Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Brána jazyků otevřená Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Martin Prokop Koordinátor ŠVP ZV: PaedDr. Jaroslava Panská Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán: Č. j. 21. ZŠ/396/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program 21. základní školy Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvkové organizace ve znění platných dodatků od takto: 1) V charakteristice školy byly upraveny některé oddíly podle stávajících podmínek: a/ vybavení školy: - V rámci omezeného rozpočtu se snažíme o jejich doplňování a obměnu. které jsou již za hranicí životnosti a na obnovu v současné situaci chybí finance. - V odpoledních hodinách jsou třídy v přízemí, 1.patře a 2.patře využívány jako herny školní družiny. - V šatnách jsou instalovány šatní skříňky pro žáky 8. a 9. tříd druhého stupně. - Budova školního klubu a školní jídelny, která prochází prošla rekonstrukcí, je vzdálena od hlavní budovy cca 50 m. V letošním roce proběhla realizace půdní vestavby. Při té byla také částečně vyměněna dřevěná okna za plastová a budova je opatřena novou fasádou připravuje se druhá fáze výměny oken, nová fasáda a bude probíhat půdní vestavba pro školní družinu. Přístup je po nefrekventované ulici. Jídelna je dostatečně velká vzhledem ke kapacitě školy, vybavená novým nábytkem. Nad jídelnou v 1. patře a nově i v 2. patře jsou prostory školního klubu a školní družiny. - Všechny učebny cizího jazyka, dvě některé učebny I. stupně a některé učebny odborných předmětů jsou vybaveny interaktivní tabulí. Celkem jde o tabulí. b/charakteristika pedagogického sboru: - Pedagogický sbor tvoří ředitel, dva zástupci, 38 učitelů, 10 vychovatelek školní družiny a 1 asistentka pedagoga k integrovaným žákům. Práci ve školním klubu zajišťuje 1 vychovatelka a externisté. c/dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce: - V prosinci 2011 byl na našem Poradenském pracovišti spuštěn grantový projekt Evropské unie Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ Plzeň. 1

2 - Od roku 2005 jsme začali s úpravou školní zahrady. Byl zpracován dlouhodobý projekt, na kterém se podíleli žáci, rodiče a učitelé. V rámci tohoto projektu vznikla třída v přírodě a relaxační zahrada. Celý projekt byl dokončen v roce 2008 vybudováním ekologické laboratoře. V současné době se v tomto projektu pokračuje obnovou jezírka v relaxační zahradě. d/servisní služby: - Školní klub Škola organizuje volno časové aktivity dětí v řadě zájmových kroužků, které provozujeme formou doplňkové činnosti za úplatu. - Dle zájmu žáků nabízíme možnost konverzace v cizích jazycích s rodilými mluvčími. 2) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo přepracováno a doplněno: Jde o žáky: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocnění, menšími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) mimořádně nadané žáky se specifickými poruchami učení žáky sluchově a zrakově postižené žáky tělesně postižené žáky s poruchami chování žáky s více vadami žáky s jinými indispozicemi Žáci tělesně, zrakově a sluchově postižení Vzdělávání těchto žáků je na naší škole možné pouze v přítomnosti osobního asistenta. Pokud bude žák přijat, bude mu vypracován individuální vzdělávací program. Vzdělávání těchto tělesně postižených žáků je na naší škole limitováno tím, že škola není bezbariérová. Při lehčích formách postižení ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra mohou být realizovány změny v učebním plánu, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Žáci tělesně postižení nebo s více vadami Žáci s poruchami autistického spektra Tyto žáky integrujeme do běžné třídy a podle doporučení odborníků je možno přidělit asistenta pedagoga. Na základě dohody se zákonnými zástupci je těmto žáků vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se se žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v SPC a vyšetření dalších odborníků, konkrétní způsoby práce s dítětem, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme ke stupni a druhu poruchy. Hodnotíme s tolerancí. Žáci se souběžným postižením více vadami 2

3 Na základě dohody se zákonnými zástupci je těmto žáků vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se se žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v SPC, PPP a dalších odborníků, konkrétní způsoby práce s dítětem, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Hodnotíme s tolerancí. Žáci s vadami řeči Tito žáci se mohou obrátit o konzultace, případně o nápravu na školní logopedickou asistentku. Žáci se zdravotním znevýhodněním U těchto žáků probíhá výuka v souladu s principy individualizace a diferenciace. Vzhledem k potřebám žáka a po dohodě se zákonnými zástupci je vypracován individuální vzdělávací plán, popřípadě individuální vzdělávání. Při hodnocení výsledků žáka bude zohledněn druh, stupeň a míra postižení. Žáci se sociálním znevýhodněním U těchto žáků je podstatné navázat co nejbližší vztah, nutná je individualizace práce, spolupráce s odborníky. V případě doporučení může být žákovi přidělen asistent pedagoga. 3) Byly doplněny tabulky začlenění průřezových témat podle úprav v ŠVP 4) Z poznámek k učebnímu plánu bylo vypuštěno vše, co se týkalo ukončeného projektu EU Peníze školám : OP VK IP oblast podpory projekt EU peníze školám Škola pro všechny - registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Výuka Matematiky - ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 bude v pátých třídách jedna hodina matematiky dělená na dvě skupiny v rámci projektu OP VK - EU peníze školám - Škola pro všechny - Šablona Čtenářská a informační gramotnost - individualizace výuky. Výuka předmětů Prvouka (3. třídy) a Člověk a jeho svět (4. a 5. třídy) ve školním roce 2011/2012 probíhá ověřování učebních materiálů v rámci projektu OP VK - EU peníze školám - Škola pro všechny - šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Ve školním roce 2012/2013 bude probíhat realizace šablony I/2 v předmětu Matematika. Výuka předmětů Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Matematika, Přírodopis, Zeměpis a Fyzika ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 probíhá na 2. stupni ověřování digitálních učebních materiálů v rámci projektu OP VK - EU peníze školám - Škola pro všechny - šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V předmětu Anglický jazyk je šablona III/2 realizována i na 1. stupni. 3

4 5) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: a/ Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk se upravují: (Úprava se týká především literární výchovy, ve které jsme upustili od uvádění příkladů.) Ročník: šestý - autorský styl příznaky - výrazný autorský styl v ukázkách ze 6. roč. např. J. Foglar (dobrodružná próza) - - výrazní čeští ilustrátoři a jejich autorský výtvarný styl v čítance pro 6. roč. se objevují ilustrace např. J. Lady, M. Alše, A. Borna atd návštěva film./div. představení - psaní krátkých jednoduchých textů např. básní (pokus o strofu, verš, rým) - lyrické žánry lyr. formy básně, písně - dramatické žánry struktura div. hry např. co je to dějství (jednání, akt), monolog, dialog, scénář, scénické poznámky viz. v čítance pro 6. roč. úryvek ze hry J. Vrchlického Noc na Karlštejně - srovnávání textů z hlediska námětu viz. např. různé přírodní motivy v lyrické poezii, námět tajemna, magična v próze apod. Ročník: sedmý 4

5 - práce s textem - analýza, dobírání se smyslu textu, hledání souvislostí např. s dobovými skutečnostmi apod. - výrazný autorský styl v čítance pro 7. roč. např. v prózách O. Pavla (příběhy ze sport., rybář. prostředí) - typické rysy některých autorských výtvar. stylů - významní čeští ilustrátoři v ukázkách v čítance. pro 7. roč.: J. Lada, J. Čapek, A. Born, M. Aleš a další - návštěva divadelního/filmového představení - tvorba krátkých jednoduchých textů, pravidelných básní či krátkých obrazových básní atd. - lyrika různé typy lyrické poezie např. milostná, přírodní, úvahová, zvláštní typ nonsensové poezie - epika pohádky I klasické, moderní autorské, kronika veršovaná, v próze, literatura populárně-naučná např. o histor. či sport. postavách apod. - stavba divadelní hry dějství, jednání, akt, obraz, výstup - srovnávání textů z hlediska námětu např. o lidské řeči, o potopě světa, o zvířecích hrdinech apod. Ročník: osmý - výběr jazykových prostředků z hlediska autorova záměru proč autor volí dané jazyk. prostředky, čeho chce dosáhnout, souvislost textu s dobou vzniku atd. - autorský styl po stránce jazykové, obsahové a tematické - výrazný autor. styl v ukázkách z 8. roč. např. v próze E. Petiška (pověsti), J. Hanzelka + M. Zikmund (cestopisy) - výrazní čeští ilustrátoři v ukázkách z čítanky pro 8. roč. 5

6 např. A. Born, M. Aleš atd. - zhlédnutí div./film. představení - píšeme např. krátké jednoduché texty na urč. téma, porovnání výsledných uchopení a zpracování prací, diskuse na téma daného námětu - hororové příběhy schéma ve výstavbě děje, charakterech postav, vyústění příběhu apod. - drama antická tragédie - přechodné žánry lyr.-epické básn. povídka - romantismus v české literatuře např. K. H. Mácha - novoromantismus v české i světové literatuře - konfrontace různých uměleckých děl z hlediska námětu př. histor. postavy jako námět uměl. díla - citace, anotace, bibliografie - typy slovníků, slovníkové heslo a jeho výstavba - individuální návštěva knihovny Ročník: devátý - práce s textem estetická funkce jazyka, kompozice i tématu - autorský styl příznaky, vkus autora a volba určitých umělecprostředků po stránce jazykové, obsahové, kompoziční - výrazní čeští ilustrátoři a jejich autorský výtvarný styl - návštěva film./div. představení - vlastní text jako např. variace, parafráze, parodie či dramatizace původního textu - přínos a význam pokleslé literatury; možno porovnat se situací ve filmu 6

7 - základní literární směry 19. a 20. S toletí, romantismus, realismus, impresionismus, naturalismus, symbolismus, dekadence, futurismus, dadaismus, surrealismus, poetismus, civilismus, vitalismus, moderna, postmoderna,století, soudobá literatura - srovnávání textů z hlediska námětu např. zpracování faustovského námětu, válka a válečné zážitky jako námět liter. díla, mezilidské vztahy b/ Charakteristika vzdělávacího oboru cizí jazyk se upravuje: (Ke změnám došlo v důsledku osamostatnění dalšího cizího jazyka.) - Výuka cizích jazyků na naší škole v souladu se SERR a Rámcovým vzdělávacím programem (dále jen RVP) pro základní školství směřuje k dosažení úrovně A1 (odpovídající úspěšnému složení Cambridgeské zkoušky pro mladší žáky Movers) v prvním cizím jazyce (anglickém) na 1. stupni a k dosažení úrovně A2 (odpovídá zkoušce Flyers pro mladší žáky a zkoušce KET, resp. KET for Schools). Nadaní žáci mohou dosáhnout úrovně B1 v prvním cizím jazyce na 2. stupni základní školy. Výuka v dalším cizím jazyce (německém a francouzském) směřuje k dosažení úrovně A1, případně A2 na druhém stupni základní školy. Velmi nadaní žáci mohou v některých dovednostech dosáhnout až úrovně B1. c/ Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují a upravují: (Úpravy byly nutné nejen díky přechodu na jinou řadu učebnic, ale především proto, že byly všechny výstupy přepracovány podle výstupů RVP dříve byly zpracovány podle Evropského jazykového portfolia. U charakteristiky předmětu došlo ke změnám v důsledku osamostatnění dalšího cizího jazyka.) Charakteristika vzdělávacího oboru: 7

8 Evropské jazykové portfolio Jedná se o materiál, který vychází z Evropského referenčního rámce pro jazyky a který detailně popisuje požadavky na dovednosti žáků na jednotlivých úrovních. V současné době existuje v Evropě na osmdesát jazykových portfolií validovaných Radou Evropy. V České republice je v současné době možno používat portfolia schválená pro žáky do 11 let věku, pro žáky od 11 do 15 let, portfolio středoškolské a portfolio pro dospělé. Výuka anglického jazyka na naší škole vychází z požadavků portfolií pro první a druhý stupeň základní školy. Každý žák může mít (podle zájmu) své vlastní portfolio, do něhož si zaznamenává: - základní údaje o sobě, o průběhu studia všech cizích jazyků - úrovně, kterých dosáhl v poslechu, čtení, ústním a písemném projevu - jazykové soutěže a zkoušky, které úspěšně absolvoval/a - způsoby, jakými se učí, co mu/jí při učení pomáhá - své cíle, kterých chce v cizích jazycích dosáhnout - popis, kdy a jak dosáhl/a dílčích jazykových dovedností jednotlivých úrovní - další dovednosti, kterými se chce pochlubit Do jazykového alba portfolia si žáci vkládají práce, kterými chtějí doložit, jakých znalostí a dovedností v cizích jazycích v cizích jazycích dosáhli (např. projektové práce, úspěšné testy, certifikáty z jazykových zkoušek a kurzů, diplomy z jazykových soutěží, vlastnoručně vytvořené obrázkové slovníky, dopisy, křížovky, říkanky a básně, které znají, texty písní, kterým rozumí apod.). Ze ŠVP byl také vyškrtnut popis jednotlivých úrovní Evropského jazykového portfolia. 1. stupeň Ročník: první - rozumí jednotlivým pokynům a otázkám učitele, které - členové rodiny jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - pojmenuje členy rodiny - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného - předložka: vedle 8

9 textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - vyjádří je (zvířata) pomocí jejich zvuků - odpoví na otázky na místo a vlastnictví - vyjádří svůj vztah k různým druhům jídla - odpověď na otázku: místa a vyjádření vlastnictví - mám, nemám rád (ve vztahu k jídlu) - krátká kladná a záporná odpověď - sloveso moci, umět EV1 - rozumí jednoduché konverzaci vybere základní a důležité údaje Osvojení znalostí a dovedností podle EJP pro žáky do 11 let (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk):úroveň A1: Poslech č. 1, 2, 3, 4; Ústní interakce č. 10, 11, 13, stupeň Ročník: druhý - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálně - pozdraví se v různou denní dobu, představí se - vyjádří množství lidí či předmětů pomocí číslovek zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se - přídavná jména v průběhu výuky setkal - popis činností - opakuje po učiteli jednoduchá slovní spojení popisující - místnosti v domě barvu věcí, jejich množství a vlastnosti - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného - sloveso have got textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - píše slova na základě textové a vizuální předlohy - základní slovní zásoba probíraných tematických oblastí MKV2 - doplňuje písmena do slov, popisuje slovy obrázky - zeptá se na jejich barvu - otázka na barvu - desítky do stovky; - vyjádří je (zvířata) pomocí jejich zvuků - život zvířat na farmě a na zahradě EV1 - popíše jednoduchým způsobem, co jí v různou denní dobu - dny v týdnu, názvy jídla v různých částech dne 9

10 a v různé dny v týdnu - a dlouhá - vyjmenuje další druhy jídla, vyjádří jejich množství - číslovky - poslechy s porozuměním - -ingový tvar slovesa - pojmenuje různá místa na zemi, kam může jet - prázdniny - jednoduchými výrazy charakterizuje zvyky v anglicky - Halloween VEG2 mluvících zemích - Vánoce, Velikonoce - plánuje jednoduché učební kroky - sebehodnocení - hodnotí své úspěchy Osvojení znalostí a dovedností podle EJP pro žáky do 11 let (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk):úroveň A1: Poslech č. 1, 2, 3, 4; Ústní interakce č. 10, 11, 13, 14, stupeň Ročník: třetí - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou - výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - čtení a psaní o zvířatech - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a - zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - základní gramatické struktury a typy vět - čísla základní gramatické struktury a typy vět - poslechová cvičení a reakce na daný poslechový úkol - množné číslo podstatných jmen 10

11 vizuální předlohy - zařadí přídavné jméno do větné konstrukce - rozdíl mezi pravopisem a výslovností anglických slov - jednoduché rozhovory - světadíly - chápe význam zájmen this a that a použije je ve větě - podle mapy přiřadí státy do správného světadílu - říká, co který stát má - stručně popíše zemi, ve které žije, a pozve do ní spolužáka - vyjmenuje místnosti v bytě, domě - popíše byt/dům, ve kterém žije - v modelové situaci předvede jednoduchý rozhovor v obchodě,pozdraví, požádá, zaplatí a poděkuje - dokáže říci, co které zvíře umí či neumí - tvoří kladné věty, záporné věty a otázky se slovesem can - tvorba plakátu - angličtina v českém prostředí - země, kde žiji - tvorba plakátu mé země - plán domu, bytu čtení a psaní o zvířatech - umí sebekriticky zhodnotit rozsah svých znalostí - sebehodnocení - hlasité čtení Osvojení znalostí a dovedností podle EJP pro žáky do 11 let (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk):úroveň A1: Poslech č. 1, 2, 3, 4, 5; Čtení č. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Samostatný ústní projev č. 18, 19; Písemný projev č. 20, 21, 22. VEG 1 VEG 2 1. stupeň Ročník: čtvrtý - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - moje město - oblečení - zájmy - prázdniny, oslavy 11

12 - dny v týdnu - pocity - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - moje město - oblečení - zájmy - prázdniny, oslavy - dny v týdnu - pocity - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - umí používat základní slovní zásobu - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - zájmena - otázky s tázacími zájmeny použití slovní zásoby v rozsahu témat v učebnici - fonetická správnost - slovní zásoba v rámci probíraných témat - rozkazovací způsob - předložky místní - mám/nemám rád - zvuková a grafická podoba jazyka - vyplní osobní údaje do formuláře - základní osobní údaje - písemně zformuluje přiměřeně jednoduché sdělení - týkající se probíraných témat, - rozumí známým slovům a jednoduchým větám - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - v přiměřeně obtížném textu vyhledá potřebnou informaci - tiché čtení - používá dvojjazyčný slovník - použití slovníku - sebekriticky zhodnotí svou práci, na testech v opakovacích lekcích učebnice si ověří správnost svého sebehodnocení - sebehodnocení 12

13 - tvoří kladné věty, záporné věty i otázky týkající se schopností a vlastností lidí, případně věcí a na položenou otázku reaguje zkrácenou odpovědí - rozlišuje situace vyžadující přítomný čas průběhový i prostý - popisuje děj, který se pravidelně či nepravidelně opakuje (v kladných větách) - ústně nebo písemně se vyjadřuje o základních denních činnostech, popisuje potravinové řetězce zvířat - specifikuje, kde se jaká věc nachází - popíše obrázek či mapku pomocí vazby there is/there are - v modelové situaci předvede nakupování v obchodě (pozdraví, objedná si zboží, poděkuje) - na příkladech Velké Británie a Nového Zélandu v jednoduchých větách objasní rozdíl klimatických podmínek v odlišných částech světa - určuje přesný čas - použije vhodnou předložku ve vztahu k časovému údaji - formuluje věty o průběhu dne co kdo dělá v danou dobu - říká, co kdo má či nemá - sloveso can/can t - nakupování - roční období a měsíce v roce - klimatické podmínky v různých částech světa - oblečení a barvy - určování času - dny v týdnu - aktivity v průběhu dne (přítomný čas prostý) - délka dne u nás a ve Velké Británii VEG2 Osvojení znalostí a dovedností podle EJP pro žáky do 11 let (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk):úroveň A1: Poslech č. 1, 2, 3, 4, 5; Čtení č. 6, 7, 8, 9; Ústní interakce č. 10, 11, 12, 13, 14, 15; Samostatný ústní projev č. 17, 18, 19; Písemný projev č. 21, 22, 23, stupeň Ročník: pátý 13

14 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám zaměřeným na probíraná, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - základní slovní zásoba probíraných tematických okruhů a její použití v komunikačních situacích - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - práce se slovníkem - základní slovní zásoba probíraných tematických okruhů a její použití v komunikačních situacích - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - základní slovní zásoba probíraných tematických okruhů a její použití v komunikačních situacích - dny v týdnu - fonetická správnost při čtení - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - pojmenuje druhy zvířat a jejich charakteristické znaky - zvířata názvy a části těla 14

15 - srovnává zvyky života různých druhů zvířat Osvojení znalostí a dovedností podle EJP pro žáky do 11 let (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk): Úroveň A1: Poslech č. 1 5; Čtení č. 6 9; Ústní interakce č ; Samostatný ústní projev č ; Písemný projev č Úroveň A2: Poslech č. 1, 2; Čtení č. 5, 6, 9; Rozhovory č. 11, 15, 16, 23, 25; Samostatný ústní projev č. 26, 28, 29, 30; Písemný projev č. 33, 36. Ročník: šestý - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - rozlišuje různé druhy obchodů, hovoří o nakupování - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - správně používá základní a řadové číslovky - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných - slovní zásoba z okruhu probíraných témat - vyjádření nesouhlasu - druhy obchodů - použití dvojjazyčného slovníku - řadové číslovky - psaní krátkých textů 15

16 témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - odpověď na pohled či dopis - sestaví jednoduché sdělení týkající se situací - souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a - porozumění vyslechnutému či přečtenému textu obsahu autentických materiálů - používá dvojjazyčný slovník - shrne vlastními slovy, které věci se na daném místě - neurčitá zájmena some/any vyskytují či nevyskytují - určí, co je počitatelné a nepočitatelné podstatné jméno, - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a podle toho přiřadí správný výraz pro vyjádření velkého - vyjádření množství nebo malého množství (ve všech typech vět) - few/a few, little/a little - používá slovní spojení určující množství nějaké věci či věcí ( a kilo of, a packet of apod.) - rozlišuje rozdíl mezi zájmenem použitým ve tvaru - předmětná zájmena podmětu a předmětu, používá je ve větě - s použitím plánku či fotografie popíše svůj dům/byt, svůj pokoj apod. - porozumí čtenému textu na téma bydlení v anglicky mluvících zemích - s použitím 2. a 3. stupně přídavných jmen porovná vlastnosti lidí či předmětů - v rozsahu probraných mluvnických jevů samostatně hovoří o sobě, svém okolí, rodině škole a dalších osvojených tématech - jednoduchým způsobem se domluví v základních každodenních situacích - dům/byt, jednotlivé místnosti a jejich vybavení MKV 1 MKV 4 - stupňování přídavných jmen - samostatný ústní projev - popíše, jaké je počasí - počasí, roční období, měsíce v roce - použije základní frekvenční příslovce ve větě a správně je - frekvenční příslovce zařadí do větné konstrukce - sebekriticky zhodnotí svou práci, na testech v opakovacích - sebehodnocení lekcích učebnice si ověří správnost svého sebehodnocení - jednoduchými větami popíše rozdíly mezi životem v době - život v době kamenné a dnes - srovnání kamenné a v současnosti 16 EV 4

17 - vypráví o své rodině, pojmenovává členy rodiny (teta, - rodokmen MKV 2 strýček, bratranec apod.) 5.tř. - pohovoří o svátcích v České republice MKV 4 MKV 1 Osvojení znalostí a dovedností podle EJP pro žáky od 11 do 15 let (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk):úroveň A2: Poslech č. 1-4; Čtení č. 5-9; Rozhovory č , 19, 21, 23-25; Samostatný ústní projev č ; Písemný projev č Ročník: sedmý - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozumí informacím promluvy zaměřené na školní tématiku, pravidla chování, školní předměty - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - jednoduše se domlouvá v běžných každodenních situacích, požádá o informaci, vyjádří návrh, pozvání - hovoří o svých názorech - hovoří o svých budoucích plánech - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - mluví o škole, volném čase, jídle - minulý čas prostý, ne/pravidelná slovesa kladná, záporná věta, věta tázací - počasí - předložky místa - školní předměty - způsobová slovesa - příslovce způsobu - tázací slova - fyzický vzhled lidí - naše pocity a nálady v různých situacích - stupňování přídavných jmen - porovnávání vlastností věcí - be going to - domácí práce - minulý čas průběhový - slovní a větný přízvuk, intonace - škola, školní předměty - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - vyjádření množství - číslovky nad popis cesty 17

18 - správně používá přízvuk u víceslabičných slov - will/won t - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich - nemoci požadované informace - práce se slovníkem - výslovnost, sluchové rozlišování prvků fonologického systému jazyka - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, - volný čas rodiny, školy, volného času - reaguje na jednoduché písemné sdělení - dopis - - píše dopis z prázdnin, vytváří plakát o prázdninách - konverzuje a diskutuje se spolužákem - a zdravý způsob života - gerundia a slovesa s vazbou to - používá a přiřazuje správná příslovce, analyzuje principy - příslovce a stupňování příslovcí skloňování příslovcí - přiřazuje modální slovesa, reprodukuje pokyny - tvorba plakátu dobrý a zdravý život denní režim a - reprodukuje obsah textu - srovnává rozdíly školství v ČR a USA, vyvozuje obecné závěry na dané téma - používá další frekventované předložky a předložkové vazby - vytváří a mění jednoduché texty - předvede v modelové situaci popis principu přírodního zákona režim dne spolužáků - školství v USA a ČR MKV 4 - záchrana deštných pralesů - další podstatná jména s nepravidelným množným číslem - popis vzniku deště EV3 - používá dvojjazyčný slovník porovnává informace a - báseň o životě v deštném pralese významy slov ve výkladovém slovníku - ovládá důležité zeměpisné a kulturní údaje týkající se USA - zeměpisné znalosti USA VEG2 - odhadne pravděpodobný význam slov v textu dle kontextu - historie nálezů a vynálezů EV 2 - porovnává život v minulosti a přítomnosti a vytváří - otázky a zápory v minulém čase sdělení na dané téma - další nepravidelné tvary sloves v minulém čase - rozumí rozmluvě, postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů, reaguje a diskutuje v konverzaci na dané téma - tradice a zvyky v ČR, VB a USA - jednoduše se domlouvá v běžných každodenních situacích, požádá o informaci - kultura ČR, VB a USA - popis cesty 18 VEG1

19 - informace ohledně kulturních akcí - okolí a přírodní krásy bydliště Deskriptory EJP (pro žáky od 11 do 15 let), které mohou žáci v ročníku plnit (viz charakteristika předmětu Anglický jazyk):úroveň A2: Poslech č. 1-4; Čtení č. 5-9; Rozhovory č ; Samostatný ústní projev č ; Písemný projev č Úroveň B1: Poslech č. 1; Čtení č. 8, 12; Ústní interakce č. 14; Samostatný ústní projev č. 23; Písemný projev č. 30, 31. Ročník: osmý - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vyjadřuje rady - zeptá se na cestu v cizím městě - umí vyjádřit své pocity a emoce - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - mluví o onemocněních, na vzorovém rozhovoru předvede rozhovor s lékařem - diskutuje na téma počasí, vysvětluje příčiny přírodních katastrof v závislosti na počasí - vyjadřuje předpovědi, spontánní rozhodnutí, sliby a nabídky v budoucnosti - mluví o filmech a svůj názor porovnává se spolužáky - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - vypráví a popisuje děje a události odehrávající se v minulosti - porovnává a srovnává vlastnosti lidí či předmětů - slovní zásoba v osvojovaných tématech - - výrazy should a shouldn't - směry, dotaz na cestu - pocity a emoce - nemoci - počasí a přírodní katastrofy - vazba will a might - filmové žánry - druhý a třetí stupeň přídavných jmen - vazba be going to 19 MKV2

20 - vypráví o svých plánech na prázdniny - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - na základě přečteného textu zodpovídá otázky týkající se daného tématu - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - písemně, gramaticky správně tvoří jednoduché věty - vyjadřuje změny a zkušenosti - písemně vyjadřuje souvislost příčiny a následku děje - poskytuje požadovanou informaci, samostatně hovoří o osvojených tématech, vyžádá si jednoduchou informaci - domluví se jednoduchým způsobem v základních každodenních situacích - čte nahlas plynule a foneticky správně texty s osvojenou slovní zásobou - odpovídá na zadané otázky a sám je tvoří - vyhledá v textu potřebnou informaci - tvoří tvary minulého času prostého a průběhového - rozlišuje pravidelná a nepravidelná slovesa - používá krátké odpovědi - popisuje důležité věci v životě lidí - vyjadřuje svůj názor o potřebě vynálezů pro budoucnost a porovnává jej s ostatními - rozumí přečtenému a vyslechnutému textu bez překladu - odhaduje význam neznámých slov - na základě přečteného nebo vyslechnutého textu zodpovídá otázky týkající se klíčových bodů dějin USA - pojmenovává, vymezuje a charakterizuje klimatická pásma - popisuje vliv podnebí na způsob života lidí - fonetická správnost - slovní zásoba osvojovaných témat - slovní zásoba osvojovaných témat - předpřítomný čas - podmínkové věty typu 1 - hlasité čtení - tiché čtení - použití slovníku - pravidelná a nepravidelná slovesa - tvoření otázky a záporu v minulém čase prostém - krátké odpovědi kladné a záporné - vynálezy pro budoucnost - z historie USA - důležité události z dějin USA - významné osobnosti v dějinách USA - podnebí ve světě - podnebné pásy, roční období, vlivy počasí - přírodní katastrofy 20 VEG1 EV3 EV4

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více