PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013"

Transkript

1 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního pojištění ve vztahu k jednotlivým kategoriím poplatníků pojistného. Jsou to: Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účast na zdravotním pojištění povinnosti pojištěnců, jednotlivé kategorie plátců pojistného, kódy pro komunikaci ze zdravotními pojišťovnami. 1) Kdo je tedy účasten na zdravotním pojištění Na rozdíl od principu účasti na sociálním zabezpečení, kdy může nastat i případ, že osoba, která žije na území ČR nebo je zaměstnána nemusí být v určitých případech důchodově ani nemocensky pojištěna, u zdravotního pojištění jsou v rámci shora uvedeného zákona 48/97 Sb. povinně zdravotně pojištěni a) všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, b) osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnanci, u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 2) Povinnosti pojištěnců (osob) volba zdravotní pojišťovny, průkaz pojištěnce, seznam zdravotních pojišťoven Každá osoba (pojištěnec) má svobodnou volbu k výběru zdravotní pojišťovny, u které chce být v evidenci. Po vyplnění tiskopisu Evidenční list zdravotní pojišťovny, obdrží druhý díl tohoto tiskopisu Oznámení o přijetí do evidence zdravotní pojišťovny. Poté obdrží průkazku zdravotního pojištěnce modrá barva s logem Evropské unie. Měnit zdravotní pojišťovny lze pouze jednou za 12 měsíců a to vždy k 1. dni kalendářního roku. (změna od ). Změnu musí pojištěnec nahlásit stávající pojišťovně nejpozději 6 měsíců od plánované změny.

2 ~ 2 ~ Pro informaci uvádím současné zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód 111 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR kód 201 Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven a stavebnictví kód 207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda kód 209 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra kód 211 Revírní bratrská pokladna kód 213 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance kód 217 Česká průmyslová pojišťovna kód 205 3) Zaměstnavatel, zaměstnanec povinnosti zaměstnanců vůči zaměstnavatelům a povinnosti zaměstnavatelů vůči zdravotním pojišťovnám Zaměstnavatel je oprávněn požadovat od zaměstnance v den nástupu do pracovněprávního vztahu (pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti), předložení průkazu (kartičky) zdravotního pojištěnce, kde je v evidenci. Zaměstnanec je pak povinen v průběhu zaměstnání hlásit veškeré změny, ke kterým u něj dojde, především pak změnu zdravotní pojišťovny. Tato ohlašovací povinnost je do osmi dnů, ode dne, kdy nastala u pojištěnce nová skutečnost mající vliv především na odvod pojistného. 4) Zaměstnavatel a jeho povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám Zaměstnavatelem se stává každý subjekt (právnická nebo fyzická osoba), která zaměstná alespoň jednoho zaměstnance. Při vzniku pracovního poměru či obdobného pracovněprávního vztahu nebo činnosti pro zaměstnavatele je povinností zaměstnavatele prvotně přihlásit sebe, jako subjekt tiskopis Přihláška zaměstnavatele-plátce pojistného,, podle evidence zaměstnance. Dále pak přihlásí své zaměstnance nejpozději do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance na tiskopise Hromadné oznámení zaměstnavatele. Kromě této prvotní evidence (přihlásit sebe, a dále pak jen své zaměstnance), musí zaměstnavatel hlásit veškeré změny týkající se zaměstnanců a to opět na

3 ~ 3 ~ tiskopise Hromadné oznámení zaměstnavatele do 8 dnů pod příslušným kódovým označením k té, které změně. Informativně uvádím jednotlivé oznamovací kódy: Základní kódy P O E A C nástup do zaměstnání ukončení zaměstnání první přihlášení zaměstnance z EU nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR první přihlášení zaměstnance cizince ze zemí mimo Evropskou unii Kódy oprav X Y Z zaměstnavatel označuje změny (chyby) týkající se hlášení, které byly provedeny u zaměstnance oprava v kolonce datum přihlášení oprava v kolonce datum ohlášení Kódy rozhodné pro platbu pojistného státem M U D H I J G nástup zaměstnankyně na mateřskou či rodičovskou dovolenou ukončení mateřské či rodičovské dovolené přiznání důchodu starobního, invalidního III., II. nebo I. stupně, vdovského, vdoveckého odejmutí důchodu nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání ukončení evidence uchazeče o zaměstnání nástup nezaopatřeného dítěte - studenta (pracující student v průběhu studia, školních prázdnin)

4 ~ 4 ~ F L T N K V W den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě (zaměstnavatel zaměstnává osobu po skončení soustavné přípravy na budoucí povolání) osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, která pečuje osobně celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku ztráta nároku na zařazení do kategorie L počátek výplaty dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vyplaceny po ukončení zaměstnání nástup na vojenské cvičení ukončení vojenského cvičení Plátci pojistného kategorie plátců Předpisy o zdravotním pojištění zařazují jednotlivé plátce pojistného do 5 kategorií: - pojištěnci ( zaměstnanci ), - zaměstnavatelé, - osoby samostatně výdělečně činné, - osoby bez zdanitelných příjmů, - osoby za něž je plátcem pojistného stát. 5) Pojištěnci, zaměstnavatelé výše pojistného a termíny odvodu pojistné na zdravotní pojištění A nyní si jednotlivé kategorie podrobněji rozebereme včetně příkladů. Jak bylo uvedeno v první části e-semináře poplatníci pojistného na sociální zabezpečení kdo je poplatníkem, tytéž podmínky se vztahují i na odvod pojistného na zdravotní pojištění s výjimkou členů družstev, kteří vykonávají pro družstvo práci, a jsou tímto družstvem odměňováni a osoby vykonávající

5 ~ 5 ~ práce na základě dohody o pracovní činnosti. U těchto dvou kategorií si předpisy o zdravotním pojištění půjčili Zákon o nemocenském pojištění podmínky účasti na nemocenském pojištění tj. jednu z podmínek předem určeného rozhodného příjmu Kč 2 500,-. ( viz. podrobně je o této problematice pojednáno v I. části e semináře). U ostatních poplatníků pro účely zdravotního pojištění se nazývají zaměstnanci - je odvod pojistného prováděn zaměstnavatelem vždy, pokud se jedná o zdanitelný příjem podle Zákona o dani z příjmů ze závislé činnosti a tento příjem není od daně osvobozen. Od roku 2012 byla k těmto poplatníkům přiřazena i odměna vyšší Kč ,- u dohody o provedení práce! II. část - Výše pojistného způsob a závazné termíny odvodu pojistného na zdravotní pojištění jednotlivé kategorie poplatníků Pojištěnci a zaměstnavatel Co do výše a způsobu placení pojistného hradí vždy pojistné zaměstnavatel a to i za své zaměstnance. Výše pojistného činí za zaměstnavatele 9% a za zaměstnance 4,5%. Součtově tedy 13,5%. (Pozn. Tato sazba je dlouhodobě nezměněna). Zaměstnavatel při placení pojistného je povinen sečíst všechny vyměřovací základy svých zaměstnanců a z těchto pak vypočítat zvlášť 9% tj. 2/3 ze 13,5% a zbylých 4,5% tj. 1/3 z 13,5%. Tyto částky, které zvlášť zaokrouhlí na korunu nahoru, sečte a odvede na místně příslušné zdravotní pojišťovny podle evidence jednotlivých pojištěnců (zaměstnanců). Vypočtený předpis o odvodu pojistného zašle příslušným pojišťovnám na tiskopise Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné Osoby samostatně výdělečně činné hradí své zálohy na pojistné ve výši 13,5%. Osoby bez zdanitelných příjmů Osoby bez zdanitelných příjmů hradí pojistné ve výši 13,5%. Osoby, za něž je plátcem pojistného stát Stát odvádí za tyto osoby pojistné ve výši 13,5%.

6 ~ 6 ~ 6) Způsob hrazení pojistného Pojistné, zálohy na pojistné se hradí vždy v české měně. Pojistné je možné hradit třemi způsoby: a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, b) v hotovosti prostřednictvím peněžního ústavu či nositele poštovních služeb, c) v hotovosti přímo do pokladny pověřenému zaměstnanci zdravotní pojišťovny. 7) Závazné termíny den platby (včasnosti) odvodu pojistného Každý plátce pojistného musí dodržovat stanovené termíny dané Zákonem o pojistném na zdravotním pojištění, kdy u: Zaměstnavatele se s účinností od sjednotila splatnost pojistného se splatností pojistného na sociální zabezpečení, kdy je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za než se pojistné odvádí. Osoby samostatně výdělečně činné se pojistné odvádí formou záloh v termínu od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. V rámci vyúčtování uplynulého zdaňovacího období je pak OSVČ povinna doplatit event. dlužné zálohy nejpozději do 8. dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Osoby bez zdanitelných příjmů, platí tato pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoby za, něž je plátcem pojistného stát, hradí měsíčně pojistné Ministerstvo financí České republiky na zvláštní účet k tomu zřízený a to do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

7 ~ 7 ~ 8) Den platby (včasnost) odvodu pojistného Jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích je pro poplatníky pojistného dán zákonem závazný termín. S ohledem na termín si musí poplatník přesně určit den platby pojistného a to především k případné následné penalizaci za pozdní odvod pojistného. Za včasný den platby se považuje: u bezhotovostního převodu z účtu u peněžního ústavu je rozhodující pro včasnost odvodu pojistného datum připsání na účet poskytovatele platebních služeb, u něhož má zdravotní pojišťovna účet zřízen, u plateb v hotovosti se za včasnou platbu považuje den, kdy příslušný zaměstnanec zdravotní pojišťovny hotovost přijal, u plateb formou nositele poštovní licence tj. platba poštovní poukázkou je držitel poštovní licence povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb do 2. pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal a poskytovatel platebních služeb je povinen ji převést na samotný účet příslušné zdravotní pojišťovny do konce následujícího pracovního dne. Nyní si uvedeme několik příkladů na výpočet a splatnost pojistného u jednotlivých kategorií poplatníků pojistného na zdravotní pojištění. III. část - Výpočet pojistného u kategorie zaměstnavatel, pojištěnec (zaměstnanec), splatnost Příklad č. 1 Zaměstnavatel má určen výplatní termín každého 15. dne v měsíci. Celkové vyměřovací základy za své zaměstnance činí za měsíc červen Kč ,-. Zaměstnanec má pojištěnce (zaměstnance), kteří jsou evidováni jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Stanovte výši odvodu pojistného. Pojistné zaměstnavatel vypočte zvlášť za sebe tj. 9% z částky Kč ,- tj. Kč ,-, dále pak za zaměstnance 4,5% z částky Kč ,- tj. Kč ,-. Tyto částky pak sečte tj. Kč ,- a odvede na účet zdravotní

8 ~ 8 ~ pojišťovny nejpozději tak, aby částka byla připsána na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do 20. v měsíci tj. v našem případě nejpozději do IV. část - Výpočet zálohy a její vyúčtování u osoby samostatně výdělečně činné 9) Zahájení samostatné výdělečné činnosti Osoba samostatně výdělečně činná zahajující samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ) hradí v prvním kalendářním roce zahájení měsíční zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Minimální vyměřovací základ pro rok 2013 byl určen jako polovina průměrné mzdy v ČR na rok 2013 tj. Kč ,-, kdy polovina je Kč ,-, kdy z této částky je stanoveno 13,5% což je částka minimální platby zálohy Kč 1 748,-. Za předpokladu, že zahájila OSVČ svoji činnost k bude hradit tyto zálohy po celý tento rok a další následující měsíce až do podání daňového přiznání. V druhém roce hradí pak nové zálohy podle skutečného hospodářského výsledku (příjmy minus výdaje). Příklad č. 2 Osoba samostatně výdělečně činná zahájila svoji SVČ ke dni Zahájení činnosti řádně oznámila do 8. dnů na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Do uhradila první zálohu na pojistné ve výši minimální zálohy Kč 1 748,--, za leden a dále hradila zálohy v této výši až do měsíce března (Daňové přiznání podala a do byl vyúčtován doplatek za rok 2013). Kolik uhradila na zálohách za rok 2013 tj. první rok podnikání a jak bude provedeno vyúčtování za tento rok v roce 2014? OSVČ celkem za rok 2013 uhradila Kč ,- ( I/2013 XII/2013 = 12 x Kč 1 748,-). Vyúčtování roku 2013 je pak uvedeno v následujícím příkladu č. 3.

9 ~ 9 ~ Příklad č. 3 Pokračování příkladu č. 2) vyúčtování roku 2013: OSVČ v druhém roce podnikání podala tiskopis Přehled o příjmech a výdajích, kde uvedla: Příjmy Kč ,- výdaje Kč ,-. Zisk Kč ,- ( Kč minus Kč ). Vypočtěte doplatek na zálohách a určete nové zálohy. Výpočet doplatku zálohy za rok 2013 a určení nové zálohy je následující: Kč x 50% = Kč ,-- x 13,5% = Kč ,- (skutečné pojistné, které mělo být uhrazeno). Na zálohách bylo uhrazeno Kč ,- (12x1 748). Doplatek má být Kč ,- (Kč minus Kč ). Doplatek byl uhrazen do 8.4. Výpočet nových záloh : Kč x 50% = Kč : 12 = Kč x 13,5% = Kč 2 813,- - nové zálohy. ( Pozn. Zálohy lze určit i způsobem : Kč : 12= Kč 2 813,-). Tyto skutečné zálohy budou poukazovány po celý rok 2014 až do podání nového daňového přiznání za rok Příklad č. 4 Pokračování příkladu č. 3) v termínu podání daňového přiznání za rok 2013 v roce 2014 bylo zjištěno, že příslušná OSVČ měla za rok 2013 příjmy Kč ,- a výdaje Kč ,-. Jak to bude s vyúčtováním záloh na pojistné za rok 2013,-? V takovémto případě, kdy je vykázána ztráta, vznikne přeplatek na zaplacených zálohách. Tento přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí (za předpokladu, že nemá OSVČ vůči zdravotní pojišťovně dluh). Částka vratky pak bude rozdílem mezi povinnou minimální zálohou a skutečně zaplacenými ročními zálohami zaplacenými v roce 2013.

10 ~ 10 ~ V. část - Osoby bez zdanitelných příjmů U kategorie osoby bez zdanitelných příjmů si nejprve musíme přiblížit, pojem, kdo je osoba bez zdanitelných příjmů. Obecně řečeno, do této kategorie náleží osoby (pojištěnci), které nejsou evidovány v ostatním kategoriích poplatníků mají trvalý pobyt na území České republiky a pojistné (nebo zálohy) nejsou hrazeny po celý kalendářní měsíc tzn. plátcem pojistného není zaměstnavatel, nebo tato osoba není OSVČ a neplatí za ni pojistné ani stát. Mezi takovéto pojištěnce patří: a) zaměstnanec, který pracuje pouze na dohodu o provedení práce, b) nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce, c) student, který po posledních prázdninách nevstoupí do pracovního poměru a nestane se uchazečem o zaměstnání nebo osobou samostatně výdělečně činnou, d) člen náboženského řádu, e) osoba, která sice pracuje, ale výdělek nezakládá účast na nemocenském pojištění, f) osoba, která ukončí pracovní poměr a nevznikne ji nejpozději v nejbližším kalendářním měsíci v novém zaměstnání účast na nemocenském pojištění, nebo není OSVČ, g) žena v domácnosti, která nepečuje celodenně a řádně o 1 dítě do 7 let nebo o 2 děti do 15 let, není poživatelkou důchodu a není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, h) student starší 26 let. 10) Výše pojistného u osoby bez zdanitelných příjmů Při stanovení výše pojistného se vychází z minimální mzdy (tzv. minimálního vyměřovacího základu) tj. z částky Kč 8 000,- x 13,5% = Kč 1 080,- (výše měsíčního odvodu pojistného).

11 ~ 11 ~ Příklad č. 5 Pan Novák ukončil pracovní poměr ke dni Zaměstnavatel ho odhlásil ze zdravotního pojištění ke dni kódem O. Pan Novák se rozhodl, že bude doma nejméně 3 měsíce. Nové zaměstnání navázal až 15. října. Nový zaměstnavatel ho přihlásil do osmi dnů ode dne nástupu do zaměstnání tj kódem P. V tomto mezidobí se pan Novák nepřihlásil na úřadu práce jako uchazeč, nepodnikal ani jako OSVČ a ani nebyl evidován v kategorii za něž je plátcem pojistného stát. Má nějakou povinnost vůči zdravotní pojišťovně v mezidobí, kdy nebyl zaměstnán a ani jinak evidován? Osoba - pojištěnec se stala za měsíce červen, červenec, srpen a září osobou bez zdanitelných příjmů. Měl povinnost se přihlásit k platbě pojistného do této kategorie a odvádět za sebe pojistné v minimální výši tj. 13,5% z minimálního vyměřovacího základu Kč 8 000,- tj. za tyto čtyři měsíce má uhradit celkem 4 x 1 080,- = Kč 4 320,-. (Pozn. Pokud by tak neučinil, bude mu tato částka doměřena, jako nedoplatek pojistného včetně vyměřeného penále). VI. část - Osoby za něž je plátcem pojistného stát Za osoby za něž je hrazeno pojistné státem (státní pojištěnec) se považují: a) nezaopatřené děti příprava na budoucí povolání předepsaným způsobem do 26 let, nebo se nemohou připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz, nebo nejsou pro nemoc nebo úraz schopni vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, b) poživatelé důchodů ( SD,ID I.II.III. stupně, vdovského, vdoveckého, sirotčího ), nově též od kategorie poživatelů před důchodů, c) příjemce rodičovského příspěvku, d) ženy na mateřské a rodičovské dovolené příjemci peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku, e) uchazeče o zaměstnání, který je v evidenci uchazeče, f) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, g) osoby pobírající dávky v hmotné nouzi,

12 ~ 12 ~ h) osoby, které pobírají dávky nemocenského pojištění z titulu ochranné lhůty, i) cizinec, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu v ČR za účelem dočasné ochrany pokud nemá vlastní příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, j) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku a nejsou na mateřské a rodičovské dovolené, k) osoby, které jsou plně invalidní nebo, které dosáhly věku pro nárok Na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání ID nebo SD, l) mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, m) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítěte narozeného na území cizince, kterým bylo uděleno vízum. 11) Výše pojistného, za něž je plátcem pojistného stát Při stanovení výše pojistného se vychází z pevné měsíční částky vyměřovacího základu Kč 5 355,- ze kterého se pak určí 13,5%. Výše pojistného placeného státem tak činí Kč 723,-. Příklad č. 6 Zaměstnavatel přijal do pracovního poměru ženu, která byla v sedmém měsíci těhotenství dne 1.6. Zaměstnavatel ji přihlásil na zdravotní pojišťovnu dne 6.6 tj. do osmi dnů od vzniku pracovního poměru kódem P. Dne nastoupila na mateřskou dovolenou. Co provede její zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně? Zaměstnavatel musí zaměstnankyni přehlásit kódem M nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nejpozději do 8. dnů ode dne nástupu na mateřskou dovolenou. Tímto oznámením si zdravotní pojišťovna přeřadí pojištěnku (zaměstnankyni) z kategorie zaměstnanec do kategorie stát a to od data nástupu na mateřskou dovolenou. Od tohoto data bude za ni platit pojistné stát a to až do ukončení mateřské a rodičovské dovolené. Po uplynutí rodičovské dovolené a nástupu do zaměstnání pak zaměstnavatel kódem U ukončení mateřské či rodičovské dovolené oznámí tuto skutečnost. Ode dne

13 ~ 13 ~ nástupu po rodičovské dovolené bude pojištěnka přeřazena opět do kategorie pojištěnec (zaměstnanec). VII. část - Princip minimálního vyměřovacího základu Zákon o pojistném na zdravotní pojištění předepisuje zaměstnavatelům povinnost, odvádět pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu svého zaměstnance. Minimálním vyměřovacím základem je u zaměstnance minimální mzda Kč 8 000,-. Pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění se vždy rozumí částka minimální mzdy a to bez ohledu na délku pracovního úvazku, odpracovanou dobu či zařazení zaměstnance. To neplatí pro uvedené pojištěnce, kde nemusí být pro odvod pojistného dodržena podmínka dopočtu pojistného do minimálního vyměřovacího základu, tzn. vyměřovacím základem pro odvod pojistného bude pak skutečně dosažený příjem. Jsou to: Osoby, za které platí pojistné stát, osoby s těžkým tělesným, smyslovým či mentálním postižením, osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jejich přiznání, osoby, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o 1 dítě do 7 let nebo nejméně od dvě děti do 15 let věku, osoby, kterým bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci podle Zákoníku práce, osoby, které současně vedle zaměstnání vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádí měsíční zálohy na pojistné. 12) Způsob provádění doplatku do minimálního vyměřovacího základu Pokud je vyměřovací základ zaměstnance, až na uvedené výjimky, nižší než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je povinen doplatit pojistné prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci.

14 ~ 14 ~ Příklad č. 7 Zaměstnanec nastoupil ke svému zaměstnavateli na kratší pracovní úvazek s měsíčním příjmem Kč 6 000,-. Není v kategoriích osob, za něž platí pojistné stát, a ani není OSVČ. Jakým způsobem provede zaměstnavatel za svého zaměstnance dopočet (doplatek) do minimálního vyměřovacího základu? Vyměřovací základ Kč x 13,5% = Kč 810, kdy 2/3 tj.9% Kč 540,-- odvede zaměstnavatel, a 1/3 tj. 4,5% Kč 270,- bude sraženo zaměstnanci + doplatek z částky (Kč 8 000,- - Kč 6 000,-) = Kč 2 000,- x 13,5% tj. Kč 270,-. Srážka pojistného za zaměstnance tak bude Kč 270,- + doplatek Kč 270,- = Kč 540,-. Příklad č. 8 Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele A, kde má měsíční příjem Kč 3 000,-. U zaměstnavatele B dosahuje měsíčního příjmu Kč 3 500,-. Zaměstnanec není OSVČ a ani není v kategorii osob, za něž platí pojistné stát. Jakým způsobem zaměstnavatelé odvedou pojistné, kdo provede event. doplatek (dopočet) do minimálního vyměřovacího základu? Jestli-že má zaměstnanec více pracovních poměrů a součtem vyměřovacích základů z těchto zaměstnání nedosáhne ani minimální mzdy (minimálního vyměřovacího základu), musí být proveden doplatek do minimálního vyměřovacího základu u toho zaměstnavatele, kterého si sám zaměstnanec určí. Předpokládejme, že si zaměstnanec pro doplatek určí zaměstnavatele B. Výpočet bude následující: Zaměstnavatel A odvede pojistné ze skutečně dosaženého příjmu tj. Kč 3 000,-. Zaměstnavatel B odvede pojistné ze skutečně dosaženého příjmu Kč 3 500,- + z Kč 1 500,- tj. (Minimální vyměřovací základ Kč 8 000,- minus (Kč Kč 3 500), plně ve výši 13,5% z částky Kč 1 500,-. Poznámka: Z hlediska zjištění výše doplatku do minimálního vyměřovacího základu musí mít zaměstnavatel B, který provádí tento dopočet, písemné vyjádření o dosaženém měsíčním vyměřovacím základu od druhého zaměstnavatele tj. zaměstnavatele A.

15 ~ 15 ~ Příklad č. 9 Zaměstnanec, poživatel starobního důchodu nastoupil k zaměstnavateli na poloviční úvazek s měsíčním vyměřovacím základem Kč 5 500,-. Budeme doplácet pojistné do minimálního vyměřovacího základu? S ohledem na skutečnost, že zaměstnanec, je také poživatelem důchodu tj. je v kategorii stát nemusí provádět zaměstnavatel zaměstnanci doplatek do minimálního vyměřovacího základu. Odvod pojistného se provede ze skutečného vyměřovacího základu. VIII. část - Pracovní volno bez náhrady příjmu a neomluvená absence Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno bez náhrady příjmu (omluvené neplacené volno) je povinen za zaměstnance dopočítat pojistné za tyto dny neplaceného volna a to poměrnou částí za tyto dny z minimálního vyměřovacího základu. Z vypočtené částky pak zaměstnavatel určí 2/3 kterou si připočte k pojistnému za zaměstnavatele a další 1/3 srazí zaměstnanci k jeho pojistnému, pokud se na jiném postupu nedohodne zaměstnavatel se zaměstnancem. (Poznámka: Zde je podle praktických zkušeností prováděna srážka pojistného po dohodě přímo k tíži vypočteného pojistného přímo zaměstnanci). Při výpočtu mohou nastat dvě situace a to: 1. zaměstnavatel poskytl omluvené neplacené volno po část kalendářního měsíce a 2. zaměstnavatel poskytl zaměstnanci neplacené volno po celý kalendářní měsíc. Příklad č. 10 Zaměstnanci byl v měsíci červnu zúčtován vyměřovací ve výši Kč ,- Zároveň mu zaměstnavatel v tomto měsíci poskytl na jeho žádost neplacené volno 6 dnů. Zaměstnanec souhlasí s tím, že v rámci dopočtu pojistného za dny neplaceného volna, bude zaměstnavatel srážet zaměstnanci plně 13,5% pojistného. Jaký bude postup zaměstnavatele?

16 ~ 16 ~ Zaměstnanec má vyměřovací základ Kč , kdy 13,5% je Kč ( zaměstnanec 1/3 tj. 4,5% Kč 900,- a zaměstnavatel 2/3 tj. 9% Kč 1 800,-. Dále pak bude proveden dopočet za 6 dnů neplaceného volna : 30(měsíc 6 má 30dnů) x Kč 8 000,- = Kč 1 600,- x 13,5% = Kč 216,-. Pojistné bude odvedeno v celkové výši : Zaměstnavatel Kč 1 800,- + zaměstnanec Kč 900, ,- = Kč 2 916,-. Příklad č. 11 Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci neplacené omluvené volno po celé dva měsíce 7 a 8/2011 z rodinných důvodů. Odvede zaměstnavatel pojistné za zaměstnance po tyto měsíce, nebo má tuto odvodovou povinnost zaměstnanec, když nemá za tyto měsíce žádný příjem? Zaměstnavatel je vždy povinen odvádět pojistné za své zaměstnance. Proto i za tyto měsíce musí být odvedeno pojistné z minimálního vyměřovacího základu tj. 13,5% z minimální mzdy tj. Kč 1 080,-- ( Kč 720,-- 2/3 tj.9% + Kč 360,-- 1/3 tj. 4,5%). 13) Pojistné a neomluvená absence V případech neomluvené absence, kdy neomluvená absence počtem hodin absence dovrší jedné směny, zaměstnavatel srazí pojistné zaměstnanci v plné výši 13,5% za tyto dny v poměrné výši z minimálního vyměřovacího základu. Příklad č. 12 Zaměstnanec měl v měsíci červenci 3 dny neomluvené absence. Dosažený vyměřovací základ za tento měsíc dosáhl částky Kč ,--. Provede zaměstnavatel dopočet za tyto dny neomluvené absence? Při neomluvené nepřítomnosti v práci se zahrne poměrná část minimální mzdy za dny neomluvené absence a to vždy v plné výši 13,5%. Výpočet tak bude následující. Kč ,- x 13,5% = Kč 1 620,-, kdy zaměstnavatel vypočte pojistné ve výši 2/3 tj. 9% Kč 1 080,- a zaměstnanci srazí pojistné ve výši 1/3 tj. 4,5% Kč 540,- + dopočet z Kč 8 000,- za 3 dny NA tj. 3: 31 x 8000 x 13,5% =

17 ~ 17 ~ Kč 105,-. Zaměstnavatel tak odvede pojistné v celkové výši Kč Kč540+Kč105 = Kč 1 725,-. IX. část - Specifické skupiny zaměstnanců a odvod pojistného názorné příklady 14) Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti DPČ U zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti se pojistné na zdravotní pojištění odvádí pouze za ty měsíce, kdy zaměstnanec splní podmínku rozhodného příjmu tj. alespoň Kč 2 500,-. Znamená to, že zaměstnavatel je povinen zaměstnance na DPČ přihlásit za měsíc, kdy splní podmínku Kč 2 500,- a odhlásit za měsíc, kdy podmínka Kč 2 500,- splněna není. Za měsíce, kdy je splněn rozhodný příjem pak odvede pojistné. Příklad č. 13 Zaměstnanec, vykonávající práce na základě DPČ nastoupil k zaměstnavateli 1.4. na dobu určitou do Výkon práce je nepravidelný podle potřeby zaměstnavatele. Jeho hodinová odměna je domluvená na Kč 60,- /hod. Zaměstnanec za jednotlivé měsíce odpracoval a obdržel odměnu. Duben 30 hodin x Kč 60 = Kč 1 800,-, Květen 50 hodin x Kč 60 = Kč 3 000,-, Červen 50 hodin x Kč 60 = Kč 3 000,- a Červenec 33 hodin x Kč 60 = Kč 1 980,-. Kdy zaměstnavatel poprvé zaměstnance přihlásí na zdravotní pojištění a za jaké měsíce odvede pojistné? Zaměstnavatel poprvé zaměstnance přihlásí za měsíc květen. Zaměstnanec bude přihlášen za měsíc květen a červen. V srpnu pak zaměstnavatel odhlásí zaměstnance od měsíce července nedosáhl rozhodného příjmu. Pojistné odvede za měsíce květen a červen, kdy dosáhl rozhodného příjmu.

18 ~ 18 ~ 15) Členové družstev Člen družstva může pracovat pro družstvo: a) z titulu členství, kdy pracovní vztah určují stanovy družstva, b) na základě pracovního poměru s družstvem. V obou těchto případech je odváděno pojistné z odměny za práci pro družstvo. c) členové družstev, kteří nejsou ve vztahu k družstvu podle shora uvedených bodů, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňováni, jsou účastni zdravotního pojištění pokud jejich odměna dosahuje v daném měsíci alespoň rozhodného příjmu Kč 2 500,-. Příklad č. 14 Člen družstva vykonává pro družstvo práci, není vázán pracovněprávním vztahem. Pouze se aktivně podílí na rozvoji družstva a představenstvo ho odměňuje jednou za 3 měsíce ve výši Kč 1 900,--. Jak to bude s odvodem pojistného? Člen družstva není účasten z titulu výkonu práce pro družstvo zdravotního pojištění, neboť odměna nedosahuje rozhodného příjmu Kč 2 500,- pro odvod pojistného. 16) Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností Pro účast na zdravotním pojištění platí obecné pravidlo tj. pokud mají tyto osoby příjem za výkon práce pro společnost, který je zdanitelným podle 6 Zákona o dani z příjmu musí se odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Nejde tedy o případy, kdy společník, jednatel nebo komanditista má pouze podíly na zisku.

19 ~ 19 ~ Příklad č. 15 Společník není vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem, pouze se aktivně podílí na rozvoji firmy a za tuto práci pro společnost je firmou odměňován pravidelnou měsíční částkou Kč 5 500,-. Bude odměna společníka podrobena odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Vzhledem k tomu, že má za práci pro společnost příjem, který je zdanitelným podle 6 ZDP musí se z částky odměny odvádět pojistné na zdravotní pojištění. 17) Člen statutárního orgánu, který není vázán pracovněprávním vztahem ke společnosti U členů statutárních orgánů tj. osob, které vykonávají práci v dozorčích radách, představenstvech společnosti, a nejsou vázáni ke společnosti pracovněprávním vztahem, ale jsou do těchto orgánů pouze voleni na určité období, platí v případech zúčtování odměny za tento výkon práce stejné podmínky jako u uvedených poplatníků v bodě c), tj. společníků, jednatelů a komanditistů komanditních společností. Příklad č. 16 Člen dozorčí rady pobírá za práci v dozorčí radě odměnu v měsíční výši Kč ,-. Tato odměna je zdanitelným příjmem podle 6 ZDP. Odvedeme pojistné na zdravotní pojištění? Zaměstnavatel musí za člena dozorčí rady odvádět pojistné na zdravotní pojištění z odměny, která je zdanitelným příjmem. 18) Členové zastupitelstev územních samosprávních celků U členů zastupitelstev územních samosprávních celků, kteří jsou zvoleni na určité období, kdy vykonávají práce pro obec, město či kraj a jsou za tuto svoji práci zastupitelů odměňováni platí pro účast na zdravotním pojištění stejné zásady ve vztahu k ust. 6 ZDP, tzn. každá takováto odměna bez ohledu na

20 ~ 20 ~ výši, která bude zastupiteli zúčtována, podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Příklad č. 17 Občan města byl zvolen jako zastupitel obce do komise pro životní prostředí. Za toto členství pobírá pravidelnou měsíční odměnu Kč 1 500,--. Podléhá tato odměna odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Podle 6 ZDP se jedná o zdanitelný příjem. Proto musí být z této částky odváděno pojistné na zdravotní pojištění. Od byl zrušen odvod pojistného na zdravotní pojištění z odměny členům volebních komisí. Poznámka Stejný princip povinnosti odvádět pojistné na zdravotní pojištění se týká i zdanitelných odměn za výkon práce pro zájmová občanská sdružení. 19) Dohody o provedení práce Tak jak uvedeno u pojistného na sociální zabezpečení, podléhá odvod pojistného z měsíční odměny zaměstnance, která překročí částku Kč ,-.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST Ing. ANTONÍN DANĚK Minimální mzda představuje pro zdravotní pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Sociální zabezpečení v ČR 11 23.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 11 23.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 11 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Tiskopis ČSSZ č. 89 383 0 II/ 2003 Úvod Tato metodická pomůcka je určena pro pracovníky organizací, pověřené agendou vedení evidenčních

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojištění

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojištění Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Právní úprava: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1.

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. Příklady ELDP a datových vět ELDP Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Aplikace 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb. (zdp) 1. Zaměstnanec je

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od

Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 4 I/2008 Úvod Tato metodická pomůcka je vhodným doplňkem Všeobecných zásad platných od 1. 1.

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti nc_15ssz53212_pokp.pdf Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní zaměstnanosti Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 21.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 592 Z Á K O N České národní

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více