Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Šumperk, telefon VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Šumperk, telefon VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení činnosti jednotlivých součástí Umístění školy Základní předmět činnosti Poradenská činnost Spolupráce s rodinou Rada školy Žákovský parlament Seznam studijních a učebních oborů Seznam studijních a učebních plánů Školní vzdělávací program pro ZV č.j. 100/ šk. rok 2012/ ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j.100/2009 Školní družina ŠVP pro předškolní vzdělávání č.j.129/ Statistické údaje Mateřská škola Výsledky vzdělávání a chování Výsledky vzdělávání Hodnocení chování Výchovné poradenství Volba povolání Prevence rizikového chování Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky mimoškolní činnosti Nabídka kroužků pro školní rok 2012/ Projekty Výsledky školní a mimoškolní činnosti Podíl pedagogů na řízení a výsledků školy Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti Další sledované činnosti Propagace školy Materiální podpora školy Spolupráce školy Realizace koncepčních záměrů kraje a školy

3 1 Základní údaje o škole Název dle zřizovací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 listiny Sídlo školy Hanácká 3, Šumperk Právní norma Příspěvková organizace IČO IZO Zřizovatel Olomoucký kraj Ředitelka školy Mgr. Jana Večeřová Rada školy Ano 1. Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Praktická škola IZO: Součásti školy a jejich 4. Školní družina IZO: IZO 5. Internát IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Základní škola- obory a formy vzdělání C Základní vzdělání C/01 Základní škola B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola C/ 002 Praktická škola dvouletá C/02 Praktická škole dvouletá Odloučené pracoviště Vikýřovice Šumperk, Třebízského 1 Telefon , Fax Není Charakteristika školy Školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Věkové rozpětí žáků 3 21 let. Internetové stránky školy 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Vymezení činnosti jednotlivých součástí Mateřská škola Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši mateřskou školu 60dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, děti s kombinovanými vadami a děti s lékařskou diagnózou autismus. Od 1.ledna 2012 se dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje zvýšil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole počet dětí na 60. Základní škola Škola se zabývá výchovou a vzděláním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT. Vzdělávání žáků probíhá vzhledem k jejich individuálním vzdělávacím možnostem také dle individuálních vzdělávacích plánů. Do školy jsou přijímáni žáci se smyslovým, somatickým či zdravotním postižením nebo v různé kombinaci postižení a žáci s autismem. Škola je plně organizovaná ročník, v každém ročníku má 2-3 třídy. Vzdělávacími programy, dle kterých vyučujeme jsou : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 100/2009 Školní vzdělávací program ZŠS č.j. 110/2010 Pomocná škola č.j /97-22 Rehabilitační program pomocné školy č.j / OBOR VZDĚLÁNÍ C základní vzdělání V tomto oboru se soustřeďujeme na kvalitní osvojování učiva a jeho aplikaci do běžného života, získávání pracovních návyků, žáci se učí jeden až dva cizí jazyky. Předmět občanská výchova je posílen o hodinu tzv.osobnostně sociální výchovy. 4

5 OBOR VZDĚLÁNÍ B základy vzdělání Věnuje se výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami nebo žáků s diagnózou autismus. Úkolem je připravit žáky na praktický život, naučit samostatnosti a zvládání běžných denních úkonů s minimální dopomocí. Nově byl zařazen předmět etická výchova. Střední škola OBOR VZDĚLÁVÁNÍ C/002, (dobíhající obor), C/02 Praktická škola dvouletá. Praktická škola dvouletá se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností. Žáci ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické nebo základní škole speciální. Vzdělávání je přizpůsobeno individuálním možnostem a potřebám žáků. Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Žáci si upevňují a rozšiřují všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky a osvojují si dovednosti a znalosti potřebné pro výkon jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Výuka probíhá v hlavní budově na Hanácké ulici č. 3 v Šumperku, kde se nachází kmenová třída a odborné učebny. Jako cvičené pracoviště pro praktickou výuku je taktéž využívána hlavní budova školy na Hanácké ulici. Školní družina Stará se o mimoškolní činnosti žáků. V tomto školním roce nabídla žákům pestrou nabídku aktivit. Kapacita 36 míst byla celoročně naplněná. Výchovný proces školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP ZV. Cílem je vychovávat zdravě sebevědomého žáka, který rozumí sobě, i lidem ve svém okolí, pečuje o vztahy a životní prostředí a chce se aktivně zapojit do praktického života. Cílem je maximální rozvoj každého žáka tak, aby dosažené vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti odpovídaly jeho individuálním možnostem. Internát Kapacita ubytovacího zařízení 25 míst.zajišťuje celodenní výchovu, ubytování a stravování dětem a žákům bydlící mimo město Šumperk. 5

6 Školní jídelna Kapacita 170 jídel, zabezpečuje stravování dětem i zaměstnancům. 2.2 Umístění školy Škola má ke svému užívání k dispozici tři budovy: - ulice Hanácká 3: sídlo střední školy a základní školy - ulice Třebízského 1: základní škola, mateřská škola, školní družina, internát a školní jídelna - Vikýřovice 223: jedna třída základní školy speciální jako součást Dětského centra (dříve ústavu sociální péče). Budova Hanácká 3 Budova na Hanácké ulici se nachází v centru města v klidové zóně, má vlastní zahradu, tělocvičnu a odborné učebny na pracovní činnosti dílny, učebnu hudební a výtvarné výchovy, kuchyňku. Počítačová učebna splňuje kritéria pro výuku informatiky. Nově byla zřízena jazyková učebna. V budově je 17 kmenových tříd, sborovna, administrativní, technické a provozní zázemí; učebny interaktivními tabulemi s dataprojektory a notebooky. Nově byla vybudována zahrádka na střeše, kde probíhá výuka vybraných předmětů. V prostorách školní zahrady se nacházejí pozemky pro výuku pěstitelských prací. Žákovské šatny v suterénu školní budovy jsou částečně rekonstruované, žáci druhého stupně mají vlastní skříňky. Objekt a přilehlé pozemky prochází rekonstrukcí a modernizací, jež bude probíhat ještě několik příštích let. Vybavení tříd je modernizováno. Vlastníkem budovy je Olomoucký kraj. Budova Třebízského 1 Budova na Třebízského ulici se nachází v okrajové části města Šumperk, je obklopená městským parkem a vlastní rozlehlou zahradou. Budova je majetkem města. Drobnými stavebními úpravami se docílilo přebudování místností pro potřeby základní školy, část budovy nadále slouží jako mateřská škola a internát. Ve všech třídách ZŠ je standardní školní vybavení, jednomístné školní lavice, rehabilitační a kompenzační pomůcky dle potřeb jednotlivých dětí (např. Pichtův psací stroj, textilní prostorová písmena, PC, atd.). Budova Třebízského nemá vlastní tělocvičnu, tělovýchovné činnosti a aktivity probíhají buď venku na hřišti nebo v upravené třídě umožňující sportovní vyžití. Pro výuku tělesné 6

7 výchovy je využívána také tělocvična budovy Hanácké. U každé třídy mateřské školy je samostatná pracovna pro logopedickou a tyflopedickou péči. Školní jídelna Výdejna stravy má samostatný prostor, který je vybaven konvektomatem, bezdotykovou baterií, nerezovými pulty a splňuje všechny hygienické požadavky na provoz. Budova Vikýřovice 223 Na této adrese je umístěna jedna třída základní školy speciální jako součást Dětského centra (dříve ústavu sociální péče). Třída je účelně vybavena pro potřeby žáků s kombinovanými vadami jednomístné školní lavice, rehabilitační kout, odpočinkový kout a počítačový koutek. Stravování, zdravotní tělesná výchova a pracovní vyučování probíhá v samostatných místnostech centra. Internát Je rozmístěn do 6 pokojů, hygienické zázemí se nachází v jejich těsné blízkosti. 2.3 Základní předmět činnosti Předmětem činnosti krajské mateřské,základní a střední školy je výchova a vzdělávání tak, jak vymezují příslušné zákony a vyhlášky MŠMT. V oblasti speciální péče je předmětem činnosti školy reedukace, kompenzace, rehabilitace, relaxace a rekreace, ale i diagnostika a to vstupní, průběžná i výstupní u dětí a žáků s: - vadami řeči - vadami sluchu - po operaci kochleárního implantátu - vadami zraku - tělesným postižením nebo zdravotním omezením - mentální retardací - a lékařskou diagnózou autismus. 7

8 2.4 Poradenská činnost Probíhá prostřednictvím Kontaktního centra péče o děti raného a předškolního věku. Je určena rodinám s handicapovanými dětmi raného věku nebo pro rodiče dětí, jejichž vývoj v některé oblasti neprobíhá podle normy. V tomto směru centrum nabízí: - poskytnutí včasné podpory rodině dítěte - sestavení alternativního vzdělávacího kalendáře pro dítě - pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a rehabilitačních hraček - dle zájmu rodiny kontakt na odborná lékařská pracoviště, školy a speciálně pedagogická centra. Tuto službu poskytují speciální pedagogové školy zdarma, v čase mimo vlastní přímou práci. Jejich návštěvy jsou možné buď přímo v rodinách nebo v prostorách mateřské nebo základní školy. Kromě práce s rodinami pracovníci školy provádějí i školení pedagogických pracovníků jiných školských zařízení či studentů, zejména k problematice autismu a logopedie. Rozvíjí se spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Na odborné stáže, praxe a přednášky dojíždějí studenti bakalářských a magisterských studijních oborů speciální pedagogiky. Další celoroční praxe, kterou škola umožňuje, je pro studenty SZŠ Šumperk - 3. ročníků oboru všeobecná sestra a 4. ročníků Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh, obor výchovná a humanitární činnost. Poradenská služba ve škole je zabezpečována výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a řídí se příslušnými školskými zákony a vyhláškou MŠMT o poradenských službách ve školách. V rámci projektu VIP kariéra ve škole funguje školní poradenské pracoviště, které zaměstnává školního psychologa v úvazku 0,5. Na naší škole probíhá důkladná diagnostika klimatu v jednotlivých třídách, kterou provádí v rámci hospitační činnosti školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence sociálněpatologických jevů nebo kariérový poradce. Tito uvedení pracovníci tvoří školní poradenské pracoviště. 8

9 2.5 Spolupráce s rodinou V tomto školním roce se snažily učitelky mateřské školy opět informovat rodiče o dění v jednotlivých třídách. Nástěnky, fotodokumentace, výrobky dětí, www stránky tříd, měsíční prezentace ŠVP na chodbě školy formou fotodokumentace, třídní schůzky, individuální pohovory, to jsou již běžné součásti práce pedagoga v MŠ. Rodiče tak mají přehled o tom, co jejich děti celý den dělají, jak s nimi učitelky pracují a jakých dosahují výsledků. V návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen roční plán pro rok 2012/2013, jehož název zněl,,krok za krokem celým rokem. Kladné hodnocení od většiny rodičů získalo množství kulturních i jiných zájmových a společenských akcí pořádaných nebo zajištěných školou např. návštěva dopravního hřiště Mohelnice, návštěva akcí ve Vile Doris, návštěva knihovny, kina, muzea, exkurze u hasičů, policie, v nemocnici, v ZOO koutku, plavecký výcvik, výlety a vycházky po okolí, různé soutěže, karneval, plavecký výcvik, canisterapie,, terapie v solné jeskyni, spolupráce se SZŠ Šumperk, třídní besídky atd. Některé třídy se zapojily do akcí zaměřených na ekologii Den Země a Uklidíme svět. Fotodokumentace ze všech třídních akcí byla průběžně doplňována na webových stránkách školy, kde měli rodiče i široká veřejnost možnost nahlédnout. Základní a střední škola spolupracuje s rodiči při pravidelných setkáváních a to předem stanovených informačních schůzkách (probíhají za přítomnosti žáka pokud by to nebylo v rozporu se zájmy dítěte) i formou předem sjednaných individuálních pohovorů, v nutných případech kontaktuje rodiče přes žákovskou knížku, osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou dle aktuální potřeby třídní učitel nebo školní psycholožka. S činností školy a jinými informacemi se mohou rodiče seznámit na webových stránkách školy. O činnosti školy jsou rodiče informováni také prostřednictvím informačních nástěnek. Rodiče mají také zastoupení v zákonem předepsané školské radě. Rada školy má 6 členů. Sami rodiče dětí s autismem se podílejí na chodu školy a spolurozhodují o naplňování potřeb jejich dětí také prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Šumperk. Nezanedbatelná je i finanční a materiální podpora školy ze strany Dětského klíče. Dětský klíč zajišťuje společenské a rekreační akce pro děti, respitní péči pro rodiny dětí s lékařskou diagnózou autismus. 9

10 2.6 Rada školy Rada školy byla zřízena s účinností od Olomouckým krajem, je šestičlenná Od jsou členy školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Ing. Pavel Hošek Jan Vágner Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Kateřina Křenová Mgr. Jana Diblíková Zástupci zřizovatele: PhDr. Drahomíra Jansová, Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, Husitská 12 Mgr. Luboš Mátych, Střední odborná škola železniční a stavební Šumperk, Bulharská Žákovský parlament Na začátku školního roku si každá třída zvolila dva zástupce (chlapce a dívku), kteří třídu zastupovali na zasedáních školního parlamentu. Členové žákovského parlamentu se scházeli s vedoucí parlamentu, kde hájili zájmy svých spolužáků, předkládali návrhy na zlepšení chodu školy, vyslovovali své názory na situaci ve škole, informovali a spolurozhodovali o akcích školy a sledovali a podíleli se na propagaci školy. Řídící a koordinační funkci v parlamentu měla určená paní učitelka. Žákovský parlament se scházel jedenkrát měsíčně. Žáci předávali informace svým spolužákům a aktivně se zapojovali do organizování akcí pořádaných školou. 10

11 3 Seznam studijních a učebních oborů OBOR VZDĚLÁNÍ C/ 002 Praktická škola dvouletá (dobíhající obor), C/ 02 Praktická škole dvouletá Výchovně - vzdělávacím programem školy je učební dokument: Schváleno MŠMT dne č. j / ŠVP PrŠ Praktická škola dvouletá, č.j. 100/2012, od V praktické škole dvouleté studují žáci s mentálním postižení, autismem, případně s kombinovanými vadami. Žáci SI upevňují a rozvíjí vědomosti získané v základním vzdělávání a především jsou připravování na výkon jednoduchých činností v chráněných pracovištích, sociální péči, úklidových pracích či službách. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Praktická škola je určena chlapcům i dívkám. Ve školním roce 2012/2013měla třída označení S2 a byla rozdělena na 1. a 2. ročník. Do prvního ročníku nastoupili 4 žáci, v druhém ročníku studovali 3 žáci. Skladba třídy Dívky Chlapci Celkem 1. ročník ročník celkem Učební plán je zpracován dle místních podmínek školy a přihlíží k individuálním zvláštnostem, zdravotnímu stavu a specifickým potřebám žáků vyplývajícím z povahy a stupně jejich postižení. Celková hodinová dotace je 32 hodin týdně. Dva žáci byli vyučováni dle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto školním roce ukončili studium 2 žáci vykonáním závěrečné zkoušky z předmětu Praktické činnosti a Příprava pokrmů s výborným prospěchem, 3 žáci neprospěli a budou opakovat ročník ( 2 žáci 1.ročník, 1 žák 2. ročník), 1 žák postupuje do druhého ročníku a jeden žák ukončil studium po prvním pololetí z důvodu přestěhování. Školní učební plán obsahuje všechny povinné vyučovací předměty. V učebním plánu jsou posíleny předměty český jazyk a literatura (o jednu hodinu týdně), rodinná výchova (o jednu hodinu týdně) a pracovní cvičení ( o 4 hodiny týdně). Velký důraz je kladen na praktické činnosti. Žáci si nacvičují jednoduché úklidové práce v prostorách školy a získávají základní pracovní návyky. Praktické činnosti mají i svou teoretickou část, ve které si žáci osvojují základní teoretické poznatky z dané oblasti (bezpečnost, práce, úklidové prostředky apod.). Dalším praktickým předmětem je 11

12 Příprava pokrmů. Předmět je také rozdělen na praktickou a teoretickou část. Žáci si osvojují dovednosti potřebné při přípravě stravy, poznatky z oblasti zdravé výživy, soustředí se také na kulturu stolování a dodržování zásad společenského chování. PLÁN AKCÍ S2 ve školním roce Září Výlet Vlastivědné muzeum Olomouc + výstaviště Flora Akce Najdi si svůj červený kontejner Říjen Sběr podpisů do ankety Strom roku Bowling Vycházka do podzimního lesa Podzimní festival ptactva Vila Doris Listopad Bowling Pouštění draka Prosinec Kino OKO Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva Vánoční dílny DDM Šumperk Leden Vycházka Únor Divadelní představení Nebe na zemi Vila Doris - Muzikoterapie 12

13 Březen Velikonoční dílny Městská knihovna - beseda Duben Akce ukliďmě Šumperk a jeho okolí Vila Doris - Muzikoterapie Městská knihovna- zahradní slavnosti Vila Doris Den Země Čarodějnice procházka městem s výkladem o čarodějnicích Květen Vlastivědné muzeum Šumperk Výstava Prostrč bez doteku Agility, canisterapie Bambiriáda Výlet Vlakem úsměvů, Galaxie Zlín Červen ZŠ a SŠ Pomněnka Pomněnková olympiáda SŠSPaS Zábřeh akce Člověk člověku Exkurze Sběrný dvůr Šumperk 13

14 4 Seznam studijních a učebních plánů Základní škola Výuka v oboru vzdělání C základní vzdělání probíhala ve škol. roce 2012/2013 v roč. podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání č.j. 100/2009 s oporou o příslušná ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.žákům školy je poskytována logopedická péče dle metodického pokynu MŠMT ČR č.j / Náplní speciálně pedagogické práce učitelů ZŠ je také oftalmologie, zejména ortopticko-pleoptická cvičení a náprava specifických vývojových poruch učení. Dále byl používán ke vzdělávání žáků vzdělávací program ŠVP ZV LMP, ŠVP ZŠS č.j. 110/2010,zvláštní škola č.j / V oboru vzdělání B základy vzdělání probíhalo vzdělávání žáků podle vzdělávacího programu pomocná škola č.j /97-22 a rehabilitačního programu PŠ č.j / , přičemž žáky s těžkým zdravotním postižením se snažíme alespoň na jeden vyučovací předmět týdně zařazovat do strukturovaného prostředí jiné třídy základní školy a využíváme tak prvek integrace. 4.1 Školní vzdělávací program pro ZV č.j. 100/ šk. rok 2012/13 Datum zavedení ŠVP ZV Školní vzdělávací program naší školy je postaven tak, aby dával možnost zapojit se a vyniknout všem žákům i těm, kteří se potýkají s problémy ve výuce. Poskytuje žákům dostatek času na zvládnutí učiva s ohledem na jejich možnosti a individuální schopnosti. Je zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte, což je vyjádřeno zařazením průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova jako samostatný předmět. Do učebního plánu školy jsou zařazeny volitelné předměty. Jejich nabídka kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Nabídka volitelných předmětů je aktualizována dle požadavků žáků, rodičů a možností školy. V rámci školního vzdělávacího programu preferujeme výuku cizích jazyků (anglický, německý), ekologickou výchovu, rozšířenou výuku matematiky,českého jazyka a zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Ve školním roce 2012/2013 bylo žákům ročníků, vzdělávaných dle ŠVP -ZV 14

15 nabídnuto v rámci volitelného předmětu: - Cvičení z českého jazyka spadá do oblasti speciálně pedagogické péče - Konverzace z I. cizího jazyka navazuje na výuku a zaměřuje se na upevňování komunikačních dovednostní - Matematicko-fyzikální seminář - Přírodovědný seminář Žáci vzdělávaní dle školního vzdělávacího programu s úpravou pro žáky s LMP začínají v 6. třídě s výukou anglického jazyka.dle ŠVP ZV LMP byly vytvořeny nové předměty Výchova k občanství, Dějepis v návaznosti na předmět Vlastivěda a Zeměpis. Byl zařazen nový předmět Etická výchova, který se vyučuje samostatně pro žáky ŠVP ZV LMP od 6. ročníku. V ročníku etickou výchovu aplikujeme jako průřezové téma. Do učebního plánu školy jsou zařazeny volitelné předměty od 6. ročníku. Jejich nabídka kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti ŠVP ZV- LMP. Nabídka volitelných předmětů je aktualizována dle požadavků žáků, rodičů a možností školy. V rámci školního vzdělávacího programu základního vzdělávání preferujeme výuku cizích jazyků a praktika z informatiky ke zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Názvy ostatních vyučovacích předmětů zůstaly stejné pro jejich srozumitelnost pro rodiče i žáky. Organizace vyučování zůstala stejná. Učitelé využívali možnost vytváření bloků hodin a práce na projektech, což byl styl učení již v předcházejícím školním roce. Aplikace Školního vzdělávacího programu nám umožnila: zapojení žáků do hodnocení sebe sama a skupiny propojení učiva(mezi předmětové vztahy ) propracovanost průřezových témat, samostatný předmět OSV a MV na 2. stupni realizace projektů 15

16 4.2 ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j.100/2009 Školní družina Tři oddělení školní družiny pro 36 žáků základní školy, v jednotlivých odděleních řídila výchovný proces jedna vychovatelka. Režim dne školní družiny příchod žáků, rekreační činnost odchod žáků z budovy Třebízského 1 na budovu Hanácká odchod žáků do tříd převod z budovy Hanácká na Třebízského hygiena oběd odpolední klid relaxační činnosti zájmová činnost příprava na vyučování formou didaktických her Roční téma: PŘÍRODA KOLEM NÁS 10 školních měsíců jsme pojmenovali určitým symbolem, který se k němu váže: Sejdeme se pod jabloní Říjen, před deštěm se skryjem Listopad svléká stromům šaty Čím voní vánoce Co najdeme pod sněhem Únor bílý pole sílí Jak se budí jaro Co to voní, co to kvete Duben, div se světe 16

17 Máj, svět se mění v ráj Červen, pojďte všichni ven Na dané téma jsme pracovali ve výtvarné výchově, pracovní výchově, četli knihy, poslouchali CD, sledovali pohádky v televizi, hráli jsme hry (jako různé tajenky, kvízy, hry s hudbou, atd). Na začátku školního roku jsme připravili pro rodiče společně s dětmi akci na školní zahradě Sejdeme se pod jabloní. Děti chodily po stanovištích a hádaly například vůni koření, házely jablíčka do koše a vyráběly kroupy. Po splnění úkolu dostaly děti razítka a úplně nakonec si mohly vybrat sladkou odměnu. Akce měla veliký ohlas. Tento školní rok jsme se každý měsíc docházely do kroužku Keramika na Komíně. Práce s hlínou byla velmi zábavná, zajímavá a pomáhala dětem rozvíjet hlavně jemnou motoriku. Dále jsme navštěvovali Dům dětí a mládeže U radnice, kde byla vždy připravena k danému měsíci výtvarná či pracovní činnost. Děti si nejdříve zazpívaly, řekly si básničku a pak se společně pustily do práce. Pracovaly s takovým materiálem či technikou, kterou si nemohly vyzkoušet v rámci družiny. 17

18 Jednou měsíčně nás také ve školní družině navštívila fena labradora Bára. Děti jí milovaly. Mazlily se s ní a dělaly s ní různé psí cviky jako aport, skok přes lavičku, hledání piškotu, přetahování s lanem, vodění na vodítku. Každý měsíc jsme slavili s dětmi jejich narozeniny, oslavenci vždy obdrželi maličký dárek. Tento školní rok byl pro nás všechny výjimečný. Rozjeli jsme projekt PUTOVÁNÍ S DIVADLEM. S dětmi jsme secvičovali divadelní představení (O veliké řepě, Loupežníci a zvířátka, O Budulínkovi, O Sněhurce a sedmi trpaslících), písničky s tanečky a básničky. Děti vyrobily pěkné dárečky a jeli jsme potěšit babičky a dědečky do Domova důchodců u Kauflandu, do Diakonie v Sobotíně, do Centra Matýsek v Šumperku a do Kavárničky pro seniory též v Šumperku. Děti byly tak šikovné, že babičky a dědečci si je zamilovali a těšili se vždy na další vystoupení. Odměnou pro naše děti nebyly jen sladkosti a reprezentace naší družiny, ale i radost a slzy štěstí, které vycházely z publika. Pro děti to byl nenahraditelný zážitek. 18

19 I letos jsme se zúčastnili soutěže pod názvem NAŠI PTÁCI. Tuto soutěž pořádalo středisko volného času Vila Doris v Šumperku. Děti společně s vychovatelkami vyrobily sovu, která všechny zaujala a vyhrála druhé místo. Děti dostaly sladkou odměnu a diplom. 20 MINUT. Jako každý rok byla i letos družina zapojena do projektu ČTEME DĚTEM KAŽDÝ DEN Na školní zahradě jsme uspořádali soutěž o nejlepšího sněhuláka, když bylo vhodné počasí jsme sáňkovali a bobovali. Zorganizovali jsme pro děti mikulášskou nadílku s balíčky. Dvakrát za rok jsme pořádali besídku pro rodiče (vánoční a na den matek). Maminky, tatínci, babičky, dědové si mohli poslechnout básničky, písničky, shlédnout divadelní představení a odnést si malý dáreček od svého nejmilejšího. V pátek 5. dubna jsme uspořádali akci Noc s Andersenem která začala v družině. Ve 20:00 bylo zahájeno noční putování městem, kde na každém rohu čekal na děti strašidelný úkol. Po jeho splnění dostaly část tajenky. Noční putování dovršilo u Evangelického kostela, kde děti musely rozluštit tajenku a hledaly ztracený poklad. Odměnou za zvládnutý úkol byly různé sladkosti, které si pak děti snědly v družině a samozřejmě medaile. Celá akce se zakončila v družině v Podhradí, kde jsme se všichni navečeřeli, podívali se na pohádku RIO a šli spokojeně spát. Děti i paní vychovatelky byly z Noci s Andersenem nadšené. 19

20 V měsíci dubnu jsme opět vystupovali na Zahradní slavnosti pořádané knihovnou v Šumperku. Děti se projely i na koních. Na závěr roku jsme děti pozvali nejen do cukrárny a velmi pěkné ukončení školního roku. nesměl chybět ani táborák. Bylo to V červnu jsme dětem domluvili bazén ve WELLY centrum. Všichni jsme si užili spoustu vodní zábavy. V červnu jsme dětem domluvili bazén ve WELLY centrum. Všichni jsme si užili spoustu vodní zábavy. Pro děti jsme také pořádali různé soutěže, diskotéky v rámci družiny, bály (sněhový, rej masek) a také Taletmánii a zábavnou a poučnou hru Malý Archimédes. Všechny akce jsme hodnotili jako úspěšné. 20

21 4.3 ŠVP pro předškolní vzdělávání č.j.129/2010 Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši mateřskou školu 60dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, děti s kombinovanými vadami a děti s lékařskou diagnózou autismus. V návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen roční plán pro rok 2012/2013, jehož název zněl,,krok za krokem celým rokem. Inspirací pro tento název byla báseň Františka Hrubína Měsíce, kterou následně zhudebnil Pavel Jurkovič. Píseň nás doprovázela po celý školní rok a na všech společných setkáních jsme si ji rádi zazpívaly. Roční plán byl třídními učitelkami rozpracován do měsíčních témat, která opět navazovala na zmíněnou píseň : Září V září sejdeme se pod jabloní Říjen V říjnu déšť pleská po střeše Listopad Listopad svléká stromům šaty Prosinec V prosinci zrajou hvězdy zlatý Leden Leden je měsíc plný ledu Únor Únor nám přivolá skřivánka Březen Březen dá první lžičku medu Duben V dubnu se čistí studánka Květen Květen je měsíc plný kvítí Červen V červnu nám zlaté slunce svítí Během školního roku tak měl každý měsíc svůj symbol, který nás vedl a celou činnost motivoval. Společně s,,měsíci se děti seznamovaly s novými věcmi, získávaly nové prožitky a dovednosti, naplňovaly se novými poznatky o daném tématu. Na konci každého měsíce se děti ze všech tříd sešly na tzv.,, Setkání tříd. Tam každá třída prezentovala to, co se za celý měsíc děti naučily a dozvěděly, čeho se zúčastnily atd. (fotogalerie ). Dětem se velice líbilo,,promítání fotek, když sebe nebo své kamarády viděly na velkém plátně. Reagovaly velmi pozitivně, komentovaly a smály se vydařeným fotkám. Společně s měsíci si osvojovaly hravou formou nové dovednosti, schopnosti, rozšířily si své znalosti, utvářely si životní postoje a hodnoty. Seznámily se s životem lidí i zvířátek celého světa. 21

22 Názvy tříd zůstaly pro lepší orientaci stejné. Děti si už zvykly na Myšky, Žabky atd. - MŠ 1 Myšky - třída pro děti s vadami řeči a zraku 14 dětí - MŠ 2 Motýlci - třída pro děti s vadami řeči a zraku 12 dětí - MŠ 3 Žabky - třída pro děti se strukturovaným programem 4 dětí - MŠ 4 Žabky - třída pro děti se strukturovaným programem 4 dětí - MŠ 5 Zajíčci - 0. ročník A 10 dětí děti s OŠD - MŠ 6 Ježci - 0. ročník B 8 dětí - děti s OŠD - MŠ 7 Medvídci - třída pro děti s diagnózou autismus 8 dětí V každé třídě vedla výchovně vzdělávací proces třídní učitelka, ve třídách pro děti se strukturovaným programem a třídě pro děti s diagnózou autismus působili rovněž asistenti pedagoga. S dětmi pracovali speciální pedagogové logopedi, kteří se věnovali individuální práci s dětmi s cílem rozvoje jejich komunikačních dovedností. Pedagogové kladně hodnotí spolupráci s logopedkami. Intenzivní logopedická péče vedla u většiny dětí ke zlepšení jejich komunikačních dovedností. Ve třídách MŠ1 a MŠ byly využívány prvky vzdělávacího programu,,začít spolu.vzhledem k různým diagnózám dětí a také vzhledem k prostorovým možnostem byl však větší důraz kladen na individuální činnost se specifickým přístupem ke každému dítěti. V MŠ1 byl velký důraz kladen na spolupráci mezi dětmi, mezilidské vztahy, kamarádství, podporu zdravého sebevědomí a ochranu vlastního já. Každý den byl rozdělen do bloků, které na sebe plynule navazovaly. Mezi jednotlivé části denního režimu patřil např. ranní kruh, kolektivní logopedická péče, činnost v centrech aktivit, individuální práce, kolektivní a společenské hry aj. 22

23 V MŠ2 se velice osvědčila individuální forma práce (vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí a v také vzhledem k různých typům a stupňům postižení). Společnou formou probíhalo řízené prožitkové učení, které bylo následně rozpracováno právě do individuálních činností. U některých dětí byla tato forma individuální práce mnohem přínosnější, mohly se lépe koncentrovat a také se lépe samostatněji projevit. Ve třídách MŠ3 a MŠ4 pokračovala i v letošním školním roce,,bazální stimulace v relaxační místnosti, která je k tomuto zřízena a bez níž by aplikace,,bs nebyla možná. Bazální stimulace byla prováděna u dětí, pro které je tato metoda vhodná a potřebná u dětí s tzv. multihandicapem. Základní trilogií konceptu BS je zaměření se na bazální smyslové komunikační kanály, které se zaměřují na somatické, vibrační a vestibulární vnímání. U všech dětí byla potřeba intenzivní logopedická péče. Ta probíhala individuální a kolektivní formou. Část dětí využívala pro rozvoj komunikačních schopností kompenzační systémy znakový jazyk, ukazování, gesta. Letos třídy,,žabiček zorganizovaly SRAZ absolventů Žabiček. Setkaly se tak děti,,předloňské, loňské a letošní společně s rodiči a učitelkami. Tato akce se setkala s velkým ohlasem hlavně ze strany rodičů. Vyměnily si tak zkušenosti, poznatky a názory z nových škol a zařízení. 23

24 Třídy MŠ5 a MŠ6 0.ročníky se zaměřily na,,školní dovednosti. Všechny činnosti v průběhu celého dne byly koncipovány tak, aby na konci školního roku byly děti dobře připraveny na vstup do 1.třídy. Režim dne byl rozvržen do několika po sobě následujících a tématicky navazujících bloků. Ty v sobě zahrnovaly všechny oblasti výuky a vzdělání (kolektivní i individuální logopedickou péče, hudebně pohybové činnosti, řízené prožitkové učení zaměřené na rozvoj vědomostí, dovedností, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání atd). Obě třídy spolu úzce spolupracovaly. U dětí byla rozvíjena samostatnost při řešení úkolů, základní návyky při práci v lavici, také kamarádské vztahy, osvojování si základů pravidel chování ve společnosti. 24

25 Třída MŠ7 třída pro děti s PAS úzce spolupracuje s SPC Olomouc a APLA Praha. U dětí v této třídě je velmi důležité dodržování pravidel práce s dětmi s poruchou autistického spektra individuální přístup, strukturalizace, vizualizace. Při výchově a vzdělání dětí byl kladen důraz na vytváření a rozvoj základních sebeobslužných dovedností, komunikaci, sociální vztahy a herních dovednosti dětí, dále pak na eliminaci problémového chování. Děti se zapojily do vhodných aktivit, které pořádá Vila Doris, DDM Šumperk, DK Šumperk a další. 25

26 I v letošním školním roce byly dětem nabídnuty různé kroužky - Ekologický, Malý šikula, Flétny, Oční cvičení v rámci kterých docházelo k dalšímu podněcování a obohacování jejich osobností. Kladné hodnocení od většiny rodičů získalo množství kulturních i jiných zájmových a společenských akcí pořádaných nebo zajištěných školou např. návštěva dopravního hřiště Mohelnice, návštěva akcí ve Vile Doris, návštěva knihovny, kina, muzea, exkurze u hasičů, policie, v nemocnici, v ZOO koutku, plavecký výcvik, výlety a vycházky po okolí, různé soutěže, karneval, plavecký výcvik, canisterapie,, terapie v solné jeskyni, spolupráce se SZŠ Šumperk, třídní besídky atd. Některé třídy se zapojily do akcí zaměřených na ekologii Den Země a Uklidíme svět. Fotodokumentace ze všech třídních akcí byla průběžně doplňována na webových stránkách školy, kde měli rodiče i široká veřejnost možnost nahlédnout. 26

27 5 Statistické údaje 5.1 Mateřská škola celkem 7 tříd Třída Počet dětí 1. třída pro děti s vadami řeči a zraku 14 2.třída pro děti s vadami řeči a zraku 12 3.třída pro děti se strukturovaným programem 4 4. třída pro děti se strukturovaným programem 4 5. nultý ročník A třída pro děti s odkladem školní docházky nultý ročník B třída pro děti s odkladem školní docházky 8 7.třída pro děti s diagnózou autismus 8 27

28 5.2.1 Počty žáků a tříd počet žáků ZŠ k počet žáků SŠ k celkem tříd: 21 Z toho vzdělávací program: Třídy Třídy Třídy Počet žáků Z toho ZŠ LMP PŠ RP IVP Třebízského Hanácká Vikýřovice dívky I.A II.A III.A III.B III.C ZŠS 3 2 IV.A V.A V.B V.C VI.A VI.B VI.C ZŠS 3 1 VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX.C ZŠS 4 1 X.A ZŠS 4 5 SŠ 7 0 Celkem žáků ZŠ ke dni Střední šk. S2.A

29 6 Výsledky vzdělávání a chování 6.1 Výsledky vzdělávání ZŠ počet žáků na začátku Vzdělávací program základní škola a ŠVP ZV Vzdělávací program zvláštní škola a ŠVP ZV s úpravou pro žáky s LMP Vzdělávací program pomocná škola rehabilitační vzdělávací program pomocné školy školního roku počet žáků na konci školního roku a SŠ Praktická škola dvouletá 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol průměrný prospěch školy 1,61 1,64 1,44 1,48 2,4 2,44 1,72 1,9 počet vyznamenání počet k neprospívajících snížená známka z chování počet nehodnocených opakování ročníku průměrná absence na 1 žáka 52,3 78,8 80,1 85,6 52,7 51,6 39,5 74,8 počet neomluvených hodin počet žáků uvolněných z TV počet žáků s diagnózou Autismus vzdělávání dle IVP slovní hodnocení

30 6.2 Hodnocení chování ZŠ - Přehled výchovných opatření za školní rok 2011/2012 CELKOVÝ PŘEHLED VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ ZA OBĚ POLOLETÍ Pololetí Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 1. stupeň z chování 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I. pololetí II. pololetí I. STUPEŇ Pololetí Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ TU TU ŘŠ z chování z chování z chování I. pololetí II. pololetí II. STUPEŇ Pololetí Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ TU TU ŘŠ z chování z chování z chování I. pololetí II. pololetí SŠ - Přehled výchovných opatření za školní rok 2011/2012 CELKOVÝ PŘEHLED VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ ZA OBĚ POLOLETÍ Pololetí Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 1.stupeň z chování 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I. pololetí II. pololetí

31 6.3 Výchovné poradenství Na škole působí učitel s kvalifikací pro výkon výchovného poradenství. Výchovné, kariérové poradenství a řešení problémového chování je neodmyslitelně záležitostí pracovníků školního poradenského pracoviště. To tvoří : školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence a zástupce vedení školy. Z velké části jsou drobné výchovné přestupky žáků řešeny třídními učiteli, závažnější porušení školního řádu nebo přestupky výchovného rázu pak v rámci výchovné komise, s kurátory nebo Policií ČR. Výchovný poradce školy je využíván zejména rodiči žáků školy a nultých ročníků mateřské školy při rozhodování o scholaritě jejich dětí, při řešení speciálně pedagogických problémů nebo výchovných problémů v rodině. Příprava k volbě povolání probíhá celoročně dle plánu sestaveného na základě metodického pokynu MŠMT Příprava k volbě povolání. Všichni pracovníci ve škole zabývající se výchovným poradenstvím pracovali v týmu v rámci školního poradenského pracoviště ve prospěch žáka, klimatu školy a spolupráce s rodiči a sociálními partnery školy. Projekt VIP Kariéra výrazně napomohl profesionalizaci poradenství poskytované žákům školy. V rámci tohoto projektu je ve škole zaměstnán školní psycholog. 6.4 Volba povolání Profesní příprava je zařazována do všech ročníků základní školy, stěžejní práce spočívá v přípravě žáků, kteří do školy dochází osmým a devátým rokem do školy a připravují se na přestup na střední školu.. Škola pro ně zajistila: 1. Besedy na Úřadu práce - předprofesní příprava podle osobnostních předpokladů, kontakt s pracovníky ÚP, testy struktury zájmů. 2. Exkurze - výjezdní i náborové akce v prostorách školy. 3. Účast na prezentačních výstavách středních škol - zprostředkován osobní kontakt se zástupci škol (účast žáků tříd). 31

32 4. Besedy ve škole nad propagačními materiály jednotlivých středních škol se žáky a jejich zákonnými zástupci (zejména poskytovány informace o školách a uplatňován individuální přístup, kdy byly zdůrazňovány výhody dalšího studia a profesní orientace). Volba povolání přehled- tabulka Vzdělávací Počty vycházejících žáků z jednotlivých ročníků program 7.ročník 8. ročník 9. ročník ZŠ ZVŠ Třída Počet vycházejících Počet nepřihlášených Počet přihlášených Počet přijatých žáků ke studiu ke studiu 8.A B A B CELKEM

33 6.5 Prevence rizikového chování Zhodnocení MPP za školní rok Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, Šumperk Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Čermáková Výchovný poradce: Mgr. Jana Večeřová Realizace MPP Způsob zpracování témat do vzdělávacího procesu v rámci jakých předmětů a jakými formami bylo na žáky působeno a s jakým výsledkem. Předměty: Prevence rizikového chování se stala díky ŠVP nedílnou součástí výuky jednotlivých předmětů. Ve škole jsou vyučovány jako samostatné předměty: osobnostně sociální výchova a multikulturní výchova, výchova ke zdraví, etická výchova. Prevence je realizována i v ostatních předmětech (např. ČJ, Vl, Př, VO ) každý vyučující začleněná témata zapisuje do tabulky prevence rizikového chování. Formy a metody: ročník Nabízení konkrétních dovedností, vytváření modelových situací, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo ni, vzájemné poznání žáků a pedagogů, společné stanovení a zažití pravidel, soužití mezi žáky a učiteli, zvyšování zdravého sebevědomí žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů, nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty, rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne. Metody: komunikace (komunitní kruh), názorné pomůcky, kresba, výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, či dramatická výchova ročník Pozitivní ovlivňování zdraví žáků, prožívání sebe jako individuality i ve vztahu k druhým, pozitivní citové naladění a myšlení, osvojení si dovedností řešit stres a dodržovat správnou životosprávu. Metody: komunitní kruh, podněty otevřené výuky (projektová výuka, výuka v tematických celcích), dramatická výchova, samostatná učební práce žáků, svobodná tvůrčí práce dětí, přednášky, video, názorné pomůcky, kresba, hry, výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce. 33

34 6. ročník Vzájemné poznávání žáků, vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem, pravidla soužití ve skupině (aktivní naslouchaní, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance, maximální osobní nasazení), aktivní práce skupiny i každého jednotlivce, formování skupiny, která je pro žáka bezpečným místem Metody: simulační hry, relaxační techniky, diskuse, projekty, hraní rolí, kreslení, nácvik verbální a nonverbální komunikace, dramatické výchovy, komunitní kruh, projektivní techniky, přednášky, video, výklad, samostatná práce, práce s médii, skupinová práce ročník Budování kvalitního vrstevnického týmu, prohlubování vztahu důvěry, upevňování kolektivních vztahů, trénink obrany před manipulací, trénink vlastní odpovědnosti, zvládání náročných fyzických a duševních situací, umění vyrovnat se s neúspěchem, rozvoj schopnosti přijímat rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace, nácvik řešení zátěžových situací, nebezpečím, krizím a stresu, fixace dovedností a postojů Metody: brainstorming, diskuze, hraní rolí, rozhovor, kreslení, simulační hry, relaxační techniky, metoda kritického myšlení, projekty, nácvik komunikace, komunitní kruh, výklad, samostatná práce, práce s médii, skupinová práce... Výsledky: Naší snahou bylo působit na osobnost žáka způsobem, který je v souladu s jeho vývojovým stupněm a schopnostmi. Cílem snažení bylo napomoci formování takové osobnosti žáka, která je schopna orientovat se v problematice rizikového chování a patologických jevů. Velký důraz byl kladen na pozitivní klima tříd a na individuální práci především s žáky s výchovnými problémy. Snažili jsme se poskytovat všem žákům neskreslené informace, učit je mít zdravé sebevědomí, čelit tlaku vrstevníků, umět říci ne, rozlišovat mezi dobrým a špatným, naučit je sociální komunikaci, schopnosti zařadit se a obstát v kolektivu, sebeovládat se, sebehodnocení a sebepojetí, osvojit si zásady slušného chování, dokázat měnit špatné postoje, znát svá práva a povinnosti. Žáci se učili vhodně nakládat se svým volným časem, trávit ho zdravě a bezpečně, zvládat základní sociální a komunikační dovednosti. Žáky velmi bavily netradiční techniky, formy a metody výuky, velmi rádi hráli hry zaměřené na rozvoj osobnosti a podíleli se na projektech. Snažili jsme se a myslím, že úspěšně, nastavit si spolu s žáky třídní pravidla, která žáci respektovali. V některých třídách se nám stanovené cíle dařilo plnit více, v některých s menšími obtížemi. 34

35 Projekty PRO Projekt je financován ESF. Zahájení Je zaměřen na profesní orientace žáků ZŠ a na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. TŘI DNY PRO PŘÍRODU - Financován z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu environmentální výchovy a vzdělávání. CESTA KE KVALITĚ Projekt ESF Peníze školám v rámci výzvy MŠMT, tzv. Šablony. JSME TU S VÁMI Projekt EU-OPVK - předprofesní příprava a rozvoj senzomotorických dovedností u dětí a žáků s autismem. ZDRAVĚ VE ŠKOLE I PO ŠKOLE Projekt podpořený MŠMT v rámci dotace na realizaci aktivit rizikového chování pro rok 2012, zaměřený na zdravý životní styl žáků, na bezpečné chování a minimalizaci výskytu nežádoucích a rizikových jevů ve škole i mimo ni. BEZ (BEZPEČÍ) Projekt podpořený MŠMT v rámci dotaze na realizaci aktivit rizikového chování pro rok 2013, zaměřený nebezpečí, plynoucí z nevhodného využívání nejen počítačové techniky, ale také nevhodně tráveného volného času s počítačovými hrami, rozvoj závislostí, případně využívání moderních technologií k negativním jevům. 35

36 Zapojení do projektů: Rozvoj a zdokonalení integrovaného, diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání VIP KARIÉRA projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Díky tomuto projektu získala škola školního psychologa a zřídila školní poradenské pracoviště LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE - Koordinátorem projektu je Sdružení Tereza ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. ZELENÁ ŠKOLA Projekt umožňuje žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. ŽIVÁ ZAHRADA Koordinátorem projektu je Český svaz ochránců přírody EKOŠKOLA koordinátor Sdružení Tereza Sluňákov cílem je propojení výchovy k trvalé udržitelnosti a ekologizaci školy praktická realizace ve spolupráci žáků, pedagogů, rodičů a širší veřejnosti Projekt ČESKO ČTE DĚTEM celoroční projekt o.p.s Celé Česko čte dětem. Program pro podporu čtenářské gramotnosti na základních školách OVOCE DO ŠKOL projekt MŠMT. Žákům je bezplatně poskytováno ovoce, ovocné šťávy a zeleninové saláty cca 1 x týdně. JEDEN SVĚT, MNOHO HLASŮ Cílem našeho projektu, který je financován z projektu Jeden svět, mnoho hlasu One Word, Many Voices Americké obchodní komory v ČR, je kultivovat školní zahradu a vytvořit tak místo pro výuku i odpočinek, a to nejen pro žáky školy ale i pro širokou veřejnost. Výsledky: V tomto školním roce jsme realizovali několik vlastních projektů, do několika projektů jsme byli zapojeni, případně jsme byli jejich partnery. Dále se nám podařilo získat finance na projekty nové, jejichž realizace již buď byla zahájena, nebo se v blízké době chystá. V projektech vidíme velký přínos, protože bez nich by realizace preventivních aktivit nebyla možná. Specializované programy, které byly v rámci MPP uplatňovány směrem k výchově problémových a sociálně handicapovaných jedinců, případně k dětem se SVPU apod. Vzhledem k typu naší školy je uplatňován individuální přístup, žáci jsou plně integrováni a do plnění MPP jsou zapojováni všichni. 36

37 Systém poradenské péče uplatňované v rámci MPP Díky projektu VIP kariéra, máme ve škole na 0,5 úvazku školní psycholožku, která společně s metodikem prevence, výchovným poradcem, kariérovým poradcem a vedením školy tvoří školní poradenské pracoviště. Členové poradenského pracoviště se setkávají na pravidelných schůzkách. Jednou měsíčně, v případě potřeby ihned, probíhají také schůzky pracovníků ŠPP s učiteli. Tyto schůzky se osvědčily, díky nim jsou také ostatní vyučující více informováni o postupech a preventivních opatřeních řešených situací v konkrétní třídě. Vztah mezi poradenským pracovištěm a učiteli ve škole je partnerský. Poradenští pracovníci tvoří tým, který spolupracuje s třídním učitelem a volí následné intervenční postupy práce se žáky na problému. Ve středu pozornosti ŠPP je žák, jeho třídní učitel a také rodič nebo zákonný zástupce dítěte. Třídní učitel vyhodnocuje potřebu intervence, je v kontaktu s žáky a jejich rodinami a průběžně situaci konzultuje dle potřeby. Stěžejní podíl na naplňování poradenských služeb v základní škole mají na 1. stupni základní školy i základní školy praktické třídní učitelé. Na 2. stupni pak dochází k prolínání vlivu školní psycholožky, třídního učitele, školního metodika prevence a výchovného poradce. Pro oblast kariérového poradenství přebírají větší aktivitu třídní učitelé 7-9. tříd (organizují dle zájmu žáků výjezdy na exkurze do středních škol a učilišť, návštěvy prezentačních výstav, exkurze do výrobních podniků pro žáky základní školy praktické a kontakty na chráněné dílny a pracoviště pro žáky základní školy speciální). V rámci střední školy poskytuje poradenskou službu zejména třídní učitelka (komunikuje s rodiči, vytváří IVP, systematicky připravuje žáky k budoucímu povolání, je v kontaktu s pracovníky úřadu práce atp.), problémy pravidelně konzultuje s výchovným poradcem školy příp. metodikem prevence. V případě potřeby se může obrátit s žádostí o intervenci na školní psycholožku. Se žáky, kteří ve školním vzdělávání selhávají, pracuje individuálně školní psycholožka, za kterou docházejí na pravidelné schůzky. Na schůzky docházejí také jejich zákonní zástupci. V případě opakujících se problémů, vedení školy svolá výchovnou komisi, na kterou je přizván pracovník Městského úřadu Šumperk, OSPOD. Členové ŠPP jsou v průběhu školního roku také v kontaktu se třídami a průběžně monitorují klima tříd. Metodik prevence v našem zařízení vyučuje také předmět OSV a MKV, ve kterém mimo jiné využívá metody a techniky vedoucí k pozitivním vztahům ve třídách. Na žádost třídních učitelů vstupují členové ŠPP do třídy a spolu s třídním učitelem participují na řešení problémových situací ve třídě. V případě potřeby konzultuje ŠPP s oblastním metodikem prevence PPP OK, pracoviště Šumperk a případně ho přizývá ke spolupráci. Další instituce, se kterými je ŠPP v kontaktu a případné problémy konzultuje, jsou: Dětský klíč a. s., Pontis Šumperk o.p.s. - nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany a prevence, Probační a 37

38 mediační služba ČR, Preventivně informační skupina, Okresní ředitelství Policie ČR Šumperk, SPC, odborní lékaři a specialisté: MUDr. Jana Dvořáková oční ambulance, Mgr. Kateřina Thorová diagnostika autismu, psychologická poradna, SPC, Mgr. Hynek Jún problémové chování, Mgr. Marie Volnohradská klinická logopedie, MUDr. Hana Benešová dětská neurologie, MUDr. Helena Štěpánová pedopsychiatrie, pediatři, ostatní školy. Případný problém, nebo situaci, kterou žák sám neumí řešit, může zcela anonymně napsat a prostřednictvím schránky důvěry požádat o rozhovor, event. krizovou intervenci a požádat o radu. V případě potřeby jsou jak pro žáky, tak pro jejich zákonné zástupce a pedagogy určeny konzultační hodiny. A. Metody motivace dětí k pozitivní seberealizaci a struktura nabídky volnočasových aktivit B. kvantitativní vyjádření účasti dětí na jednotlivých volnočasových aktivitách. Žáci prezentovali své schopnosti a dovednosti v 6 zájmových útvarech, které jim škola v tomto roce nabídla. Byly to tyto kroužky (viz. tabulka): Název kroužku Vedoucí Pro koho byl určen EKO Dráčci I. Řoutilová neomezeno Malý šikula J. Haussová ročník Oční kroužek V. Jurníčková MŠ EKO Sluníčko L. Hajduková MŠ, 1. ročník Flétna začátečníci P. Kochwasserová MŠ, ročník Korálek výtvarný Ž. Skřivánková ročník C. Formy spolupráce s rodiči v rámci MPP vyjádření jejich účasti na preventivních aktivitách, včetně volnočasových aktivit. Spolupráce s rodiči funguje v rámci rodičovských schůzek, kterých je účasten i žák samotný, dále formou individuálních pohovorů. Rodiče mohou s třídními učiteli také komunikovat prostřednictvím e- mailu či telefonu. Každá třída své webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány a rodiče zde jsou informováni o chystaných i proběhách akcích a projektech. Členové školního poradenského pracoviště mají určené konzultační hodiny, dle potřeby rodičů je možno dohodnout se individuálně na termínu schůzky. ŠPP je velmi často v kontaktu s rodinami žáků - průběžně se situace konzultuje dle potřeby s příslušným poradenským pracovníkem. Případný problém, nebo situaci, kterou žák nebo jeho rodič sám neumí vyřešit, může zcela anonymně napsat a požádat o radu, nebo prostřednictvím schránky 38

39 důvěry, požádat o rozhovor, event. krizovou intervenci. Rodiče žáků jsou informováni také při dnech otevřených dveří a na informačních nástěnkách v prostorách školy. Vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků je v naší škole kladen velký důraz, a to nejen v oblasti prevence rizikového chování A. Kvantitativní vyjádření účasti pedagogů na vzdělávacích akcích. B. Studium, kurzy, semináře Počet Studium, kurzy, semináře Počet Pedagogika pro předškolní věk - AVUMŠ Praha S Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Speciální pedagogika (Olomouc, Ostrava) 1 Předškolní pedagogika SŠ Obrataň 1 3 BOZP - C. Pokorný Prostějov pomoc - C. Pokorný Prost v 2 Celoroční projekt ESF Etické forum 1 ICT - C. Pokorný Prostějov 2 Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ PPP Přerov Pedagogický pracovník v primární prevenci PPP Šumperk Metodik prevence sociálně patologických jevů Centrum nové naděje Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ UP Olomouc 2 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku 3 Ekologizace provozu školy 1 1 Kurz zvládání agresivity, úchopový seminář (Jůn, Valická Apla Praha) 1 Muzikoterapie u dětí s autismem (Stejskalová) Andragogika UP Olomouc 1 Syndrom vyhoření a relaxační techniky Školní psycholog S 1 Náhlé příhody v ORL 1 Kariérový poradce - NIDV- e- learningové vzdělávání S Pedagogika pro předškolní věk - AVUMŠ Praha S Nové zpracování ŠVP změny NIDV Olomouc Speciální pedagogika (Olomouc, Ostrava) Kurz seberozvíjení UP Olomouc Ekologická výchova Voda pro život SOŠ ochodu a služeb Použití fyzické restrikce u klientů s problem. chováním (Apla Praha) 1 Seminář a workshop ETV - NIDV Olomouc 1 Seminář k úpravám ŠVP NIDV Olomouc Flinkárna- Sluňákov 1 2 Čtení bez slabikování Fraus Olomouc Použití fyzické restrikce u klientů s problem. chováním (Apla Praha) Konference EVVO NIDV Olomouc 1 1 Terapie problém. chování (Apla Praha) Konference EVVO NIDV Olomouc 1 Konference E-dur - Praha

40 C. Aplikace získaných vědomostí a dovedností do praktické činnosti v rámci realizace MPP. V průběhu roku probíhala metodická setkání, kde jsme si předávali nové poznatky a zkušenosti, které jsme se snažili aplikovat do práce se třídou. Všechny kurzy a semináře přispěly ke zkvalitnění výchovné a vzdělávací práce. Za přínosné považuji především představování nových, interaktivních forem výuky, používání moderních technologií ve výuce interaktivní tabule, fotoaparáty, DVD a CD přehrávače, diaprojektory, PC učebna. 1. Které subjekty a jakým způsobem participovaly na realizaci MPP spolupráce na místí úrovni. Dětský klíč a. s. materiální vybavení, pomoc a podpora při organizování akcí. Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk metodická pomoc. Městský úřad Šumperk Odbor sociálních věcí OSPOD spolupráce při řešení neomluvené absence, nežádoucího chování - výchovné komise Policie ČR Šumperk spolupráce při řešení páchání trestných činů a přestupků žáky naší školy DDM Vila Doris metodická pomoc, volnočasové aktivity SPC metodická pomoc, materiální vybavení RES-SEF o.s. Šumperk terénní sociální služby, sociální poradenství, sociální rehabilitace Krasohled Zábřeh - metodická pomoc, volnočasové aktivity Pontis Šumperk přednášky, exkurze v prostorách Rachotu A. Nejrozšířenější formy rizikového chování na škole Naši školu navštěvují děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Zhruba třetina dětí je romského původu a téměř polovina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školu navštěvují děti se zrakovým, mentálním, sluchovým postižením aj. Vzhledem k těmto skutečnostem se na naší škole potýkáme s různými projevy rizikového chování. Děti se speciálně vzdělávacími potřebami se častěji ocitají ve stavu psychické nepohody a napětí, které se navenek projevuje silnými, nekontrolovanými emocemi, agresivitou vůči věcem, spolužákům i učitelům. Žáci naší školy bývají často pachateli trestných činů, často mají zkušenosti s návykovými látkami, cigaretami, potýkáme se také s vysokou neomluvenou absencí. Naše děti tráví většinu svého volného času na PC, v partách, většina rodičů často nemá přehled o tom, jak volný čas tráví. Časté patologické jevy ve škole jsou: vulgarita, agresivita, vandalismus, kouření, experimenty s návykovými látkami, vysoká neodůvodněná absence a neomluvená absence, protiprávní jednání, nevhodné trávení volného času, nerespektování autority, šikana spolužáků aj. Úspěchy: Podařilo se opět získat podporu MŠMT v projektu prevence, nazvaném BEZ. Neúspěchy: Z důvodu nerealizování programů KPPP v letošním školním roce nemohly proběhnout všechny plánované besedy s odborníky. 40

41 2. Výstupy a východiska pro následující školní rok: Naším hlavním cílem i v následujícím školním roce je stálé zlepšování pozitivního klimatu ve škole a vztahů ve třídách. Pro jeho vytvoření a udržení se budeme snažit o průběžné monitorování vznikajících problémů formou měření klimatu třídy, besed a přednášek a především jejich včasné řešení. Chtěli bychom se také zaměřit na vztahy - žák žák, žák učitel, ale také na vztahy a zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči dětí. Proto se budeme zaměřovat na lepší spolupráci a participaci rodičů a zákonných zástupců na akcích školy. K eliminaci rizikového chování žáků bychom chtěli mimo jiné opět přispět nabídkou možností smysluplně a vhodně tráveného volného času, nabídkou kroužků a zájmových útvarů v naší škole. Pedagogům chceme i v letošním roce nabídnout a umožnit vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. Co se týče náplně preventivních témat, chtěli bychom se zaměřit na zdravé trávení volného času dětí, zásady slušného chování a zdravých mezilidských vztahů, eliminaci možného vzniku závislostí na virtuálních drogách, ale také stálé upozorňování na nebezpečí nezdravého životního stylu dětí a následného vzniku kriminality. Rádi bychom také zkvalitnili práci učitelů a to směrem k lepšímu a zajímavějšímu podávání informací žákům tak, aby je zaujali a dané preventivní téma přednesli a zpracovali s dětmi co nejzáživněji. Proto bychom chtěli dále využívat možností realizace projektů, do kterých je naše škola zapojena a také služeb odborníků a institucí, které se primární prevencí zabývají. Chceme vytvořit a doplnit všechny metodické postupy pro řešení krizových situací pro pedagogy, aby byly transparentní a aby učitelé dokázali s přehledem řešit vzniklé krize, věděli na koho se v dané situaci obrátit a jak postupovat. Důraz budeme klást na supervizi a pomoc odborníků z oblasti primární prevence

42 7 Údaje o pracovnících školy 7.1 Přehled o zaměstnancích školy Ve škole pracují učitelé s kvalifikací pro učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči se státními zkouškami pro příslušný obor speciální pedagogiky. V mateřské škole mají učitelky logopedky vzdělání získané studiem pedagogické fakulty UP Olomouc obor speciální pedagogika - logopedie. Ve školním roce 2012/2013 jsme dosáhly 100% kvalifikovanosti učitelek mateřské školy. Současně i jedna asistentka pedagoga studuje speciální pedagogiku na UP Olomouc. V rámci základní školy pracují na 1 stupni základní školy speciální pedagogové a na druhém stupni učitelé s aprobací pro příslušný předmět. Tito učitelé buď již studium speciální pedagogiky zahájili nebo mají povinnost ji do zahájit. V současné době jsou na mateřské dovolené 4 plně aprobované učitelky ( 2 pracující v mateřské škole, 2 učitelky ZŠ). Pomocné práce při výchovných a vzdělávacích činnostech ve třídách MŠ a ZŠ provádějí asistenti pedagoga. Všichni tito pedagogové mají požadované vzdělání. Škola udržuje kontakt i s bývalými zaměstnanci. Učitelé v důchodu velmi pečlivě sledují změny ve škole a poskytují možnosti srovnávání. Probíhají pravidelná setkávání 1x ročně, jsou zváni na akce školy. 42

43 7.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2012/2013 byli učitelé zapojeni do DVPP a to buď přímo studiem VŠ nebo účastí v odborném kurzu, semináři. Největší zastoupení v oblasti DVPP má tradičně speciálně pedagogická problematika, jazykové kurzy a prevence sociálně patologických jevů. Studium, kurzy, semináře Počet pedagogů Pedagogika pro předškolní věk AVUMŠ Praha S 1 Specializační studium pro koordinátory EVVO - Sluňákov 3 Speciální pedagogika UP, OU 2 Celoroční projekt ESF Etické forum 1 Prevence rizikového chování na 1.stupni ZŠ PPP Přerov 2 Pedagogický pracovník v primární prevenci PPP Šumperk 3 Metodik prevence sociálně patologických jevů Centrum nové 1 naděje Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ UP Olomouc 1 Školní psycholog S 1 Kariérový poradce NIDV e-learningové vzdělávání S 1 Pedagogika pro předškolní věk AVUMŠ Praha S 1 Kurz seberozvíjení UP Olomouc 1 Ekologická výchova Voda pro život SOŠ obchodu a služeb 1 Předškolní pedagogika SŠ Obrataň 1 BOZP C. Pokorný - Prostějov 2 1.pomoc C.Pokorný - Prostějov 2 ICT C.Pokorný - Prostějov 2 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku 1 Ekologizace provozu školy 1 Kurz zvládání agresivity, úchopový seminář (Jůn, Valická, Apla 4 Praha) Muzikoterapie u dětí s autismem (Stejskalová) 1 Syndrom vyhoření a relaxační techniky 2 43

44 Náhlé příhody v ORL 1 Seminář a workshop ETV NIDV Olomouc 1 Seminář k úpravám ŠVP NIDV Olomouc 1 Flinkárna - Sluňákov 1 Čtení bez slabikování Fraus Olomouc 1 Použití fyzické restrikce u klientů s problem.chováním (Apla 1 Praha) Konference EVVO NIDV Olomouc 1 Použití fyzické restrikce u klientů s problem.. chováním (Apla 1 Praha) Nové zpracování ŠVP změny NIDV Olomouc 1 Terapie problém.chování (Apla Praha) 2 Konference E-dur - Praha 1 44

45 8 Výsledky mimoškolní činnosti 8.1 Nabídka kroužků pro školní rok 2012/2013 Kroužky začínají svoji činnost v říjnu a končí v květnu. Škola v tomto školním roce nabídla žákům 7 volnočasových aktivit. Kroužky probíhaly na budově ul. Hanácká nebo na budově ul. Třebízského. Kroužky navštěvovalo 50 žáků ze všech součástí školy, navštěvovalo 105 žáků. Na vysvědčení v 1. a 2. pololetí byly kroužky hodnoceny pracoval úspěšně nebo pracoval. Z hodnocení vedoucích kroužků vyplývá, že žáci navštěvovali kroužky rádi a vždy se na další setkání těšili. Přehled zájmových aktivit: Nabídka kroužků pro školní rok 20012/2013 DEN ČAS NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽEK JE URČEN POČET ŽÁKU Pondělí EKO Dráčci I. Řoutilová neomezeno 8 Úterý EKO Sluníčko L.Hajduková MŠ 1. ročník 10 Čtvrtek Korálek -výtvarný Ž.Skřivánková 4.-9.roč. 8 Středa Flétna zač. P. Kochwasserová MŠ, 1.-2.roč. 5 Pondělí Malý šikula J.Hauserová 0.-2.roč. 7 Pondělí Oční kroužek V.Jurníčková MŠ 7 Úterý Angličtina hrou L.Krobotová 1.stupeň 5 45

46 8.2 Projekty Vlastní: PRO Projekt je financován ESF. Zahájení , ukončen Je zaměřen na profesní orientace žáků ZŠ a na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. TŘI DNY PRO PŘÍRODU - Financován ve výši 47 tis. Kč z projektu JEDEN SVĚT MNOHO hlasu One Word, Many Voices Americké obchodní komory v ČR. Cílem našeho projektu, který je financován z projektu Jeden svět, mnoho hlasu, je kultivovat školní zahradu a vytvořit tak místo pro výuku i odpočinek, a to nejen pro žáky školy ale i pro širokou veřejnost a zapojit žáky do komunitního plánování CESTA KE KVALITĚ Projekt ESF Peníze školám ZŠ v rámci výzvy MŠMT, tzv. Šablony. CESTA DO DOSPĚLOSTI Projekt ESF Peníze školám SŠ v rámci výzvy MŠMT, tzv. Šablony. JSME TU S VÁMI projekt EU-OPVK profesní příprava a rozvoj senzomotorických dovedností u dětí a žáků s autismem, zahájen , bude ukončen ZDRAVĚ VE ŠKOLE I PO ŠKOLE Projekt podpořený MŠMT v rámci dotace na realizaci aktivit rizikového chování pro rok 2012, zaměřený na zdravý životní styl žáků, na bezpečné chování a minimalizaci výskytu nežádoucích a rizikových jevů ve škole i mimo ni. Zahrádka na střeše projekt Ikea ve výši 15 tis., jehož prostřednictvím žáci vybudovali na ploché střeše budovy bylinkovou zahrádku a využitím prvků dřeva a bylin PŘÍRODNÍ UČEBNA JAKO ŠKOLNÍ TŘÍDA Ministerstvo životního prostředí 9.výzva revolvingový fond, 70tis. Kč na podporu zřízení přírodní učebny Zapojení do projektů: Rozvoj a zdokonalení integrovaného, diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání VIP KARIÉRA projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Díky tomuto projektu získala škola školního psychologa v úvazku a provozovala školní poradenské pracoviště. 46

47 TVORBA NOVÝCH INTERAKTIVNÍCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA V 1.-3.TŘÍDÁCH ZŠ Nová škola Brno, celoroční pilotáž materiálů k výuce Aj ETICKÁ VÝCHOVA V ZŠ, Etické fórum, celoroční pilotáž materiálů k výuce etické výchovy v 1,4 a 6 ročníku ZŠ + DVPP zapojených učitelů EKOŠKOLA koordinátor Sdružení Tereza Sluňákov cílem je propojení výchovy k trvalé udržitelnosti a ekologizaci školy praktická realizace ve spolupráci žáků, pedagogů, rodičů a širší veřejnosti. LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE Koordinátor Sdružení Tereza Sluňákov ve spolupráci s Lesy České republiky a.s. cílem je přiblížit žákům lesní ekosystém. Projekt ČESKO ČTE DĚTEM celoroční projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem. Program pro podporu čtenářské gramotnosti na základních školách. ŠUMPERK ČTE DĚTEM organizováno PPP Šumperk OVOCE DO ŠKOL projekt MŠMT. Žákům je bezplatně poskytováno ovoce, ovocné šťávy a zeleninové saláty cca 1-2 x měsíčně Velkým přínosem pro vých.vzdělávací činnosti ve škole byl projekt Zahrada přátelství a porozumění, (EU OPVK), který byl sice ukončen , ale v rámci udržitelnosti projektu navazujeme na zrealizovanou úpravu zahrady a pokračujeme ve zlepšování přírodního prostředí. O celou zahradu pečují sami žáci v rámci výuky. Získávají tak nejen pracovní zkušenosti, ale vytváří si také vztah k zahradě a přírodě jako takové, probíhá multikulturní výchova a mutlitulturní setkávání. V rámci projektu se na zahradě vysázely nové rostliny a keře. Žáci dle svých možností nadále pomáhají při úpravách terénu a zpevňování svahu. Samozřejmostí je běžná péče o zahradu, jako je plení, udržování trávníku apod. Na zahradním altánu byla vybudována nová střecha a zlepšila se tak možnost využívat altán jako venkovní učebny. Další možností využití zahrady je vytvořit prostor k mezigeneračnímu setkávání. Osloveny proto byly organizace, zabývající se službami pro seniory a jednáme o konkrétní podobě setkávání. Pokračují také práce na budování naučné stezky. Žáci střední školy zpracovávají dle svých možností (jedná se o žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením) texty k naučné stezce. Pod záštitou projektu One Word, Many Voices Americké obchodní komory v ČR proběhla ve dnech 24. až 26. června na zahradě a v prostorách školy pro akce Tři dny pro přírodu. 47

48 Výsledky: V tomto školním roce jsme realizovali několik vlastních projektů, několik projektů, do kterých jsme byli zapojeni, případně jsme byli partnery. Dále se nám podařilo získat finance na projekty nové, jejichž realizace již buď byla zahájena, nebo se v blízké době chystá. V projektech vidíme velký přínos, protože bez nich by realizace preventivních aktivit a přímá podpora profesního zaměření u žáků nebyla možná v takové kvalitě, v jaké jsme ji poskytovali. 8.3 Výsledky školní a mimoškolní činnosti Hodnocení akcí tříd Škola každým rokem nabízí žákům aktivity kulturní a sportovní, zapojuje se také do akcí a projektů, které pořádají jiné instituce a organizace. Žáci navštívili několik představení v divadle, v domě kultury, v kině Oko, programy realizované Vlastivědným muzeem Šumperk, Městskou knihovnou Šumperk, DDM Vilou Doris, MěDDM u radnice, Městským úřadem Šumperk, Pontisem Šumperk, Policií ČR a dalšími. Vybrané třídy 1. stupně navštívily Chovatelská přehlídku trofejí v Bludově. Žáci 2. stupně se účastnili exkurze v podniku PARS Šumperk, která se uskutečnila v rámci projektu PRO. Všichni žáci školy pracovali ve vánočních dílnách, které byly zorganizovány taktéž v projektu PRO, kdy si žáci mohli vyzkoušet některá zaměstnání přímo v provozech, popř. v dílničkách ve škole nebo na DDM U Radnice. Předvánoční týden byl zakončen zpíváním 48

49 koled u vánočního stromu u radnice. Třídní učitelé s dalšími kolegy připravili pro žáky výlety, projekty, workshopy, ekologické dny, Velikonoce ve třídách, Den dětí, sportovní hry mládeže, výtvarné, recitační a sportovní soutěže atd. V dubnu žáci 2. stupně shlédli výukový program v kině Oko Austrálie, tajemství rudého kontinentu. Na oslavu čarodějnic připravily paní učitelky pro děti čarodějný den s procházkou a výkladem v historickém centru města. Žáci 4. a 5. tříd se účastnili akce Na kole bezpečně do školy, kterou organizuje DDM Vila Doris. Jako již každoročně děti navštívily akci Den Země, Bambiriádu a zapojily se do ekologické akce Ukliďmě si svět.. Žáci vybraných tříd jeli vlakem do Zlína na Filmový festival Vlak plný úsměvů. Na pozvání naší školy a eventové agentury Elegance in detail, za aktivní pomoci koordinátorek obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem a Městské knihovny Šumperk, se v červnu 2013 žáci a studenti šesti šumperských škol seznámili s projektem Lukáše Hejlíka LiStOVáNí. Projekt představuje dětem i dospělým knihu trojrozměrně, umožňuje prožít příběh více smysly. Pro velký úspěch plánujeme další pokračování i v dalším školním roce. V závěrečném školním týdnu učitelé spolu se žáky připravili výstavu Tři dny pro přírodu, která byla určena nejen pro naše žáky, ale i pro ostatní základní a střední školy. Účast na mimoškolních soutěžích Třída Téma soutěže Umístění IV.A N.Novotná, Okrskové kolo Moravský zvoneček Bez umístění VII. J.Chytil A.Špilerová, Okrskové kolo rec. soutěže Bez umístění D. Kosová, A. Šindlerová Mladší žákyně, SHM okresní kolo Starší žákyně, 1.místo starší žáci 2.místo VII.B.Hubnerová VII.B Foltýnová 1.místo 2. místo 49

50 VII.B.Hubnerová VII.B Foltýnová VI.B Sláma Družstvo Šumperk SHM krajské kolo Atlet. čtyřboj družstev 1.místo 2.,3..místo 1.místo 1. místo VII.B Foltýnová SHM celostátní finále 3.místo Ol. kraj V.,VII.,VIII.A VV Jak to vidí ruce Ocenění na VIII.,IX.B vernisáži I., V.A, VI.B, ŠD Ptáci Výstava Den Země III.A V.A S.Horvátová O nejkrásnější květinku Ocenění pořadatelem IX.A Soutěž CO místo 8.4 Podíl pedagogů na řízení a výsledků školy práce sekcí, propagace školy 1. čtvrtletí CO BUDEME DĚLAT? KDO? JAK? VÝSTUP - tým učitelů Sladění rozmanitostí školy, Zajištění metodického diferencovanost, priority vedení - rozvrhy Programové zpracování dle uč. plánů Funkční rozvrhy - obsazení odborných učeben Optimalizace využití odborných učeben Obsazenost - kroužky Plány, název, vymezení časové a prostorové, přihlášky - dozory Vymezení,, krizových,, míst Kompletní, pestrá nabídka, seznamy žáků Bezpečný pohyb žáků o přestávkách 50

51 - třídní schůzky Dané termíny: Organizace tř. uč., formou tř. schůzek a konzultací, tř. uč. + žák + rodič Spolupráce s rodiči - zařazení nových žáků, diagnostické pobyty Vyhodnocení vhodného zařazení Vypracované IVP dle potřeby - prováděcí plány 1x u TK 1x u vyučujícího 1x u zástupkyně školy Funkční učební plány, se kterými se pracuje - třídní dokumentace, TK, TV, OS, listy školní matriky Informace k vyplňování, jednotné pokyny Třídní dokumentace vedená v souladu s metodickými pokyny - nabídka vzdělávacích programů pro žáky Objednávání vzdělávacích akcí za školu, nabídky Vila Doris, MěDDM apod. Mimoškolní vzdělávání a aktivity - nabídka vzdělávacích programů pro učitele Nabídky Vila Doris, Schola Servis, Fraus apod. Průběžné osvojování nových alternativních metod, vzájemná výměna zkušeností, aktuality, metodické náměty DVPP v návaznosti na ŠVP školy - studijní volno Rozpis čerpání studijního volna DVPP - metodický materiál, učebnice, kabinety, knihovny dostupnost a dohledatelnost pro uč. Inventární seznamy, přehledy - odborné sekce, členové týmů, plány práce tvorba týmů dle odborností Funkční, motivující prostředí pro žáky a učitele respektující a využívající kvalifikovanost, rozmanitost 51

52 - nabídka vzdělávacích programů pro učitele Nabídky Vila Doris, Schola Servis, Fraus apod. Průběžné osvojování nových alternativních metod, vzájemná výměna zkušeností, aktuality, metodické náměty DVPP v návaznosti na ŠVP školy - pololetní hodnocení žáků hodnocení žáků dle pravidel daných ŠVP, kriteria hodnocení, vzájemné konzultace, pokyny k vyplňování vysvědčení Pololetní vysvědčení Písemné pololetní práce - sekce - kroužky hodnocení práce sekcí, kroužků Zpětná vazba, výstupy 3. čtvrtletí Prováděcí plány jednotlivých ročníků Konzultace, funkčnost,,návaznost na ročníky, Zpětná vazba - nabídka vzdělávacích programů pro učitele Nabídky Vila Doris, Schola Servis, Fraus apod. Průběžné osvojování nových alternativních metod, vzájemná výměna zkušeností, aktuality, metodické náměty DVPP v návaznosti na ŠVP školy - zápis do 1. třídy Organizace, forma realizace, průběh, písemnosti a dokumenty, výroba prezentů Zápis do 1. třídy 52

53 4. čtvrtletí - nabídka vzdělávacích programů pro učitele Nabídky Vila Doris, Schola Servis, Fraus apod. Průběžné osvojování nových alternativních metod, vzájemná výměna zkušeností, aktuality, metodické náměty, vyhodnocení DVPP v návaznosti na ŠVP školy - projekty Realizace školních projektů Realizace třídních projektů prezentace - sekce - kroužky Hodnocení práce sekcí, kroužků za 2. pololetí Zpětná vazba, výstupy - pololetní hodnocení žáků - učební plán na školní rok 2013/2014 hodnocení žáků dle pravidel daných ŠVP, kriteria hodnocení, vzájemné konzultace, pokyny k vyplňování vysvědčení podklady pro ŘŠ dle ŠVP školy Pololetní vysvědčení Písemné pololetní práce Učební plán - třídní dokumentace uzavření třídní dokumentace, TK, TV, školní matriky, IVP, komplexně Veškeré dílčí aktivity pro jednotlivá čtvrtletí byly splněny. Uzavření školního roku Hodnocení sekce image - rozdělení do podsekcí - v podsekcích odpovědné osoby Hudební H. Pospíšilová (J. Blažíčková, R. Jašková) Jazyková H. Pospíšilová (E. Beránková, L. Krobotová, K. Hrochová) Sportovní M. Pospíšilová (E. Beránková, P. Penková, Vl. Chiroiu) Matematická- L. Vepřková (R. Bartončík, Ž. Skřivánková, J. Hamplová) Výtvarná E. Muratidisová (J. Diblíková, J. Hamplová, L. Vepřková) WEB R. Bartončík, P. Penková, J. Diblíková Mediální J. Čermáková, E. Beránková 53

54 Dále uváděna odpovědná osoba jako vedoucí akce» Hudební - H. Pospíšilová ( J. Blažíčková, R. Jašková) Zpívání u stromečku u radnice , 12,00 12,30 hod. pro: žáci školy I. + II. stupeň Vedoucí: H. Pospíšilová Pomoc: vyučující Hv Vystupující: celá škola + MŠ V pátek proběhlo každoroční Zpívání u vánočního stromečku u městské radnice. Žáci společně s učiteli hudební výchovy nacvičili tři koledy (Vondráši, Matóši, Z jedné strany chvojka, Kampak to spěcháte pastýřové). Na jejich vystoupení se mohli přijít podívat rodiče a veřejnost. Celé vystoupení bylo zakončené zazvoněním na zvoneček a všichni se mohli s úsměvem vydat domů a užít si pěkné a ničím nerušené Vánoce. Pěvecká soutěž Moravský zvonečk - školní kolo pro: I. kategorie - žáci třídy II. kategorie - žáci třídy III. kategorie - žáci třídy IV. kategorie - žáci třídy Vedoucí: H. Pospíšilová Pomoc: učitelé Hv Celkem se přihlásilo 10 žáků ze třídy. 54

55 Do okrskového kola postoupila: N. Novotná IV. A a J. Chytil VII. A» Jazyková H. Pospíšilová (E. Beránková, L. Krobotová, K. Hrochová) Slovní fotbal - březen 2013 pro: všichni žáci II. stupně A, B tříd a S2 třídní kolo školní kolo nejlepší z třídních kol Vedoucí: H. Pospíšilová Pomoc: učitelé JČ II. stupně a S2 Účast: všichni žáci II. stupně A, B tříd + žáci S2 55

56 Žáci si ve třídách zahráli hru: město, moře, zvíře, věc, rostlina pro všechny třídy byla vybrána stejná začáteční písmena. Ze třídního kola postoupili 2-3 nejlepší zástupci jednotlivých tříd do školního kola. Zde se opět nejlépe dařilo: Patriku Košťálovi a Haně Krausové. Recitační soutěž - březen 2013 pro: všichni žáci školy třídní kola s vyučujícími JČ 0. kategorie: žáci 1. ročníku ZŠ 1. kategorie: žáci 2. a 3. ročníku ZŠ 2. kategorie: žáci 4. a 5. ročníku ZŠ 3. kategorie: žáci 6. a 7. ročníku ZŠ 4. kategorie: žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Vedoucí: H. Pospíšilová Pomoc: učitelé JČ, E. Beránková, L. Krobotová, K. Hrochová Účast šk. kolo: nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd Před Vánocemi proběhla třídní kola, výběr básní byl na učiteli JČ. Do školního kola postoupili nejlepší recitátoři - zástupci všech tříd (asi dva z každé třídy) na prvním i druhém stupni. 5. března 2013 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do okrskového kola ( v DDM Vila Doris Komín) postoupily samé dívky: Adriana Špillerová s básničkou Malý čtenář Darina Kosová s básní Malá zmoklá slepice Anna Šindlerová s básní Když má ráno vyhráno a Jarmareční píseň na počest prvních Vzduchoplavců, Nikola Račáková s básní Ufo, ufo, ufoni a Polednicí. Z okrskového kola pak už dál nikdo nepostoupil.» Sportovní - M. Pospíšilová(E. Beránková, P. Penková, Vl. Chiroiu) Florbalový turnaj pro: vybraní žáci tříd Vedoucí: M. Pospíšilová 56

57 Florbalového turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a duchu fair-play. Na prvním místě se umístili žáci osmé třídy. Nejlepším hráčem turnaje byl Jan Kocián z 8. A a diplom fair-play získala Nikola Račáková z 9.A. Výsledky turnaje: 1. místo J. Kocián 8. A, L. Matura 8. A, D. Kocmánek 8. A, P. Jakeš 8. A 2. místo T. Kováč 9. A, O. Pernica 9.A,V. Šumbera 9. A, T. Miškanin 9.A, K. Stoncel 9.A 3. místo P. Chmelař 9. B, M. Babčák 8. B, P. Mareček 8. B, St. Olbort 8. B cena nejlepší hráč J. Kocián 8. A cena fair-play N. Račáková 9. A Atletický čtyřboj žáků praktických škol a žáků speciálních škol květen 2012 Školní kolo pro: vybraní žáci tříd Vedoucí: M. Pospíšilová Pomocníci: Vl. Chiroiu, P. Penková 57

58 V úterý proběhlo školní kolo atletického čtyřboje, kterého se zúčastnili vybraní závodníci. Závodníci předvedli dobré výkony ve čtyřech disciplínách - běh 60m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. Celé závody proběhly v duchu fair-play a přátelské atmosféře. Do okresního kola postoupili: Mladší žákyně B - K. Horváthová, N. Applová, V. Zídková, K. Vystrčilová Starší žáci B - St. Olbort, P. Sláma, J. Dulovec, D. Holub, M. Giňa, J. Sitta, Zd. Klimeš, J. Beneš Starší žákyně B - K. Opravilová, D. Hubnerová, S. Foltýnová, N. Chmelařová, V. Švédová, J. Foltýnová, P. Snášelová Atletický čtyřboj žáků praktických škol a žáků speciálních škol Okresní kolo , - 8,00 11,40 hod. Organizátor: SŠ, ZŠ a MŠ ŠUMPERK pro: 3 členná družstva mladší a starších žáků a žákyň z Mohelnice, Šumperka a Zábřehu (nejlepší ze školních kol ) Vedoucí: V. Chiroiu, J. Večeřová Pomocníci: L. Vepřková, M. Pospíšilová Naše škola zaznamenala výborné výsledky. V kategorii starší žákyně získala SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk zasloužené 1. místo s celkovým počtem 2801 bodů. V jednotlivcích, se pak na 1. místě umístila Denisa Hubnerová ze 7. B a na 58

59 2. místě Sára Foltýnová také ze 7. B. V kategorii starší žáci, se naše škola umístila na 2. místě s celkovým počtem 3139 bodů a zároveň obsadila i 3. místo s počtem 2448 bodů. Krajské kolo , - 8,00 11,40 hod. pro: nejlepší z okresního kola 3 žáci naší školy Vedoucí: M. Pospíšilová Ve čtvrtek dne se v Olomouci uskutečnilo krajské kolo v atletickém čtyřboji starších žáků a starších žákyň ZŠ praktických a speciálních škol z Přerovska, Jesenicka, Olomoucka, Prostějovska a Šumperska. Výsledky: Denisa Hubnerová ze 7. B - 1. místo ve skoku dalekém a 1. místo v hodu kriketovým míčkem. Sára Foltýnová ze 7. B - 2. místo v běhu na 60 m a 3. místo v běhu na 800 m. Petr Sláma z 6. B - 1. místo ve běhu na 1500 m. Šumperk získal 1. místo v atletickém čtyřboji družstev. Celkovým počtem 922 bodů postoupila Sára Foltýnová do celostátního finále ve Varnsdorfu. 59

60 Celostátní kolo Vedoucí: M. Pospíšilová Žákyně naší školy Sára Foltýnová ze 7. B spolu s nejlepšími závodníky z olomouckého kraje reprezentovala školu na celostátním kole sportovních her mládeže základních škol praktických a základních škol speciálních. Sportovních her mládeže ve Varnsdorfu se zúčastnilo všech 14 krajů z celé ČR. V celkovém pořadí družstev se olomoucký kraj umístil na skvělém 3. místě v čele se Sárou Foltýnovou. Závodníci podali velmi dobré výsledky ve všech čtyřech disciplínách atletického čtyřboje běh na 60m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh (1500m chlapci, 800m dívky). Obrovský úspěch zaznamenali v celkovém pořadí družstev chlapci, kteří vybojovali 1. místo ze 14ti reprezentujících krajů. 60

61 » Matematická - L. Vepřková (R. Bartončík, Ž. Skřivánková, J. Hamplová) Matematický klokan - školní kolo březen 2013 Pro: Vedoucí: Pomoc: žáci A R. Bartončík učitelé matematiky + Ž. Skřiváková Žáci řešili příklady celostátní matematické soutěže Matematický klokan. Výsledky v jednotlivých kategoriích: kategorie Cvrček (2. A 3. třída): VENDULA HONKOVÁ 3. A 53 ADÉLA SZAMKOVÁ 2. A 50 MIROSLAV ZÍDKA 2. A 47 kategorie Klokánek (4.a 5. třída): MIROSLAV CEH 5. A 65 JAKUB KREUZIGER 5. A 46 LUKÁŠ KREJČÍ 5. A 45 kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 61

62 MARTIN SPÁČIL 7. A 45 RADEK BLECHTA 7. A 44 KRISTÝNA STINGLOVÁ 6. A 40 kategorie Kadet (7. a 8. třída) SVATOPLUK ŠVÉDA 9.A 51 TOMÁŠ KOVÁČ 9.A 46 MILAN HÁJEK 9.A 43 Počtářský král - červen 2013 pro: Vedoucí: Pomoc: žáky B tříd třídní a školní kolo L. Vepřková J. Hamplová, učitelé matematiky Klání se účastnili nejlepší počtáři z jednotlivých ročníků 17 žáků. Řešili čtyři matematické úkoly z učiva daného ročníku. Všichni pracovali s velkým nasazením a snahou získat titul POČTÁŘ Ten získal Emil Dunka z 5. B, který jako jediný získal maximální počet bodů. Žádný počtář neodešel bez bodu. Při slavnostním vyhlášení výsledků byli počtáři odměněni drobnými cenami a sladkostmi. Nejlepšími počtáři školy se stali: E. Dunka - 5. B, J. Beneš - 7. B, D. Hubnerová 7. B, H. Moravcová 8. B aj. Foukal 8. B. Všem blahopřejeme a těšíme se na příští matematické klání.» Výtvarná - E. Muratidisová (J. Diblíková, J. Hamplová, R. Jašková, L. Vepřková) - organizace školních výtvarných soutěží, výzdoba školy - E. Muratidisová koordinátorka mimoškolních výtvarných soutěží ÚČAST v mimoškolních soutěžích: JAK TO VIDÍ RUCE SVČ a ZpDVPP DORIS Přiblížit lidem s handicapem se pokusily prostřednictvím výtvarného tvoření třídy 5. A, 7. A - E. Muratidisová, 8. A - K. Křenová, 8. B, 9. B - R. Jašková. Na vernisáži výstavy, která ukončila výtvarnou soutěž, měli žáci možnost shlédnout koncert nevidomých dětí i dospělých a odnést si pěkné ceny. Mezi oceněné žáky soutěže patřili: M. Ceh - (5. A), K. Tomanová, J. Merta, N. Horváthová (7. A), L. Blajzeová (8. A). 62

63 PTÁCI SVČ DORIS Výtvarná soutěž s ekologickým námětem inspirovala žáky z 1. A - R. Žáková), 5. A - E. Muratidisová, 6. B - S. Greplová, ŠD - L. Kupčíková, L. Hrubá, Z. Králová. Za kolektivní koláž byly zvlášť oceněny děti ze ŠD. Všechny práce žáků byly vystaveny na Dni Země. NA MOŘI, PO SOUŠI, VZDUCHEM ORGANIZACE ADRA Pěkný projekt zaměřený na migraci využili učitelé VO - M. Černá a J. Čermáková, VV - R. Jašková a E. Muratidisová. Ve VO děti zpracovávaly připravené pracovní listy, které je nenásilně seznamovaly s tímto tématem. Ve VV zakončily nabyté vědomosti výtvarnou prací. Nejzdařilejší dílka byla zaslána do soutěže pořádané organizací ADRA. O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINKU zápich do květináče ROZMANITOSTI ŠUMPERK Školní rok zakončilo vyhlášení výtvarné soutěže O nejkrásnější květinku. Zápich do květináče se pokusily libovolnou technikou vyrobit děti třídy 5. A - E. Muratidisová a 3. A - P. Závodná. Všechny květinky budou vystaveny v hobby obchůdku s výtvarnými potřebami. Stephanie Horvátová z 5. A byla oceněna pořadatelem soutěže. školní výtvarné akce: Čarodějnice z odpadového materiálu + venkovní vernisáž - březen, duben 2013 Pro: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, ZŠ LMP, SŠ Vedoucí: J. Dibliková Pomoc: E. Muratdisová, L. Vepřková, J. Hamplová, vyučující Vv a Pv Cíl: využití odpadového materiálu a příprava na projektové vyučování Čarodějný den Ve spolupráci s EKO sekcí byl vyhlášen úkol malovat a z odpadového materiálu vyrábět nejrůznější čarodějnice a čarodějná stvoření. Sešlo se velké množství prací, při jejichž výrobě se děti seznamovaly formou pohádek, povídek, ale i faktů z historie jak to s čaroději a čarodějnicemi vlastně bylo. Všechny práce byly využity při instalaci zahradní vernisáže. Vločky a zimní radovánky listopad, prosinec 2012 Pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, ZŠ LMP, SŠ Vedoucí: J. Hamplová 63

64 Pomoc: Cíl: E. Muratdisová, L. Vepřková, vyučující Vv a Pv výtvarné práce s zimní tématikou pro výzdobu školy Žáci tvořili různými technikami v rámci hodin pracovního vyučování a výtvarné výchovy obrázky s zimní tématikou zaměřené zejména na zimní sporty a hry na sněhu. Ti šikovnější vystřihovali zimní vločky. Těmito výrobky pak vyzdobili chodby a okna naší školy. Do akce se zapojily děti ze všech tříd. Nejlépe vyzdobená třída ve škole říjen,listopad Pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, ZŠ LMP, SŠ Vedoucí: J. Hamplová Pomoc: E. Muratdisová, L. Vepřková, R. Žáková, vyučující Vv a Pv Cíl: estetizace tříd s využitím přírodnin a dětských prací Akce byla realizována ve spolupráci s EKO sekcí. Do výzdoby tříd, ale i chodeb školy, se zapojily děti ze všech tříd. Tříčlenná porota tvořená členy EKO týmu nafotila prostředí tříd a vybrala vítěze, kteří byli odměněni diplomem a sladkostmi. Jarní výzdoba oken duben, květen Pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, ZŠ LMP, SŠ Vedoucí: L. Vepřková Pomoc: E. Muratdisová, J. Hamplová, vyučující Vv a Pv Cíl: estetizace školy ve spolupráci s EKO sekcí Do akce se zapojily především děti vyšších ročníků v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Z barevných papírů vystřihovaly květinové motivy do oken, osazovaly truhlíky a pravidelně o ně pečovaly. Všechny zúčastněné třídy byly oceněny účastnickým listem, který si většina vystavila ve třídě. 64

65 »Mediální - J. Čermáková - celoročně - propagace školních akcí a projektů v médiích - upoutávky na školní akce - fotodokumentace školních akcí Sekce zajišťovala propagaci akcí školy na veřejnosti a to nejen tím, že byli rodiče i veřejnost na některé akce prostřednictvím sdělovacích prostředků pozváni, ale také tím, že byli o proběhlých akcích informováni v článcích v regionálním tisku a na webových stránkách školy. Naše články vycházely v několika periodikách a to v týdeníku Týden na severu a Olomoucký deník, v šumperském Zpravodaji a měsíčníku 5 + 2, ve Zpravodaji školství nebo na internetovém portále Propagace i zpravodajství z akcí školy bylo průběžně aktualizováno na stránkách školy. Zveřejněním ankety o Strom roku 2012 Nadace Partnerství, které bylo vyvrcholením celoročního školního projektu, jsme získali množství hlasů a tím také krásné 2. místo. Čtenáři místních novin měli možnost zjistit, že naše školní zahrada má svou slavnou dominantu, kterou je Buk příběhů. Další velkou akcí školy bylo finále Projektu PRO, který je program podpory profesní orientace žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem tohoto projektu bylo motivovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami ke studiu, k přípravě na budoucí povolání a následně k aktivnímu hledání zaměstnání. Čtenáře jistě zaujaly informace a fotografie, které jim přiblížily konkrétní profesní aktivity a činnosti, které v rámci projektu žáci absolvovali. Také každoroční zpívání u vánočního stromečku nebo vypouštění balónků u městské radnice bylo předem avizováno v tisku ve formě pozvánky pro rodiče a širokou veřejnost. V tisku se mohli čtenáři také seznámit s velkým úspěchem naší školy, kterým bylo získání titulu Ekoškola, které bylo završením tříleté snahy ekotýmu a všech žáků naší školy. Ekotým se také zasloužil o získání příspěvku v projektu IKEA Pomáháme vyrůst na vybudování záhrádky na střeše školy, kterou nyní mohou děti využívat také jako přírodní učebnu. Také s touto neobvyklou součástí školy se mohou rodiče i veřejnost seznámit prostřednictvím článků v novinách. 65

66 Poslední velká akce letošního školního roku byly Tři dny pro přírodu, které byly avizovány veřejnosti prostřednictvím tisku jako pozvánka pro jiné školy, ale také pro kohokoliv z okolí Šumperka. V prostorách školy, především v tělocvičně a na školní zahradě tak mohli zájemci zhlédnout množství zajímavých informací z přírody během čtyř ročních období. Po skončení akce jsme opět formou článku a fotografií informovali veřejnost o této akci a tím podpořili propagaci a informovanost všech o naší škole.» Webová - R. Bartončík (J. Diblíková, P. Penková) Internetové stránky školy: - celoročně Vedoucí: R. Bartončík Pomoc: P. Penková, J. Diblíková + vedoucí školních akcí (podklady ke zveřejnění) - aktualizace webových stránek školy - doplňování informací (akce, ze života školy) - propagace školních projektů, úspěchů, výsledků soutěží, školních akcí - fotodokumentace»další školní akce Mikulášská nadílka pro: I. stupeň školy Vedoucí: R. Jašková Pomoc: 9.B - Mikuláš, čerti a anděl P. Kučera Dívky 8.B - perníčky Mikuláš navštívil všechny třídy I. stupně. Děti obdaroval za přednesené básničky a písničky drobnými dárky a perníčky. Veliké ocenění a poděkování patří žákům třídy 9.B, kteří Mikulášskou besídku připravili. 66

67 Valentyn - únor 2013 pro: všechny žáky školy Vedoucí: E. Muratidisová Pomoc: třídní učitelé Žáci vytvořili plakáty o průběhu oslav sv. Valentýna na škole a v hale umístili Valentýnskou schránku. Seznámili se s legendou o sv. Valentýnovi a tvořili Valentýská přání pro své spolužáky, která byla roznesena adresátůmvalentýnskými pošťáky. Vánoční tvoření v profesích Akce proběhla jako součást projektu PRO Pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, ZŠ LMP, SŠ Vedoucí: E. Muratidisová Pomoc: všichni učitelé Cíl: spojení vánočních tradic s řemeslnou výrobou vybraných profesí Žáci 1. stupně měli možnost výběru ze čtyř tvořivých dílen, které byly zaměřeny na seznámení se s řemesly klenotník, košíkář, výroba svíček a svícnu. Děti si vyzkoušely, co je náplní práce těchto povolání a zároveň si odnesly pěkné výrobky, jako např. ozdoby z korálků, rybičku z pedigu, svíčku z včelí plástve, mozaikový svícen. 1. klenotníci - výroba ozdob z korálků - E. Beránková, R. Žáková 2. košíkáři - výroba vánočních ozdob z pedigu - L. Beránková, I. Řoutilová 3. svíčky - výroba svíček z včelích pláství - H. Šenkyříková, P. Penková 4. svícen - výroba mozaikového svícnu - E. Muratidisová, H. Pospíšilová 67

68 Děti 2. stupně si mohly vyzkoušet profesi pekaře, aranžéra, dráteníka a košíkáře. Domů si odnesly pěkné výrobky z papíru, ozdobené perníčky, obdrátkovaný kamínek, košík upletený z papírových trubiček. 1. pekaři - výroba těsta, pečení, zdobení perníčků - A. Ondráčková, M. Tichá 2. aranžeři - výroba vánočních ozdob, krabiček z papíru - J. Hamplová, L. Vepřková 3. dráteníci - výroba ozdob z drátku - M. Sobková, P. Kučera 4. košíkář - výroba košíku z papírových trubiček - Z. Vránová, R. Jašková Souběžně s dílnami na škole probíhaly ukázky tvorby řezbáře a kováře, kterých se zúčastnili všichni žáci a měli možnost si prakticky vyzkoušet práci s řezbářskými rydly a na kovadlině. Čarodějný den - úterý projektový den + vernisáž Pro: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, ZŠ LMP, SŠ Vedoucí: J. Dibliková Pomoc: E. Muratdisová, J. Hamplová, L. Vepřková, M. Černá, Ž. Skřivánková, vyučující Vernisáž Děti se na něj připravovaly již od března, kdy kdy z odpadového materiálu tvořily čarodějnice a havěť, která s nimi souvisí. Z odevdaných prací byla na školní zahradě na Třebízského uspořádána vernisáž. V chodbách školy byly vystaveny práce, které by mohl poničit déšť. Výstavu si prohlédli nejen žáci, ale také rodiče a lidé, kteří sem přicházeli. Zaujala je šikovnost našich dětí a také se podivovali, co všechno se dá z odpadového materiálu vyrobit. Projektový Čarodějný den Již od časného rána se do školy na Hanáckou a Třebízského slétali kouzelníci, čarodějové a čarodějnice. Do velké přestávky měli všichni povinné čarodějné vyučování. Vyučující pro ně připravili zajímavé úkoly, tajenky a kvízy s čarodějnou tématikou. Ta mladší stvoření, tedy žáci I. stupně a MŠ, plnila připravené úkoly na školní zahradě na Třebízského. Překonávala překážkovou dráhu na koštěti, připravovala kouzelný lektvar, namotávala pavouky, skládala puzzle čarodějnic a za zvuků pohádkových písní rejdila po celé zahradě. Na závěr podpisem (kresbou na chodníky) potvrdila svoji účast na sletu. Žáci II. stupně zabrousili spíše do historie, ale i pro ně si vyučující připravili zajímavé 68

69 úkoly, při kterých se zdokonalovali v čarodějnických dovednostech. Navštívili Geschaderův dům, kde si prohlédli stálou expozici Čarodějnické procesy a doplnili znalosti získané v hodinách dějepisu. Putování po stopách čarodějnic a čarodějnických procesů v našem městě pokračovalo procházkou uličkami kolem radnice a naší školy. Připravily ji p. učitelky a doplnily vyprávěním o místech, kde žily a byly pronásledovány údajné čarodějnice. Na konci putování děti vyplnily kvíz, ve kterém využily získané informace. Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny při závěrečném vyhodnocení Čarodějného dne. I. stupeň ZŠ a MŠ 69

70 II. stupeň ZŠ 70

71 Hroší olympiáda září 2012 Pro: děti ze speciálních tříd z Hanácké, Vikýřovic, Třebízského, Zábřeha, Pomněnky Vedoucí: P. Adámková Pomocníci: V. Marková, J. Blažíčková, žáci 6. C a SII Hroší Olympiáda byla sportovní akce pro děti ze speciálních tříd v šumperském okrese. Cílem bylo sejít se s kamarády, pohrát si a prožít aktivní sportovní den. Disciplíny byly jednoduché, zaměřené na pohybové dovednosti a smyslové vnímání. Celým programem děti provázel "hroch" v životní velikosti (kostým zapůjčila paní Hrochová z Welly centrum Maják). Prvním kolo se konalo na naší školní zahradě a účastnilo 5 týmů cca po 7 žácích. Druhé kolo proběhlo v tělocvičně pro 1. až 3. třídu zš praktické naší školy (asi 20 dětí). Na přípravě, včetně výroby medailí, přípravě občerstvení, soutěžních disciplín se podíleli i naši žáci. Vyhráli všichni. Odměnami byly medaile a "hroší ceny". 71

72 Vypouštění balónků Vedoucí: Vl. Chiroiu Celostátní akce organizovaná rádiem IMPULS. Letos se vypouštělo 200 balónků s vánočním přáním. Byla to celorepubliková akce organizovaná rádiem Impulz. Vypustili jsme 200 ks. balonku s vánočním přáním. Akce byla před radnicí za účasti veřejnosti. Podsekce vzájemně spolupracovaly a snažily se plnit plán akcí vytvořený na počátku školního roku. Významnější akce byly zpracovány školních projektů a miniprojektů, ale i třídních projektů. Hodnocení ekologické sekce ekoškola Sekce Mgr. I. Řoutilová, Mgr. L. Vepřková, J. Hamplová, Mgr. R. Žáková, Mgr. M. Tichá, Mgr. P. Kučera, Mgr. J. Blažíčková, Mgr. K. Hrochová, Mgr. R. Jašková, Mgr. S. Greplová 1. Projekt Les ve škole škola v lese koordinátor Sdružení Tereza ve spolupráci s Lesy České republiky, a.s. - viz Hodnocení projektu Les ve škole škola v lese 2. Mezinárodní program Ekoškola - koordinátor - Sdružení Tereza, Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce,o.p.s. - viz Hodnocení mezinárodního programu Ekoškola 3. Projekt ČSOP - soutěž Živá zahrada prosinec zimní kolo pozorování a zaznamenávání ptáků na školní zahradě - třída 2.A Mgr. M. Tichá - třída 3.A Mgr. I. Řoutilová - třída 6.B Mgr. S. Greplová - třída S2 Mgr. J. Blažíčková - květen 2013 letní kolo pozorování a zaznamenávání živočichů na školní zahradě - třída 9.A Mgr. P. Kučera - třída S2 Mgr. J. Blažíčková 72

73 4. Školní zahrada - celoroční péče o školní zahradu: - kultivace pozemku, výsev semen, sázení sazenic (bylinky, trvalky), ošetřování keřů, stromů v rámci výuky PČ - zastřešení venkovní učebny altánu - využití školní zahrady jako přírodní učebny v rámci všech vyučovacích předmětů - všechny třídy ZŠ + S2 + MŠ - projekt Jeden svět, mnoho hlasu - One World, Many Voices Americká obchodní komora v ČR - Revolvingový fond MŽP - leden listopad zpevnění svahu, vysazení dřevin - dobudování naučné stezky horniny a nerosty 5. Školní výtvarná soutěž - duben 2013 téma Čarodějnice z odpadového materiálu - všechny třídy ZŠ + S2 + MŠ + auti - ve spolupráci se sekcí image - výstava výrobků na školní zahradě Třebízského 6. Akce Ukliďme Šumperk a okolí ve spolupráci s Vilou Doris Šumperk - úklid okolí školy + proškolení žáků o třídění odpadu - všechny třídy ZŠ + S2 + MŠ + auti 7. Sběrová akce říjen 2012 červen 2013 sběr PET vršků - sbírka na charitativní účely - červen 2013 vyhodnocení sběrové soutěže + zaslání výtěžku na charitativní účely - jednotlivci ze tříd ZŠ + S2 + MŠ + auti 8. Anketa Strom roku 2012 září říjen 2012 postup do finále Nadace Partnerství - prezentace našeho stromu buku lesního červenolistého ze školní zahrady - sběr podpisů do hlasovacích archů slavnostní vyhlášení Brno Nadace Partnerství - získali jsme 2. místo - všechny třídy ZŠ + S2 + MŠ + auti 73

74 9. Projekt Zelená škola sběrné boxy pro vysloužilé elektrospotřebiče ve škole od společnosti REMA Systém a.s. - proškolení žáků ZŠ, S2, MŠ, auti ekotým (žáci) + třídní učitelé + ekosekce školy 10. Projekt Zahrádka na střeše projekt IKEA Spolu s Vámi Pomáháme vyrůst - únor červen březen návrhy žáků na Zahrádku na střeše - duben květen zajištění dodavatele dřevěných prvků - výsadba rostlin do truhlíků - realizace Zahrádky na střeše (z důvodu dlouhodobého nepříznivého počasí realizováno do poloviny června) - ZŠ, S2 11. Akce Tři dny pro přírodu téma akce Čtyři roční období - v rámci akce ekostánek programu Ekoškola - projekt Jeden svět, mnoho hlasu - One World, Many Voices Americká obchodní komora v ČR - ekologická osvětová akce pro žáky, učitele a širokou veřejnost - ZŠ, S2, MŠ, auti - zástupci MÚ Šumperk odbor životního prostředí, odbor školství, Schola Viva o.p.s., Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s. atd. Hodnocení projektu Les ve škole škola v lese Koordinátor Sdružení Tereza ve spolupráci s Lesy České republiky, a.s. Hlavní témata: Les ve škole škola v lese, Jaro, léto, podzim a zima v lese, Les a půda, Klimatické změny - práce ve třídách v rámci ekologické sekce Ekoškola + zapojení do programu 50% učitelů školy Září 2012 Říjen Račí farma v Sobotíně exkurze - třída 7.B - J. Hamplová - Návštěva ZOO Kopeček Olomouc + výběr sponzorovaného zvířete I. stupeň ZŠ, třída 8.A, 6.C třídní učitelé 74

75 Říjen listopad Putování podzimním lesem - třída S2 - Mgr. J. Blažíčková + podzimní výzdoba školy celá škola Prosinec 2012, leden Krmení lesní zvěře zima v lese + krmelec pro lesní zvěř - třída 2.A + 3.A Mgr. M. Tichá, Mgr. I. Řoutilová Únor 2013 Přechod ročních období pozorování přírody - třída 4.B, 5.B Mgr. K. Hrochová Duben 2013 Příroda nás baví sběr přírodnin třída 9.B Mgr. R. Jašková Květen 2013 Rostliny v lese třídění rostlin, práce s atlasy rostlin třída 1.A Mgr. R. Žáková Červen 2013 Léto začíná i v lese pozorování přírody - třída 6.B Mgr. S.Greplová Tento projekt byl rovněž náplní celoroční činnosti jednotlivých tříd ZŠ a S2 viz třídní knihy (akce, výstavy, exkurze, besedy, práce v terénu a školní výlety). Hodnocení mezinárodního programu Ekoškola: Ekoškola svědčí také to, že si jej zástupci Ekotýmu převzali 20. června v Senátu Parlamentu ČR. Práce v programu však tímto krásným okamžikem nekončí. Celý Ekotým se už začíná připravovat na obhajobu titulu, která proběhne za dva roky. Pracovní tým programu Ekoškoly: Zástupkyně vedení školy Mgr. J. Večeřová Zástupkyně provozních zaměstnanců V. Kubišová Koordinátorka programu ve škole: Mgr. I. Řoutilová Pedagogové: Mgr. M. Tichá Mgr. P. Kučera Mgr. L. Vepřková Mgr. J. Blažíčková Žáci: D. Kocmánek žák třídy 8.A J. Kocián žák třídy 8.A H. Krausová žákyně třídy 9.A N. Račáková žákyně třídy 9.A N. Sušková žákyně třídy 9.A R. Blechta žák třídy 7.A M. Spáčil žák třídy 7.A M. Kašparová žákyně třídy 7.A 75

76 září 2012 červen 2013 dle vypracovaného plánu činností (viz příloha) a dle pracovních listů s metodikou programu Ekoškola probíhala environmentální výchova ve výuce - hlavními tématy plánu byly vybrány odpady - prostředí školy - do programu Ekoškola byla zapojena celá škola ZŠ + S2 Práce s pracovními listy Téma Odpady Organický odpad, vermikompostování třídy 2.A, 3.A, vyučovací předmět prvouka, Mgr. I. Řoutilová, Mgr. M. Tichá Nápojové kartony třída 5.B, vyučovací předmět pracovní vyučování, Mgr. K. Hrochová Téma Prostředí školy Mapování třída S2, vyučovací předmět praktické činnosti, výtvarná výchova, průřezové téma EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, Mgr. J. Blažíčková Výprava mezi domorodce třída 9.B, vyučovací předmět zeměpis, Mgr. R. Jašková Zelené hodiny třídy 7.B, 8.B, vyučovací předmět pracovní vyučování, průřezové téma EV základní podmínky života, J. Hamplová, Mgr. L. Vepřková, Pěstujeme rostliny - třídy 7.B, 8.B, vyučovací předmět pracovní vyučování, průřezové téma 76

77 EV základní podmínky života, J. Hamplová, Mgr. L.Vepřková Znáš svoji školu třída 8.B, vyučovací předmět pracovní vyučování, průřezové téma EV lidské aktivity a problémy životního prostředí. Ochrana přírody a kulturních památek, Mgr. R. Jašková Zelení architekti třída 7.A, vyučovací předmět přírodopis, průřezové téma EV ekosystémy, Mgr. P. Kučera Téma Voda Kudy voda teče třída 3.A, vyučovací předmět prvouka, Mgr. I. Řoutilová - třída 6.B, vyučovací předmět výchova k občanství, Mgr. S. Greplová Kolik vody je nám třeba třída 6.B, vyučovací předmět výchova k občanství, Mgr. S. Greplová - 1x za dva měsíce probíhalo pracovní setkání Ekotýmu zadání úkolů z plánu činností Ekoškoly (viz Plán činností programu Ekoškola + složka Ekoškola) Byl vypracován Ekokodex školy soubor hodnot, zásad jednání a chování všech jedinců školy. 77

78 Informování, monitorování a vyhodnocování programu Ekoškola 1. Webové stránky školy : (odkaz projekty Ekoškola) 2. Nástěnka programu Ekoškoly ve škole dle plánu činností vyvěšeny úkoly na daný měsíc (text, obrázky, popisky) + vyhodnocení úkolů z předcházejícího období 3. Pravidelné informování pedagogů a provozních pracovníků o programu Ekoškola na poradách školy a poradách ekosekce 4. Články do místních novin 5. Akce Tři dny pro přírodu vybudován ekostánek - pozvaní žáci a pedagogové základních škol v Šumperku, rodiče i široká veřejnost měli možnost získat informace o činnosti školy a zhodnotit tak naši celoroční práci 6. Dlouhodobá spolupráce DDM Vila Doris Šumperk (ekologické výukové programy) - ČSOP (soutěž Živá zahrada) - společnost REMA Systém a.s. (projekt Zelená škola) - společnost EKO-KOM a.s. (přednáška Tonda obal na cestách) 7. Monitorování a vyhodnocování programu Ekoškola je součástí plánu činností 8. Monitorování a vyhodnocování je průběžně ukládáno v elektronické podobě ve složce Ekoškola (celý program Ekoškola, fotodokumentace atd.) Titul Ekoškola zaslána žádost o titul Ekoškola (viz Žádost o titul Ekoškola) proběhl na naší škole audit programu Ekoškola (viz Zpráva o auditu) získali jsme titul Ekoškola (na dva roky) - slavnostní předání titulu a vlajky proběhlo v Senátu Parlamentu ČR v Praze 78

79 Hodnocení sekce začínajících učitelů V sekci začínajících učitelů pracovalo 6 učitelek ( J. Blažíčková, Ž. Skřivánková, M. Černá, L. Staňková, L. Jakubíková,I. Dubová pod vedením zástupkyň. Činnost sekce se řídila podle plánu práce, který vypracovaly vedoucí sekce. První schůzka se uskutečnila v září, další před ukončením jednotlivých pololetí, Vedoucí sekce pracovaly s učitelkami dle individuálních potřeb. Na schůzkách se řešilo : - schválení plánu práce - vyplňování formulářů (pracovní výkazy, žádanky NV a dovolená atd.) - vyplňování třídní dokumentace (TK, TV, žádanky na akce, matriky, osobní spisy žáků) - práce s interaktivní tabulí - příprava na porady - metodická činnost v hodině - řešení kázeňských přestupků V průběhu celého roku probíhala poradenská činnost, kterou poskytovala L. Beránková a K. Křenová. Většina členek sekce pracovala velmi dobře a samostatně, hlavně po metodické stránce a přípravě na výuku. Častým problémem bylo, jak řešit kázeň v některých třídách. 79

80 Všechny členky sekce se zúčastňovaly dalšího vzdělávání organizovaného školou, nebo se vzdělávaly samostudiem. Hodnocení práce sekce SPECIÁLNÍCH TŘÍD ŠVP ZŠS v letošním roce se vypracovávali prováděcí plány pro 4. a 10. postupný ročník. Vzájemné hospitace během roku učitelé prováděli mezi sebou vzájemné hospitace a konzultace na nejrůznější vyskytnuvší problémová témata, která se během roku objevila a bylo je odborně řešit. Estetizace školy: na základě společné domluvy všech učitelů a asistentů byla část budovy, ve které probíhá výuka autistických dětí jednotně zdobena vždy na dané téma a to čtyřikrát do roka. Úprava zahrady na Třebízského podle stanoveného plánu se pokračuje v projektu Jsme tu s vámi. Postupně je dodělávána cesta a prvky pro dopravní výchovu jsou instalovány koše na házení, propagační plocha s fotografiemi, natírány a osazovány pneumatiky. Prezentace výrobků žáků ve škole byla instalována výstava zobrazující děti při práci na realizaci dílčích úkolů projektu. Spolupráce s obyvateli v okolí školy i letos v době předvánoční a předvelikonoční byla vyrobena přání, které děti rozdávaly v okolí školy a organizacím, které se spolupodílí nejrůznějším způsobem na výchově a práci s dětmi s autismem. Prezentace školy již v září proběhla na zahradě školy na Hanácké ulici Hroší olympiáda, na kterou byli pozváni i žáci z Pomněnky a Základní školy Zábřeh. Vypouštění balónků proběhla celostátní akce organizovaná rádiem IMPULS. Této akce se zúčastnila i naše škola, sekce speciálních tříd organizovala vypouštění balónků na náměstí Míru před radnicí. Vypouštělo se 200 balónků s vánočním přáním. Turnaj bowlingu - proběhl turnaj v měsíci červnu mezi žáky z Pomněnky a našimi speciálními třídami s diagnózou autismus. Opět družstvo z Pomněnky zvítězilo. Projekt emoce byl vypracován modul zabývající se emocemi, který pomáhá vysvětlit emoční situace, kterým žáci nerozumí. Konzultace s rodiči dětí navštěvující naši školu i dětí, které naše zařízení nenavštěvují během roku učitelky podle aktuální potřeby prováděly konzultace svým kolegyním na základních školách k jednotlivým vzdělávacím a výchovným problémům. 80

81 Hodnocení sekce MIMOŘÁDNÉ SITUACE NÁZEV SEKCE: VEDOUCÍ SEKCE: DALŠÍ PEDAGOGOVÉ: MIMOŘÁDNÉ SITUACE Mgr. Petr Kučera Mgr. Jana Diblíková, Mgr. Svatka Greplová Stejně jako v předcházejících třech letech probíhaly každou první středu v měsíci pravidelná vysílání občanských radiostanic CB mezi základními školami v Šumperku vždy v době od 12:45 do 13:30. Vysílání se účastnil tým CO z 9. A (Sušková Nikol, Račáková Nikola, Krausová Hana, Kováč Tomáš, Miškanin Tomáš a Stoncel Kamil). Na konci školního roku byl tým CO vyhodnocen jako nejaktivnější, za což žáci obdrželi od Ing. Jiřího Skrbka volné lístky do kina Oko. Proběhla pravidelná setkání s žáky týmu CO, na kterých byli žáci proškoleni z vybraných okruhů sloužících k jejich přípravě na soutěž Civilní ochrana Soutěž proběhla na základně CO Luže v pátek 17. května. Soutěže se zúčastnila vybraná družstva šumperských ZŠ a nižšího Gymnázia Šumperk. Každou z vybraných škol reprezentovalo družstvo šesti žáků druhého stupně. Tým CO SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká se umístil na druhém místě. Ze všech družstev dosáhl nejlepšího výsledku na stanovišti zaměřeném na bezpečnost silničního provozu. 81

82 9 Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Lidická 56 Šumperk Předmět a účel kontroly mateřská škola Kontrola provedena podle zákona č.258/2000sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V době kontroly nebylo zjištěno porušení povinností kontrolovaných.. 10 Další sledované činnosti 10.1 Propagace školy Průběžně jsou aktualizovány internetové stránky školy. Nemalý čas se věnoval i článkům v místních novinách, zejména v období zápisu dětí do školy, z úspěšných školních akcí a soutěží. Zajímavá je činnost žáků v rámci jednotlivých projektů na zahradě školy. Nejvýraznější akcí, kterou škola pořádá již tradičně byla módní přehlídka, které se účastnili téměř všichni žáci školy. Předvedli své kolekce zaplněnému kostelu do posledního místa. Ve srovnání s předcházejícími lety byla přehlídka velmi úspěšná Materiální podpora školy Největší podpora školy vychází od o.p.s. Dětský klíč. V současné době máme od společnosti zapůjčený majetek v hodnotě ,50Kč ( školní tabule, školní lavice a židle, tělovýchovné náčiní, kola, koloběžky, trampolína, stůl na ping-pong, šatní skříňky, rehabilitační pomůcky, houpačko-kolotoč, PC, učební pomůcky, Pichtův psací stroj, bazén Tampa, dětské patrové postele) Spolupráce školy Nejtěsnější spolupráci máme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Šumperk, tato spolupráce se vyskytuje v oblasti zabezpečení odborné péče o děti a žáky. Dále spolupráce s SPC Šumperk, Mohelnice, Litovel a Olomouc V nemalé míře probíhá spolupráce s odbornými lékaři a specialisty: 82

83 - MUDr. Jana Dvořáková oční ambulance - Mgr. Kateřina Thorová diagnostika autismu, psychologická poradna - Mgr. Hynek Jún problémové chování - Mgr. Marie Volnohradská klinická logopedie - MUDr. Hana Benešová dětská neurologie - MUDr. Helena Štěpánová - pedopsychiatrie - pediatry V posledních letech došlo také k výraznému posílení vztahů s odborem sociálních věci oddělení sociálně právní ochrany a s ostatními školami a speciálně pedagogickými centry (konzultace, metodické návštěvy atp). Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. Město Šumperk zve žáky školy na akce a soutěže, které pořádá. např. za aktivitu při radiových relacích CO byli žáci školy oceněni čestným uznáním. Škola celoročně umožňuje praxi pro studenty SZŠ, Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh a studentům vysokých škol pedagogického zaměření Realizace koncepčních záměrů kraje a školy V roce 2012/2013 pedagogové školy dopracovávali školního vzdělávací programu základního vzdělávání, nově jsme v rámci disponibilní hodinové dotace připravili provádění plány k předmětu Etická výchova s hodinovou dotací v 1-9 ročníku základní školy, ŠVP základní školy speciální se zpracovává pro další postupové ročníky, bylo dokončeno zpracování ŠVP pro střední vzdělávání jednoletá a dvouletá praktická škola. Sami učitelé v rámci školy aktivně pracují v odborných sekcích (např. ekologie, jazyková, image školy, poradenství atp.), tím se zvýšil podíl učitelů na řízení, prezentaci školy a celkovém sepjetí zaměstnanců se životem školy. V oblasti vybavenosti školy pokročila rekonstrukce na budově Hanácká suterén (místnost pro pracovní, výtvarné a hudební činnosti), díky projektu IKEA jsme se žáky zútulnili opravenou plochou střechu ve středu budovy, vznikla zde bylinková zahrádka na střeše. Tento prostor může být následně využit pro venkovní vzdělávací činnosti se žáky a ke trávení přestávek v případě příznivého počasí. Byly podán 1 projekt ESF - OPVK Schody do života (zaměřený na spolupráci PPP a naší 83

84 školy), a 1 projekt MŠMT k zavádění etické výchovy do výuky. K byl ukončen projekt EU OPVK Pro- Profesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, od reqalizujeme projekt EU OPVK - Jsme tu s vámi projekt zaměření na předprofesní přípravu a rozvoj senzomotorických dovedností žáků s autismem. Pokračujeme v projektu ESF Peníze školám ZŠ. Cíleně se škola věnuje ekologické výchově, naše tříleté snažení bylo zhodnoceno odborným auditem a v červnu 2013 oceněno ve Valdštejnském paláci. Škola získala mezinárodní titul Ekoškola. Celkově se škola více zaměřila na zajištění rovného přístupu ke vzdělání bez ohledu na druh znevýhodnění. Jednak intenzivnější spoluprací se speciálně pedagogickými centry (Olomouc,Mohelnice) a odborem sociálních věcí městského úřadu Šumperk a zákonnými zástupci. Velkou podporou v každodenní výchovně vzdělávací práci učitelů byla práce asistentů pedagoga, kteří v některých třídách působí. Celkově vnímáme větší výskyt poruch chování mezi žáky ( a v diagnostice), dále také nutnost větší spolupráce s Úřadem práce, odborem sociálních věcí MěÚ při zajišťování plnění povinné školní docházky rómských žáků a navazující přípravy na budoucí povolání. Velmi negativně vnímáme opakovanou migraci skupiny obyvatelstva mezi ČR a Velkou Británií, vzdělanost těchto dětí je na velmi nízké úrovni, protože do školy ve VB nedocházejí a při dosažení splnění povinné devítileté školní docházky mají problémy se zvládnutím základního trivia. V tomto směru chceme v následujícím období na uvedenou problematiku více upozorňovat. 84

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více