VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 1

2 Základní údaje o škole 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání a učebních plánů 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Přijímací řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Přehled o zapojení do soutěží 10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. Závěr Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 2

3 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Adresa pro dálkový přístup: Právní forma: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Ředitel: Zástupce statutárního orgánu: Odloučená pracoviště: Moravskoslezský kraj BcA. Kamil Novák Olga Klímová Stonava 326 (v objektu polské ZŠ) Datum zařazení do sítě: Poslední změna zařazení: Petrovice u Karviné 186 (v objektu ZŠ) Kapacita školy dle zařazení: 1200 žáků Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 3

4 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Připravuje žáky ke studiu na středních školách uměleckého směru, konzervatořích, na pedagogických fakultách vysokých škol a na vysokých školách uměleckého směru. Za dobu svého působení dosáhla vysoké umělecké úrovně a dlouhodobě si udržuje vysoký standard vzdělávání. Patří k největším základním uměleckým školám v Moravskoslezském kraji, je jedinou školou svého druhu ve městě, je členem Asociace ZUŠ a členem sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje Múza. Od 1. srpna 2012 stojí v čele školy ředitel BcA. Kamil Novák, ve funkci statutární zástupkyně nadále působí Olga Klímová, zástupkyní ředitele školy byla jmenována Anna Schwarzová, kterou od vystřídala Mgr. Michaela Caesarová. Prestiž ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné stojí na pevných základech dlouholeté tradice výuky a jejich průkazných výsledků v národních i mezinárodních soutěžích, hudebních festivalech apod. Základem všech úspěchů školy je především kvalitní zázemí zkušených, erudovaných a obětavých pedagogů. Filozofií a posláním školy je otevřít dětem cestu do světa umění a nabídnout jim tak alternativu ke konzumnímu způsobu života naší doby. Společným cílem školy je, aby své poslání plnila na vysoké úrovni a tím si udržela zájem žáků a studentů. Na splnění svého poslání škola spolupracuje s jinými vzdělávacími a kulturními institucemi jak na regionální a celonárodní, tak i na mezinárodní úrovni. Výuka probíhá v budově pavilonového typu na Majakovského ulici v Karviné-Mizerově a dvou odloučených pracovištích, ve Stonavě a Petrovicích u Karviné, v budovách tamních základních škol. Ve školním roce 2013/2014 vycházela vlastní práce školy z ročního plánu práce, z plánů jednotlivých oddělení a z dlouhodobé koncepce rozvoje školy zpracované na období let , která si klade za cíl udržení dosažené úrovně a další zkvalitňování vzdělávání v ZUŠ na základě co nejefektivnějšího využití personálních, finančních i materiálních zdrojů. Naplňování dlouhodobé koncepce ve všech oblastech bylo sledováno vedením školy promyšlenou kontrolní činností. Nejvýznamnějším spolupracovníkem vedení školy je umělecká rada. Ředitel na základě jejího doporučení rozhoduje o zařazení žáků do rozšířeného vyučování, o přiznání vyšší hodinové dotace mimořádně talentovaným žákům, o četnosti, obsahu a termínech koncertů, výstav, tanečních přehlídek a vystoupení literárně-dramatického oboru, o udělení Výročních cen nejlepším žákům, udělení Cen roku osobnostem, které škole pomáhají, o způsobu vedení talentového průzkumu. Umělecká rada se vyjadřuje ke zpracování dlouhodobých koncepčních záměrů dalšího rozvoje školy, projednává plán práce školy a vyjadřuje se k dalším otázkám, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Nejvyšším poradním orgánem je pedagogická rada školy. V posledních třech letech, stejně jako ve školním roce 2013/2014, se škola nepotýkala s nedostatkem žáků, přesto jsme zaznamenali mírný pokles počtu žáků způsobený zejména nepříznivou celkovou sociální situací v regionu a demografickým vývojem v Karviné. Počet žáků k 30. září 2011 byl 1039, v roce a v roce 2013 klesl na 1011 žáků. Zájem žáků o studium v ZUŠ je do značné míry motivován četnými kulturními aktivitami školy, úspěšnými vystoupeními sborového studia Permoník doma i v zahraniční a možnostmi zapojit se do činnosti mnoha školních souborů a skupin. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 4

5 Nejlepší žáci mají možnost vystupovat v zahraničí na mezinárodních soutěžích a festivalech nebo ve spolupráci s významnými profesionálními umělci u příležitosti Klavírních ateliérů nebo Nové Konfrontace. Zájem veřejnosti nás těší a svědčí jistě o kvalitní práci našich pedagogů. Vývoj počtu žáků v jednotlivých letech / / / / Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech LDO TO VO HO / / / /2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 5

6 Ve školním roce 2013/2014 se výše úplaty za vzdělávání vůči předchozímu roku nezměnila. Hudební obor: hudební obor individuální výuka..... hudební obor skupinová výuka hudební obor sborový zpěv... vedlejší obor individuální výuka vedlejší obor skupinová výuka přípravná hudební výchova Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výtvarný obor: výtvarná výchova... počítačová grafika, počítačová fotografie mozaika a šperk, restaurování obrazů, keramika Kč Kč Kč Taneční obor: taneční obor.. přípravná taneční výchova Kč Kč Literárně-dramatický obor: literárně-dramatická výchova... přípravné studium Kč Kč 2. Přehled oborů vzdělání a učebních plánů Hudební obor Schváleno MŠMT ČR dne , č.j /95 s účinností od UP č. 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 - dle ŠVP platného od : H-0,1,a; H-0,2,a; H-0,1,b; H-0,2,b; H-0,1,c; H-0,2,c; H-1,2,1; H-1,2,2; H-1,1,1; H-1,1,2; H-1,1,2,P; H-2,1,1; H-2,1,2; H-2,2,2; H-2,3,1; H-2,3,2; H-3,1,1; H-3,1,2; H-3,2,2; H-3,3,2; H-3,7,2; H-3,4,1b; H-3,6,7; H-4,1,1; H-4,1,2; H-4,3,2; H-4,2,2; H-6,1,1; H-6,1,2; H-6,2,1; H-6,2,2; H-7,1,1 Výtvarný obor Schváleno MŠMT ČR dne , č.j / s platností od UP č. 2, 5 - dle ŠVP platného od : V-0; V-1; V-2; V-4 Taneční obor Schváleno MŠMT ČR dne , č.j / a č.j /2003 s platností od UP č. 2 - dle ŠVP platného od : T-0; T-1,1 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 6

7 Literárně-dramatický obor Schváleno MŠMT ČR s platností od , č.j / UP č. 2, 5 - dle ŠVP platného od : LD-0,1; LD-0,2; LD-1,1; LD-1,2 V jednotlivých oborech jsme maximálně dodržovali učební plány vydané MŠMT včetně zařazení povinných předmětů. V tomto školním roce jsme v přípravném studiu a dále v prvním a druhém ročníku na obou stupních pokračovali ve vyučování podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem: Najít svůj talent, který je k dispozici na webových stránkách školy: Péče o talentované žáky Na základě doporučení třídního učitele a úspěšně vykonaných komisionálních zkoušek před uměleckou radou školy udělilo vedení školy v hudebním oboru rozšířené vyučování celkem 7 žákům a vyšší hodinovou dotaci 8 žákům. 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole působí stabilizovaný pedagogický sbor, po profesionální stránce schopný naplňovat poslání školy, s naprostou převahou odborně kvalifikovaných vyučujících. Tato skutečnost se spolu s faktem, že řada učitelů dále studuje nebo si prohlubuje kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, příznivě projevuje v průběhu i ve výsledcích vzdělávání. Skladba úvazků učitelů umožňuje ve výuce efektivně využívat jejich odborné znalosti a v mnoha případech i bohaté zkušenosti. Neaprobovaně vyučujeme hru na elektronické klávesové nástroje a částečně hru na kytaru. Někteří pedagogové působí vedle své pedagogické činnosti také jako členové uměleckých souborů a orchestrů, někteří vykazují svou vlastní koncertní a výstavní činnost. Počet pracovníků odpovídá potřebám školy. V každém oddělení máme výrazné pedagogické osobnosti. Činnost jednotlivých oddělení je velice aktivní, o čemž svědčí četnost a úroveň koncertů. V rámci nutné obměny pracovníků školy jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni velmi pečlivě (rozsáhlá vlastní databáze zájemců, spolupráce s uměleckými školami: konzervatoře, Ostravská univerzita v Ostravě, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Akademie múzických umění v Praze). Klíčovým faktorem při výběru nových pracovníků je zejména splnění požadovaného vzdělání. Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 50 zaměstnanců: 43 pedagogů, z toho 12 mužů 2 THP (ekonom, personální referent) 1 školnice 3 uklízečky 1 šatnářka Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 7

8 Na škole působí učitelský sbor s vhodnou věkovou strukturou, jehož jádrem jsou pedagogové v tzv. produktivním věku, menší část tvoří čerství absolventi uměleckých škol, z nichž někteří jsou absolventy naší ZUŠ. Další část týmu jsou pedagogové seniorského věku, kteří přinášejí zkušenosti a reprezentují kontinuitu práce. Vedení školy se daří spojit nadšení nových učitelů se zkušenostmi déle působících a zkušených kolegů, kteří jim jsou nápomocni v pedagogické práci formou náslechových hodin. Ve školním roce 2013/2014 byl s jedním zaměstnancem ukončen pracovní poměr dohodou a na jeho místo byl přijat nový učitel. Dále byl přijat učitel na úvazek, který vznikl po změně zástupkyně ředitele. Vzhledem k celkovému počtu pracovníků lze konstatovat, že stabilita pedagogického sboru je stále velmi vysoká. U technicko-hospodářských pracovníků školy je zajištěna vzájemná zastupitelnost. v HO učilo ve VO učili v TO učila v LDO učily 35 učitelů, z toho 11 mužů, 2 ženy a 1 muž, 1 žena, 4 ženy. Vyučující podle délky praxe: do 6 let - 8 učitelů, do 12 let - 6 učitelů, do 19 let - 8 učitelů, do 27 let - 8 učitelů, nad 27 let - 13 učitelů, z toho 6 starobních důchodců. Vyučující podle délky praxe nad 27 let 30% do 6 let 18% do 12 let 14% do 27 let 19% do 19 let 19% Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 8

9 Škola se organizačně člení na oddělení. Činnost každého oddělení je metodicky spravována a koordinována uměleckým garantem předsedou oddělení, který stojí v jeho v čele. Jednotlivá oddělení se pravidelně scházejí na svých poradách, na kterých se zabývají rozvojem metodické práce, poznatky z dalšího vzdělávání učitelů, koordinací soutěží a dalšími úkoly z oblasti pedagogického procesu. Metodicky byla činnost pedagogických zaměstnanců členěna následovně podle oborů: oddělení klávesových nástrojů (klavír a varhany) oddělení dechových nástrojů a bicích oddělení strunných smyčcových nástrojů oddělení elektronických klávesových nástrojů a akordeonů oddělení pěvecké oddělení kytarové oddělení HN oddělení PHV oddělení LDO oddělení taneční oddělení výtvarné Vztahy v kolektivu školy byly upevňovány využitím neformálních společenských setkání u příležitostí kulturních akcí školy (Slavnostní udílení výročních cen, Vánoční setkání s důchodci, Den učitelů, Slavnostní vyřazení absolventů) a dalších. Pět učitelů pracovalo ve funkcích předsedů předmětových sekcí okresní umělecké rady, dva ve funkci předsedů sekcí krajské umělecké rady. 4. Přijímací řízení K bylo přijato do přípravného studia: hudební obor výtvarný obor taneční obor literárně-dramatický obor 50 žáků 13 žáků 14 žáků 9 žáků Do přípravného studia bylo přijato celkem 86 žáků. Do 1. ročníku základního studia bylo přijato: hudební obor výtvarný obor taneční obor literárně-dramatický obor 51 žáků 43 žáků 7 žáků 14 žáků Do 1. ročníku základního studia bylo přijato celkem 116 žáků. Přijímací talentové zkoušky proběhly ve všech oborech a odděleních v prostorách ZUŠ a na obou odloučených pracovištích. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Konferenční zpráva za I. pololetí školního roku 2013/2014: z 1016 žáků prospělo s vyznamenáním 835 žáků (93,9%) prospělo 52 žáků (5,9%) nebyli neklasifikováni 2 žáci (0,2%) přípravný ročník 127 žáků Konferenční zpráva za II. pololetí školního roku 2013/2014: z 994 žáků prospělo s vyznamenáním 794 žáků (92,2 %) prospělo 66 žáků (7,7 %) nebyl neklasifikován 1 žák (0,1 %) přípravný ročník 133 žáků Z konferenčních zpráv za I. a II. pololetí vyplývá, že dlouhodobě mají větší zájem o studium na ZUŠ trvale děvčata, pouze ve smyčcovém a kytarovém oddělení je větší počet chlapců než děvčat. Žádný žák školy nebyl vyloučen pro neprospěch ani z jiného důvodu. Na JKO úspěšně vykonali přijímací zkoušku a byli přijati 2 žáci (klavír a LDO). Na střední školu AVE ART Ostrava 2 žáci, na vysokou školu VUT v Brně obor architektura 1 žák, na JAMU v Brně obor klasický zpěv 1 žák a 1 žák na vysokou školu MU v Brně obor mediální studia a žurnalistika. Absolventi ZUŠ Bedřicha Smetany ve školním roce 2013/2014: Ve školním roce 2013/2014 měla škola celkem 101 absolventů. Hudební obor celkem 72 absolventů I. stupeň 46 II. stupeň absolventů ukončilo studium v naší škole veřejným absolventským koncertem a 5 absolventů interním absolventským koncertem. Výtvarný obor celkem 9 absolventů I. stupeň 8 II. stupeň 1 Všichni absolventi vystavovali své práce na absolventské výstavě v galerii ZUŠ. Taneční obor I. stupeň 3 celkem 3 absolventky Všechny absolventky vystoupily veřejně na Tanečním a divadelním večeru v MěDK Karviná. Literárně dramatický obor celkem 17 absolventů I. stupeň 8 II. stupeň 9 Všichni absolventi vystoupili veřejně na Velkém tanečním a literárně dramatickém večeru v MěDK Karviná. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 10

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ZUŠ Bedřicha Smetany zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit. Současně vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Problematika prevence sociálně patologických jevů je zpracována ve školním řádu. Umělecké vzdělávání v ZUŠ samo o sobě zahrnuje prvky efektivního a účinného programu prevence rizikového chování. Umožňuje našim žákům projít estetickou kultivací, v jejímž procesu působí na sebe osobnost učitele a osobnost žáka. Pracujeme zejména v oblasti nespecifické primární prevence. Jedná se o aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti. Tato prevence zahrnuje všechny žáky školy. Prostřednictvím komorní, souborové a orchestrální hry, kolektivní výuky žáků, vedením k úspěšné reprezentaci školy na koncertech, přehlídkách, národních i mezinárodních soutěžích a mezinárodních festivalech vychováváme žáky se schopnostmi ke spolupráci, k odpovědnosti za svůj umělecký výkon, píli a houževnatosti při překonávání překážek a ke kreativitě. Toto všechno jsou atributy, které zkvalitňují osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými, pro vzájemnou komunikaci a toleranci, jak ve sféře osobní, tak ve sféře profesní a zvyšují odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Dostupnost informací o škodlivosti návykových látek je v současné době dostatečná, teoretické přednášky a besedy na toto téma považujeme za neefektivní. K posouzení problematiky nám slouží anonymní dotazníky zaměřené na konkrétní potřeby žáků a jejich soužití v kolektivu. Všichni vyučující s žáky hovoří v rámci poučení o bezpečnosti a seznámení se školním řádem o zneužívání návykových látek, škodlivosti kouření, ale také ochraně člověka v krizových situacích. Prevence tedy na naší škole neprobíhala pouze nárazově, ale provádíme ji průběžně. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 11

12 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Velká pozornost byla v naší škole již tradičně věnována dalšímu vzdělávání pracovníků. Škola podporovala zájemce o další vzdělávání jak organizačně (formou poskytování 12 dnů ve školním roce k samostudiu, úpravy pracovní doby), tak i finančně. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě Plánu dalšího vzdělávání. Ten vycházel i ze zájmu pracovníků o konkrétní projekty DVPP, které oni sami považují za přínosné pro svou práci. Výsledky se pak projevily především v kvalitnější výuce, opřené o nejnovější poznatky a trendy z metodiky výuky. Během školního roku se učitelé průběžně aktivně vzdělávali v kurzech a seminářích organizovaných KVIC a dalších akreditovaných institucí. Přehled o dalším vzdělávání zachycují následující tabulky: Další vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů instituce název akce termín studia poznámka DAMU Praha Katedra výchovné dramatiky Dramatická výchova kombinované studium učitelka Studium k rozšiřování odborné kvalifikace instituce název akce termín studia poznámka Ostravská univerzita prezenční studium 2013 / učitelka Pedagogická fakulta Sbormistrovství / Hudební výchova pro SŠ a ZUŠ Ostravská univerzita prezenční studium 2013/ učitelka Fakulta umění Zpěv Ostravská univerzita prezenční studium 2013/ učitel Fakulta umění Trubka AMU Bratislava Doktorandské studium Výtvarný obor 2013/ učitelka Studium technicko - hospodářského úseku instituce název akce termín studia poznámka Ostrava-Mar. Hory Platové tarify, zařazení do seminář, 1 zaměst. platových tříd Ostrava-Zábřeh Závěr roku v účetnictví PO seminář, 1 zaměst. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 12

13 Karviná Kurz Facility management v kurz, 2 zaměst. praxi Ostrava Cestovní náhrady seminář, 1 zaměst. Ostrava-Zábřeh Změny v ZP seminář, 1 zaměst. Karviná Změny ve zdaňování mezd seminář, 1 zaměst. Ostrava-Zábřeh Občanský zákoník ve seminář, 1 zaměst. školské praxi Ostrava Majetek a novinky v účetní seminář, 1 zaměst. legislativě Karviná Kurz Facility management kurz, 2 zaměst. v praxi Ostrava-Zábřeh Novinky v účetnictví PO seminář, 1 zaměst. Ostrava Ostrava Práce s novým modulem spisové služby Novela zák. o pedagogických pracovnících a odborné kvalifikaci seminář, 1 zaměst seminář, 1 zaměst. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 13

14 Studium k prohlubování odborné kvalifikace semináře, školení, kurzy instituce název akce termín studia poznámka Lidová konzervatoř Kytarujeme koncerty, učitel Ostrava přednášky Metodické centrum program celoživotního JAMU Brno vzdělávání - otevřený ročník NIPOS - ARTAMA Praha Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů NIPOS - ARTAMA Hradec Králové Celostátní seminář Klubu sbormistrů 9/ x ročně 6/ učitelka seminář 1 učitelka seminář 3 učitelky Konzervatoř Brno Pěvecké semináře 2013/ , 18.1., x odborné semináře 1 učitelka Janáčkova filharmonie Klasika na vlastní kůži -LDO seminář, 2 uč. Ostrava Vzděl. agentura Mgr. Dramatická výchova, LDO seminář, 1 učitelka Blechová, Uh. Hradiště Wolkrův Prostějov Seminář v rámci přehlídky seminář, 1 učitel WP Ing. Petr Bednarz, KORT Ostrava odborná příprava preventistů PO preventista PO odborně způsobilá osoba PO Ing. Petr Bednarz, KORT školení BOZP a PO pro učitelé, 1 školník Ostrava vedoucí pracovníky JKO Ostrava Klavírní seminář leden 2014 seminář, 1 uč. JKO Ostrava Přehlídka varhaníků a metod. Seminář seminář, 1 uč. DAMU Praha Děti, dramatika, divadlo účast s žákem, seminář, 2 uč. ZUŠ B. Smetany Karviná Nová Konfrontace seminář pro učitele hry na EKN účast s žáky, sledování úrovně, 7 uč. ZUŠ B. Smetany Karviná Klavírní ateliéry v Karviné účast 14 učitelů poosmé, metod. semináře, koncerty a besedy Mikulov Klavírní kurzy 8/2014 účast s žákyní, semináře, konzultace, náslechové hodiny, koncerty Praha Klavírní sekce ÚUR - schůzka pracovní schůzka, 1 uč. Ostrava Schůze KUR prac. schůzka, 3 uč. Kutná Hora valná hromada AZUŠ ČR prac. schůzka, 1 uč 2013 JKO Ostrava Uplatnění akordeonu v současnosti seminář, 1 uč. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 14

15 Brno Program Klasifikace I seminář, 1 uč. Ostrava Program Klasifikace II seminář, 1 uč. Ostrava Organizace školy Funkční stud., 1 uč. a pedagogického procesu Ostrava Informační seminář o projektu seminář, 1 uč. Kariérní systém Orlová-Poruba Praktické dílny pro uč. ZUŠ seminář, 1 uč. soutěže, přehlídky, festivaly instituce název akce termín studia Poznámka Opava Máme rádi baroko - klavírní přehlídka účast s žáky, sledování VP ART Praha soutěž Prague Junior Note úrovně, účast s žáky, 2 učitelky sledování úrovně, 3 Olomouc soutěž v klasickém zpěvu 28. uč 2 uč., účast s žákyní, sledování úrovně Ústí nad Labem Virtuosi per musica di pianoforte účast s žákyní, sledování úrovně,1 uč Ostrava 2014, JKO Ostrava mezinárodní Akordeonová soutěž účast s žákem, sledování úrovně,1 uč NIPOS ARTAMA MěDK Orlová NIPOS ARTAMA Uničov Celostátní soutěžní přehlídka DPS krajské kolo Celost. soutěžní přehlídka DPS celostátní kolo účast s žáky, sledování úrovně, 6 uč účast s žáky, sledování úrovně, 5 uč. festival Poodří Fr. Lýska účast s žáky sled. úrovně, 4 uč. Stará Ves nad Ondřejnicí Hradec nad Moravicí Múziáda účast s žákyní, sledování úrovně, 3 uč. Praha Čakovický sborový festival sledování úrovně, 3 uč. ZUŠ Český Těšín ZUŠ Ostrava 1 NIPOS Artama Havířov NIPOS Artama Ostrava ZUŠ Bohumín okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře smyčcových nástrojů krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře smyčcových nástrojů soutěž LDO Dětská scéna okresní kolo v přednesu soutěž LDO Dětská scéna krajské kolo v přednesu okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír ZUŠ B. Smetany Karviná krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír účast s žáky sled. úrovně, 4 uč., (1 člen poroty) účast s žáky sled. úrovně, 4 uč., (1 člen poroty) 2/2014 účast s žáky, sled. úrovně, 3 uč. 3/2014 sled. úrovně, 2 uč účast s žáky, sled. úrovně, 5 uč účast s žáky, sled. úrovně, 6 uč. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 15

16 instituce název akce termín studia Poznámka ZUŠ Praha, Taussigova celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír účast s žáky, sled. úrovně, 2 uč. ZUŠ B. Smetany Karviná Nová konfrontace soutěžní přehlídka ve hře na EKN účast s žáky a sled. úrovně, 6 uč., (1 tajemník poroty) Brno soutěž AMADEUS účast s žákyní a sled. ZUŠ L. Janáčka Havířov Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře ostatních a jazzových orchestrů úrovně, 1 uč účast s žáky, sledování úrovně, 4 uč. Ostrava Soutěž DPS Vánoční akordy účast s žáky, sledování úrovně, 3 uč. Praha, Přehlídka Hommage á Carl Břevnovský klášter Czerny ZUŠ B. Smetany Karviná TALENTINUM okresní soutěž v klasickém zpěvu Karviná Stonava Koncerty Sboru přátel zpěvu a TRIA Mezinárodní soutěž pěveckých ansámblů Stonavská Barborka 2/2014 účast s žákyní a sled. úrovně, 1 uč účast s žáky, sledování úrovně, 7 uč , , 12.4., koncerty sled. úrovně, 4 uč účast s žáky, sledování úrovně, 4 uč. Mikulov Broumovská klávesa 5/2014 účast s žáky, sledování úrovně, 1 uč. JKGO Ostrava ZUŠ Č. Těšín ZUŠ Frýdek-Místek ZUŠ L. Janáčka Havířov Karviná Karviná Prostějov PRO BOHEMIA, klavírní soutěž Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Krajská taneční přehlídka ZUŠ MSK Wolkrův Prostějov, okresní kolo soutěže LDO v recitaci Wolkrův Prostějov, krajské kolo soutěže LDO v recitaci Wolkrův Prostějov, celost. kolo soutěže LDO v recitaci Krnov Krajské kolo Soutěže ZUŠ LDO-přednes a slovesná tvorba Uherské Hradiště celostátní kolo Soutěže ZUŠ LDO-přednes a slovesná tvorba 4/2014 účast s žáky, sled. úrovně, 2 uč účast s žáky, sled. úrovně, 2 uč účast s žáky, sled. úrovně, 1 uč účast s žáky, sled. úrovně, 1 uč účast s žáky, sled. úrovně, 3 uč účast s žáky, sled. úrovně, 3 uč účast s žáky, sled. úrovně, 2 uč účast s žáky, sled. úrovně, 3 uč účast s žáky, sled. úrovně, 3 uč. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 16

17 instituce název akce termín studia Poznámka Kamenice nad Lipou mezinárodní Novákova 5/2014 účast s žákyní, klavírní soutěž sledování úrovně, NIPOS Artama Praha Koncert v Českém muzeu hudby 1uč účast s žáky, sledování úrovně, 3 uč. Německo, Berlín Koncerty KS Permoník účast s žáky, sledování úrovně, 3 uč. Polsko, Rybnik Dny kultury města Karviná, koncerty účast s žáky, sledování úrovně, 3 uč. Opava Výstava VO Zrzavý salón sledování úrovně, 1 uč. Kromě seminářů a kurzů se učitelé vzdělávali formou pravidelných konzultací u pedagogů škol vyššího uměleckého typu a účasti na soutěžích se svými žáky. O dramaturgii soutěžních výkonů i metodických postupech probíhaly následné diskuse na pedagogických radách i na schůzkách jednotlivých oddělení. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Hudební obor, který tvoří nejvýznamnější část školy co do počtu žáků i pedagogů, pokračoval ve školním roce 2013/2014 v rozvíjení široké nabídky hudebního vzdělávání od vážné hudby až po rock a jazz. Hudební obor prezentoval výsledky své bohaté činnosti na koncertech v rámci školy, podílel se na kulturních programech akcí v celém regionu i mimo něj. Nevšední umělecké zážitky nabídly rodičovské veřejnosti dva Slavnostní koncerty školy v MěDK Karviná. Koncerty se tradičně setkaly s nadšeným ohlasem publika a patřily ke stěžejním akcím školního roku. Jednotlivá nástrojová oddělení hudebního oboru připravila veřejnosti celou řadu koncertů na zámku ve Fryštátě, v koncertním sále školy a vystoupení pro nejrůznější organizace města. Do přípravy cyklu Výchovných koncertů se zapojilo Sborové studio Permoník, instrumentalisté, taneční obor a významnou měrou i literárně-dramatický obor. Prostřednictvím těchto koncertů se škole tradičně daří propagovat svou práci mezi žáky a učiteli základních a mateřských škol. Na organizačním zajištění se podílejí obě občanská sdružení spolupracující s naší školou Sdružení Permoník a Klub rodičů a přátel školy. Nově jsme se také zapojili do projektů Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje Múza. První projekt byl s názvem Janáčkova filharmonie dětem, kdy z celé Severní Moravy se naše dvě žákyně probojovaly ve velké konkurenci až k možnosti si zahrát s profesionálními umělci JFO na veřejném koncertu v Domě kultury v Ostravě-Vítkovicích a ve Filharmonii Brno. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 17

18 Druhým úspěšným projektem byly u příležitosti Dne dětí Múzy v ZOO, kde se vystoupení zúčastnil náš orchestr Puente. Absolventi všech oborů ZUŠ se publiku od dubna do června 2014 představili celkem cyklem patnácti absolventských koncertů, které měly vyváženou úroveň a byly co do výkonu absolventů vyrovnané. V červnu uspořádala škola koncert Hraje a zpívá celá rodina, který vypovídal o tom, jak se dnes muzicíruje v rodinách našich žáků. Naši malí i větší klavíristé, flétnisté, houslisté, kytaristé a zpěváci si pozvali k muzicírování maminky, tatínky, dědečky, tety a sourozence. Koncert provázela jako vždy skvělá rodinná atmosféra. Kromě výrazného individuálního zaměření žáků a studentů hudebního oboru lze vyjmenovat celou řadu souborů, orchestrů v jednotlivých oborech, jejichž činnost se prolínala i mezipředmětově. V hudebním oboru byl ve své činnosti velmi aktivní tradičně Koncertní sbor Permoník a Saxofonové kvarteto, dále zde působily kapely Puente, Ajetoband, kytarový soubor SI LAP LAP, tři smyčcové soubory Žákovský orchestr, soubor Batutta a soubor nejmladších žáků Osminky. Na naší škole působil dále Estrádní orchestr, soubor staré hudby Musica grazia, dechové trio, pěvecké trio Erin, pěvecké kvarteto Quadricinium Vocale Carviniense, přípravné sbory, Komorní mužský sbor a několik dalších pěveckých komorních seskupení. Sborové studio Permoník tvořily kromě Koncertního sboru Permoník celkem tři přípravné sbory Permoníček mladší, Permoníček starší a Přípravný sbor Permoník. Všechna oddělení sborového studia se během roku představila na celé řadě koncertů, výchovných koncertů a koncertních turné u nás i v zahraničí. Při zajišťování bohaté koncertní činnosti sbormistryně všech sborů velice úzce spolupracují s odbornou pracovnicí KSVČ Juventus. V literárně dramatickém oboru: Stejně jako každý rok se naši žáci účastnili přehlídky dětské recitace Dětská scéna 2014 a Wolkrův Prostějov V přehlídce Dětská scéna se naši žáci dostali do krajského kola, v přehlídce středoškolských recitátorů Wolkrův Prostějov až do kola celostátního. Skupiny Čokíci a Zlobidla velmi úspěšně reprezentovaly naši školu a obor v krajském kole přehlídky dětského divadla Dětská scéna. Ve školním roce 2013/2014 proběhla také soutěž MŠMT ZUŠ v literárně dramatickém oboru. V kategorii Slovesná tvorba jsme získali zlatého Pegasa v ústředním kole a další čtyři autoři byli vybráni do kola ústředního. V kategorii Přednes jsme v ústředním kole získali zlatého Pegasa, stříbrného Pegasa a dvě čestné uznání. V kategorii dramatický výstup jsme rovněž vybojovali zlatého Pegasa. Ve výtvarném oboru jsme výuku poskytovali kromě základního studia i ve specializovaných předmětech počítačová grafika a keramika. Velmi zdařilé práce představili žáci výtvarného oboru na těchto výstavách: Plenér 2014, výstava v MěDK, absolventská výstava v prostorách školy a výstava v knihovně v Petrovicích. Výtvarný obor opět i letos zorganizoval Plenér žáků školy, podílel se na tvorbě dárečků pro soutěžící Nové Konfrontace a pro Výroční ceny, ve spolupráci s Regionální knihovnou se podílelo 24 žáků na ilustrování Karvinských pověstí spisovatele a řezbáře Stanislava Filipa. Vyučující vytvořili návrhy na booklet k 2CD výročí 90 let od založení ZUŠ Karviná. Žáci a učitelé se podíleli na výzdobě spojovací chodby k pavilonu hudební nauky. Výtvarný obor se zúčastnil těchto soutěží: Satelity Astra pomáhají, Zrzavý salon 2013, Cestou dvou bratří, Domácí mazlíčci a Oči dokořán. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 18

19 Velmi úspěšný byl v tomto školním roce literárně-dramatický obor. Všichni žáci se ve svých skupinách představili rodičovské veřejnosti v několika představeních, dále jako průvodci Slavnostními koncerty ZUŠ, v otevřených hodinách, či jazzovou operou z dílny Suchého a Šlitra Dobře placená procházka. Dále se podíleli i na tvorbě a realizaci výchovných koncertů pro žáky základních škol. Díky dostatečné hodinové dotaci v předmětu Přednes se v LDO profilují zajímavé recitátorské osobnosti, které se prezentují na většině hlavních akcí školy. Celková atmosféra oboru byla velmi tvůrčí, pojmy jako spolupráce, komunikace, empatie, respekt a vzájemná důvěra považuje většina žáků LDO za zcela přirozené. Stěžejní akcí literárně-dramatického oboru ve spolupráci s oborem tanečním byla realizace Velkého tanečního a muzikálového večera. Mezioborová spolupráce s LDO se ukazuje jako velmi obohacující pro všechna oddělení školy. Velkou devízou je i spolupráce s Městským domem kultury v Karviné, se Základní školou Prameny a spolupráce se Sborovým studiem Permoník. Taneční obor se věnoval tanci klasickému i modernímu. Žáci tanečního oboru se představili na těchto akcích: na dvou Slavnostních koncertech v MěDK, na Mikulášském koncertu, Jarním koncertu, na Závěrečném koncertu přípravných sborů v Domu kultury Družba. V červnu se v MěDK v Karviné uskutečnil Velký muzikálový a taneční večer, v němž se představili žáci tanečního oboru ve spolupráci s oddělením literárně dramatickým. Jako hosta si pozvali žáky tanečního oddělení ostravské Janáčkovy konzervatoře. Jako plodná se jeví mezioborová spolupráce s dalšími odděleními školy, zejména s pěveckým oddělením, kdy se tanečníci zúčastnili řady výchovných koncertů pro ZŠ a MŠ. Ve dnech září 2013 jsme zorganizovali ve spolupráci s KVIC Nový Jičín již tradiční metodický seminář pro učitele klavírní hry pod názvem Klavírní ateliéry v Karviné poosmé. Do lektorského týmu zasedly špičky českého a polského interpretačního umění prof. Ivan Klánský, prof. Józef Stompel, MgA. Ivo Kahánek a Mgr. Monika Tugendliebová. Na seminářích se hovořilo o tvoření tónu a zvukové kultuře, o tradici polské klavírní školy, o hudební představě a jejím rozvíjení a o metodách rozvíjení pianistických dovedností u běžného žáka ZUŠ. Tradice Klavírních ateliérů sahá až do roku 1999 a je pokaždé velmi významnou akcí celorepublikového významu. Odborným a organizačním garantem akce byla zástupkyně ředitele. Z důležitých školních slavností, kterými se škola tradičně prezentuje na veřejnosti, uveďme především Slavnostní udílení výročních cen, na kterém vedení školy a umělecká rada veřejně ocenila nejlepší žáky i kolektivy školy. Vedení školy rovněž poděkovalo a předalo Ceny roku osobnostem a institucím, které se podílejí na vytváření dobrého jména ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Slavnostní ceremoniál proběhl za účasti primátora statutárního města Karviná, sponzorů a rodičovské veřejnosti. U této příležitosti jsme slavnostně inaugurovali nově přemístěnou a opravenou sochu významného akademického sochaře Jiřího Myszaka s názvem Matka s dítětem. Ve dnech dubna 2014 se opět ve spolupráci s KVIC Nový Jičín uskutečnil na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné velký umělecko-pedagogický projekt s názvem Nová Konfrontace aneb Metodický seminář pro učitele EKN. Cyklus workshopů se špičkovými uměleckými a pedagogickými osobnostmi měl nejen intenzivní průběh, ale i velmi inspirativní a příjemnou atmosféru a zavítalo na něj přes 100 pedagogů z celé České republiky i Slovenska. Do lektorského týmu zasedli a cenné zkušenosti předávali Peter Baartmans z Holandska, Bohuslav Zika a Martina Krejčí z ČR. Pedagogové se mohli Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 19

20 seznámit s moderními a efektivními metodami ve výchovně vzdělávacím procesu, ověřit správnost své výuky a inspirovat se novými podněty. Hovořilo se také o novém využití zvukových barevností a zvukových bank EKN, v další části workshopu se představily nové nástroje, trendy ve výuce i ovládání EKN na vyšší úrovni. Odborným a organizačním garantem projektu je ředitel školy. Pěvecké oddělení naší školy uspořádalo a zorganizovalo 1. ročník nové soutěže v klasickém zpěvu pro žáky ZUŠ okresu Karviná s názvem Talentinum. Na Koncertu mladých umělců se se svým uměním prezentovali především studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, studentka fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě a studentka Akademie múzických umění v Praze. Svůj vysoký umělecký potenciál předvedli naši pedagogové na Novoročním koncertě učitelů, který byl ukázkou jejich profesionality. Prostřednictvím tří Dnů otevřených dveří měli noví žáci a jejich rodiče jedinečnou možnost nahlédnout do kuchyně jednotlivých oborů. Dny otevřených dveří tak vedle koncertní činnosti otevřely nové možnosti zkvalitnění komunikace s rodičovskou veřejností. Na ceremoniálu Slavnostního vyřazení absolventů, který jsme uspořádali na konci školního roku, poděkoval ředitel ZUŠ všem absolventům za vzornou reprezentaci školy a předal jim závěrečná absolventská vysvědčení spolu s CD nahrávkou jejich vystoupení. Velkého poděkování se dostalo rovněž pedagogům za odborné a trpělivé vedení absolventů a především pak rodičům. K významným propagátorům činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany patří TV Polar. V loňském roce opět odvysílala několik reportáží z prestižních akcí ZUŠ. Základní uměleckou školu veřejnosti představují také oficiální webové stránky školy kde kromě základních informací o studiu, přehledu hlavních termínů koncertní činnosti, najdou zájemci zajímavosti, úspěchy a novinky ze života školy. Škola stejně jako v předcházejících letech pokračovala ve spolupráci s městem, kulturními i zájmovými institucemi města, s Lázněmi Darkov, rozvíjela spolupráci s uměleckými školami Moravskoslezského kraje, upevnila zahraniční kontakty. Úzce začala spolupracovat s Regionální knihovnou Karviná. V rámci této spolupráce se naše škola představila veřejnosti na několika koncertech a představeních LDO. Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok 2013/2014 Stránka 20

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace. za školní rok 2012/2013

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace. za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016 Základní údaje o škole 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace. za školní rok 2011/2012

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. r. 2010/2011

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2007/2008

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více