49. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "49. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice v Podkrkonoší, 484/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem s Diakonií ČCE, střediskem ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 485/ RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru městu Dvůr Králové nad Labem ve výši Kč za nejlepší výsledky ve zpětném odběru elektrozařízení skupiny 5 (použitých světelných zdrojů) za rok 2007 v kategorii obcí nad 5000 obyvatel v Královéhradeckém kraji, se společností EKOLAMP s.r.o., Korytná 47/3, Praha 10, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 486/ RM V souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 1/2008, o veřejném pořádku a souhlasí s umístěním sortimentu ovoce a zeleniny před prodejnou v ulici Havlíčkova čp. 25, 487/ RM V bere na vě domí znění upraveného vzoru nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem výstavní síně Staré radnice, dle přílohy, 488/ RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: a) ZM ověřilo, že změna č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, b) ZM vydává změnu č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy č.j.: (bude doplněno na 12. ZM),

2 489/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci na pořízení územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007, když jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucího odboru VÚP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu odboru VÚP zajistit výběrové řízení a realizaci pořízení ÚAP v navrženém termínu, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 490/ RM V doporuč u j e zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2008 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2008 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: na straně příjmů zvyšuje o ,15 tis. Kč na straně výdajů zvyšuje o ,80 tis. Kč ve financování upravuje o 4.095,65 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2008 na straně příjmů ,08 tis. Kč na straně výdajů ,45 tis. Kč financování ,37 tis. Kč 491/ RM V schvaluje rozšíření okruhu subjektů zapojených do služby ČSOB Cash Pooling fiktivní o městem zřízené příspěvkové organizace působící v oblasti školství, kultury a sociálních služeb, 492/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2008 vnitřní směrnice pro hospodářské dispozice, oběh, kontrolu a přezkušování účetních dokladů právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem, 493/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2008 vnitřní směrnice o pokladních operacích a o postupu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a strážníků městské policie při nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi, 494/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vítězná na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 2

3 policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Den obce pořádané na území obce Vítězná dne a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, b) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Kohoutov na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Lidová řemesla pořádané na území obce Kohoutov dne a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, 495/ RM V s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 2.479,70 Kč s příslušenstvím z důvodu nedobytnosti, 496/ RM V doporučuje ZM vzít na vědomí podnět občanů k systému CZT ze dne a předložené stanovisko města k němu, 497/ RM V doporuč u j e ZM neschválit změnu obecně závazné vyhlášky města č. 3/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, spočívající v rozšíření míst určených k provozování VHP o adresu Benešovo nábřeží čp Dvůr Králové nad Labem, 498/ RM V 1. a) schvaluje návrh zakladatelské listiny včetně obsahu návrhu zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře za následujících podmínek: obchodní firma společnosti: Solární park města Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., sídlo společnosti: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, určení společníků: jediným společníkem obchodní společnosti bude město Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, PSČ , IČ předmět podnikání (činnosti): 1) výroba a distribuce elektřiny 2) velkoobchod výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka: Kč ,- jméno a bydliště jednatele společnosti: Daniel Lukeš, Dvůr Králové nad Labem způsob a lhůta splacení vkladu: na jméno s.r.o. založí město Dvůr Králové nad Labem zvláštní účet u banky, na nějž převede vklad Kč ,-, potvrzení o složení základního kapitálu bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku omezení jednatele společnosti: při jednání za společnost a právních úkonech společnosti jedná jednatel samostatně v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či práva nepřesahuje částku ,- Kč. Při jednání za společnost a právních úkonech společnosti v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či práva 3

4 přesahuje částku ,- Kč, jedná jednatel výhradně po předchozím písemném souhlasu valné hromady společnosti, podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis, v nové obchodní společnosti se zřizuje 3 členná dozorčí rada. Členové dozorčí rady budou jmenováni do 6ti měsíců od vzniku obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) schvaluje město Dvůr Králové nad Labem správcem vkladu a pověřuje starostu města, aby výkonem této činnosti pověřil vedoucího odboru RAF, c) pověřu j e vedoucího odboru RAF zajistit potvrzení o složení základního kapitálu, které bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout předpokládané výdaje související se založením s.r.o. včetně složení základního kapitálu do rozpočtové změny č. 2/2008, e) vyslovuje souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. na adrese náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem prohlášení dokládaného ve smyslu ustanovení 37 Obchodního zákoníku k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, f) u k l á d á starostovi města zajistit prostřednictvím advokátní kanceláře veškeré právní kroky vedoucí k založení obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni , 2. doporuč uje ZM a) schválit předloženou zakladatelskou listinu obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) schválit dle 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, peněžitý vklad Kč ,- do obchodní společnosti, c) udělit zmocnění starostovi města Danielu Lukešovi k tomu, aby za město Dvůr Králové nad Labem vykonal veškeré právní úkony vedoucí k založení obchodní společnosti s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni v souladu s přijatým usnesením, 499/ RM V n e s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace Regionálnímu muzeu v Teplicích, Zámecké náměstí 14, Teplice, na vydání publikace Historické rozšíření ryb v řece Labi, 500/ RM V bere na vě d o m í podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 501/ RM V s c h v a l u j e odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 502/ RM V 4

5 schvaluje odměny ředitelkám Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy předložené zprávy. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 503/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu map Podkrkonoší, map Rozhledny ČR a map Vodní díla ČR, dle předloženého návrhu, 504/ RM V schvaluje účast na setkání s Ing. Pavlem Bradíkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, dne v RegioCentru Nový pivovar v Hradci Králové, 505/ RM V a) schvaluje udělení Ocenění města in memoriam panu Jindřichu Vávrovi, při příležitosti 25. výročí jeho úmrtí, b) pověřuje starostu města předáním ocenění dne v Hankově domě, městském kulturním zařízení, 506/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce se Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem na nemovitosti budovu bez č.p. na st.p.č.862/1 a se st.p.č. 862/1 o výměře m 2 a na st.p.č. 862/2 - sportovní hala v ul. nábřeží Jiřího Wolkera v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne s příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad Labem, který mění přílohu č. 1 této smlouvy a pověřuje starostu města jeho podpisem, 507/ RM V s c h v a l u j e upravený návrh ceníku ve variantě A reklamního systému v předloženém znění, 508/ RM V schvaluje řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a lesmistrovi Městských lesů Dvora Králové nad Labem odměnu v navržené výši. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 509/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o druhém jednání hodnotící komise a zprávu (protokol) o posouzení a hodnocení nabídek ze dne o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 5

6 zakázkách, na zhotovitele (zhotovení díla) akce: Rekonstrukce ulice Máchova ve Dvoře Králové nad Labem, b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky a o dalším pořadí uchazečů na výše uvedenou veřejnou zakázku, c) schvaluje SOD s vítězným uchazečem na výše uvedenou VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení a pověřuje starostu města podpisem této SOD, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky VZ o výsledku, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat náklady VZ do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 510/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Vybavení kanceláří v podkrovních částech Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem klimatizací ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise: o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 511/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací mezi městem Dvůr Králové nad Labem a správcem konkursní podstaty úpadce TIBA, a.s., IČO , Podnikatelská 552, Praha 9, a pověřuje starostu města podpisem této dohody, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit předání jedné kopie podepsané dohody provozovateli vodovodní a kanalizační sítě společnosti Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem k realizaci provozování provozně souvisejících kanalizací v souladu s touto dohodou a jejími přílohami, 512/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce vnitřních rozvodů zdravotní techniky v ZŠ R.A.Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise: o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, 6

7 513/ RM V a) s c h v a l u j e postup zadání zakázky na převystrojení vrtu V-16 v souladu s čl. 4 odst. 2 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem - přímé zadání vybranému dodavateli z důvodu odvracení možného obecného ohrožení, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Chrudim na převystrojení vrtu V-16 pro zásobování bazénů na koupališti a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady výše uvedené akce (300 tis. Kč) do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 514/ RM V a) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci a realizaci akce: Dvůr Králové nad Labem Sylvárov Boží muka celková oprava v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 515/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě číslo: s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady na připojení k distribuční soustavě ve výši ,-Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 516/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí zprávu o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu, 517/ RM V bere na vě d o m í zprávu o odstranění závad ze Zprávy o stavu požární prevence ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2007, 518/ RM V 7

8 s c h v a l u j e mandátní smlouvu č. 334/2008 s ALLOWANCE s.r.o. na poradenskou činnost a metodickou podporu v rámci přípravy a realizace projektů Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a Opatření na zlepšení technického stavu kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 519/ RM V a) r u š í své usnesení č. 198/ RM ze dne , b) u k l á d á vedoucí právního oddělení, odboru KTÚ, podat žalobu na vyklizení bytu č. 102 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, a to v případě, že byt nevyklidí a nepředá nejpozději do , 520/ RM V a) n e s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu porušování dobrých mravů v domě, b) ukládá vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, k vyklizení a předání bytu č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, a to nejpozději do , c) u k l á d á vedoucí právního oddělení, odboru KTÚ, podat žalobu na vyklizení bytu č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, a to v případě, že byt nebude vyklizen a předán nejpozději do , 521/ RM V s c h v a l u j e dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 211 v č.p. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude nájemní smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 2 roky do a pověřuje starostu města jeho podpisem, 522/ RM V neschvaluje přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci, 523/ RM V a) s c h v a l u j e úpravy bytu č. 14 v č.p. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem v rámci přizpůsobení bytu pro bydlení osoby tělesně postižené, b) schvaluje přidělení bytu č. 14 v čp. 734 v ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu v mimořádně tíživé životní situaci soc. bytu a schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu města jejím podpisem. K podpisu nájemní smlouvy a k předání bytu dojde po provedení úprav bytu dle bodu a) tohoto usnesení, 524/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o přidělení integračního bytu, b) neschvaluje přidělení bytu, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat radu města po schválení vládou o podmínkách získání dotace ze Státního integračního programu, 525/ RM V 8

9 a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 131 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 131 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, 526/ RM V s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 57 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, 527/ RM V s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p na nábřeží Benešově, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, 528/ RM V a) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM jednat se společností Malus s.r.o., Choustníkovo Hradiště, o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne a o termínu vyklizení a předání objektu č.p. 39 a ocelokolny na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71 a pozemků st.p.č. 4 a st.p.č. 71 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat nemovitosti č.p. 39 na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71, st.p.č. 4 a st.p.č. 71, vše v k.ú. Zboží u Dvora Králové, 529/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/151 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4170/ na spol. částech domu s č.p. 1599, č.p. 1661, st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, firmě F&N INVEST s.r.o. Hradec Králové za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/152 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4605/ na spol. částech domu s č.p. 1599, č.p. 1661, st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, firmě F&N INVEST s.r.o. Hradec Králové za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 530/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní přípojky v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 531/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění elektrické přípojky v pozemkové parcele č. 2307/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 9

10 532/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění zpevněné plochy na stavební parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se správcem domu č.p. 2374, Seifertova 2374, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 533/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/1 na stavbu Dv. Králové n.l., knn pro RD, J. Vidasov s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 534/ RM V s c h v a l u j e dohodu č. IE /P/20 s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny na akci Žir. Podstráň, rek.nn vývod za TS 387 k letišti s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města podpisem dohody, 535/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/7 a části st.p.č. 863 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely a 300,- Kč/m 2 stavební parcely, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem částí pozemků bude hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 150,- Kč/m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku budou hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 536/ RM V a) schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1688/4 a části pozemkové parcely č.1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 180,- Kč/m 2 b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1688/4 a části pozemkové parcely č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 537/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky Pozemkového fondu ČR, 10

11 538/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemků st.p.č. 130/2, st.p.č. 2001/2, p.p.č. 4781, p.p.č a p.p.č. 49/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 2.500,- Kč/m 2 firmě Protivítr-invest s.r.o., Náchod, doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy, b) doporuč u j e ZM schválit budoucí kupní smlouvu na část p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s firmou Protivítr-invest s.r.o., Náchod a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy, c) doporuč u j e ZM schválit dohodu o užívání pozemků k provozování placeného parkoviště a budovu garáží na parkování vozidel s firmou Protivítr-invest s.r.o., Náchod a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem dohody, d) doporuč u j e ZM schválit vyřazení PD na akci: Rekonstrukce parkoviště J. Hory v celkové částce ,- Kč z dlouhodobého majetku, 539/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění splaškové a dešťové kanalizace v p.p.č. 3560, p.p.č. 4733/2, p.p.č. 4733/4, p.p.č. 3559/1 a st.p.č. 513 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se společností Protivítr-invest s.r.o., Náchod a pověřuje starostu města jejím podpisem, 540/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 541/ RM V a) schvaluje záměr prodeje stavební parcely č a pozemkové parcely č. 157/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 500,- Kč/m 2 stavební parcely, 180,- Kč/m 2 pozemkové parcely, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje stavební parcely č a pozemkové parcely č. 157/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 542/ RM V a) schvaluje záměr směny části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr směny části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 543/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu RMS NTL plynovodu Dvůr Králové nad Labem ul. Zahradní, R.A. Dvorského s firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, která je na základě plné moci oprávněna zastupovat společnost VČP Net, s.r.o., Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 11

12 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodu v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, která je na základě plné moci oprávněna zastupovat společnost VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 544/ RM V s c h v a l u j e odchylně od vyhlášeného zveřejnění č. 110/2007 ze dne doplacení kupní ceny v rámci prodeje bytové jednotky č. 1679/42 a prodlužuje termín pro úhradu zbytku kupní ceny do , 545/ RM V a) s c h v a l u j e záměr prodeje p.p.č o výměře 1013 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje p.p.č na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 546/ RM V schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 2020/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 300 m 2 za 2,- Kč/m 2 /rok a ukládá vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 547/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely p.p.č. 52/1 o výměře 233 m 2 v k.ú. Verdek za cenu 100,- Kč/m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující. (poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 548/ RM V 1.doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely a) p.p.č.1071/2 o výměře 160 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/m 2, b) p.p.č.1071/3 o výměře 153 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, c) p.p.č.1071/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, d) p.p.č.1071/5 o výměře 84 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, e) p.p.č. 1071/6 o výměře 242 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, 2. d o p o r u č u j e schválit kupní smlouvy vztahující se k prodejům dle bodů a) až e) a pověřit starostu města jejich podpisem. Náklady spojené s prodejem výše uvedených pozemků hradí strany kupující v jednotlivých kupních smlouvách uvedené (poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 549/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely p.p.č. 2532/2 o výměře 583 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/m 2, schválit 12

13 kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující. (vklad do katastru nemovitostí), 550/ RM V s c h v a l u j e program 12. ZM konaného v úterý dne v aule Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem: 1. Zahájení 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Závěrečný účet města za rok Rozpočtová změna č. 2 pro rok Smlouva o poskytnutí a využití dotace finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro HZS Královéhradeckého kraje 6. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činnosti Městské policie s obcemi 7. Žádost společnosti KATA, a.s. Pilníkov o změně vyhlášky č. 3/2008 města Dvůr Králové nad Labem o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje 8. Založení obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem 9. Volba nových členů a nového předsedy kontrolního výboru ZM 10. Změna č. 9 územního plánu 11. Majetkové záležitosti 12. Kupní smlouva č. 61/P/08 na úplatný převod plynárenského zařízení zrealizovaného v rámci akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD a BD, lokalita Alešova ulice ve Dvoře Králové nad Labem 13. Smlouva o budoucí smlouvě na připojení odběrného místa ČEZ Distribuce, a.s. (čistírna odpadních vod) 14. Dotace vlastníkům objektů na obnovu fasád 15. Náklady na odklizení osobních věcí a černé skládky - Sylvárov č.p Různé Zpráva o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu Podnět občanů k systému CZT 17. Výbory ZM 18. Diskuze 19. Závěr Daniel Lukeš starosta Ing. Petr Mrázek místostarosta 13

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.11.2007 1003/2007 33. RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.05.2009 1640/2009 85. RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

97. VÝPIS Z USNESENÍ

97. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 97. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.10.2009 2107/2009 97. RM V a) r u š í své usnesení č. 1392b)/2009-79.RM, b) bere na vě d o m í zprávu

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.04.2011 R/297/2011-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se změnou smlouvy o zřízení místa

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 30.05.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 222/16: RaM schválila program jednání

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 28.01.2014 R/23/2014-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.06.2008 605/2008-53. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče s účinností

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 1/ Kontrola usnesení 27/130 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více