PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013"

Transkript

1 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního pojištění ve vztahu k jednotlivým kategoriím poplatníků pojistného. Jsou to: Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účast na zdravotním pojištění povinnosti pojištěnců, jednotlivé kategorie plátců pojistného, kódy pro komunikaci ze zdravotními pojišťovnami. 1) Kdo je tedy účasten na zdravotním pojištění Na rozdíl od principu účasti na sociálním zabezpečení, kdy může nastat i případ, že osoba, která žije na území ČR nebo je zaměstnána nemusí být v určitých případech důchodově ani nemocensky pojištěna, u zdravotního pojištění jsou v rámci shora uvedeného zákona 48/97 Sb. povinně zdravotně pojištěni a) všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, b) osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnanci, u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 2) Povinnosti pojištěnců (osob) volba zdravotní pojišťovny, průkaz pojištěnce, seznam zdravotních pojišťoven Každá osoba (pojištěnec) má svobodnou volbu k výběru zdravotní pojišťovny, u které chce být v evidenci. Po vyplnění tiskopisu Evidenční list zdravotní pojišťovny, obdrží druhý díl tohoto tiskopisu Oznámení o přijetí do evidence zdravotní pojišťovny. Poté obdrží průkazku zdravotního pojištěnce modrá barva s logem Evropské unie. Měnit zdravotní pojišťovny lze pouze jednou za 12 měsíců a to vždy k 1. dni kalendářního roku. (změna od ). Změnu musí pojištěnec nahlásit stávající pojišťovně nejpozději 6 měsíců od plánované změny.

2 ~ 2 ~ Pro informaci uvádím současné zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód 111 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR kód 201 Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven a stavebnictví kód 207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda kód 209 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra kód 211 Revírní bratrská pokladna kód 213 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance kód 217 Česká průmyslová pojišťovna kód 205 3) Zaměstnavatel, zaměstnanec povinnosti zaměstnanců vůči zaměstnavatelům a povinnosti zaměstnavatelů vůči zdravotním pojišťovnám Zaměstnavatel je oprávněn požadovat od zaměstnance v den nástupu do pracovněprávního vztahu (pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti), předložení průkazu (kartičky) zdravotního pojištěnce, kde je v evidenci. Zaměstnanec je pak povinen v průběhu zaměstnání hlásit veškeré změny, ke kterým u něj dojde, především pak změnu zdravotní pojišťovny. Tato ohlašovací povinnost je do osmi dnů, ode dne, kdy nastala u pojištěnce nová skutečnost mající vliv především na odvod pojistného. 4) Zaměstnavatel a jeho povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám Zaměstnavatelem se stává každý subjekt (právnická nebo fyzická osoba), která zaměstná alespoň jednoho zaměstnance. Při vzniku pracovního poměru či obdobného pracovněprávního vztahu nebo činnosti pro zaměstnavatele je povinností zaměstnavatele prvotně přihlásit sebe, jako subjekt tiskopis Přihláška zaměstnavatele-plátce pojistného,, podle evidence zaměstnance. Dále pak přihlásí své zaměstnance nejpozději do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance na tiskopise Hromadné oznámení zaměstnavatele. Kromě této prvotní evidence (přihlásit sebe, a dále pak jen své zaměstnance), musí zaměstnavatel hlásit veškeré změny týkající se zaměstnanců a to opět na

3 ~ 3 ~ tiskopise Hromadné oznámení zaměstnavatele do 8 dnů pod příslušným kódovým označením k té, které změně. Informativně uvádím jednotlivé oznamovací kódy: Základní kódy P O E A C nástup do zaměstnání ukončení zaměstnání první přihlášení zaměstnance z EU nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR první přihlášení zaměstnance cizince ze zemí mimo Evropskou unii Kódy oprav X Y Z zaměstnavatel označuje změny (chyby) týkající se hlášení, které byly provedeny u zaměstnance oprava v kolonce datum přihlášení oprava v kolonce datum ohlášení Kódy rozhodné pro platbu pojistného státem M U D H I J G nástup zaměstnankyně na mateřskou či rodičovskou dovolenou ukončení mateřské či rodičovské dovolené přiznání důchodu starobního, invalidního III., II. nebo I. stupně, vdovského, vdoveckého odejmutí důchodu nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání ukončení evidence uchazeče o zaměstnání nástup nezaopatřeného dítěte - studenta (pracující student v průběhu studia, školních prázdnin)

4 ~ 4 ~ F L T N K V W den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě (zaměstnavatel zaměstnává osobu po skončení soustavné přípravy na budoucí povolání) osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, která pečuje osobně celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku ztráta nároku na zařazení do kategorie L počátek výplaty dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vyplaceny po ukončení zaměstnání nástup na vojenské cvičení ukončení vojenského cvičení Plátci pojistného kategorie plátců Předpisy o zdravotním pojištění zařazují jednotlivé plátce pojistného do 5 kategorií: - pojištěnci ( zaměstnanci ), - zaměstnavatelé, - osoby samostatně výdělečně činné, - osoby bez zdanitelných příjmů, - osoby za něž je plátcem pojistného stát. 5) Pojištěnci, zaměstnavatelé výše pojistného a termíny odvodu pojistné na zdravotní pojištění A nyní si jednotlivé kategorie podrobněji rozebereme včetně příkladů. Jak bylo uvedeno v první části e-semináře poplatníci pojistného na sociální zabezpečení kdo je poplatníkem, tytéž podmínky se vztahují i na odvod pojistného na zdravotní pojištění s výjimkou členů družstev, kteří vykonávají pro družstvo práci, a jsou tímto družstvem odměňováni a osoby vykonávající

5 ~ 5 ~ práce na základě dohody o pracovní činnosti. U těchto dvou kategorií si předpisy o zdravotním pojištění půjčili Zákon o nemocenském pojištění podmínky účasti na nemocenském pojištění tj. jednu z podmínek předem určeného rozhodného příjmu Kč 2 500,-. ( viz. podrobně je o této problematice pojednáno v I. části e semináře). U ostatních poplatníků pro účely zdravotního pojištění se nazývají zaměstnanci - je odvod pojistného prováděn zaměstnavatelem vždy, pokud se jedná o zdanitelný příjem podle Zákona o dani z příjmů ze závislé činnosti a tento příjem není od daně osvobozen. Od roku 2012 byla k těmto poplatníkům přiřazena i odměna vyšší Kč ,- u dohody o provedení práce! II. část - Výše pojistného způsob a závazné termíny odvodu pojistného na zdravotní pojištění jednotlivé kategorie poplatníků Pojištěnci a zaměstnavatel Co do výše a způsobu placení pojistného hradí vždy pojistné zaměstnavatel a to i za své zaměstnance. Výše pojistného činí za zaměstnavatele 9% a za zaměstnance 4,5%. Součtově tedy 13,5%. (Pozn. Tato sazba je dlouhodobě nezměněna). Zaměstnavatel při placení pojistného je povinen sečíst všechny vyměřovací základy svých zaměstnanců a z těchto pak vypočítat zvlášť 9% tj. 2/3 ze 13,5% a zbylých 4,5% tj. 1/3 z 13,5%. Tyto částky, které zvlášť zaokrouhlí na korunu nahoru, sečte a odvede na místně příslušné zdravotní pojišťovny podle evidence jednotlivých pojištěnců (zaměstnanců). Vypočtený předpis o odvodu pojistného zašle příslušným pojišťovnám na tiskopise Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné Osoby samostatně výdělečně činné hradí své zálohy na pojistné ve výši 13,5%. Osoby bez zdanitelných příjmů Osoby bez zdanitelných příjmů hradí pojistné ve výši 13,5%. Osoby, za něž je plátcem pojistného stát Stát odvádí za tyto osoby pojistné ve výši 13,5%.

6 ~ 6 ~ 6) Způsob hrazení pojistného Pojistné, zálohy na pojistné se hradí vždy v české měně. Pojistné je možné hradit třemi způsoby: a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, b) v hotovosti prostřednictvím peněžního ústavu či nositele poštovních služeb, c) v hotovosti přímo do pokladny pověřenému zaměstnanci zdravotní pojišťovny. 7) Závazné termíny den platby (včasnosti) odvodu pojistného Každý plátce pojistného musí dodržovat stanovené termíny dané Zákonem o pojistném na zdravotním pojištění, kdy u: Zaměstnavatele se s účinností od sjednotila splatnost pojistného se splatností pojistného na sociální zabezpečení, kdy je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za než se pojistné odvádí. Osoby samostatně výdělečně činné se pojistné odvádí formou záloh v termínu od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. V rámci vyúčtování uplynulého zdaňovacího období je pak OSVČ povinna doplatit event. dlužné zálohy nejpozději do 8. dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Osoby bez zdanitelných příjmů, platí tato pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoby za, něž je plátcem pojistného stát, hradí měsíčně pojistné Ministerstvo financí České republiky na zvláštní účet k tomu zřízený a to do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

7 ~ 7 ~ 8) Den platby (včasnost) odvodu pojistného Jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích je pro poplatníky pojistného dán zákonem závazný termín. S ohledem na termín si musí poplatník přesně určit den platby pojistného a to především k případné následné penalizaci za pozdní odvod pojistného. Za včasný den platby se považuje: u bezhotovostního převodu z účtu u peněžního ústavu je rozhodující pro včasnost odvodu pojistného datum připsání na účet poskytovatele platebních služeb, u něhož má zdravotní pojišťovna účet zřízen, u plateb v hotovosti se za včasnou platbu považuje den, kdy příslušný zaměstnanec zdravotní pojišťovny hotovost přijal, u plateb formou nositele poštovní licence tj. platba poštovní poukázkou je držitel poštovní licence povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb do 2. pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal a poskytovatel platebních služeb je povinen ji převést na samotný účet příslušné zdravotní pojišťovny do konce následujícího pracovního dne. Nyní si uvedeme několik příkladů na výpočet a splatnost pojistného u jednotlivých kategorií poplatníků pojistného na zdravotní pojištění. III. část - Výpočet pojistného u kategorie zaměstnavatel, pojištěnec (zaměstnanec), splatnost Příklad č. 1 Zaměstnavatel má určen výplatní termín každého 15. dne v měsíci. Celkové vyměřovací základy za své zaměstnance činí za měsíc červen Kč ,-. Zaměstnanec má pojištěnce (zaměstnance), kteří jsou evidováni jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Stanovte výši odvodu pojistného. Pojistné zaměstnavatel vypočte zvlášť za sebe tj. 9% z částky Kč ,- tj. Kč ,-, dále pak za zaměstnance 4,5% z částky Kč ,- tj. Kč ,-. Tyto částky pak sečte tj. Kč ,- a odvede na účet zdravotní

8 ~ 8 ~ pojišťovny nejpozději tak, aby částka byla připsána na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do 20. v měsíci tj. v našem případě nejpozději do IV. část - Výpočet zálohy a její vyúčtování u osoby samostatně výdělečně činné 9) Zahájení samostatné výdělečné činnosti Osoba samostatně výdělečně činná zahajující samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ) hradí v prvním kalendářním roce zahájení měsíční zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Minimální vyměřovací základ pro rok 2013 byl určen jako polovina průměrné mzdy v ČR na rok 2013 tj. Kč ,-, kdy polovina je Kč ,-, kdy z této částky je stanoveno 13,5% což je částka minimální platby zálohy Kč 1 748,-. Za předpokladu, že zahájila OSVČ svoji činnost k bude hradit tyto zálohy po celý tento rok a další následující měsíce až do podání daňového přiznání. V druhém roce hradí pak nové zálohy podle skutečného hospodářského výsledku (příjmy minus výdaje). Příklad č. 2 Osoba samostatně výdělečně činná zahájila svoji SVČ ke dni Zahájení činnosti řádně oznámila do 8. dnů na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Do uhradila první zálohu na pojistné ve výši minimální zálohy Kč 1 748,--, za leden a dále hradila zálohy v této výši až do měsíce března (Daňové přiznání podala a do byl vyúčtován doplatek za rok 2013). Kolik uhradila na zálohách za rok 2013 tj. první rok podnikání a jak bude provedeno vyúčtování za tento rok v roce 2014? OSVČ celkem za rok 2013 uhradila Kč ,- ( I/2013 XII/2013 = 12 x Kč 1 748,-). Vyúčtování roku 2013 je pak uvedeno v následujícím příkladu č. 3.

9 ~ 9 ~ Příklad č. 3 Pokračování příkladu č. 2) vyúčtování roku 2013: OSVČ v druhém roce podnikání podala tiskopis Přehled o příjmech a výdajích, kde uvedla: Příjmy Kč ,- výdaje Kč ,-. Zisk Kč ,- ( Kč minus Kč ). Vypočtěte doplatek na zálohách a určete nové zálohy. Výpočet doplatku zálohy za rok 2013 a určení nové zálohy je následující: Kč x 50% = Kč ,-- x 13,5% = Kč ,- (skutečné pojistné, které mělo být uhrazeno). Na zálohách bylo uhrazeno Kč ,- (12x1 748). Doplatek má být Kč ,- (Kč minus Kč ). Doplatek byl uhrazen do 8.4. Výpočet nových záloh : Kč x 50% = Kč : 12 = Kč x 13,5% = Kč 2 813,- - nové zálohy. ( Pozn. Zálohy lze určit i způsobem : Kč : 12= Kč 2 813,-). Tyto skutečné zálohy budou poukazovány po celý rok 2014 až do podání nového daňového přiznání za rok Příklad č. 4 Pokračování příkladu č. 3) v termínu podání daňového přiznání za rok 2013 v roce 2014 bylo zjištěno, že příslušná OSVČ měla za rok 2013 příjmy Kč ,- a výdaje Kč ,-. Jak to bude s vyúčtováním záloh na pojistné za rok 2013,-? V takovémto případě, kdy je vykázána ztráta, vznikne přeplatek na zaplacených zálohách. Tento přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí (za předpokladu, že nemá OSVČ vůči zdravotní pojišťovně dluh). Částka vratky pak bude rozdílem mezi povinnou minimální zálohou a skutečně zaplacenými ročními zálohami zaplacenými v roce 2013.

10 ~ 10 ~ V. část - Osoby bez zdanitelných příjmů U kategorie osoby bez zdanitelných příjmů si nejprve musíme přiblížit, pojem, kdo je osoba bez zdanitelných příjmů. Obecně řečeno, do této kategorie náleží osoby (pojištěnci), které nejsou evidovány v ostatním kategoriích poplatníků mají trvalý pobyt na území České republiky a pojistné (nebo zálohy) nejsou hrazeny po celý kalendářní měsíc tzn. plátcem pojistného není zaměstnavatel, nebo tato osoba není OSVČ a neplatí za ni pojistné ani stát. Mezi takovéto pojištěnce patří: a) zaměstnanec, který pracuje pouze na dohodu o provedení práce, b) nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce, c) student, který po posledních prázdninách nevstoupí do pracovního poměru a nestane se uchazečem o zaměstnání nebo osobou samostatně výdělečně činnou, d) člen náboženského řádu, e) osoba, která sice pracuje, ale výdělek nezakládá účast na nemocenském pojištění, f) osoba, která ukončí pracovní poměr a nevznikne ji nejpozději v nejbližším kalendářním měsíci v novém zaměstnání účast na nemocenském pojištění, nebo není OSVČ, g) žena v domácnosti, která nepečuje celodenně a řádně o 1 dítě do 7 let nebo o 2 děti do 15 let, není poživatelkou důchodu a není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, h) student starší 26 let. 10) Výše pojistného u osoby bez zdanitelných příjmů Při stanovení výše pojistného se vychází z minimální mzdy (tzv. minimálního vyměřovacího základu) tj. z částky Kč 8 000,- x 13,5% = Kč 1 080,- (výše měsíčního odvodu pojistného).

11 ~ 11 ~ Příklad č. 5 Pan Novák ukončil pracovní poměr ke dni Zaměstnavatel ho odhlásil ze zdravotního pojištění ke dni kódem O. Pan Novák se rozhodl, že bude doma nejméně 3 měsíce. Nové zaměstnání navázal až 15. října. Nový zaměstnavatel ho přihlásil do osmi dnů ode dne nástupu do zaměstnání tj kódem P. V tomto mezidobí se pan Novák nepřihlásil na úřadu práce jako uchazeč, nepodnikal ani jako OSVČ a ani nebyl evidován v kategorii za něž je plátcem pojistného stát. Má nějakou povinnost vůči zdravotní pojišťovně v mezidobí, kdy nebyl zaměstnán a ani jinak evidován? Osoba - pojištěnec se stala za měsíce červen, červenec, srpen a září osobou bez zdanitelných příjmů. Měl povinnost se přihlásit k platbě pojistného do této kategorie a odvádět za sebe pojistné v minimální výši tj. 13,5% z minimálního vyměřovacího základu Kč 8 000,- tj. za tyto čtyři měsíce má uhradit celkem 4 x 1 080,- = Kč 4 320,-. (Pozn. Pokud by tak neučinil, bude mu tato částka doměřena, jako nedoplatek pojistného včetně vyměřeného penále). VI. část - Osoby za něž je plátcem pojistného stát Za osoby za něž je hrazeno pojistné státem (státní pojištěnec) se považují: a) nezaopatřené děti příprava na budoucí povolání předepsaným způsobem do 26 let, nebo se nemohou připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz, nebo nejsou pro nemoc nebo úraz schopni vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, b) poživatelé důchodů ( SD,ID I.II.III. stupně, vdovského, vdoveckého, sirotčího ), nově též od kategorie poživatelů před důchodů, c) příjemce rodičovského příspěvku, d) ženy na mateřské a rodičovské dovolené příjemci peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku, e) uchazeče o zaměstnání, který je v evidenci uchazeče, f) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, g) osoby pobírající dávky v hmotné nouzi,

12 ~ 12 ~ h) osoby, které pobírají dávky nemocenského pojištění z titulu ochranné lhůty, i) cizinec, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu v ČR za účelem dočasné ochrany pokud nemá vlastní příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, j) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku a nejsou na mateřské a rodičovské dovolené, k) osoby, které jsou plně invalidní nebo, které dosáhly věku pro nárok Na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání ID nebo SD, l) mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, m) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítěte narozeného na území cizince, kterým bylo uděleno vízum. 11) Výše pojistného, za něž je plátcem pojistného stát Při stanovení výše pojistného se vychází z pevné měsíční částky vyměřovacího základu Kč 5 355,- ze kterého se pak určí 13,5%. Výše pojistného placeného státem tak činí Kč 723,-. Příklad č. 6 Zaměstnavatel přijal do pracovního poměru ženu, která byla v sedmém měsíci těhotenství dne 1.6. Zaměstnavatel ji přihlásil na zdravotní pojišťovnu dne 6.6 tj. do osmi dnů od vzniku pracovního poměru kódem P. Dne nastoupila na mateřskou dovolenou. Co provede její zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně? Zaměstnavatel musí zaměstnankyni přehlásit kódem M nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nejpozději do 8. dnů ode dne nástupu na mateřskou dovolenou. Tímto oznámením si zdravotní pojišťovna přeřadí pojištěnku (zaměstnankyni) z kategorie zaměstnanec do kategorie stát a to od data nástupu na mateřskou dovolenou. Od tohoto data bude za ni platit pojistné stát a to až do ukončení mateřské a rodičovské dovolené. Po uplynutí rodičovské dovolené a nástupu do zaměstnání pak zaměstnavatel kódem U ukončení mateřské či rodičovské dovolené oznámí tuto skutečnost. Ode dne

13 ~ 13 ~ nástupu po rodičovské dovolené bude pojištěnka přeřazena opět do kategorie pojištěnec (zaměstnanec). VII. část - Princip minimálního vyměřovacího základu Zákon o pojistném na zdravotní pojištění předepisuje zaměstnavatelům povinnost, odvádět pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu svého zaměstnance. Minimálním vyměřovacím základem je u zaměstnance minimální mzda Kč 8 000,-. Pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění se vždy rozumí částka minimální mzdy a to bez ohledu na délku pracovního úvazku, odpracovanou dobu či zařazení zaměstnance. To neplatí pro uvedené pojištěnce, kde nemusí být pro odvod pojistného dodržena podmínka dopočtu pojistného do minimálního vyměřovacího základu, tzn. vyměřovacím základem pro odvod pojistného bude pak skutečně dosažený příjem. Jsou to: Osoby, za které platí pojistné stát, osoby s těžkým tělesným, smyslovým či mentálním postižením, osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jejich přiznání, osoby, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o 1 dítě do 7 let nebo nejméně od dvě děti do 15 let věku, osoby, kterým bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci podle Zákoníku práce, osoby, které současně vedle zaměstnání vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádí měsíční zálohy na pojistné. 12) Způsob provádění doplatku do minimálního vyměřovacího základu Pokud je vyměřovací základ zaměstnance, až na uvedené výjimky, nižší než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je povinen doplatit pojistné prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci.

14 ~ 14 ~ Příklad č. 7 Zaměstnanec nastoupil ke svému zaměstnavateli na kratší pracovní úvazek s měsíčním příjmem Kč 6 000,-. Není v kategoriích osob, za něž platí pojistné stát, a ani není OSVČ. Jakým způsobem provede zaměstnavatel za svého zaměstnance dopočet (doplatek) do minimálního vyměřovacího základu? Vyměřovací základ Kč x 13,5% = Kč 810, kdy 2/3 tj.9% Kč 540,-- odvede zaměstnavatel, a 1/3 tj. 4,5% Kč 270,- bude sraženo zaměstnanci + doplatek z částky (Kč 8 000,- - Kč 6 000,-) = Kč 2 000,- x 13,5% tj. Kč 270,-. Srážka pojistného za zaměstnance tak bude Kč 270,- + doplatek Kč 270,- = Kč 540,-. Příklad č. 8 Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele A, kde má měsíční příjem Kč 3 000,-. U zaměstnavatele B dosahuje měsíčního příjmu Kč 3 500,-. Zaměstnanec není OSVČ a ani není v kategorii osob, za něž platí pojistné stát. Jakým způsobem zaměstnavatelé odvedou pojistné, kdo provede event. doplatek (dopočet) do minimálního vyměřovacího základu? Jestli-že má zaměstnanec více pracovních poměrů a součtem vyměřovacích základů z těchto zaměstnání nedosáhne ani minimální mzdy (minimálního vyměřovacího základu), musí být proveden doplatek do minimálního vyměřovacího základu u toho zaměstnavatele, kterého si sám zaměstnanec určí. Předpokládejme, že si zaměstnanec pro doplatek určí zaměstnavatele B. Výpočet bude následující: Zaměstnavatel A odvede pojistné ze skutečně dosaženého příjmu tj. Kč 3 000,-. Zaměstnavatel B odvede pojistné ze skutečně dosaženého příjmu Kč 3 500,- + z Kč 1 500,- tj. (Minimální vyměřovací základ Kč 8 000,- minus (Kč Kč 3 500), plně ve výši 13,5% z částky Kč 1 500,-. Poznámka: Z hlediska zjištění výše doplatku do minimálního vyměřovacího základu musí mít zaměstnavatel B, který provádí tento dopočet, písemné vyjádření o dosaženém měsíčním vyměřovacím základu od druhého zaměstnavatele tj. zaměstnavatele A.

15 ~ 15 ~ Příklad č. 9 Zaměstnanec, poživatel starobního důchodu nastoupil k zaměstnavateli na poloviční úvazek s měsíčním vyměřovacím základem Kč 5 500,-. Budeme doplácet pojistné do minimálního vyměřovacího základu? S ohledem na skutečnost, že zaměstnanec, je také poživatelem důchodu tj. je v kategorii stát nemusí provádět zaměstnavatel zaměstnanci doplatek do minimálního vyměřovacího základu. Odvod pojistného se provede ze skutečného vyměřovacího základu. VIII. část - Pracovní volno bez náhrady příjmu a neomluvená absence Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno bez náhrady příjmu (omluvené neplacené volno) je povinen za zaměstnance dopočítat pojistné za tyto dny neplaceného volna a to poměrnou částí za tyto dny z minimálního vyměřovacího základu. Z vypočtené částky pak zaměstnavatel určí 2/3 kterou si připočte k pojistnému za zaměstnavatele a další 1/3 srazí zaměstnanci k jeho pojistnému, pokud se na jiném postupu nedohodne zaměstnavatel se zaměstnancem. (Poznámka: Zde je podle praktických zkušeností prováděna srážka pojistného po dohodě přímo k tíži vypočteného pojistného přímo zaměstnanci). Při výpočtu mohou nastat dvě situace a to: 1. zaměstnavatel poskytl omluvené neplacené volno po část kalendářního měsíce a 2. zaměstnavatel poskytl zaměstnanci neplacené volno po celý kalendářní měsíc. Příklad č. 10 Zaměstnanci byl v měsíci červnu zúčtován vyměřovací ve výši Kč ,- Zároveň mu zaměstnavatel v tomto měsíci poskytl na jeho žádost neplacené volno 6 dnů. Zaměstnanec souhlasí s tím, že v rámci dopočtu pojistného za dny neplaceného volna, bude zaměstnavatel srážet zaměstnanci plně 13,5% pojistného. Jaký bude postup zaměstnavatele?

16 ~ 16 ~ Zaměstnanec má vyměřovací základ Kč , kdy 13,5% je Kč ( zaměstnanec 1/3 tj. 4,5% Kč 900,- a zaměstnavatel 2/3 tj. 9% Kč 1 800,-. Dále pak bude proveden dopočet za 6 dnů neplaceného volna : 30(měsíc 6 má 30dnů) x Kč 8 000,- = Kč 1 600,- x 13,5% = Kč 216,-. Pojistné bude odvedeno v celkové výši : Zaměstnavatel Kč 1 800,- + zaměstnanec Kč 900, ,- = Kč 2 916,-. Příklad č. 11 Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci neplacené omluvené volno po celé dva měsíce 7 a 8/2011 z rodinných důvodů. Odvede zaměstnavatel pojistné za zaměstnance po tyto měsíce, nebo má tuto odvodovou povinnost zaměstnanec, když nemá za tyto měsíce žádný příjem? Zaměstnavatel je vždy povinen odvádět pojistné za své zaměstnance. Proto i za tyto měsíce musí být odvedeno pojistné z minimálního vyměřovacího základu tj. 13,5% z minimální mzdy tj. Kč 1 080,-- ( Kč 720,-- 2/3 tj.9% + Kč 360,-- 1/3 tj. 4,5%). 13) Pojistné a neomluvená absence V případech neomluvené absence, kdy neomluvená absence počtem hodin absence dovrší jedné směny, zaměstnavatel srazí pojistné zaměstnanci v plné výši 13,5% za tyto dny v poměrné výši z minimálního vyměřovacího základu. Příklad č. 12 Zaměstnanec měl v měsíci červenci 3 dny neomluvené absence. Dosažený vyměřovací základ za tento měsíc dosáhl částky Kč ,--. Provede zaměstnavatel dopočet za tyto dny neomluvené absence? Při neomluvené nepřítomnosti v práci se zahrne poměrná část minimální mzdy za dny neomluvené absence a to vždy v plné výši 13,5%. Výpočet tak bude následující. Kč ,- x 13,5% = Kč 1 620,-, kdy zaměstnavatel vypočte pojistné ve výši 2/3 tj. 9% Kč 1 080,- a zaměstnanci srazí pojistné ve výši 1/3 tj. 4,5% Kč 540,- + dopočet z Kč 8 000,- za 3 dny NA tj. 3: 31 x 8000 x 13,5% =

17 ~ 17 ~ Kč 105,-. Zaměstnavatel tak odvede pojistné v celkové výši Kč Kč540+Kč105 = Kč 1 725,-. IX. část - Specifické skupiny zaměstnanců a odvod pojistného názorné příklady 14) Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti DPČ U zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti se pojistné na zdravotní pojištění odvádí pouze za ty měsíce, kdy zaměstnanec splní podmínku rozhodného příjmu tj. alespoň Kč 2 500,-. Znamená to, že zaměstnavatel je povinen zaměstnance na DPČ přihlásit za měsíc, kdy splní podmínku Kč 2 500,- a odhlásit za měsíc, kdy podmínka Kč 2 500,- splněna není. Za měsíce, kdy je splněn rozhodný příjem pak odvede pojistné. Příklad č. 13 Zaměstnanec, vykonávající práce na základě DPČ nastoupil k zaměstnavateli 1.4. na dobu určitou do Výkon práce je nepravidelný podle potřeby zaměstnavatele. Jeho hodinová odměna je domluvená na Kč 60,- /hod. Zaměstnanec za jednotlivé měsíce odpracoval a obdržel odměnu. Duben 30 hodin x Kč 60 = Kč 1 800,-, Květen 50 hodin x Kč 60 = Kč 3 000,-, Červen 50 hodin x Kč 60 = Kč 3 000,- a Červenec 33 hodin x Kč 60 = Kč 1 980,-. Kdy zaměstnavatel poprvé zaměstnance přihlásí na zdravotní pojištění a za jaké měsíce odvede pojistné? Zaměstnavatel poprvé zaměstnance přihlásí za měsíc květen. Zaměstnanec bude přihlášen za měsíc květen a červen. V srpnu pak zaměstnavatel odhlásí zaměstnance od měsíce července nedosáhl rozhodného příjmu. Pojistné odvede za měsíce květen a červen, kdy dosáhl rozhodného příjmu.

18 ~ 18 ~ 15) Členové družstev Člen družstva může pracovat pro družstvo: a) z titulu členství, kdy pracovní vztah určují stanovy družstva, b) na základě pracovního poměru s družstvem. V obou těchto případech je odváděno pojistné z odměny za práci pro družstvo. c) členové družstev, kteří nejsou ve vztahu k družstvu podle shora uvedených bodů, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňováni, jsou účastni zdravotního pojištění pokud jejich odměna dosahuje v daném měsíci alespoň rozhodného příjmu Kč 2 500,-. Příklad č. 14 Člen družstva vykonává pro družstvo práci, není vázán pracovněprávním vztahem. Pouze se aktivně podílí na rozvoji družstva a představenstvo ho odměňuje jednou za 3 měsíce ve výši Kč 1 900,--. Jak to bude s odvodem pojistného? Člen družstva není účasten z titulu výkonu práce pro družstvo zdravotního pojištění, neboť odměna nedosahuje rozhodného příjmu Kč 2 500,- pro odvod pojistného. 16) Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností Pro účast na zdravotním pojištění platí obecné pravidlo tj. pokud mají tyto osoby příjem za výkon práce pro společnost, který je zdanitelným podle 6 Zákona o dani z příjmu musí se odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Nejde tedy o případy, kdy společník, jednatel nebo komanditista má pouze podíly na zisku.

19 ~ 19 ~ Příklad č. 15 Společník není vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem, pouze se aktivně podílí na rozvoji firmy a za tuto práci pro společnost je firmou odměňován pravidelnou měsíční částkou Kč 5 500,-. Bude odměna společníka podrobena odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Vzhledem k tomu, že má za práci pro společnost příjem, který je zdanitelným podle 6 ZDP musí se z částky odměny odvádět pojistné na zdravotní pojištění. 17) Člen statutárního orgánu, který není vázán pracovněprávním vztahem ke společnosti U členů statutárních orgánů tj. osob, které vykonávají práci v dozorčích radách, představenstvech společnosti, a nejsou vázáni ke společnosti pracovněprávním vztahem, ale jsou do těchto orgánů pouze voleni na určité období, platí v případech zúčtování odměny za tento výkon práce stejné podmínky jako u uvedených poplatníků v bodě c), tj. společníků, jednatelů a komanditistů komanditních společností. Příklad č. 16 Člen dozorčí rady pobírá za práci v dozorčí radě odměnu v měsíční výši Kč ,-. Tato odměna je zdanitelným příjmem podle 6 ZDP. Odvedeme pojistné na zdravotní pojištění? Zaměstnavatel musí za člena dozorčí rady odvádět pojistné na zdravotní pojištění z odměny, která je zdanitelným příjmem. 18) Členové zastupitelstev územních samosprávních celků U členů zastupitelstev územních samosprávních celků, kteří jsou zvoleni na určité období, kdy vykonávají práce pro obec, město či kraj a jsou za tuto svoji práci zastupitelů odměňováni platí pro účast na zdravotním pojištění stejné zásady ve vztahu k ust. 6 ZDP, tzn. každá takováto odměna bez ohledu na

20 ~ 20 ~ výši, která bude zastupiteli zúčtována, podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Příklad č. 17 Občan města byl zvolen jako zastupitel obce do komise pro životní prostředí. Za toto členství pobírá pravidelnou měsíční odměnu Kč 1 500,--. Podléhá tato odměna odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Podle 6 ZDP se jedná o zdanitelný příjem. Proto musí být z této částky odváděno pojistné na zdravotní pojištění. Od byl zrušen odvod pojistného na zdravotní pojištění z odměny členům volebních komisí. Poznámka Stejný princip povinnosti odvádět pojistné na zdravotní pojištění se týká i zdanitelných odměn za výkon práce pro zájmová občanská sdružení. 19) Dohody o provedení práce Tak jak uvedeno u pojistného na sociální zabezpečení, podléhá odvod pojistného z měsíční odměny zaměstnance, která překročí částku Kč ,-.

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více