PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně za zdaňovací období odečíst v celkovém úhrnu nejvýše Kč a) příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem (tuzemské) podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o Kč, b) počínaje rokem 2011 lze odečíst i příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní pojištění v jiném členském státě EU, Norsku nebo Islandu podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění (v případě, že zaměstnanec smlouvu neuzavírá, ale do programu penzijního pojištění vstupuje jinou formou, např. přihláškou). Podmínkou ale je, že ve smlouvě o penzijním pojištění je sjednána výplata plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období (jsou zde tedy nastaveny stejné podmínky jako u tzv. soukromého životního pojištění). Poskytovatelem penzijního pojištění se rozumí podle 6 odst. 17 ZDP poskytovatel finančních služeb oprávněný k jeho provozování bez ohledu na jeho právní formu, který je provozován na principu fondového hospodaření, je zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a je povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu a také podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě. Úhrnný maximální limit Kč (stanovený původně jen pro tuzemské penzijní připojištění se státním příspěvkem) se tedy nově aplikuje i na penzijní pojištění zaplacené v jiném členském státě EU, Norsku nebo Islandu, avšak v kumulaci. Bude-li tedy poplatník uplatňovat odpočet na oba tyto produkty, je možné v úhrnu odečíst maximálně Kč. Zaměstnanec - daňový nerezident ČR může uplatnit příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na penzijní pojištění jen v daňovém přiznání a od roku 2011 jen za podmínky, že nejméně 90 % celkových příjmů mu plyne ze zdrojů v ČR. Jedná se o příspěvky na penzijní připojištění nebo pojištění zaplacené samotným účastníkem a poplatník pro snížení základu daně nemůže uplatnit např. příspěvky, které za něj zaplatil zaměstnavatel a nebo např. o příspěvky, které zaplatil za jiného účastníka a s jeho souhlasem na základě písemného sdělení penzijnímu fondu jako třetí osoba. U tuzemského penzijního připojištění, tzn. uzavřeného v ČR podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, se z úhrnu příspěvků zaplacených na zdaňovací období (z celkové částky) vždy odečítá částka ve výši Kč, protože do částky 500 Kč měsíčně je na příspěvek placený účastníkem poskytována výhoda v podobě státního příspěvku. Úhrn příspěvků zaplacených na zdaňovací období se sníží o Kč bez ohledu na to, kdy došlo k uzavření smlouvy (zda v uplynulých letech, nebo až v průběhu běžného roku). Pokud tedy úhrn příspěvků zaplacených na zdaňovací období nepřesáhne Kč, daňovou úlevu nelze uplatnit. Maximálně lze odečíst od základu daně poplatníka částku Kč, i kdyby na příspěvcích zaplatil více. Optimálně tedy využije daňovou výhodu poplatník, který na zdaňovací období zaplatí na příspěvcích částku Kč. Způsob zvýšení či snížení měsíčních příspěvků u tuzemského penzijního připojištění se státním příspěvkem upravují schválené penzijní plány jednotlivých penzijních fondů. Zpravidla požadují, aby úpravu příspěvku účastník předem penzijnímu fondu oznámil, neukládají ale penzijnímu fondu, aby zpětně zasílal účastníkovi dodatek ke smlouvě, potvrzení či jiné oznámení o akceptaci změny výše příspěvku. Pokud tedy došlo ke změně výše příspěvku, dodatek ke smlouvě není nutné po zaměstnanci požadovat.

2 Zaměstnanec prokazuje nárok na odečet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na penzijní pojištění v rámci RZZ: smlouvou o tuzemském penzijním připojištění se státním příspěvkem (předkládá se při prvním uplatnění), smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o své účasti na penzijním pojištění v jiném členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu (v případě že účast na penzijním pojištění nevznikla smlouvou, ale podáním přihlášky do programu penzijního pojištění založeného smlouvou mezi zaměstnavatelem a institucí penzijního pojištění), každoročně do 15. února potvrzením penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem v uplynulém zdaňovacím období, každoročně do 15. února potvrzením penzijního fondu nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených na jeho penzijní pojištění v uplynulém zdaňovací období. Příklad: Poplatník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem od s měsíčním příspěvkem Kč a dle potvrzení penzijního fondu zaplatil na rok 2011 příspěvky v celkové výši Kč. Po odpočtu Kč nezůstane poplatníkovi žádná částka, kterou by za rok 2011 uplatnil pro snížení základu daně ( = 0). Příklad: Poplatník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem od s měsíčním příspěvkem 500 Kč. V listopadu 2011 oznámil penzijnímu fondu změnu výše měsíčního příspěvku a na měsíc prosinec 2011 zaplatil Kč. Na rok 2011 obdržel od penzijního fondu potvrzení, že na rok 2011 zaplatil na příspěvcích v úhrnu Kč, tj.po odpočtu Kč si bude moci poplatník uplatnit za rok 2011 příspěvky ve výši Kč ( = ). Příklad: Poplatník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem od s měsíčním příspěvkem ve výši Kč a podle smlouvy zaplatil penzijnímu fondu své příspěvky na dva roky dopředu, tedy celkově Kč. Na rok 2011 dle potvrzení penzijního fondu zaplatil poplatník na penzijní připojištění příspěvky ve výši Kč. Po odpočtu Kč si tedy bude moci uplatnit za rok 2011 příspěvky ve výši Kč ( = 6.000). SANKCE ZA PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ NEBO POJIŠTĚNÍ Stejně jako u penzijního připojištění se státním příspěvkem, tak u penzijního pojištění platí, že při zániku bez nároku na penzi nebo na jednorázové plnění (vyrovnání), kdy současně dochází k výplatě odkupného nebo jiného plnění související se zánikem daného produktu, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění základ daně snížen. Taková situace vede k povinnosti poplatníka podat správci daně daňové přiznání za podmínek stanovených v 38g ZDP. Restrikce se nevztahuje a) v případě předčasného ukončení penzijního připojištění se státním příspěvkem (tuzemského) na částky, o které byl základ daně snížen před účinností zákona č. 545/2005 Sb., tj. na částky uplatněné pro snížení základu daně před , b) na situace, kdy dojde pouze k převodu prostředků z jednoho penzijního fondu do jiného, kdy nedochází ani k výplatě odkupného. V daném případě zaměstnanec předloží u zaměstnavatele dvě smlouvy a dvě potvrzení, tj. obě potvrzené částky se zde sečtou a sníží se o Kč (zákon o penzijním připojištění se státní příspěvkem totiž nevylučuje situaci, že klient v průběhu roku přejde z jednoho penzijního fondu do jiného penzijního fondu), nebo d) na penzijní připojištění se státním příspěvkem (tuzemské), které je v souladu se smlouvou skončeno před dovršením 60 let věku, což může nastat u dřívějších smluv z doby, kdy penzijní připojištění mohlo v souladu se zákonem o penzijním připojištění být sjednáno s výplatou penze nebo jednorázového vyrovnání již v 50 letech věku (důležité je, že zde není vyplaceno odbytné, respektive odkupné).

3 Příklad: Zaměstnanec uzavřel počátkem roku 2005 s penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem a pro snížení základu daně si uplatňoval příspěvky, které si sám zaplatil ve výši Kč ročně ( Kč minus Kč); na toto penzijní připojištění mu dále zaměstnavatel poukazoval příspěvky ve výši Kč ročně (tj. do výše Kč od daně osvobozené dle 6 odst. 9 písm. p ZDP). Zaměstnanec roce 2011 smlouvu předčasně zrušil bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a penzijní fond mu vyplatil odkupné (odbytné). Jestliže v roce 2011 došlo k předčasnému zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, má zaměstnanec za zdaňovací období roku 2011 povinnost podat daňové přiznání, ve kterém uvede jako příjem podle 10 ZDP ty příspěvky, o které mu byl základ daně snížen v letech 2006 až 2010 (5 x Kč) a uplatnění příspěvků v roce 2005 zůstane zachováno. Odbytné (odkupné) podléhá dani vybírané srážkou zvláštní sazbou podle 36 ZDP. Tento příjem se nesnižuje pro zjištění základu daně o příspěvky zaplacené za zaměstnance zaměstnavatelem po (základem daně je tedy vyplacené odbytné po snížení jen o příspěvky zaplacené zaměstnancem). Srážku daně je v tomto případě povinen provést plátce daně, tj. penzijní fond a nikoli zaměstnanec. Při výplatě odbytného ztrácí poplatník nárok na státní příspěvky. Zaměstnavateli z předčasného vypovězení smlouvy o penzijním připojištění bezprostředně nevyplývá žádná povinnost. Lze ale očekávat, že zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách za rok 2011, které následně přiloží ke svému daňovému přiznání. Předčasné ukončení penzijního připojištění (s výplatou odbytného) nemá zpětný dopad ani na daňové osvobození příspěvků u zaměstnavatele dle 6 odst. 9 písm. p) ZDP a ani na jejich daňovou uznatelnost dle 24 odst. 1 písm. j) bod 5 ZDP). Všechny příspěvky zaměstnavatele penzijní fond podrobí dani zaměstnanci v rámci odbytného, neboť se od základu daně v daném případě neodečítají. POJISTNÉ NA TZV. SOUKROMÉ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 6 ZDP může poplatník uplatnit pro snížení základu daně již od r zaplacené pojistné na své soukromé životní pojištění (viz. definice v 6 odst. 9 písm. p ZDP), kterým se rozumí: pojištění pro případ doţití (určitého věku), nebo pojištění pro případ smrti nebo doţití, nebo důchodové pojištění. Přitom není na závadu sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní nebo na invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo v případě stane-li se zaměstnanec invalidním ve 3. stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti. Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě, a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví), a od roku 2008 též s jinou pojišťovnou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (zaměstnanec - nerezident ČR ale může uplatnit tento odpočet jen v daňovém přiznání u správce daně a jen splní-li podmínku min. 90 % příjmů ze zdrojů v ČR ). Podmínkou je: že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (tzv. podmínka 2 x 60 ); jedná-li se o pojistnou smlouvu s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, musí být a) pojistná smlouva s pojistnou dobou od 5 do 15 let (včetně) sjednanou pojistnou částku alespoň na Kč, b) pojistná smlouva s pojistnou dobou nad 15 let sjednanou pojistnou částkou alespoň na Kč a c) u důchodového pojištění se za pevně sjednanou pojistnou částku považuje částka odpovídající jednorázovému plnění při dožití.

4 Výše odpočtu Maximální částka, kterou lze za zdaňovací období odečíst, činí v úhrnu Kč i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ doţití U pojistných smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být od roku 2004 splněna podmínka minimální pojistné částky. Na základě pojistných smluv, které nesplňují podmínku tzv. minimální pojistné částky, mohli poplatníci uplatnit zaplacené pojistné jako nezdanitelnou částku naposledy za dobu od do Pozor: Na pojistné smlouvy, které neobsahují pevně sjednanou pojistnou částku pro případ dožití, se tato podmínka nevztahuje. V takovém případě může poplatník nadále uplatňovat zaplacené pojistné za splnění podmínek stanovených v zákoně pro snížení základu daně. Příklad: Poplatník má sjednanou pojistnou smlouvu splňující podmínky tzv. soukromého životního pojištění ( 2 x 60 ), ve které je sjednáno pojistné plnění formou ročního důchodu. V této pojistné smlouvě ale není sjednáno odpovídající jednorázové plnění při dožití (výše jednorázového plnění, pokud by se poplatník vzdal výplaty pravidelného důchodu) a sjednána je pouze výplata podílu na zisku. Jedná se o pojistnou smlouvu, která nemá pevně sjednanou pojistnou částku pro případ dožití a proto zde nemusí být splněna podmínka minimální pojistné částky ve výši nebo Kč, tj. zaplacené pojistné poplatník může uplatňovat při snížení základu daně. Charakter pevně sjednané pojistné částky pro případ dožití nemá ani např. sjednání výplaty podílu na zisku, protože k výplatě takového plnění může v praxi dojít jen za okolností, že pojišťovna zisku dosáhne, tj. může se také stát, že nakonec nebude co rozdělovat. Dále platí, ţe: se musí jednat o pojistné zaplacené poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a zaplacené na jeho soukromé životní pojištění. Tzn. že pro snížení základu daně poplatník nemůže uplatnit pojistné, které za něj platí jeho zaměstnavatel, ale ani které platí sice sám, ale za další pojištěné osoby, např. za děti či manželku, pro snížení základu daně lze uplatnit pojistné zaplacené ve zdaňovacím období, tzn. které může být uhrazeno nejen formou běžných splátek, ale i formou jednorázových vkladů (formulaci, že může jít jen o běžné pojistné obsahoval zákon jen do konce roku 2004), snížení základu daně se nevztahuje na riziková pojištění nebo připojištění, např. pro případ velmi vážných onemocnění, úrazu, invalidity apod. Proto u kombinovaných pojistných produktů musí být pro daňové účely v pojistné smlouvě(nebo v jejím dodatku přesně rozlišeno, jakou částku pojistného platí pojistník na základní životní pojištění (na něž daňovou výhodu lze uplatnit) a jakou částku na jiné vedlejší druhy pojištění či připojištění (na něž daňovou výhodu uplatnit nelze). Pokud hrazené pojistné ve smlouvě nebo alespoň v dodatku není přesně rozlišeno, poplatník zaplacené pojistné jako nezdanitelnou část základu daně uplatnit nemůže (neprokáže správnost výše uplatněného odpočtu), vždy musí být splněna podmínka tzv. 2 x 60, tj. výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy (délka pojištění) a současně nejdříve v tom kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku (dosažení věku). Smlouva o soukromém životním pojištění musí tedy být uzavřena minimálně na dobu pěti let (60 kalendářních měsíců) a ve smlouvě musí být sjednán konec pojištění (pojistné plnění) nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu se poplatník dožije 60 let věku. Například: a) je-li sjednán konec pojištění při dosažení 55 let věku pojištěného, nárok na snížení základu daně nelze vůbec uplatnit; b) není rozhodné, bude-li sjednána výplata pojistného plnění v květnu a poplatník se dožije požadovaného věku 60 let až v červnu téhož kalendářního roku (tedy v roce, v jehož průběhu se dožije 60 let věku).

5 Zaměstnanec prokazuje nárok na odpočet pojistného zaplaceného na soukromé ţivotní pojištění při RZZ: pojistnou smlouvou nebo pojistkou (poprvé při uplatnění odečtu), každoročně nejpozději do 15. února potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceným poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období, a nejedná-li se o průkazy v českém jazyce, jejich úředním překladem, a to obdobně jako v daňovém řízení. Při pořizování fotokopií lze údaje nerozhodné pro daňové účely zakrýt, aby se zaměstnavatel nedostal do konfliktu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nelze vyloučit, že zaměstnanec bude mít uzavřeno více smluv o životním pojištění a z toho důvodu předloží dvě nebo více pojistných smluv a potvrzení. Za nutné náleţitosti potvrzení se nepovaţuje originál razítka pojišťovny a podpisu, pokud se jedná o písemnost, ze které lze vyvodit, že byla vyhotovena pojišťovnou pro určitého poplatníka. SANKCE ZA NEDODRŢENÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK Při nedodrţení podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu této nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. Sankce se nevztahuje jen na pojistné smlouvy, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné (odkupné), a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. Za těchto okolností není poplatník povinen podat daňové přiznání a dodanit částky pojistného uplatněné v uplynulých letech pro snížení základu daně. Je třeba upozornit, že žádný právní předpis neukládá pojišťovnám rezervu, kapitálovou hodnotu nebo odbytné převádět na novou pojistnou smlouvu a ve věci převodu rezervy, kapitálové hodnoty či odbytného jsou klíčové aplikace konkrétních pojistných podmínek a případná dohoda poplatníka s pojišťovnou. Zaniká-li zpětně nárok na odpočet nezdanitelné částky podle 15 odst. 6 ZDP u poplatníka z důvodu předčasného zániku soukromého životního pojištění, je povinen podat daňové přiznání za podmínek stanovených v 38g ZDP, tzn. že: a) zaměstnanec se zdanitelnými příjmy výhradně od tzv. hlavního zaměstnavatele je při předčasném zániku soukromého životního pojištění povinen podat přiznání k dani za rok 2011, pokud jeho jiné příjmy podle 7 až 10 ZDP (včetně úhrnné částky pojistného dříve uplatněného pro snížení základu daně) přesáhnou stanovený limit v 38g odst. 2 ZDP, tj. částku Kč; b) poplatník bez zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, případně. jen s příjmy ze závislé činnosti zdaněnými daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou bude povinen podat daňové přiznání za rok 2011, pokud jeho zdanitelné příjmy (včetně úhrnné částky pojistného dříve uplatněné pro snížení základu daně) přesáhnou limit ve výši Kč stanovený v odst. 1 téhož paragrafu. Příklad: Zaměstnanec s příjmy výlučně od tzv. hlavního zaměstnavatele od roku 2001 uplatňuje pro snížení základu daně pojistné zaplacené na své soukromé životní pojištění splňující podmínku 2 x 60, a to každoročně ve výši Kč. V roce 2011 předčasně zruší životní pojištění a odbytné (odkupné) je mu poukázáno na jeho bankovní účet. Zaměstnanec má za rok 2011 podle 38g odst. 2 ZDP povinnost podat přiznání k dani, neboť jeho ostatní příjmy podle 10 ZDP přesáhly stanovený limit ve výši Kč. V daňovém přiznání za zdaňovací období 2011 uvede do dílčího základu daně podle 10 ZDP částku ve výši Kč ( Kč x 10 let, tj. od roku 2001 do roku 2010). Příklad: Zaměstnanec od roku 2001 uplatňuje pro snížení základu daně pojistné zaplacené na své soukromé životní pojištění splňující podmínku 2 x 60, a to každoročně ve výši Kč. V roce 2011 toto pojištění předčasně zrušil a uzavřel u pojišťovny novou pojistnou smlouvu splňující podmínky soukromého životního pojištění, na kterou mu bylo pojišťovnou převedeno odbytné (odkupné) ze zrušené pojistné smlouvy formou mimořádně vloženého pojistného. V tomto případě se sankce (dodanění) neuplatní, protože odbytné (odkupné) nebylo poukázáno na bankovní účet zaměstnance a ani jiným způsobem mu nebylo vyplaceno.

6 Příklad: Zaměstnanec předčasně vypověděl pojistnou smlouvu o soukromém životním pojištění k (věku 60 let se dožije až v roce 2020) a odbytné (odkupné) mu bude vyplaceno počátkem roku Protože pojistná smlouva byla vypovězena před vznikem pojistné události, nárok na uplatnění této nezdanitelné části základu daně tímto dnem zaniká (není rozhodující, kdy bude vyplaceno odbytné) a zaměstnanec nemůže již za rok 2011 tuto nezdanitelnou částku uplatnit. Současně má z tohoto důvodu povinnost podrobit dani dříve uplatněné odpočty pojistného, a to v daňovém přiznání podaném za rok 2011 jako ostatní příjem podle 10 ZDP. Odkupné (dříve užíván termín odbytné - viz ust. 72 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě) se podle 8 odst. 7 ZDP pro zjištění základu daně sníží pouze o pojistné zaplacené poplatníkem (zaměstnancem) a nikoliv o pojistné zaplacené zaměstnavatelem po Odkupné se nesníží ani o pojistné, které bylo již dříve uplatněno pro snížení základu daně v souvislosti s výplatou jiného příjmu z pojištění osob, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (ten zdaňuje srážkovou daní pojišťovna a při stanovení základu daně počínaje rokem 2011 se zde také neodečítá pojistné zaplacené zaměstnavatelem). Odkupné podléhá podle 36 odst. 2 písm. s) ZDP dani vybírané srážkou zvláštní sazbou 15 % a srazí jí pojišťovna jako plátce daně, takže z titulu výplaty odkupného nevzniká zaměstnanci povinnost uvádět tyto příjmy do daňového přiznání.

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Poskytování příspěvků na životní pojištění

Poskytování příspěvků na životní pojištění Poskytování příspěvků na životní pojištění Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs-34-B-2009 PERs-7-B-2008 Změna č. 0005 0004 Datum vydání 19. 12. 2014 Platí do odvolání Navrhovatel JUDr. Ivo

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více