49. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "49. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice v Podkrkonoší, 484/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem s Diakonií ČCE, střediskem ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 485/ RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru městu Dvůr Králové nad Labem ve výši Kč za nejlepší výsledky ve zpětném odběru elektrozařízení skupiny 5 (použitých světelných zdrojů) za rok 2007 v kategorii obcí nad 5000 obyvatel v Královéhradeckém kraji, se společností EKOLAMP s.r.o., Korytná 47/3, Praha 10, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 486/ RM V souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 1/2008, o veřejném pořádku a souhlasí s umístěním sortimentu ovoce a zeleniny před prodejnou v ulici Havlíčkova čp. 25, 487/ RM V bere na vě domí znění upraveného vzoru nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem výstavní síně Staré radnice, dle přílohy, 488/ RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: a) ZM ověřilo, že změna č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, b) ZM vydává změnu č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy č.j.: (bude doplněno na 12. ZM),

2 489/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci na pořízení územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007, když jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucího odboru VÚP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu odboru VÚP zajistit výběrové řízení a realizaci pořízení ÚAP v navrženém termínu, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 490/ RM V doporuč u j e zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2008 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2008 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: na straně příjmů zvyšuje o ,15 tis. Kč na straně výdajů zvyšuje o ,80 tis. Kč ve financování upravuje o 4.095,65 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2008 na straně příjmů ,08 tis. Kč na straně výdajů ,45 tis. Kč financování ,37 tis. Kč 491/ RM V schvaluje rozšíření okruhu subjektů zapojených do služby ČSOB Cash Pooling fiktivní o městem zřízené příspěvkové organizace působící v oblasti školství, kultury a sociálních služeb, 492/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2008 vnitřní směrnice pro hospodářské dispozice, oběh, kontrolu a přezkušování účetních dokladů právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem, 493/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2008 vnitřní směrnice o pokladních operacích a o postupu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a strážníků městské policie při nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi, 494/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vítězná na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 2

3 policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Den obce pořádané na území obce Vítězná dne a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, b) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Kohoutov na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Lidová řemesla pořádané na území obce Kohoutov dne a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, 495/ RM V s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 2.479,70 Kč s příslušenstvím z důvodu nedobytnosti, 496/ RM V doporučuje ZM vzít na vědomí podnět občanů k systému CZT ze dne a předložené stanovisko města k němu, 497/ RM V doporuč u j e ZM neschválit změnu obecně závazné vyhlášky města č. 3/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, spočívající v rozšíření míst určených k provozování VHP o adresu Benešovo nábřeží čp Dvůr Králové nad Labem, 498/ RM V 1. a) schvaluje návrh zakladatelské listiny včetně obsahu návrhu zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře za následujících podmínek: obchodní firma společnosti: Solární park města Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., sídlo společnosti: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, určení společníků: jediným společníkem obchodní společnosti bude město Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, PSČ , IČ předmět podnikání (činnosti): 1) výroba a distribuce elektřiny 2) velkoobchod výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka: Kč ,- jméno a bydliště jednatele společnosti: Daniel Lukeš, Dvůr Králové nad Labem způsob a lhůta splacení vkladu: na jméno s.r.o. založí město Dvůr Králové nad Labem zvláštní účet u banky, na nějž převede vklad Kč ,-, potvrzení o složení základního kapitálu bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku omezení jednatele společnosti: při jednání za společnost a právních úkonech společnosti jedná jednatel samostatně v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či práva nepřesahuje částku ,- Kč. Při jednání za společnost a právních úkonech společnosti v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či práva 3

4 přesahuje částku ,- Kč, jedná jednatel výhradně po předchozím písemném souhlasu valné hromady společnosti, podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis, v nové obchodní společnosti se zřizuje 3 členná dozorčí rada. Členové dozorčí rady budou jmenováni do 6ti měsíců od vzniku obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) schvaluje město Dvůr Králové nad Labem správcem vkladu a pověřuje starostu města, aby výkonem této činnosti pověřil vedoucího odboru RAF, c) pověřu j e vedoucího odboru RAF zajistit potvrzení o složení základního kapitálu, které bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout předpokládané výdaje související se založením s.r.o. včetně složení základního kapitálu do rozpočtové změny č. 2/2008, e) vyslovuje souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. na adrese náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem prohlášení dokládaného ve smyslu ustanovení 37 Obchodního zákoníku k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, f) u k l á d á starostovi města zajistit prostřednictvím advokátní kanceláře veškeré právní kroky vedoucí k založení obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni , 2. doporuč uje ZM a) schválit předloženou zakladatelskou listinu obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) schválit dle 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, peněžitý vklad Kč ,- do obchodní společnosti, c) udělit zmocnění starostovi města Danielu Lukešovi k tomu, aby za město Dvůr Králové nad Labem vykonal veškeré právní úkony vedoucí k založení obchodní společnosti s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni v souladu s přijatým usnesením, 499/ RM V n e s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace Regionálnímu muzeu v Teplicích, Zámecké náměstí 14, Teplice, na vydání publikace Historické rozšíření ryb v řece Labi, 500/ RM V bere na vě d o m í podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 501/ RM V s c h v a l u j e odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 502/ RM V 4

5 schvaluje odměny ředitelkám Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy předložené zprávy. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 503/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu map Podkrkonoší, map Rozhledny ČR a map Vodní díla ČR, dle předloženého návrhu, 504/ RM V schvaluje účast na setkání s Ing. Pavlem Bradíkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, dne v RegioCentru Nový pivovar v Hradci Králové, 505/ RM V a) schvaluje udělení Ocenění města in memoriam panu Jindřichu Vávrovi, při příležitosti 25. výročí jeho úmrtí, b) pověřuje starostu města předáním ocenění dne v Hankově domě, městském kulturním zařízení, 506/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce se Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem na nemovitosti budovu bez č.p. na st.p.č.862/1 a se st.p.č. 862/1 o výměře m 2 a na st.p.č. 862/2 - sportovní hala v ul. nábřeží Jiřího Wolkera v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne s příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad Labem, který mění přílohu č. 1 této smlouvy a pověřuje starostu města jeho podpisem, 507/ RM V s c h v a l u j e upravený návrh ceníku ve variantě A reklamního systému v předloženém znění, 508/ RM V schvaluje řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a lesmistrovi Městských lesů Dvora Králové nad Labem odměnu v navržené výši. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 509/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o druhém jednání hodnotící komise a zprávu (protokol) o posouzení a hodnocení nabídek ze dne o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 5

6 zakázkách, na zhotovitele (zhotovení díla) akce: Rekonstrukce ulice Máchova ve Dvoře Králové nad Labem, b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky a o dalším pořadí uchazečů na výše uvedenou veřejnou zakázku, c) schvaluje SOD s vítězným uchazečem na výše uvedenou VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení a pověřuje starostu města podpisem této SOD, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky VZ o výsledku, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat náklady VZ do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 510/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Vybavení kanceláří v podkrovních částech Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem klimatizací ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise: o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 511/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací mezi městem Dvůr Králové nad Labem a správcem konkursní podstaty úpadce TIBA, a.s., IČO , Podnikatelská 552, Praha 9, a pověřuje starostu města podpisem této dohody, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit předání jedné kopie podepsané dohody provozovateli vodovodní a kanalizační sítě společnosti Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem k realizaci provozování provozně souvisejících kanalizací v souladu s touto dohodou a jejími přílohami, 512/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce vnitřních rozvodů zdravotní techniky v ZŠ R.A.Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise: o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, 6

7 513/ RM V a) s c h v a l u j e postup zadání zakázky na převystrojení vrtu V-16 v souladu s čl. 4 odst. 2 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem - přímé zadání vybranému dodavateli z důvodu odvracení možného obecného ohrožení, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Chrudim na převystrojení vrtu V-16 pro zásobování bazénů na koupališti a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady výše uvedené akce (300 tis. Kč) do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 514/ RM V a) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci a realizaci akce: Dvůr Králové nad Labem Sylvárov Boží muka celková oprava v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 515/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě číslo: s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady na připojení k distribuční soustavě ve výši ,-Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 516/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí zprávu o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu, 517/ RM V bere na vě d o m í zprávu o odstranění závad ze Zprávy o stavu požární prevence ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2007, 518/ RM V 7

8 s c h v a l u j e mandátní smlouvu č. 334/2008 s ALLOWANCE s.r.o. na poradenskou činnost a metodickou podporu v rámci přípravy a realizace projektů Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a Opatření na zlepšení technického stavu kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 519/ RM V a) r u š í své usnesení č. 198/ RM ze dne , b) u k l á d á vedoucí právního oddělení, odboru KTÚ, podat žalobu na vyklizení bytu č. 102 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, a to v případě, že byt nevyklidí a nepředá nejpozději do , 520/ RM V a) n e s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu porušování dobrých mravů v domě, b) ukládá vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, k vyklizení a předání bytu č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, a to nejpozději do , c) u k l á d á vedoucí právního oddělení, odboru KTÚ, podat žalobu na vyklizení bytu č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, a to v případě, že byt nebude vyklizen a předán nejpozději do , 521/ RM V s c h v a l u j e dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 211 v č.p. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude nájemní smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 2 roky do a pověřuje starostu města jeho podpisem, 522/ RM V neschvaluje přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci, 523/ RM V a) s c h v a l u j e úpravy bytu č. 14 v č.p. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem v rámci přizpůsobení bytu pro bydlení osoby tělesně postižené, b) schvaluje přidělení bytu č. 14 v čp. 734 v ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu v mimořádně tíživé životní situaci soc. bytu a schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu města jejím podpisem. K podpisu nájemní smlouvy a k předání bytu dojde po provedení úprav bytu dle bodu a) tohoto usnesení, 524/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o přidělení integračního bytu, b) neschvaluje přidělení bytu, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat radu města po schválení vládou o podmínkách získání dotace ze Státního integračního programu, 525/ RM V 8

9 a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 131 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 131 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, 526/ RM V s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 57 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, 527/ RM V s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p na nábřeží Benešově, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, 528/ RM V a) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM jednat se společností Malus s.r.o., Choustníkovo Hradiště, o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne a o termínu vyklizení a předání objektu č.p. 39 a ocelokolny na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71 a pozemků st.p.č. 4 a st.p.č. 71 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat nemovitosti č.p. 39 na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71, st.p.č. 4 a st.p.č. 71, vše v k.ú. Zboží u Dvora Králové, 529/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/151 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4170/ na spol. částech domu s č.p. 1599, č.p. 1661, st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, firmě F&N INVEST s.r.o. Hradec Králové za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/152 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4605/ na spol. částech domu s č.p. 1599, č.p. 1661, st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, firmě F&N INVEST s.r.o. Hradec Králové za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 530/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní přípojky v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 531/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění elektrické přípojky v pozemkové parcele č. 2307/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 9

10 532/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění zpevněné plochy na stavební parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se správcem domu č.p. 2374, Seifertova 2374, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 533/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/1 na stavbu Dv. Králové n.l., knn pro RD, J. Vidasov s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 534/ RM V s c h v a l u j e dohodu č. IE /P/20 s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny na akci Žir. Podstráň, rek.nn vývod za TS 387 k letišti s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města podpisem dohody, 535/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/7 a části st.p.č. 863 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely a 300,- Kč/m 2 stavební parcely, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem částí pozemků bude hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 150,- Kč/m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku budou hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 536/ RM V a) schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1688/4 a části pozemkové parcely č.1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 180,- Kč/m 2 b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1688/4 a části pozemkové parcely č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 537/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky Pozemkového fondu ČR, 10

11 538/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemků st.p.č. 130/2, st.p.č. 2001/2, p.p.č. 4781, p.p.č a p.p.č. 49/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 2.500,- Kč/m 2 firmě Protivítr-invest s.r.o., Náchod, doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy, b) doporuč u j e ZM schválit budoucí kupní smlouvu na část p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s firmou Protivítr-invest s.r.o., Náchod a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy, c) doporuč u j e ZM schválit dohodu o užívání pozemků k provozování placeného parkoviště a budovu garáží na parkování vozidel s firmou Protivítr-invest s.r.o., Náchod a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem dohody, d) doporuč u j e ZM schválit vyřazení PD na akci: Rekonstrukce parkoviště J. Hory v celkové částce ,- Kč z dlouhodobého majetku, 539/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění splaškové a dešťové kanalizace v p.p.č. 3560, p.p.č. 4733/2, p.p.č. 4733/4, p.p.č. 3559/1 a st.p.č. 513 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se společností Protivítr-invest s.r.o., Náchod a pověřuje starostu města jejím podpisem, 540/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 541/ RM V a) schvaluje záměr prodeje stavební parcely č a pozemkové parcely č. 157/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 500,- Kč/m 2 stavební parcely, 180,- Kč/m 2 pozemkové parcely, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje stavební parcely č a pozemkové parcely č. 157/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 542/ RM V a) schvaluje záměr směny části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr směny části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 543/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu RMS NTL plynovodu Dvůr Králové nad Labem ul. Zahradní, R.A. Dvorského s firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, která je na základě plné moci oprávněna zastupovat společnost VČP Net, s.r.o., Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 11

12 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodu v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, která je na základě plné moci oprávněna zastupovat společnost VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 544/ RM V s c h v a l u j e odchylně od vyhlášeného zveřejnění č. 110/2007 ze dne doplacení kupní ceny v rámci prodeje bytové jednotky č. 1679/42 a prodlužuje termín pro úhradu zbytku kupní ceny do , 545/ RM V a) s c h v a l u j e záměr prodeje p.p.č o výměře 1013 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje p.p.č na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 546/ RM V schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 2020/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 300 m 2 za 2,- Kč/m 2 /rok a ukládá vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 547/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely p.p.č. 52/1 o výměře 233 m 2 v k.ú. Verdek za cenu 100,- Kč/m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující. (poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 548/ RM V 1.doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely a) p.p.č.1071/2 o výměře 160 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/m 2, b) p.p.č.1071/3 o výměře 153 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, c) p.p.č.1071/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, d) p.p.č.1071/5 o výměře 84 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, e) p.p.č. 1071/6 o výměře 242 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, 2. d o p o r u č u j e schválit kupní smlouvy vztahující se k prodejům dle bodů a) až e) a pověřit starostu města jejich podpisem. Náklady spojené s prodejem výše uvedených pozemků hradí strany kupující v jednotlivých kupních smlouvách uvedené (poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 549/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely p.p.č. 2532/2 o výměře 583 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/m 2, schválit 12

13 kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující. (vklad do katastru nemovitostí), 550/ RM V s c h v a l u j e program 12. ZM konaného v úterý dne v aule Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem: 1. Zahájení 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Závěrečný účet města za rok Rozpočtová změna č. 2 pro rok Smlouva o poskytnutí a využití dotace finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro HZS Královéhradeckého kraje 6. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činnosti Městské policie s obcemi 7. Žádost společnosti KATA, a.s. Pilníkov o změně vyhlášky č. 3/2008 města Dvůr Králové nad Labem o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje 8. Založení obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem 9. Volba nových členů a nového předsedy kontrolního výboru ZM 10. Změna č. 9 územního plánu 11. Majetkové záležitosti 12. Kupní smlouva č. 61/P/08 na úplatný převod plynárenského zařízení zrealizovaného v rámci akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD a BD, lokalita Alešova ulice ve Dvoře Králové nad Labem 13. Smlouva o budoucí smlouvě na připojení odběrného místa ČEZ Distribuce, a.s. (čistírna odpadních vod) 14. Dotace vlastníkům objektů na obnovu fasád 15. Náklady na odklizení osobních věcí a černé skládky - Sylvárov č.p Různé Zpráva o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu Podnět občanů k systému CZT 17. Výbory ZM 18. Diskuze 19. Závěr Daniel Lukeš starosta Ing. Petr Mrázek místostarosta 13

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více