Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ / /0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování profesionality a dovedností zaměstnanců společnosti Scania a jejích externích dealerů Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Identifikace zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti interní komunikace a motivace 2. Zadavatel Název: Sídlo: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: IČ, DIČ: Kontaktní osoba: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. Chrášťany 186, Rudná u Prahy Bengt Thorsson, jednatel , CZ Mgr. Katarina Simonová, manažer projektu Tel: Předmět zakázky Realizace zakázky spočívá v nákupu služeb dodavatele, který zajistí 4 různé vzdělávací kurzy zaměřené na interní komunikaci a motivaci zaměstnanců a školící materiály pro účastníky dle této specifikace: A) Interní komunikace I. Jedná se o vstupní kurz Interní komunikace pro zaměstnance z různých regionů ČR na různých pozicích administrativní pracovníci, specialisté, nižší a střední management. Jedná se o zaměstnance zadavatele i partnerů v projektu. Kurz je určen cílové skupině, která pracuje na zlepšení mezilidských vztahů na pracovišti a chce svou komunikační dovednost zefektivnit s různými lidmi a za různých situací. Celkový počet účastníků: 35 Počet kurzů: 3 skupiny Délka školení: 8 hodin jedna skupina (1 den) Cílem této školící aktivity je zlepšení věcné i interpersonální stránky komunikace a seznámení účastníků s principy efektivní interní komunikace ve firmě. Vysoce interaktivní trénink se zaměřuje na možné formy interní a externí komunikace a její účinnost v soukromém i pracovním životě.

2 Obsah kurzu - vyzkoušet si, jakým způsobem může verbální a neverbální složka komunikace ovlivnit celý proces komunikace; - osvojit si jednoduchou a účinnou strukturu komunikace; - díky řadě praktických cvičení získat zpětnou vazbu na svůj komunikační styl společně s řadou návrhů na jeho vyladění a zefektivnění; - naučit se správně klást otázky a reagovat na ně; - zjistit, proč si lidi nerozumí a jaké chyby a překážky se mohou v komunikaci objevit; - aktivní naslouchání - základy asertivních dovedností z kurzu. budou respektovat pravidla vizuální identity ESF uvedená B) Interní komunikace II. Jedná se o kurz určený pro stejnou cílovou skupinu jako u kurzu Interní komunikace I., tj. administrativní pracovníky, specialisty, nižší a střední management z různých regionů ČR. Jedná se o zaměstnance zadavatele i partnerů v projektu. Předpokladem je absolvování kurzu Interní komunikace I.. Celkový počet účastníků: 55 Počet kurzů: 5 skupin Délka školení: 8 hodin jedna skupina (1 den) Cílem navazujícího tréninku, zaměřeného na komunikační dovednosti je zdokonalit schopnosti a dovednosti účastníků kurzu v oblasti mezilidské komunikace. Nezbytnou součástí programu je také oblast asertivity, konfliktu a umění prezentace. Obsah kurzu - rozpoznat vlastní komunikační styl a naučit se s ním účinněji pracovat; - poznat jak mohou emoce ovlivňovat komunikaci a jak negativním důsledkům předcházet; - zdokonalit svou schopnost asertivně prosazovat vlastní požadavky či návrhy; - získat informace o teorii konfliktu a vyzkoušet si způsoby řešení konfliktních situací; - zjistit, jak se bránit proti manipulaci; - dozvědět se, jak nejlépe prezentovat své návrhy a přání; - naučit se efektivně chválit a kritizovat atd. z kurzu. budou respektovat pravidla vizuální identity ESF uvedená

3 C) Motivační seminář pro střední management I. Jedná se o kurz určený pro střední management tzn. vedoucí oddělení, kteří mají pod sebou tým podřízených zaměstnanců, ale nejedná se o členy top managementu. Jedná se o zaměstnance jak importéra, tak i dealerů z různých regionů ČR. Celkový počet účastníků: 36 Počet kurzů: 4 skupiny Délka školení: 16 hodin jedna skupina (2 dny) Cílem kurzu je zajistit rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků v oblasti motivace podřízených pracovníků a řízení lidských zdrojů. Na základě dobrého motivování svého týmů podřízených pracovníků by měl manažer dosáhnout vyšší výkonnosti celého jím řízeného týmu. Obsah kurzu - Základy motivace a metody - Týmová práce, vztahy v kolektivu. Práce s týmem x práce s jednotlivcem. Faktory týmového úspěchu. - Typologie podřízených a jednání s nimi - Jak motivovat podřízené, individuální, kolektivní - MOTIVACE - Jaká je motivace mých pracovníků? - Zvládání nesouladu, jak rozeznat problémy a špatné nálady v kolektivu, řešení problémových situací. Sdělování kritiky. - Zadávání úkolu a delegování. Jak zjistím, že jsem úkol zadal jasně zpětná vazba (pozitivní x negativní). - Spolupráce mezi odděleními - Vlastní motivace Součástí kurzu by měly být modelové situace a interaktivní cvičení, které se analyzují, účastníci přicházejí s alternativami možného řešení, které se vyhodnocují a určuje se nejvhodnější postup. z kurzu. budou respektovat pravidla vizuální identity ESF uvedená D) Motivační seminář pro střední management II. Jedná se o kurz určený pro stejnou cílovou skupinu jako u kurzu Motivační seminář pro střední management I.. Jedná se o zaměstnance zadavatele i partnerů v projektu. Předpokladem je absolvování kurzu Motivační seminář pro střední management I..

4 Celkový počet účastníků: 36 Počet kurzů: 4 skupiny Délka školení: 16 hodin jedna skupina (2 dny) Cílem kurzu je jednak prohloubit a rozšířit manažerské dovednosti vedoucích v oblasti motivace podřízených pracovníků a řízení lidských zdrojů resp. hlubší osvojení poznatků nabytých ve školící aktivitě Motivační seminář pro střední management I.. Manažeři by se dále měli naučit stanovovat vize a cíle pro sebe i svůj tým, naučit se lépe zvládat a motivovat svůj tým a stát se lídrem. Obsah kurzu - Stanovování vizí a cílů celého týmu i jednotlivců - Definice leadershipu a styly vedení, leader x manažer - Vedení podle úkolů, řízení podle cílů - Vliv nadřízeného na výkonnost podřízených - Hodnocení výkonnosti podřízených, celého kolektivu. Kritéria, formy. - Dělání kompromisů x rozhodnutí - Coaching - Jednání s podřízenými, individuální přístup k členům týmu a jejich rozvoj - Řešení konfliktů - Přesvědčování - dokázat prosadit nepopulární řešení Součástí kurzu by měly být modelové situace a interaktivní cvičení, která se analyzují, účastníci přicházejí s alternativami možného řešení, které se vyhodnocují a určuje se nejvhodnější postup. z kurzu. budou respektovat pravidla vizuální identity ESF uvedená 4. Stanovení kvalifikačních předpokladů dodavatele a) Prokázání oprávnění k podnikání v oboru včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů. b) Kvalifikační předpoklady: - Uvést reference s kontaktními údaji na minimálně 5 společností, kde dodavatel realizoval zakázku s obdobnými parametry jako má tato zakázka, tj. pro stejnou cílovou skupinu - Předložit profesní profil lektora / lektorů vybraných pro realizaci s uvedenou délkou praxe v lektorské činnosti. Předností lektor / lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie. Důraz by měl být kladen na lektorskou činnosti v oblasti manažerských a komunikačních dovedností. 5. Termín realizace Březen 2007 červen 2008.

5 6. Předpokládaná cena zakázky bez DPH Kurzovné: Kč bez DPH : Kč bez DPH 7. Platební podmínky Poskytnuté služby budou objednatelem hrazeny vždy měsíčně. Splatnost faktur 30 dnů. 8. Náležitosti nabídky Nabídka bude doručena v jazyce českém, v jednom originále, v písemné formě a v uzavřené obálce na adresu: Scania Czech Republic s.r.o., Personální oddělení, Chrášťany 186, Rudná u Prahy. Obálka musí být opatřena: a) nápisem Zadávací řízení - Neotvírat b) identifikací zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti interní komunikace a motivace c) adresou uchazeče d) adresou zadavatele. Nabídky, jejichž obálka nebude obsahovat uvedené náležitosti, budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídka musí obsahovat: a) Podrobný popis a specifikace plnění zakázky b) Rozpočet zakázky a cenovou nabídku. c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (viz. bod 4. Zadávací dokumentace) d) Jedno vyhotovení návrhu školících materiálů pro účastníky e) Návrh smlouvy návrh musí obsahovat též podmínku, že dodavatel se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Dodavatel se také zaváže umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které realizuje v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zaváže a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 9. Místo dodání / realizace Pracoviště Scania Czech Republic s.r.o. a jejích externích dealerů, případně vybraná hotelová zařízení v ČR. 10. Hodnotící kritéria Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: a) kvalita nabízených služeb (váha 30%) V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny: - metodika dodavatele

6 - způsob hodnocení efektivity kurzů - důraz na praktický trénink a osvojení dovedností a jednoduchou aplikovatelnost získaných dovedností v praxi - interaktivita resp. míra aktivního zapojení účastníků do jednotlivých vzdělávacích aktivit - kvalita předložených školících materiálů pro účastníky - reference - realizace zakázek pro zákazníky v oblasti komunikačních a manažerských dovedností pro stejné či obdobné cílové skupiny b) kvalita realizačního týmu (váha 50%) V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny: - profesní profil lektorů - lektorská činnost v oblasti komunikačních a manažerských dovedností - vzdělání lektora v oboru psychologie - adekvátní přístup lektorů k cílovým skupinám c) cena (váha 20%) Pro hodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentu Jako celkově nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena ta s celkově nejvyšším součtem bodů. 11. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí v 10,00 hod.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více