Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT"

Transkript

1 S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: , IZ: (IZO: ) Tel., fax: Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

2 OBSAH 2 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 11 UČEBNÍ PLÁN 15 UČEBNÍ OSNOVY 16 Český jazyk a literatura 16 Anglický jazyk a konverzace 24 Matematika 33 Základy společenských věd 38 Obchodní korespondence 47 Informační technologie a komunikace 51 Účetnictví a daně 55 Ekonomika 61 Management a marketing 70 POPIS MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 75 ZÁVĚR 78 2

3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s. r. o., Žerotínova 1100/36, Praha 3 Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání (RVP): Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma: Koordinátor ŠVP: Kontakty na školu: Platnost školního vzdělávacího programu: PhDr. Josef Svoboda PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT L/51 Podnikání střední vzdělání s maturitní zkouškou tříleté dálkové nástavbové studium Mgr. Tereza Procházková tel., fax: ; od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem 3

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s. r. o., Žerotínova 1100/36, Praha 3 Název školního vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT Kód a název oboru vzdělání (RVP): L/51 Podnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma: tříleté dálkové nástavbové studium Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím studiu v konkrétním učebním oboru. 4

5 Očekávané kompetence absolventa Vzdělávání v nástavbovém oboru navazuje na kompetence absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem. Směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli klíčové a odborné kompetence níže uvedené. Učení faktů jako izolovaných informací již nemá smysl, má smysl učit v souvislostech, nikoliv izolovaně. Je potřeba učit, že skutečnosti, fakta, poznatky vyplývají z řešení problémů a vznikají při tom jako vedlejší produkt, nejsou primárním cílem. Dospělí žáci jsou zralí, zkušenější a cílevědomější. Z celkové vyšší samostatnosti žáků vycházíme i při vymezení partnerských rolí učícího se a učitele, kdy učitel působí především jako konzultant a rádce při samostatné práci. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Valná část klíčových kompetencí je již utvořena. Ve vzdělávacím procesu se učitelé budou zaměřovat zejména na funkční rozvoj těchto kompetencí, jak to vyžaduje výkon povolání a pracovní pozice. a) Kompetence k celoživotnímu učení Absolventi budou schopni věnovat se samostatně učení, zejména budou: znát možnosti dalšího vzdělávání; ovládat různé metody učení; získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky; využívat ke svému učení různé informační zdroje. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Absolventi budou schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru, budou zvládat podnikatelské činnosti, zejména získají: odpovědný přístup k vlastní profesní kariéře; přehled o možnostech uplatnění na trhu práce; schopnost aktivně jednat při hledání zaměstnání a rozumět podstatě a principům podnikání; představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. c) Personální a sociální kompetence Absolventi budou schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy, dbát o své zdraví, zejména budou: umět se adaptovat na měnící se podmínky; podporovat nekonfliktní soužití s druhými; připraveni vyrovnat se s náročnými životními situacemi. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi budou schopni efektivně pracovat s prostředky ICT, zejména budou: 5

6 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT; rozvíjet práci s běžným aplikačním softwarem; získávat zdroje; využívat vhodné prostředky online a offline komunikace. e) Kompetence k řešení problémů Absolventi budou schopni samostatně i v týmu řešit problémy, zejména budou schopni: pojmenovat a analyzovat problém; určit problémy, zvolit optimální postup řešení problému; uplatnit při řešení problému různé metody; spolupracovat s jinými lidmi (týmové řešení). f) Komunikativní kompetence Absolventi se budou schopni souvisle a adekvátně vyjadřovat, a to v písemné i ústní formě, zejména budou schopni: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání; vést konstruktivní dialog; písemně zaznamenat podstatné myšlenky; zvládat sociální komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce. g) Matematická a finanční gramotnost Absolventi budou schopni používat matematické myšlení, zejména budou: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení běžných situací; rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje; orientovat se v problematice peněz a cen, budou schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet, včetně správy finančních aktivit a závazků. h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi budou schopni žít v souladu s hodnotami a s principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje, zejména budou: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých; jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve vlastním i ve veřejném zájmu; uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin; zajímat se o politické a společenské dění; vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. 6

7 ODBORNÉ KOMPETENCE a) Kompetence provádět administrativní činnosti, a to: vyhotovit písemnosti podle normy s využitím výpočetní techniky; stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně; pracovat se specifickým softwarem. b) Provádět základní podnikové činnosti, a to: charakterizovat makroekonomické jevy; provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat, zvolit a použít efektivní marketingovou strategii; orientovat se v problematice managementu; zpracovat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku; provádět základní výpočty (zásob, odpisů, dlouhodobého majetku, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů); vést daňovou evidenci; vést účtování o majetku a závazcích, nákladech, výnosech; provádět účetní uzávěrku; sestavit účetní závěrku; orientovat se v soustavě daní; stanovit daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční; orientovat se v právní úpravě podnikání. c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, a to: chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, zdraví spolupracovníků a dalších osob na pracovišti i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání a udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se BOZP; osvojit si zásady bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci; znát systém péče o zdraví pracujících včetně preventivní péče; znát zásady poskytování první pomoci, dokázat první pomoc poskytnout. 7

8 d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, a to: chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbát na zabezpečení standardů kvality procesů, výrobků nebo služeb. e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, a to: znát význam, účel a udržitelnost vykonané práce, její finanční a společenské ohodnocení; při plánování a posuzování činností umět zvažovat možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařit s finančními prostředky; umět nakládat s materiálem, energií, odpady a s jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Kompetence k učení Strategické kroky Individualizovat vyučovací metody a rozšířit jejich variabilitu. Posílit vnitřní motivaci žáků. Zefektivnit přenos a získávání informací. Posílit autoevaulační schopnosti žáků. Kompetence k řešení problémů Strategické kroky Posílit metodu problémové výuky ve všech předmětech. Využít schopnost žáků rozpoznat problém. Organizační formy Aktivizační metody, problémové vyučování, individualizovaný přístup k žákům, individuální konzultace. Zapojení do projektů soutěží. Organizace exkurzí. Samostatná práce se zdroji informací internet, zpracování esejů o problému. Samostatná práce s literaturou. Prezentace žákovských projektů v rámci školy, prezentace jiných aktivit. Organizační formy Využívat seminárních forem výuky. Vytváření studijních skupin napříč třídami. Zadávání projektů, individuálních a skupinových úkolů. 8

9 Umožnit žákům interpretovat získané informace a vytvářet návrhy řešení problémů. Kompetence komunikativní Strategické kroky Umožnit žákům přístup k dostupným prostředkům komunikace. Poskytnout žákům teoretické a praktické nástroje ke komunikaci. Umožnit žákům prezentovat jejich komunikační schopnosti ve škole i na veřejnosti. Poskytnout žákům vysokou úroveň výstupních komunikačních schopností v cizím jazyce. Kompetence sociální a personální Strategické kroky Poskytnout žákům možnost ohodnotit vlastní reálné možnosti. Vést žáky ke schopnosti přijmout zodpovědnost. Posilovat metody vedoucí k vytváření hodnotných mezilidských vztahů. Vést žáky k pozitivnímu vztahu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Kompetence občanské Strategické kroky Učit žáky stanovit si perspektivní cíle. Toleranci a respektování různorodých hodnot člověka povýšit na jednu ze základních norem života školy. Prezentace na webových stránkách školy. Výstupy z projektů v jednotlivých ročnících i z celého studia. Organizační formy Liberalizace používání ICT prostředků uvnitř školy, webové stránky školy, tříd apod. Provázání výuky informatiky s ostatními předměty tak, aby se využití VT stalo samozřejmostí. Mimoškolní aktivity, obhajoby a ukázky projektů, olympiády a další soutěže. Zahraniční studijní výměny. Olympiády a jiné soutěže. Organizační formy Skupinové metody výuky ve všech předmětech. Externí formy evaluace školy (SCIO). Organizace prezentací projektů. Zapojení žáků do humanitárních akcí. Preventivní program. Sportovní aktivity v rámci kurzů. Aktivity v rámci sportovních soutěží. Organizační formy Spolupráce s vysokými školami semináře, praxe. Nabídka profilových maturitních zkoušek. Nabídka studia pro žáky minoritních skupin. Multikulturní projekty včetně mezinárodních. 9

10 Učit žáky uvědoměle poskytovat účinnou pomoc druhým. Umožnit žákům postupné zapojení do občanského života v okolí a ve společnosti. Účast na humanitárních akcích. Individuální a skupinové úkoly v jednotlivých předmětech. Účast žáků na organizaci mimoškolních aktivit. Práce třídních samospráv a účast zástupců žáků ve školské radě. Organizační pomoc žáků při občanských aktivitách v okolí sídla školy. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosavadního vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů: českého jazyka a literatury, cizího jazyka, nebo matematiky. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří podniková ekonomika a zpracování podnikatelského záměru (písemná maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí). Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass. 10

11 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dálkové nástavbové vzdělávání patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých. Je určeno uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu. Jde o dospělé lidi, kterým je nejméně let a kteří většinou mají určité zkušenosti z pracovního života ve svém oboru. Vzdělávání v této formě studia si doplňují lidé, kteří již prošli různými pracovišti a mají praktické zkušenosti, tato forma vzdělávání pro ně znamená prohloubení kvalifikace. Studium je rozvrženo do týdenních konzultací a předpokladem je, že obsah studia bude zvládnut především samostudiem pod vedením učitele a následným procvičováním ve škole. Hlavním záměrem vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a žít společně. Metody konzultací jsou převážně aktivační (jde například o diskusní fóra a konfrontační metody), jimiž je žák při získávání vědomostí a dovedností nucen vyvinout vlastní úsilí. Pasivní metody, jimiž žák pouze hotové poznatky přijímá, jsou realizovány jako doplňkové. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celou dobu studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a anglického jazyka. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětu informatika, jehož náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, zejména ekonomie a účetnictví. Význam pro rozvoj žáků mají předměty, v nichž se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia. Výstupem praktického procvičování probraného učiva je zpracování podnikatelského záměru. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů a esejů. 11

12 Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku, navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou do výuky začleněna i průřezová témata, jež se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Organizace výuky Obor vzdělávání je realizován v celkové délce 3 let dálkovou formou studia. Výuka je uskutečňována v rámci systému konzultačních hodin - 1 den v týdnu, a to v celkové délce 200 konzultačních hodin ročně. Odborné konzultace v jednotlivých předmětech obsahují větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, a jsou vázány na domácí přípravu. Výuka probíhá v kmenových učebnách, odborné předměty se vyučují dle potřeby v odborných učebnách vybavených výpočetní technikou. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). K hodnocení výsledků studia se využívá tradiční pětistupňová škála, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Chování s ohledem na věkovou strukturu žáků hodnoceno není. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím jeho motivační funkce a vzhledem k jeho formativnímu významu. Přirozenou součástí hodnocení je sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Při hodnocení výsledků vzdělávání se bere zřetel na úroveň cílů středního vzdělávání, a to podle toho, jak uvádí školský zákon a další související normy. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, princip aktivního přístupu žáků, princip propojení vzdělávacího programu s praxí, princip sebehodnocení žáků. Žáci se na počátku vzdělávání v daném předmětu seznámí s programem vzdělávání a s očekávanými výsledky, aby sami mohli sledovat a plánovat svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni s konkrétními výstupy, jež se budou podílet na jejich pololetním hodnocení ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů: písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku, 12

13 samostatná prezentace zvolené problematiky, schopnosti týmové komunikace a spolupráce, mezipředmětové vazby a vztahy, aplikace průřezového tématu informatika, prezentace projektu. Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny podle školního klasifikačního řádu, který zohledňuje zejména tato kritéria: samostatný aktivní přístup při řešení zadaného úkolu, systematické komplexní uplatnění osvojených kompetencí, schopnost kreativně využívat získané kompetence, efektivnost řešení zadaného problému. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují především následující principy: princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, princip aktivního přístupu žáků, princip propojení vzdělávacího programu s praxí, princip sebehodnocení žáků. Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání středního vzdělání s výučním listem ve středním odborném učilišti a splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Zdravotní způsobilost Zdravotní způsobilost ke studiu posuzuje podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium potvrzení o zdravotní způsobilosti předkládá spolu s přihláškou ke studiu. 13

14 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci mohou pro svůj rozvoj využít následujících možností: individuální vzdělávací plán, účast na projektech včetně mezinárodních, olympiády a odborné soutěže, požádat o přeřazení do vyššího ročníku. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí. Hlavním problémem bývá zpravidla nedostatečná znalost českého jazyka. U žáků se sociálním znevýhodněním zajišťuje škola: pomoc při doučování, konzultace s psychologem v případě ohrožení žáků sociálně patologickými jevy, nadstandardní péči výchovného poradce, finanční pomoc při návštěvách kulturních nebo sportovních zařízení. Zásady pro práci se žáky se sociálním znevýhodněním v případě potřeby vypracování individuálního vzdělávacího plánu, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění specifických učebních pomůcek, volba odpovídajících metod a forem práce, nastolení pravidelné spolupráce s rodinou, vytvoření příznivého klimatu ve školním prostředí, finanční podpora žáků při účasti na aktivitách souvisejících s výchovně vzdělávacím cílem. 14

15 UČEBNÍ PLÁN Počet konzultačních hodin za školní rok Vyučovací předměty I. r. II. r. III. r. celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Matematika Základy společenských věd Obchodní korespondence Informační technologie a komunikace Účetnictví a daně Ekonomika Management a marketing Počet hodin celkem Přehled využití týdnů v období září červen Činnost I. ročník II. ročník III. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Maturitní zkouška CELKEM týdnů

16 UČEBNÍ OSNOVY Č e s k ý j a z y k a l i t e r a t u r a I. ročník II. ročník III. ročník Počet hodin celkem: Počet týdnů: POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem vzdělávání v předmětu je vychovávat žáky ke sdělnému a kultivovanému jazykovému projevu, rozvíjet jejich komunikační schopnosti a naučit je využívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, ke sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Výuka předmětu český jazyk a komunikace přispívá k rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení stanovených cílů přispívá i estetické vzdělávání. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace, využívali jazykové vědomosti a dovednosti v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory, chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, získali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele, chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 16

17 ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ I. ročník Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo Žák/žákyně: odlišuje útvary národního jazyka, v textu rozpozná v souladu s komunikativní situací stylově příznakové jevy jazykového projevu je seznámen/a s nejnovějšími normativními příručkami dokáže vysvětlit, jak je organizována knihovní služba ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Úvod do studia jazyka základní pojmy jazykovědy, jazyk a řeč, jazyková kultura norma a kodifikace jazyka, jazykovědné disciplíny jazyková rodina, čeština a jazyky příbuzné národní jazyk, jeho vývoj a jeho útvary základní vývojové tendence češtiny získávání a zpracování informací (knihovny, internet atd.) uplatňuje znalost českého pravopisu (např.: i/y, bě, pě, vě, mě, předložky s, z a předpony s-, z-, velká písmena ) Nauka o písemné stránce jazyka a pravopis základní terminologie hlavní principy českého pravopisu, obtížné pravopisné jevy práce s Pravidly českého pravopisu a dalšími jazykovými příručkami ovládá zásady spisovné výslovnosti, vhodně zařazuje zvukové prostředky řeči, používá i prostředky neverbální komunikace rozlišuje esteticky působivé uspořádání hlásek (eufonie, kakofonie, zvukomalba, rýmy ) Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) a spisovné výslovnosti základní terminologie fonetiky a fonologie systém českých samohlásek, systém českých hlásek spodoba hlásek, slovní přízvuk zvuková stránka souvislé řeči, spisovná výslovnost češtiny 17

18 při tvorbě textu uplatňuje znalosti pravopisu cizích slov, rozlišuje vhodnost či nevhodnost užití slov rozezná obrazná pojmenování nalezne a pojmenuje jazykové prostředky vysvětlí původ a stavbu slova Nauka o slovní zásobě pojmenování a slovo, základní odborné pojmy rozvrstvení slovní zásoby, přenášení pojmenování způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření slov je si vědom/a vlivu slohotvorných činitelů rozeznává specifika jednotlivých stylů rozpozná rysy základních slohových útvarů a postupů po přípravě (analýze textů) samostatně vytvoří vlastní text při tvorbě textu uplatňuje znalost teorie slohu při mluveném projevu aktivně využívá správné verbální i neverbální prostředky Nauka o slohu styl, slohotvorní činitelé, projevy veřejné a soukromé, psané a mluvené přehled funkčních stylů, slohové postupy a útvary prostě sdělovací styl znaky, využití, základní útvary odborný styl znaky, využití, základní útvary základy rétoriky, řečnický styl vysvětlí funkci kultury, doloží význam vědy a kultury orientuje se v nabídce kulturních institucí ČR a v regionu charakterizuje kulturu národností na našem území popíše kulturní faktory ovlivňující danou společnost objasní principy a normy kulturního chování je si vědom/a vlivu lidové kultury na kulturu uměleckou LITERATURA A DĚJINY KULTURY Kultura kulturní instituce v ČR a v regionu společenská kultura, principy a normy kulturního chování, společenská výchova ochrana a využívání kulturních hodnot, kultura národností na našem území lidové umění, jeho role v minulosti a dnes 18

19 zná a dovede používat základní literárněvědní terminologii rozezná žánrový charakter textu rozezná umělecký text od neuměleckého analyzuje výstavbu textu, rozpozná specifické prostředky básnického jazyka Literární teorie tři vrstvy uměleckého i neuměleckého textu, základní odborné pojmy literární věda a její disciplíny orientuje se ve vývoji české a světové literatury prokáže základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury identifikuje základní literární směry a hnutí přiřadí text k příslušnému literárnímu směru zařadí typická díla do literárního směru a historického období klasifikuje konkrétní díla nebo texty podle druhů a žánrů zhodnotí význam autora (díla) pro minulost i pro dnešek umí srozumitelnou a kultivovanou formou vyjádřit vlastní názor na text Literární historie písemnictví starověku středověké písemnictví a kultura v Evropě a v českých zemích humanismus a renesance v evropských literaturách, česká specifika evropská kultura a písemnictví 17. a 18. století (baroko, osvícenství, preromantismus) kultura a písemnictví světového romantismu české národní obrození, český romantismus, počátky realismu Výsledky vzdělávání a kompetence II. ročník Učivo Žák/žákyně: při tvorbě vlastních textů používá uvědoměle znalost českého pravopisu ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Pravopis procvičovaní probraných pravopisných jevů 19

20 nechybuje v základních tvarech ohebných slov určuje správně slovní druhy a mluvnické kategorie Tvarosloví slovní druhy mluvnické kategorie využívá znalosti o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění věty a o druzích vět k logickému strukturování výpovědí nalézá skladební a logické nedostatky v textech a navrhuje jejich opravy při tvorbě textů uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných principů českého jazyka nechybuje v jednoduchých případech interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí Skladba věta a výpověď věta jednoduchá a její stavba, aktuální členění, nepravidelnosti větné stavby souvětí souřadné a podřadné, jejich stavba interpunkce ve větě jednoduché interpunkce v souvětí posoudí a interpretuje účinky textu/promluvy postřehne manipulativní funkci textu dokáže bez obtíží vytvořit základní útvary publicistického stylu prokáže schopnost vyjadřovat se adekvátním způsobem o svém oboru sestaví základní útvary administrativního stylu, zejména životopis a motivační dopis dokáže komunikovat s institucemi (úřední písemnosti) vhodně se prezentuje, využívá i nonverbální prostředky Stylistika publicistický styl znaky, využití, základní útvary a jejich třídění problémy současné žurnalistiky administrativní styl znaky, využití, základní útvary slohová příznakovost tvarů ohebných slov možnosti analýzy neuměleckého textu vysvětlí význam a funkci reklamy chápe možné dopady reklamy na životní styl i na lidskou psychiku uvědomuje si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury LITERATURA A DĚJINY KULTURY Kultura kultura bydlení a odívání funkce reklamy a její vliv na životní styl 20

21 orientuje se ve vývoji české a světové literatury prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury v kontextu kulturních a historických souvislostí ovládá znaky základních literárních hnutí a směrů zařadí typická díla do literárního směru a příslušného historického období, svá tvrzení zdůvodní vystihne charakteristické znaky různých uměleckých textů, postřehne shody a rozdíly rozliší pásmo autora, vypravěče, postavy nalezne v textu potřebné informace, umí je zpracovat Literární historie světový realismus, kritický realismus, naturalismus, kultura 19. století česká kultura a literatura 2. poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci, realismus v české próze a dramatu) moderní směry přelomu 19. a 20. století, prokletí básníci česká moderna, dekadence, generace buřičů světová kultura a literatura 1. poloviny 20. století do 2. světové války (moderní umělecké směry, znaky literatury, představitelé prózy a poezie) česká kultura a literatura 1. poloviny 20. století (do 2. světové války) česká poezie meziválečného období interpretuje text a debatuje o tom, jak chápe hlavní myšlenky vyjádří vlastní prožitky z uměleckého textu Četba a interpretace textů alternativní možnosti interpretace textů možnosti různých pohledů na text z hlediska tří vrstev literárního díla Výsledky vzdělávání a kompetence III. ročník Učivo Žák/žákyně: ovládá zásady pravopisu a prakticky je využívá bez problému opraví chyby v cizích textech ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Pravopis procvičovaní probraných pravopisných jevů opravy cizích textů, korektury 21

22 popíše způsob, jakým bylo slovo utvořeno, určí kořen, předpony, přípony a gramatické zakončení rozpozná význam předpony a přípony, určí základové slovo a slovotvorný základ Nauka o tvoření slov slovotvorný a morfematický rozbor popíše základní rysy češtiny daných období v textu postřehne jednotlivé jazykové znaky charakteristické pro určité období zná nejvýznamnější české jazykovědce Jazykověda stručné dějiny českého jazyka vývojové tendence současné češtiny, výhled do budoucna vytváří základní útvary všech funkčních stylů prokáže schopnost vyjadřovat se o oboru svého studia adekvátním způsobem, a to písemně i ústně své názory formuluje srozumitelně a podporuje je vhodnými argumenty prokáže znalost funkčních stylů, slohových postupů a útvarů vhodně se prezentuje, využívá všech dorozumívacích prostředků Stylistika umělecký styl znaky, využití, základní útvary analýza textů různých stylů zásady tvorby psaných a mluvených projevů grafická a formální podoba psaných projevů kompozice psaných projevů nejčastější chyby při psaní písemných projevů popíše a charakterizuje umělecké směry a slohy respektuje svobodu uměleckého projevu a chápe nutnost plurality názorů orientuje se ve změnách pohledů na roli kultury v současné společnosti LITERATURA A DĚJINY KULTURY Kultura tvorba a výroba předmětů používaných v běžném životě proměny pohledu na kulturu v 21. století 22

23 identifikuje dominantní znaky literatury určitého období zařadí dílo a autora do širších souvislostí zajímá se o kulturní dění chápe české kulturní tradice jako součást tradic světových, je si vědom/a shod i rozdílů umí kriticky myslet uplatňuje estetická kritéria i ve svém životním stylu Literární historie česká literatura 1. poloviny 20. století do 2. světové války - próza a drama světová kultura a literatura od 2. světové války (směry, hnutí, skupiny, obecné znaky literatury) česká kultura a literatura od 2. světové války (periodizace, rozdělení) česká literární kritika a žurnalistika od 19. století trendy a naděje 21. století při rozboru a interpretaci textu uplatňuje znalosti z literární teorie a z jazykového vyučování, z historie i dalších souvisejících oborů rozlišuje podstatné a nepodstatné informace, s informacemi umí dále pracovat vlastními slovy zhodnotí význam daného díla pro dobu jeho vzniku i pro dnešek své názory dokáže obhájit kultivovanou formou poznatky získané rozborem textů uplatní ve vlastní tvorbě textů aktivně využívá dovednosti získané při studiu Četba a interpretace textů prohloubení dosavadních znalostí a dovedností ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ LITERÁRNÍ HISTORIE, INTERPRETACE LITERÁRNÍCH DĚL 23

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více