ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní rok

2 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Vedlejší 10 b/ Zřizovatel školy: Město Brno, Městská část Bohunice, Dlouhá 6, Brno c/ Jméno ředitele školy: RNDr. Jan Harmata d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Eva Matoušková e/ Telefon: f/ Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 50 g/ E mailová adresa: h/ Provoz školy (od - do): 6,30-16,30 ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,30-15,45 7,15-16,30 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole Při Základní škole a Mateřské škole Brno, Vedlejší 10 působí několik roků občanské sdružení zaregistrované na MVČR s názvem Klub rodičů při Základní škole Vedlejší 10, ke kterému se připojili i rodiče dětí mateřské školy. Klub rodičů má své stanovy, volení členové Rady Klubu rodičů se pravidelně schází, plánují a organizují akce pro děti a rodiče, napomáhají Základní škole a Mateřské škole materiálně i finančně /členské příspěvky, výtěžek z akcí apod./ Školní rok 2012/2013 Počet tříd Celkový počet dětí Průměr. počet dětí na jednu třídu Průměr. počet dětí na učitele Prům. docházka v % Počet dětí dle zák. 117/1995 Sb. na 4hodiny denně. Celkový počet dětí zaměstnaných matek nezaměst. matek nebo matek na mateřské a rodičovské dovolené tř. standardní , MD tř. speciální-logo Celkem , MD

3 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy: S účinností od 1.září 2012 byl zahájen provoz MŠ, která poskytovala ve školním roce 2012/2013 vzdělávání ve dvou věkově smíšených třídách. Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Cestou hlavní i vedlejší za hrou a poznáním, jehož platnost je určena na dobu 5 roků s možností aktualizace dle potřeby. Na vypracování ŠVP se s menší mírou podílely pedagogické pracovnice. ŠVP obsahuje 5 ucelenějších témat, která jsou rozpracována do TVP formou tematických částí. Hlavním vzdělávacím záměrem je naplňování cílů PV, vytváření klidného, bezpečného a radostného prostředí, ve kterém se dítě cítí akceptováno, přijímáno se všemi svými projevy a zvláštnostmi. Vytvářením podmínek pro každodenní pravidelné pohybové činnosti a aktivity se nám dařilo rozvíjet sportovní a taneční nadání, kladný vztah k pohybu, podporovat zdravý životní styl. K jeho upevňování napomáhal pravidelný, ale flexibilní denní režim, zajištění přísunu tekutin během celého dne. Dětem bylo v průběhu šk. roku vytvářeno příjemné, podnětné a bezpečné prostředí, byla podporována jejich samostatnost, zvídavost, komunikativnost. Měly dostatek prostoru pro individuální i skupinové vyžití s ohledem na jejich osobnost a potřeby. Pro obohacení pohybových aktivit je třeba postupně dovybavit MŠ o tělovýchovné náčiní a nářadí, kterých je pro tuto oblast vzdělávací činnosti značný nedostatek. Mateřská škola rovněž umožňovala dětem dle jejich zájmu /i zájmu rodičů/ různé nadstandardní aktivity. Některé z nich byly zpracovány formou projektů a jsou součástí ŠVP např. předplavecký výcvik, logopedická prevence spočívající v individuální logopedické péči pro děti s narušenou komunikační schopností. Spolupráci s logopedkou hodnotím velmi pozitivně. Kolektiv pedagogických pracovnic se zaměřil nejen na naplňování cílů a záměrů ŠVP, ale zpočátku se snaha učitelek soustředila na zmírnění adaptačních problémů, zvládnutí sebeobsluhy, na vnímání a respektování pravidel. V oblasti sebeobsluhy, stravovacích a hygienických návyků bylo u velké většiny dětí dosaženo velmi dobrých výsledků. U nejmladších dětí přetrvává časté pomočování při odpoledním odpočinku. V tomto školním roce se nám podařilo částečně vybavit jednu třídu o chybějící nábytek v hracích koutech. Nedostatečná vybavenost hracími koutky, učebními pomůckami a hračkami vedla děti k jednotvárné a stále opakující se hře, kterou z nedostatku finančních prostředků nebylo možné obohatit. Velmi kladně lze hodnotit spolupráci s rodiči, kteří byli nápomocni při materiálním vybavení výtvarných potřeb a potřeb pro výzdobu interiéru MŠ. Jejich drobné finanční dary byly použité na vybavení knihovniček dětskými knihami, hračky a stavebnice. Společně prožité akce i tvořivé dílny, pořádané pro děti a rodiče v průběhu školního roku, byly vždy s velkou účastí nejen rodičů, ale i prarodičů. Pozitivní hodnocení a jejich pochvala pedagogy motivovala k přípravě další akce. Lze konstatovat, že spolupráce s rodiči v prvním roce provozu MŠ byla úspěšně navázána.

4 Ve školním roce absolvovala v MŠ 14ti denní praxi studentka Střední odborné školy pedagogické, Brno, Lerchova ul. V příštím školním roce je třeba se zaměřit na vybavení učebními pomůckami, nábytkem pro vznik hracích koutů třídu předškoláků. Jedná se především o pomůcky pro objevy a pokusy, koutek pro práci s PC, učební pomůcky pro vzdělávací činnost předškoláků. Dle finančních možností dovybavit, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, školní zahradu dopadovou plochou u instalovaných herních prvků. Obohatit o herní prvky, které by děti více využívaly a které by podporovaly naplňování záměru MŠ (trampolína, mobilní stojan pro košíkovou, kolotoč apod.) Současné herní prvky děti málo využívají, jsou pro ně ke zvládnutí těžké. Pro zajištění pitného režimu při pobytu dětí na školní zahradě a dodržení požadovaných hygienických předpisů je třeba instalovat pítko. Jeho nákup a instalace je rozjednána. Projekty zdravotně preventivní k ŠVP: Předplavecká výchova projekt Krokodýlek - 1x týdně ve spolupráci s Plaveckou školou Kometa Cílem bylo seznámit děti s prostředím bazénu, osvojit si základy hygieny před a po plavání, seznámit se s vodou, otužovat se vodou, nebát se potopit, splývat, skočit do vody. Při výuce používaly děti různé pěnové pomůcky, které je nadnášely. Lektoři měli snahu dětem vždy připravit plaveckou hodinu hravou formou. Logopedická prevence a péče projekt Brousek pro tvůj jazýček Práce s dětmi, u nichž byla depistáží zjištěna vadná výslovnost. Cílem projektu : Vyvozování správné hlásky, procvičování, upevňování, působení na komunikativní dovednosti dětí. Cvičení artikulace, gymnastika mluvidel. V úzké spolupráci s rodiči dosáhnout upevnění navozené správné výslovnosti. Programy podporující zájem a nadání dětí: Taneční školička spolupráce s taneční školou Dance Sport Pro, s.r.o. Angličtina pro děti spolupráce s School Big-Ben b/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky - Dodatečné odložení povinné školní docházky - Celkem - c/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) - -

5 d/ Školy v přírodě Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě - - e/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá úplatu za předškolní vzdělávání a pro šk.rok byla stanovena : základní výše úplaty: 450 Kč Část III. Účast v soutěžích Ve školním roce 2012/13 se děti naší mateřské školy nezúčastnily žádných vyhlášených výtvarných ani sportovních soutěží z důvodu nízkého věku. Mateřská škola je v provozu od září 2012, pro naplněnost tříd byly přijaté i děti, které k 1.9. nedovršily 3let věku. Mimoškolní aktivity: Drakiáda - společná odpolední akce pro děti a rodiče Dýňová strašidla tvořivá dílna pro rodiče a děti O zlobivém Andílkovi divadelní představení pro děti v MŠ Loučení s podzimem a průvod s martinskými světýlky společná odpolední akce pro děti a rodiče Kouzelník a jeho zvířátka Jak šlo vejce na vandr divadelní představení pro děti v MŠ Čertík Pekelníček mikulášské představení žáků ZŠ s nadílkou Vánoční vystoupení dětí pro rodičovskou veřejnost spojené s tvořivou dílnou pro děti a rodiče Pohádka O Malence návštěva divadla Radost Kouzla a magie - kouzelník Valdini mezi dětmi Masopustní veselice odpolední taškařice karneval pro děti a rodiče s názvem Z pohádky do pohádky Loučení se zimou vynášení Moreny společné odpoledne dětí a rodičů Jarní pásmo Hody, hody, doprovody, Přijde jaro, přijde - vystoupení dětí pro rodičovskou veřejnost a hosty Návštěva knihovny Jiřího Mahena, pobočka Bohunice Nemocnice zvířátek Návštěva starších dětí v divadle Reduta dětská opera Pampalíno Návštěva hasičské zbrojnice IZS Lidická ul-.

6 Maminkám k svátku Malované šátky tvořivá dílně dětí a rodičů Celodenní výlet do Moravského krasu, prohlídka Kateřinské jeskyně a propasti Macocha O Popelce loutkové divadlo pro děti v MŠ Společné akce pořádané pro děti a rodiče byly vždy s velkou účastí rodičů, kteří uspořádanou akci kladně hodnotili. Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2012/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/2004 Sb.,) - Počet nepřijatých dětí - Počet odvolání - Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 stav k Vzdělání nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 4 VŠ-předškolní výchova - VŠ-speciální pedagogika - VOŠ pedagogická - Jiné/jaké/ - 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 stav k Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Kvalifikovaní učitelé 4 4,0 100% Nekvalifikovaní učitelé - - Celkem 4 4,0 100% 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet 1,0 1,0 2,0 4,0

7 4. Ve školním roce 2012/2013 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 1 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Výchova řeči dětí náměty a inspirace 1 Novela zák. o pedagog.pracovnících + 1 legislat.změny Pozitivní působení na děti v MŠ 1 Evaluace v MŠ praktické poznatky a zkušenosti 1 Jak inovovat ŠVP v MŠ 1 Hudebně pohybová výchova v RVP PV Hody,hody, doprovody 1 Část VI. Změny ve vedení mateřské školy Žádné. Datum Razítko a podpis zást. ředitele pro PV

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2013 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech 30. 07. 2014 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-600/12-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 690 02 Zřizovatelem

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více