Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy"

Transkript

1 Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost edí. Charakter nivy je však antropogenním p sobením pozm n n a vymezení nivy není vždy z pohledu díl ích disciplín jednozna né. Z pedologického hlediska je niva definována jako oblast výskytu fluvizemí, mladých p dních typ, bez výrazn jších diagnostických znak, a dopl kov glej. V širším pedogeomorfickém m ítku je však sou ástí erozn -sedimenta ního systému topografické p dní katény (Zádorová, Šefrna a Chuman, 2007). V p ípad nep erušené topografické katény dochází vlivem zrychlené p dní eroze k zanášení aluvionu svahovými sedimenty a ke stírání hranice mezi nivou a úpatím svahu. Tento fakt pak m že zp sobit komplikace p i vymezování nivy. Naopak niva odd lená od úpatí svahu terénní p ekážkou, za kterou dochází k akumulaci svahových sediment, je tvo ena výhradn fluviálním materiálem a jako taková, z eteln pedologicky odlišitelná (Zádorová, Šefrna a Chuman, 2007). Ekologie, biologie a geobotanika vymezují údolní nivu podle regionalizace nivních biochor, ekosystém a spole enstev rostlin a živo ich, tedy podle skladby vegetace, obecn lužních spole enstev (K ížek et al. 2006). Antropogenní innost však na v tšin území pozm nila charakter nivy natolik, že její vymezení podle skladby vegetace je ve srovnání s pedologickým p ístupem více problematické a je možné jej využít pouze v p írodních a p írod blízkých úsecích i v úsecích, kde se uplatnilo málo intenzivní zem d lské hospoda ení. 1 Materiál a metody K vymezení nivy Opavy v úseku mezi Krnovem a Vrbnem pod Prad dem z pedologického a biogeografického pohledu bylo využito mapových podklad bonitovaných p dn ekologických jednotek (BPEJ) v m ítku 1:10 000, mapových podklad pedologických map 1:50 000, dat biotop z mapování NATURA 2000 v m ítku 1: a lesních typologických map UHÚL v m ítku 1: Mapové podklady BPEJ a pedologická mapa 1:50tis. byly georeferencovány v prost edí ArcGis 9.2 a p dní typy charakterisické pro vymezení nivy (fluvizem, gleje) byly vektorizovány. Data z mapování biotop NATURA 2000 byla poskytnuta AOPK ve vektorové podob a data lesních typ jsou ve ejn p ístupná na geoportálu Ústavu pro hospodá skou úpravu les, Brandýs nad Labem (www.uhul.cz). Z biotop mapovaných p i p íprav soustavy NATURA 2000 byly vybrány biotopy, pro n ž je charakteristické pravidelné zaplavení i vazba na vysokou hladinu spodní vody vyzna ující se specifickou druhovou skladbou. K takovým biotop m klasifikovaným podle Katalogu biotop R (Chytrý et al., 2001) pat í v povodí Opavy lužní lesy, mok adní vrbiny, vrbové k oviny, vlhké pchá ové louky, vlhká tužebníková lada, st ídav vlhké bezkolencové louky, bahnité í ní náplavy a bylinné lemy ek. Z lesních typologických map vymezujících lesní typy na základ kombinace edafických, klimatických a fytocenologických charakteristik stanovišt, byly obdobn jako u dat biotop NATURA 2000 vybrány lesní typy, které jsou charakteristické vysokou hladinou podzemní vody nebo jsou pravideln zaplavované (edafické kategorie podle systému UHÚL lužní, údolní, chudá, st edn bohatá). 180

2 VYMEZENÍ NIVY POMOCÍ PEDOLOGICKÝCH A BIOGEOGRAFICKÝCH PODKLAD NA P ÍKLADU POVODÍ OPAVY Obrázek 1: Vymezení studovaného území v povodí Opavy (zdroj: biotopy NATURA 2000 BPEJ lesotypologická data Obrázek 2: Použitá data pro vymezení nivy Opavy. 2 Výsledky a diskuse Analýza dostupných podklad umožnila rozd lit vodní tok na úseky, v nichž bylo možné vymezit hranici nivy, vždy s použitím každého datového zdroje zvláš a následn jejich kombinací, na obou stranách toku, na jedné stran toku nebo nebylo možné nivu v bec vymezit. Ke stanovení hranice nivy však bylo nezbytné, aby existovala informace nejen o bezprost edním okolí vodního toku, ale také informace o prostoru navazujícím dále od toku, aby bylo možné ur it, zda je vymezení nivy pomocí konkrétního datového podkladu kone né. K vymezení nivy nap íklad nesta ila pouze hranice fluvizemí, neexistovala-li také informace o p dním typu navazujícím na fluvizem dále od toku. 181

3 Na základ map BPEJ je možné vymezit nivu v modelovém území: - na 35,5 % délky toku po obou stranách toku - na 37,5 % délky toku na jedné stran toku - na 27 % délky toku nelze nivu vymezit Na základ biotop NATURA 2000 je možné vymezit nivu v modelovém území: - na 14 % délky toku na jedné stran toku - na 86 % délky toku nelze nivu vymezit Na základ lesotypologických dat je možné vymezit nivu v modelovém území: - na 20 % délky toku na jedné stran toku - na 80 % délky toku nelze nivu vymezit Na základ kombinace dat je možné nivu vymezit v modelovém území: - na 46,5 % délky toku po obou stranách toku - na 40 % délky toku po jedné stran toku - na 13,5 % délky toku nelze nivu vymezit Obrázek 3: Vymezení nivy Opavy na základ pedologických dat BPEJ. 182

4 VYMEZENÍ NIVY POMOCÍ PEDOLOGICKÝCH A BIOGEOGRAFICKÝCH PODKLAD NA P ÍKLADU POVODÍ OPAVY Obrázek 4: Vymezení nivy Opavy na základ dat biotop NATURA Obrázek 5: Vymezení nivy Opavy na základ lesotypologických dat. 183

5 Obrázek 6: Vymezení nivy Opavy na základ kombinace datových podklad. Vymezení nivy Opavy v modelovém území na základ pedologických a biogeografických podklad prov ilo silné a slabé stránky tohoto p ístupu. Silnou stránkou je bezesporu podrobnost dostupných dat v m ítku 1:10 000, na základ kterých je možné nivu podrobn vymezit distan ním zp sobem. Takto podrobná data pro vymezení nivy z pohled ostatních v dních disciplín neexistují. Slabou stránkou použité metodiky je nedostate né pokrytí celého území eské republiky použitými vstupními daty. Pedologická data v m ítku 1: jsou komplexn zpracována pouze pro zem d lský p dní fond a neexistují v obdobné podob pro lesní p dní fond. Na lesní p d je informace o typech p dního pokryvu obsažena v edafických kategoriích typologického klasifika ního systému les, bohužel v porovnání s BPEJ není tato informace dostate n podrobná. Slabou stránkou využití lesních typologických dat je také ur itá nep esnost pramenící z ú elu t chto podklad. Ú elem lesotypologických podklad je vhodné navrhování lesních hospodá ských plán definujících hospoda ení v lesích podle stávajících edafických podmínek. V podkladech nejsou tudíž zohledn ny potenciální edafické podmínky, které by nastaly, kdyby nedošlo k regulaci vodních tok a hladiny podzemní vody (viz. obr. 7.). Omezený plošný rozsah mají také data z mapování biotop NATURA Data biotop poskytují informace jak za úseky nivy na zem d lské p d tak za úseky nivy na lesní p d, ovšem pouze na p írodních a p írod blízkých úsecích nivy. Kombinovaný p ístup ukázal, že vymezení nivy z pedologického a biogeografického pohledu distan ní metodou v takto podrobném m ítku s využitím dostupných dat je omezené a závislé na zp sobu využití údolní nivy. Kombinovaným p ístupem bylo možné nivu vymezit, alespo na jedné stran, na velké ásti toku, nicmén na 13,5 % délky toku ve sledovaném úseku nebylo možné nivu vymezit ani na jedné stran toku. 184

6 VYMEZENÍ NIVY POMOCÍ PEDOLOGICKÝCH A BIOGEOGRAFICKÝCH PODKLAD NA P ÍKLADU POVODÍ OPAVY Obrázek 7: Nezaplavovaná ást nivy pod Vrbnem pod Prad dem, která není v lesotypologických mapách azena mezi lužní edafické kategorie. Obrázek 8: Vymezení nivy Opavy na základ pedologických map 1: a kombinace pedologických a biogeografických dat 1:

7 K vymezení nivy Opavy ve studovaném úseku po obou stranách toku bylo nezbytné využít pedologické mapy 1: Tyto mapy pokrývají plošn celé území eské republiky. Vymezení nivy na základ dat menšího m ítka prostým promítnutím hranice nivy vymezené kombinací podklad v m ítku 1: a nivy vymezené v m ítku 1: nevykazuje výrazné rozdíly (viz. obr. 8.). Z výsledk je možné usuzovat, že k vymezení nivy vodních tok je pln posta ující rozší ení fluvizemí a glej vymezené v pedologické map 1:50 000, nicmén je nezbytné tento p ístup ov it na v tším území u n kolika vodních tok r zné velikosti a výsledky ov it v terénu. 3 Záv r Pedologický a biogeografický p ístup k distan nímu vymezení nivy pomocí existujících dat v m ítku 1: odhalil silné a slabé stránky takto pojaté metodiky. Sinou stránkou je bezesporu podrobnost, s jakou lze nivu vymezit, naopak slabou stránkou je nedostate né pokrytí celého území eské republiky vstupními datovými podklady. Slabou stránkou je rovn ž nezohled ování potenciálních abiotických podmínek v lesotypologických datech. Jako vhodný podklad pro vymezení nivy po celé délce toku se ukázala pedologická mapa 1:50 000, v níž hranice rozší ení fluvizemí kopíruje vymezení nivy na základ podrobn jších podklad. Nezbytným krokem je ov ení této metodiky na n kolika tocích a ov ení výsledk v terénu v následujícím roce ešení. 4 Literatura Zádorová, T., Šefrna, L., Chuman, T., (2007): Niva jako sou ást topografické p dní katény. In:Langhammer, J. (Ed.), Zm ny v krajin a povod ové riziko. Sborník p ísp vk seminá e Povodn a zm ny v krajin. P F UK Praha, MŽP R, Praha, s K ížek, M., Hartvich, F., Chuman, T., Šefrna, L., Šobr, M., Zádorová, T., (2006): Floodplain and its delimitation. Geografie - Sborník GS 111, s Chytrý, M., Ku era, T., Ko í, M. (2001): Katalog biotop eské republiky, AOPK, Praha, 304 s. 186

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu 3. POVINNÉ POŽůDůVKY Nů HOSPODů ENÍ ĚPPH) Povinné požadavky na hospoda ení zem d lského subjektu (PPH) jsou stanoveny vybranými články na ízení a sm rnic Evropské Unie. Ustanovení daná evropskými na ízeními

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu. s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice

Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu. s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu,,investice do ernouhelného dolu Silesia s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice v zemi kone ného ur ení (Polsko)

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více