Popis přípravy a průběhu vyšetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis přípravy a průběhu vyšetření"

Transkript

1 Popis přípravy a průběhu vyšetření Záměr realizovat přeshraniční projekt týkající se možností jak aktivizovat seniory vznikl již v roce Nalezli jsme výzvu Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko: Aktivity seniorů v českosaském příhraničí (projekt č ) a vzhledem k povaze projektu jsme měli především zájem na spolupráci s některou z vysokých škol v Sasku. V roce 2012 jsme kontaktovali děkanku fakulty sociálních věd Vysoké školy Zittau/Görltiz prof. Dr. habil. Gisela Thiele, která projevila o projekt zájem. První oficiální jednání k projektu proběhlo dne v Görlitz a v Liberci jsme společně dotvořili základních teze projektu. K projektu dále proběhla společná setkání ve dnech: v Görlitz. Se saskými partnery konzultovala česká strana základní teze projektu. Započali jsme vyjasňovat míru participace české a saské strany a plánování organizace realizace projektu v Zittau. Při tomto setkání česká strana seznámila saské partnery s celkovým plánem projektu. Zpracovali jsme průběh realizace projektu a jeho materiálně technické a personální zabezpečení v Zittau. Česká strana představila saským partnerům finální podobu projektu a plán jeho realizace. V říjnu 2013 byl projekt představen také na Krajském úřadu v Liberci a v dubnu 2014 schválen při setkání na Vysoké škole v Görlitz a v Liberci proběhly podrobné rozhovory týkající se organizačních opatření (např. stanovení termínů pro provádění testů v Liberci a v Görlitz, tréningu studentských pomocných sil, setkání seniorů v Liberci a přípravných a hodnotitelských aktivit obou partnerů). V této době jsme začali s přípravou aktivní účasti seniorů v projektu jak v zemském okrese Görlitz, tak v Libereckém kraji. V listopadu 2013 byl projekt představen v Krajském úřadu v Liberci, a v dubnu 2014 došlo k jeho schválení při setkání na Vyskoké škole v Görlitz a v Liberci proběhla podrobnější jednání týkající se organizačních obsahů a opatření (např. určení termínů pro testování v Liberci a v Görlitz, proškolení studentských pomocných sil, obě plánovaná setkání seniorů v Liberci, jakož i přípravná a hodnotící setkání spolupracujících partnerů). Během této doby jsme na obou stranách připravovali v přípravě účasti seniorů na testování. V Libereckém kraji jsme spolupracovali především s Komunitním centrem KONTAKT v Liberci. Další kontakty jsme navázali se spolkem armádních důchodců a dalšími seniorskými organizacemi např. 1

2 v Novém Boru, Varnsdorfu, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou. V rámci této spolupráce jsme buď my sami, nebo prostřednictvím spolupracovníků těchto organizací vysvětlovali cíle projektu a motivovali seniory k aktivní účasti na projektu. Se schválením projektu v prosinci 2013 a s uzavřením smlouvy dne 10. března 2014 se ukázaly jako nezbytné dodatečné korektury projektu, neboť časový rámec provedení projektu byl zkrácen na 9,5 měsíců (do ). Proto se konalo setkání koordinačních partnerů na Vysoké škole v Zittau/Görlitz, při němž byla podrobně projednána organizační opatření, způsoby působení na veřejnost a materiálně technické zabezpečení projektu včetně prostorových kapacit Fakulty sociálních věd v Görlitz. Koordinační partneři se domluvili, že senioři, kteří se zúčastní projektu v kraji Liberec a zemském kraji Görlitz budou ve věku mezi lety. Při získávání účastníků mělo být přihlédnuto k tomu, aby k účasti nebyli vybíráni jen obyvatelé měst, ale též lidé z venkovských oblastí. Z hlediska personálního zabezpečení tvořili organizační a odborné jádro na německé straně: prof. Dr. habil. Gisela Thiele, vědecké spolupracovnice Cornelie Müller a Henriette Uhlig, pomocná vědecká síla Nicole Píšová, kontrolorka Diana Trapp a tlumočnice Irena Houdková. Na české straně pak: Miloslav Stehlík, CSc., PhDr. Pavel Landa, Mgr. Aleš Tvrzník, Mgr. Zuzana Němečková, Iva Hübnerová, tlumočnice Heike Hulánová a asistentka Marta Devátá. Vyšetření seniorů mělo probíhat v Görlitz poslední týden v září. Pro přípravu německých studentských pomocných sil v počtu 15 osob byly vyhrazeny školící termíny koncem srpna a jejich opakování jeden den před testováním. Setkání seniorů bylo plánováno na konec srpna a prostředek listopadu. Hodnocení výsledků a celého projektu bylo plánováno ve třech různých termínech v Görlitz a v Liberci. 2

3 Ve dnech června 2014 přijel tým z Görlitz do areálu školy Dobiášova v Liberci. Do německé skupiny byli zařazeni i vybraní studenti - budoucí participanti na projektu. S českou stranou byly podrobně prodiskutovány způsoby použití přístrojového vybavení, průběh, obsah a pořadí prováděných testů testů. Došlo k upřesnění přípravy vyšetření seniorů v Görlitz. Byly též prezentovány společné projektové cíle, také s ohledem na to, aby mohly být výsledky projektu využity při výuce na Vysoké škole v Görlitz. Německá a česká strana se dohodly o opatřeních ohledně překladu projektových materiálů a přípravy studentských pomocných sil. V červenci a v srpnu obdrželi němečtí studenti manuály k provádění vyšetření a testů, které byly před tím německou stranou jazykově revidovány do dobré němčiny. Před plánovaným datem vyšetření libereckých seniorů česká strana oslovila kluby seniorů v Liberci a okolí a osobní účastí na jejich schůzkách jsme je seznámili s projektem a jeho cílem. První testování v Liberci ve škole Dobiášova jsme také inzerovali v novinách Liberecký deník. V příloze číslo 4 uvádíme text pozvání pro seniory. Kromě tohoto pozvání obdržel každý účastník vyšetření ještě před jeho provedením informovaný souhlas klienta o průběhu vyšetření, jehož podepsáním vyslovuje souhlas s tím, že se mu podrobí (viz příloha číslo 5) a též průvodce testovací baterií (viz příloha číslo 6) Nehledě na tuto rozsáhlou přípravu se k červnovému vyšetření dostavilo pouze 11 seniorů z Libereckého kraje, a tudíž byl nutné stanovit pro vyšetření náhradní termín na dny a v TIP sport aréně v Liberci. Kromě uvedené propagace akce před náhradním termínem proběhla intenzivní osobní jednání s kluby seniorů a zejména mimo Liberec, konkrétně v Novém Boru a Varnsdorfu. Ve dnech 28. a provedli čeští experti pod vedením Miloslava Stehlíka, CSc. první školení studentských pomocných sil v prostorách fakulty sociálních věd v Görlitz. 3

4 Byli studenti vybaveni nezbytnými přístroji (ergometr, laptopy, přístroje pro biometrická měření) a čeští specialisté proškolili saský personál k provedení následujících procesů vyšetření: 1. Příjem seniorů na recepci vyšetření a kontrola dotazníku. Ukončení vyšetření. 2. Měření krevního tlaku. 3. Měření maximálního stisku síly ruky a zjištění laterality. 4. Vážení a měření výšky postavy. 5. Použití analyzátoru kompozice těla Olympia. 6. Použití spirometru. 7. Provedení testu zapamatování 10 slov. 8. Provedení vyšetření metodikou Piktogramy. 9. Provedení testu EFEKT. 10. Použití Metodiky času. 11. Walk test. 12. Power test. Dne 29. srpna byly veškeré úkony zopakovány a prohloubeny. Němečtí studenti si sami vyzkoušeli vyšetřování a testování. Na základě získaných praktických zkušeností byl stanoven časový rozvrh vyšetření a maximální počet účastníků v jednom procesu vyšetření. Čeští partneři vysoce pozitivně hodnotili dokonalou přípravou saských studentů. Dne 30. srpna 2014 proběhla v Görlitz odborná porada k stěžejnímu dokumentu projektu Hodnocení aktivit života seniorů. Při této příležitosti byly schváleny pracovní dokumenty a rozděleny úkoly pro tvorbu podkladů projektu. Další koordinační porada k projektu se uskutečnila v Görlitz dne Miloslav Stehlík, CSc. představil rozsáhlý průběh plánu vyšetření seniorů a jeho obsah. Česká strana podrobně seznámila saské partnery s plánem a obsahem vyšetření a zkušenostmi z jeho přípravy. Na základě zkušeností z prvního vyšetření seniorů v Liberci jsme konkretizovali pořadí prováděných vyšetření a jejich materiálně technické zabezpečení. Vyjasnily se otázky spojené s označením výsledků vyšetření jednotlivých seniorů prostřednictvím PIN. Ke každé testovací stanici byly přiřazeny pomocné studijní síly, v případě potřeby také spolupracovník z české strany. Došlo k dalšímu upřesnění společných výstupů z projektu včetně možnosti jejich využití při výuce na Vysoké škole. Proběhla odborná diskuze k provedení vyšetření. Čeští kolegové podali zprávu o záměru natočit v Liberci a Görlitz film o vyšetření seniorů. Oba koordinační partneři projednali otázku případné další spolupráce, dost možná i s polským partnerem. Projednali jsme také přípravu setkání saských a libereckých seniorů v Liberci ve dnech a

5 Dne česká strana intenzivně doškolila saský personál pro všech výše uvedených 12 procesů a odborní čeští supervizoři konstatovali, že je saský personál způsobilý k jejich administraci. Ve dnech a proběhlo na vysoké škole v Görlitz vyšetření saských seniorů a ve dnech a vyšetření seniorů Libereckého kraje v TIP sport aréně v Liberci. Vyšetření seniorů v Görlitz se konalo v posledním zářijovém týdnu proto, aby bylo možné využít prostory Vysoké školy v Görlitz před zahájením výuky. Původně se přihlásilo 115 saských seniorů, z nich však se nakonec zejména kvůli krátkodobým indispozicím 23 osob vyšetření nezúčastnilo. Při plánování vyšetření byla vědomě zařazena sobota, aby se ho mohli zúčastnit pracující důchodci. Dne navštívili saští senioři Liberec při příležitosti konání akce SENIORSKÁ MÍLE pořádané komunitním centrem KONTAKT Liberec a společně s libereckými seniory navštívili centrum IQ LANDIA v Liberci a středisko zimních sportů ve Vesci. Hlavním cílem bylo vzájemné seznámení obou skupin seniorů při společné aktivitě. Při tomto setkání seniorů a při následné akci dne v libereckém bazénu působili studenti libereckého gymnázia F. X. Šaldy jako průvodci a tlumočníci. Dne se uskutečnil Den aktivit seniorů. Také toto setkání proběhlo v režii českých partnerů. V areálu libereckého bazénu se setkali senioři ze zemského okresu Görlitz a Libereckého kraje, a to 65 německých a 84 českých seniorů účastníků projektu. Den měl velmi bohatý program. Senioři si mohli po celou dobu programu zaplavat v bazénu a využít společnou saunu s parní komorou a ochlazovacím bazénem. V přilehlé pizzerii byla připravena skupina psychologů a jejich asistentů pro vysvětlení výsledků psychologických testů, které senioři absolvovali v Liberci a v Görlitz. Odborníci poskytovali v posilovně seniorům rady o správné výživě, kde mohli shlédnout ukázky posilování a vyzkoušet si sportovní testery. V aerobním sále si senioři mohli vyzkoušet spinning. V bazénu proběhly v rámci senior fitness ukázky zdravotního cvičení a aqua-aerobiku na mělké vodě bez nadlehčovacích pomůcek. V Görlitz se řešitelský tým zaměřil na rozbor výsledků a možnosti jejich dalšího využití. Podrobné informace uvádíme v publikaci Aktivní senior. Následovala prezentace výsledků na semináři za účasti studentů a doktorandů Vysoké školy Zittau/Görlitz. Na závěr projektu se sešli jeho realizátoři nejprve v Görlitz dne a poté dne v Heřmanicích v Podještědí. 5

6 Na dvoudenní výměně informací v Heřmanicích se řešitelský tým zaměřil na možnosti využití získaných informací pro další možné projekty a na pokračování v řešení problematiky seniorů. Dále se zabýval hodnocením spolupráce česko-německého týmu. Obě strany se shodly na závěru, že je nutné udržet tým i do budoucna a v souladu se společenskou poptávkou pro něj připravit další úkoly. 6

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Informace o projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Projekt Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa/ Ponadgraniczna współpraca

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009 Oblast lidský činitel Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK OBSAH Úvod.... 3 Nehody v letech 2007 a 2008 a vymezení priorit 2009 4 Metodologie

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany Roční zpráva o realizaci projektu ZRS Podpora trojstranných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Výzva definovala jako oprávněné předkladatele projektových ţádostí následující subjekty:

Výzva definovala jako oprávněné předkladatele projektových ţádostí následující subjekty: Výzva č. 17, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byla výzva s pořadovým číslem 17 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 26. dubna 2010. Datum

Více