49. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "49. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice v Podkrkonoší, 484/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem s Diakonií ČCE, střediskem ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 485/ RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru městu Dvůr Králové nad Labem ve výši Kč za nejlepší výsledky ve zpětném odběru elektrozařízení skupiny 5 (použitých světelných zdrojů) za rok 2007 v kategorii obcí nad 5000 obyvatel v Královéhradeckém kraji, se společností EKOLAMP s.r.o., Korytná 47/3, Praha 10, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 486/ RM V souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 1/2008, o veřejném pořádku a souhlasí s umístěním sortimentu ovoce a zeleniny před prodejnou v ulici Havlíčkova čp. 25, 487/ RM V bere na vě domí znění upraveného vzoru nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem výstavní síně Staré radnice, dle přílohy, 488/ RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: a) ZM ověřilo, že změna č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, b) ZM vydává změnu č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy č.j.: (bude doplněno na 12. ZM),

2 489/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci na pořízení územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007, když jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucího odboru VÚP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu odboru VÚP zajistit výběrové řízení a realizaci pořízení ÚAP v navrženém termínu, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 490/ RM V doporuč u j e zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2008 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2008 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: na straně příjmů zvyšuje o ,15 tis. Kč na straně výdajů zvyšuje o ,80 tis. Kč ve financování upravuje o 4.095,65 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2008 na straně příjmů ,08 tis. Kč na straně výdajů ,45 tis. Kč financování ,37 tis. Kč 491/ RM V schvaluje rozšíření okruhu subjektů zapojených do služby ČSOB Cash Pooling fiktivní o městem zřízené příspěvkové organizace působící v oblasti školství, kultury a sociálních služeb, 492/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2008 vnitřní směrnice pro hospodářské dispozice, oběh, kontrolu a přezkušování účetních dokladů právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem, 493/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2008 vnitřní směrnice o pokladních operacích a o postupu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a strážníků městské policie při nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi, 494/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vítězná na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 2

3 policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Den obce pořádané na území obce Vítězná dne a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, b) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Kohoutov na zajištění výkonu úkolů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci Lidová řemesla pořádané na území obce Kohoutov dne a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy, 495/ RM V s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 2.479,70 Kč s příslušenstvím z důvodu nedobytnosti, 496/ RM V doporučuje ZM vzít na vědomí podnět občanů k systému CZT ze dne a předložené stanovisko města k němu, 497/ RM V doporuč u j e ZM neschválit změnu obecně závazné vyhlášky města č. 3/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, spočívající v rozšíření míst určených k provozování VHP o adresu Benešovo nábřeží čp Dvůr Králové nad Labem, 498/ RM V 1. a) schvaluje návrh zakladatelské listiny včetně obsahu návrhu zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře za následujících podmínek: obchodní firma společnosti: Solární park města Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., sídlo společnosti: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, určení společníků: jediným společníkem obchodní společnosti bude město Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, PSČ , IČ předmět podnikání (činnosti): 1) výroba a distribuce elektřiny 2) velkoobchod výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka: Kč ,- jméno a bydliště jednatele společnosti: Daniel Lukeš, Dvůr Králové nad Labem způsob a lhůta splacení vkladu: na jméno s.r.o. založí město Dvůr Králové nad Labem zvláštní účet u banky, na nějž převede vklad Kč ,-, potvrzení o složení základního kapitálu bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku omezení jednatele společnosti: při jednání za společnost a právních úkonech společnosti jedná jednatel samostatně v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či práva nepřesahuje částku ,- Kč. Při jednání za společnost a právních úkonech společnosti v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či práva 3

4 přesahuje částku ,- Kč, jedná jednatel výhradně po předchozím písemném souhlasu valné hromady společnosti, podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis, v nové obchodní společnosti se zřizuje 3 členná dozorčí rada. Členové dozorčí rady budou jmenováni do 6ti měsíců od vzniku obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) schvaluje město Dvůr Králové nad Labem správcem vkladu a pověřuje starostu města, aby výkonem této činnosti pověřil vedoucího odboru RAF, c) pověřu j e vedoucího odboru RAF zajistit potvrzení o složení základního kapitálu, které bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout předpokládané výdaje související se založením s.r.o. včetně složení základního kapitálu do rozpočtové změny č. 2/2008, e) vyslovuje souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. na adrese náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města podpisem prohlášení dokládaného ve smyslu ustanovení 37 Obchodního zákoníku k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, f) u k l á d á starostovi města zajistit prostřednictvím advokátní kanceláře veškeré právní kroky vedoucí k založení obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni , 2. doporuč uje ZM a) schválit předloženou zakladatelskou listinu obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., b) schválit dle 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, peněžitý vklad Kč ,- do obchodní společnosti, c) udělit zmocnění starostovi města Danielu Lukešovi k tomu, aby za město Dvůr Králové nad Labem vykonal veškeré právní úkony vedoucí k založení obchodní společnosti s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni v souladu s přijatým usnesením, 499/ RM V n e s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace Regionálnímu muzeu v Teplicích, Zámecké náměstí 14, Teplice, na vydání publikace Historické rozšíření ryb v řece Labi, 500/ RM V bere na vě d o m í podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 501/ RM V s c h v a l u j e odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 502/ RM V 4

5 schvaluje odměny ředitelkám Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy předložené zprávy. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 503/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu map Podkrkonoší, map Rozhledny ČR a map Vodní díla ČR, dle předloženého návrhu, 504/ RM V schvaluje účast na setkání s Ing. Pavlem Bradíkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, dne v RegioCentru Nový pivovar v Hradci Králové, 505/ RM V a) schvaluje udělení Ocenění města in memoriam panu Jindřichu Vávrovi, při příležitosti 25. výročí jeho úmrtí, b) pověřuje starostu města předáním ocenění dne v Hankově domě, městském kulturním zařízení, 506/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce se Střední školou informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem na nemovitosti budovu bez č.p. na st.p.č.862/1 a se st.p.č. 862/1 o výměře m 2 a na st.p.č. 862/2 - sportovní hala v ul. nábřeží Jiřího Wolkera v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne s příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad Labem, který mění přílohu č. 1 této smlouvy a pověřuje starostu města jeho podpisem, 507/ RM V s c h v a l u j e upravený návrh ceníku ve variantě A reklamního systému v předloženém znění, 508/ RM V schvaluje řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a lesmistrovi Městských lesů Dvora Králové nad Labem odměnu v navržené výši. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 509/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o druhém jednání hodnotící komise a zprávu (protokol) o posouzení a hodnocení nabídek ze dne o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 5

6 zakázkách, na zhotovitele (zhotovení díla) akce: Rekonstrukce ulice Máchova ve Dvoře Králové nad Labem, b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky a o dalším pořadí uchazečů na výše uvedenou veřejnou zakázku, c) schvaluje SOD s vítězným uchazečem na výše uvedenou VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení a pověřuje starostu města podpisem této SOD, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky VZ o výsledku, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat náklady VZ do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 510/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Vybavení kanceláří v podkrovních částech Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem klimatizací ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise: o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 511/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací mezi městem Dvůr Králové nad Labem a správcem konkursní podstaty úpadce TIBA, a.s., IČO , Podnikatelská 552, Praha 9, a pověřuje starostu města podpisem této dohody, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit předání jedné kopie podepsané dohody provozovateli vodovodní a kanalizační sítě společnosti Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem k realizaci provozování provozně souvisejících kanalizací v souladu s touto dohodou a jejími přílohami, 512/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce vnitřních rozvodů zdravotní techniky v ZŠ R.A.Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise: o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, 6

7 513/ RM V a) s c h v a l u j e postup zadání zakázky na převystrojení vrtu V-16 v souladu s čl. 4 odst. 2 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem - přímé zadání vybranému dodavateli z důvodu odvracení možného obecného ohrožení, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Chrudim na převystrojení vrtu V-16 pro zásobování bazénů na koupališti a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady výše uvedené akce (300 tis. Kč) do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 514/ RM V a) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci a realizaci akce: Dvůr Králové nad Labem Sylvárov Boží muka celková oprava v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 515/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě číslo: s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady na připojení k distribuční soustavě ve výši ,-Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 516/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí zprávu o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu, 517/ RM V bere na vě d o m í zprávu o odstranění závad ze Zprávy o stavu požární prevence ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2007, 518/ RM V 7

8 s c h v a l u j e mandátní smlouvu č. 334/2008 s ALLOWANCE s.r.o. na poradenskou činnost a metodickou podporu v rámci přípravy a realizace projektů Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a Opatření na zlepšení technického stavu kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 519/ RM V a) r u š í své usnesení č. 198/ RM ze dne , b) u k l á d á vedoucí právního oddělení, odboru KTÚ, podat žalobu na vyklizení bytu č. 102 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, a to v případě, že byt nevyklidí a nepředá nejpozději do , 520/ RM V a) n e s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu porušování dobrých mravů v domě, b) ukládá vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, k vyklizení a předání bytu č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, a to nejpozději do , c) u k l á d á vedoucí právního oddělení, odboru KTÚ, podat žalobu na vyklizení bytu č. 23 v č.p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, a to v případě, že byt nebude vyklizen a předán nejpozději do , 521/ RM V s c h v a l u j e dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 211 v č.p. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude nájemní smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 2 roky do a pověřuje starostu města jeho podpisem, 522/ RM V neschvaluje přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci, 523/ RM V a) s c h v a l u j e úpravy bytu č. 14 v č.p. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem v rámci přizpůsobení bytu pro bydlení osoby tělesně postižené, b) schvaluje přidělení bytu č. 14 v čp. 734 v ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu v mimořádně tíživé životní situaci soc. bytu a schvaluje nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu města jejím podpisem. K podpisu nájemní smlouvy a k předání bytu dojde po provedení úprav bytu dle bodu a) tohoto usnesení, 524/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o přidělení integračního bytu, b) neschvaluje přidělení bytu, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat radu města po schválení vládou o podmínkách získání dotace ze Státního integračního programu, 525/ RM V 8

9 a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 131 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 131 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, 526/ RM V s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 57 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, 527/ RM V s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p na nábřeží Benešově, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, 528/ RM V a) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM jednat se společností Malus s.r.o., Choustníkovo Hradiště, o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne a o termínu vyklizení a předání objektu č.p. 39 a ocelokolny na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71 a pozemků st.p.č. 4 a st.p.č. 71 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat nemovitosti č.p. 39 na st.p.č. 4, kolny na st.p.č. 71, st.p.č. 4 a st.p.č. 71, vše v k.ú. Zboží u Dvora Králové, 529/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/151 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4170/ na spol. částech domu s č.p. 1599, č.p. 1661, st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, firmě F&N INVEST s.r.o. Hradec Králové za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/152 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4605/ na spol. částech domu s č.p. 1599, č.p. 1661, st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, firmě F&N INVEST s.r.o. Hradec Králové za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 530/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní přípojky v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 531/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění elektrické přípojky v pozemkové parcele č. 2307/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 9

10 532/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění zpevněné plochy na stavební parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se správcem domu č.p. 2374, Seifertova 2374, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 533/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/1 na stavbu Dv. Králové n.l., knn pro RD, J. Vidasov s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 534/ RM V s c h v a l u j e dohodu č. IE /P/20 s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny na akci Žir. Podstráň, rek.nn vývod za TS 387 k letišti s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města podpisem dohody, 535/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/7 a části st.p.č. 863 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměrách, které budou upřesněny geometrickým plánem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 pozemkové parcely a 300,- Kč/m 2 stavební parcely, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem částí pozemků bude hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 150,- Kč/m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem části pozemku budou hradit kupující (vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 536/ RM V a) schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1688/4 a části pozemkové parcely č.1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 180,- Kč/m 2 b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1688/4 a části pozemkové parcely č. 1688/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 537/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky Pozemkového fondu ČR, 10

11 538/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemků st.p.č. 130/2, st.p.č. 2001/2, p.p.č. 4781, p.p.č a p.p.č. 49/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 2.500,- Kč/m 2 firmě Protivítr-invest s.r.o., Náchod, doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy, b) doporuč u j e ZM schválit budoucí kupní smlouvu na část p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s firmou Protivítr-invest s.r.o., Náchod a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy, c) doporuč u j e ZM schválit dohodu o užívání pozemků k provozování placeného parkoviště a budovu garáží na parkování vozidel s firmou Protivítr-invest s.r.o., Náchod a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem dohody, d) doporuč u j e ZM schválit vyřazení PD na akci: Rekonstrukce parkoviště J. Hory v celkové částce ,- Kč z dlouhodobého majetku, 539/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění splaškové a dešťové kanalizace v p.p.č. 3560, p.p.č. 4733/2, p.p.č. 4733/4, p.p.č. 3559/1 a st.p.č. 513 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se společností Protivítr-invest s.r.o., Náchod a pověřuje starostu města jejím podpisem, 540/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 541/ RM V a) schvaluje záměr prodeje stavební parcely č a pozemkové parcely č. 157/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 500,- Kč/m 2 stavební parcely, 180,- Kč/m 2 pozemkové parcely, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje stavební parcely č a pozemkové parcely č. 157/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 542/ RM V a) schvaluje záměr směny části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr směny části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 543/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu RMS NTL plynovodu Dvůr Králové nad Labem ul. Zahradní, R.A. Dvorského s firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, která je na základě plné moci oprávněna zastupovat společnost VČP Net, s.r.o., Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 11

12 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodu v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, která je na základě plné moci oprávněna zastupovat společnost VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 544/ RM V s c h v a l u j e odchylně od vyhlášeného zveřejnění č. 110/2007 ze dne doplacení kupní ceny v rámci prodeje bytové jednotky č. 1679/42 a prodlužuje termín pro úhradu zbytku kupní ceny do , 545/ RM V a) s c h v a l u j e záměr prodeje p.p.č o výměře 1013 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje p.p.č na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 546/ RM V schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 2020/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 300 m 2 za 2,- Kč/m 2 /rok a ukládá vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 547/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely p.p.č. 52/1 o výměře 233 m 2 v k.ú. Verdek za cenu 100,- Kč/m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující. (poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 548/ RM V 1.doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely a) p.p.č.1071/2 o výměře 160 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/m 2, b) p.p.č.1071/3 o výměře 153 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, c) p.p.č.1071/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, d) p.p.č.1071/5 o výměře 84 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, e) p.p.č. 1071/6 o výměře 242 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 180,- Kč/m 2, 2. d o p o r u č u j e schválit kupní smlouvy vztahující se k prodejům dle bodů a) až e) a pověřit starostu města jejich podpisem. Náklady spojené s prodejem výše uvedených pozemků hradí strany kupující v jednotlivých kupních smlouvách uvedené (poplatek za vklad do katastru nemovitostí), 549/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely p.p.č. 2532/2 o výměře 583 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/m 2, schválit 12

13 kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující. (vklad do katastru nemovitostí), 550/ RM V s c h v a l u j e program 12. ZM konaného v úterý dne v aule Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem: 1. Zahájení 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Závěrečný účet města za rok Rozpočtová změna č. 2 pro rok Smlouva o poskytnutí a využití dotace finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro HZS Královéhradeckého kraje 6. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činnosti Městské policie s obcemi 7. Žádost společnosti KATA, a.s. Pilníkov o změně vyhlášky č. 3/2008 města Dvůr Králové nad Labem o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje 8. Založení obchodní společnosti Solární park města Dvůr Králové nad Labem 9. Volba nových členů a nového předsedy kontrolního výboru ZM 10. Změna č. 9 územního plánu 11. Majetkové záležitosti 12. Kupní smlouva č. 61/P/08 na úplatný převod plynárenského zařízení zrealizovaného v rámci akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD a BD, lokalita Alešova ulice ve Dvoře Králové nad Labem 13. Smlouva o budoucí smlouvě na připojení odběrného místa ČEZ Distribuce, a.s. (čistírna odpadních vod) 14. Dotace vlastníkům objektů na obnovu fasád 15. Náklady na odklizení osobních věcí a černé skládky - Sylvárov č.p Různé Zpráva o řešení situace ve věci uvedení komunikací dotčených stavbou Lipnice vodovod a Lipnice kanalizace do původního stavu Podnět občanů k systému CZT 17. Výbory ZM 18. Diskuze 19. Závěr Daniel Lukeš starosta Ing. Petr Mrázek místostarosta 13

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do USS NESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 2. 2015 USNESENÍ Č. 116/2015 Odsouhlasení Dodatku č.. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více