DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK - ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ KAREN BULTITUDE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK - ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ KAREN BULTITUDE"

Transkript

1 DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK - ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ KAREN BULTITUDE Karen působí jako Senior Lecturer pro Science Communication na University of the West of England v Bristolu. Její aktivity zahrnují výuku Science Communication v MSc programech, vedení již vyhlášeného magisterského kurzu Science Communication na University of the West of England i rozsáhlé portfolio projektů souvisejících s metodami, které umožňují zapojování veřejnosti prostřednictvím její 'přímé' účasti. Mezi nedávno realizované významné projekty patří STEM Directories, které jsou k dispozici po celém Spojeném království, jedná se o státem sponzorovanou databanku činností obohacujících a rozšiřujících aktivity na školách a vyšších odborných školách; program Walking with Robots, který podporuje vědce zabývající se robotickým výzkumem v celém Spojeném království, a zároveň zapojuje veřejnost a program Meet the Gene Machine sestávající z aktivit a podvečerních lekcí kontinuálního profesního rozvoje zajišťovaných sítí spolupracujících vědeckých center. Karen je jedním z devíti národních mentorů pro zapojování veřejnosti, kteří působí při Radě pro technický a přírodovědný výzkum (Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC), v roce 2008 získala prestižní cenu Joshua Philips Memorial Prize for Science Engagement za praktický přístup k výuce vědy. Science Communication proč a jak? V celém rozvinutém světě se projevuje všeobecný trend dokládající, že se společnost od vědy stále více vzdaluje. K překonání nedůvěry veřejnosti, zlepšení vědecké gramotnosti i k tomu, aby mohli občané hrát ve svých demokraciích informovanou roli, je třeba vědecká témata účinně komunikovat. Tato prezentace zdůrazní hlavní důvody pro science communication a také nastíní řadu mechanismů, které mohou být pro tyto účely nejvhodnější. Budu se věnovat nejlepším praktikám z mezinárodního pohledu a při té příležitosti využiji různé případové studie, se kterými jsem se jako praktik v tomto oboru setkala; těším se, že se s vámi budu moci podělit o svých '5 nejlepších tipů' vedoucích k úspěchu.

2 IAN GRIFFIN Ian Griffin je výkonným ředitelem Science Oxford, neziskové organizace 'podporující rozvoj vědy a podnikání.' Školy, firmy a vědce spojujeme s veřejností, organizace Science Oxford také v současnosti buduje nové vědecko-kulturní centrum v Oxfordu. Po získání doktorátu z astronomie na University College London se Ian 20 let věnoval řízení vědeckých center a programům pro zapojování veřejnosti v různých institucích po celém světě. Mezi lety byl ředitelem planetária Armagh Planetarium v Severním Irsku. V letech stál v čele planetária a observatoře Astronaut Memorial Planetarium and Observatory v Cocoa na Floridě v USA. Od roku 1999 do roku 2001 byl generálním ředitelem Auckland Observatory na Novém Zélandu. Mezi lety stál v čele kanceláře pro vztahy s veřejností programu Hubbleova vesmírného teleskopu agentury NASA ( Office of Public Outreach for NASA's Hubble Space Telescope Programme) v Baltimore v americkém Marylandu. Projekt Hubbleova vesmírného teleskopu Ian opustil, aby se ujal funkce ředitele Muzea vědy a průmyslu v anglickém Manchesteru, které řídil v letech 2004 až Ve své současné funkci Ian působí od roku Ianovy osobní webové stránky naleznete na adrese Případová studie Hubbleův teleskop Hubbleův vesmírný teleskop je bezpochyby jedním z historicky nejúspěšnějších projektů 'velké vědy.' Od jeho vynesení na oběžnou dráhu v dubnu 1990 data, která teleskop vysílá, způsobila revoluci v našem chápání vesmíru. Počínaje určováním hmotnosti ledových objektů vně sluneční soustavy až po pomoc při určování charakteru tmavé hmoty a gravitačních čoček Hubbleův teleskop přinesl něco nového téměř do všech oblastí astronomie. Netypické pro takovýto projekt 'velké vědy' bylo, že projekt Hubbleova teleskopu hned od počátku podporoval aktivní zapojování veřejnosti. Řekl bych, že díky tomu se projekt Hubbleova teleskopu zapsal do povědomí veřejnosti tak, jako žádný jiný z velkých vědeckých programů. Jako šéf kanceláře pro vztahy s veřejností jsem mezi lety dohlížel na všechny činnosti, jejichž prostřednictvím byla veřejnost zapojována do projektu Hubbleova vesmírného teleskopu. Ve své prezentaci popisuji filozofii a strategický přístup, který jsme zvolili pro komunikaci výsledků pozorování, popisuji také, jak jsme měřili dopad našich činností. Závěrem pohovořím o tom, jak moje poznatky z tohoto projektu ovlivnily můj osobní pohled na způsob, jakým by instituce měly komunikovat vědecké informace a zapojovat veřejnost.

3 ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK ZKUŠENOSTI Z ČR DANIEL SOBOTKA, JITKA SVATOŠOVÁ Individuální projekt národní: Podpora technických a přírodovědných oborů Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů je širokospektrální popularizační projekt, jehož hlavním cílem je zavedení systému marketingové podpory technicky a přírodovědně orientovaných oborů na vysokých školách. Projektové aktivity jsou ve třech pilířích motivační aktivity, komunikace vědy a podpora výuky přímo i nepřímo zaměřeny na skupinu potenciálních uchazečů o studium. Projekt reaguje na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Je součástí skupiny projektů reformy terciárního vzdělávání a je koncipován s důrazem na trvalou udržitelnost. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V týdnu před konferencí SCICOM zveřejnil projekt výsledky analytických studií, které zkoumají různé aspekty klesajícího zájmu o studium těchto oborů zejména na vysokých školách z pohledu zaměstnavatelů, studentů a žáků středních a základních škol. Protože se jedná o problém celoevropský, zaměřila se jedna ze studií i na zahraniční zkušenosti. Všechny studie nepřímo potvrzují trend k alarmujícímu nedostatku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v technických a přírodovědných oborech. Ze závěrů vyplývá, že studenti pokládají technické a přírodovědné obory za perspektivní, kreativní a zároveň náročné. Vliv na motivaci k jejich dalšímu studiu mají zejména učitelé a studentovy vlastní výsledky v matematice, chemii, fyzice a biologii na střední a základní škole. Výrazně se na nízkém zájmu o technické a přírodovědné obory projevuje převaha dívek na gymnáziích, které nemají zájem dál tyto obory studovat. Je zřejmé, že bez většího zapojení žen se věda a technika v budoucnu neobejde. Zaměstnavatelé kritizují u absolventů nedostatečnou znalost cizích jazyků a požadují dovednosti z oblasti projektového řízení. Upozorňují na zastaralý způsob výuky na vysokých školách, která podle závěrů jedné ze studií podává studentům správné vzdělání nesprávným způsobem. Zaměstnavatelé dále projevili nespokojenost s nízkou kvalitou matematického vzdělání na základních a středních školách a navrhují přijmout systémová opatření na zvýšení kvality výuky. Z analýzy dat získaných v zahraničí vyplývá, že změny ve výuce přírodovědných a technických oborů vycházejí ze systémového přístupu. Odpovědnost za tyto změny obvykle nese centrální instituce podporovaná sítí regionálních center. Tak tomu je např. v Irsku, Francii, Španělsku, Německu či Norsku. Do implementace bývají zapojeny základní, střední a vysoké školy, výzkumné instituce a např. muzea, technologické parky, planetária i zástupci výrobní sféry či veřejnosti. Právě některým výstupům studie zahraničních zkušeností bude na konferenci SCICOM věnována největší pozornost. Kompletní studie jsou veřejnosti dostupné na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci IPn pro terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

4 KAREL ČADA, ALICE ČERVINKOVÁ Zaostřeno na vědu komunikace vědy v médiích Věda je utvářena a komunikována různými způsoby. V laboratořích, v muzeích, ve vědeckých časopisech či ve školách. Různě pro různá publika. Jedním z důležitých prostředků komunikace a zároveň i místem, kde je věda utvářena, jsou masová média. V příspěvku se budeme zabývat tím, jak utvářejí vědu média, respektive jakou vědu utvářejí. Česká média ve většině případů prezentují výsledky vědy, nikoliv procesy (vstupující do) utváření vědecké znalosti - překládají pouze výsledky vědeckého poznání pro širší publikum. Zprostředkovávají různé vědecké odpovědi (na vědecké otázky), vlastní otázky vznášejí jen minimálně. V zájmu společnosti i vědy není pouze zvyšovat povědomí o vědě a výsledcích bádání, ale je důležité pěstovat takovou komunikaci vědy, která povede k rozvinuté a kritické vědecké gramotnosti. PETR TOMEK Věda a média Populárně-vědecké časopisy jsou v současnosti omezenou částí trhu časopisů, která zprostředkuje informace o rozvoji vědy a techniky širší veřejnosti. Mají určitá charakteristická specifika, jako jsou nestandardní skupiny čtenářů, způsoby získávání informací a jejich prezentování i například grafická forma. Jejich hlavním společným rysem je ale to, že odborné informace nabízejí jako druh zábavy. Aby vůbec mohly existovat, potřebují určitou základní úroveň vzdělanosti populace i spolupráci vědecké veřejnosti. Tomu a také malému nahlédnutí do nejbližší budoucnosti časopisů je věnován můj příspěvek.

5 FRANTIŠEK JEŽEK Prezentace projektu SCICOM Projekt SCICOM se zabývá otázkami komunikace vědy v prostředí vysoké školy, mezi žáky a učiteli středních škol a i v nejširší veřejnosti. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření modulárního systémů vzdělávání v oblasti science communication, dále pak ověření a uplatnění tohoto systému zejména mezi akademickými pracovníky a studenty doktorských studijních programů. Řešitelem projektu je Západočeská univerzita v Plzni, zásadním partnerem s finančním příspěvkem je Regionální technické muzeum, o.p.s. Dalšími významnými partnery projektu s finančním příspěvkem jsou dvě střední školy. Zvolili jsme jednu střední školu v Plzni -Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Plzeň a jednu školu mimoplzeňskou, a to Gymnázium a Střední odbornou školu, Rokycany. S oběma středními školami máme mnohaletou spolupráci a velmi dobré vztahy. Věříme, že projekt SCICOM nám umožní ověření a rozvinutí nových forem působení na žáky při utváření pozitivního vztahu k vědě, objevování a kreativitě. Uvítali jsme i zájem České marketingové společnosti o náš projekt. Uveďme některé otázky, na které bude proslovený příspěvek hledat odpovědi: Je skutečně zájem o studium technických a přírodních věd malý? Proč absolventi středních škol s vynikajícími všeobecnými studijními předpoklady v relativně malé míře volí studium technických a přírodních věd? Může si naše země a naše regiony dovolit dosavadní špatné hospodaření s talenty? A hlavně:jak můžeme tuto situaci změnit? Má smysl uvažovat o studijních programech zaměřených na komunikaci vědy? V rámci prezentovaného projektu, který jsme slavnostně zahájili na začátku září 2009, je připravována srovnávací studie systémů a praxe komunikace vědy v řadě evropských i mimoevropských zemí. První fáze (sběr dat, analytická část) zpracování studie byla ukončena v listopadu 2009 a do února 2010 budou práce ukončeny (syntetická část). Významným výstupem našeho projektu je v této fázi řešení projektu i uspořádání této mezinárodní konference. Projekt má samozřejmě všechny náležitosti projektů ze strukturálních fondů, tedy klíčové aktivity, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod. Za nimi se nachází hlavní cíl, totiž příprava pracovníků všech stupňů k tomu, aby na novém základě a v nové kvalitě mohl fungovat trojúhelník střední škola vysoká škola moderní technické muzeum. Naše vize je založena na tom, že každý z partnerů nabízí do celého systému to, co dokáže provádět v nejvyšší kvalitě. Zároveň chceme, aby kromě motivační a demonstrační části komunikace vědy nebyla opomenuta individualizovaná péče o jednotlivce, zejména o nesporné talenty.

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Akademie věd ČR pro mladou generaci

Akademie věd ČR pro mladou generaci Akademie věd ČR pro mladou generaci věda 15 kolem nás výzvy a otázky Akademie věd ČR považuje podporu vzdělávacích aktivit a mladých lidí zvlášť za nedílnou součást svého poslání. Budování vztahů s mladou

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009

SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009 SBORNÍK Konference Metody popularizace vědy Olomouc 10. 11. září 2009 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2009 Sborník vychází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více