UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogický deník Autor: Studijní program: Obor: Typ studia: Vedoucí práce: Ing. Jiří Kyliánek CŽV - Studium v oblasti pedagogických věd Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Kombinované studium Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D. 2013

2 Deník pedagogické praxe 1. Název a adresa školy nebo školského zařízení, kde byla praxe vykonána: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 25088, okres Praha-východ 2. Popis školy či školského zařízení, ve kterém byla praxe vykonána, charakteristika skupiny dětí: Základní škola Čelákovice, okres Praha - Východ je plně organizovaná základní škola s ročníkem, včetně dvou tříd pro žáky se speciálním vzděláváním. Motto školy je Škola vzájemného porozumění. Umístění školy je v klidné části města, v blízkosti parku a řeky Labe, v blízkosti muzea a knihovny, které jsou využívány k výuce, výstavám a besedám. První a druhý stupeň je oddělen, umístěn v samostatných budovách. Škola má moderní vybavení, odborné učebny, tělocvičnu, dětské hřiště, učebnu výpočetní techniky, internet pro žáky i pedagogy, žákovské knihovny, dvě jazykové učebny, jednu audio-učebnu. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem s interaktivní tabulí s připojením do internetu a na lokální síť školy, kde se nacházejí výukové programy a SW pro podporu vzdělávání. Ve škole se rovněž nachází cvičný byt, školní družina, školní jídelna, improvizovaná místnost v hale BIOS pro dramatickou výchovu, sborovny a kabinety vybaveny PC zapojeny do sítě, servisní služby, školní bufet, nápojové automaty, papírnictví. V školním roce 2012/2013 navštěvuje školu k dětí, z nichž někteří dojíždí z okolních vesnic (Mochov, Nehvizdy, Toušeň). Na druhém stupni ZŠ jsou v každém ročníku dvě paralelní třídy s výjimkou šestého ročníku (3) a na prvním stupni jsou vždy tři třídy v každém ročníku. Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Škola vzájemného porozumění. V letošním roce jsou vyučovány volitelné předměty konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry a digitální technologie s dvouhodinovou týdenní dotací. Naše škola je zapojena do projektu OP VK , zaměřený na tvorbu digitálních učebních materiálů, dále je škola zapojena do projektu Zdravá škola a účastní se dalších projektů v rámci MŠMT.

3 Aktivity školy, projekty: - OP VK digitální učební materiály - spolupráce s pedagogickou - psychologickou poradnou - specializované třídy pro žáky se SPU a individuální integrace - 2 třídy pro žáky se zdravotním postižením s LMP - pedagogové spolupracují na školních projektech - realizace ozdravných pobytů - realizace lyžařských pobytů (7 a 8 mé ročníky) - realizace cyklistických pobytů na Šumavě (9 té ročníky) - každoroční jazykový kurz v SRN - výjezd třídních kolektivů na exkurze - členství v AŠSK, účast ve sportovních soutěžích - návštěva výstav v síni Muzea Čelákovice - návštěva divadelních představení ZUŠ - využití dětského hřiště (prolézačky) o přestávkách a ve volném čase - klub mladého diváka (návštěva divadelních představení pražských divadel) - zápis do prvních tříd netradičně, hravě, pohádkově - spolupráce se středním odborným učilištěm TOS Čelákovice (pracovní činnosti) Charakteristika skupiny dětí (8. A) V současné době vyučuji na 2. stupni ZŠ žáky 6. až 9. ročníků v předmětech zeměpis, tělesná výchova, chemie a digitální technologie jako volitelný předmět. Pedagogický deník jsem si vedl u žáků 8. ročníku (A) v předmětu chemie (anorganická chemie). V současné době je v této třídě celkem 23 žáků z toho 10 dívek a 13 chlapců, dále v této třídě jsou z tohoto počtu integrováni žáci se specifickými poruchami učení (dětský autismus, dysgrafie, dyslexie (1), LMD, ADD, dysgrafie, oslabení v oblasti myšlení, grafomotoriky, dysgrafie (2), oslabení CNS, dysgrafie a dysortografie (1), dyslexie, dysgrafie, pomalé tempo (2), oslabení CNS, ADD, dyslexie, dysgrafie (1). Třída je velmi dobrým kolektivem, který je trpělivý vůči žákům s poruchami učení. Tempo výuky je individuální dle potřeb kolektivu třídy a jednotlivých žáků a učivo se přizpůsobuje individuálním potřebám žáků vzhledem k odlišnostem, tempu a náročností vyučované látky. Ve třídě je převaha žáků prospěchově průměrných až podprůměrných. Zvláštností je jeden nadprůměrný žák a to právě chlapec s dětským autismem, který má velice kladný vztah k učení (pouze potřebuje více času a trpělivosti). K

4 dětem se specifickými poruchami učení jsou vstřícní, tolerantní a chovají se k nim slušně a snaží se jim pomáhat (ne vždy to je pravidlem). Žáci se vzájemně podporují a to nejen v případě úspěchů, ale i neúspěchů. 1. Datum konání praxe: Jméno vedoucího učitele na ZŠ: Mgr. Jaroslava Burkertová (ředitelka školy) 3. Konkrétní příprava na vyučování Název vyučovací hodiny: Vyčíslování chemických reakcí Datum konání: Téma hodiny: Neutralizační reakce vyčíslování (zákon zachování hmotnosti) Cíl hodiny: seznámit žáky s vyčíslováním chemických reakcí naučit prakticky princip vyčíslování neutralizačních reakcí prohloubit a upevnit znalosti vyčíslování chemických reakcí ověřit pomocí jednoduchého testu (viz. Příloha č. 2) pochopení principu vyčíslení neutralizační reakce Pomůcky: Sodík, roztok kyseliny chlorovodíkové, voda, fenolftalein, indikační papírek, laboratorní sklo, ochranné pomůcky (štít, rukavice), pracovní listy, testy. Popis hodiny Úvod: Pozdravení se se třídou, kontrola docházky, zapsání do třídnice, téma hodiny, sdělení cíle hodiny, rozvržení hodiny, práce v hodině, nová látka a test z probraného tématu apod. 3 minuty Demonstrační pokus: Čistý sodík (hoří na vodě za úplného rozpuštění - efekt) vložíme do vody s několika kapkami fenolftaleinu, kde vznikne pomocí této reakce hydroxid sodný (roztok se postupně obarví do fialova). Tento roztok (hydroxid sodný zásada) reaguje s roztokem kyseliny chlorovodíkové (kdy při správném smíchání dojde k odbarvení roztoku tzv. neutralizaci a vzniku příslušné soli a vody.

5 OH - + H + H 2 O Reakce hydroxidových aniontů a kyselinotvorných kationtů se nazývá NEUTRALIZACE. 2Na + H 2 O 2NaOH NaOH + HCl NaCl + H 2 O 5 minut Úvodní opakování: Skupinová práce (2 žáci v lavici) Opakování názvosloví (hydroxidy, kyseliny, soli), zdůraznění zákonu zachování hmotnosti, zopakování pojmů molekula, atom, sloučenina, kation, anion, chemická reakce, reaktant, produkt a jejich vznik. Dále zopakovat téma a pravidla při psaní oxidačních čísel. Jednoduchý pracovní list - názvosloví (viz. Příloha č. 1) pro skupinu dvou žáků v lavici, společné vypracování zadání s pomocí PSP. Zadání jednoduchých sloučenin (hydroxidy, kyseliny), které budou následně vstupovat do reakce jako reaktanty a sloučeniny jako produkty vystupující z chemické reakce (produkty) soli. 7 minut Vysvětlení nové látky: Frontální výuka Vysvětlení pojmů neutralizace a vznik sloučenin (solí), nové pojmy (neutralizace zařazení do kategorie chemických reakcí vymezení pojmů). Princip vyčíslení chemických reakcí, jak spolu reagují jednotlivé kationty a anionty v chemických sloučeninách (substituce nahrazování podvojná záměna jednotlivých iontů v chemické reakci). Vysvětlení principu vyčíslení chemické reakce v návaznosti na zákon zachování hmotnosti. 1. Příklad (není potřeba provádět vyčíslení) Na +I (O -II H +I ) -I + H +I Cl -I Na +I Cl -I + H +I 2O -II Hydroxid sodný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku chloridu sodného a vody.

6 Vyčíslení chemické reakce postup (princip) 1. Zvolíme prvky, které se v reakci vyskytují jednotlivě (Na, Cl) a vypočteme 2. Zvolíme H (vodík) vždy jako předposlední při provádění vyčíslení a vyčíslíme 3. Jako poslední vždy O (kyslík) pouze jako zkouška vždy musí vyjít, pokud jsme neudělali chybu v oxidačních číslech (nemění se) nebo jsme špatně zapsali produkty reakce Levá strana Pravá strana Na 1 Na 1 Cl 1 Cl 1 H 1+1=2 H 2 O 1 O 1 Chemická reakce je vyrovnaná a netřeba provádět vyčíslování. 2. Příklad Al +III (OH) 3 -I + H2 +I SO 4 -II Al 2 +III (SO 4 ) 3 -II + H +I 2O -II Hydroxid hlinitý reaguje s kyselinou sírovou za vzniku síranu hlinitého a vody. Levá strana Pravá strana Al 1 Al 2 S 1 S 3 H 5 H 2 O 7 O 13 Musíme provést vyčíslení (zákon zachování hmotnosti) chemické reakce, protože nesouhlasí počet atomů na levé a pravé straně rovnice, provedeme následujícím způsobem: Vyčíslení chemické reakce postup (princip) 1. Zvolíme prvky, které se v reakci vyskytují jednotlivě (Al, S) a vypočteme 2. Zvolíme H (vodík) vždy jako předposlední při provádění vyčíslení a vyčíslíme

7 3. Jako poslední vždy O (kyslík) pouze jako zkouška vždy musí vyjít, pokud jsme neudělali chybu v oxidačních číslech (nemění se) nebo jsme špatně zapsali produkty reakce Levá strana Pravá strana Al 1 + 1=2 (dopsat) Al 2 S 1 + 2=3 (dopsat) S 3 H (2x3)+(3x2)=12 H 2+10=12:2=6 (dopsat) O (2x3)+(3x4)=18 O (3x4)+6=18 2Al +III (OH) H2 + SO 4 -II Al 2 +III (SO 4 ) 3 -II + 6H + 2O -II Chemická reakce je vyčíslená. 20 minut Závěrečné opakování: Zjištění pochopení tématu formou testu. Žáci samostatně vypracují test (viz. Příloha č. 2), kde zjistíme procento pochopení daného tématu žáky a následně v rámci další hodiny provedeme korekce, opakování a prohloubení znalostí při vyčíslování chemických reakcí. V testu budou tři chemické reakce (první a třetí bude potřeba vyčíslit, druhá bude bez vyčíslení jako malý chyták, zda žáci u každé reakce porovnají levou a pravou stranu chemické rovnice a zda pochopili princip zákona zachování hmotnosti. 8 minut Závěrečné vyhodnocení a zadání domácího úkolu: Bude provedeno základní zhodnocení hodiny, co jsme se naučili, co jsme si procvičili, vyzvednout klady dané hodiny, upozornit na úskalí vyčíslení chemických reakcí a v poslední fázi zadat úkoly pro domácí přípravu a procvičení. Úkol naleznete na webových stránkách školy na adrese 2 minuty

8 Zhodnocení této hodiny: Hodina proběhla v pořádku, naplánované cíle a činnosti žáci zvládli dle svých možností a znalostí. Určitě bude potřeba domácí přípravy, která u většiny dětí neprobíhá. Děti zaujal pokus, který je demonstrativní a nejraději by dělali jen pokusy a neučili se teorii a základy. Neustále je potřeba zdůrazňovat, že Abychom mohli provádět reakce, tak se musíme nejdříve naučit pracovat s těmito látkami, naučit se a pochopit chemii jako vědu a možnost realizovat pokusy (bádání apod.). Požadované cíle hodiny byly splněny. Třída se snažila o aktivní přístup (není pravidlem, vždy záleží na tématu hodiny). Výsledky jednotlivých testů jsou sumarizovány v tabulce, která je uvedena níže. Tabulka č. 1: Známka Počet/Procento 2/100% 2/75% 9/50% 6/25% 3/0% Celkový průměr: 43,1% - úspěšnost pochopení daného tématu Závěr Z výše uvedeného lze konstatovat, že právě probrané učivo nelze naučit a zdokonalit žáky během jedné hodiny, i když toto téma byly z těch náročnějších na soustředění a pochopení základního principu vyčíslení neutralizačních reakcí. V dalších hodinách je nutné se zaměřit na procvičení a zdokonalení probraného učiva a dbát na pracovní činnosti jednotlivých žáků v rámci procvičení látky pomocí interaktivních nástrojů a pracovních listů. Vzhledem ke složení dané třídy lze říci, že pochopení daného tématu splnilo očekávání vyučujícího a výsledky jsou na složitost tématu velmi dobré na první hodinu probírané tématiky chemických reakcí. Závěrem bych jen doplnil, že jedním z žáků, kteří splnili cíl hodiny beze zbytku, byl právě chlapec s dětským autismem, dysgrafií, dyslexií, který právě potřebuje více času. Při rozhovoru s rodiči jsem zjistil, že tento chlapec si velice oblíbil předmět chemii, takže zase takové překvapení pro vyučujícího to není, protože to je jediný žák, který má doposud všechny známky pouze výtečné.

9 Příloha č. 1 k pedagogickému deníku PRACOVNÍ LIST Jméno a příjmení: Třída: 8.A (školní rok 2012/2013) 1. Zakroužkujte KATIONTY K + CL - Na + Ca (OH) 2 Al 2 (SO 4 ) 3 HNO 3 2. Zakroužkujte SOLI Ca (NO 3 ) 2 K CL 2 Na 0 Al 2 (SO 4 ) 3 HNO 3 3. Ve sloučeninách vyznačte všechny oxidační čísla H 2 SO 4 Li K HCl NaOH KI HNO 3 4. Podtrhněte molekulu a zakroužkujte atom Cs KOH Al(OH) 3 H 2 Cl 2 Na 0

10 Příloha č. 2 k pedagogickému deníku Test Vyčíslování chemických reakcí Jméno a příjmení: Třída: 8. A (školní rok 2012/2013) Zadání: Pojmenuj sloučeniny a vyčísli chemické rovnice. NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O KOH + HCl KCl + H 2 O Al(OH) 3 + H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Purkyňova 97, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 171 027 Termín konání inspekce: 20. 22.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více