ISSN: TOM. 2 / uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín"

Transkript

1 ISSN: TOM. 2 / 2011 uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

2 R eceived: A cta C arp. cc., 2: 3 10, A ccepted: ISSN: Rozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na Morav a ve Slezsku Distribution of the violet willow (Salix daphnoides Vill.) in Moravia and Silesia Eva BÁRTOVÁ 1 & Radim J. VAŠUT 2 1 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, CZ Frýdek-Místek; 2 Univerzita Palackého v Olomouci, P írodov decká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitel 11, CZ Olomouc; Keywords: Czech Republic, chorology, Moravskoslezské Beskydy Mts., Salix Abstract: The violet willow (Salix daphnoides) is endangered species of Czech autochthonous Flora. It is sparsely distributed across the country, with the only higher frequency in the Carpathian region of eastern Moravia and Silesia. It is traditionally considered to be autochthonous in the Carpathians only. This study presents knowledge on its historical and recent chorology in the range of its expected natural distribution range. Recent distribution of species is discussed in a view of research on its biology and its population genetics in the Moravian Carpathians. ÚVOD ele vrbovité (Salicaceae) pat í k taxonomicky složitým skupinám óry st ední Evropy. Pro naše domácí zástupce této eledi, rody topol (Populus) a vrba (Salix), je charakteristické, že díky zna né morfologické redukci kv t mají omezený po et generativních determina ních znak a zárove zna nou plasticitu ve vegetativních znacích (p edevším tvaru listové epele). Již takto nesnadná determinace zástupc této eledi je navíc znásobena zna nou mírou hybridizace mezi n kterými druhy. Vrba lýkovcová (Salix daphnoides Vill.) je vel mi dekorativní druh, který je rozší en v ho - rách st ední a jižní Evropy (Alpy, Karpaty, Vo gézy, Schwarzwald, severní ást Apenin, vzácn Pyreneje), podél východního pob eží Baltského mo e a v jižní a st ední Skandinávii (CH L M U L 1976; S O O 1999; Ö- DL et al. 2002; N W HOL 2003; E - BU D 2005). ruh je ekologicky vázán p edevším na horské prost edí se specializací na život v aktivní zón záplavového území. Pro tato prost edí jsou typické extrémní podmínky dovolující p ežít jen adaptovaným druh m, které utíkají p ed konkurencí z jiných stanoviš (EL Q et al. 1988; S O O 1999; F et al. 2005; R H et al. 2007; B L 2008). V Evrop jsou biotopem Salix daphnoides b ehy horských a podhorských ek v pís itých, št rkovitých a balvanitých aluviích. ruh se také vyskytuje na sypkých pís itých dunách podél pob eží Baltského mo e (S O O 1999; U G U W LD 2007). Je vázán p edevším na horní ásti tok, na í ní náplavy v divo ícím a anastomózním úseku; sm rem k dolní ásti toku jeho hojnost klesá (C S H L 1990). Salix daphnoides osídluje propustné, mokré a vlhké p dy s neutráln i slab bazickou reakcí (p 8,5), hojn roste na vápencích s obsahem % CaC 3. Tato preference je z etelná nap íklad z charakteru rozší ení druhu ve Vysokých a Belianských Tatrách (CH L 1972). Preferuje porézní a eutro cký substrát, zvlášt pís itý a št rkový (C S H L 1990; S H L et al. 1992; S H L 1997; P U OU et al. 1997; N UHÄU LO Á MO 2003; U G U W LD 2007). ruh je uvád n jako

3 4 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. diagnostický druh svazu Salicion eleagno-daphnoidis (CHY Ý et al. 2010; N UHÄU LO Á MO 2003). V eské republice je p vodní rozší ení druhu omezeno na št rkové náplavy st edních tok ek v podh í Moravskoslezských Beskyd (CH L 1972), kde roste p edevším ve spole enstvu svazu Salicion elaeagni-daphnoidis. Ekologická vazba na tento typ spole enstva zp sobuje zna nou zranitelnost druhu v R, a ten je proto za azen do erveného seznamu cévnatých druh rostlin R v kategorii C3 (P O HÁ 2001), stejn jako v erveném seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (S DLÁ O Á PLÁŠ 2005). P irozený výskyt Salix daphnoides na stanovištích mimo št rkové náplavy divo ících ek je spíše sporadický. V Evrop je nap íklad známý výskyt v nížinách Pobaltí (S O O 1999; E - BU D 2005; U G U W LD 2007). V eské republice jsou známé etn jší výskyty v biotopech svaz Calthion palustris, p ípadn Alnion incanae, a to i v oblastech p vodního rozší ení druhu. P vodnost podobných výskyt je však nejistá. Vrba lýkovcová je díky nápadnému ojín ní v tví, leskle tmavozeleným list m a pom rn nevelkému vzr stu také oblíbenou okrasnou vrbou. Zárove díky asnému kvetení (náleží do podrodu Vetrix) byla v minulosti vyhledávanou medonosnou d evinou vysazovanou p i venkovských usedlostech (K 1962; MO L 1971; CH L 1972; MO L et al. 1980). ruh je proto dlouhodob p stován i ve volné p írod, a proto zna ný po et míst výskytu v R má sekundární charakter. Na území R zmi ují druh ROH M Y (1835) ve svém soupisu kv teny a nazývají jej Lorbeerblättrige Weiden. L O Ý (1879) uvádí Salix daphnoides v Analytické kv ten eské; na jeho údaje o rozší ení druhu navazuje POLÍ (1902), který druh nazývá vrba lýkovcová ranní, S. praecox oppe. alší obec ný údaj zmi uje pro Kv tenu Moravy a Ra kouského Slezska FO Á (1892). Podrobn ji a komplexn ji z hlediska výskytu, biologie a ekologie druhu se tématem zabývá až ve 20. století K (1961) a CH L (1972). hospodá ském, zvlášt v ela ském, významu Salix daphnoides referuje K (1962), MO L (1971), CH L (1972) a J (1977). Auto i shodn uvád jí, že pro asné kvetení je vrba lýkovcová atraktivní d evinou pro v ely. P ehled lokalit s výskytem Salix daphnoides v R dodává K (1959a, b, 1961a, b, c, d), B UDYŠ (1961b, 1968), který se zabývá studiem zoocecidií na d evinách. J (1977) popisuje výskyt Salix daphnoides na títecku. Rozší ení Salix daphnoides na št rkových náplavech beskydských ek áste n komentuje P O Á (2008) a U O Á (2007, 2009). Cílem této studie byla revize sou asného a historického rozší ení druhu v místech p edpokládaného p vodního výskytu v R. raz byl kladen na revizi vybraných po etn jších populací, které potenciáln zasluhují zvýšenou pozornost z hlediska praktické ochrany druhu. Cílem bylo rovn ž zhodnotit biologickou hodnotu populací a p isp t do diskuze o p vodnosti a nep vodnosti n kterých populací v Moravskoslezských Beskydech a p ilehlém regionu. METODIKA Jelikož za p vodní rozší ení druhu v R je považován pouze širší region Moravskoslezských Beskyd (CH L 1972; CH L & KO LÍŽ 1990), bylo rozší ení druhu studováno pouze v obvodech Karpatského mezofytika a Kar patského oreofytika (viz S L Ý 1987). Rozší ení bylo zpracováno na základ 1) vlastního terénního pozorování, 2) excerpce dat z literatury, 3) studia herbá ových doklad deponovaných ve ve ejných herbá ových sbírkách a 4) výstup oristických databází. Studovány byly jmenovit herbá e: BRNM, BRN, CB, FM, GM, R, IT, MP, NJM,, M, SM, P, PR, PRC, R Z ( DÍL et al. 1992; VO Á O Á & SU O Ý 2001). ata byla erpána z Nálezové databáze A PK R (A PK 2011) a atabáze Správy C K Beskydy. okality byly se azeny dle fytogeogra ckého len ní eské republiky (S L Ý 1987). okalizace herbá ových dat odpovídá údaj m ze sched, ímž mohou n které sb ry p edstavovat identické lokality; pro výskyty, u kterých je zcela z ejmé, že se jedná o identické lokality, jsou alternativní popisy vloženy do hranatých závorek. Údaje z oristických

4 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. 5 databází jsou zobrazeny pouze v p ehledové mapce ( br. 1). Kv li absenci dokladového materiálu k t mto údaj m jsou v p ehledu lokalit vypsány jen výskyty, které jsme ov ili vlastním terénním pozorováním. Pro neznámé datum sb ru byla použita zkratka s.d. [sine dato ~ bez data], pro neznámého sb ratele s. coll. [sine collectore ~ bez sb ratele], pro ne itelný zápis jména sb ratele coll.?. Podkladem pro vznik tohoto lánku bylo mapování a genetické analýzy širších studií a diplomových prací. etailn jší informace o mapování, biologickém a genetickém pozadí populací jsou shrnuty v nepublikovaných manuskriptech (SO HO 2011; S O Á 2011). VÝSLEDKY Rozší ení Salix daphnoides v karpatské oblasti východní Moravy a Slezska Celkový charakter rozší ení ve studované oblasti p ináší mapa ( br. 1). Následuje vý et zjišt ných lokalit. Karpatské mezofytikum 76a. Moravská brána vlastní: ipník nad Be vou: zámek (1899 A. Oborny, BRNM). Slavkov u ipníka [Schlock bei ipnik] (1899 A. Oborny, PRC). Byst ice pod ostýnem: b eh potoka Kozralka, 340 m n. m. (1996 I. Duro ová, BRN ). ernotín: u ernotína, 260 m n. m. (1960 F. Gregor, BRN ). Milotice nad Be vou: 256 m n. m. (1961 J. Chmela, BRN ). Milotice: louky u Milotic (1921 J. Šmarda, PR). ustope e nad Be vou: p stována v zahrad (1894 Alfried, BRNM). ustope e nad Be vou: b ehový porost p i levém b ehu Be vy poblíž mostu silnice ustope e nad Be vou N metice, asi 1,5 km JZ od farního kostela v centru obce, 260 m n. m. (2007 not. R. J. Vašut). ustope e nad Be vou: plocha S od silnice (N metice ustope e nad Be vou) ca 0,4 km Z od železni ní stanice, silni ní krajnice a p íkop, 265 m n. m. (2008 not. J. Danihelka; in KOU Ý et al. 2009). P íbor: na b ehu ubiny mezi P íborem a rnholcem (1901 coll.?, BRNM). P íbor: na ubin u P íbora br. 1. Rozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides) v karpatské oblasti východní Moravy a Slezsku. Prázdná kole ka ( ) p edstavují historické údaje (herbá ové sbírky a literární údaje), šedé údaje ( ) p edstavují výstupy z oristických databází a plná kole ka ( ) p edstavují autory potvrzené lokality. Fig. 1: Distribution of violet willow (Salix daphnoides) in eastern Moravia ( ) are historical records (herbarium and literature records), lled with grey ( ) are data from oristic databases and full dots ( ) are localities con rmed in the eld by authors.

5 6 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. [Freiberg] (1887 Czižek, PRC). rnholec nad ubinou: [ ürnholz] (1887 Czižek, PRC). rnholec nad ubinou: na ubin p i rnholci (1887 Czižek, BRNM). V t kovice u ubiny: na prot jším b ehu ubiny naproti rnholci (1924 Wise, BRNM). Frenštát pod Radhoštem: osada Valcha, 1 km severn od Frenštátu pod Radhoštem, í ka ubina, levý b eh, 360 m n. m. (1996 R. J. Vašut, BRN ; 1996 R. J. Vašut, ) 77c. Ch iby: Spytihn v: h bitov (1955 Pajchl, CB). 78. Bílé Karpaty lesní: openík: v sedle mezi Vel kým openíkem a Mikul iným vrchem, se - ver, 650 m n. m. (1961 J. Chmela, BRN ). Vá - penice: (1961 J. Chmela, BRNM; 1961 S. Pokorný, BRN ). títná nad Vlá í: (1955 Pajchl, CB). 79. Zlínské vrchy: hotsko: Vizovice- hotsko, 320 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). 80a. Vsetínská kotlina: Valašské Mezi í í: u Valašského Mezi í í (s. d. E. Bayer, BRN ). Vsetín: b eh Be vy, 360 m n. m. (1880 J. Bubela, BRNM). Vsetín: ve vrboví nez ídka, (1882 J. Bubela, PR). Vsetín: Vsetín u Be vy po ídku (1880 J. Bubela, PRC). ov zí: údolí Tisové u potoka (s. d. G. í an, PR) Vid e: h eben 650 m n. m. (1959 Chmela, BRN ; 1962 J. Chmela, BRNM). Zub í: p i Be v u Zub í (1919 F. Schustler, PR). Zub í: v buku p i Be v u Zub í (1919 F. Schustler, PR). olní Be va: 430 m n. m. (1960 Gregor, BRN ). 81. Hostýnské vrchy: ržková: údolí evnice, 350 m n. m. (1962 J. Chmela, BRNM; 1962 J. Chmela, BRN ). 82. Javorníky: orní ide : náves (s. d. A. Richter, GM). ov zí: (1929 G. í an, BRN ). ov zí: Tisové ([1929] G. í an, GM). ov zí: Tisové u K upal (1929 G. í an, GM). alenkov: v západní ásti obce, asi 300 m od mostu p es Vsetínskou Be vu sm rem do osady inotice, na zahrádce podél pot ku (2010 E. Stanovská, ). alenkov: pravý b eh lubokého potoka (pravostranného p ítoku Vsetínské Be vy) 50 m od kapli ky, 450 m n. m. (2010 E. Stanovská, ). alenkov: jasanová olšina p i pravém b ehu pot ku ušová, v údolí ušová asi 1 km od soutoku se Vsetínskou Be vou (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice, osada Bzové: b ehový porost (jasanová olšina) podél Bzového potoka, 4 km JJV od vrcholu Solán (860 m), 500 m n. m. (2009 R. J. Vašut & E. Stanovská,, foto). [Karolinka: východn od obce Karolinka, asi 600 m severn od silnice vedoucí mezi Karolinkou a Velkými Karlovicemi, na pravé stran od Bzového potoka (2010 E. Stanovská, )]. Velké Karlovice: u potoka Pluskovec, 550 m n. m. (1961 J. Chmela, BRN ). Velké Karlovice: údolí eskové, pravý b eh Be vy,. p. 340, 550 m n. m. (1941 V. Pospíšil, BRNM; 1941 V. Pospíšil, PRC) Velké Karlovice, Fojt v vrch (633 m): osada na S svahu kopce, 0,6 km SSV od vrcholu, 570 m n. m. (2009 R. J. Vašut & E. Stanovská, ) [Velké Karlovice: severn od židovského h bitova, 580 m n. m. (2010 E. Stanovská, )]. Velké Karlovice: u stavení na lesní cest vedoucí k. p 730. Z od kapli ky, v ásti obce Malé Karlovice (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice: pravý b eh Tis avského potoka v osad Tis avy, u stavení s. p 230 (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice: jižn od ásti obce Malé Karlovice na zpevn né cest, osada Potoky na b ehu levostranného p ítoku Tis avského potoka, cca 160 m od hájenky (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice: b ehové porosty podél Tís avského potoka, v intravilánu osad Malé Karlovice a Tís avy, m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut & E. Stanovská, ). 83. Ostravská pánev: Stará Ves nad nd ejnicí: b eh nd ejnice v dolní ásti obce, mohutný strom ve stromovém porostu (1991 s. coll., SM). 84a. Beskydské podh í: eladná: údolí, 580 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). eladná (distr. Frýdek-Místek): št rkový náplav na pravém b ehu eladenky, asi 3,5 km SZ od vrcholu Smrku (1276 m), 470 m n. m. (2010 not. L. Kle ková). Na lokalit byl zaznamenán výskyt S. reuteri (det. R. J. Vašut 2010). Frýdlant nad stravicí: b eh stravice u Frýdlantu (1901 coll.?, BRNM). Baška (distr. Frýdek- Místek): št rkový náplav na pravém b ehu eky stravice, cca 800 m jižn od silni ního mostu v Bašce, ca 310 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut, ). Baška: podél potoka í ka, asi 1,5 km jižn od obce, 330 m n. m. (1975 J. Koblížek, BRN ; not. J. Koblížek in S L Ý et al. 1978).

6 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. 7 ískovec u Frýdku: b eh stravice (1927 Weber, BRN ). Frýdek Místek: v okolí Místku sázená (1887 F. Gogela, PR). Frýdek Místek: V okolí Místku u b eh (1890 F. Gogela, PR). Frýdek Místek: eka Morávka, 2 km proti proudu, 310 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). Frýdek-Místek: [Friedek] (1928 eber, PRC; 1929 Weber, PRC). Staré M sto u Frýdku: b eh stravice (1926 Weber, BRN ). Vyšní hoty: št rkové náplavy Morávky v míst p es most spojující východní ást obce Vyšní hoty s osadou ve Vyšních hotách Kamenec z toho místa dále na jihovýchod proti sm ru toku (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : levý b eh lše (št rkový náplav) 400 m JZ od železni ní stanice Vendryn (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : levý b eh lše p ed mostem u zelené turistické zna ky Karpentná p i ústí pot ku iderov do lše (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : osada Karpentná, na b ehu lubokého potoka (levostranném p ítoku lše) asi 200 m od ústí do lše (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : št rkový náplav í ky Kopytná, asi 200 m od mostu p es í ku Kopytnou spojující osady Na Pasekách a Zaolší (2010 E. Stanovská, ). Byst ice nad lší: pravý b eh lše: št rkový náplav, Z od železni ního nádraží Byst ice nad lší (2010 E. Stanovská, ). Byst ice nad lší: í ní náplav Kopytné, cca 1 km od ústí Kopytné do lše, 365 m n. m. (2008 L. Šigutová, FMM). Byst ice nad lší: v obci za železni ní tratí, 450 m od železni ního nádraží po trati sm rem na rádek ve Slezsku (2010 E. Stanovská, ). Jablunkov: dolní tok Radvanského potoka k levostrannému p ítoku, 400 m n. m. (not. Král & Sutorý in S L Ý et al. 1978). Písek (u Jablunkova): št rkové náplavy lše, v západní ásti obce (1975 J. Koblížek, BRN ). Písek: št rkové náplavy eky lše v Z ásti obce, 400 m n. m. (not. J. Koblížek & K. Sutorý in S L Ý et al. 1978). 84b. Jablunkovské meziho í: Mosty u Jab lunkova: Skalka Jablunkovský pr smyk, 900 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). Karpatské oreofytikum 99a. Radhoš ské Beskydy. olní Be va: mok- adní louka, JZ pod vrcholem Be ovská Ky era (783 m n. m.), p i kraji cesty lesní cesty, 720 m n. m. (2010 E. Stanovská, ). utisko-sola nec, Poskla (576 m): remíz podél potoka na S svahy kopce, ca 1 km SZ od kostela sv. Josefa v centru obce, 500 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). utisko-solanec: po pravé stran silnice z utiska-solance na Prost ední Be vu, levý b eh Soláneckého potoka (1993 R. J. Vašut, ; 2001 R. J. Vašut & M. Vašutová, ; 2009 R. J. Vašut & E. Stanovská, ; 2010 E. Stanovská, ). Prost ední Be va: Be ovská Ky era (783 m), vlhká louka 250 m JZ od vrcholu, 750 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). Prost ední Be va: p i potoku Kn hyn pod Skalami na orní Be v (1919 F. Schustler, PR). orní Be va, ervenec (759 m): remíz 0,5 km V od vrcholu, ca 670 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová) [ orní Be va: mok adní louka, v terénní sníženin skupinka 3 jedinc, S od osady ervenec, 340 m V od vrcholu ervenec (759 m n. m.), 650 m n. m. (2010 E. Stanovská, )]. orní Be va: u p ehrady, 550 m n. m., (1961 J. Chmela, BRN ). orní Be va, osada Vašútky: p i levostranném p ítoku Rožnovské Be vy, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m), 650 m n. m. (1993 not. R. J. Vašut; 2002 not. R. J. Vašut). orní Be va, umenec: vlhká louka, bývalé pastviny na J exponovaném svahu, 0,7 km SV od vrcholu Kobylské (804 m), 730 m n. m. (2000 R. J. Vašut & M. Vašutová, ). orní Be va, osada luboký: b ehový porost podél lubokého potoka, 1,5 km ZJZ od kostela všech Svatých v centru obce, 550 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). orní Be va, remíz podél potoka J od p ehrady, asi 1,2 km SSV od vrcholu Soliska (833 m), 580 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová. orní Be va, osada Me úvka: remíz 750 m VSV od vrcholu Kobylské (804 m) (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). [Bílá:] Bumbálka: u silnice, 850 m n. m., (1959 J. Chmela, BRN ). Bílá, osada Kaval anky: vlhká pchá ová louka v Z ásti osady, 2 km JZ od vrcholu hory Bobek (871 m), 700 m n. m. [Bílá: SV od vrchu Ježule, pravý b eh Kaval anského potoka, osada Kaval anky, pchá ová louka, 695 m n. m.]. (2003 R. J. Vašut & M. Vašutová, ; 2009 R. J. Vašut & E. Stanovská,, 2010 E. Stanovská, ) Morávka: 340 m n. m. (1927 Weber, BRN ; 1958 J. Chmela, BRNM;

7 8 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J J. Chmela, BRN ). Staré amry, osada s ana: mok adní louka, asi 1 km VSV od vrcholu Klubovce (838 m), 590 m n. m. (2003 R. J. Vašut & M. Vašutová, ). stravice: b eh stravice p i nejv tším p iblížení eky se železnicí a silnicí vedoucí sm rem k obcím Frýdlant nad stravicí a Staré amry (2010 E. Stanovská, ). stravice: b eh stravice proti železni ní stanici stravice zastávka p i PP Koryto eky stravice (2010 E. Stanovská, ). Morávka: b eh Morávky 2 km proti proudu, 310 m n. m. (1959 J. Chmela, BRNM). Morávka: Skalka, 900 m n. m. (1959 J. Chmela, BRNM). orní omná: b eh omné asi 100 m jižn od obecního ú adu v orní omné, p i okraji silnice vedoucí k osad Ky mol (2010 E. Stanovská, ). orní omná: potok Jelitov u Velkého Polomu (1958 J. Chmela, BRN ; 1958 J. Chmela, BRNM). orní omná: háj Mionší (1958 J. Chmela, BRNM; 1958 J. Chmela, BRN ). olní omná: eka omná (1958 J. Chmela, BRN ). orní omná: fragmenty št rkových náplav a b ehové porosty podél toku omné, nedaleko osady Stoligy, asi 1 km Z od vrcholu Mionší (883 m), 500 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut,, 2010 leg. E. Stanovská, ). DISKUZE Vrba lýkovcová pat í k vzácn jším druh m eské kv teny. Podle erveného seznamu (P O- HÁ 2001) je hodnocena jako ohrožená (C3). P estože má roztroušený výskyt po celém území eské republiky, nejv tší frek vence výskytu je v severovýchodní ásti Moravy a Slezska. Stávající studie potvrdila výskyt druhu na 19 lokalitách ve fytochorionu (84.) Podbeskydská pahorkatina, 17 lokalit v Radhoš ských Bes kydech, 14 lokalit v Javorníkách a 12 lokalit v Moravské brán vlastní. Na základ t chto údaj obecn o výskytu druhu v regionu referují rovn ž PO LÁ O Á et al. (2011). Z historických údaj o výskytu druhu v regionu by se mohlo zdát, že je zde roztroušen až hojn rozší en. P esto je frekvence výskytu druhu v re gionu pon kud odlišná. V tšina po etn jších populací je vázána pouze na podbeskydské toky, které mají zachovánu alespo áste nou schopnost vytvá- et št rkové náplavy. Po etné populace lze nalézt proto na tocích lše, omná, Morávka, stravice a v menší mí e eladenka a ubina. Naopak populace v Beskydech (fytochorion 99a.) jsou (až na výjimky) tvo eny málo po etnými populacemi, nez ídka pouhým jedincem. Podrobn ji o vybraných populacích referujeme v práci S O Á (2011). Pro praktickou ochranu druhu je krom znalosti výskytu d ležité znát ekologické a genetické souvislosti beskydských populací. Zajímavá zjišt ní p ineslo studium biologických vlastností populací (S O Á 2011). Pou ze populace osídlující št rkové náplavy spole enstev svazu Salicion eleagno-daphnoidis ma - jí rozr zn nou v kovou strukturu po pu la cí. Na opak u populací ve fytochorionech Radhoš ské Beskydy a Javorníky (tj. geogra cky v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských vrších a Javorníkách) je obvykle p evaha starších v kových stádií s nízkou schopností zmlazování. Tyto populace jsou vázané na biotopy vlhkých pchá ových luk (svaz Calthion palustris) nebo pob ežní olšiny (svaz Alnion incanae), které mají silné antropické ovlivn ní. Ve vybraných beskydských populacích t chto biotop (jmenovit na lokalitách Bílá: Kaval anky, orní Be va: luboké, Prost ední Be va: Be- ovská Ky era, ervenec, utisko-solanec: Solánecký potok, Velké Karlovice: Tis avy, Bzové a alenkov: inotice) jsme srovnávali zastoupení jednotlivých pohlaví (S O Á 2011). Ve všech srovnávaných populacích jsme zjistili p ítomnost pouze jednoho, a to sam ího pohlaví. Shrneme-li údaje o populacích Salix daphnoides v Beskydech, zjistíme, že se od populací v Podbeskydí liší nevyrovnanou v kovou strukturou, vazbou na biotopy, které jsou pro pionýrskou d evinu netypické, a extrémn nevyváženým pom rem zastoupení pohlaví. Tento kontrastní rozdíl vybízí k hypotéze o nep vodnosti beskydských populací. Tuto hypotézu potvrdil Sochor (SO HO 2011) studiem genetické struktury populací. Analýza kodominantních molekulárních marker (mikrosatelit ) ukázala, že výše citované beskydské populace jsou tvo eny vždy jedním genetickým klonem, naopak populace na št rkových náplavech jsou geneticky variabilní. Tento fakt potvrzuje, že populace ve vlhkých pchá ových loukách a v ol-

8 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. 9 šových luzích podél nedivo ících horských potok v Javorníkách a Radhoš ských Beskydech jsou nep vodní a pocházejí z výsadby. Pro praktickou ochranu vrby lýkovcové je proto nutné chránit p edevším biotop št rkových náplav (zvlášt na ece lši, omné, Morávce a stravici). I p esto, že výskyty dru - hu v Beskydech p edstavují nep vodní výsadby, považujeme za d ležité chránit i tyto po pulace. V mnoha p ípadech (nap. Velké Kar lovice: Tís avy, Bílá: Kaval anky, Velké Karlovice: Fojt v vrch aj.) se jedná o statné a pravd podobn zna n staré exemplá e, které byly v místech vysázeny v dobách p vodního valašského hospoda ení. omníváme se, že i tyto nep vodní (pro v ela ské ú ely vysazené) populace se staly nedílnou sou ástí valašské krajiny. POD KOVÁNÍ Cht li bychom pod kovat Marii Popelá ové (Správa C K Beskydy, Rožnov pod Rad hošt m) za poskytnutí cenných údaj o výskytu druhu z databáze C K Beskydy a za podn tné komentá e k manuskriptu. ále d kujeme ucii Kle kové ( strava) za poskytnutí údaj z jejího vlastního mapování vrb a Pavlu ustykovi za cenné komentá e k rukopisu. Výzkum byl podpo en Interní Grantovou Agenturou P F P (IGA PrF P 2010/1 a 2011/3) a projektem Vytvo ení komplexního monitorovacího systému p írodního prost edí Moravskoslezského kraje (CZ0138). LITERATURA A PK (2011). Nálezová databáze A PK R. Cit. [ ]. ostupné na webu: <on-line databáze; portal.nature.cz>. B UDYŠ E. (1961b): Zoocecidie pavska a okolí I. P írodov dný asopis slezský, 22: B UDYŠ E. (1968): opln k k rozší ení hálek na vrbách na Morav a ve Slezsku. Acta Universitatis Agriculturea, 16: B L P., F L O Á K., KL J., F L O Á. Í M. (2008): Údržba št rkových lavic na ece stravici. Ochrana p írody, 62/6 [online: cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/udrzba sterkovych-lavic-na rece-ostravici.html]. C R. S H L A. (1990): Evolution of major models and processes of alluvial forest of the Rhine in the rift valley (France/Germany). Vegetatio, 88: L O Ý. (1887): Analytická kv tena ech, Moravy a rak. Slezska. Ed pp., Praha (ed ). [Ed. 1 ut: Analytická kv tena eská. Praha 1879] EL Q T., A J. TU L D A. (1988): Sexual dimorphism and between-year variation in owering, fruit set and pollinator behaviour in a boreal willow. Oikos, 53: E -BU D P. (2005): Genus illows (Salix.) in atvia. Ms, 27 p. [Ph Thesis, Promocijas darba kopsavilkums. Biolo ijas doktora zin tnisk gr da ieg šanai, Riga, atvia]. FO Á E. (1892): Kv tena Moravy a rakouského Slezska. Díl 1. Praha, 592 pp. F R. A, GU LL A. M, P G. E EDW D P. J. (2005): Survival and growth responses of Populus nigra, Salix elaeagnos and Alnus incana cuttings to varying levels of hydric stress. Forest Ecology and Management, 210: Ö DL E., FLO H F. D F. (2002): Weiden in Österreich und angrezenden Gebieten. niversität für Bodenkultur, ien, 159 pp. DÍL Z., O P., TLU Á V. (1992): Soupis botanických sbírek v eskoslovensku. 1. vydání. Vlastiv dné muzeum, lomouc, 73 pp. CH L J. M U L. (1976): Die Weiden Europas. Die Gattung Salix. A. Ziemsen-Verlag, ittenberg- utherstadt, 143 pp. CH L J. (1972): Poznámky k eskoslovenským druh m rodu Salix II. asopis slezského muzea, Série C, 11: CH L J. (1972): Salix daphnoides Vill. vrba lýkovcová. ást II. ruhy vrb vyšších poloh. Poznámky k eskoslovenským druh m rodu Salix II. asopis slezského muzea, Série D, 1: 1 2. CH L J. & KO LÍŽ J. (1990): 65. Salicaceae Mirbel vrbovité, pp In: Ý S. & SL Í B. (eds): Kv tena eské republiky 2. Academia, Praha, 540 pp. CHY Ý M., KU T., KO Í M., G UL H V. & U Y P. (eds) (2010): Katalog biotop eské republiky. 2. Vydání. Agentura ochrany p írody a krajiny R, Praha, 445 pp. J M P ísp vek k poznání ekologie a rozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na severní Morav. asopis slezského muzea, Série C, 26: KOU Ý P., PO LÁ O Á M., U Y P., Á M., T Á O Á J. & L O Ý. (eds) (2009): Výsledky oristického kurzu eské botanické spole nosti ve Vsetín (29. ervna 5. ervence 2008). Zprávy eské Botanické Spole nosti, 44, suppl. 1: K F. (1959a): P ísp vek k výskytu n kterých druh rodu Salix. v oblasti Rychlebských hor. P írodov dný asopis slezský, 20: K F. (1959b): Zajímavé vrby pavska (Slezsko, SR). P írodov dný asopis slezský, 20: K F. (1960): Salikologické pom ry jihovýchodní ásti soblažska (Slezsko, SSR). P írodov dný asopis slezský, 21: K F. (1961a): N kolik vzácných k íženc vrb z oblasti Slezska. P írodov dný asopis slezský, 22: K F. (1961b): N kolik zajímavých vrb z území Polska. P írodov dný asopis slezský, 22: K F. (1961c): Salix daphnoides Vill. v západní ásti Slezska. P írodov dný asopis slezský, 22: K F. (1961d): Vrba lýkovcová ve Slezsku. P írodov dný asopis slezský, 22: 2 4. K F. (1962): Vrba lýkovcová, v ela sky významná d evina. V ela ství, 15(96): 7.

9 10 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. U T. A G U W LD R. (2007): Studies on Vegetation Cover of the oungest unes of the wina Gate Barrier ( estern Polish Coast). Journal of Coastal Research, 23: MO L J. (1971): V ela sky významné vrby. V ela ství, 24(105)/2: MO L J., S. & KODO S. (1980): Vrby pro v elí pastvu. eský svaz v ela, Praha, 128 pp. N UHÄU LO Á Z. MO J. (2003): Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny. P ehled vegetace eské republiky. Svazek 4. Academia, Praha, 78 pp. N W HOL CH. (2003): Willows the genus Salix. Portland, Timber Press, 224 pp. P O Á. (2008): Vegetace št rkových náplav tok v severních Beskydech a jejich podh í. Ms. 45 pp. [Bakal. práce; depon in Úst. Bot. Zool.P ír. Fak. Masaryk. niv., Brno]. P U OU G., P Y J.-., G L J., BL H D E., U H F., R H D K., T. EL- A. (1997): Space- Time nits in Floodplains: The Example of the rac River pstream of Grenoble (French Alps). Global Ecology and Biogeography Letters, 6: POLÍ F. (1902): Názorná kv tena zemí koruny eské. Svazek 4. R. Prombergr, lomouc, 712 pp. PO LÁ O Á M., L O Ý., KOU Ý P., Á M., T Á O Á J., V ŠU R. J., VY LO Á M., O Ý M., U Y P. & H Y O Á. (2011): Rozší ení vybraných taxon cévnatých rostlin v C K Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování óry z let ). Zprávy eské Botanické Spole nosti, in press. P O HÁ F. (ed) (2001): erný a ervený seznam cévnatých rostlin eské republiky (stav v roce 2000). P íroda 18: R H CH., S HU S. PO HLOD P. (2007): Spatial Genetic Structure and Clonal iversity in an Alpine Population of Salix herbacea (Salicaceae). Annals of Botany, 99: ROH R. M Y M. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des mährischen Gouvernements oder systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. öster. Antheile Schlesiens wildwachsenden bis jetzt entdeckten phaenerogamen P anzen. Rudolf Rohrer Buchdruckereibesitzer und August Mayer ekonomie Verwalter., Brno, 217 pp. S DLÁ O Á M. PLÁŠ V. (2005): ervený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. asopis Slezského Muzea Opava, Série A, 54: S H L A. (1997): River ynamics as a Forest Process: Interaction between Fluvial Systems and Alluvial Forests in arge European River Plains. Botanical Reviews, 63: S H L A., C R. T OL M. (1992): Ecological Segregation between Closely Related Species in the Flooded Forests of the pper Rhine Plain. New Phytolist, 121: S L Ý V. (1987): Regionáln fytogeogra cké len ní SR (Mapa 1:750000). Academia, Praha. S L Ý V., Á O Á A., N U HLO Á., S DLÁ O Á M. & DO Á K. (eds) (1978a): Materiály ke kv ten Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové ásti stravské pánve. Práce a studie, 3: S O O A. K. (1999): Willows of Russia and Adjacent Countries. Taxonomical and Geographical Revision. Joensuu: niversity of Joensuu, 307 pp. SO HO M. (2011): Genetická struktura populací ohrožených horských druh vrb (Salix spp.). Ms., 55 pp. [ ipl. práce, depon. in: Knihovna katedry botaniky, P írodov decká fakulta P, lomouc]. S O Á E. (2011): Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) v Moravskoslezských Beskydech: vztahy mezi rozší ením, ekologii, popula ní strukturou a ohrožením druhu. Ms., 101 pp. [ ipl. pr., depon. in: Knihovna katedry botaniky, P írodov decká fakulta P, lomouc]. U O Á. (2007). Zhodnocení stavu b ehových porost toku eky Morávky (Moravskoslezský kraj). Práce a Studie Muzeum Beskyd (P ír. V dy), 19: U O Á. (2009). Vegetace í ních náplav vybraných tok Moravskoslezských Beskyd. Ms., 83 pp. [ ipl. pr., depon. in: Knihovna katedry botaniky, P írodov decká fakulta P, lomouc]. VO Á O Á M. & SU O Ý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprávy es. Bot. Spole. 36, Suppl. 1, 1 96.

10 B AH C E lánky Articles BÁRTO Á Eva VAŠUT adim J.: ozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na východní Morav a ve Slezsku DRO Á Vlasta, NO OT Ý Ivan, HÁ K Michal, FUK O Á Jitka, FA O arel H TT RG RO Á Eva: Mechorosty a cévnaté rostliny mok adní lokality olo na P edních loukách v Bílých arpatech RLO Á Bohdana KÁ KO Á Jana: Flóra na vybraných lokalitách západn od Valašského Mezi í í PO LÁ O Á Marie, OUT CKÝ Petr RU A Martin: afrán karpatský (Crocus heu elianus Herbert) na východní Morav O takar, ML K Ji í & PO OLDA Martin: ntioxida ní vlastnosti krajových odr d jabloní z regionu Bílých arpat OTTWALD lbert, Á Jan, B LÍ Vladimír, EL R Vladimír O K František: Motýli Bílých a Bielych arpat 1. dopln k O Á O Á Magdaléna: Ploštice (Heteroptera) pasínku osový v Huslenkách (Vsetínské vrchy) Krátká sd lení hort notes KÁ KO Á Jana, A ÁK Martin & AŠ AR omáš: ivizna brunátná Verbascum phoeniceum. (Scrophulariaceae) na Vsetínsku ( eská republika) O KA nd ej & AGÁ K an: Nové nálezy Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) ( oleoptera: hysodidae) na Morav ( eská republika) S T R ukáš, AŠ AR omáš & P TT R adim: Nové nálezy rohá e obecného (Lucanus cervus) a páchníka hn dého (Osmoderma barnabita) na Valašsku ( eská republika) M K Š Václav: Nálezy plcha lesního Dryomys nitedula ( odentia: liridae) ve vrcholových partiích masivu adhošt (Moravskoslezské Beskydy) Aktuality a Personálie Currents ews and Personals A ÁK Martin & KÁ KO Á Jana: Moravskoslezská pobo ka eské botanické spole nosti v roce R R Ji í & S T R ukáš: P íroda Valašska na webu aktualizace v roce Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, p ísp vková organizace & Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín, p ísp vková organizace, 2011 ISSN: ISBN: ISBN: Sponzorem je VicusMedicus, s. r. o.

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011 uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín R eceived: 21. 11. 2011 A cta C arp. cc., 2: 83 85, 2011 83 A ccepted: 24. 11. 2011 ISSN: 1804-2732 Nové nálezy

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Hranice M sto Hranice, které je k ižovatkou dopravních a inženýrských koridor, leží v prostoru Moravské brány p evážn na pravém b ehu eky Be vy, v nadmo ské výšce cca 260 m. Nejstarší zástavba m sta byla

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI TABULKOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI TABULKOVÁ ÁST ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE 30.1.2009 ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI TABULKOVÁ ÁST ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE 30.1.2009 ÍLOHA TEXTOVÉ

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální. Pokyny č. 41

Český úřad zeměměřický a katastrální. Pokyny č. 41 Český úřad zeměměřický a katastrální Pokyny č. 41 Českého zeměměřického a katastrálního ze dne 1. října 2012 č.j. ČÚZK 26730/2012-22 pro zápis druhu a do katastru nemovitostí Změna: ČÚZK-08951/2014-22

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů

Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů Průběžná zpráva V Hradci Králové dne 4.6.2013 Úvod Dřeviny jsou neodmyslitelnou součástí lidského života, které provázejí lidstvo

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jan Jelínek Jan Jelínek,

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří Sesuvy v Českém středohoří Martinská stěna u obce Čeřeniště Jan Klimeš, Tomáš Marek Exotické kouzlo krajiny Českého středohoří zanechá chladným jen málokterého návštěvníka a prakticky každý ví, že za jeho

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 581/055/2011 o cen obvyklé pozemku PK. 423/5, k.ú. P estavlky u Sedlce, obec Sedlec-Pr ice, zapsáno na LV. 304 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, KP Benešov Objednatel posudku:

Více

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem HORNÍ PĚNA BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Zátor Počet VTE: 1 Parametry VTE: výška osy rotoru: 100 m průměr rotoru: 100 m Popis lokality Katastrální

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava. Vsetín, 25. 6. 2015

Regionální operační program Střední Morava. Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava. Vsetín, 25. 6. 2015 Regionální operační program Střední Morava Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava Vsetín, 25. 6. 2015 Cíle ROP Střední Morava v oblasti bezmotorové dopravy výstavba regionálně významných

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Ochrana před povodněmi na horní Opavě

Ochrana před povodněmi na horní Opavě Foto 1: Řeka Opava v Branticích za povodně v květnu 1996 Přibližný charakter toku řeky Opavy v těžišti úseku, kde by bylo třeba dosáhnout zvýšení dnešního stupně povodňové ochrany. Foto 2: Řeka Opava v

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vimperk, 2009 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV 2.1. Lokalizace: Dolní úsek Hučiny je součástí širokého údolního systému na horním toku

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 NEMOVITÁ V C: 1.obvyklá ceny pozemku dle LV. 5255 v k.ú. Strá nice 2. 1/2 obvyklé ceny dle LV.153 v k.ú.strá nice Vlastníci pozemku: Paní Lenka Sklenáková,

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Plán péče o veřejnou zeleň

Plán péče o veřejnou zeleň Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 e- mail: info@mc-zbraslav.cz http: www.mc-zbraslav.cz Příloha číslo 1: Plán péče o veřejnou zeleň - textová

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Mezi hlavní témata MAS Kraj živých vod, z. s. v oblasti ochrany a využití minerálních pramenů patří:

Mezi hlavní témata MAS Kraj živých vod, z. s. v oblasti ochrany a využití minerálních pramenů patří: 2.6 Minerální prameny Nejvýznamnějším přírodním elementem území MAS Kraj živých vod, z. s. je voda, konkrétně prosté a minerální prameny. Množství kyselek vyvěrajících na tepelském panství zaujalo i jezuitského

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Most LAZ 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 03 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 03 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

REALIZAČNÍ ZÁMĚR CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH LEŠTINA

REALIZAČNÍ ZÁMĚR CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH LEŠTINA REALIZAČNÍ ZÁMĚR CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH LEŠTINA Srpen 2011 Cyklostezka Zábřeh - Leština Strana 1 (celkem 27) Název záměru: Cyklostezka Zábřeh Leština Místo stavby: k.ú. Leština u Zábřeha, (k.ú. Zábřeh na Moravě)

Více

v y d á v á s o u h l a s

v y d á v á s o u h l a s Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení péče o krajinu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Mgr. Hana Brožková Telefon: 221 982 322 E-mail:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4602/2014 NEMOVITOST: Pozemky parc. č. 3100/2, 3758/12, 3758/14 a 1/14 pozemků parc. č. 3758/5, 3758/11 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 023 11 Ex PZ objednávka odhadu ze dne 20.4.2011 místní šetření proběhlo dne 27.4.2011 za účasti bez účasti povinného jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Ing.

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171/14. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171/14. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 171/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2443, LV číslo 15, katastrální území Pohořelice u Napajedel, obec Pohořelice, okres Zlín a pozemku p. č. 2545/48, 3588/1, 2588/2,

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109-3446/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109-3446/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 109-3446/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 3 Vegetativní orgány

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

VIZP Vodohospodářské inženýrství

VIZP Vodohospodářské inženýrství VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí Přednáška č.3 3 Vodní toky Přirozené évodní ítoky Účel úprav vodních toků, návrhové veličiny Opevnění upraveného koryta Ekologizace l i vodních toků

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě.

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Navinování chmele Agrospol Velká Bystřice oznamuje všem zájemcům,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110-3447/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110-3447/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 110-3447/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 942, 1072/6, 1072/23, 1112 (PK) a 1115 (PK) v k.ú. Lhota u Vsetína, obec Lhota u Vsetína, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Ing. Jan Pastrnák Z 1 KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ZAHLAZENÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI NA KRAJINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NA DIAMO, S.P., O.Z.

Ing. Jan Pastrnák Z 1 KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ZAHLAZENÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI NA KRAJINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NA DIAMO, S.P., O.Z. Ing. Jan Pastrnák Z 1 KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ZAHLAZENÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI NA KRAJINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NA DIAMO, S.P., O.Z. ODRA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA zajišťuje od svého vzniku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0767-203/2014 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky v k.ú. Křemenice Vlastník pozemků: Havel Bohuslav, Krásná Hora nad Vltavou č.p. 89, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, vlastnictví

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 10. 2012 Jednací číslo: 2710/ZPZ/2012 Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2012 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice odbor stavební úřad tel. : 577 680 111 fax. : 577 933 369 e-mail : radnice@muotrokovice.cz FVE 20 s.r.o. Vídeňská 546/55 639 00 Brno zastoupená

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Znalecký posudek. č. 813-36/2015

Znalecký posudek. č. 813-36/2015 Znalecký posudek č. 813-36/2015 O ceně nemovitostí: parcely č. 623/1, 623/5, 624/1 dle KN, LV č. 2089, obec Ivančice, katastrální území Kounické Předměstí, okres Brno-venkov Objednavatel: Účel: Speciální

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2015

OCHRANA BIODIVERZITY 2015 OCHRANA BIODIVERZITY 2015 Monitoring / podrobné mapování určité lokality Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů Lužná a Lidečko (kvadráty 6774-ca a 6774-cb) David Černoch 100/RS Severomoravské

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás tímto vyzývá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání n a b í d k y na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 Slovo úvodem Rok 2012 bude pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nadále rokem velkých investičních aktivit, které se negativně projeví na provozu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5608 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2622/3 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: Alšova 2622/1, 750 02

Více

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice ZADÁNÍ Předmětem zadání bylo návrh nového komplexního řešení lokality " U točny v Domamyslicích". Domamyslice jsou městkou částí a nacházejí se na západní straně města Prostějova. Řešená část se je přímo

Více

Jak pracovat s mapou a atlasem. návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na

Jak pracovat s mapou a atlasem. návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Vyučující zadá najděte v mapě pojem Velička a řekněte mi o co se jedná? Jak na to??? návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

HPM LAZ 01 (10.12.2013, Mareš Tomáš, Ing.) Most LAZ 01. Most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 12

HPM LAZ 01 (10.12.2013, Mareš Tomáš, Ing.) Most LAZ 01. Most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 12 Most LAZ 01 Most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 12 Objekt: Most ev. č. LAZ 01 (Most v obci Láz přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku provedl:

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/18312/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s jinou stavbou bez čp./če., příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 59/1, st.p.č. 59/2 a p.p.č. 1/2, k. ú. Odolice, obec Bělušice,

Více

Ozna ení prvku: LBC 1

Ozna ení prvku: LBC 1 Ozna ení prvku: LBC 1 Za Šenke lokální biocentru ve dn údolí Pruského potoka a navazujícího bo ního suchého údolí západn od jižní ásti zastav ného úzeí obce Západní okraje vyezené plochy biocentra protéká

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 2

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 2 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 2 Lipník nad Bečvou 14. února 2013 Popis činnosti organizace

Více

ZPRACOVATEL: S-projekt plus a.s. Zlín T. Tomá e Bati 508 762 73 ZLÍN

ZPRACOVATEL: S-projekt plus a.s. Zlín T. Tomá e Bati 508 762 73 ZLÍN 03-6003 - 012 KUROVICE - urbanistická studie 1 PO IZOVATEL : Obec Kurovice ZPRACOVATEL: S-projekt plus a.s. Zlín T. Tomá e Bati 508 762 73 ZLÍN editel a.s. : Ing. arch. Franti ek Balajka Vedoucí ateliéru

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více