Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví. Uživatelské testování webu a katalogu knihovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví. Uživatelské testování webu a katalogu knihovny"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Irena Hodžová Uživatelské testování webu a katalogu knihovny Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Olga Biernátová 2012

2 Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. Podpis autora práce

3 Poděkování Chtěla bych moc poděkovat své vedoucí práce Mgr. Olze Biernátové a Bc. Lukáši Marvanovi, odborníkovi na testování pouţitelnosti a přístupnosti webů, za ochotu a cenné rady. Dále mé poděkování patří ředitelce Krajské knihovny Vysočiny Mgr. Veronice Peslerové a kolegyním z oddělení Útvaru veřejných knihoven za podporu a pomoc.

4 Bibliografický záznam HODŢOVÁ, Irena. Uživatelské testování webu a katalogu knihovny. Brno, s. Magisterská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Olga Bienátová. Anotace Diplomová práce Uţivatelské testování webu a katalogu knihovny se zabývá moţnostmi, testování webu konkrétní knihovny a následnými úpravami, které ho lépe zpřístupní uţivatelům. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, jsou vysvětleny termíny použitelnost a přístupnost webových stránek, popsány zásady tvorby přístupného a pouţitelného webu, uvedeny vybrané moţnosti testování. Druhá, praktická část, začíná testováním webu krajské knihovny vybranými online i offline nástroji. Tato část pokračuje uţivatelským testováním webu knihovny, testování online katalogu Clavius a Carmen a jejich srovnání. Cílem práce je doporučení optimalizace webových stránek na základě výsledků všech testování. Stránky by po úpravách měly být bez obtíţí přístupné a pouţitelné pro kaţdého, kdo chce sluţby knihovny vyuţívat. V závěrečné části práce je zpracování obecně pouţitelné metodiky testování pro weby knihoven. Annotation The thesis "User testing website and catalog of the library" deals with the possibilities of testing website of the specific library and subsequent modifications that makes it better available for users. The work is divided into two parts. In the first, theoretical part, there are explained terms of web usability and web accessibility, described principles of accessible and usable website and provide selected testing options. The second, practical part, begins with testing of regional library website with selected online and offline tools. This part continues with user testing website of the library, testing online catalog Clavius and Carmen and their comparison. The goal of the thesis is the recommendation to optimize website based on the results of all tests. Websites after modifications should be easily accessible and usable for everyone who wants to use library services. In the final part of this work is processing of generally applicable methods for testing websites of the libraries.

5 Klíčová slova webové stránky, pouţitelnost webu, přístupnost webu, testování webu, testování pouţitelnosti, testování přístupnosti, on-line katalog Keywords website, web usability, web accessibility, web testing, usability testing, accessibility testing, online katalog

6 Obsah 1. Úvod Vysvětlení pojmů pouţitelnost a přístupnost webu Použitelnost webových stránek a design orientovaný na uživatele Přístupnost webových stránek Pravidla a metodiky tvorby pouţitelného webu Pouţitelnost a přístupnost webových stránek knihoven Typy testování webových stránek Software k testování použitelnosti Ruční kontrola Automatická kontrola - online nástroje Automatická kontrola - offline nástroje Uţivatelské testování webových stránek Klasické uživatelské testování Vzdálené testování Testování technického řešení Testování oční kamerou (Eye-tracking) Testy navigace (Tree test) Kvantitativní testování Software k uživatelskému testování Webové stránky KKV Hodnocení webu KKV Přístupnost a použitelnost webu KKV Testování použitelnosti webu uživateli... 74

7 7.3.1 Příprava Otázky a úkoly k testování Vlastní průběh testování Zpracování výsledků Návrh optimalizace webu Testování přístupnosti webových stránek knihoven Katalogy OPAC (Online Public Access Catalogue) Katalog OPAC Popis a charakteristika Testování katalogu Clavius Zpracování výsledků Katalog OPAC 2.0 Carmen Popis a charakteristika Testování katalogu Carmen Zpracování výsledků Srovnání výsledků testů katalogů Závěr Seznam obrázků Seznam pouţitých zkratek Bibliografie... 98

8 1. Úvod Internet vstoupil do našeho ţivota přibliţně před dvaceti lety 1 a jiţ nyní je jeho vznik přirovnáván k vynálezu knihtisku. 2 Na počátku bylo surfování po Internetu záleţitostí úzkého kruhu zasvěcených, ale za 20 let existence se stal doslova masovou záleţitostí. Pouţívají ho i lidé, kteří nemají ani tušení o tom, na jakých principech funguje, s minimální počítačovou gramotností. I oni s ním ale chtějí pracovat a vyuţívat všechny (či většinu) moţnosti, které jim nabízí. K tomu potřebují přístupné a použitelné webové stránky. Připojení k Internetu má dnes většina domácností (v Česku 2,5 milionu [62%] domácností), 3 více neţ třetina z nich se připojuje na Internet ze dvou a více počítačů. 4 Svůj ţivot si uţ bez něho nedovedeme představit. Čteme noviny online, získáváme informace online, nakupujeme online, obsluhujeme svá bankovní konta online, hrajeme hry online, atd. Na Internet se můţeme připojit prakticky kdekoliv prostřednictvím mobilních zařízení. Existence Internetu nám po všech stránkách usnadňuje ţivot, stal se jeho součástí a firma, která dnes nemá webové stránky, jako by neexistovala. 5 To samozřejmě platí i pro knihovny. Ta, která nemá svůj web, zůstane před světem ukryta a lidé mimo její město se o ní nedozvědí. Proto se v současné době jiţ většina z nich na Internetu prezentuje. Nabízí se jim zde moţnost oslovit více uţivatelů, nové čtenáře a konzumenty knihovních sluţeb. Velké mnoţství sluţeb uţ knihovny poskytují online a stále se objevují nové moţnosti, jak nabídku rozšířit, jak se knihovny mohou realizovat, upozornit na sebe. Webové prezentace by měly poskytovat nejen informace o knihovně a jejích sluţbách, ale zároveň zajišťovat přístup k elektronickým informačním zdrojům: Knihovny díky on-line 1 KASÍK, Pavel. Český internet slaví 20. narozeniny, vzpomíná na skromné začátky. In: Technet.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 2 WebAIM: Web Accessibility in Mind [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Údaje za rok 2011: JEŠUTA, Martin. Informační společnost v Česku 1. díl: jednotlivci a domácnosti. Restart [online]. Praha, 2012 [cit ]. Dostupné z: 4 Jeden počítač nestačí. NETzin.cz [online]. 2012[cit ]. Dostupné z: 5 WHITEHEAD, Christopher C. Evaluating web page and web site usability. In: GENERAL CHAIRS, Ronaldo Menezes a SIGDOC SPONSORS. Proceedings of the 44th annual Southeast Regional Conference Melbourne (Australia), March 10-12, 2006 [online]. New York, N.Y: ACM, 2006 [cit ]. ISBN Dostupné z: 8

9 katalogům a dalším webovým sluţbám sniţuji svůj institucionalni práh, takţe jejich uţivatele mají daleko větší pohodlí k hledání, vypůjčování a namnoze i čtení. 6 Problém je spíše v tom, ţe knihovny, zejména ty menší, nemají dostatek finančních prostředků na pořízení kvalitních webových stránek, které by splňovaly poţadavky jak grafické, tak funkční. Kaţdým dnem se na Internetu objevují desetitisíce nových webů a je stále větším problémem se v jejich nabídce orientovat. V roce 1996 vznikl názor, ţe většina uţivatelů si vybere několik webových stránek, které uspokojí jejich nároky na kvalitu a obsah. 7 Jak zařídit, aby v tomto výběru byly i webové stránky naší knihovny? Pouţitelnost a přístupnost webových stránek není knihovnami obecně příliš sledovaná, přesto, ţe právě knihovny by měly být i virtuálně otevřeny široké veřejnosti bez ohledu na věk, případný handicap či niţší informační gramotnost uţivatele. Dalším důvodem pro zlepšení pouţitelnosti a přístupnosti webových stránek je nutnost většímu přizpůsobení se poptávce po nových online knihovních sluţbách. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla uţivatelským testováním webových stránek konkrétní knihovny upozornit na potřebu se touto problematikou zabývat. Testování webových stránek přitom není nijak náročné. Na trhu je dostatečné mnoţství validátorů a jiných nástrojů k jejich testování. Jejich prostřednictvím lze odhalit technické nedostatky, jako například chyby v zápisu zdrojového kódu, nevyhovující kontrast pouţitých barev, absenci metadat, hustotu klíčových slov, apod. Web můţe projít softwarovým testováním pouţitelnosti naprosto bez chyb, a přesto s ním lidé z nejrůznějších příčin pracovat nemohou. Aby byly stránky pouţitelné a zároveň i uţivatelsky přívětivé, je třeba je testovat s reálnými uţivateli. Ve své práci jsem chtěla ukázat, ţe je moţné odhalit nedostatky webových stránek knihoven s minimálními finančními náklady. Většinu testů lze provést v prostředí knihovny, na základě výsledků pak můţeme stránky upravit, aby vyhovovaly co největšímu mnoţství uţivatelů. K testování jsem zvolila webové stránky Krajské knihovny Vysočiny, protoţe patří ke špičce ve své kategorii. Od roku 2008 jsou pravidelně mezi vítěznou trojicí v soutěţi BIBLIOWEB a postupně obsadily i všechna medailová místa v soutěţi Zlatý erb 6 Knihovny současnosti 2011: sborník z 19. konference, konané ve dnech září 2011 v Českých Budějovicích [online]. Ostrava: Sdruţení knihoven ČR, 2011[cit ]. ISBN Dostupné z: 7 NIELSEN, Jakob. User interface design for the WWW. In: [OF THE ACM CONFERENCE ON] HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, March 1997, Ed. Steven PEMBERTON a Sp. by ACM SIGCHI. Extended abstracts [online]. Reading, Mass. [u.a.]: Addison-Wesley [u.a.], 1997 [cit ]. ISBN Dostupné z: 9

10 v kategorii: Zvláštní cena: nejlepší web krajské příspěvkové organizace kraje Vysočina [Str. 51]. Chtěla bych ukázat, ţe i velmi dobrý web můţe občas svým uţivatelům způsobovat problémy. Proto je třeba si vţdy uvědomit, ţe webové stránky nejsou určeny pro odbornou veřejnost, ale zejména pro běţné uţivatele, kteří mohou mít různou úroveň počítačové gramotnosti i technického vybavení. Velké mnoţství obyvatel má navíc nejrůznější handicap, kam můţe patřit vedle zdravotních problémů například i nedostatečná jazyková vybavenost, věk nebo sníţená inteligence. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první, teoretické, se stručně věnuji přiblíţení pojmů použitelnost a přístupnost webu, jejich významu při tvorbě webových stránek. Pokračuji vybranými metodikami tvorby přístupného webu a způsoby jeho testování. Druhá, praktická část, se zabývá testováním vybraných webových stránek. Po bliţším představení testovaného webu provedu tzv. automatické testování pomocí nejrůznějších online i offline nástrojů. Na toto testování naváţu uţivatelským testováním. Popíšu postup a průběh jednotlivých testů, zhodnotím výsledky, navrhnu optimalizaci webu. Na základě svých zkušeností s pouţitím různých nástrojů na testování webu doporučím postup, jakým mohou knihovníci webové stránky co nejjednodušeji a nejúčinněji otestovat. Některé z nástrojů mají podobné výstupy, takţe je zbytečné pouţívat všechny. Proto uvedené programy vyzkouším a vyberu ty nejvhodnější pro testování webu knihovny, tím knihovníkům ušetřím práci s hledáním nástrojů. 10

11 2. Vysvětlení pojmů použitelnost a přístupnost webu 2.1 Použitelnost webových stránek a design orientovaný na uživatele Použitelnost (usability) patří k nejdůleţitějším vlastnostem dobrého webu a k jejímu vymezení existuje mnoho definic. Vzájemně jsou si velmi podobné a daly by se vyjádřit známým sloganem: Nenuťte uţivatele přemýšlet. 8 Některé z definic pouţitelnosti webových stránek: Pouţitelnost je rozsah, v jakém můţe být web pouţíván specifickou skupinou uţivatelů k dosaţení specifikovaných cílů efektivně, účinně a k spokojenosti uţivatelů. 9 Pouţitelnost je kvalitativní atribut, který hodnotí snadnost pouţívání uţivatelského rozhraní. 10 Pouţitelnost stránek řeší ergonometrii na internetu, tedy, aby stránky nejen dobře vypadaly, ale aby se také dobře ovládaly a návštěvník se na nich neztrácel, ale snadno objednával. 11 Pouţitelný web je ten, kde se uţivatelé dobře orientují, rychle naleznou to, co hledají, neztrácejí se, nedělají zbytečné chyby. 12 Pouţitelné webové stránky - uţivatelům se na nich podaří udělat to, co chtějí najdou potřebnou informaci, mail, přečtou si novinky, zaregistrují se, objednají si zboţí to vše v rozumném čase a bez velkého přemýšlení KRUG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet!: praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost [sic] webu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 165 s. ISBN WHITEHEAD, Christopher C. Evaluating web page and web site usability. In: GENERAL CHAIRS, Ronaldo Menezes a SIGDOC SPONSORS. Proceedings of the 44th annual Southeast Regional Conference Melbourne (Australia), March 10-12, 2006 [online]. New York, N.Y: ACM, 2006 [cit ]. ISBN DOI: / Dostupné z: Dostupné z: The extent to which a site can be used by a specified group of users to achieve specified goals with effectiveness, fficiency, and satisfaction in a specified context of use" 10 NIELSEN, Jacob. Usability 101. Alertbox current issues in Web usability [online]. [2003], [Srpen 2003] [cit ]. ISSN Dostupné z: Usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use. 11 DOUŠA, Petr a Lukáš MARVAN. Testování pouţitelnosti. In: WebExpo: Největší konference o webu ve střední Evropě [online]. Praha: WebExpo, 2010 [cit. [cit ]. Dostupné z: 12 ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky: připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004, 360 s. ISBN JANOVSKÝ, Dušan. Pouţitelnost stránek. Jak psát web: o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek [online]. [2003], [cit ]. Dostupné z: 11

12 Pouţitelnost je také moţné definovat pěti faktory: Prvním z nich je snadnost učení (Ease of leasing), 14 který sleduje, jak rychle se nový uţivatel na stránkách zorientuje a můţe je pouţívat. Druhý, účinnost využívání (Efficiency of use), 15 vypovídá o efektivitě práce uţivatele s webem, jak je schopný vyuţít všech moţností, které stránky nabízejí. Další faktor, zapamatovatelnost (Memorability), 16 vyjadřuje, na kolik je moţné, aby si uţivatel zapamatoval způsob pouţívání webu při dalších návštěvách. Čtvrtým faktorem je četnost a závažnost chyb (Error frequency and severity), 17 zaznamenává, jakých chyb se uţivatelé při pouţívání webu dopouštějí a jak často. který Poslední z faktorů je pojmenován subjektivní spokojenost (Subjective satisfaction). 18 Ten hodnotí, do jaké míry se uţivateli webová stránka líbí, na kolik si ji oblíbil. Jakousi nadstavbou nad použitelností je tzv. design orientovaný na uživatele (usercentered design), 19 který je v poslední době stále populárnější. Jedná se o multidisciplinární přístup k návrhu uţivatelských rozhraní, informační architektury, grafického řešení a funkcionality s cílem dosáhnout sjednocení těchto prvků vedoucího ke kvalitnějšímu uţivatelskému proţitku. Zaměřuje se na vše, s čím uţivatel přichází do přímého styku, co vnímá, učí se a pouţívá. 20 Při tvorbě webů tohoto typu je nezbytná i znalost mentálních procesů uţivatelů, komunikace a interakce. Z této znalosti pak vychází jednoduché webové rozhraní, které vzbuzuje uţivatelovu důvěru, je flexibilní a zohledňuje uţivatelovy moţnosti (či handicapy), umoţňuje zpětnou vazbu atd Usability Basics. Usability.gov: your guide for developing & useful Web sites [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: 15 Tamtéţ 16 Tamtéţ 17 Tamtéţ 18 Tamtéţ 19 HAAS, Robert. Co není informační architektura. SYMBIO DIGITAL. Symbio: Internetová agentura [online] [cit ]. Dostupné z: 20 Tamtéţ 21 Usability Resources: What is User-Centered Design?. USABILITY PROFESSIONALS' ASSOCIATION. UPA: Usability Professionals' Association [online]. [2009] [cit ]. Dostupné z: 12

13 2.2 Přístupnost webových stránek Stejně jako použitelnost lze i přístupnost webových stránek definovat různě: Přístupnost webu vyjadřuje míru, s jakou dokáţou s webem pracovat různě omezení uţivatelé. Přístupný web se dá ovládat třeba také bez myši, bez obrázků, na černobílém monitoru, z mobilu. 22 Přístupná webová stránka je pouţitelná pro kaţdého uţivatele Internetu, a to nezávisle na jeho postiţení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovaných moţnostech. 23 Pojmy přístupnost a použitelnost webových stránek spolu úzce souvisí, a bývají často zaměňovány či slučovány. Přístupnost je v podstatě jednou ze sloţek pouţitelnosti, které je vymezena především vůči handicapovaným uţivatelům. 24 V souvislosti s poslední definicí se nabízí otázka, koho můţeme zahrnout pod pojem handicapovaný uživatel. Občas totiţ můţe mít s přístupností problém i člověk, kterého bychom objektivně za handicapovaného neoznačili. Vzhledem k poměrně velkému mnoţství národnostních menšin je dost lidí s nedostatečným jazykovým vybavením, kteří mají problém porozumět sloţitě psanému textu. Další bariérou můţe být pro uţivatele například zastaralé či speciální (hlasové čtečky, lupy) technické vybavení. Stále ve větší míře bývají k surfování na Internetu pouţívána alternativní zařízení (chytré telefony, PDA), rozšiřuje se mnoţství webových prohlíţečů, které mohou webové stránky zobrazovat rozdílně. V této souvislosti se objevil nový termín - Responsive webdesign, který vyuţívá moderní technologie při tvorbě webů a umoţní naprogramovat webovou stránku, která se automaticky přizpůsobí velikosti displeje. Na monitoru rozdíl nepoznáte, ale jinak můţe vypadat takový web na mobilním telefonu, jinak na tabletu orientovaném na výšku a nebo na šířku. 25 Neméně důleţitý je i rozdíl v úrovni počítačové gramotnosti uţivatelů, v četnosti pouţívání a zkušenostech s Internetem. Přístupné stránky by proto měly zohledňovat všechny 22 JANOVSKÝ, Dušan. Pouţitelnost stránek. Jak psát web: o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek [online]. [2003], [cit ]. Dostupné z: 23 ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky: připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004, 360 s. ISBN Tamtéţ 25 MÍŠEK, Jakub. Responsive webdesign. Jakub Míšek [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: 13

14 uţivatele Internetu bez rozdílu věku, vzdělání atd., a měly by být standardem, ne ţádným ojedinělým nebo výjimečným jevem. 26 S přístupností webových stránek souvisí i optimalizace pro vyhledavače (SEO 27 ). Dobře přístupný web je zároveň snadno vyhledatelný na síti, coţ znamená, ţe není skrytý před vyhledávacími roboty, tj. má vhodně zvolená klíčová slova, metadata, uvedený název stránky (Title) ve zdrojovém kódu apod. Pro přístupnost stránek je samozřejmě důleţitý i jejich obsah pokud bude pro uţivatele nesrozumitelný, je i ten nejhezčí web k ničemu. Technicky můţe být obsah webu vše, co se objeví na webových stránkách, včetně slov, obrázků, videa, zvuků, staţených souborů (PDF), tlačítek, ikon a log (Richard Sheffield). 28 Jak obsah webu, tak optimalizace pro vyhledávače úzce souvisí s copywritingem (psaní textů pro web). Dobře napsaný, srozumitelný a poutavý text můţe podstatně zvýšit návštěvnost webových stránek. Copywriter zároveň definuje klíčová slova a tím pomáhá zlepšit pozici webu ve vyhledávačích. 29 S obsahem pracuje i relativně nový obor s názvem obsahová strategie (Content Strategy). Obsahová strategie se zabývá návrhem, realizací a průběţným rozvojem webových stránek. Její nejrozšířenější definice je od Kristiny Halvorson: Obsahová strategie plánuje tvorbu, publikování a řízení uţitečného a pouţitelného obsahu. 30 Jejím cílem je vytvoření jednoznačného obsahu, který odpovídá zaměření webu a poţadavkům uţivatele. 31 Dalšími pojmy související s přístupností webu jsou například Informační architektura (design a organizace webu) 32 a Interaction design, který se zabývá chováním a fungováním webu v souvislosti s jeho uţivateli ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky: připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004, 360 s. ISBN Search Engine Optimization 28 Content Strategy. Knol: A unit of knowledge [online] [cit ]. Dostupné z: Technically, Web content can be anything that appears on a website, including words, pictures, video, sounds, downloadable files (PDF), buttons, icons, and logos. 29 Copyblogger [online]. [2006] [cit ]. Dostupné z: 30 HALVORSON, Kristina. The Discipline of Content Strategy. A list apart [online]. 2008, č. 12 [cit ]. ISSN Dostupné z: Content strategy plans for the creation, publication, and governance of useful, usable content. 31 Tamtéţ 32 Informační architektura. SYMBIO DIGITAL. Symbio: Internetová agentura [online]. [2006] [cit ]. Dostupné z: 33 Interaction Design - IxD. SYMBIO DIGITAL. Symbio: Internetová agentura [online]. [2006] [cit ]. Dostupné z: 14

15 3. Pravidla a metodiky tvorby použitelného webu Pravidla, jak optimálně zpřístupnit obsah webových stránek, WCAG 1.0, byla definována konsorciem W3C 34 v květnu Jsou v nich zahrnuty obecné zásady přístupného webu rozdělené na tři prioritní úrovně. Na tato pravidla navazují WCAG 2.0, jejichţ návrh vzniká v roce 2004 za spolupráce jednotlivců a veřejnosti celého světa. 35 WCAG 2.0 byla zveřejněna koncem koku 2008 a jsou platná dosud. Obsahují 12 základních pravidel, která rozdělují do 4 základních principů: 1. Obsah musí být vnímatelný. 2. Prvky v rozhraní musejí byt ovladatelné. 3. Obsah a ovládací prvky musejí být pochopitelné. 4. Obsah musí být natolik robustní, aby pracoval s dnešními i budoucími technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek) 36 Nejkomplexněji zpracoval pravidla pouţitelného webu Jakob Nielsen v knize Použitelnost domovských stránek. 37 Publikoval je v podrobně popsaných bodech, které rozčlenil do několika oddílů. Při zachování autorova rozčlenění jsem tato pravidla shrnula: Informace o firmě Domovská stránka by se měla odlišit od ostatních stránek webu, aby uţivatelé poznali výchozí pozici. Web by měl mít vţdy jen jednu hlavní stránku označenou jako domovskou, i v případě rozsáhlé firmy s několika dceřinými společnostmi. Odkaz na stránky dceřiné společnosti (v případě knihoven třeba na pobočky) by měl obsahovat informaci, ţe patří k mateřskému webu, aby nebudil dojem odkazu na cizí firmu. Logo firmy má být umístěno tam, kde je běţný uţivatel Internetu zvyklý nejčastěji vlevo nahoře. Zároveň by mělo být ve velikosti odpovídající ostatnímu textu. Na úvodní stránce je také vhodné firmu několika slovy představit, jaký typ činnosti provozuje apod., v čem se odlišuje od podobných nebo konkurenčních firem, případně přidat firemní slogan. Stejně tak by zde měly být výrazně vypsány nejdůleţitější body činnosti. V případě, ţe není zřetelný způsob podnikání prezentované firmy, je nutné ho viditelně uvést, aby se návštěvníci nemohli cítit podváděni případně hledat nějaký skrytý úmysl. 34 World Wide Web Consortium 35 BREWER, Judy. Web Accessibility Highlights and Trends. In: HARPER, Simon, Yeliz YESLILADA a Carole GOBLE. Proceedings of the International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility: 2004, New York City, N. Y., 2004 [online]. New York, NY: ACM Press, c2004 [cit ]. ISBN Dostupné z: 36 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Přístupnost.cz: Otevřete svůj web všem! [online]. [2009] [cit ]. Dostupné z: 37 NIELSEN. Použitelnost domovských stránek. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005, 323 s. ISBN

16 Domovská stránka by měla obsahovat odkaz na stranu se všemi podstatnými informacemi o firmě. Tuto záloţku doporučuje Nielsen nazvat O název firmy a oddělit ji od ostatního obsahu webu. Web by měl být jednotný a propojený s vlastní firmou, pokud je to moţné. Interní informace by měly být umístěny na intranetu a ne na firemním webu, samozřejmě, pokud nejsou takového charakteru, ţe by bylo nutné je zveřejňovat. Další důleţitou záloţkou hlavní stránky je Kontakt. Variantou můţe být umístění kontaktních údajů přímo na domovské stránce. Firma, která chce sebe a svoji činnost propagovat, by měla na domovskou stránku umístit odkaz na záloţku určenou novinářům Tiskové (Zpravodajské) centrum. Pokud web vyţaduje po klientech osobní čí citlivé údaje, měly by být ochráněny před zneuţitím, s uvedením, jakým způsobem je to provedeno. V případě, ţe mají návštěvníci webu moţnost zpětné vazby (feedback), je třeba uvést její přesný důvod, a komu je konkrétně určena. Obsah stránek Základem přístupnosti je pouţívání jazyka pro uţivatele srozumitelného, termínů, na které je jiţ zvyklý. Pokud je obsah stránky na první pohled jasný, není nutné návštěvníky uráţet dalším slovním popisem. Je potřeba vystříhat se opakování stejných poloţek na hlavní stránce. I v případě, ţe opakováním bylo zamýšleno zdůraznění této poloţky. Je vhodné hned na hlavní stránce vysvětlit zkratky, iniciály, symboly, akronymy apod. pouţívané na webu. To se samozřejmě netýká pojmů obecně známých. Je nutné dodrţovat formátování písma, aby uţivatele nijak nemátlo (jednotné nadpisy, stejným písmem nabídky v menu apod.). Nadpisy psané pouze velkými písmeny také nejsou nejvhodnější, protoţe bývají špatně čitelné. Vyskytuje-li se na webu pevné slovní spojení, je potřeba ho spojit pevnou mezerou, aby zůstal zachovaný jeho smysl. Nielsen nedoporučuje pouţívat slovní spojení nebo fráze, jejich smysl není okamţitě jasný a jednoznačný. Pokud by hned domovská stránka nutila uţivatele k zamyšlení, je pravděpodobné, ţe stránky opustí. Seznamy a kategorie na webových stránkách by neměly být jednoprvkové (pokud existuje nějaký single prvek, je vhodnější ho zařadit do nejbliţší kategorie. Povinné údaje (např. při objednávání, v dotazníku) musí být jasně a zřetelně označeny (např. hvězdičkou). Na webových stránkách by se neměly vyskytovat vykřičníky, které nedělají dobrý dojem, nepatří ani do profesionálního textu. 16

17 Dalším doporučením je vyhnout se nevhodné interpunkci a nelogickým mezerám například mezi písmeny jednoho slova. Tato úprava můţe být vizuálně efektní, ale zároveň způsobovat problémy při čtení textu automatickými pomůckami pro nevidomé. Obsah webu s uvedením příkladů Obsah webu je lépe přiblíţit uvedením příkladů, co která záloţka obsahuje, slovní popis nebývá dostatečně názorný. Odkazy by měly směřovat na konkrétní výrobek (událost, sluţbu) a u něj by dále neměl chybět odkaz na příslušnou kategorii, aby si uţivatel mohl případně vybrat výrobek podobný. Je důleţité dobře ověřit, ţe vzájemné odkazy jsou logické, funkční a odkazují skutečně tam, kam bylo záměrem. Archivy, opětovné zpřístupnění obsahu Články, které uţ nejsou aktuální, je nutné trvale uchovávat v archivu. Ten můţe slouţit nejen pro speciální poţadavky uţivatelů, ale i pro potřeby firmy samotné. Odkazy v textu Odkazy by měly být jasně formulované, stručné a čitelné. Víceslovný odkaz bývá hůře srozumitelný a zhoršuje orientaci uţivatele na webu. Zároveň ale není dobré text odkazů nahrazovat obecnými pokyny, např. Klikni zde. Je lepší uvést jeho celý či alespoň zkrácený název. Odkazy by neměly být pojmenovány odkaz. Vhodnější je název oblasti, kategorie, webu, apod., na kterou odkaz směřuje. Konec seznamu poloţek by neměl být příliš obecný: Více. Vhodnější je konkrétní uvedení, co bude za seznamem následovat: Více akcí knihovny, Více naučných knih, atd. Odkazy, které nesměřují na webové stránky (např. na textový soubor, PDF, video, atd.) je nutné konkretizovat (slovně, piktogramem), aby uţivatel poznal, o jakou poloţku se jedná. Soubory většího formátu by měly obsahovat upozornění s uvedením jejich velikosti. Navštívené odkazy musí být barevně odlišené od nenavštívených. Tímto způsobem bude mít uţivatel přesný přehled o tom, které stránky uţ prohlíţel. Položky navigace Hlavní navigační oblast doporučuje Nielsen umístit vedle středového textu, nikoliv do horní středové části, kterou uţivatelé obvykle přehlíţejí. Toto pravidlo se v současné praxi příliš nedodrţuje navigace bývá v postranním sloupci (obvykle levém) a zároveň nahoře, pod titulní fotografií webu. Poloţky v seznamu navigace by měly být logicky seřazené, podobné nebo navazující vedle sebe. Jeden typ odkazů by neměl být ve více navigačních oblastech. S porušováním tohoto bodu se můţeme v praxi také běţně setkat. Moţná proto, ţe tvůrci webu nechtějí, aby některé odkazy uţivatel přehlédl. 17

18 Názvy jednotlivých poloţek navigace nesmí být smyšlená nebo neznámá slova, na první pohled musí být jasné, na jakou kategorii odkaz směřuje. Kreativitu je třeba uplatnit na jiném místě, uţivatel nebude pátrat a web opustí. Kdyţ se na webu vyskytuje Nákupní košík, musí být viditelný (s počtem poloţek a cenou) i na hlavní stránce. Obrázkovou navigaci doporučuje Nielsen pouţívat pouze v případě, ţe je jasně srozumitelná (odkazy na Facebook, Twitter, apod.). Z některých ikon nelze poznat, co jimi chtěl autor znázornit a uţivatele to můţe plést. A jestli se netrefí do více odkazů, z webu odchází. Domovská stránka by neměla obsahovat odkaz na ni samou, je to nelogické. I tohle se ale na webech často vyskytuje. U všech ostatních stránek je odkaz na hlavní stranu nutný. Vyhledávání Vyhledávací pole má být na viditelném místě hlavní stránky, obvykle vpravo nahoře. Zároveň musí být i dostatečně veliké, aby uţivatel mohl vidět celý text poloţeného dotazu. Pole není třeba označovat nadpisem, stačí volné pole s tlačítkem. 38 Nabídka alespoň jednoduchého vyhledávání by měla být na domovské stránce i v případě, ţe filosofie konkrétních webových stránek jeho zařazení nepodporuje. V těchto případech je dostačující vloţení odkazu na rozšířené vyhledávání, které pak nemusí být přímo na stránkách. Vyhledávací pole na hlavní stránce by mělo umoţnit hledání v celém webu, coţ se dnes uţ povaţuje za samozřejmé. Současně ale není vhodné nabízet uţivatelům vyhledávání na celém internetu, hledání se tím můţe komplikovat. Stále ale existuje mnoho webů, které vyhledávání na Google nabízejí. Nástroje a zástupci úloh Domovská stránka by měla obsahovat nabídku přímého přístupu k základním a důleţitým úlohám. Konkrétně u knihoven je uţ samozřejmý přímý odkaz z hlavní stránky do čtenářského konta uţivatele, do online katalogu, k elektronickým informačním zdrojům apod. Na druhou stranu není vhodné umístit na domovskou stránku nástroje, které se zaměřením webu nesouvisí. Příkladem je třeba předpověď počasí nebo podobné efektní aplikace na stránkách knihovny. Nevhodné je i suplovat webové prohlíţeče nabídkou umístění stránky uţivatelům jako domovské. 38 Search, Hledání, Hledej, apod. 18

19 Grafika a animace Grafika by měla slouţit k prezentaci obsahu, nikoliv účelově k výzdobě stránek. Přehnaná výzdoba můţe odvádět uţivatelovu pozornost od stránek samotných. U obrázků a ostatní grafiky je vhodné uvádět popisky, pokud samozřejmě jejich název či účel nevyplývá z textu. Fotografie by měly být pouţité ve správných formátech. Pouhé zmenšení či zvětšení často ovlivní jejich kvalitu. Nielsen také doporučuje vyhnout se pouţití vodoznaků, protoţe nemají ţádnou informační hodnotu 39 a navíc sniţují rozeznatelnost snímků. Další chybou na domovské stránce bývá pouţití animace za účelem upozornění na konkrétní část stránky (občas na stránkách bývají dokonce i animace pro zatraktivnění stránky ). To pak odvádí pozornost od jiných částí stránky. Ještě horší je z hlediska přístupnosti webu animované logo, hlavní nadpis, slogan, apod. ze stejného důvodu jako v předchozím bodě. V případě, ţe je vstupní stránka uvedena animací, je vhodné nabídnout uţivateli tuto moţnost přeskočit. Grafický design Grafický design by neměl být stěţejní dominantou stránek, měl by spíše doplňovat a dotahovat informační výpověď stránky. Styl písma, velikost a hlavně barevnost by měla být střídmá, text nemá vypadat jako grafika, dochází ke zmatení uţivatele. Aby bylo písmo čitelné, mělo by být dostatečně kontrastní vzhledem k pozadí. Při tvorbě webu je třeba vyhnout se vodorovnému posunu pozadí ne vţdy je viditelná vodorovná lišta a uţivatel nabude dojmu, ţe je web neúplný. Nejdůleţitější části stránky musí být v její horní části, aby byly viditelné i v případě, ţe uţivatel nemá velké rozlišení monitoru. Nielsen doporučuje pouţití plovoucího umístění prvků při stavbě webu. Takto konstruované stránky se přizpůsobí různým velikostem zobrazení. Neplýtvat s logy. Kromě vlastního loga lze pouţít, zejména jako odkazy, loga jen obecně známá (Ptejte se knihovny, Facebook, Twitter). Příliš velký počet různých log evokuje spíše dojem reklamy. Prvky uživatelského rozhraní (rozbalovací menu, výběrové seznamy a jiná rolovátka ) Tyto prvky by neměly být pouţity tam, kde se rozbalené menu překrývá s jiným odkazem, aby se uţivatel omylem nedostal na jinou stránku, neţ zamýšlel. S rozbalovacími nabídkami je nutné zacházet velice opatrně, jsou opodstatněné spíše v případě, ţe obsahují hodně poloţek. V opačném případě je vhodnější poloţky vypsat přímo. 39 NIELSEN. Použitelnost domovských stránek. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005, 323 s. ISBN

20 Záhlaví oken (Title) Samotného záhlaví si často uţivatel nijak nevšimne, bývá důleţité spíše pro orientaci mezi uloţenými odkazy (Např. v oblíbených poloţkách, v záloţkových nástrojích Delicious, 40 apod.) Záhlaví by mělo začínat názvem firmy, v cizích jazycích s vynecháním členu, bez koncovky (.cz,.com,.eu). Kaţdá stránka webu má mít vlastní záhlaví, coţ se osvědčuje při ukládání odkazů: uloţený odkaz na stránku webu, který má jednotné záhlaví, nás vţdy dovede na hlavní stránku 41, coţ nebývá ţádoucí. V záhlaví je dobré uvést stručný popis webu, jednoduchý slogan apod. s maximálně 64 znaky (kvůli korektnímu zobrazení). URL adresy URL adresy by měly být co nejkratší a snadno zapamatovatelné. Měly by být funkční s i bez www a v podobě samotného doménového jména (bez index.htm, index.php, atd.). Nielsen také doporučuje, je-li to moţné, zakoupení domén s podobnými názvy, které budou přesměrovány na správný web. Zprávy a tisková prohlášení Nadpisy zpráv mají být výstiţné, ale co nestručnější. Více informací můţe obsahovat podtitul, na celé znění zprávy by ale měl odkazovat pouze nadpis. Na domovské stránce je dobré uvést přehled tiskových zpráv a prohlášení. V případě, ţe jsou příspěvky (začátky zpráv) na první stránce aktuální, je zbytečné uvádět datum, které je uvedené u kaţdého z celých textů. Informační okna a úvodní stránky U běţných webových stránek není nutná odlišná domovská stránka, například s odkazem Vstupte na web. Tento způsob je odůvodnitelný třeba v případě, ţe se jedná o stránky pro dospělé nebo například kdyţ nabízí vstupy do různých jazykových mutací stránek. V ostatních případech je lépe, pokud se po zadání adresy načtou stránky samotné. Při stavbě stránek je lépe nepouţívat vyskakující informační okna, která uţivatelům často dělají problémy. Reklama V současné přehlcenosti reklamou ji uţ běţný uţivatel většinou ani nevnímá. Pokud na webu z nejrůznějších důvodů být musí, neměla by narušovat vzhled webu, coţ znamená, ţe 40 Delicious [online]. [2003], [2011] [cit ]. Dostupné z: 41 Např.: LANIUS. LANius [online]. [2009] [cit ]. Dostupné z: 20

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

T T. Think Together 2011. Petr Benda, Václav Lohr, Martin Havránek THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Petr Benda, Václav Lohr, Martin Havránek THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Audit přístupnosti webových stránek ČZU na základě vyhlášky

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014 GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/0 OBSAH ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNOTLIVÉ ŠABLONY UNIVERZÁLNÍ MODULY 0 Základní pravidla 0 Práce s grafickým manuálem 05 Barevné schéma 06 Typografie

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Program. Aktualizace fakultního webu. Hlavní změny. Jednotná navigace. Školení správců webových stránek

Program. Aktualizace fakultního webu. Hlavní změny. Jednotná navigace. Školení správců webových stránek Program Aktuální stav a vývoj fakultního webu Koncepce a změny funkčnosti webu (J. Langhammer, PřF) Aktualizace struktury webových stránek PřF UK Jakub Langhammer Technické řešení a změny pro správce webových

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Analýza webových stránek metodikou WebRating

Analýza webových stránek metodikou WebRating Analýza webových stránek metodikou WebRating stručné shrnutí metodiky pro předmět Aplikace informačních technologií Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha Ivan Vágner 2009-2010 Dostupnost

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mobilní zpravodajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Autor: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Popis D1 Zpravodajská aplikace idnes je určena pro chytré telefony nebo pro tablety.

Více

Tvorba obsahu (Copywriting)

Tvorba obsahu (Copywriting) WORKSHOP ŘÍZENÍ PROJEKTŮ & TESTOVÁNÍ POUŽITELNOSTI Řízení projektů kde začít??? Cíle webu Cílové skupiny Úkoly návštěvníků na webu Analýza konkurence Budoucí rozvoj webu Analýza klíčových slov Návrh obsahu,

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Aktuální trendy v přístupnosti

Aktuální trendy v přístupnosti Aktuální trendy v přístupnosti Radek Pavlíček, duben 2010 Co je přístupnost? Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech,

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ Martin Ledínský, Ústav výpočetní techniky UK Praha Portál Elektronické studijní texty (viz Obrázek 1; dále jen EST nebo portál) vytváří Ústav informačních studií

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů.

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. 3.1.1 SPRÁVA ZBOŢÍ Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. Zobrazení Správy zboţí bez výběru artiklu Tato ikona odkazuje na agendu

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů

Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů Anotace Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů Pavel ŠIMEK Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Katedra informačních technologií Kamýcká 129, 165 21 Praha

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI FENOMÉN GOOGLE Z HISTORIE SPOLEČNOSTI Vyhledávač navrhli Sergey Brin a Larry Page v rámci svého výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, 1995 Jejich záměrem bylo najít lepší způsob, jak se orientovat

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Jak využívat prostředí TwinSpace. Vítejte v TwinSpace!

Jak využívat prostředí TwinSpace. Vítejte v TwinSpace! Jak využívat prostředí TwinSpace Vítejte v TwinSpace! TwinSpace je prostředí pro komunikaci a spolupráci mezi partnery v programu etwinning. Do vlastního prostředí TwinSpace mají všechny školy přístup

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Přístupnost. aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky

Přístupnost. aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky Přístupnost aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky nevidomí a slabozrací negrafičtí klienti (pozor! sem patří i vyhledávací roboti) lidé

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např.

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např. TNPW1 PRŮVODCE SEMESTRÁLNÍM PROJEKTEM Jaké téma je vhodné zpracovat? Téměř jakékoli téma se hodí ke zpracování, jehož výstupem jsou webové stránky. Je vhodné začít u témat, která jsou nám blízká. Určitě

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více