Průvodce prioritní osou 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce prioritní osou 4"

Transkript

1 Průvodce prioritní osou 4 V Praze dne /51

2 Obsah 1. Vyplnění žádosti v IS KP14+ a nejčastější dotazy Povinné přílohy a nejčastější chyby Přijatelnost projektu Způsobilost výdajů Investiční záměr dvoukolová 13. výzva Příloha č. 1 - Indikátory /51

3 1. Vyplnění žádosti v IS KP14+ a nejčastější dotazy Jak mám vyplnit Popis projektu? Na záložce Popis projektu žadatel vyplňuje povinná (žlutě podbarvená pole) v rozsahu od 0 do 2000 znaků. Cílem je v rámci těchto polí výstižně shrnout základní charakteristiky projektu. Popis projektu by měl být v souladu s obsahem projektové dokumentace, která je povinnou součástí příloh žádosti. Do pole Jaké aktivity v projektu budou realizovány žadatel vepíše aktivity/ typy opatření/ činnosti, které jsou/ budou součástí projektu. Do pole Popis realizačního týmu projektu lze uvézt, zda projekt či jeho části budou realizovány svépomocí a/nebo dodavatelsky (např. veřejnou zakázkou). V tomto poli lze také jmenovat jednotlivé subjekty, které se na projektu podílejí/ budou podílet (pokud jsou tyto v době podání žádosti známé). Šedě podbarvená pole jsou nepovinná, žadatel tyto vyplňovat nemusí. Jak mám vyplnit Specifické cíle? Na záložce Specifické cíle vybere žadatel v poli Název z menu nabízený specifický cíl (na výzvách PO 4 je vždy nastaven pouze jeden specifický cíl, který je ovšem nutné v poli Název manuálně vybrat). Do pole Procentní podíl žadatel vždy zadá hodnotu 100 (podíl daného specifického cíle na projektu je vždy 100 %). 3/51

4 Jak mám vyplnit Indikátory? Povinné indikátory Indikátory jsou zpřístupněny k vyplnění teprve poté, co byla vyplněna a uložena část Specifické cíle. V části Indikátory žadatel na hlavní stránce vidí indikátory nastavené jako povinné. Z této skupiny vybere indikátory relevantní pro daný typ opatření a doplní pro ně nenulovou cílovou hodnotu a všechna ostatní povinná pole (výchozí hodnota, datum výchozí hodnoty, datum cílové hodnoty). U indikátorů, kde je výchozí hodnota povinným polem, zadá žadatel jako výchozí hodnotu hodnotu nula. U povinných indikátorů, které pro daný projekt relevantní nejsou, žadatel za cílovou hodnotu zadá hodnotu nula. Povinně volitelné indikátory Skrze tlačítko Nový záznam, v poli Kód indikátoru se žadateli zobrazí menu obsahující indikátory z kategorie povinně volitelných. 4/51

5 Žadatel v nabídce povinně volitelných indikátorů postupně označí ty, které jsou relevantní pro realizovaný typ opatření. Žadatel k indikátorům doplní požadované povinné hodnoty (výchozí hodnota, datum výchozí hodnoty, cílová hodnota, datum cílové hodnoty) a záznam uloží. Seznam typů opatření a k nim relevantních povinně volitelných indikátorů je uveden v přílože č. 1. Jak mám vyplnit Horizontální principy? Na výzvách PO 4 jsou, v souladu s Programovým dokumentem OPŽP , nastaveny tři horizontální principy: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory), Rovné příležitosti mužů a žen a Rovné příležitosti a nediskriminace. Pro projekty financované z OPŽP je klíčovým principem udržitelný rozvoj, přičemž sekundárně může mít některý z projektů pozitivní vliv alespoň na jeden ze zbylých dvou principů. Proto má žadatel pro vyplnění na žádosti uvedeny všechny tři horizontální principy. Pro každý z uvedených principů žadatel zadá Vliv projektu na horizontální princip, přičemž má na výběr z těchto možností: cílené zaměření na horizontální princip, pozitivní vliv na horizontální princip nebo neutrální k horizontálnímu principu. U principu Udržitelný rozvoj může žadatel vybrat Cílené zaměření nebo Pozitivní vliv na horizontální princip pouze tehdy, je-li na projektu indikátor typu ENVI. V současné době je indikátor typu ENVI nastaven pouze v rámci SC 4.3 a SC 4.4 (indikátor Plocha stanovišť, která jsou podporovány 5/51

6 s cílem zlepšit jejich stav zachování). Pro SC 4.1 a SC 4.2, kde se ENVI indikátor nyní nevyskytuje, je nezbytné zvolit variantu neutrální k horizontálnímu principu. V případě volby Cílené zaměření nebo Pozitivní vliv na horizontální princip vyžaduje IS KP14+ zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip. Jak mám vyplnit záložku Umístění? Žadatel vybere pro Místo realizace nejnižší úroveň a to úroveň Obce. V případě, že se akce realizuje na hranici dvou obcí, vyplní žadatel obě obce. V případě opatření realizovaných na rozsáhlém území (například likvidace invazních druhů) vyplní žadatel umístění projektu do úrovně obce s rozšířenou působností (ORP). Výběr Místa realizace se provádí označením příslušné obce/ ORP a jejím přesunem do pravé části obrazovky pomocí šedé šipky. Stejným způsobem bude na žádosti zadáno také Místo dopadu projektu. 6/51

7 Jak mám vyplnit Harmonogram? Žadatel na záložce Harmonogram vybere položku/y Harmonogramu relevantní pro daný projekt. K položce Harmonogramu uživatel vždy doplní předpokládané datum a záznam potvrdí pomocí tlačítka Uložit. Záložka Harmonogram je nastavena jako nepovinná. Pokud žadatel v harmonogramu nenalezne položku odpovídající činnostem daného projektu, ponechá harmonogram prázdný. Jak mám vyplnit záložku Cílová skupina? Na každé výzvě je přednastavena cílová skupina (např. orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků). Do pole Popis cílové skupina žadatel vysvětlí, zda naplňuje charakteristiku cílové skupiny, případně jak jsou v rámci projektu ošetřeny vlastnické vztahy (např. vlastník pozemku, kde bude projekt realizován). Posléze je nutné záznam potvrdit pomocí tlačítka Uložit. 7/51

8 Jak mám vyplnit, zda zahrnout subjekt do definice jednoho podniku? Na záložce Subjekty je nutné zaškrtnout křížkem povinné pole: Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku (definice jednoho podniku se na projekty z PO 4 nevztahuje, veškeré projekty v PO 4 jsou mimo režim veřejné podpory). Jak mám vyplnit Kategorie intervencí? V Kategoriích intervencí vybere žadatel pro každou dílčí část odpovídající hodnotu z nabízeného menu (často je na výzvě předdefinována k výběru pouze jedna hodnota). Pokud byla pro danou část vybrána pouze jedna hodnota, bude procentní podíl dílčí kategorie intervencí 100 %. Pokud bylo žadatelem či systémem vybráno více hodnot, rozdělí žadatel procentní podíl mezi tyto hodnoty způsobem, který odpovídá realizaci projektu (např. 100 % a 0 % nebo 50 % a 50 % apod.). Žadatel vyplňuje tyto kategorie intervencí: Oblast intervence V poli Název specifického cíle, žadatel vybere nadefinovaný specifický cíl (vždy pouze jeden na výzvě). V poli Název označí žadatel jednu oblast intervence, která odpovídá zaměření projektu a posléze zadá její Procentní podíl. Procentní podíl dané položky bude 100 %. Poté žadatel záznam uloží. 8/51

9 Forma financování V poli Název žadatel vybere nadefinovanou formu financování: Nevratný grant. Procentní podíl má vždy hodnotu 100. Poté žadatel záznam uloží. 9/51

10 Ekonomická aktivita V poli Název žadatel vybere ekonomickou aktivitu: Činnosti týkající se životního prostředí a změny klimatu (nabízí se k výběru pouze tato položka). Procentní podíl má vždy hodnotu 100. Poté žadatel záznam uloží. Mechanismus územního plnění V poli Název žadatel vybere jeden nadefinovaný mechanismus: 06 - Iniciativy pro místní rozvoj se zapojením místních komunit (platí např. pro žadatele typu Místní akční skupina) nebo 07 - Nepoužije se (platí pro ostatní žadatele). Procentní podíl má vždy hodnotu 100. Poté žadatel záznam uloží. 10/51

11 Typ území Na základě Místa realizace, které žadatel zadal na záložce Umístění, se do Typu území načtou údaje odpovídající zvolenému místu realizace. Pro každý uvedený Typ území (01 - Velké městské oblasti, 02 - Malé městské oblasti a/nebo 03 - Venkovské oblasti) je nutné zadat Procentní podíl. Podle toho, v jakých typech území se bude projekt realizovat, rozdělí uživatel procentní podíl mezi jednotlivé typy území tak, aby jejich celkový součet byl roven 100 %. Lokalizace Na základě Místa realizace, které žadatel zadal na záložce Umístění, se do Lokalizace načte jeden či více Krajů, odpovídajících zvolenému místu realizace. Pro každý uvedený Kraj je nutné zadat Procentní podíl. Podle toho, kde se bude projekt realizovat, rozdělí uživatel procentní podíl mezi jednotlivé typy území tak, aby jejich celkový součet byl roven 100 %. 11/51

12 Jak mám vyplnit CBA? U projektů nad 5 milionů Kč celkových výdajů s 50 (a více) % investičních nákladů musí žadatel vyplnit CBA analýzu v Modulu CBA. Pokud projekt nevytváří příjmy dle čl. 61 obecného nařízení ani jiné peněžní příjmy (dále jen JPP ), vyplní žadatel pouze záložky Základní informace a Investice a zdroje. U projektů nad 5 milionů Kč celkových výdajů s více než 50 % investičních nákladů, které generují příjmy dle č. 61 obecného nařízení nebo JPP, vyplní žadatel v modulu CBA všechny příslušné záložky v levé části menu. U projektů nad 100 mil. Kč je navíc žadatel povinnen zaškrtnout a vyplnit ekonomickou analýzu. Pokud žadatel s projektem generujícím příjmy vyplní finanční analýzu v modulu CBA, přenesou se po stisknutí tlačítka Rozpad financí (na záložce Rozpad zdrojů financování) data z CBA do žádosti. CBA se vyplňuje v samostatném Modulu CBA, odděleně od konkrétního projektu. V tomto modulu dojde k navázání CBA k vybranému projektu. Více informací naleznete v příručce k modulu CBA. V případě dotazů je možné se obrátit na ovou schránku: Jak mám vyplnit Rozpočet? Část Financování se žadateli zpřístupní teprve poté, co jsou vyplněny záložky Specifické cíle a Subjekty projektu. Na záložce Rozpočet se po kliknutí na tlačítko Editovat vše zpřístupní pole, do nichž lze k rozpočtovým položkám vpisovat částky pro jednotlivé roky projektu. Částky lze vpisovat pouze do šedě podbarvených polí. Rozpočet může být rozvržen až na období 10 let. Po stisknutí tlačítka Uložit systém automaticky sečte celkové částky pro jednotlivé roky a pro všechny roky (sloupec Částka celkem). Pro navigaci napříč jednotlivými roky/ sloupci je nutné použít šipku vpravo/ vlevo (na dolní liště obrazovky rozpočtu). 12/51

13 Jak mám vyplnit Přehled zdrojů financování? Na výzvách je nastavena výše % podílu vlastního financování. Jedná se o minimální podíl vlastního financování žadatele. Na výzvách pod specifickým cílem 4.3 se procento vlastního financování odvíjí od realizovaného opatření (např. realizace vodních nádrží rybníků 50 %, realizace tůní či výsadeb 80 %, zprůchodnění migračních bariér 75 %, dle Pravidel pro žadatele a příjemce). U SC 4.3 proto žadatel upraví % vlastního financování v závislosti na plánovaném opatření. 13/51

14 Žadatel v části Přehled zdrojů financování vybere odpovídající Zdroj financování vlastního podílu a provede Rozpad financí (skrze tlačítko Rozpad financí). Jedná-li se o vlastní soukromé prostředky žadatele, potom vybere položku Národní soukromé zdroje. Jedná-li se například o prostředky z rozpočtu obcí, bude zvolena položka Finanční prostředky z rozpočtu obce/ obcí. Aby mohl žadatel provézt rozpad financí, musí mít již vyplněný Rozpočet. Částka Celkových způsobilých výdajů (CZV), uvedených v Rozpočtu, bude rozdělena příslušným % poměrem mezi Vlastní zdroj financování a Příspěvek Unie. Poté, co žadatel vybral Zdroj financování vlastního podílu a provedl Rozpad financí, obrazovku Uloží. Pokud si žadatel není jistý budoucí výší čistých peněžních příjmů projektu, vyplní do pole Jiné peněžní příjmy (JPP) a JPP nezpůsobilé nulovou hodnotu. Pokud by se v průběhu realizace čisté peněžní příjmy na projektu vyskytly (například prodejem vykáceného dřeva), dojde k úpravě dotace prostřednictvím žádostí o platbu. 14/51

15 Jak mám vyplnit Finanční plán? Finanční plán představuje plán budoucích žádostí o platby. Jednotlivé položky finančního plánu je nutné přidat skrze tlačítko Nový záznam. Součet částek uvedených v polích Vyúčtování investice a Vyúčtování neinvestice za všechny žádosti o platby se musí rovnat částce Celkových způsobilých výdajů v Rozpočtu projektu. Žadatel ověří soulad mezi Rozpočtem a Finančním plánem skrze pole Kontrola shody částek finančního plánu a rozpočtu. Pokud suma částkek finančního plánu neodpovídá částce Celkových způsobilých výdajů, systém žadateli neumožní žádost finalizovat. Finanční plán je možné během realizace projektu pozměnit, a to pomocí tzv. změnového řízení. Změnu schvaluje finanční manažer projektu. 15/51

16 Jak mám vyplnit záložku Dokumenty? Doložení všech příloh žádosti o podporu dle Pravidel pro žadatele a příjemce je hlavním předpokladem pro splnění kontroly formálních náležitostí. V části Dokumenty jsou přílohy rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinné přílohy musí doložit všichni žadatelé na podané žádosti o podporu. Povinné přílohy se zobrazují v horní části po kliknutí na záložku Dokumenty. 16/51

17 Žadatel vždy levým tlačítkem myši označí příslušnou přílohu, posléze v dolní části obrazovky skrze tlačítko Připojit přílohu nahraje a pomocí ikonky pečeti (vlevo) přílohu elektornicky podepíše. Žadatel dále zašktne fajfkou pole Doložený soubor ANO a záznam uloží pomocí tlačítka Uložit. 17/51

18 Tímto způsobem žadatel nahraje všechny předdefinované povinné přílohy. Povinně volitelné přílohy jsou dále přikládány v závislosti na zaměření konkrétního projektu. Žadatel je povinnen doložit všechny relevantní povinně volitelné přílohy v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. V IS KP14+, v části dokumenty, žadatel přidá novou přílohu pomocí tlačítka Nový záznam. Žadatel vyplní Název přílohy a v řádku Název předdefinovaného dokumentu vybere název konkrétní přílohy. Dále uživatel postupuje zcela stejně jako při nahrávání povinné přílohy (připojí soubor a elektronický podpis, zaškrtne doložený soubor ANO a stiskne tlačítko Uložit). 18/51

19 Doklady (rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy) lze vložit buď naskenované s ručním podpisem a razítkem (žadatel vloží scan dokumentu a elektronickým podpisem potvrdí jeho pravost) nebo podepsané v elektronické formě. Stanoviska či vyjádření s elektronickým podpisem již některé úřady běžně využívají a vydávají. Pokud úřad zašle (datovou schránkou, případně em) stanovisko s elektronickým podpisem, je nutné si jej nejprve uložit v počítači a následně nahrát do IS KP14+, není možné jej vytisknout a oskenovat! Pokud např. projektant dodá projektovou dokumentaci nebo jiný dokument v elektronické formě se svým elektronickým podpisem, opět je potřeba tento dokument stáhnout (uložit do počítače) a nahrát do IS KP14+. Pokud žadatel obdrží od úřadu, zhotovitele nebo projektanta dokumenty v písemné podobě s podpisem a razítkem, naskenuje je a vloží do IS KP14+, viz výše. Originál těchto dokumentů je však potřeba si ponechat pro případnou veřejnosprávní kontrolu, která může být na projektech provedena. Scan projektové dokumentace nedoporučujeme, jelikož hrozí výrazné snížení kvality a tím pádem i nemožnost projektovou dokumentaci náležitě posoudit. Je tedy třeba ji dodat v originálním elektronickém formátu nebo písemně doručit na místně příslušné regionální pracoviště. 19/51

20 2. Povinné přílohy a nejčastější chyby Formální náležitosti žádosti a nejčastější chyby Žadatel je povinen doložit všechny povinné přílohy dle Pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen PrŽaP ), přílohy 1.4 (specifické přílohy pro PO 4) a 1.6 (ekonomické přílohy). Všechny přílohy musí splňovat podmínky dané kapitolou C.1.3 PrŽaP. Nejčastější chyby žadatelů o podporu v prioritní ose 4 jsou: 1. Nedoložení rozhodnutí o povolení kácení dřevin. - Povolení ke kácení musí být předloženo ve všech případech, kdy je v rámci projektu (projektové dokumentace) kácení realizováno, nehledě na to, zda si žadatel nárokuje částku na kácení jako způsobilý výdaj. 2. Přílohy vydané ve správním řízení nemají doložku nabytí právní moci. - Veškeré dokumenty, které byly vydané ve správním řízení, musí být k žádosti přiloženy již s doložkou nabytí právní moci. 3. Doplňované přílohy jsou pozdějšího data, než je datum ukončení příjmu žádostí. - V rámci Operační programu Životní prostředí platí podmínka, že veškeré předložené přílohy musí mít datum vydání/podpisu nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o podporu. 4. Chybí rozhodnutí či závazná stanoviska orgánu státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými předpisy. - Doporučujeme všem žadatelům, aby si vyžádali koordinované závazné stanovisko nebo souhrnné vyjádření odboru životního prostředí. V rámci tohoto stanoviska získá žadatel v jediném písemném dokumentu informaci o možných kolizích jeho záměru s právními předpisy na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí (např. ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, lesního hospodářství a myslivosti, vodního hospodářství). 5. Příloha nemá jednoznačně danou platnost a je starší dvou let. - Pro OPŽP platí podmínka daná kapitolou C.1.3: pokud nemají dokumenty předkládané v rámci žádosti stanovenou platnost, nesmí být ke dni podání žádosti starší než 2 roky. 20/51

21 Tato podmínka je závazná pro všechny předkládané dokumenty/přílohy, s výjimkou podkladů (např. projektové dokumentace, povolení, výjimky a podobně), které mohou být i starší než 2 roky v případě, je-li na ně vydáno platné stavební povolení. 6. Nedoložena příloha vzdání se práva na náhradu škody - Viz níže. Náhrada škody V případě opatření, jejichž cílem je obnova a tvorba biotopů zvláště chráněných druhů živočichů (viz příklady opatření níže), musí žadatel o podporu z OPŽP jako povinnou součást žádosti doložit prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody. Tímto prohlášením se vlastník zatíženého pozemku na neomezenou dobu vzdává práva na náhradu újmy na zatíženém pozemku podle 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a 11 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Žadatel předkládá prohlášení pouze s jeho podpisem (bez úředního ověření). V případě, že je žádost o podporu úspěšná a opatření je podpořeno, bude prohlášení podepsáno ze strany AOPK ČR po řádném ukončení projektu v rámci závěrečného vyhodnocení akce. AOPK ČR následně nechá vzdání se práva na náhradu škody (újmy) zapsat vkladem do katastru nemovistostí a uhradí správní poplatek za zápis. Příklady opatření, u nichž je nezbytné v rámci žádosti o podporu z OPŽP předložit prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody: Asanace dřevní hmoty a ponechání dřevní hmoty k zetlení Vytvoření a výsev regionálních směsí Založení nebo obnova sadu Ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací jednotlivých druhů např. podpora hnízdních možností, rozrušování drnu apod. Založení/obnova tůně, mokřadních biotopů či malé vodní nádrže Revitalizace - slepá říční ramena Povinnost doložit k žádosti o poskytnutí podpory prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody se netýká projektů realizovaných ve zvláště chráněných území (ZCHÚ). Standardy AOPK ČR 1. Podmínkou pro návrh opatření je, že pokud existuje pro danou oblast zpracovaný standard AOPK ČR ( je třeba, aby bylo opatření navrženo v souladu s tímto standardem. V případě použití odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit. 21/51

22 Rozpočet Žadatel je povinen prostudovat si obecné způsobilé výdaje a specifické způsobilé výdaje pro realizovaný typ opatření a na základě toho vymezit nezpůsobilé výdaje v rozpočtu. Bližší rozbor způsobilých výdajů je uveden v kap. 4 tohoto průvodce. Žadatel v rámci žádosti o podporu předkládá: 1. Oceněný položkový výkaz výměr - Je součástí projektové dokumentace, předkládá se ve formátu xls a je podepsán zpracovatelem. 2. Kumulativní rozpočet - Vypracován v xls (vzor na je možné předložit i scan, podepsán zpracovatelem. 3. Rozpočet v IS KP Vytváří se na žádosti v IS KP14+. Všechny předkládané rozpočty musí být v souladu. Oceněný položkový výkaz výměr je podrobný a jeho účelem je hodnocení nákladovosti projektu. Kumulativní rozpočet shrnuje způsobilé a nezpůsobilé výdaje a položky, pro jejichž způsobilost je určen limit (procentuální omezení projektové přípravy či vedlejších rozpočtových nákladů, finanční limit pro zpracování žádosti v IS KP14+ apod.), a uvádí výši DPH. Rozpočet na žádosti v IS KP 14+ je souhrnným rozpočtem žadatel jej vyplňuje v závislosti na tom, zda je plátce DPH a nemá nárok na odpočet (pak vyplňuje včetně DPH) či zda je neplátce (pak vyplňuje bez DPH). V rámci kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti může hodnotitel žadatele vyzvat, aby přesunul část výdajů, které jsou z pohledu OPŽP nezpůsobilé, do příslušné kolonky celkové nezpůsobilé výdaje. Žadatel musí tyto náklady přesunout, nikoliv zcela odstranit z projektu celková cena projektu tak zůstává stejná, pouze je navýšena položka celkové nezpůsobilé výdaje a ponížena položka způsobilých nákladů. Současně žadatel není v rámci výzvy na vymezení nezpůsobilých výdajů oprávněn měnit výši jednotlivých položek v oceněném položkovém výkazu výměr. To je považováno za zásadní věcnou změnu projektu, která není přípustná. 22/51

23 3. Přijatelnost projektu Biologické posouzení Účelem biologického posouzení je zhodnocení stávajícího stavu území včetně širších územních souvislostí. Biologické posouzení nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou, musí však v každém případě obsahovat kromě popisu lokality i zhodnocení stávajících biologických a ekologických hodnot lokality, zejména popis druhů, které byly v lokalitě zaznamenány v minulosti a při terénním šetření. V případě projektu rybího přechodu je relevantním podkladem pro hodnocení popis druhové skladby společenstva ryb řešené lokality, nebo při ošetření staré aleje je žádoucí popis hmyzích druhů, hnízdících ptáků, netopýrů a celkový vliv aleje na krajinný ráz. V případě nedostatečného posouzení je projekt vyloučen. Dále musí být zhodnocen potenciál lokality a posouzení či doporučení ve vztahu k navrženým opatřením v projektu. Soulad s plánem péče nebo souhrnem doporučených opatření Realizaci opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je možné podpořit pouze, pokud je pro dané zvláště chráněné území zpracován plán péče, resp. pro území soustavy Natura 2000 je zpracován souhrn doporučených opatření. Bez platného plánu péče nebo souhrnu doporučených opatření nelze opatření podpořit, jelikož nelze doložit, že opatření není v rozporu s těmito dokumenty. Udržovací a obnovní management Předmětem opatření má být obnova, nikoliv udržování stavu, přičemž základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo, musí být dostatečně popsána. Opatření jednoznačně směřují k pozitivní změně (zlepšení) stavu lokality (ve prospěch konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod.), a to bez ohledu na počet let, po který jednotlivé zásahy v rámci opatření jako celku probíhají. Opatření může být rozloženo do více let, může obsahovat dílčí po sobě jdoucí operace (i operace opakující se, pokud to stav či povaha lokality vyžaduje). Typickým příkladem jsou opatření realizovaná zcela nově na dosud neudržovaných lokalitách či na lokalitách udržovaných nevhodným nebo nedostatečným způsobem (např. úbytek druhů, snížení biodiverzity). Mohou to být i opatření realizovaná na lokalitách, kde již některá opatření probíhají, tedy i opatření navazující na předchozí zásahy, avšak pouze v případě, že na těchto lokalitách ještě nebylo dosaženo cílového stavu. Cílem těchto navazujících opatření na již prováděná opatření je dosažení jednoznačné změny - tedy zlepšení stavu lokality, biotopu (zvýšení početnosti druhů apod.). 23/51

24 Kácení dřevin - pro každé kácení musí být vyhotoven inventarizační a dendrologický průzkum - kácení musí být vždy odůvodněné, kdy by případné ošetření stromu významně neprodloužilo jeho existenci a nesmí se jednat o habitatový strom osídlený vzácnými druhy Inventarizace dřevin a dendrologický průzkum U jednotlivých stromů zahrnuje inventarizace (soupis stromů) lokalizaci stromů a určení základních taxonomických a dendrometrických údajů. Dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace ještě fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu, perspektivu a datum hodnocení. U porostů dřevin zahrnuje inventarizace (soupis) lokalizaci, rozdělení do porostních skupin a stanovení rozlohy a dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace stanovení taxonomické struktury s početním či procentuálním zastoupením, rozdělení do velikostních kategorií, slovní popis stavu a návrh technologie pěstebního zásahu pro jednotlivé velikostní kategorie. Návrh pěstebního opatření v obou případech zahrnuje technologii a naléhavost zásahu, případně návrh opakování zásahu. Plochy, na kterých budou plošně odstraňovány nálety, musí být jednoznačně vymezené v projektové dokumentaci. U projektů, součástí kterých nejsou opatření zaměřena na zeleň (např. vytváření a obnovy vodních prvků v krajině), není inventarizace dřevin požadována. Zpracovatel dendrologického průzkumu musí být odborně způsobilá osoba, autorizace není vyžadována. Opatření v rámci SC 4.1 Činnosti, podporované v rámci tohoto specifického cíle, jsou VŽDY realizovány v národně významných územích: NP, CHKO, NPR, NPP, Natura 2000 (EVL a PO), včetně ochranných pásem. Podmínkou přijatelnosti je, že navržená opatření nejsou v rozporu se schválenými plánovacími dokumenty (plány péče o ZCHÚ a souhrny doporučených opatření pro lokality soustavy Natura 2000), které obsahují zásady péče o tato území. Pokud v daném území není tento dokument zpracován nebo není schválený dokument s odpovídající dobou platnosti, nelze případný podaný projekt přijmout. Opatření musí zajišťovat či zlepšovat stav předmětu ochrany. 24/51

25 Návštěvnická infrastruktura Podpora z OPŽP je zaměřena na opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky, nikoliv na zvýšení návštěvnosti. Jiné prvky jako jsou lavičky, koše, WC, mobiliáře apod. neřeší biodiverzitu, jenom přispívají k využívání rekreační funkce, která není cílem podpory z OPŽP. Projekty musí vyplývat z plánu/zásad péče o ZCHÚ, ze smluvní ochrany nebo ze souhrnu doporučených opatření pro lokalitu soustavy území Natura Naučná stezka musí být v plánu péče nebo souhrnu doporučených opatření popsána. Projekt vybudování návštěvnického střediska (dále jen NS) lze realizovat jen za předpokladu, že je uveden v plánu péče či souhrnu doporučených opatření. NS je v něm přesně popsáno/identifikováno, přičemž pro dané chráněné území není zbudováno jiné NS. Projekt NS vychází z interpretačního plánu, který je zpracován dle Metodiky postupu pro tvorbu interpretačního plánu, zpracované MŽP. NI v jeskyních oprava, údržba i budování nových prvků musí vyplývat z plánu péče či souhrnu doporučených opatření a musí být zaměřena na předměty ochrany (nikoliv na kulturní dědictví). Vstupní budovy, pokladny a sociální zařízení nelze brát jako aktivity k usměrňování návštěvníků, řeší pouze sociální a technické zázemí pro návštěvníky. Opatření v rámci SC 4.2 Speciální management Jedná se o specifická opatření zaměřená na zlepšení stavu přírodního biotopu či posílení populace vzácných druhů. Vliv opatření a dosažení stanoveného cíle musí být posouzeno v rámci biologického posouzení. Druh se nemusí na lokalitě přímo vyskytovat, lokalita může být v migrační dostupnosti jedince/populace. Opatření může být rozloženo do několika let, přičemž ve výsledku musí jednoznačně přispět k posílení populace. Malé vodní nádrže Výstavbu malých vodních nádrží nelze považovat za speciální opatření a není možné je podpořit ze specifického cíle 4.2. Obnovu malých vodních nádrží (odbahnění, opravu hráze) lze podpořit pouze v případě zajištění či zlepšení stavu předmětu ochrany přírodní rezervace (PR) nebo přírodní památky (PP), například kdy stav vodní nádrže ohrožuje existenci populace předmětu ochrany, nebo neexistuje v migrační dostupnosti chráněného druhu jiný vhodný biotop, nebo je ohrožen výskyt chráněných rostlin, které jsou v daném území předmětem ochrany. 25/51

26 Opatření v rámci SC 4.3 Použití původních autochtonních druhů dřevin V rámci realizace lze podpořit jenom výsadbu geograficky původních a stanovištně vhodných druhů dřeviny a ovocných dřevin (staré či krajové druhy a odrůdy ovocných dřevin pěstované v podmínkách ČR minimálně stovky let, seznam je uveden ve standardu SPPK C Funkční výsadby ovocných dřevin zemědělské krajině (příloha č. 4 Záchranné sortimenty ovocných dřevin). Výsadby geograficky nepůvodních druhů dřevin nelze podpořit. Výše podpory na prvky ÚSES V případě založení nového biocentra nebo biokoridoru, nebo jeho části, je výše podpory 100 %. Interakční prvky, zlepšování či úprava stanovištních podmínek biocenter a biokoridorů je s výší podpory 80 %. Realizace či obnova malých vodních nádrží (rybníků) je vždy s výší podpory 50 %. Realizace cest (obnova historických cest) Obnova historické cestní sítě pro pěší je možná pouze v souvislosti s realizací doprovodné vegetace, tedy výsadbou stromořadí, nebo jako obnova cest, které jsou zarostlé nálety (bez stavebních úprav, s provedením nejnutnějších zemních prací). Obnova neudržovaných cest (tzn. louky a pole atd., kde historicky cesty byly, ale scelováním pozemků zanikly), obnova cest v dosud nepojížděném terénu, přičemž optimální šíře cest by měla být cca 2,5m. Obnova nebo výstavba malých vodních nádrží Opatření obnovy nebo výstavby MVN musí naplňovat ekologicko-stabilizační funkce vodního ekosystému. Důvodem realizace nesmí být pouze zajištění retenční funkce MVN. S ohledem na možné negativní vlivy na druhy či přírodní stanoviště nelze podpořit vytváření ani obnovu malých vodních nádrží za účelem zavlažování, zasněžování nebo vytváření herních prvků, např. v prostoru golfových hřišť. Dále nelze podpořit vytváření koupacích biotopů. V rámci podpořených malých vodních nádrží lze akceptovat pouze extenzivní neorganizovanou rekreaci (např. příležitostné koupání). Opatření musí významně posilovat ekologicko-stabilizační funkce a nesmí být v rozporu s níže popsanými funkcemi: Výklad ekologicko-stabilizačních funkcí vodních ekosystémů Pojem ekologicko-stabilizační funkce se vztahuje především k významným krajinným prvkům, které jsou definovány ze zákona o ochraně přírody a krajiny (mj. rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy) anebo k těm prvkům v krajině, které jsou jako VKP registrovány (např. mokřady). 26/51

27 Významné krajinné prvky jsou podle 3 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Obecně se tedy dá říci, že pod ekologicko-stabilizačními funkcemi si lze představit soubor projevů přírodní lokality (stanoviště, biotopu apod.), díky nimž je zachováváno typické prostředí a jeho ekologická hodnota. Ekologicko-stabilizační funkce jsou pro jednotlivé typy prostředí odlišné, obecně by se však daly uspořádat do následujících kategorií: - biologické funkce, - krajinotvorné funkce, - půdoochranné funkce, - hydrologické funkce, - samočistící funkce, - apod. Příklady ekologicko-stabilizačních funkcí VKP: VKP rybník Přestože je VKP rybník umělý biotop, v případě, že není využíván k intenzivnímu chovu ryb nebo vodní drůbeže nebo výrazně zanášen sedimentem a živinami v důsledku nevhodného hospodaření v povodí, vykazuje zpravidla níže uvedené ekologicko-stabilizační funkce: - vytváří ustálené hydrologické prostředí v průběhu roku, - vytváří vhodné prostředí pro výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, - vykazuje dostatečně vyvinuté litorální pásmo, - vykazuje přírodě blízké tvary břehů a břehové porosty, - podporuje volný pohyb organismů v krajině a vytváří prvek ekologické stability, - schopnost samočistící funkce vody a - další druhotné funkce (rekreace, akumulace vody apod.) Rybníky jsou určeny pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity. Přípustné jsou takové rybí obsádky, které nejsou v rozporu s udržením příznivých ekologických poměrů nebo které přispívají k potlačování invazních druhů. 27/51

28 VKP vodní tok Mezi VKP vodní tok se řadí vodní toky přirozené, revitalizované, degradované (napřímené, zahloubené, opevněné, přehrazené apod.) i umělé (náhony, průplavy apod.), a to včetně koryta vodního toku, břehových a doprovodných porostů, případných ostrůvků a slepých ramen. Při minimalizaci činností poškozujících ekologický stav vodních toků a maximálním využití schopnosti samovolné renaturace, vykazují vodní toky zpravidla níže uvedené ekologicko-stabilizační funkce: - tvoří přirozený migrační koridor pro organismy, pro transport sedimentů i živin, - neustálým přizpůsobováním se podmínkám proudění a režimu sedimentů utváří typický morfologický systém (s odpovídajícím prostorovým rozsahem a tvarovou členitostí včetně přirozeného tvaru příčného profilu), který vytváří podmínky pro členitost hydraulickou, - přirozená tvarová členitost koryta vytváří povrchy, stanoviště a úkryty (biotopy) pro vodní a na vodu vázané organismy (oživení vodního toku), velmi často je biotopem s výskytem mnoha vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - samovolně poskytuje prostor pro akumulaci a retenci vody v korytě vodního toku a jeho nivě, čímž za větších průtoků tlumí rychlosti nástupu a velikost kulminace povodňových vln, - ve volné krajině pravidelnými záplavami nivy podporuje její biologickou a geologickou diverzitu a tím i ekologickou stabilitu, - vytváří podmínky pro samočistící procesy (čím prostorově rozsáhlejší a členitější je koryto vodního toku, tím je tato schopnost účinnější) a - další druhotné funkce. VKP údolní niva Údolní niva představuje krajinný útvar, v rámci kterého se mohou vyskytovat všechny ostatní významné krajinné prvky anebo jejich mozaikovitá kombinace. Speciálně lze v případě údolní nivy zdůraznit tyto ekologicko-stabilizační funkce: - poskytuje vhodné podmínky pro migraci rostlin a živočichů, - poskytuje prostor pro akumulaci a retenci vody a tlumí rychlosti nástupu a velikost kulminace povodňových vln za větších průtoků a - podporuje tvorbu doprovodných vodních ploch (např. slepá ramena, mokřady, tůně, apod.), které jsou cennými biotopy velkého množství rostlin a živočichů. VKP rašeliniště VKP rašeliniště je část krajiny s přirozeným výskytem rašeliny o hloubce vyšší než 0,3 m a ploše větší než 0,25 ha, který je existenčně závislý na životním prostředí organismů, které jej tvoří a kvalitě (chemismu) vody. Rašeliniště vykazuje zpravidla níže uvedené ekologicko-stabilizační funkce: - podporuje hromadění odumřelé organické hmoty (převážně rašeliníků), která se za omezeného přístupu vzduchu mění v humolit rašelinu, - schopnost zadržovat vodu a vytvářet specifický vodní režim, 28/51

29 - vytváří specifické mikroklimatické podmínky, - vykazuje vysokou biodiverzitu, častý výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin, - další druhotné funkce. Mokřady a tůně Jako mokřad se označuje území, v němž hladina vody vystupuje k terénu a nad terén, aniž by vytvářela větší volnou vodní plochu. Jedná se především o rašeliniště, prameniště, rákosiny, podmáčené louky a lesy, okraje vodních ploch a nivy vodních toků. Jako VKP mokřad lze zaregistrovat rašeliniště s hloubkou nižší než 0,3 m a plochou menší než 0,25 ha. A dále např. zamokřené plochy bez výskytu rašeliníku. Může se jednat např. o bývalé rybníky, které jsou již z větší části zazemněné a neplní již svou funkci rybníku, a zároveň představují biotop na vodu vázaných organismů. Tůň je terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, trvale nebo periodicky naplněná vodou. Tůň vzniká přirozeně (např. stará ramena v říčním aluviu) nebo uměle (antropogenním zásahem). Zdrojem vody pro tůně jsou převážně atmosférické srážky, povrchový a podpovrchový odtok vody (plošný nebo soustředěný), podzemní voda, povrchové vodní toky nebo odtok vody z drenážních systémů. Tůně jsou zpravidla zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv), maximální hladina vody v tůni může být dána úrovní okolního terénu. Odtok vody z tůně je řešen přírodě blízkým způsobem. Objekty tůň (mokřad) jsou určeny pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity. Nejsou určeny k chovu ryb ani vodní drůbeže. Přípustné jsou výhradně specifické rybí obsádky určené k udržení příznivých ekologických poměrů, zejména k potlačování invazních druhů. Mokřady a tůně zpravidla vykazují níže uvedené ekologicko-stabilizační funkce: - vykazují přirozenou tvarovou členitost břehů i dna (variabilita hloubek, kombinace zatopených a nezatopených povrchů, pozvolný sklon břehů a dna) a vytváří stanoviště a úkryty pro živočichy, - vykazují vysokou biodiverzitu, častý výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, - podstatná část rozlohy je tvořena mělčinami s vyvinutým litorálním pásmem, - vytváří ustálené hydrologické prostředí, případně periodické kolísání hladiny vody v průběhu roku, - samovolně poskytuje prostor pro akumulaci a retenci vody v krajině, - podporují volný pohyb organismů v krajině. Retenční funkcí se rozumí přirozené nebo umělé dočasné zadržení vody v krajině v přirozených terénních depresích, v půdním profilu, v korytě toku, vodní nádrži - rybníku apod. Retence vody je důležitým faktorem pro zachycení srážek a transformaci průtoků. Retenční funkce jsou pak jasně vázány na potřebu 29/51

30 zpomalení povrchového odtoku vody na většině území ČR - mimo významné sídelní útvary a na potřebu vyrovnané vodní bilance v krajině. V naší krajině není dostatek vodních ploch definovaných jako jezero eventuálně mokřad (nikoliv rybník a přehrada), které omezují dopady dlouhodobého sucha. Ke zvýšení retenční funkce krajiny přispívají mj. dostatečně zapojené břehové porosty, výskyt tůní, slepých ramen, mokřadů, přirozeně členitá koryta vodních toků s dostatečně dlouhou trasou - meandry, plochy pro přirozený rozliv (např. říční nivy, lužní lesy), vodní nádrže - rybníky, aj. Do kategorie obnovy retenční funkce lze tedy řadit veškerá opatření, která povedou k akumulaci vody (včetně tvorby nových akumulačních prostor) a k její infiltraci. Ovšem pouze za podmínek, kdy nedojde k negativním zásahům do ekologicko-stabilizačních funkcí stávajících lokalit; tedy například nebude na přírodním vodním toku s aktivní údolní nivou navržen rybník nebo částečně zamokřený poldr s cílem projektu posílit retenční funkci krajiny. V souladu se specifickými kritérii přijatelnosti pro aktivitu nebudou podporovány projekty výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní, jejichž cílem je pouze retence vody. Komplexní studie k protierozním opatřením Realizace přírodě blízkých protierozních opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Komplexní studie v tomto případě neznamená územní, tj. že studie musí být zpracována pro rozsáhlé území (např. pro celé katastrální území nebo pro kraj). Studie musí být komplexní ve smyslu zohlednění všech relevantních hledisek a faktorů (např. krajinný pokryv, délka a sklon svahu, způsob hospodaření, ekologická stabilita území - krajinné prvky, geologické podloží, půdní typy a popis vlastností, výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy erozí pomocí univerzální rovnice ztráty půdy - USLE). Povinné náležitosti studie nejsou předepsány, studie má být zpracována minimálně v rozsahu, který je v dané lokalitě z hlediska morfologie terénu nezbytný. Výsledkem studie je odhalení příčin problémů, určení možností eliminace těchto příčin a návrh nejefektivnějších opatření, včetně posouzení jejich efektu. Zároveň je nezbytné, aby realizací záměru vyplývajícího ze studie došlo k naplnění cíle podpory, tzn. posílení přirozených funkcí krajiny. Podporována jsou přírodě blízká protierozní opatření, která neeliminují důsledky eroze (příkop pro odvedení přebytečné vody), ale řeší příčinu vzniku eroze prostřednictvím krajinných prvků (zasakovací průlehy, meze atp.) - snižují erozní ohroženost půd. Projekt musí ve výsledku přispívat ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability v území a zároveň nezrychlovat povrchový odtok vody z území. 30/51

31 3.5 Opatření v rámci SC 4.4 Vymezení lokalit v územním plánu Prioritou revitalizovaných ploch zeleně je zajištění jejich ekosystémové funkce v návaznosti na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady a ostatní veřejná zeleň) a zajištění jejich udržitelnosti. Ta je dána charakterem ploch (variabilitou biotopů, druhovou skladbou, odolnosti druhů apod.), jejich velikosti a spojitosti jak v rámci sídla, tak ve vazbě na okolní krajinu. Musí spolu s již existujícímí prvky vytvořit funkční systém sídelní zeleně s možností jejího využívání a propojení s okolními plochami veřejné zeleně. A) lokalita musí být v zastavěném území sídla, nelze realizovat opatření na zastavitelných plochách mimo zastavěné území B) lokality se musí nacházet na plochách, které jsou v územním plánu vymezeny jako (jedna z možností): 1. zeleň ve veřejném prostranství; 2. plochy zeleně samostatně vymezené; 3. plochy vymezené v rámci systému sídelní zeleně; 4 plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním (např. plochy občanské vybavenosti s omezenou možnosti zastavění, primárně určené k využití jako zeleň ). Žadatel tuto skutečnost může doložit mapovým výsekem a textovou částí územního plánu. Většina územních plánů je zveřejněna na webových stránkách obcí, nebo obcí s rozšířenou působností (odbory územního plánování - plány všech obcí, které spadají pod dané OPR). Všechny odbory územního plánování ORP jsou na stránkách Oplocené areály Podpora revitalizací v areálech ohraničených plotem je možná pouze za předpokladu že projekt splňuje cíle a kritéria přijatelnosti. - musí prokázat efekt opatření na posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí - musí prokázat efekt na funkčnost a udržitelnost zeleně - musí zajišťovat propojení s okolní krajinou - bude dostatečně zhodnocen stávající stav včetně zhodnocení biodiverzity Plochy musí být veřejně přístupné pro širokou veřejnost (veřejná prostranství, plochy zeleně, sídelní zeleň). Přítomností oplocení nebo dokonce zdí (jako např. u hřbitovů) je tato návaznost výrazně omezena. Ploty výrazně omezují možnost migrace živočichů, zdi ji ve většině případů znemožňují docela. Návaznost je zachována pouze částečně pro ptáky přes koruny stromů. Takový projekt je hodnocen nižším počtem bodů za zlepšení podmínek pouze na dotčené lokalitě. 31/51

32 Plošná výměna zeminy (substrátů) Kompletní výměna u výsadeb dřevin se běžně nedoporučuje z důvodu ztížené adaptace kořenového systému na místní podmínky. Případná nutnost kompletně vyměnit substrát (100% výměna) musí být zdůvodněna v projektové dokumentaci (např. pedologickým rozborem, ze kterého bude jasně patrné, že stávající zemina není vhodná pro výsadby dřevin). Prostá výměna zeminy, na které se pak bude zakládat trávník, není přijatelná. Takové opatření není efektivní vzhledem k dosaženým cílům. Výsadba původních (autochtonních) druhů stromů V rámci revitalizovaných ploch zeleně bude prioritně podporována výsadba autochtonních druhů dřevin (stromů), což je zohledněno ve věcném hodnocení projektu. Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin (červeně označené druhy jsou zvláště chráněnými druhy dle zákona č. 114/1992, Sb.) listnaté stromy český název latinský název kultivary** bříza bělokorá Betula pendula Fastigiata, Laciniata, Purpurea, Youngii bříza pýřitá Betula pubescens buk lesní Fagus sylvatica Asplenifolia, Black Swan, Dawyk, Dawyck Gold, Dawyck Purple, Pendula, Purple Fountain, f. purpurea, Purpurea Pendula, Riversii, Rohanii *, Tricolor, Zlatia, dub cer Quercus cerris "domácí pouze na Moravě!" dub letní Quercus robur Concordia, Fastigiata, Fastigiata Koster, dub pýřitý dub zimní habr obecný Quercus pubescens Quercus petraea Carpinus betulus Columnaris, Fastigiata, Frans Fontaine, Pendula, Quercifolia hrušeň planá Pyrus pyraster hloh obecný Crataegus laevigata Alboplena, Paul s Scarlet hloh jednosemenný Crataegus monogyna Stricta jabloň lesní Malus sylvestris jasan úzkolistý Fraxinus angustifolia Raywood jasan ztepilý Fraxinus excelsior Altena, Atlas, Diversifolia, Globosum, Jaspidea, Pendula, Westhof s Glorie javor babyka Acer campestre Elegant, Elsrijk, Nanum, Red Shine javor horský (klen) Acer pseudoplatanus Atropurpureum, Brilliantissimum, Erectum, Leopoldii, Negenia, Worley 32/51

33 javor mléč Acer platanoides Cleveland, Columnare, Crimson King, Olmsted, Deborah, Drummondii, Emerald Queen, Globosum, Olmsted, Royal Red, Schwedleri jeřáb břek Sorbus torminalis jeřáb muk Sorbus aria Magnifica jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Edulis *, Fastigiata, Pendula jilm habrolistý Ulmus minor (U. carpinifolia) Wredei jilm horský Ulmus glabra Camperdownii, ( 'Fastigiata', Pendula ) jilm vaz Ulmus laevis lípa srdčitá Tilia cordata Greenspire, Rancho, Roelvo, lípa obecná Tilia x europaea (T. x vulgaris) Pallida ("přirozeně vzniklý kříženec") lípa velkolistá Tilia platyphyllos Fastigiata, Rubra mahalebka obecná Prunus mahaleb olše lepkavá Alnus glutinosa Laciniata, 'Imperialis' olše šedá Alnus incana Aurea, 'Pendula' střemcha obecná Prunus padus Colorata, Nana, Watereri topol bílý Populus alba topol černý Populus nigra Italica topol osika Populus tremula třešeň ptačí Prunus avium Plena vrba bílá Salix alba Tristis, Belders, Liempde vrba jíva Salix caprea vrba křehká Salix fragilis *Kultivar vyšlechtěný v ČR **Nejedná o doporučené kultivary, ale pouze o nejběžněji používané a dostupné kultivary (výčet není úplný), s ohledem na konkrétní podmínky/situaci je nutné použit pouze stanovištně vhodný kultivar jehličnaté dřeviny český název borovice blatka borovice kleč borovice lesní jalovec obecný jedle bělokorá modřín opadavý smrk ztepilý tis červený latinský název Pinus uncinata subsp. Uliginosa Pinus mugo Pinus sylvestris Juniperus communis Abies alba larix decidua Picea abies Taxus baccata 33/51

34 listnaté keře český název barvínek menší bez černý bez červený brslen bradavičnatý brslen evropský brusnice borůvka brusnice brusinka břečťan popínavý bříza trpasličí čilimník černající dřín jarní dřišťál obecný hloh obecný hloh jednosemenný janovec metlatý kalina obecná kalina tušalaj klokoč zpeřený kručinka barvířská krušina olšová kyhanka sivolistá líska obecná lýkovec jedovatý lýkovec vonný mandloň nízká ostružiník maliník plamének plotní ptačí zob obecný rojovník bahenní růže bedrníkolistá růže galská růže šípková růže vinná rybíz alpínský řešetlák počistivý skalník celokrajný srstka angrešt svida krvavá latinský název Vinca minor Sambucus nigra Sambucus racemosa Euonymous verrucosa Eunymous europaea Vaccinium myrtillus Vaccinium vitis-idaea Hedera helix Betula nana Cytisus nigricans Cornus mas Berberis vulgaris Crataegus laevigata Crataegus monogyna Cytisus scoparius Viburnum opulus Viburnum lantana Staphylea pinnata Genista tinctoria Frangula alnus Andromeda polifolia Corylus avellana Daphne mezereum Daphne cneorum Prunus tenella Rubus idaeus Clematis vitalba Ligustrum vulgare Ledum palustre Rosa spinosissima (pimpinelifolia) Rosa gallica Rosa canina Rosa rubiginosa Ribes alpinum Rhamnus cathartica Cotoneaster integerrimus Ribes uva-crispa Cornus sanquinea 34/51

35 tavolník vrbolistý trnka obecná třešeň křovitá vrba hrotolistá vrba košíkářská vrba nachová vrba pětimužná vrba plazivá vrba popelavá vrba rozmarýnolistá vrba šedá vrba ušatá vřes obecný vřesovec pleťový zimolez černý zimolez obecný Spiraea salicifolia Prunus spinosa Prunus fruticoa Pallas Salix hastata Salix viminalis Salix purpurea Salix pentandra Salix repens Salix cinerea Salix rosmafinifolia Salix elaeagnos Salix aurita Calluna vulgaris Erica carnea Lonicera nigra Lonicera xylosteum 35/51

36 4. Způsobilost výdajů Projektová příprava Lze zahrnout zpracování projektové dokumentace, podkladových studií, biologického posouzení vyžadovaného pro projekty v PO4, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, vyplnění žádosti v IS KP14+ (max ,-Kč), manažerské řízení, autorský a technický dozor. Maximální výše dle celkových přímých způsobilých realizačních nákladů bez DPH (DPH se vyčísluje samostatně, způsobilým výdajem je jenom pro příjemce, kteří si neuplatňují odpočet daně na vstupu). 10 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil. Kč, 8 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč, 7 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 10 mil. Kč, 6 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč. Studie systémů sídelní zeleně pro projekty v SC 4.4 Pokud jsou součástí žádosti opatření vyplývající ze studie, lze vynaložené náklady uplatnit jako projektovou přípravu, samostatně studii nelze uhradit. Metodický materiál pro přípravu studie je zpracován Ministerstvem životního prostředí. Pro předložení projektu není studie nutná, pokud žádost ze studie vyplývá, je bodově zvýhodněna v rámci věcného hodnocení. Geodetické zaměření/vytýčení Způsobilost a zařazení se posuzuje dle účelu pořízení. Pokud se jedná o součást zpracování projektové dokumentace, tak se řadí mezi náklady projektové přípravy. Pokud se jedná o vytýčení v souvislosti s přímou realizací či o zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po realizaci, tak se řadí do vedlejších rozpočtových nákladů, které jsou součástí přímých realizačních výdajů. Nákup nemovitostí (pozemků a staveb) Vyšší procentuální sazbu povoluje pouze MŽP (řídící orgán programu) a to na základě odůvodněné žádosti žadatele. Přímé realizační výdaje jsou výdaje související s dosažením parametrů daného specifického cíle, tedy základní rozpočtové náklady, mimo to lze do nich zahrnout i vedlejší rozpočtové náklady a vyvolané investice. Přiměřeností se rozumí dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností. Lze zahrnout výdaje, které vznikly od do , na území celé ČR, mimo hlavní město Praha. 36/51

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Specifické cíle Aktivity Alokace Výzvy Finanční nástroje Podání žádosti Veřejné

Více

Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4

Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4 Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mgr. Jakub Stodola oddělení péče o přírodu a krajinu, RP Střední Čechy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.opzp.cz

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem S E M I N Á Ř H O S P O D A Ř E N Í S V O D O U V K R A J I N Ě 27. 10. 2015, Brno, Nadace Partnerství

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

51. výzva Ministerstva životního prostředí

51. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_051 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_51. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - revitalizace vyplývající z plánů dílčích povodí 51. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí

Více

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Nejčastěji kladené dotazy Obecné dotazy 1) Definice výzkumného centra Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, kde je

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

48. výzva Ministerstva životního prostředí

48. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_048 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_48. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová 48. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

Dotace z OPŽP na zadržování vody v krajině; výzvy č. 51, 57, 58, 59

Dotace z OPŽP na zadržování vody v krajině; výzvy č. 51, 57, 58, 59 Dotace z OPŽP na zadržování vody v krajině; výzvy č. 51, 57, 58, 59 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kateřina Kujanová Boj se suchem a povodněmi, červen 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

27. výzva Ministerstva životního prostředí

27. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_027 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_27. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová 27. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Elena Bočevová 18. 2. 2016, Praha www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2014-2020 specifické cíle 4.1 Zajistit

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

31. výzva Ministerstva životního prostředí

31. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_031 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_31. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná - kraje 31. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU s panelovou diskusí nad tématy Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření 10.6.2016, Novotného lávka, Praha Jakub Horecký odbor obecné ochrany

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Lomnice. na životní prostředí

Lomnice. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí Karlovy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Program CZ 08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie

Program CZ 08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie Program CZ 08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie 1. Výzva k předkládání žádostí o grant na Individuální projekty z Norských fondů 2009-2014 Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Model verze 17.0, 19.0 (XLIII., LXV. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. 10. 2013 Č. j.: 76715/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

- DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBDOBÍ PODZIM 2015 ZIMA 2016

- DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBDOBÍ PODZIM 2015 ZIMA 2016 Dotační možnosti 09/2015 (zpracováno k datu 10.9.2015) - DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBDOBÍ PODZIM 2015 ZIMA 2016 Obsah 1 Program rozvoje venkova traktory, lesní cesty... 2 2 OP Zaměstnanost zázemí pro děti

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY. Obora Březka revitalizace vodoteče a výstavba malé vodní nádrže kompletní projektová příprava a dotační management

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY. Obora Březka revitalizace vodoteče a výstavba malé vodní nádrže kompletní projektová příprava a dotační management Projekt bude spolufinancován za zdrojů EU prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. - zadavatel tímto zadává veřejnou zakázku dle Závazných

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

Ekologické sítě v krajině

Ekologické sítě v krajině Ekologické sítě v krajině Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Proč vytváříme ekologické sítě? 1938 1953 1984 Cíle vytváření ekologických sítí Uchování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova Praha: 24. 1. 2013 Číslo jednací: 177561/2012/KUSK Spisová značka: SZ_177561/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky

Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky Ing. Tomáš Just Agentura ochrany přírody a krajiny ČR středisko pro Prahu a Střední Čechy listopad 2009 Přírodní vodní tok z hlediska morfologického:

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení)

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) : Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) Prioritní oblast Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení Opatření..2 Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

Více