DLOHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE MŠ OSTRAVA-PLESNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE MŠ OSTRAVA-PLESNÁ"

Transkript

1 Identifikační údaje školského zařízení: Mateřská škola Ostrava-Plesná příspěvková organizace Dobroslavická 42/ Ostrava Plesná Zpracovatel: Macečková Vladimíra DLOHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE MŠ OSTRAVA-PLESNÁ

2 1. ZAMĚŘENÍ DLOUHODOBÉ KONCEPCE 1 Motto: Poznávej, pečuj a tvoř pro sebe i pro jiné Hlavní záměr: Obsah dlouhodobé koncepce pro MŠ Ostravu-Plesná chci postavit na filozofii permacultury 2, jejíž principy tkví v pochopení vzájemné vazby mezi pojmy příčina a následek. Jedná se zde nejen o respektování přírodních proměn, ale i o rozvoj vztahů, etiky, soběstačnosti, estetiky, ale hlavně jde o kultivaci citu pro rovnováhu a harmonii. Realizace principů permakultury v koncepčním zaměření MŠ: etika, funkčnost vytvoření základních etických norem, cílený rozvoj morálního, etického chování a funkčního myšlení nejen u dětí, ale i u personálu estetika, rozmanitost, kreativita tvorba harmonické výzdoby MŠ, nákup kvalitního, esteticky nosného vybavení a výběr vhodných aktivit, které budou kultivovat osobnost ve všech oblastech tvořivosti (práce s výtvarným materiálem, textem, hudbou, pohybem, kultivace mluvního projevu a vystupování). péče zapojení dětí do aktivní péče o prostředí - vnitřní (péče o hračky, pomůcky, pomoc při úklidu a účast na běžných každodenních činnostech, které jsou schopny zvládnout, péče o své pracovní i osobní místo a potřeby) i vnější (účast na různých sběrových akcích, péče o květiny, živočichy, zahradu, zacházení s různým druhem odpadu) 1 Při tvorbě této dlouhodobé koncepce jsem využila všechny načerpané vědomosti z období asi dvaceti let, neboť se problematikou PV a výchovně vzdělávacím procesem zabývám cíleně. Studium literatury takových velikánů jako je J. A. Komenský, H. Gardner, J. Patočka, M. Pasch, Z. Helus, Z. Matějček, E. Fromm, A. Hass, V. E. Frankl, L. E. Schapiro, E. H. Erikson, L. S. Vygotskij, C. G. Jung, V. Kastová, M. Cipro, A. Anzenbacher, C. R. Rogers, J. S. Dacey, U. Eco mi dalo možnost na výchovu nahlédnout jako na proces, který utváří nejen inteligenci, ale kultivuje i ducha, tělo a dává člověku do rukou určitou životní perspektivu. 2 Tento pojem je většinou používán v kontextu s trvale udržitelným zemědělstvím, ale v širším kontextu se týká také permanentní kultury a obecného citu pro harmonii a rovnováhu. Principy permakultury definoval ve svém díle Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti David Holmgren (viz. PŘÍLOHA 1 definice pojmu a principů)

3 originalita, kladný a pozitivní vztah k životu i k jeho proměnám kontakt s reálnými situacemi, vztahy i materiály, upevňování osobního stylu a rozpoznávání svých silných i slabých stránek, pozitivní vztah k humoru, rozvoj schopnosti odpustit a pochopit chyby, kterých se dopouštím sám nebo kterých se dopouštějí jiní. Protože tento záměr je velmi rozsáhlý a je pravda, že mnohé jeho jemné nuance se budou velmi těžko vyjadřovat v písemné podobě (budou vlastně všudy přítomné), musela jsem si vytvořit určitou osu posloupnosti a časový horizont i jeho etapové členění. Zvolila jsem období 6 let po třech dvouletých cyklech. Fáze jednotlivých kroků 3 : 1. fáze - školní rok 2011/2012, 2012/2013 vytvoření nového ŠVP 4 otevření nového oddělení pro 12 dětí období stabilizace a nalezení nejvhodnějšího organizačně, řídicího systému zlepšení orientace v zákonech a legislativních normách vytvoření systémových pravidel pro ukládání a vykazování výstupů v jednotlivých oblastech činností MŠ posílení spolupráce směrem ven (podpora zřizovatele, rodičů, jiných subjektů) i dovnitř (vytvoření vhodné organizační struktury uvnitř organizace a přehledné vymezení kompetencí jednotlivých zaměstnanců) pilotní realizace nového ŠVP a přiměřený způsob jeho aplikace na dané podmínky i s volbou vhodných metod pro evaluaci obnova zastaralého vybavení pomocí zvýšené dotace od zřizovatele a sponzorských darů 2. fáze - školní rok 2014/2015, 2015/2016 aktualizace ŠVP a definování nového záměru zaměření investic na školní zahradu 3 Tyto jednotlivé fáze se budou týkat dvouletého cyklu a budou vždy korespondovat s vytvořeným ŠVP na dva roky 4 Při tvorbě nového ŠVP jsem čerpala nejen z RVP PV, ale vzala jsem v úvahu i čtyři Delorsovy pilíře, na jejichž podkladě byla vytvořena i dlouhodobá koncepce Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice. V této dlouhodobé koncepci se počítá s tím, že vzdělávací zařízení má nejen nalézt svůj specifický směr, ale má také korespondovat s podmínkami, do kterých je včleněno.

4 včlenění rostlin a živočichů do MŠ a rozvoj aktivní péče dětí o ně vytvoření podmínek pro třídění odpadu (rozvoj ekologického myšlení) navázání spolupráce se subjekty, které mohou nabídnout dětem styk s reálnými surovinami, či seznámí je s technikami výroby některých produktů a zakomponování základních materiálů nejen do výuky, ale i do výzdoby MŠ 3. fáze - školní rok 2016/2017, 2017/2018 aktualizace ŠVP a definování nového zaměření včleňování nových audio-vizuálních technologií do výuky a sehnání finančních prostředků na jejich pořízení oslovení Ostravských lesů i jiných subjektů a vytvoření naučných stezek - seznámení s materiály, rostlinami, živočichy a jejich cílené pozorování v různém ročním či růstovém období v reálném prostředí vytvoření doprovodného didaktického materiálů k výše zamýšleným aktivitám zpracování výstupů z realizace dlouhodobé koncepce a vypracování podkladů pro zaregistrování tohoto výchovně vzdělávacího zaměření jako nového výchovně vzdělávacího programu

5 1.1 OBLAST materiálně-technická 1. etapa při nákupu nábytku a hraček, které je potřeba na vybavení tříd, mít jasnou představu, jak má třída vypadat a co se kde bude dít, aby investice v této oblasti byly cílené, a měly určitý estetický rámec a výchovně vzdělávací kontext s hlavním záměrem vytýčeným v ŠVP Kontrolní činnost: čtvrtletní zprávy o hospodaření s finančními prostředky Zodpovědné osoby: ředitelka k výzdobě MŠ použít práce dětí a kultivovaně je včlenit a zakomponovat do prostoru (vhodný rámeček, velikost díla, obsah, materiál i umístění) Kontrolní činnost: kontrola výstupů v jednotlivých oblastech dle zadaných termínů (plánovaně, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka, pověření zaměstnanci 2. etapa vytvořit podmínky, abychom mohli vykonávat aktivity, které souvisí s reálnou péčí o něco živého (drobná zvířata, rostliny) uvnitř budovy i na školní zahradě Kontrolní činnost: roční plán jednotlivých investic a kontrola jejich realizace (úpravy plánu dle potřeby v průběhu roku), kontrola krátkodobých úkolů u jednotlivých zaměstnankyň Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupkyně ředitelky, pověřené osoby vytvoření několika herních a tvořivých zón pro práci s různými materiály i na školní zahradě, kde mohou být realizovány plánované záměry ŠVP Kontrolní činnost: kontrola výstupů v jednotlivých oblastech (plánovaně, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka učit děti třídit odpad dle materiálů a vytvořit pro to podmínky jak na školní zahradě, tak i v budově MŠ (kompost, plasty, sběr papíru, sběr baterií a elektra ) Kontrolní činnost: kontrola výstupů v jednotlivých oblastech (plánovaně, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka, pověřené osoby

6 odstranit nebo zlepšit to, co se neosvědčilo a nalézt nový způsob, jak nefunkční oblast zlepšit Kontrolní činnost: roční hodnocení činnosti MŠ, porady, plán krátkodobých úkolů pro jednotlivé zaměstnance a kontrola výstupů (plánovaně, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupkyně ředitelky, všichni zaměstnanci 3. etapa dovybavení MŠ novou audiovizuální technikou a její cílené využití ve výchovně vzdělávacích aktivitách (dataprojektor, promítací plátno) Kontrolní činnost: roční hodnocení činnosti MŠ, porady, plán krátkodobých úkolů pro jednotlivé zaměstnance a kontrola výstupů (plánovaně, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupkyně ředitelky, pověřené osoby, pedagog příprava didaktického a technického materiálu, který bude sloužit k audiovizuální prezentaci a proškolení zaměstnanců k tomu, aby tyto technologie mohly být ve výchovně vzdělávacím procesu aktivně využívány (zde bude hrát velkou roli i vhodné umístění dané techniky či vytvoření podmínek k jejímu využívání na několika místech) Kontrolní činnost: roční hodnocení činnosti MŠ, porady, plán krátkodobých úkolů pro jednotlivé zaměstnance a kontrola výstupů (plánovaně, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka, pověřené osoby, pedagog 1.2 OBLAST výchovně-vzdělávací 1. etapa systematický a plánovaný rozvoj předškoláků a evaluace výstupů z činností Kontrolní činnost: hospitace, kontrola výstupů průběžně během roku Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupce ředitele, pedagogové systematický a plánovaný rozvoj grafo-moriky u dětí a zakládání portfolia Kontrolní činnost: hospitace, kontrola výstupů průběžně během roku Zodpovědné osoby: pedagogové

7 začlenění hry na flétnu do výchovně-vzdělávacích aktivit (školáci hodina týdně, ostatní děti dle organizačních možností) zpřístupnění nakoupených dětských knih, encyklopedií dětem (jak v průběhu denních aktivit, tak i na výpůjčku domů => zbudování otevřené dětské knihovny v prostorách jednotlivých tříd v průběhu roku 2013 Kontrolní činnost: kontrola průběžně během roku Zodpovědné osoby: ředitelka, pověření pedagogové vytvoření podpůrnějších podmínek pro tvořivé aktivity a spontánní hry Kontrolní činnost: kontrola průběžně během roku Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupkyně ředitelky, pedagogové zavedení logo péče do MŠ a navázání spolupráce se speciálními centry Kontrolní činnost: hospitace, kontrola výstupů průběžně během roku Zodpovědné osoby: ředitelka, speciální pedagog systematické plánování exkurzí, výletů, divadelních a sportovních akcí Kontrolní činnost: plán akcí a jeho plnění, pověřené pracovnice dopracování obsahu ŠVP na druhé pololetí a následný nový školní rok Kontrolní činnost: plnění krátkodobých úkolů a kontrola jejich výstupů zavedení zdravé výživy do školního stravování Kontrolní činnost: konzultace s vedoucí ŠJ, kontrola jídelníčku a hospodaření ŠJ Zodpovědné osoby: ředitelka, vedoucí školního stravování 2. etapa aktualizace ŠVP a definování nového záměru ekologie

8 včlenění přírodních materiálů do výchovně vzdělávací činnosti a naplánování tvořivých aktivit, pomocí kterých děti nejen tento přírodní materiál poznají pomocí přímé zkušenosti, ale budou z něho schopny vytvořit i nějaký produkt, který znají z běžného života Kontrolní činnost: plán krátkodobých a dlouhodobých úkolů a kontrola jeho plnění (výchovné plány, plnění záměru ŠVP průběžně, roční zhodnocení) vytvoření pracovních zón na školní zahradě a naplánování činností, které v nich mohou probíhat (přesunutí některých výchovně vzdělávacích aktivit ze třídy, ven) krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola výchovných plánů, pověřené osoby včlenění do vnitřních i vnějších prostor živé rostliny i živočichy, o které budou pečovat samotné děti (vytvoření i obrazového portfolia k těmto zamýšleným aktivitám) krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola výchovných plánů, pověřené osoby cílený výchovně vzdělávací plán na rozvoj ekologického myšlení rozpoznávání surovin a ekologické třízení odpadu dle zadaných kritérií krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola výchovných plánů, roční zpráva o činnosti MŠ vytvoření plánu exkurzí k zajímavým řemeslům či pracovním aktivitám krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola výchovných plánů včlení přírodních materiálů do výzdoby MŠ (přírodniny, práce dětí)

9 krátkodobých i dlouhodobých úkolů, pověřené osoby 3. etapa aktualizace ŠVP zaměření na využití nových audiovizuálních prostředků ve výuce krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola výchovných plánů, hospitace Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupkyně ředitelky, pedagogové vytvoření určitého portfolia pro prezentaci obrázků, dokumentů, hudby pomocí audiovizuální techniky a jeho využití ve výchovně vzdělávacím procesu krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola pedagogického portfolia, hospitace Zodpovědné osoby: pověření pedagogové zmapování okolní MŠ a vytvoření výchovného plánu k výuce v přirozeném prostředí (vybrání trasy i vytvoření portfolia k jednotlivým zajímavostem na vybrané trase) a navázání spolupráce s Ostravskými lesy krátkodobých i dlouhodobých úkolů, kontrola výchovných plánů Zodpovědné osoby: plán krátkodobých, dlouhodobých úkolů a kontrola jeho plnění (dle termínu, průběžně) Zodpovědné osoby: ředitelka, pověření pedagogové kompletní shrnutí výstupů z realizace dlouhodobé koncepce a jejich zpracování Zodpovědné osoby: ředitelka, zástupkyně ředitelky, pověření pedagogové V Ostravě-Plesné dne: ředitelka MŠ Vladimíra Macečková

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizovaná verze dokumentu z 27.3.2013 zpracované pro období od 1.9.2013 do 31.8.2016. Zpracovala: Ing. Zuzana Běhalová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-928/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola U Dubu, Týniště nad Orlicí, Družstevní 938 Družstevní 938, 517 21

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-161/08-09 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Adresa: Sokolská 581,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více