Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT"

Transkript

1 S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: , IZ: (IZO: ) Tel., fax: Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

2 OBSAH 2 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 11 UČEBNÍ PLÁN 15 UČEBNÍ OSNOVY 16 Český jazyk a literatura 16 Anglický jazyk a konverzace 24 Matematika 33 Základy společenských věd 38 Obchodní korespondence 47 Informační technologie a komunikace 51 Účetnictví a daně 55 Ekonomika 61 Management a marketing 70 POPIS MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 75 ZÁVĚR 78 2

3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s. r. o., Žerotínova 1100/36, Praha 3 Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání (RVP): Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma: Koordinátor ŠVP: Kontakty na školu: Platnost školního vzdělávacího programu: PhDr. Josef Svoboda PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT L/51 Podnikání střední vzdělání s maturitní zkouškou tříleté dálkové nástavbové studium Mgr. Tereza Procházková tel., fax: ; od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem 3

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s. r. o., Žerotínova 1100/36, Praha 3 Název školního vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT Kód a název oboru vzdělání (RVP): L/51 Podnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma: tříleté dálkové nástavbové studium Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím studiu v konkrétním učebním oboru. 4

5 Očekávané kompetence absolventa Vzdělávání v nástavbovém oboru navazuje na kompetence absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem. Směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli klíčové a odborné kompetence níže uvedené. Učení faktů jako izolovaných informací již nemá smysl, má smysl učit v souvislostech, nikoliv izolovaně. Je potřeba učit, že skutečnosti, fakta, poznatky vyplývají z řešení problémů a vznikají při tom jako vedlejší produkt, nejsou primárním cílem. Dospělí žáci jsou zralí, zkušenější a cílevědomější. Z celkové vyšší samostatnosti žáků vycházíme i při vymezení partnerských rolí učícího se a učitele, kdy učitel působí především jako konzultant a rádce při samostatné práci. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Valná část klíčových kompetencí je již utvořena. Ve vzdělávacím procesu se učitelé budou zaměřovat zejména na funkční rozvoj těchto kompetencí, jak to vyžaduje výkon povolání a pracovní pozice. a) Kompetence k celoživotnímu učení Absolventi budou schopni věnovat se samostatně učení, zejména budou: znát možnosti dalšího vzdělávání; ovládat různé metody učení; získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky; využívat ke svému učení různé informační zdroje. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Absolventi budou schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru, budou zvládat podnikatelské činnosti, zejména získají: odpovědný přístup k vlastní profesní kariéře; přehled o možnostech uplatnění na trhu práce; schopnost aktivně jednat při hledání zaměstnání a rozumět podstatě a principům podnikání; představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. c) Personální a sociální kompetence Absolventi budou schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy, dbát o své zdraví, zejména budou: umět se adaptovat na měnící se podmínky; podporovat nekonfliktní soužití s druhými; připraveni vyrovnat se s náročnými životními situacemi. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi budou schopni efektivně pracovat s prostředky ICT, zejména budou: 5

6 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT; rozvíjet práci s běžným aplikačním softwarem; získávat zdroje; využívat vhodné prostředky online a offline komunikace. e) Kompetence k řešení problémů Absolventi budou schopni samostatně i v týmu řešit problémy, zejména budou schopni: pojmenovat a analyzovat problém; určit problémy, zvolit optimální postup řešení problému; uplatnit při řešení problému různé metody; spolupracovat s jinými lidmi (týmové řešení). f) Komunikativní kompetence Absolventi se budou schopni souvisle a adekvátně vyjadřovat, a to v písemné i ústní formě, zejména budou schopni: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání; vést konstruktivní dialog; písemně zaznamenat podstatné myšlenky; zvládat sociální komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce. g) Matematická a finanční gramotnost Absolventi budou schopni používat matematické myšlení, zejména budou: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení běžných situací; rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje; orientovat se v problematice peněz a cen, budou schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet, včetně správy finančních aktivit a závazků. h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi budou schopni žít v souladu s hodnotami a s principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje, zejména budou: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých; jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve vlastním i ve veřejném zájmu; uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin; zajímat se o politické a společenské dění; vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. 6

7 ODBORNÉ KOMPETENCE a) Kompetence provádět administrativní činnosti, a to: vyhotovit písemnosti podle normy s využitím výpočetní techniky; stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně; pracovat se specifickým softwarem. b) Provádět základní podnikové činnosti, a to: charakterizovat makroekonomické jevy; provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat, zvolit a použít efektivní marketingovou strategii; orientovat se v problematice managementu; zpracovat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku; provádět základní výpočty (zásob, odpisů, dlouhodobého majetku, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů); vést daňovou evidenci; vést účtování o majetku a závazcích, nákladech, výnosech; provádět účetní uzávěrku; sestavit účetní závěrku; orientovat se v soustavě daní; stanovit daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční; orientovat se v právní úpravě podnikání. c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, a to: chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, zdraví spolupracovníků a dalších osob na pracovišti i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání a udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se BOZP; osvojit si zásady bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci; znát systém péče o zdraví pracujících včetně preventivní péče; znát zásady poskytování první pomoci, dokázat první pomoc poskytnout. 7

8 d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, a to: chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbát na zabezpečení standardů kvality procesů, výrobků nebo služeb. e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, a to: znát význam, účel a udržitelnost vykonané práce, její finanční a společenské ohodnocení; při plánování a posuzování činností umět zvažovat možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařit s finančními prostředky; umět nakládat s materiálem, energií, odpady a s jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Kompetence k učení Strategické kroky Individualizovat vyučovací metody a rozšířit jejich variabilitu. Posílit vnitřní motivaci žáků. Zefektivnit přenos a získávání informací. Posílit autoevaulační schopnosti žáků. Kompetence k řešení problémů Strategické kroky Posílit metodu problémové výuky ve všech předmětech. Využít schopnost žáků rozpoznat problém. Organizační formy Aktivizační metody, problémové vyučování, individualizovaný přístup k žákům, individuální konzultace. Zapojení do projektů soutěží. Organizace exkurzí. Samostatná práce se zdroji informací internet, zpracování esejů o problému. Samostatná práce s literaturou. Prezentace žákovských projektů v rámci školy, prezentace jiných aktivit. Organizační formy Využívat seminárních forem výuky. Vytváření studijních skupin napříč třídami. Zadávání projektů, individuálních a skupinových úkolů. 8

9 Umožnit žákům interpretovat získané informace a vytvářet návrhy řešení problémů. Kompetence komunikativní Strategické kroky Umožnit žákům přístup k dostupným prostředkům komunikace. Poskytnout žákům teoretické a praktické nástroje ke komunikaci. Umožnit žákům prezentovat jejich komunikační schopnosti ve škole i na veřejnosti. Poskytnout žákům vysokou úroveň výstupních komunikačních schopností v cizím jazyce. Kompetence sociální a personální Strategické kroky Poskytnout žákům možnost ohodnotit vlastní reálné možnosti. Vést žáky ke schopnosti přijmout zodpovědnost. Posilovat metody vedoucí k vytváření hodnotných mezilidských vztahů. Vést žáky k pozitivnímu vztahu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Kompetence občanské Strategické kroky Učit žáky stanovit si perspektivní cíle. Toleranci a respektování různorodých hodnot člověka povýšit na jednu ze základních norem života školy. Prezentace na webových stránkách školy. Výstupy z projektů v jednotlivých ročnících i z celého studia. Organizační formy Liberalizace používání ICT prostředků uvnitř školy, webové stránky školy, tříd apod. Provázání výuky informatiky s ostatními předměty tak, aby se využití VT stalo samozřejmostí. Mimoškolní aktivity, obhajoby a ukázky projektů, olympiády a další soutěže. Zahraniční studijní výměny. Olympiády a jiné soutěže. Organizační formy Skupinové metody výuky ve všech předmětech. Externí formy evaluace školy (SCIO). Organizace prezentací projektů. Zapojení žáků do humanitárních akcí. Preventivní program. Sportovní aktivity v rámci kurzů. Aktivity v rámci sportovních soutěží. Organizační formy Spolupráce s vysokými školami semináře, praxe. Nabídka profilových maturitních zkoušek. Nabídka studia pro žáky minoritních skupin. Multikulturní projekty včetně mezinárodních. 9

10 Učit žáky uvědoměle poskytovat účinnou pomoc druhým. Umožnit žákům postupné zapojení do občanského života v okolí a ve společnosti. Účast na humanitárních akcích. Individuální a skupinové úkoly v jednotlivých předmětech. Účast žáků na organizaci mimoškolních aktivit. Práce třídních samospráv a účast zástupců žáků ve školské radě. Organizační pomoc žáků při občanských aktivitách v okolí sídla školy. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosavadního vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů: českého jazyka a literatury, cizího jazyka, nebo matematiky. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří podniková ekonomika a zpracování podnikatelského záměru (písemná maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí). Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass. 10

11 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dálkové nástavbové vzdělávání patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých. Je určeno uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu. Jde o dospělé lidi, kterým je nejméně let a kteří většinou mají určité zkušenosti z pracovního života ve svém oboru. Vzdělávání v této formě studia si doplňují lidé, kteří již prošli různými pracovišti a mají praktické zkušenosti, tato forma vzdělávání pro ně znamená prohloubení kvalifikace. Studium je rozvrženo do týdenních konzultací a předpokladem je, že obsah studia bude zvládnut především samostudiem pod vedením učitele a následným procvičováním ve škole. Hlavním záměrem vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a žít společně. Metody konzultací jsou převážně aktivační (jde například o diskusní fóra a konfrontační metody), jimiž je žák při získávání vědomostí a dovedností nucen vyvinout vlastní úsilí. Pasivní metody, jimiž žák pouze hotové poznatky přijímá, jsou realizovány jako doplňkové. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celou dobu studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a anglického jazyka. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětu informatika, jehož náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, zejména ekonomie a účetnictví. Význam pro rozvoj žáků mají předměty, v nichž se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia. Výstupem praktického procvičování probraného učiva je zpracování podnikatelského záměru. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů a esejů. 11

12 Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku, navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou do výuky začleněna i průřezová témata, jež se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Organizace výuky Obor vzdělávání je realizován v celkové délce 3 let dálkovou formou studia. Výuka je uskutečňována v rámci systému konzultačních hodin - 1 den v týdnu, a to v celkové délce 200 konzultačních hodin ročně. Odborné konzultace v jednotlivých předmětech obsahují větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, a jsou vázány na domácí přípravu. Výuka probíhá v kmenových učebnách, odborné předměty se vyučují dle potřeby v odborných učebnách vybavených výpočetní technikou. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). K hodnocení výsledků studia se využívá tradiční pětistupňová škála, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Chování s ohledem na věkovou strukturu žáků hodnoceno není. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím jeho motivační funkce a vzhledem k jeho formativnímu významu. Přirozenou součástí hodnocení je sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Při hodnocení výsledků vzdělávání se bere zřetel na úroveň cílů středního vzdělávání, a to podle toho, jak uvádí školský zákon a další související normy. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, princip aktivního přístupu žáků, princip propojení vzdělávacího programu s praxí, princip sebehodnocení žáků. Žáci se na počátku vzdělávání v daném předmětu seznámí s programem vzdělávání a s očekávanými výsledky, aby sami mohli sledovat a plánovat svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni s konkrétními výstupy, jež se budou podílet na jejich pololetním hodnocení ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů: písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku, 12

13 samostatná prezentace zvolené problematiky, schopnosti týmové komunikace a spolupráce, mezipředmětové vazby a vztahy, aplikace průřezového tématu informatika, prezentace projektu. Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny podle školního klasifikačního řádu, který zohledňuje zejména tato kritéria: samostatný aktivní přístup při řešení zadaného úkolu, systematické komplexní uplatnění osvojených kompetencí, schopnost kreativně využívat získané kompetence, efektivnost řešení zadaného problému. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují především následující principy: princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, princip aktivního přístupu žáků, princip propojení vzdělávacího programu s praxí, princip sebehodnocení žáků. Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání středního vzdělání s výučním listem ve středním odborném učilišti a splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Zdravotní způsobilost Zdravotní způsobilost ke studiu posuzuje podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium potvrzení o zdravotní způsobilosti předkládá spolu s přihláškou ke studiu. 13

14 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci mohou pro svůj rozvoj využít následujících možností: individuální vzdělávací plán, účast na projektech včetně mezinárodních, olympiády a odborné soutěže, požádat o přeřazení do vyššího ročníku. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí. Hlavním problémem bývá zpravidla nedostatečná znalost českého jazyka. U žáků se sociálním znevýhodněním zajišťuje škola: pomoc při doučování, konzultace s psychologem v případě ohrožení žáků sociálně patologickými jevy, nadstandardní péči výchovného poradce, finanční pomoc při návštěvách kulturních nebo sportovních zařízení. Zásady pro práci se žáky se sociálním znevýhodněním v případě potřeby vypracování individuálního vzdělávacího plánu, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění specifických učebních pomůcek, volba odpovídajících metod a forem práce, nastolení pravidelné spolupráce s rodinou, vytvoření příznivého klimatu ve školním prostředí, finanční podpora žáků při účasti na aktivitách souvisejících s výchovně vzdělávacím cílem. 14

15 UČEBNÍ PLÁN Počet konzultačních hodin za školní rok Vyučovací předměty I. r. II. r. III. r. celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Matematika Základy společenských věd Obchodní korespondence Informační technologie a komunikace Účetnictví a daně Ekonomika Management a marketing Počet hodin celkem Přehled využití týdnů v období září červen Činnost I. ročník II. ročník III. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Maturitní zkouška CELKEM týdnů

16 UČEBNÍ OSNOVY Č e s k ý j a z y k a l i t e r a t u r a I. ročník II. ročník III. ročník Počet hodin celkem: Počet týdnů: POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem vzdělávání v předmětu je vychovávat žáky ke sdělnému a kultivovanému jazykovému projevu, rozvíjet jejich komunikační schopnosti a naučit je využívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, ke sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Výuka předmětu český jazyk a komunikace přispívá k rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení stanovených cílů přispívá i estetické vzdělávání. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace, využívali jazykové vědomosti a dovednosti v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory, chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, získali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele, chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 16

17 ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ I. ročník Výsledky vzdělávání a kompetence Učivo Žák/žákyně: odlišuje útvary národního jazyka, v textu rozpozná v souladu s komunikativní situací stylově příznakové jevy jazykového projevu je seznámen/a s nejnovějšími normativními příručkami dokáže vysvětlit, jak je organizována knihovní služba ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Úvod do studia jazyka základní pojmy jazykovědy, jazyk a řeč, jazyková kultura norma a kodifikace jazyka, jazykovědné disciplíny jazyková rodina, čeština a jazyky příbuzné národní jazyk, jeho vývoj a jeho útvary základní vývojové tendence češtiny získávání a zpracování informací (knihovny, internet atd.) uplatňuje znalost českého pravopisu (např.: i/y, bě, pě, vě, mě, předložky s, z a předpony s-, z-, velká písmena ) Nauka o písemné stránce jazyka a pravopis základní terminologie hlavní principy českého pravopisu, obtížné pravopisné jevy práce s Pravidly českého pravopisu a dalšími jazykovými příručkami ovládá zásady spisovné výslovnosti, vhodně zařazuje zvukové prostředky řeči, používá i prostředky neverbální komunikace rozlišuje esteticky působivé uspořádání hlásek (eufonie, kakofonie, zvukomalba, rýmy ) Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) a spisovné výslovnosti základní terminologie fonetiky a fonologie systém českých samohlásek, systém českých hlásek spodoba hlásek, slovní přízvuk zvuková stránka souvislé řeči, spisovná výslovnost češtiny 17

18 při tvorbě textu uplatňuje znalosti pravopisu cizích slov, rozlišuje vhodnost či nevhodnost užití slov rozezná obrazná pojmenování nalezne a pojmenuje jazykové prostředky vysvětlí původ a stavbu slova Nauka o slovní zásobě pojmenování a slovo, základní odborné pojmy rozvrstvení slovní zásoby, přenášení pojmenování způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření slov je si vědom/a vlivu slohotvorných činitelů rozeznává specifika jednotlivých stylů rozpozná rysy základních slohových útvarů a postupů po přípravě (analýze textů) samostatně vytvoří vlastní text při tvorbě textu uplatňuje znalost teorie slohu při mluveném projevu aktivně využívá správné verbální i neverbální prostředky Nauka o slohu styl, slohotvorní činitelé, projevy veřejné a soukromé, psané a mluvené přehled funkčních stylů, slohové postupy a útvary prostě sdělovací styl znaky, využití, základní útvary odborný styl znaky, využití, základní útvary základy rétoriky, řečnický styl vysvětlí funkci kultury, doloží význam vědy a kultury orientuje se v nabídce kulturních institucí ČR a v regionu charakterizuje kulturu národností na našem území popíše kulturní faktory ovlivňující danou společnost objasní principy a normy kulturního chování je si vědom/a vlivu lidové kultury na kulturu uměleckou LITERATURA A DĚJINY KULTURY Kultura kulturní instituce v ČR a v regionu společenská kultura, principy a normy kulturního chování, společenská výchova ochrana a využívání kulturních hodnot, kultura národností na našem území lidové umění, jeho role v minulosti a dnes 18

19 zná a dovede používat základní literárněvědní terminologii rozezná žánrový charakter textu rozezná umělecký text od neuměleckého analyzuje výstavbu textu, rozpozná specifické prostředky básnického jazyka Literární teorie tři vrstvy uměleckého i neuměleckého textu, základní odborné pojmy literární věda a její disciplíny orientuje se ve vývoji české a světové literatury prokáže základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury identifikuje základní literární směry a hnutí přiřadí text k příslušnému literárnímu směru zařadí typická díla do literárního směru a historického období klasifikuje konkrétní díla nebo texty podle druhů a žánrů zhodnotí význam autora (díla) pro minulost i pro dnešek umí srozumitelnou a kultivovanou formou vyjádřit vlastní názor na text Literární historie písemnictví starověku středověké písemnictví a kultura v Evropě a v českých zemích humanismus a renesance v evropských literaturách, česká specifika evropská kultura a písemnictví 17. a 18. století (baroko, osvícenství, preromantismus) kultura a písemnictví světového romantismu české národní obrození, český romantismus, počátky realismu Výsledky vzdělávání a kompetence II. ročník Učivo Žák/žákyně: při tvorbě vlastních textů používá uvědoměle znalost českého pravopisu ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Pravopis procvičovaní probraných pravopisných jevů 19

20 nechybuje v základních tvarech ohebných slov určuje správně slovní druhy a mluvnické kategorie Tvarosloví slovní druhy mluvnické kategorie využívá znalosti o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění věty a o druzích vět k logickému strukturování výpovědí nalézá skladební a logické nedostatky v textech a navrhuje jejich opravy při tvorbě textů uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných principů českého jazyka nechybuje v jednoduchých případech interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí Skladba věta a výpověď věta jednoduchá a její stavba, aktuální členění, nepravidelnosti větné stavby souvětí souřadné a podřadné, jejich stavba interpunkce ve větě jednoduché interpunkce v souvětí posoudí a interpretuje účinky textu/promluvy postřehne manipulativní funkci textu dokáže bez obtíží vytvořit základní útvary publicistického stylu prokáže schopnost vyjadřovat se adekvátním způsobem o svém oboru sestaví základní útvary administrativního stylu, zejména životopis a motivační dopis dokáže komunikovat s institucemi (úřední písemnosti) vhodně se prezentuje, využívá i nonverbální prostředky Stylistika publicistický styl znaky, využití, základní útvary a jejich třídění problémy současné žurnalistiky administrativní styl znaky, využití, základní útvary slohová příznakovost tvarů ohebných slov možnosti analýzy neuměleckého textu vysvětlí význam a funkci reklamy chápe možné dopady reklamy na životní styl i na lidskou psychiku uvědomuje si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury LITERATURA A DĚJINY KULTURY Kultura kultura bydlení a odívání funkce reklamy a její vliv na životní styl 20

21 orientuje se ve vývoji české a světové literatury prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury v kontextu kulturních a historických souvislostí ovládá znaky základních literárních hnutí a směrů zařadí typická díla do literárního směru a příslušného historického období, svá tvrzení zdůvodní vystihne charakteristické znaky různých uměleckých textů, postřehne shody a rozdíly rozliší pásmo autora, vypravěče, postavy nalezne v textu potřebné informace, umí je zpracovat Literární historie světový realismus, kritický realismus, naturalismus, kultura 19. století česká kultura a literatura 2. poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci, realismus v české próze a dramatu) moderní směry přelomu 19. a 20. století, prokletí básníci česká moderna, dekadence, generace buřičů světová kultura a literatura 1. poloviny 20. století do 2. světové války (moderní umělecké směry, znaky literatury, představitelé prózy a poezie) česká kultura a literatura 1. poloviny 20. století (do 2. světové války) česká poezie meziválečného období interpretuje text a debatuje o tom, jak chápe hlavní myšlenky vyjádří vlastní prožitky z uměleckého textu Četba a interpretace textů alternativní možnosti interpretace textů možnosti různých pohledů na text z hlediska tří vrstev literárního díla Výsledky vzdělávání a kompetence III. ročník Učivo Žák/žákyně: ovládá zásady pravopisu a prakticky je využívá bez problému opraví chyby v cizích textech ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Pravopis procvičovaní probraných pravopisných jevů opravy cizích textů, korektury 21

22 popíše způsob, jakým bylo slovo utvořeno, určí kořen, předpony, přípony a gramatické zakončení rozpozná význam předpony a přípony, určí základové slovo a slovotvorný základ Nauka o tvoření slov slovotvorný a morfematický rozbor popíše základní rysy češtiny daných období v textu postřehne jednotlivé jazykové znaky charakteristické pro určité období zná nejvýznamnější české jazykovědce Jazykověda stručné dějiny českého jazyka vývojové tendence současné češtiny, výhled do budoucna vytváří základní útvary všech funkčních stylů prokáže schopnost vyjadřovat se o oboru svého studia adekvátním způsobem, a to písemně i ústně své názory formuluje srozumitelně a podporuje je vhodnými argumenty prokáže znalost funkčních stylů, slohových postupů a útvarů vhodně se prezentuje, využívá všech dorozumívacích prostředků Stylistika umělecký styl znaky, využití, základní útvary analýza textů různých stylů zásady tvorby psaných a mluvených projevů grafická a formální podoba psaných projevů kompozice psaných projevů nejčastější chyby při psaní písemných projevů popíše a charakterizuje umělecké směry a slohy respektuje svobodu uměleckého projevu a chápe nutnost plurality názorů orientuje se ve změnách pohledů na roli kultury v současné společnosti LITERATURA A DĚJINY KULTURY Kultura tvorba a výroba předmětů používaných v běžném životě proměny pohledu na kulturu v 21. století 22

23 identifikuje dominantní znaky literatury určitého období zařadí dílo a autora do širších souvislostí zajímá se o kulturní dění chápe české kulturní tradice jako součást tradic světových, je si vědom/a shod i rozdílů umí kriticky myslet uplatňuje estetická kritéria i ve svém životním stylu Literární historie česká literatura 1. poloviny 20. století do 2. světové války - próza a drama světová kultura a literatura od 2. světové války (směry, hnutí, skupiny, obecné znaky literatury) česká kultura a literatura od 2. světové války (periodizace, rozdělení) česká literární kritika a žurnalistika od 19. století trendy a naděje 21. století při rozboru a interpretaci textu uplatňuje znalosti z literární teorie a z jazykového vyučování, z historie i dalších souvisejících oborů rozlišuje podstatné a nepodstatné informace, s informacemi umí dále pracovat vlastními slovy zhodnotí význam daného díla pro dobu jeho vzniku i pro dnešek své názory dokáže obhájit kultivovanou formou poznatky získané rozborem textů uplatní ve vlastní tvorbě textů aktivně využívá dovednosti získané při studiu Četba a interpretace textů prohloubení dosavadních znalostí a dovedností ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ LITERÁRNÍ HISTORIE, INTERPRETACE LITERÁRNÍCH DĚL 23

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více