostředí na akci: Zateplení Mateřských škol: Elišky Krásnohorské čp a Roháčova čp. 2191, Dvůr Králové nad Labem a schvaluje plnou moc ve věci zpracování žádosti o dotaci na akci Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejich podpisem, c) pověřu j e starostku města podpisem dokladů, kterými jsou určeny osoby pověřené jednáním se SFŽP ČR, d) pověřu j e starostku města podpisem prohlášení o DPH, e) pověřu j e starostku města podpisem prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, f) pověřu j e starostku města podpisem prohlášení o provozní kapacitě města, g) pověřu j e starostku města podpisem prohlášení o jiném finančním příspěvku, h) pověřu j e starostku města podpisem žádostí o stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 7/ RM V a) souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č. 32 v čp ul. Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem, b) souhlasí s tím, že nájemci uhradí polovinu finančních nákladů na tyto úpravy ve výši ,- Kč formou splátek nejpozději do , c) s c h v a l u j e dohodu o provedení stavebních úprav v bytě č. 32 v čp ul. Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím podpisem, 8/ RM V a) bere na vě d o m í informaci, že se do zveřejnění záměru dlouhodobě pronajmout objekt čp. 40, náměstí T.G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, generálnímu nájemci s podmínkou zajištění řádného technického stavu vložením investice nepřihlásil žádný zájemce, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM připravit nové výběrové řízení na generálního nájemce objektu čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 9/ RM V 2

3 a) s c h v a l u j e vzhledem k dosavadnímu neúspěšnému jednání o výši vodného a stočného zachovat stejnou cenu jako v roce 2009, pouze navýšenou o aktuální DPH pro rok 2010, tj. z 9% na 10%, b) doporuč u j e ZM schválit zadání zpracování technického auditu provozování vodárenské infrastruktury, c) doporuč u j e ZM schválit postup města, kdy úplata za vodné a stočné, která je hrazena na základě odběratelských smluv, bude inkasována městem na základě dodatků k uzavřeným smlouvám, d) doporuč u j e ZM uložit RM zajistit hrazení vodného a stočného přímo na účet města uzavřením dodatků ke smlouvám na dodávku pitné vody a o odvádění odpadních vod s odběrateli, se kterými je uzavřena smlouva o dodávce, e) doporuč u j e ZM uložit RM jednat o přípravě dohody ve smyslu 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, s obcemi Kuks a Stanovice, f) doporuč u j e ZM schválit iniciování finanční kontroly ve společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. týkající se určování výše vodného a stočného, včetně jeho využívání touto společností, provedené příslušným finančním ředitelstvím, 10/ RM V a) neschvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 11 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty pronájem bytu č. 11 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, od na dobu určitou 1 rok, c) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 11 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, od na dobu určitou 1 rok, za cenu jednostranně zvýšeného nájemného pro rok 2010, za předpokladu, že manželé Benešovi uhradí na účet města kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 11/ RM V schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 11 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 12/ RM V a) bere na vě d o m í, že byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 102 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 102 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města jejím podpisem, 13/ RM V 3

4 a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 24 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 14/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , b) neschvaluje přidělení sociálního bytu (bytu v mimořádně tíživé životní situaci) č. 42 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, a její žádost zamítá z důvodu probíhajícího soudního sporu, 15/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci, 16/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o přidělení bytu, b) bere na vě d o m í, že žádost o přidělení bytu nebyla v souladu s platnými pravidly pro hospodaření s městskými byty zaevidována z důvodu jejich finančního závazku vůči městu, 17/ RM V s c h v a l u j e náhradní lhůtu pro vyklizení a předání bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, do , 18/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ze dne , b) s c h v a l u j e náhradní lhůtu pro úhradu bezdůvodného obohacení shodného s výší nájemného a záloh na služby za byt č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, a to do , 19/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/21 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na 39% podíl na bytové jednotce č. 2958/21 v čp. 2958, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e pronájem 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/21 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na 39% podíl na bytové jednotce č. 2958/21 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od , na dobu určitou do a pověřuje starostku města jejím podpisem, e) doporuč u j e ZM konstatovat, že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu č. 2958/21 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku a pověřit starostku města podpisem dohody, na základě které dojde ke změně nabyvatele a kterou zároveň nabyvatel převezme veškerá práva a povinnosti vyplývající z původní kupní smlouvy, 4

5 20/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí konečné rozhodnutí rady města týkající se úpravy nájemného pro rok 2010 podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od , 21/ RM V a) souhlasí s uzavřením dohod o ceně tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění s ČEZ a. s. platných od , b) s c h v a l u j e Dohody o ceně tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění, přílohy ke kupním smlouvám na dodávku tepelné energie s ČEZ a. s. a pověřuje starostku města jejich podpisem, 22/ RM V a) bere na vě d o m í, že nájemnice ztratila výhodu splátek vyplývající z dohody o splátkách vyúčtování služeb za rok 2008 a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM k úhradě dluhu dle příslušného ustanovení dohody o splátkách, 23/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3571/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV /VB/1 na stavbu DV.Králové n.l.kvnn provozovna čp.3085 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 24/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3596/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/1 na stavbu D.Králové n.l., knn, RD, 3176/12, Dvořák s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 25/ RM V u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM jednat o směně stavebních parcel č. 517 a č. 518 a pozemkové parcely č. 537 za jednu z deseti zasíťovaných parcel pro výstavbu RD v obytné zóně Sylvárov, 26/ RM V u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM nadále jednat o možnosti směny pozemkové parcely č. 54/1 v k.ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené evidenci, za části pozemkových parcel č. 211 dílu 2 a č. 212 v k.ú. Žirecká Podstráň, vedených ve zjednodušené evidenci, 27/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit směnu částí pozemkové parcely č. 2611/9 označených díly c, d, e, f, částí pozemkové parcely č. 3571/33 5

6 označených díly j, k, l, m a částí pozemkové parcely č. 3795/7 označených díly n, o v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem za části pozemkové parcely č. 2611/1 označené díly p, u, části pozemkové parcely č. 2611/5 označené díly r, s, t, část pozemkové parcely č. 2616/1 označenou dílem x v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s finančním vyrovnáním ve výši ,- Kč, b) doporuč u j e ZM schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 2611/11 označenou dílem q a částí pozemkové parcely č. 3571/3 označených díly v, w v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.400,- Kč. c) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o převodu nemovitostí a pověřit starostku města podpisem smlouvy, 28/ RM V a) souhlasí s umístěním elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 110/7 v k.ú. Sylvárov, se zřízením zpevněného sjezdu na části pozemkové parcele č. 110/7 v k.ú. Sylvárov a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 110/7 v k.ú. Sylvárov, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění elektrické přípojky a zpevněného sjezdu na části pozemkové parcely č. 110/7 v k. ú. Sylvárov a pověřuje starostku města jejím podpisem, 29/ RM V a) souhlasí s umístěním elektrické přípojky do částí pozemkových parcel č. 1539/3, č. 3714/3 a č. 1535/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na části pozemkových parcel č. 1539/3, č. 3714/3 a č. 1535/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění elektrické přípojky do částí pozemkových parcel č. 1539/3, č. 3714/3 a č. 1535/30 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 30/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 3769/16 a č. 4099/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, a pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 31/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 1085/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 185 m², b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části p.p.č. 1085/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 32/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu uzavřeného dne dohodou k , 6

7 b) s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, 33/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu uzavřeného dne dohodou k , b) s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č. 3525/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, 16 m 2, za 500,- Kč/m 2 /rok, d) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části p.p.č. 3525/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 34/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí st.p.č. 4016, st.p.č. 4017/1, st.p.č. 4017/2, st.p.č. 4018/1, st.p.č. 4018/2 a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu částí st.p.č. 4016, st.p.č. 4017/1, st.p.č. 4017/2, st.p.č. 4018/1, st.p.č. 4018/2 a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 35/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č. 1084/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 266 m 2 za pronájem 5,-Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 1.330,- Kč, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č. 1084/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 151 m 2 za pronájem 5,-Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 755,- Kč, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 36/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy ze dne na části st.p.č. 3181, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 23 m 2, b) s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e pronájem částí st.p.č. 3181, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 23 m 2 za 9,- Kč/m 2, tj. roční nájemné 207,- Kč, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 37/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu st.p.č. 1466/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu st.p.č. 1466/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 38/ RM a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č. 1042/6 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 30 m 2 za 9,-Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 270,- Kč, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 39/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 241/1 o výměře 1018 m 2 a p.p.č. 241/2 o výměře 80 m 2 v k.ú. Verdek, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m 2 a pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 40/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č o výměře 104 m 2 a části p.p.č. 1108/1 o výměře 13 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za stejných podmínek, jaké byly sjednány v nájemní smlouvě ze dne , b) s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne a pověřuje starostku města jejím podpisem, 41/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 712/16 v k.ú. Bílé Poličany, o výměře 683 m 2 za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m 2, b) doporuč u j e ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 42/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 2240/14, p.p.č. 2240/15, p.p.č. 2240/21 a p.p.č. 2240/28 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou částku 1.000,- Kč/rok, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu částí p.p.č. 2240/14, p.p.č. 2240/15, p.p.č. 2240/21 a p.p.č. 2240/28 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 43/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1731/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č. 1731/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 44/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit směnu pozemkové parcely č. 1939/7 o výměře 3274 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem jako budoucího směnitele 2 za pozemkovou 8

9 parcelu č o výměře 2573 m 2 a části pozemkových parcel č a č o výměře, která bude určena geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s finanční úhradou rozdílu skutečných výměr směňovaných pozemků ve prospěch budoucího směnitele 1 ve výši Kč 45,- /m², b) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí směnné a pověřit starostku města jejím podpisem, 45/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze schůze majetkové komise rady města ze dne , b) doporuč u j e ZM schválit změnu podmínek pro prodej pozemku č.5 číslo parcelní 2004/4 o výměře 688 m², pozemku č.11 parcelní číslo 1984/9 o výměře 520 m², pozemku č.12 parcelní číslo 1984/10 o výměře 437 m², pozemku č.16 parcelní číslo 2004/1 o výměře 403 m² a pozemku č.19 parcelní číslo 2004/16 o výměře 417 m², c) doporuč u j e ZM zrušit část d) usnesení č. 174/ ZM ze dne , kterým byl schválen záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice označených rodinných domů 3 za cenu infrastruktury ,- Kč a minimální kupní cenu pozemku 200,- Kč/m², za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění, d) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace označených rodinných domů 3 za minimální kupní cenu Kč 670,-/m², za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění, 46/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit kupní smlouvu na nabytí stavební parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 102 m² za kupní cenu Kč, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Praha 2 Nové Město a pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy, obsahující tyto obligatorní náležitosti, b) doporuč u j e ZM schválit kupní smlouvu na nabytí stavební parcely č. 198/2 o výměře 152 m² a pozemkové parcely č. 109/2 o výměře 91 m², obě parcely v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu Kč, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Praha 2 Nové Město a pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy, obsahují tyto obligatorní náležitosti, 47/ RM V doporuč u j e ZM schválit jako důvod nabytí pozemkových parcel č. 669/2 o výměře 21 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 677/11 o výměře 29 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 677/6 o výměře 67 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/1 o výměře 6938 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/19 o výměře 14 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/20 o výměře 22 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/23 o výměře 14 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/29 o výměře 434 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/30 o výměře 522 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/ m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/ m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/34 o výměře 705 m², ostatní plocha jiná plocha, č. 678/35 o výměře 181 m², ostatní plocha jiná plocha, č o výměře 47 m², ostatní plocha jiná 9

10 plocha, všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, k podpoře veřejné sportovní nebo kulturní činnosti a k ochraně přírody nebo péči o životní prostředí, 48/ RM V schvaluje změny ve vedlejších ustanoveních nájemní smlouvy, schválené usnesením č b)/ RM, na pronájem pozemků pro zřízení fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně Dvůr Králové nad Labem, s nájemcem, které upřesňují výklad části aa) usnesení č a)/ RM, schváleného , 49/ RM V a) bere na vě d o m í výsledek výběrového řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1599/211 v domě čp a čp na rozhraní ulic Kotkova a plk. Švece otevírání obálek ze dne , b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/211 v čp a čp na rozhraní ulic Kotkova a pl. Švece, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6780/ na spol. částech domu č.p a čp a st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 50/ RM V a) bere na vě d o m í žádosti obce Doubravice a obce Vítězná o umístění dětí do mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Doubravice a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Vítězná a pověřuje starostku města jejím podpisem, 51/ RM V stanovuje obcím úhradu neinvestičních výdajů za dítě v mateřské škole zřízené městem Dvůr Králové nad Labem, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, za školní rok 2009/2010, na částku 5.800,- Kč, 52/ RM V podporuje záměr vybudování nové plastiky památníku zničeného Židovského hřbitova dle studie rekonstrukce Židovského hřbitova ve Dvoře Králové nad Labem a ukládá starostce města podepsat souhlasné stanovisko, 53/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do programu Projektové vyučování, Zájmová práce 10

11 se žáky mimo vyučování a Prevence rizikového chování a integrace dětí a mládeže, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do programů uvedených v bodě a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, c) schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádostí příspěvkové organizace Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 54/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do programu Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do programů uvedených v bodě a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, c) schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádostí příspěvkové organizace Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 55/ RM a) bere na vě d o m í podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do programu Projektové vyučování, Zájmová práce se žáky mimo vyučování, Prevence rizikového chování a integrace dětí a mládeže, Pořádání masových, tělovýchovných a sportovních akcí typu sport pro všechny a Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do programů uvedených v bodě a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, c) schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádostí příspěvkové organizace Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1234, o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 56/ RM V a) bere na vě d o m í zápis letopisecké komise rady města č. 5/2009 ze dne , b) odvolává Mgr. Šárku Hulíkovou z letopisecké komise rady města ke dni , c) j m e n u j e Mgr. Alexandru Jiřičkovou předsedkyní letopisecké komise RM ke dni , 57/ RM V 11

12 s c h v a l u j e text dopisu a pověřuje starostku města podpisem tohoto dopisu, 58/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze sportovní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2010 ze dne , b) u k l á d á místostarostovi Pavlu Krausovi projednat s ředitelem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem možnost změny organizace veřejného bruslení, 59/ RM V a) schvaluje finanční podporu Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ve výši ,- Kč, na organizaci masopustního veselí v termínu , b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zajistit úpravu položek v návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2010 dle podkladů odboru ŠKS, 60/ RM V schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádosti na projekt Královédvorsko volnočasové aktivity pro každého 2010 o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 61/ RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Libotov a s obcí Bílá Třemešná ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřit starostku města jejich podpisem, 62/ RM V doporuč u j e ZM schválit odpis pohledávky a to ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši ,- Kč, 63/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit možnost úhrady dlužné částky ve výši ,- Kč a nákladů řízení ve výši 1.440,- Kč formou měsíčních splátek po 1.200,-- Kč pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou, b) doporuč u j e ZM schválit dohodu o splátkách s účinností od a pověřit starostku města jejím podpisem, 64/ RM V doporuč u j e ZM vydat v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis č. 1/2010 Jednací řád Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem s účinností od a pověřit starostku města jeho podpisem, 65/ RM V a) souhlasí s tím, že s účinností od je poskytovatelem právní pomoci městu Dvůr Králové nad Labem vyčleněné sdružení advokátů Advokátní kancelář, 12

13 b) s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne a pověřuje starostku města jeho podpisem, c) schvaluje udělení nových plných mocí k zastupování města ve všech probíhajících řízeních a pověřuje starostku města podpisem těchto plných mocí, 66/ RM V souhlasí s poskytováním finančního daru ve výši 2.000,- Kč osobám, které odeberou zatoulaného psa z útulku, 67/ RM V s c h v a l u j e program 21. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek dne od 15 hodin v sále Hankova domu. 1. Zahájení 2. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2010 Jednací řád Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 3. Výbory ZM 4. Problematika vodného a stočného 5. Veřejnoprávní smlouva s obcemi Libotov a Bílá Třemešná na výkon přestupkové agendy 6. Odpis pohledávky 7. Žádost o povolení splátek dluhu 8. Smlouva o poskytnutí finanční dotace dětská LSPP 9. Majetkové záležitosti 10. Různé 11. Diskuze 12. Závěr Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 13

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

84. VÝPIS Z USNESENÍ

84. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 84. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.05.2009 1588/2009 84. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 10.06.2009 534/2009 18. ZM V bere na vě d o m í Zápis z jednání finančního výboru

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.11.2008 966/2008-67. RM V souhlasí s vrácením nájemného provozovali trhů v celkové výši 2.500,- Kč,

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

118. VÝPIS Z USNESENÍ

118. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 118. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.12.2013 R/1763/2013-118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

78. VÝPIS Z USNESENÍ

78. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 78. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.10.2012 R/754/2012-78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. prominutí pohledávky podle 102 odst.

Více

118. VÝPIS Z USNESENÍ

118. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 118. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 17.05.2010 R/488/2010-118. Rada města Dvůr Králové nad Labem V podání žádosti o dotaci z integrovaného

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.10.2009 2166/2009 98. RM V a) s c h v a l u j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích (obecní zřízení),

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 23.04.2007 105/2007 5. ZM V s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku města č.

Více

114. VÝPIS Z USNESENÍ

114. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 114. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.04.2010 326/2010 114. RM V a) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 12.01.2009 1186/2009 73. RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne 17.12.2008, b) s c

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2011 R/853/2011-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. předložené plnění úkolu č. R/750/2011-4.1.1.

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

112. VÝPIS Z USNESENÍ

112. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 112. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2010 261/2010 112. RM V souhlasí s pronájmem VIP místnosti na stadionu Technickými službami města

Více

97. VÝPIS Z USNESENÍ

97. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 97. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.10.2009 2107/2009 97. RM V a) r u š í své usnesení č. 1392b)/2009-79.RM, b) bere na vě d o m í zprávu

Více

59. Výpis z USNESENÍ

59. Výpis z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 59. Výpis z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27. 10. 2004 1092/2004-59. RM - V r e v o k u j e usnesení č. 1052c)/2004 58.RM a schvaluje znění tohoto

Více

155. VÝPIS Z USNESENÍ

155. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 155. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 04.11.2014 R/719/2014-155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

24. VÝPIS Z USNESENÍ

24. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 24. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 23.09.2010 769/2010 24. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis ze schůze kontrolního

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.05.2009 1640/2009 85. RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.11.2007 1003/2007 33. RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.01.2008 23/2008-37. RM V a) doporuč u j e ZM schválit finanční dotaci ve výši 200.000,- Kč pro Městskou

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

126. VÝPIS Z USNESENÍ

126. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 126. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 11.03.2014 R/130/2014-126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. smlouvu o umístění a péči o zatoulaná

Více

77. VÝPIS Z USNESENÍ

77. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 77. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 25.09.2012 R/712/2012-77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. s navrženým umístěním zařízení (veřejného

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.04.2007 387/2007 14. RM - V r u š í ke dni 15.04.2007 vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č.

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.02.2005 107/2005 67. RM - V schvaluje zpětvzetí žalobního návrhu na vyklizení bytu proti žalované za podmínky,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

70. VÝPIS Z USNESENÍ

70. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 70. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.03.2005 228/2005 70. RM - V a) s o u h l a s í s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2006 731/2006 29. ZM V s c h v a l u j e Smlouvu o finančním příspěvku mezi Městem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.04.2008 388/2008-47. RM V s c h v a l u j e realizaci GIS dle cenové nabídky firmy T-Mapy, 389/2008-47.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 28.01.2014 R/23/2014-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

32. VÝPIS Z USNESENÍ

32. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 32. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2011 R/780/2011-32. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****,

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

38. VÝPIS Z USNESENÍ

38. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 38. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.02.2008 81/2008-38. RM V a) schvaluje ve smyslu 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

56. VÝPIS Z USNESENÍ

56. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 56. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.04.2012 R/262/2012-56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. nevyhlašuje 1.1. konkursy na ředitele/ředitelky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

IP /003, UL-V.

IP /003, UL-V. U S N E S E N Í 13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 07. 2019 od 15:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

26. VÝPIS Z USNESENÍ

26. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 26. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.08.2007 710/2007 26. RM V nesouhlasí s umístěním sklopného zařízení a doporučuje ponechat pevnou překážku

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 06.02.2018 R/42/2018-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.04.2011 R/297/2011-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se změnou smlouvy o zřízení místa

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.09.2013 R/1551/2013-110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. zahájení veřejné zakázky, časový

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.10.2006 804/2006 115. RM V s c h v a l u j e Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi firmou

Více

133. VÝPIS Z USNESENÍ

133. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 133. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.11.2010 R/1020/2010-133. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. složení hodnotící komise a současně

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více