ISSN: TOM. 2 / uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín"

Transkript

1 ISSN: TOM. 2 / 2011 uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

2 R eceived: A cta C arp. cc., 2: 3 10, A ccepted: ISSN: Rozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na Morav a ve Slezsku Distribution of the violet willow (Salix daphnoides Vill.) in Moravia and Silesia Eva BÁRTOVÁ 1 & Radim J. VAŠUT 2 1 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, CZ Frýdek-Místek; 2 Univerzita Palackého v Olomouci, P írodov decká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitel 11, CZ Olomouc; Keywords: Czech Republic, chorology, Moravskoslezské Beskydy Mts., Salix Abstract: The violet willow (Salix daphnoides) is endangered species of Czech autochthonous Flora. It is sparsely distributed across the country, with the only higher frequency in the Carpathian region of eastern Moravia and Silesia. It is traditionally considered to be autochthonous in the Carpathians only. This study presents knowledge on its historical and recent chorology in the range of its expected natural distribution range. Recent distribution of species is discussed in a view of research on its biology and its population genetics in the Moravian Carpathians. ÚVOD ele vrbovité (Salicaceae) pat í k taxonomicky složitým skupinám óry st ední Evropy. Pro naše domácí zástupce této eledi, rody topol (Populus) a vrba (Salix), je charakteristické, že díky zna né morfologické redukci kv t mají omezený po et generativních determina ních znak a zárove zna nou plasticitu ve vegetativních znacích (p edevším tvaru listové epele). Již takto nesnadná determinace zástupc této eledi je navíc znásobena zna nou mírou hybridizace mezi n kterými druhy. Vrba lýkovcová (Salix daphnoides Vill.) je vel mi dekorativní druh, který je rozší en v ho - rách st ední a jižní Evropy (Alpy, Karpaty, Vo gézy, Schwarzwald, severní ást Apenin, vzácn Pyreneje), podél východního pob eží Baltského mo e a v jižní a st ední Skandinávii (CH L M U L 1976; S O O 1999; Ö- DL et al. 2002; N W HOL 2003; E - BU D 2005). ruh je ekologicky vázán p edevším na horské prost edí se specializací na život v aktivní zón záplavového území. Pro tato prost edí jsou typické extrémní podmínky dovolující p ežít jen adaptovaným druh m, které utíkají p ed konkurencí z jiných stanoviš (EL Q et al. 1988; S O O 1999; F et al. 2005; R H et al. 2007; B L 2008). V Evrop jsou biotopem Salix daphnoides b ehy horských a podhorských ek v pís itých, št rkovitých a balvanitých aluviích. ruh se také vyskytuje na sypkých pís itých dunách podél pob eží Baltského mo e (S O O 1999; U G U W LD 2007). Je vázán p edevším na horní ásti tok, na í ní náplavy v divo ícím a anastomózním úseku; sm rem k dolní ásti toku jeho hojnost klesá (C S H L 1990). Salix daphnoides osídluje propustné, mokré a vlhké p dy s neutráln i slab bazickou reakcí (p 8,5), hojn roste na vápencích s obsahem % CaC 3. Tato preference je z etelná nap íklad z charakteru rozší ení druhu ve Vysokých a Belianských Tatrách (CH L 1972). Preferuje porézní a eutro cký substrát, zvlášt pís itý a št rkový (C S H L 1990; S H L et al. 1992; S H L 1997; P U OU et al. 1997; N UHÄU LO Á MO 2003; U G U W LD 2007). ruh je uvád n jako

3 4 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. diagnostický druh svazu Salicion eleagno-daphnoidis (CHY Ý et al. 2010; N UHÄU LO Á MO 2003). V eské republice je p vodní rozší ení druhu omezeno na št rkové náplavy st edních tok ek v podh í Moravskoslezských Beskyd (CH L 1972), kde roste p edevším ve spole enstvu svazu Salicion elaeagni-daphnoidis. Ekologická vazba na tento typ spole enstva zp sobuje zna nou zranitelnost druhu v R, a ten je proto za azen do erveného seznamu cévnatých druh rostlin R v kategorii C3 (P O HÁ 2001), stejn jako v erveném seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (S DLÁ O Á PLÁŠ 2005). P irozený výskyt Salix daphnoides na stanovištích mimo št rkové náplavy divo ících ek je spíše sporadický. V Evrop je nap íklad známý výskyt v nížinách Pobaltí (S O O 1999; E - BU D 2005; U G U W LD 2007). V eské republice jsou známé etn jší výskyty v biotopech svaz Calthion palustris, p ípadn Alnion incanae, a to i v oblastech p vodního rozší ení druhu. P vodnost podobných výskyt je však nejistá. Vrba lýkovcová je díky nápadnému ojín ní v tví, leskle tmavozeleným list m a pom rn nevelkému vzr stu také oblíbenou okrasnou vrbou. Zárove díky asnému kvetení (náleží do podrodu Vetrix) byla v minulosti vyhledávanou medonosnou d evinou vysazovanou p i venkovských usedlostech (K 1962; MO L 1971; CH L 1972; MO L et al. 1980). ruh je proto dlouhodob p stován i ve volné p írod, a proto zna ný po et míst výskytu v R má sekundární charakter. Na území R zmi ují druh ROH M Y (1835) ve svém soupisu kv teny a nazývají jej Lorbeerblättrige Weiden. L O Ý (1879) uvádí Salix daphnoides v Analytické kv ten eské; na jeho údaje o rozší ení druhu navazuje POLÍ (1902), který druh nazývá vrba lýkovcová ranní, S. praecox oppe. alší obec ný údaj zmi uje pro Kv tenu Moravy a Ra kouského Slezska FO Á (1892). Podrobn ji a komplexn ji z hlediska výskytu, biologie a ekologie druhu se tématem zabývá až ve 20. století K (1961) a CH L (1972). hospodá ském, zvlášt v ela ském, významu Salix daphnoides referuje K (1962), MO L (1971), CH L (1972) a J (1977). Auto i shodn uvád jí, že pro asné kvetení je vrba lýkovcová atraktivní d evinou pro v ely. P ehled lokalit s výskytem Salix daphnoides v R dodává K (1959a, b, 1961a, b, c, d), B UDYŠ (1961b, 1968), který se zabývá studiem zoocecidií na d evinách. J (1977) popisuje výskyt Salix daphnoides na títecku. Rozší ení Salix daphnoides na št rkových náplavech beskydských ek áste n komentuje P O Á (2008) a U O Á (2007, 2009). Cílem této studie byla revize sou asného a historického rozší ení druhu v místech p edpokládaného p vodního výskytu v R. raz byl kladen na revizi vybraných po etn jších populací, které potenciáln zasluhují zvýšenou pozornost z hlediska praktické ochrany druhu. Cílem bylo rovn ž zhodnotit biologickou hodnotu populací a p isp t do diskuze o p vodnosti a nep vodnosti n kterých populací v Moravskoslezských Beskydech a p ilehlém regionu. METODIKA Jelikož za p vodní rozší ení druhu v R je považován pouze širší region Moravskoslezských Beskyd (CH L 1972; CH L & KO LÍŽ 1990), bylo rozší ení druhu studováno pouze v obvodech Karpatského mezofytika a Kar patského oreofytika (viz S L Ý 1987). Rozší ení bylo zpracováno na základ 1) vlastního terénního pozorování, 2) excerpce dat z literatury, 3) studia herbá ových doklad deponovaných ve ve ejných herbá ových sbírkách a 4) výstup oristických databází. Studovány byly jmenovit herbá e: BRNM, BRN, CB, FM, GM, R, IT, MP, NJM,, M, SM, P, PR, PRC, R Z ( DÍL et al. 1992; VO Á O Á & SU O Ý 2001). ata byla erpána z Nálezové databáze A PK R (A PK 2011) a atabáze Správy C K Beskydy. okality byly se azeny dle fytogeogra ckého len ní eské republiky (S L Ý 1987). okalizace herbá ových dat odpovídá údaj m ze sched, ímž mohou n které sb ry p edstavovat identické lokality; pro výskyty, u kterých je zcela z ejmé, že se jedná o identické lokality, jsou alternativní popisy vloženy do hranatých závorek. Údaje z oristických

4 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. 5 databází jsou zobrazeny pouze v p ehledové mapce ( br. 1). Kv li absenci dokladového materiálu k t mto údaj m jsou v p ehledu lokalit vypsány jen výskyty, které jsme ov ili vlastním terénním pozorováním. Pro neznámé datum sb ru byla použita zkratka s.d. [sine dato ~ bez data], pro neznámého sb ratele s. coll. [sine collectore ~ bez sb ratele], pro ne itelný zápis jména sb ratele coll.?. Podkladem pro vznik tohoto lánku bylo mapování a genetické analýzy širších studií a diplomových prací. etailn jší informace o mapování, biologickém a genetickém pozadí populací jsou shrnuty v nepublikovaných manuskriptech (SO HO 2011; S O Á 2011). VÝSLEDKY Rozší ení Salix daphnoides v karpatské oblasti východní Moravy a Slezska Celkový charakter rozší ení ve studované oblasti p ináší mapa ( br. 1). Následuje vý et zjišt ných lokalit. Karpatské mezofytikum 76a. Moravská brána vlastní: ipník nad Be vou: zámek (1899 A. Oborny, BRNM). Slavkov u ipníka [Schlock bei ipnik] (1899 A. Oborny, PRC). Byst ice pod ostýnem: b eh potoka Kozralka, 340 m n. m. (1996 I. Duro ová, BRN ). ernotín: u ernotína, 260 m n. m. (1960 F. Gregor, BRN ). Milotice nad Be vou: 256 m n. m. (1961 J. Chmela, BRN ). Milotice: louky u Milotic (1921 J. Šmarda, PR). ustope e nad Be vou: p stována v zahrad (1894 Alfried, BRNM). ustope e nad Be vou: b ehový porost p i levém b ehu Be vy poblíž mostu silnice ustope e nad Be vou N metice, asi 1,5 km JZ od farního kostela v centru obce, 260 m n. m. (2007 not. R. J. Vašut). ustope e nad Be vou: plocha S od silnice (N metice ustope e nad Be vou) ca 0,4 km Z od železni ní stanice, silni ní krajnice a p íkop, 265 m n. m. (2008 not. J. Danihelka; in KOU Ý et al. 2009). P íbor: na b ehu ubiny mezi P íborem a rnholcem (1901 coll.?, BRNM). P íbor: na ubin u P íbora br. 1. Rozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides) v karpatské oblasti východní Moravy a Slezsku. Prázdná kole ka ( ) p edstavují historické údaje (herbá ové sbírky a literární údaje), šedé údaje ( ) p edstavují výstupy z oristických databází a plná kole ka ( ) p edstavují autory potvrzené lokality. Fig. 1: Distribution of violet willow (Salix daphnoides) in eastern Moravia ( ) are historical records (herbarium and literature records), lled with grey ( ) are data from oristic databases and full dots ( ) are localities con rmed in the eld by authors.

5 6 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. [Freiberg] (1887 Czižek, PRC). rnholec nad ubinou: [ ürnholz] (1887 Czižek, PRC). rnholec nad ubinou: na ubin p i rnholci (1887 Czižek, BRNM). V t kovice u ubiny: na prot jším b ehu ubiny naproti rnholci (1924 Wise, BRNM). Frenštát pod Radhoštem: osada Valcha, 1 km severn od Frenštátu pod Radhoštem, í ka ubina, levý b eh, 360 m n. m. (1996 R. J. Vašut, BRN ; 1996 R. J. Vašut, ) 77c. Ch iby: Spytihn v: h bitov (1955 Pajchl, CB). 78. Bílé Karpaty lesní: openík: v sedle mezi Vel kým openíkem a Mikul iným vrchem, se - ver, 650 m n. m. (1961 J. Chmela, BRN ). Vá - penice: (1961 J. Chmela, BRNM; 1961 S. Pokorný, BRN ). títná nad Vlá í: (1955 Pajchl, CB). 79. Zlínské vrchy: hotsko: Vizovice- hotsko, 320 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). 80a. Vsetínská kotlina: Valašské Mezi í í: u Valašského Mezi í í (s. d. E. Bayer, BRN ). Vsetín: b eh Be vy, 360 m n. m. (1880 J. Bubela, BRNM). Vsetín: ve vrboví nez ídka, (1882 J. Bubela, PR). Vsetín: Vsetín u Be vy po ídku (1880 J. Bubela, PRC). ov zí: údolí Tisové u potoka (s. d. G. í an, PR) Vid e: h eben 650 m n. m. (1959 Chmela, BRN ; 1962 J. Chmela, BRNM). Zub í: p i Be v u Zub í (1919 F. Schustler, PR). Zub í: v buku p i Be v u Zub í (1919 F. Schustler, PR). olní Be va: 430 m n. m. (1960 Gregor, BRN ). 81. Hostýnské vrchy: ržková: údolí evnice, 350 m n. m. (1962 J. Chmela, BRNM; 1962 J. Chmela, BRN ). 82. Javorníky: orní ide : náves (s. d. A. Richter, GM). ov zí: (1929 G. í an, BRN ). ov zí: Tisové ([1929] G. í an, GM). ov zí: Tisové u K upal (1929 G. í an, GM). alenkov: v západní ásti obce, asi 300 m od mostu p es Vsetínskou Be vu sm rem do osady inotice, na zahrádce podél pot ku (2010 E. Stanovská, ). alenkov: pravý b eh lubokého potoka (pravostranného p ítoku Vsetínské Be vy) 50 m od kapli ky, 450 m n. m. (2010 E. Stanovská, ). alenkov: jasanová olšina p i pravém b ehu pot ku ušová, v údolí ušová asi 1 km od soutoku se Vsetínskou Be vou (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice, osada Bzové: b ehový porost (jasanová olšina) podél Bzového potoka, 4 km JJV od vrcholu Solán (860 m), 500 m n. m. (2009 R. J. Vašut & E. Stanovská,, foto). [Karolinka: východn od obce Karolinka, asi 600 m severn od silnice vedoucí mezi Karolinkou a Velkými Karlovicemi, na pravé stran od Bzového potoka (2010 E. Stanovská, )]. Velké Karlovice: u potoka Pluskovec, 550 m n. m. (1961 J. Chmela, BRN ). Velké Karlovice: údolí eskové, pravý b eh Be vy,. p. 340, 550 m n. m. (1941 V. Pospíšil, BRNM; 1941 V. Pospíšil, PRC) Velké Karlovice, Fojt v vrch (633 m): osada na S svahu kopce, 0,6 km SSV od vrcholu, 570 m n. m. (2009 R. J. Vašut & E. Stanovská, ) [Velké Karlovice: severn od židovského h bitova, 580 m n. m. (2010 E. Stanovská, )]. Velké Karlovice: u stavení na lesní cest vedoucí k. p 730. Z od kapli ky, v ásti obce Malé Karlovice (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice: pravý b eh Tis avského potoka v osad Tis avy, u stavení s. p 230 (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice: jižn od ásti obce Malé Karlovice na zpevn né cest, osada Potoky na b ehu levostranného p ítoku Tis avského potoka, cca 160 m od hájenky (2010 E. Stanovská, ). Velké Karlovice: b ehové porosty podél Tís avského potoka, v intravilánu osad Malé Karlovice a Tís avy, m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut & E. Stanovská, ). 83. Ostravská pánev: Stará Ves nad nd ejnicí: b eh nd ejnice v dolní ásti obce, mohutný strom ve stromovém porostu (1991 s. coll., SM). 84a. Beskydské podh í: eladná: údolí, 580 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). eladná (distr. Frýdek-Místek): št rkový náplav na pravém b ehu eladenky, asi 3,5 km SZ od vrcholu Smrku (1276 m), 470 m n. m. (2010 not. L. Kle ková). Na lokalit byl zaznamenán výskyt S. reuteri (det. R. J. Vašut 2010). Frýdlant nad stravicí: b eh stravice u Frýdlantu (1901 coll.?, BRNM). Baška (distr. Frýdek- Místek): št rkový náplav na pravém b ehu eky stravice, cca 800 m jižn od silni ního mostu v Bašce, ca 310 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut, ). Baška: podél potoka í ka, asi 1,5 km jižn od obce, 330 m n. m. (1975 J. Koblížek, BRN ; not. J. Koblížek in S L Ý et al. 1978).

6 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. 7 ískovec u Frýdku: b eh stravice (1927 Weber, BRN ). Frýdek Místek: v okolí Místku sázená (1887 F. Gogela, PR). Frýdek Místek: V okolí Místku u b eh (1890 F. Gogela, PR). Frýdek Místek: eka Morávka, 2 km proti proudu, 310 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). Frýdek-Místek: [Friedek] (1928 eber, PRC; 1929 Weber, PRC). Staré M sto u Frýdku: b eh stravice (1926 Weber, BRN ). Vyšní hoty: št rkové náplavy Morávky v míst p es most spojující východní ást obce Vyšní hoty s osadou ve Vyšních hotách Kamenec z toho místa dále na jihovýchod proti sm ru toku (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : levý b eh lše (št rkový náplav) 400 m JZ od železni ní stanice Vendryn (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : levý b eh lše p ed mostem u zelené turistické zna ky Karpentná p i ústí pot ku iderov do lše (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : osada Karpentná, na b ehu lubokého potoka (levostranném p ítoku lše) asi 200 m od ústí do lše (2010 E. Stanovská, ). Vendryn : št rkový náplav í ky Kopytná, asi 200 m od mostu p es í ku Kopytnou spojující osady Na Pasekách a Zaolší (2010 E. Stanovská, ). Byst ice nad lší: pravý b eh lše: št rkový náplav, Z od železni ního nádraží Byst ice nad lší (2010 E. Stanovská, ). Byst ice nad lší: í ní náplav Kopytné, cca 1 km od ústí Kopytné do lše, 365 m n. m. (2008 L. Šigutová, FMM). Byst ice nad lší: v obci za železni ní tratí, 450 m od železni ního nádraží po trati sm rem na rádek ve Slezsku (2010 E. Stanovská, ). Jablunkov: dolní tok Radvanského potoka k levostrannému p ítoku, 400 m n. m. (not. Král & Sutorý in S L Ý et al. 1978). Písek (u Jablunkova): št rkové náplavy lše, v západní ásti obce (1975 J. Koblížek, BRN ). Písek: št rkové náplavy eky lše v Z ásti obce, 400 m n. m. (not. J. Koblížek & K. Sutorý in S L Ý et al. 1978). 84b. Jablunkovské meziho í: Mosty u Jab lunkova: Skalka Jablunkovský pr smyk, 900 m n. m. (1959 J. Chmela, BRN ). Karpatské oreofytikum 99a. Radhoš ské Beskydy. olní Be va: mok- adní louka, JZ pod vrcholem Be ovská Ky era (783 m n. m.), p i kraji cesty lesní cesty, 720 m n. m. (2010 E. Stanovská, ). utisko-sola nec, Poskla (576 m): remíz podél potoka na S svahy kopce, ca 1 km SZ od kostela sv. Josefa v centru obce, 500 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). utisko-solanec: po pravé stran silnice z utiska-solance na Prost ední Be vu, levý b eh Soláneckého potoka (1993 R. J. Vašut, ; 2001 R. J. Vašut & M. Vašutová, ; 2009 R. J. Vašut & E. Stanovská, ; 2010 E. Stanovská, ). Prost ední Be va: Be ovská Ky era (783 m), vlhká louka 250 m JZ od vrcholu, 750 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). Prost ední Be va: p i potoku Kn hyn pod Skalami na orní Be v (1919 F. Schustler, PR). orní Be va, ervenec (759 m): remíz 0,5 km V od vrcholu, ca 670 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová) [ orní Be va: mok adní louka, v terénní sníženin skupinka 3 jedinc, S od osady ervenec, 340 m V od vrcholu ervenec (759 m n. m.), 650 m n. m. (2010 E. Stanovská, )]. orní Be va: u p ehrady, 550 m n. m., (1961 J. Chmela, BRN ). orní Be va, osada Vašútky: p i levostranném p ítoku Rožnovské Be vy, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m), 650 m n. m. (1993 not. R. J. Vašut; 2002 not. R. J. Vašut). orní Be va, umenec: vlhká louka, bývalé pastviny na J exponovaném svahu, 0,7 km SV od vrcholu Kobylské (804 m), 730 m n. m. (2000 R. J. Vašut & M. Vašutová, ). orní Be va, osada luboký: b ehový porost podél lubokého potoka, 1,5 km ZJZ od kostela všech Svatých v centru obce, 550 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). orní Be va, remíz podél potoka J od p ehrady, asi 1,2 km SSV od vrcholu Soliska (833 m), 580 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová. orní Be va, osada Me úvka: remíz 750 m VSV od vrcholu Kobylské (804 m) (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová). [Bílá:] Bumbálka: u silnice, 850 m n. m., (1959 J. Chmela, BRN ). Bílá, osada Kaval anky: vlhká pchá ová louka v Z ásti osady, 2 km JZ od vrcholu hory Bobek (871 m), 700 m n. m. [Bílá: SV od vrchu Ježule, pravý b eh Kaval anského potoka, osada Kaval anky, pchá ová louka, 695 m n. m.]. (2003 R. J. Vašut & M. Vašutová, ; 2009 R. J. Vašut & E. Stanovská,, 2010 E. Stanovská, ) Morávka: 340 m n. m. (1927 Weber, BRN ; 1958 J. Chmela, BRNM;

7 8 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J J. Chmela, BRN ). Staré amry, osada s ana: mok adní louka, asi 1 km VSV od vrcholu Klubovce (838 m), 590 m n. m. (2003 R. J. Vašut & M. Vašutová, ). stravice: b eh stravice p i nejv tším p iblížení eky se železnicí a silnicí vedoucí sm rem k obcím Frýdlant nad stravicí a Staré amry (2010 E. Stanovská, ). stravice: b eh stravice proti železni ní stanici stravice zastávka p i PP Koryto eky stravice (2010 E. Stanovská, ). Morávka: b eh Morávky 2 km proti proudu, 310 m n. m. (1959 J. Chmela, BRNM). Morávka: Skalka, 900 m n. m. (1959 J. Chmela, BRNM). orní omná: b eh omné asi 100 m jižn od obecního ú adu v orní omné, p i okraji silnice vedoucí k osad Ky mol (2010 E. Stanovská, ). orní omná: potok Jelitov u Velkého Polomu (1958 J. Chmela, BRN ; 1958 J. Chmela, BRNM). orní omná: háj Mionší (1958 J. Chmela, BRNM; 1958 J. Chmela, BRN ). olní omná: eka omná (1958 J. Chmela, BRN ). orní omná: fragmenty št rkových náplav a b ehové porosty podél toku omné, nedaleko osady Stoligy, asi 1 km Z od vrcholu Mionší (883 m), 500 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut,, 2010 leg. E. Stanovská, ). DISKUZE Vrba lýkovcová pat í k vzácn jším druh m eské kv teny. Podle erveného seznamu (P O- HÁ 2001) je hodnocena jako ohrožená (C3). P estože má roztroušený výskyt po celém území eské republiky, nejv tší frek vence výskytu je v severovýchodní ásti Moravy a Slezska. Stávající studie potvrdila výskyt druhu na 19 lokalitách ve fytochorionu (84.) Podbeskydská pahorkatina, 17 lokalit v Radhoš ských Bes kydech, 14 lokalit v Javorníkách a 12 lokalit v Moravské brán vlastní. Na základ t chto údaj obecn o výskytu druhu v regionu referují rovn ž PO LÁ O Á et al. (2011). Z historických údaj o výskytu druhu v regionu by se mohlo zdát, že je zde roztroušen až hojn rozší en. P esto je frekvence výskytu druhu v re gionu pon kud odlišná. V tšina po etn jších populací je vázána pouze na podbeskydské toky, které mají zachovánu alespo áste nou schopnost vytvá- et št rkové náplavy. Po etné populace lze nalézt proto na tocích lše, omná, Morávka, stravice a v menší mí e eladenka a ubina. Naopak populace v Beskydech (fytochorion 99a.) jsou (až na výjimky) tvo eny málo po etnými populacemi, nez ídka pouhým jedincem. Podrobn ji o vybraných populacích referujeme v práci S O Á (2011). Pro praktickou ochranu druhu je krom znalosti výskytu d ležité znát ekologické a genetické souvislosti beskydských populací. Zajímavá zjišt ní p ineslo studium biologických vlastností populací (S O Á 2011). Pou ze populace osídlující št rkové náplavy spole enstev svazu Salicion eleagno-daphnoidis ma - jí rozr zn nou v kovou strukturu po pu la cí. Na opak u populací ve fytochorionech Radhoš ské Beskydy a Javorníky (tj. geogra cky v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských vrších a Javorníkách) je obvykle p evaha starších v kových stádií s nízkou schopností zmlazování. Tyto populace jsou vázané na biotopy vlhkých pchá ových luk (svaz Calthion palustris) nebo pob ežní olšiny (svaz Alnion incanae), které mají silné antropické ovlivn ní. Ve vybraných beskydských populacích t chto biotop (jmenovit na lokalitách Bílá: Kaval anky, orní Be va: luboké, Prost ední Be va: Be- ovská Ky era, ervenec, utisko-solanec: Solánecký potok, Velké Karlovice: Tis avy, Bzové a alenkov: inotice) jsme srovnávali zastoupení jednotlivých pohlaví (S O Á 2011). Ve všech srovnávaných populacích jsme zjistili p ítomnost pouze jednoho, a to sam ího pohlaví. Shrneme-li údaje o populacích Salix daphnoides v Beskydech, zjistíme, že se od populací v Podbeskydí liší nevyrovnanou v kovou strukturou, vazbou na biotopy, které jsou pro pionýrskou d evinu netypické, a extrémn nevyváženým pom rem zastoupení pohlaví. Tento kontrastní rozdíl vybízí k hypotéze o nep vodnosti beskydských populací. Tuto hypotézu potvrdil Sochor (SO HO 2011) studiem genetické struktury populací. Analýza kodominantních molekulárních marker (mikrosatelit ) ukázala, že výše citované beskydské populace jsou tvo eny vždy jedním genetickým klonem, naopak populace na št rkových náplavech jsou geneticky variabilní. Tento fakt potvrzuje, že populace ve vlhkých pchá ových loukách a v ol-

8 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. 9 šových luzích podél nedivo ících horských potok v Javorníkách a Radhoš ských Beskydech jsou nep vodní a pocházejí z výsadby. Pro praktickou ochranu vrby lýkovcové je proto nutné chránit p edevším biotop št rkových náplav (zvlášt na ece lši, omné, Morávce a stravici). I p esto, že výskyty dru - hu v Beskydech p edstavují nep vodní výsadby, považujeme za d ležité chránit i tyto po pulace. V mnoha p ípadech (nap. Velké Kar lovice: Tís avy, Bílá: Kaval anky, Velké Karlovice: Fojt v vrch aj.) se jedná o statné a pravd podobn zna n staré exemplá e, které byly v místech vysázeny v dobách p vodního valašského hospoda ení. omníváme se, že i tyto nep vodní (pro v ela ské ú ely vysazené) populace se staly nedílnou sou ástí valašské krajiny. POD KOVÁNÍ Cht li bychom pod kovat Marii Popelá ové (Správa C K Beskydy, Rožnov pod Rad hošt m) za poskytnutí cenných údaj o výskytu druhu z databáze C K Beskydy a za podn tné komentá e k manuskriptu. ále d kujeme ucii Kle kové ( strava) za poskytnutí údaj z jejího vlastního mapování vrb a Pavlu ustykovi za cenné komentá e k rukopisu. Výzkum byl podpo en Interní Grantovou Agenturou P F P (IGA PrF P 2010/1 a 2011/3) a projektem Vytvo ení komplexního monitorovacího systému p írodního prost edí Moravskoslezského kraje (CZ0138). LITERATURA A PK (2011). Nálezová databáze A PK R. Cit. [ ]. ostupné na webu: <on-line databáze; portal.nature.cz>. B UDYŠ E. (1961b): Zoocecidie pavska a okolí I. P írodov dný asopis slezský, 22: B UDYŠ E. (1968): opln k k rozší ení hálek na vrbách na Morav a ve Slezsku. Acta Universitatis Agriculturea, 16: B L P., F L O Á K., KL J., F L O Á. Í M. (2008): Údržba št rkových lavic na ece stravici. Ochrana p írody, 62/6 [online: cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/udrzba sterkovych-lavic-na rece-ostravici.html]. C R. S H L A. (1990): Evolution of major models and processes of alluvial forest of the Rhine in the rift valley (France/Germany). Vegetatio, 88: L O Ý. (1887): Analytická kv tena ech, Moravy a rak. Slezska. Ed pp., Praha (ed ). [Ed. 1 ut: Analytická kv tena eská. Praha 1879] EL Q T., A J. TU L D A. (1988): Sexual dimorphism and between-year variation in owering, fruit set and pollinator behaviour in a boreal willow. Oikos, 53: E -BU D P. (2005): Genus illows (Salix.) in atvia. Ms, 27 p. [Ph Thesis, Promocijas darba kopsavilkums. Biolo ijas doktora zin tnisk gr da ieg šanai, Riga, atvia]. FO Á E. (1892): Kv tena Moravy a rakouského Slezska. Díl 1. Praha, 592 pp. F R. A, GU LL A. M, P G. E EDW D P. J. (2005): Survival and growth responses of Populus nigra, Salix elaeagnos and Alnus incana cuttings to varying levels of hydric stress. Forest Ecology and Management, 210: Ö DL E., FLO H F. D F. (2002): Weiden in Österreich und angrezenden Gebieten. niversität für Bodenkultur, ien, 159 pp. DÍL Z., O P., TLU Á V. (1992): Soupis botanických sbírek v eskoslovensku. 1. vydání. Vlastiv dné muzeum, lomouc, 73 pp. CH L J. M U L. (1976): Die Weiden Europas. Die Gattung Salix. A. Ziemsen-Verlag, ittenberg- utherstadt, 143 pp. CH L J. (1972): Poznámky k eskoslovenským druh m rodu Salix II. asopis slezského muzea, Série C, 11: CH L J. (1972): Salix daphnoides Vill. vrba lýkovcová. ást II. ruhy vrb vyšších poloh. Poznámky k eskoslovenským druh m rodu Salix II. asopis slezského muzea, Série D, 1: 1 2. CH L J. & KO LÍŽ J. (1990): 65. Salicaceae Mirbel vrbovité, pp In: Ý S. & SL Í B. (eds): Kv tena eské republiky 2. Academia, Praha, 540 pp. CHY Ý M., KU T., KO Í M., G UL H V. & U Y P. (eds) (2010): Katalog biotop eské republiky. 2. Vydání. Agentura ochrany p írody a krajiny R, Praha, 445 pp. J M P ísp vek k poznání ekologie a rozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na severní Morav. asopis slezského muzea, Série C, 26: KOU Ý P., PO LÁ O Á M., U Y P., Á M., T Á O Á J. & L O Ý. (eds) (2009): Výsledky oristického kurzu eské botanické spole nosti ve Vsetín (29. ervna 5. ervence 2008). Zprávy eské Botanické Spole nosti, 44, suppl. 1: K F. (1959a): P ísp vek k výskytu n kterých druh rodu Salix. v oblasti Rychlebských hor. P írodov dný asopis slezský, 20: K F. (1959b): Zajímavé vrby pavska (Slezsko, SR). P írodov dný asopis slezský, 20: K F. (1960): Salikologické pom ry jihovýchodní ásti soblažska (Slezsko, SSR). P írodov dný asopis slezský, 21: K F. (1961a): N kolik vzácných k íženc vrb z oblasti Slezska. P írodov dný asopis slezský, 22: K F. (1961b): N kolik zajímavých vrb z území Polska. P írodov dný asopis slezský, 22: K F. (1961c): Salix daphnoides Vill. v západní ásti Slezska. P írodov dný asopis slezský, 22: K F. (1961d): Vrba lýkovcová ve Slezsku. P írodov dný asopis slezský, 22: 2 4. K F. (1962): Vrba lýkovcová, v ela sky významná d evina. V ela ství, 15(96): 7.

9 10 A C H D L BÁ O Á E. V ŠU R. J. U T. A G U W LD R. (2007): Studies on Vegetation Cover of the oungest unes of the wina Gate Barrier ( estern Polish Coast). Journal of Coastal Research, 23: MO L J. (1971): V ela sky významné vrby. V ela ství, 24(105)/2: MO L J., S. & KODO S. (1980): Vrby pro v elí pastvu. eský svaz v ela, Praha, 128 pp. N UHÄU LO Á Z. MO J. (2003): Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny. P ehled vegetace eské republiky. Svazek 4. Academia, Praha, 78 pp. N W HOL CH. (2003): Willows the genus Salix. Portland, Timber Press, 224 pp. P O Á. (2008): Vegetace št rkových náplav tok v severních Beskydech a jejich podh í. Ms. 45 pp. [Bakal. práce; depon in Úst. Bot. Zool.P ír. Fak. Masaryk. niv., Brno]. P U OU G., P Y J.-., G L J., BL H D E., U H F., R H D K., T. EL- A. (1997): Space- Time nits in Floodplains: The Example of the rac River pstream of Grenoble (French Alps). Global Ecology and Biogeography Letters, 6: POLÍ F. (1902): Názorná kv tena zemí koruny eské. Svazek 4. R. Prombergr, lomouc, 712 pp. PO LÁ O Á M., L O Ý., KOU Ý P., Á M., T Á O Á J., V ŠU R. J., VY LO Á M., O Ý M., U Y P. & H Y O Á. (2011): Rozší ení vybraných taxon cévnatých rostlin v C K Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování óry z let ). Zprávy eské Botanické Spole nosti, in press. P O HÁ F. (ed) (2001): erný a ervený seznam cévnatých rostlin eské republiky (stav v roce 2000). P íroda 18: R H CH., S HU S. PO HLOD P. (2007): Spatial Genetic Structure and Clonal iversity in an Alpine Population of Salix herbacea (Salicaceae). Annals of Botany, 99: ROH R. M Y M. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des mährischen Gouvernements oder systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. öster. Antheile Schlesiens wildwachsenden bis jetzt entdeckten phaenerogamen P anzen. Rudolf Rohrer Buchdruckereibesitzer und August Mayer ekonomie Verwalter., Brno, 217 pp. S DLÁ O Á M. PLÁŠ V. (2005): ervený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. asopis Slezského Muzea Opava, Série A, 54: S H L A. (1997): River ynamics as a Forest Process: Interaction between Fluvial Systems and Alluvial Forests in arge European River Plains. Botanical Reviews, 63: S H L A., C R. T OL M. (1992): Ecological Segregation between Closely Related Species in the Flooded Forests of the pper Rhine Plain. New Phytolist, 121: S L Ý V. (1987): Regionáln fytogeogra cké len ní SR (Mapa 1:750000). Academia, Praha. S L Ý V., Á O Á A., N U HLO Á., S DLÁ O Á M. & DO Á K. (eds) (1978a): Materiály ke kv ten Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové ásti stravské pánve. Práce a studie, 3: S O O A. K. (1999): Willows of Russia and Adjacent Countries. Taxonomical and Geographical Revision. Joensuu: niversity of Joensuu, 307 pp. SO HO M. (2011): Genetická struktura populací ohrožených horských druh vrb (Salix spp.). Ms., 55 pp. [ ipl. práce, depon. in: Knihovna katedry botaniky, P írodov decká fakulta P, lomouc]. S O Á E. (2011): Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) v Moravskoslezských Beskydech: vztahy mezi rozší ením, ekologii, popula ní strukturou a ohrožením druhu. Ms., 101 pp. [ ipl. pr., depon. in: Knihovna katedry botaniky, P írodov decká fakulta P, lomouc]. U O Á. (2007). Zhodnocení stavu b ehových porost toku eky Morávky (Moravskoslezský kraj). Práce a Studie Muzeum Beskyd (P ír. V dy), 19: U O Á. (2009). Vegetace í ních náplav vybraných tok Moravskoslezských Beskyd. Ms., 83 pp. [ ipl. pr., depon. in: Knihovna katedry botaniky, P írodov decká fakulta P, lomouc]. VO Á O Á M. & SU O Ý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprávy es. Bot. Spole. 36, Suppl. 1, 1 96.

10 B AH C E lánky Articles BÁRTO Á Eva VAŠUT adim J.: ozší ení vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na východní Morav a ve Slezsku DRO Á Vlasta, NO OT Ý Ivan, HÁ K Michal, FUK O Á Jitka, FA O arel H TT RG RO Á Eva: Mechorosty a cévnaté rostliny mok adní lokality olo na P edních loukách v Bílých arpatech RLO Á Bohdana KÁ KO Á Jana: Flóra na vybraných lokalitách západn od Valašského Mezi í í PO LÁ O Á Marie, OUT CKÝ Petr RU A Martin: afrán karpatský (Crocus heu elianus Herbert) na východní Morav O takar, ML K Ji í & PO OLDA Martin: ntioxida ní vlastnosti krajových odr d jabloní z regionu Bílých arpat OTTWALD lbert, Á Jan, B LÍ Vladimír, EL R Vladimír O K František: Motýli Bílých a Bielych arpat 1. dopln k O Á O Á Magdaléna: Ploštice (Heteroptera) pasínku osový v Huslenkách (Vsetínské vrchy) Krátká sd lení hort notes KÁ KO Á Jana, A ÁK Martin & AŠ AR omáš: ivizna brunátná Verbascum phoeniceum. (Scrophulariaceae) na Vsetínsku ( eská republika) O KA nd ej & AGÁ K an: Nové nálezy Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) ( oleoptera: hysodidae) na Morav ( eská republika) S T R ukáš, AŠ AR omáš & P TT R adim: Nové nálezy rohá e obecného (Lucanus cervus) a páchníka hn dého (Osmoderma barnabita) na Valašsku ( eská republika) M K Š Václav: Nálezy plcha lesního Dryomys nitedula ( odentia: liridae) ve vrcholových partiích masivu adhošt (Moravskoslezské Beskydy) Aktuality a Personálie Currents ews and Personals A ÁK Martin & KÁ KO Á Jana: Moravskoslezská pobo ka eské botanické spole nosti v roce R R Ji í & S T R ukáš: P íroda Valašska na webu aktualizace v roce Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, p ísp vková organizace & Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín, p ísp vková organizace, 2011 ISSN: ISBN: ISBN: Sponzorem je VicusMedicus, s. r. o.

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

N o m e n k l a t u r a : Krahulec (2002), Moravec et al. (1995)

N o m e n k l a t u r a : Krahulec (2002), Moravec et al. (1995) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 41: 1 16, 2006 1 Rozšíøení druhù rodu èesnek (Allium) v Èeské republice. I. Druhy sekcí Reticulato-bulbosa, Butomissa a Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis)

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.5 Tvorba databáze

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

MONITOROVÁNÍ ÚROVN HLADIN AKUMULOVANÝCH VOD V DOLE JERONÝM MONITORING OF MINING BACKWATER LEVELS IN THE JERONÝM MINE

MONITOROVÁNÍ ÚROVN HLADIN AKUMULOVANÝCH VOD V DOLE JERONÝM MONITORING OF MINING BACKWATER LEVELS IN THE JERONÝM MINE MONITOROVÁNÍ ÚROVN HLADIN AKUMULOVANÝCH VOD V DOLE JERONÝM MONITORING OF MINING BACKWATER LEVELS IN THE JERONÝM MINE Markéta Lednická 1, Zden k Kaláb 2, Jaromír Knejzlík 3 Abstrakt Tento p ísp vek popisuje

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více