Hodnocení efektivity městských kamerových dohlížecích systémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení efektivity městských kamerových dohlížecích systémů"

Transkript

1 Hodnocení efektivity městských kamerových dohlížecích systémů Městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS) jsou budovány za vydatné pomoci státu ve městech, která projeví zájem o výstavbu a jsou pracovníky P ČR k výstavbě doporučena.výstavbu provází řízené procesy, jejichž cílem jsou nejlepší výsledky. Před započetím realizace tohoto segmentu prevence kriminality byly využívány především zahraniční zkušenosti. Postupně, s narůstajícím počtem aplikací, se začaly uplatňovat i zkušenosti z provozu a výstavby MKDS v podmínkách českých měst. Kromě vydání pravidel a zásad budování MKDS a regulativ stanovených pro hospodaření se státními finančními prostředky je předmětem zájmu kolektivu realizujícího proces výstavby MKDS efektivita jejich výstavby a využívání. Na několika vydařených seminářích konaných v roce 2004 byly formulovány předpoklady pro dosažení co nejvyšší efektivity městských kamerových dohlížecích systémů. Předpoklady dosažení efektivní výstavby a provozování MKDS 1. Vytvoření optimálních podmínek pro výstavbu. kvalitní a jednoznačné zadání, zajištění expertní činnosti při stanovení zadání a hodnocení technické úrovně předpokládané výstavby a rozšiřování MKDS, včasné a smluvní vyřešení dostupnosti dislokací pro umístění prvků MKDS a odběru elektrické energie, personální příprava, uměřenost zadávacích požadavků a dostupných finančních prostředků, sběr referenčních informací, objektivní výběrové řízení s důrazem na dlouhodobě moderní a životaschopné technické řešení. 2. Automatizace chodu MKDS: současná práce v operátorském i automatickém režimu, možnost jednorázového automatického nastavení prvků systému operátorem i řídící jednotkou, možnost nastavování prvků systému řídící jednotkou, která bude MKDS řídit dlouhodobě podle předem stanoveného scénáře (programu). 3. Schopnost reakce na vněsystémové podněty: systémová otevřenost, personální a datová propojitelnost s dalšími systémy, cílené reakce. 4. Kontrolovatelnost činnosti lidské části a provozuschopnosti části technické: směrnice, záznamy, systémová technická podpora kontrolní činnosti (indikace a signalizace chybových stavů, technikou podporovaný záznam o činnosti operátora). - 1

2 5. Ochrana systému: zabezpečení proti: - zneužití, - povětrnostním vlivům, - poškozování lidmi, - poškozování atmosférickou elektřinou, pojištění proti vandalismu, zcizování a účinkům atmosférické elektřiny. 6. Hygienicky a ergonomicky optimálně uspořádané a provedené pracoviště operátora v řídícího centra instalace monitorů dostupnost ovládacích prvků systémů teplotní režim 7. Hodnocení efektivity výstavby a provozování MKDS Hodnota systémového parametru efektivita je dána souhrnem hodnot mnoha dalších parametrů, je tedy komplexním a nejprůkaznějším vyjádřením kvality systému. Systém je podstatným realizátorem procesu k němuž byl určen. Uživatelé systému, ale konec konců všichni občané, očekávají výsledky. Výsledky jsou formulovány do jednoduchých a stručných otázek a problémů na které musí zřizovatelé reagovat. Občana málo zajímá jaký systém byl pořízen pro jeho bezpečnost, ale důležité pro něj je zda se cítí bezpečněji v důsledku jeho využívání. Jinými slovy zda proces, který systém pomáhá větší či menší měrou uskutečňovat, je ku prospěchu jeho života. Odpovědní pracovníci, zadavatelé a uživatelé požadují aby realizace byla úspěšná. Úspěšná realizace co to je? V případě tak rozsáhlého investičního celku jako je MKDS je známkou úspěšné realizace především dlouhodobá funkčnost při plnění zadaných cílů. Kvalita procesu, tedy míra plnění cílů pro něž byl proces spuštěn, je zpravidla zásadně ovlivněna kvalitou systému, který byl k realizaci procesu vybrán. Předmětem abstraktních úvah a důkladné analýzy je, aby byly vytvořeny předpoklady pro dosažení cílů procesu výběrem odpovídajícího systému. K realizaci cílů procesu mohou být vybrány systémy různé. Podstatný je výsledek. Budeme-li dále pokračovat v tímto směrem vedené úvaze, dojdeme až ke vztahu systém-prvek. Jestliže si pod pojmem systém představíme MKDS, pak prvkem je kamera, polohovací hlavice, řídící jednotka, programové vybavení, ale i operátor systém ovládající. I zde platí, že k sestavení stejného systému mohou být použity různé prvky. Platí, že systémovým návrhem, tedy uspořádáním prvků a vazeb, mohu eliminovat jejich nedostatečnosti. Do jisté míry. Hodnocení efektivity Rozlišují se dvě hlediska, podle nichž je zpravidla efektivita hodnocena. Je to efektivita výstavby a efektivita užívání. Každá z nich se projeví v jiném časovém období. Nevzít v úvahu obě hlediska, tedy neposuzovat je v jednotě a podle obou systém nehodnotit, vede k nesprávným závěrům. Často však dochází k tomu, že hodnocena je pouze efektivita výstavby a efektivita užívání je opomenuta. Důvod je prostý. Ohodnotit budoucí efektivitu užívání vyžaduje více odborných znalostí. Hodnocení MKDS výběrovými komisemi měst a obcí je velkým problémem. Zvláště nyní, při platnosti zák. č. 40/2004 Sb., který při malých zakázkách nedává téměř žádnou šanci k projednání více či méně evidentních porušování zadávacích podmínek. Výběrové komise postrádají odborníky. Problematika MKDS je složitá ve své úplnosti, ve zkratce se však může jevit celkem jednoduchou. Někomu k získání názoru postačí podívat se na cenu a to čemu nerozumí, nebrat v úvahu. Jinému se může zdát, že přidělit zakázku, kterou v podstatě financuje stát, místní firmě je správné. - 2

3 Domnívám se, že posunutím možnosti získat státní dotaci menšími městy se problémy výběrových komisí nezmenší, ale naopak. Pravděpodobnost nekvalifikovaného rozhodnutí výběrové komise bude větší, neboť menší je pravděpodobnost, že v komisi zasednou lidé dostatečně seznámení s problémem a dostatečně nezávislí. Je zřejmé a je to v zájmu efektivity MKDS, stanovit jistá pravidla jimiž bude všemocnost výběrových komisí limitována. Připomínám, že hovořím o bezpečnostním systému hrazeném z veřejných peněz. Pravidlem by mělo být posuzování návrhu MKDS odbornou poradní institucí a sestavením hodnotících kritérií MKDS, která by mohla k dosažení efektivity MKDS výrazně prospět. Jestliže jsem přiřadil aktivitě hodnocení sedmé pořadí ve výše uvedeném přehledu, neznamená to, že je svým významem poslední ze všech uvedených opatření k zvýšení efektivity. Naopak, přiřazením magického čísla sedm tomuto pojmu, naznačuji jeho vliv a účinnost na efektivitu jakéhokoli procesu. Obecným systémovým regulátorem je zpětná vazba. Pomocí ní lze v určitých mezích korigovat chování systému. Porovnáme-li chtěné chování s chováním skutečným, vždy dostáváme odchylku, která je, pokud jsme schopni její správné interpretace a zpracování, zdrojem nápravného opatření. Hodnocení je vždy porovnáváním požadovaného chtěného stavu a stavu skutečného. Na jeho základě jsou prováděna nápravná opatření. Jde tedy o umění správné interpretace a zpracování údajů. Hodnocení je tedy zpětnou vazbou, kterou musí každý společensko-technický systém mít. Hodnocení musí absolvovat i produkt systému, kterým je proces. Hodnocení procesu U rozsáhlých společenských systémů a složitých procesů je obtížné najít metodu hodnocení, která by přinášela dostatečně přesné a subjektivními poznatky nezatížené údaje. Stále zůstávají hlavním zdrojem poznatků dotazníky a jiné málo exaktní metody. V některých případech a při použití vhodných metod zpracování lze přesto dostat dostatečně relevantní výsledky. Tak jako v jiných případech výzkumu fungování systémů, lze využít výpočetní techniku k pořizování údajů a jejich konečnému zpracování. Úspěšnost využití výpočetní techniky bude záviset na pojetí a kvalitě formalizace zpracování vstupních údajů, na operativnosti a snadnosti obsluhy programového vybavení, zvláště toho, které bude na služebnách Městské policie. Situace na služebnách Městských policií je dnes již taková, že potřebné vybavení a schopnosti strážníků jsou v převážné většině na dostatečné úrovni. Nejsem asi daleko od pravdy když řeknu, že nevelkou úpravou různých programových vybavení pro zaznamenávání výkonu služby (STRÁŽNÍK, DERICK, AMIS, OPERA apod.), sestavením programu umožňujícího formalizovat verbální a volná písemná vyjádření a vytvořením centrálního vyhodnocovacího programu, by bylo možno prohloubit nezávislost údajů na jejich dodavatelích. Podklady předkládané OPK MVČR, jako integrující složce usilující o dosažení nejvyšší efektivity MKDS, by v době internetu nemusely být pouze občasné. Na úpravy a tvorbu programového vybavení a spuštění systému sběru údajů by nebylo škodou využít prostředky s nimiž hospodaří OPK MVČR. Způsob provedení by se jistě našel. Uvedená úvaha se týká hodnocení trendu nápadu trestné činnosti v oblastech kontrolovaných městskými kamerovými dohlížecími systémy a současně s tím sledování a hodnocení stavu pocitu bezpečí občanů. Problém, který nebude příliš náročný po stránce programátorské, bude náročný po stránce analytické a při zavádění do užívání. Zdrojem myšlenek, tedy analýzy problémů, by kromě OPK MVČR měli být i pracovníci Městských policií, kteří budou schopni a ochotni podílet se na této práci. Dalším realizátorem by měla být firma skýtající záruku, že centrální program odladí, uvede do provozu a bude soustavně, podle vývoje poznání rozvíjet. Svoji roli - 3

4 musí sehrát i tvůrci služebních programů Městských policií, zřejmě odborně vedeni realizátorem centrálního programu. Účinným pomocníkem se jistě stane pracovní skupina zástupců Městských policií zřizovaná za účinné pomoci MV ČR a komise CCTV při AGA. Tento přístup k řešení problému efektivity MKDS a jejímu hodnocení by byl dobrým příkladem možnosti spolupráce státního a soukromého sektoru při řešení bezpečnostní problematiky. Vhodnou formou pro řízení i provádění tohoto úkolu by mohlo být ustavení stálé pracovní skupiny ze zainteresovaných subjektů (MV ČR, Městských policií, AGA, realizační firmy), vypisování námětů bakalářských a magisterských prací, případně i nějaký vědecký úkol směrovaný do graduované instituce. Hodnocení systému U hodnocení systémů jsou patrné dvě fáze. První fáze hodnocení je zahájena obecnými úvahami o systému podílejícím se na realizaci procesu. Je tomu tak proto, že systém je vybírán zpravidla podle zkušeností ostatních, podle vlivu lobujících jedinců, někdy i podle úrovně znalostí lidí pokládaných za schopné návrhu nebo tzv. místních, zpravidla pocházejících z nejbližšího okruhu osob, které budou výběr ovlivňovat. Systém je tedy vybírán a tím a priory hodnocen. Tato fáze pokračuje sestavením zadávací dokumentace, kterou je rovněž možno považovat za jakýsi filtr s hodnotícím účinkem. Mělo by to v podstatě být formální ztvárnění předchozích úvah a postupů. Nejpozději v této fázi by měli do procesu vstoupit nezávislí odborníci a pečovat o systém až do jeho postavení. Velmi významnou roli musí odborníci sehrávat u výběrového řízení. A to je hodnocení v pravém slova smyslu. Výběrovým řízením se nezvratně rozhoduje o kvalitě budoucího MKDS. Jsou-li již základy domu špatně postaveny, nemůže být dům dobrý. Jistá praktická potíž je v tom, že takovýchto odborníků je nedostatek. Tito lidé musí být spjati s praxí, jejich sepětí s realizační firmou zabývající se výstavbou MKDS však může vést k zpochybnění expertízy. Avšak závěry vyplynuvší ze souboru různých a delší dobu shromažďovaných hodnocení, patřičně zpracované a odpovídajícím způsobem schválené, by pomohly tuto situaci řešit, neboť by poskytly rámec v němž se hodnocení odbude. Jistý, někdy nemalý, vliv v této první fázi má chování firem pro které je výstavba MKDS zdrojem zisku. Toto je zcela legální a pochopitelná snaha a patří do života tak, jako každá jiná snaha po uplatnění. Chování firem snažících se prosadit své pojetí výstavby systému a své systémy, má veskrze pozitivní výsledky. Je zdrojem informací. Role, která v situaci kolem výběru připadla OPK MV ČR jako chlebodárci není odpovídající. Ačkoli úředníci odboru metodicky a nezištně pomáhají kde mohou, na vlastní výběr nejvhodnějšího systému mají malý vliv. Jakékoli nařčení, že výběr ovlivňují by vyvolalo značnou nevoli u realizačních firem a mohlo by ohrozit profesní postavení úředníka. Paradoxní. Mají znalosti, shánějí finanční prostředky, ale nemohou do toho mluvit. A navíc za vše nesou velký díl odpovědnosti. Toto je kromě zvyšování efektivity jeden z hlavních důvodů potřebnosti hodnocení MKDS. Bude-li mít instituce odpovědná za dosažení cílů procesu snižování kriminality dostatek argumentů vzešlých z hodnocení, je schopna z nadhledu zkušeností z mnoha měst stanovit zásady budování MKDS, včetně zdůvodněných technických doporučení. Samozřejmě, pouze hodnocením systému nenastane doba, kdy by se dělalo vše na výbornou. Dalším nezbytným předpokladem je již výše zmiňovaná informovanost o pokrokových trendech v budování MKDS. Tu musí poskytovat především firmy mající o výstavbu MKDS zájem. V republice je skupina firem a lidí schopných angažovat se v této - 4

5 věci. Své názory musí zveřejnit a nebát se kritiky, kterou zveřejnění vyvolá. Svůj názor, bude-li správný jistě obhájí, budou-li se o něj s kritiky bít. Druhá fáze hodnocení může být mnohem odpovědnější a oproštěná od subjektivit. Je to fáze, kdy jsou hodnoceny výsledky a technická a organizační přizpůsobivost novým podmínkám. Zde mnohem více platí ANO, NE. Avšak i v tomto případě požadujme více formalizace, více počítačového zpracování. Automaticky pořizované záznamy o chodu systému a činnosti operátora by se měly stát neopominutelnou vlastností MKDS. Adaptace některých MKDS k tomuto způsobu práce nebude vždy jednoduchá, avšak není neřešitelná. Prvním předpokladem je začlenění počítače monitorujícího chod systému do každého MKDS. Mělo by být ambicí firem které dodaly systémy, uzpůsobit je nyní k této, pro objektivní hodnocení MKDS nezbytné funkci. Z výsledků hodnocení může být, po čase a s jistým úsilím udělán závěr, který bude procesu výstavby MKDS jen ku prospěchu. K posouzení výsledků výstavby systémů, tedy opět k hodnocení, by mělo být v nejširší míře využíváno Inspekčního orgánu AGA a metody tzv. fotografické pasportizace, která by se měla stát součástí předávací dokumentace. Hodnocení prvků Hodnocení prvků je v současné době vyřešenou záležitostí. Je několik institucí, které jsou schopny prvky testovat a doporučovat. Navíc prvek nemůže výsledné hodnocení procesu výrazněji ovlivnit. V nejhorším případě bude nahrazen jiným prvkem, nebo nějakým systémovým opatřením. Fotografická pasportizace Fotografická pasportizace (FP) je metoda a prostředek k získání a udržení přehledu o skutečném stavu inventáře instalovaného při výstavbě MKDS. FP vznikla, tak jako mnoho dalších postupů výstavby, ze zkušeností a na požadavek zadavatelů. Ukázalo se, že je účinným prostředkem k provádění servisní činnosti, přípravy rozšiřování systémů, kontroly a mnohdy i k odstraňování závad s využitím tzv. horké linky. - 5

6 - 6

7 Technické podmínky Procesy nemůžeme hodnotit jinak, než podle stupně plnění cílů pro které byly určeny. Systémy hodnotíme především podle toho jak účinnou podporu poskytují procesům pro něž byly sestaveny. Toto však nemůže být hledisko jediné, protože je před výstavbou příliš mlhavé a může vnést do hodnocení velký stupeň subjektivity. Po uvedení systému do provozu, kdy se vlastnosti projeví, je zpravidla pozdě dělat významnější korekce, protože finanční prostředky již byly vynaloženy. Vhodnou metodou pro snížení subjektivních vlivů je porovnání vlastností systémů se vzorem nebo normou, která procesem požadované vlastnosti reprezentuje. Vzájemné porovnávání dosud nerealizovaných systémů, při nedostatku odborných zkušeností hodnotitelů, je velmi nebezpečné. Zpravidla se nevyhneme porovnávání hrušek s jablky tedy neporovnatelného. Pokud není jasně specifikováno co chceme vybrat (hodnotit) nelze k hodnocení přistoupit. Dále je uveden soubor charakteristických technických podmínek pro výstavbu MKDS. Jak ukazují dlouhodobé zkušenosti i obecný trend výstavby složitých, vzájemně v různých dobách propojovaných bezpečnostních systémů, má tento soubor technických podmínek svoje opodstatnění. Bude-li MKDS postaven v souladu s těmito podmínkami dlouhodobě obstojí. Tyto podmínky zároveň dostatečným rozptylem parametrů umožňují svým tvůrcům vybrat technologie a do jisté míry i různá systémové řešení. 1. Technické a organizační požadavky na MKDS: Dodat, instalovat a zaručit servisní činností městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) ve struktuře: - řídící centrum (ŘC) - analytické centrum (AC) - kamerová stanoviště (KS) - zařízení pro přenos řídících povelů, zpětných hlášení z kamerových míst a dalších prvků systému - zařízení pro přenos obrazu - podsystém elektrických a elektronických ochran - záložní napájení 2. Řídící centrum (ŘC) musí být sestaveno a vybaveno tak, aby: a) umožnilo postupným rozšiřováním technologie řídit ručně operátorem, automaticky počítačem i kombinovaně až. kamerových terminálů, b) umožnilo výstavbu dalších míst řízení (DMŘ), které zajistí výběr a ruční řízení operátorem, každé z kamer připojených do MKDS (vždy jedné), c) řídícímu centru i dalšímu místu řízení bylo umožněno přidělení priority ve výběru a ovládání kamery a musí být zajištěna volba diskrétního sledování scény zobrazované vybranou kamerou (pouze pro DMŘ), d) umožnilo současné sledování: - přehledu situace paralelním zobrazováním čtyř scén na jedné dostatečně rozměrné obrazovce, - zobrazováním scény právě aktivní kamery na jedné obrazovce s úhlopříčkou úměrnou prostorovým možnostem řídícího centra, - zobrazování musí být provedeno tak, aby odpovídalo hygienickým normám týkajícím se parametrů elektromagnetického vyzařování - 7

8 zobrazovače, vzdálenosti mezi operátorem a zobrazovačem a úhlem pod kterým operátor na zobrazovač pohlíží, e) umožnilo již v 1. etapě výstavby nebo v rámci rozšíření zaznamenávat scény až třemi způsoby a to: - digitální střednědobý záznam (digitální záznamník obrazu) vyznačující se přímým přístupem ke scéně vybrané podle času kdy se udála, volitelným rozsahem paměti a volitelným počtem zaznamenaných snímků z jedné kamery za jednotku času, - analogový nebo digitální dlouhodobý záznam (analogový videorekordér time lapse, digitální záznamník se snadno vyměnitelnými pevnými disky, apod.) vyznačující se možností pořizování záznamu na cenově dostupné nosiče záznamového media a prohlížení scén po jejich předchozím vyhledání podle času nebo počtu otáček unášecího mechanismu, - digitální nekomprimovaný krátkodobý záznam na pevný disk řídícího počítače vyznačující se vysokou přehledností a organizací záznamu, možností snadného transportu zaznamenaných dat na jiná média, podporující aktivitu a zájem operátora o sledování a iniciativní vyhledávání zájmových scén při použití kvalitní videokarty a programového vybavení vytvářejícího předpoklady pro nejvyšší možnou kvalitu získané informace ze zaznamenaných dat, f) umožnilo připojování dalších bezpečnostních systémů a zařízení s cílem jejich komplexního využívání ke sledování určité scény (objektu), jehož iniciátorem je sledovaný objekt a nikoli operátor, g) umožnilo zejména propojení počítače pultu centralizované ochrany (PCO) a řídícího počítače MKDS tak, aby bylo možno automaticky nastavovat pohled kamerového kompletu poplachovým signálem elektrické zabezpečovací signalizace připojené k pultu centralizované ochrany (PCO), h) umožnilo vést detailní záznam o chodu MKDS, jeho technické i lidské části s tím, že kromě obrazu budou zaznamenávány i události, především poplachové signály vyvolané stavem technologie, události generované okolím MKDS a události způsobené činností operátorů, i) poskytovalo odpovědnému funkcionáři (veliteli) potřebné informace o chodu systému, jeho lidské i technické části formou a s obsahem, které si sám zvolí a které mu umožní chod MKDS optimalizovat a odpovědně řídit, j) bylo možno MKDS ovládat operátorem, automaticky i kombinovaně s využitím řídícího počítače, k) k automatickému řízení počítačem využívat předem naprogramované sledy činností jednotlivých prvků MKDS, l) umožnilo zajištění jednotného přesného času záznamu událostí i obrazu na všech záznamových zařízeních, m) umožnilo automatický chod podle zadání velitele, současně umožňující operátorovi konat operativní sledování podle vlastního uvážení s tím, že činnost operátora bude zaznamenávána. Nejdůležitější výkonové parametry řídícího počítače: - platformu ze které stavba počítače vychází, - operační systém počítače, - kapacitu pevných disků počítače, - typ a frekvenci procesoru počítače, - velikost operační paměti počítače, - typ a technické parametry grafické karty počítače, - ostatní vybavení počítače (např. mechanika DVD-RW, LAN, apod.). 3. Analytické centrum (AC) musí být vybaveno tak, aby: a) umožnilo podle zadání velitele efektivně vyhledávat a prohlížet vybrané záznamy, b) umožnilo zpracovávat uložená videodata na informaci veliteli, nebo jím schválené osobě, - 8

9 c) umožnilo technicky zajistit vhodný transport zpracovaných videoinfomací nebo videodat u nichž se předpokládá, že informaci obsahují, d) umožnilo reálnou ochranu videodat pořízených prostředky MKDS, e) umožnilo spouštění automatických chodů MKDS v řídícím počítači řídícího centra z analytického centra. Nejdůležitější výkonové parametry záznamového zařízení: - typ komprese, - počet videovstupů, - dobu záznamu při počtu (1,2, ) připojených kamer, - zda zařízení pracuje simplexně, duplexně či triplexně, - technické a režimové zabezpečení proti úniku a úpravě informací, - jak je možné nahrávku archivovat a jaké jsou exportní formáty, - možnosti nastavení záznamu, - zda je možné pořizovat ze záznamu fotodokumentaci a jakým způsobem, - jazyk ovládacího SW. 4. Kamerová stanoviště (KS) musí být vybavena tak aby: a) použitý kamerový terminál umožňoval ovládání polohovací hlavice v obou osách současně, minimálně pak +10 o, -90 o vertikálně a 355 o horizontálně s rychlostí minimálně 3 o /sec vertikálně a 6 o /sec horizontálně, b) umožnila využívat kamerové komplety označované speed dome / auto dome, c) provedení mechanických konstrukcí a upevnění bylo zásadně v protikorozní úpravě a nepřenášelo zvuk otáčejících se polohovacích hlavic na konstrukci obytných objektů, d) díly z nichž je kamerový terminál sestaven vykazovaly vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám, e) umožnila využívat sestavované kamerové komplety se ZOOM objektivy o ohniskové vzdálenosti 200mm i více, f) parametry kamer a objektivů kamerových terminálů byly ovládány dálkově prostřednictvím telemetrických modulů stejně jako pohyby otočných hlavic, g) umožňovala nastavit dostatečný počet předvolených pozic, h) použitý kamerový terminál splňoval požadavky uživatele na sledování určených scén tak, že z kamerového stanoviště č. bude dohlédnuto na vzdálenost metrů ve dne a na vzdálenost metrů v noci, z kamerového stanoviště č. bude dohlédnuto atd., přičemž dohledem se myslí přečtení SPZ za standardních podmínek bez deště, mlhy a sněžení a při světle pouličního osvětlení. Nejdůležitější výkonové parametry kamerových terminálů: - formát čipu kamery, - rozlišovací schopnost kamery, - citlivost kamery, - rozsah přeladění optického zoomu objektivu, - digitální zoom, - rychlost otáčení polohovacího zařízení kamerového kompletu, - prepozice. - 9

10 5. Zařízení pro přenos řídících povelů a zpětných hlášení z kamerových míst a z dalších prvků systému. Zařízení musí umožňovat obousměrný přenos dat, duplexně nebo poloduplexně všeobecně používaným protokolem (např. RS485). Přenos dat musí být umožněn různými médii, tj. vzduchem, metalickými vodiči, optickými vlákny, infračervenými paprsky. Přenos radiovými pojítky: a) může být uskutečněn v různých kmitočtových pásmech způsobem vyhovujícím předpisům ČTÚ, b) k přenosu dat je možno využít i způsob přenosu dat v obraze za předpokladu, že přenášená data nebudou kvalitu obrazu snižovat, c) radiový přenos musí být uskutečňován tak, aby jeho případné rušení nezpůsobovalo potíže při ovládání kamerových terminálů, d) rychlost přenosu dat musí být alespoň 9,6Kbit/sec, výjimečně v případě, že funkce MKDS nebudou negativně ovlivňovány může být rychlost přenosu dat nižší. Požaduje se popsat: - na jakých kmitočtech zařízení pracují, - zda se jedná o placená kmitočtová pásma a pokud ano tak uvést celkové náklady. 6. Zařízení pro přenos obrazu. a) přenos obrazových signálů musí být umožněn různými médii tj. vzduchem, metalickými vodiči, optickými vlákny, infračervenými paprsky, b) zařízení musí umožňovat přenos obrazových dat v pásmech dostatečně propustných pro subjektivně přijatelné sledování scény s barevnou interpretací, c) zařízení nesmí způsobovat zpožděnou reakci kamerových terminálů na činnost operátora, negativně ovlivňující průběh sledování, d) způsob přenosu obrazových signálů musí respektovat ustanovení předpisů ČTÚ. Požaduje se popsat: - na jakých kmitočtech zařízení pracují, - zda se jedná o placená kmitočtová pásma a pokud ano tak uvést celkové náklady. 7. Další požadavky. a) systém vybavit ochranami eliminujícími vznik škody působením enormních hodnot v napájecí síti nebo působením atmosférické elektřiny, b) systém vybavit záložním napájením způsob navrhne uchazeč, c) možnost zabezpečení vzdálené technologie proti odcizení a vandalismu, d) systém vybavit indikací výpadku napájecího napětí na vzdálených místech (kamerová místa, retranslační místa, apod.). - 10

11 Cena Kritérium cena působí jako tlumič technického rozletu. Její působení může být veskrze pozitivní, jsou-li snahy provádět na účet zadavatele nákladné technické experimenty. Její působení při hodnocení využívajícím váhový způsob, tj. subjektivní zvýhodňování některého kritéria (parametru) před ostatními, může technickou úroveň systému výrazně poškodit. Každý si dokáže snadno spočítat, že při poměrně častém rozdělení cena 50%, záruky 20%, sankce 20% a technická úroveň 10% je úspěch zaručen nabídnutím nejnižší ceny, neboť ostatní kritéria jsou nevýznamná, nemohou být uplatněna. Výběr nejvhodnější nabídky se v mnoha případech odehraje tak, že komise zběžně prohlédne zda byly dodány všechny předepsané doklady. Přijde-li, dosti náhodně, na nedostatek, pak uvažuje zda uchazeče ponechat či dále nehodnotit. Toto se odehrává v časové tísni, neboť lidé delegovaní do komise mají také svoji práci. Nejdůležitější je zapsat nabídnuté ceny uvedené v krycím listu na druhé nebo třetí straně nabídky a podle toho je v podstatě rozhodnuto. Někdy je přizván expert, který by měl během několika následujících dní, někdy i hodin, posoudit velmi náročnou problematiku technické úrovně a úplnosti nabídnutých systémů ve světle zadávacích podmínek. Tato činnost je velmi náročná. A expert má také svoji práci. Jeho názor je zpravidla pouze symbolický, neboť váhu ceny nelze přemoci. Tato tyranie ceny mne přivedla k myšlence, jak její postavení poněkud relativizovat, zvláště s ohledem na mnohdy minimální cenové rozdíly, z nichž může vyplynout tak podstatný rozdíl v hodnocení, který znamená nepřekonatelnou překážku v uplatnění dalších kritérií. V následující uvádím tři vzorce. První (vzorec č. 1) reprezentuje běžně používaný způsob rozdělení procentuální hodnoty přidělené ceně mezi všechny účastníky rovnoměrně. Procentuální hodnota přidělená ceně je rozdělena na stejné díly podle počtu uchazečů, kteří postoupili přes papíry do dalšího kola hodnocení. Uchazeči s nejnižší cenou je přidělena úplná procentuální hodnota ceny, ostatním pak vždy hodnota o podíl daný počtem uchazečů a jejich pořadím nižší. Ten kdo byl cenově vyšší o jakkoli nízkou částku ztrácí téměř naději, třetí a další. Jejich technická řešení mohou být sebelepší. Nejnižší cena se zadavateli zpravidla vrátí v nesplnění funkcí sice předepsaných, ale již nehodnocených a mnohdy i v nespolehlivosti systému. Co je levné bývá mnohdy drahé. Další dva vzorce (vzorec č. 2 a vzorec č. 3) posuzují rozdíly v jednotlivých cenách, nikoli v pořadí. Výsledky získané dosazením hodnot do vzorců odrážejí pravdivěji skutečnost a dávají šanci i uchazečům, kteří nebyli nejlevnější, ale také nenabízejí ceny extrémně se odlišující od optimální ceny. Optimální cena je další pojem a veličina se kterou všechny tři vzorce pracují. Vycházím ze skutečnosti síly a platnosti kolektivního úsudku. Je-li v nabídce více firem jejichž ceny nejsou příliš rozdílné, může to znamenat, že k nabízenému pojetí řešení se hlásí více řešitelských subjektů. Vypočte-li se například z jejich cen průměr, máme optimální cenu. Je to informace, kterou lze s výhodou využít pro optimalizaci výběru. Vzorce tedy pracují s tzv. optimální cenou, což samozřejmě může být i cena minimální. Která cena je optimální rozhodne komise na místě. V tabulkách lze vidět rozdíly v chování vzorců. Závěrem zdůrazňuji. Tento způsob lze použít pouze tehdy, je-li výběr posuzován podle ekonomické výhodnosti nabídky. - 11

12 - 12

13 - 13

14 Vysvětlení použitých symbolů v tabulkách: K - hodnota vyjádřená v [%] náležící parametru cena ze 100 % náležících všem parametrům (cena, technické řešení, záruky, apod.) i - pořadí ceny v intervalu c.min až c.max., kde ceny jsou uspořádány od nejnižší po nejvyšší cenu předloženou uchazeči Ki - hodnota vyjádřená v [%] náležící parametru cena z intervalu c.min až c.max. p - počet všech hodnocených uchazečů cena - hodnota vyjádřená v [Kč], požadovaná uchazečem c.max. - maximální cena připuštěná do soutěže c.min - minimální cena připuštěná do soutěže c.opt. - průměrná cena vypočtená ze skupiny cen s nejmenším vzájemným rozdílem hodnoty PHRi - procentuální hodnota rozdílu i-té ceny od ceny optimální (c.opt) Vážení čtenáři, dovolím si formulovat závěr k stati týkající se hodnocení (procesů, systémů, prvků). 1. Hodnocení je hlavní systémovou zpětnou vazbou umožňující regulovat vlastnosti systému. 2. Musí být vytvářeny podmínky pro provádění nezávislé expertízy v průběhu celého zadávacího a výběrového procesu. 3. Stanovení technických podmínek a souboru požadovaných vlastností MKDS je nezbytné pro základní orientaci zadavatelů při vypisování soutěží o nejlepší nabídku. 4. Stanovení souboru norem, jejichž respektování bude vyžadováno při výstavbě MKDS. 5. Fotografická pasportizace by se měla stát nezbytnou součástí dokumentace MKDS a být průběžně aktualizována. 6. Formalizace a počítačové zpracování údajů jsou nezbytnými atributy hodnotícího procesu. 7. Pro podporu hodnotících procesů se doporučuje zřízení stálé pracovní skupiny, řešící formalizaci a zpracování údajů výpočetní technikou. Důležitou podmínkou je zajištění finančních prostředků potřebných pro její činnost. Ing. Svatopluk Cafourek - 14

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám a prodloužení lhůty pro podání nabídek K č. j.: 1051/2013 Dodatečné informace číslo: 1 Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám a prodloužení lhůty pro podání nabídek Veřejná zakázka: Název: Dodávka řešení softwarových videokonferenčních

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace SEABORNE PLASTICS, S. R. O., TUŘANKA 1327 / 100A, 627 00 BRNO, CZ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku obráběcího stroje CNC 7/17/2014 1/8 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. Informace o zadavateli...

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace SEABORNE PLASTICS, S. R. O., TUŘANKA 1327 / 100A, 627 00 BRNO, CZ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku 3D laserového skeneru 20/3/2015 1/8 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. Informace o zadavateli...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o.

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Ceny typových instalací. Alarm Jablotron 100

Ceny typových instalací. Alarm Jablotron 100 Ceny typových instalací Alarm Jablotron 100 Vážený zákazníku, instalace elektronického zabezpečovacího systému JABLOTRON 100 je odbornou záležitostí, kterou by měly provádět pouze proškolené montážní

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny.

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Aby bylo možné připojit Operátora KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v níže uvedených dokumentech,

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY. 1. Zadavatel. Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551. 2. Všeobecné podmínky

VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY. 1. Zadavatel. Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551. 2. Všeobecné podmínky Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

DOFINANCOVÁNÍ DOSTAVBY A VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH

DOFINANCOVÁNÍ DOSTAVBY A VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 5/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu:

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

1. Vymezení technických parametrů zakázky

1. Vymezení technických parametrů zakázky 1. Vymezení technických parametrů zakázky 1.1. Záměr Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě Účelem projektu je vybudování nového varovného a monitorovacího protipovodňového systému pro

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Konference 02/10/2014. Praha

Konference 02/10/2014. Praha Zákon o veřejných zakázkách Konference 02/10/2014 Praha Ing. Jiří Košulič RTS, a.s. SPS v ČR Novela ZVZ 2015 23 odst. 7 dodatečné práce objektivní nepředvídatelnost nahrazena nemohl předpokládat při řádné

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více