Sociální pojištění od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální pojištění od 1. 1. 2009"

Transkript

1 Sociální pojištění od Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby Zaměstnanci - sazby Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od Pojistné placené zaměstnavatelem Pojistné placené zaměstnancem Sazba daně z příjmů fyzických osob ( 16 ZDP) Snížení daně ( 35ba ZDP) a daňové zvýhodnění na vyživované dítě ( 35c ZDP) Zaokrouhlování superhrubé mzdy ( 6 odst. 13 ZDP) Maximální vyměřovací základ Pojištění při zaměstnání malého rozsahu OSVČ - sazby OSVČ - pojistné Vyměřovací základ Vyměřovací základ Vyměřovací základ Výše pojistného Způsob placení pojistného Pojistné na nemocenské pojištění Daňově neuznatelný výdaj Přeplatky pojistného OSVČ, které neprokazují výdaje Samostatná výdělečná činnost podle předpisů o sociálním zabezpečení Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí: Rozdělení samostatné výdělečné činnosti Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna Daňová uznatelnost mzdy jednatele Seznam pramenů Stránka 1 z 13

2 1. Zaměstnavatelé - sazby Důchodové pojištění 21,5 % Na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % Nemocenské: 2,3 % Celkem SZ 25 % Zdravotní pojištění 9 % Celkem SP 34 % 2. Zaměstnanci - sazby Důchodové pojištění: 6,5 % Na státní politiku zaměstnanosti: 0 % Nemocenské: 0 % Zdravotní pojištění: 4,5 % Celkem SP 11 % Zaměstnanci budou odvádět 6,5 % na důchodové pojištění, na státní politiku zaměstnanosti a na nemocenská pojištění nebudou odvádět žádnou částku. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj Kč pro rok Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrne ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ u více zaměstnavatelů, bude si moci po skončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného. 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od V prosinci 2008 byla schválena novela zákona o daních z příjmů, která byla publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 2/2009 Sb. Stránka 2 z 13

3 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem V roce 2009 bude při stanovení základu daně příjem zaměstnance zvyšován o fiktivní částku ve výši 34 % vyměřovacího základu Pojistné placené zaměstnancem Od roku 2009 klesne zaměstnancům sazba pro výpočet pojistného na 11% (6,5 % sociální pojištění + 4,5 % zdravotní pojištění) Sazba daně z příjmů fyzických osob ( 16 ZDP) Podle zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů měla v roce 2009 klesnout sazba daně na 12,5 %. Novelou zákona o daních z příjmů však byla ponechána jednotná sazba daně ve výši 15 % Snížení daně ( 35ba ZDP) a daňové zvýhodnění na vyživované dítě ( 35c ZDP) Aby bylo zabráněno vyššímu daňovému zatížení z důvodu sazby daně ve výši 15%, bylo zrušeno plánované snížení slev na dani. Stejně tak bylo pro rok 2009 zachováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši platné pro rok Zaokrouhlování superhrubé mzdy ( 6 odst. 13 ZDP) Od je pro účely stanovení superhrubé mzdy a pojistné na sociální i zdravotní pojištění zaokrouhlováno na celé koruny nahoru Maximální vyměřovací základ Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení i zákon o pojistném na zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základy. Jedná se o částku ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2009 činí maximální vyměřovací základ Kč (48 x Kč). Po dosažení maximálního vyměřovacího základu nebude zaměstnavatel odvádět pojistné, které platí sám za sebe ze svých prostředků (34 %), ani pojistné, které platí zaměstnanec (11 %). Přestává se také zvyšovat daňový základ z titulu superhrubé mzdy. Stanovení maximálního vyměřovacího základu je výhodné pro fyzické osoby s nadprůměrnými příjmy. 4. Pojištění při zaměstnání malého rozsahu Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu. O zaměstnání malého rozsahu jde tehdy, pokud sjednaný příjem nedosahuje rozhodné částky (tj. nejméně Kč měsíčně). Zaměstnání malého rozsahu zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž příjem dosáhl rozhodné částky (příjem ve výši rozhodné částky se přitom v kalendářním měsíci nesnižuje úměrně době, po kterou zaměstnanec nepracoval pro Stránka 3 z 13

4 omluvenou nepřítomnost v práci, např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti). To znamená, že podmínky účasti na nemocenském pojištění se sledují zvlášť v jednotlivých kalendářních měsících. Pokud v některém kalendářním měsíci bude dosaženo rozhodného příjmu a vznikne tedy účast na nemocenském pojištění a v následujícím měsíci již tohoto příjmu nebude dosaženo, zanikne pojištění posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byl zúčtován příjem ve výši aspoň rozhodného příjmu, a tomuto zániku pojištění odpovídají též příslušné povinnosti zaměstnavatele spojené se zánikem pojištění, a to bez zřetele k tomu, že zaměstnání dále trvá. Pokud bude zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu účasten nemocenského pojištění v některém kalendářním měsíci, protože jeho příjem zúčtovaný v tomto měsíci dosáhl aspoň částky Kč, bude též z tohoto příjmu odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. Příklad Zaměstnanec je zaměstnán v pracovním poměru a jeho mzda byla sjednána ve výši Kč měsíčně; dosáhl-li tento zaměstnanec v květnu 2009 mzdy ve výši Kč a v ostatních měsících roku 2009 dosahuje jeho mzda sjednané částky Kč, bude nemocensky pojištěn jen v květnu 2009 a ze mzdy Kč bude také odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. 5. OSVČ - sazby Důchodové pojištění: 28 % Na státní politiku zaměstnanosti: 1,2 % SZ celkem: 29,2 % Nemocenské : od 1,4 % ZP: 13,5 % Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou odvádět na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 29,2 %. Maximálním vyměřovacím základem pro OSVČ pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj Kč pro rok Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ v roce 2009, které vykonávají vedlejší činnost, činí Kč. Tato rozhodná částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž OSVČ po celý měsíc nevykonávala vedlejší SVČ, a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ; za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí). Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná a činí 1,4 % z měsíčního základu. Stránka 4 z 13

5 SVČ SVČ V období před podáním Přehledu příjmů a výdajů za rok 2008 hlavní vedlejší * Měsíční vyměřovací základ minimální Kč Kč Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění minimálně Kč 630 Kč Měsíční pojistné na nemocenské pojištění minimálně 56 Kč 56 Kč V období po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2008 nebo při zahájení činnosti v roce 2009 Měsíční vyměřovací základ (50 % z daňového základu připadajícího na 1 kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána SVČ): minimální maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy) Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění: minimální Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění: maximální Kč Kč K Kč Kč Kč Měsíční pojistné na nemocenské pojištění: minimální 56 Kč 56 Kč * bez povinnosti úhrady záloh OSVČ - pojistné 6.1. Vyměřovací základ Pojistné u OSVČ se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období (kalendářní rok, resp. jeho část) podle 3a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pro zdravotní pojištění a podle 5a ZPSZ č. 589/1992 Sb., oba v platných zněních, pro sociální pojištění Vyměřovací základ 2008 Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné je do částka, kterou si OSVČ určí, ne však méně než 50 % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení Vyměřovací základ 2009 Od se pro stanovení vyměřovacího základu pro SZ nevychází již z rozdílu mezi příjmy a výdaji, nýbrž z daňového základu, čili ze stejné částky, kterou vyplní OSVČ do daňového přiznání. ZP obdobnou úpravu nezavedlo, vyměřovací základ pro pojistné na ZP je tedy nadále zjišťován z rozdílu mezi příjmy a výdaji tak, jako tomu bylo doposud. Vyměřovací základ jak pro pojistné na zdravotní pojištění, tak pro pojistné na sociální zabezpečení je omezen dolní a horní hranicí. To znamená, že OSVČ je za zákonem daných podmínek povinna platit pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, horní hranice je určena absolutní částkou. (blíže viz kap. Pojistné u OSVČ) Stránka 5 z 13

6 6.4. Výše pojistného Výše pojistného na ZP činí 13,5 % z vyměřovacího základu, výše pojistného na SZ se skládá z pojistného na důchodové pojištění, které činí 28 % z vyměřovacího základu, a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který činí 1,2 % (dohromady tedy 29,2 %). Pojistné na nemocenské pojištění činí od roku ,4 % z vyměřovacího základu, který se stanoví samostatně, samostatně probíhá i platba pojistného Způsob placení pojistného OSVČ je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy buď jen pojistné nebo zálohy na pojistné a doplatek pojistného. V průběhu roku je OSVČ povinna za podmínek stanovených příslušnými předpisy platit zálohy na pojistné a po uplynutí zdaňovacího období, resp. po podání daňového přiznání za uplynulé období, tyto zálohy příslušné instituci na předepsaném přehledu zúčtovat proti pojistnému, které vypočte podle rozdílu příjmů a výdajů, resp. z daňového základu, za uplynulé zdaňovací období. Tak vznikne OSVČ buď doplatek, nebo přeplatek pojistného Pojistné na nemocenské pojištění Pojistné na nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné. OSVČ je tak dána možnost se nemocensky pojistit na denní dávku u soukromé pojišťovny. Vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění již není vázán na vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění tak, jak tomu bylo doposud, nýbrž je na vůli OSVČ, jaký základ si pro placení pojistného zvolí (tzn. jakou výši pojistného zaplatí z tohoto základu). Minimální hranice vyměřovacího základu činí Kč (měsíčně), minimální měsíční platba pojistného tedy činí 56 Kč. Příklad OSVČ vykázala za rok 2009 základ daně (příjmy - výdaje) dle 7 ZDP ve výši Kč. Vyměřovacím základem jak na ZP, tak na DP bude 50 % z této částky, čili Kč. Pojistné za rok 2009 na ZP bude činit Kč ( x 13,5 %), pojistné na DP bude činit Kč ( x 29,2 %) Daňově neuznatelný výdaj Zálohy na pojistné a doplatek pojistného byly do daňově uznatelným výdajem v momentě úhrady. Počínaje , v souvislosti s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, tomu tak není. Pojistné (tzn. zálohy na pojistné a doplatek pojistného) hrazené OSVČ je od daňově neuznatelným výdajem. Jelikož neexistuje žádné speciální přechodné ustanovení, které by zvlášť řešilo problematiku pojistného, je pojistné, resp. zálohy na pojistné a doplatek pojistného, zaplacené do daňově uznatelným výdajem. Veškeré pojistné zaplacené po , byť půjde například o doplatek pojistného za rok 2007, je daňově neuznatelné Přeplatky pojistného Do , tedy v období, kdy pojistné bylo daňově uznatelným výdajem, byly vrácené přeplatky na tomto pojištění zdanitelným příjmem. V roce 2008 se vrácené přeplatky zahrnou do základu daně, přeplatky, které OSVČ nechce vrátit, nýbrž je použije na úhradu záloh v dalším období, Stránka 6 z 13

7 dodaňovány nebudou. V letech 2009 a následujících se vrácené přeplatky (vznikly-li ze zaplacených záloh, které byly v momentě jejich úhrady daňově neuznatelné) považují za příjem neovlivňující základ daně OSVČ, které neprokazují výdaje OSVČ, která pro účely stanovení základu daně neprokazuje skutečně vynaložené výdaje, si kromě uplatnění výdajů paušálem podle 7 odst. 9) ZDP mohla do uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů též zaplacené pojistné na SP a ZP v daném zdaňovacím období. Počínaje již nikoliv (viz. výše) 7. Samostatná výdělečná činnost podle předpisů o sociálním zabezpečení Od se mění pravidla pro zařazení mezi osoby samostatně výdělečně činné Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí: podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů S účinností od je výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů považován za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy a nepodléhá již režimu soustavnosti. Za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti těchto OSVČ, se nebudou však považovat příjmy za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům provedeným nebo vyhotoveným před nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před , to však neplatí, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla. Za samostatnou výdělečnou činnost se od nepovažuje umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, z níž příjmy jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Tyto jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že jde o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů Vždy se za výkon takovéto činnosti považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, Stránka 7 z 13

8 rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty (insolvenčního správce), včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce. výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku. Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažuje činnost mandatáře konaná na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud byla mandátní smlouva uzavřena před Pro všechny tyto činnosti je stanoveno, že se za samostatnou výdělečnou činnost považují jedině tehdy, jsou-li konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění a pro mandátní smlouvu, nebyla-li uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti. výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Dnem se u této činnosti ruší institut soustavnosti. Za osoby vykonávající tuto činnost lze např. považovat sportovce, kteří svou činnost nekonají na základě živnostenského oprávnění. Za výkon samostatné výdělečné činnosti podle citovaného ust. se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí. Osoby, které před nesplňovaly podmínky samostatné výdělečné činnosti z důvodu nesoustavného výkonu, jsou považovány za OSVČ nejdříve od Pokud tyto osoby vykonávaly svou činnost před a konají ji nadále i po , jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti od , a to nejpozději do Rozdělení samostatné výdělečné činnosti Od se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost se v roce 2009 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce: vykonávala zaměstnání Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců a jde-li o osoby uvedené v 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, účast na důchodovém pojištění. Do se OSVČ považovala za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, pokud vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání činil v kalendářním roce alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy, která platila k kalendářního roku, za který se posuzovala účast na pojištění. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení. Stránka 8 z 13

9 měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu byla nezaopatřeným dítětem podle ust. 20 odst. 3 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium) S účinností od je zrušen důvod pro výkon vedlejší činnosti, kterým byla vazba nebo výkon trestu odnětí svobody delší než 3 kalendářní měsíce po sobě jdoucí. Pro období od do se i nadále posuzují podmínky výkonu vedlejší činnosti dle účinných právních předpisů v tomto období. Důvod pro výkon vedlejší činnosti musel být doložen nejpozději v den podání přehledu; pro úplnost se uvádí, že pro účely placení záloh na důchodové pojištění se k důvodům pro výkon vedlejší činnosti přihlíželo až od data oznámení a doložení skutečnosti zakládající důvod pro výkon vedlejší činnosti. Od je OSVČ povinna doložit důvody pro výkon vedlejší činnosti nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém podala přehled. Uvedené platí pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok Chce-li být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008, je povinna doložit důvody pro výkon vedlejší činnosti nejpozději při podání přehledu za rok Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009 U OSVČ dochází ke změně minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění Minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Podle nařízení vlády č. 365/2008 Sb. je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0942. Pro rok 2009 činí průměrná Stránka 9 z 13

10 měsíční mzda Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2009 je tudíž ,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce Kč. Zálohu ve výši Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je ) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ Maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 48násobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, tzn., že se pro rok 2009 vychází z částky Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2009 bude činit Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na Kč. Na základě této změny se výše zálohy změní od ledna 2009 osobám samostatně výdělečně činným, které v roce 2008 platily zálohu Kč, tj. v maximální výši určené pro rok 2008, ale záloha vypočtená podle příjmů dosažených v roce 2007 byla vyšší. U OSVČ, které byly v roce 2008 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2008 přesáhl Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2008 postupovat podle ustanovení 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem Od činí vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se vyměřovací základ zjišťuje. Na základě přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., který nově stanovil tuto definici, se vyměřovací základ pro rok 2008 pro platbu pojistného státem použije i pro rok Na základě tohoto přechodného ustanovení bude i v roce 2009 činit vyměřovací základ částku Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát i v roce 2009 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 677 Kč. Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stránka 10 z 13

11 9. Daňová uznatelnost mzdy jednatele Je odměna za práci jednatele včetně pojistných odvodů daňovým nákladem s. r. o.? Dotaz: Jednatel s. r. o. má se společností mandátní smlouvu na funkci jednatele, ve které je vyznačen popis práce a měsíční mzda. Na správě sociálního pojištění je přihlášen pod "7". Je mzda včetně odvodů daňový náklad firmy? Odpověď: Ano, odměna za práci jednatele s.r.o. včetně souvisejících povinných pojistných odvodů (na sociální a zdravotní pojištění) jsou daňovým nákladem daného s.r.o. Jde o poměrně častý dotaz v odezvě na 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle kterého nejsou daňově účinné odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Toto vyloučení odměn se ovšem týká pouze členů statutárních aj. orgánů", zatímco jednatel s.r.o. není členem orgánu ale přímo statutárním orgánem (i když je více jednatelů), takže jednatelů s.r.o. se toto daňové omezení netýká. Jde přitom o bezpečný dlouhodobě ověřený právní výklad, který uznávají všichni správci daně. Takže opakuji, že odměna za práci jednatele coby zaměstnance s.r.o. (v terminologii zákona o daních z příjmů, viz jeho 6 odst. 2) včetně povinných pojistných odvodů představují daňový náklad jeho zaměstnavatele (opět v terminologii zákona o daních z příjmů, viz jeho 6 odst. 2), tedy s.r.o. Dodejme, že podle zmíněného 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů naopak daňovým nákladem není pojistné hrazené za jednatele s.r.o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce. Což ale v praxi nebývá až tak častým případem. Slevy na dani v roce 2009 Novela zákona o daních z příjmů č. 2/2009 Sb. ovlivní také zdaňování příjmů ze závislé činností. V roce 2009 se pro zdanění příjmů fyzických osob namísto jednotné sazby daně ve výši 12,5 % (která byla pro tento rok nastavena reformou veřejných financí) ponechává dosavadní sazba daně ve výši 15 %. Novelou ZDP se účinností od roku 2009 zvyšuje u fyzických osob sleva na dani na poplatníka (základní), na druhého z manželů s nízkými vlastními příjmy a částka daňového zvýhodnění, které se měly na základě reformy veřejných financí původně pro rok 2009 snížit (zachovaly se ve výši platné pro rok 2008), a to jako kompenzace za ponechání sazby daně ve výši 15 %. Současně se ještě se zpětnou účinností pro rok 2008 rozšířil prostor pro uplatnění slevy na dani na druhého z manželů s vlastními příjmy nižšími než stanovený roční limit v ZDP. Druh slevy Rok 2009 Rok 2009 Stránka 11 z 13

12 Základní sleva na poplatníka Měsíční sleva Roční sleva plánovaná částka byla zrušena plánovaná částka byla zrušena Na vyživovanou manželku/manžela plánovaná částka 16 zrušena 560 byla Vyživovaný manžel je ZTP/P Uživatel částeč. invalid důchodu Uživatel plného invalid důchodu Držitel průkazu ZTP/P Student plánovaná částka byla zrušena Fyzická osoba mohla od daně odečíst částku Kč, pokud jeho manželka (manžel) ve společné domácnosti neměla vlastní příjmy převyšující ročně Kč. Novela zákona o daních z příjmů posunula horní hranici příjmů druhého člena domácnosti pro posouzení nároku na slevu až na Kč. Podle přechodných ustanovení bude možné tuto změnu zohlednit již při ročním zúčtování za rok Roční částka daňového zvýhodnění dítě žijící s poplatníkem v 2009 domácnosti Daňové zvýhodnění na jedno dítě Dítě je držitelem ZTP/P plánovaná částka byla zrušena plánovaná částka byla zrušena Stránka 12 z 13

13 10. Seznam pramenů , VZP , Verlag Dashöfer , Verlag Dashöfer , Ing. Martin Děrgel , Verlag Dashöfer , ČSSZ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Nařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu; Stránka 13 z 13

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2012 OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení Publikace Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších informací týkajících

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Návrh na zdokonalení systému sociálního pojištění OSVČ a zaměstnanců. Jana Fišerová

Návrh na zdokonalení systému sociálního pojištění OSVČ a zaměstnanců. Jana Fišerová Návrh na zdokonalení systému sociálního pojištění OSVČ a zaměstnanců Jana Fišerová Bakalářská práce 2006 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance v systému sociální

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více