Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis do obchodního rejstříku), a to od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. Upozornění na 4 8 ZoÚ, 6, 47, 56 vyhlášky, ČÚS 013 konkrétní právní Č. Text MD úpravu D Poznámka, tip, doporučení 1. Zařazení zřizovacích výdajů při vzniku účetní jednotky a otevření účetních knih Výdaje (náklady) spojené se založením účetní jednotky, které budou následně uhrazeny jiným osobám v souvislosti se zřízením , 31 35, odpisy zřizovacích výdajů odpisy max. 5 let, 65a ObchZ Daňové odpisy 3a ZDP 4. Vyřazení zřizovacích výdajů z účetní evidence: a) plně odepsaných b) doodepsání zůstatkové ceny Vlastní poznámky: Ukázka z části Snadná orientace v publikaci Patří sem např. soudní, správní poplatky, poradenské služby atd. 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky. Nepatří sem výdaje na pořízení majetku, reprezentaci apod. 01 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje se rozumí výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. 4 8 ZoÚ, 6, 47, 56 vyhlášky, ČÚS 013 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 1. Pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje dodavatelsky 34 odst. 4 a 5 ZDP s vedlejšími pořizovacími náklady: Pokyn D-88 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj. Stručný, jasný komentář a) cena pořízení podle dodavatelské faktury b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací , 11 *) ceny (pořízení dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 6, 63. Zařazení převod dokončených nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v celkové pořizovací ceně do užívání Věci vzniklé při pořizování zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování jsou součástí ocenění všechna variantní řešení. **) 3. Na pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje byla poskytnuta dotace Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu nehmotných výsledků výzkumu a vývoje ve vlastní režii (za účelem obchodování s nimi): a) aktivace vynaložených vlastních nákladů REDAKČNĚ ZKRÁCENO Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DNM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. Vymezení dotace 47 odst. 4 vyhlášky 1

2 411 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI v kostce 010 Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 411 Základní kapitál Na tomto účtu se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky podle ČÚS 01. O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku. Odděleně se na analytickém účtu sleduje: základní kapitál vytvořený vklady, základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku, u družstev základní kapitál v členění na zapsaný a nezapsaný a dále podle jednotlivých osob, které vložily vklad. Základní kapitál obchodní společnosti či družstva je v penězích vyjádřený souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Vklady jsou realizovány při založení i v průběhu existence účetní jednotky a jsou obvykle zapisovány do obchodního rejstříku. 4 7 ZoÚ, 14, 44 vyhlášky, ČÚS 01, 018 Č. Text MD D Poznámka, tip doporučení 1. Vklad (peněžitý nebo nepeněžitý) do obchodní společnosti při vzniku společnosti nebo zvýšení základního kapitálu před zápisem do obchodního rejstříku vklad , , , 16 17, 0 16c ObchZ Nepeněžitý vklad musí být oceněn na základě posudku zpracovaného znalcem.. Vznik pohledávky za upisovateli Zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů 43, *) 48, , , 473 Důležité informace 4. Zaúčtování zvýšení základního kapitálu po zápisu do obchodního rejstříku 5. Splácení základního kapitálu: Zůstatek účtu 353 představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly a vykazuje se v rozvaze na 1. řádku v aktivech v položce A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. a) peněžitý vklad 1, bod ČÚS 017 b) nepeněžitý vklad dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 01x, 0x x zásoby 11x, 13x 353 pohledávky 31x, 37x Nákup vlastních akcií, podílů 5 1, Snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, převod, výplata podílu v s. r. o.: a) zaúčtování snížení základního kapitálu se závazkem vůči společníkům, akcionářům **) Buďte si jisti účtováním b) snížení závazku o srážkovou daň z příjmů odst. písm. e), f), i) ZDP se srazí z příjmu společníka s. r. o. nebo a. s. při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku. c) následné zničení akcií ve jmenovité hodnotě bod 3.6. ČÚS 016 d) snížení základního kapitálu po zápisu snížení do obchodního rejstříku Poznámka: *) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Jednatelé jsou povinni podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 % nebo uzavřena dohoda o započtení. **) Jednatelé jsou povinni zveřejnit rozhodnutí o snížení základního kapitálu a jeho výši do 15 dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů. Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky, poskytnout přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojit. Vlastní poznámky: Místo na vlastní poznámky

3 v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 501 Účtová třída 5 Náklady 501 Spotřeba materiálu (při způsobu účtování A, B) Na tomto účtu se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách. Při uplatnění způsobu A se v průběhu účetního období pořizované zásoby materiálu účtují do zásob na účet 11 a do nákladů na účet 501 se účtují zásoby až při jejich výdeji a spotřebě. Při uplatnění způsobu B se v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu materiálu účtují přímo do spotřeby na účet 501 a při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky zásob materiálu na skladě převedou ze zásob do spotřeby na účet 501 a konečné stavy zásob materiálu se podle inventury zaúčtují jako snížení nákladů a převedou se na sklad materiálu na účet ZoÚ, 9, 1, 49 vyhlášky, ČÚS 007, 015, část 3.1. a 3.. ČÚS 019 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení Základní operace při účtování způsobem A bod 4.. ČÚS Vyhledejte 015 účetní 1. Nákup materiálu na základě dodavatelské faktury, za 111, 11 31, 11 souvztažnost hotové a účtujte. Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny: a) externí doprava, provize, pojistné 111, 11 31, 11 Součástí pořizovací ceny materiálu jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů. b) clo 111, vyhlášky c) DPH u neplátce 111, Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími 111, vyhlášky náklady (doprava, náklady na zpracování apod. ) 4. Příjem materiálu na sklad v pořizovací ceně Aktivace materiálu vlastní výroby (v ocenění vlastními náklady), interních nákladů spojených s pořízením 11 61, 6 Pro ocenění zásob vyrobených ve vlastní režii se použijí vlastní náklady, kterými se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše nákladů stanovená účetní jednotkou podle způsobu kalkulace výroby. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. 6. Materiál pořízený jiným způsobem než nákupem: a) materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku b) renovace náhradních dílů ve vlastní režii 11 6 bod ČÚS 015 c) pořízení materiálu získaného darem Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. d) pořízení při věcném vkladu za upsaný základní kapitál , 378 Při věcném vkladu je nutné použít ocenění znalcem ObchZ. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) pořízení převedením z osobního užívání individuálního Nutnost analytického Upozornění na podnikatele do podnikání členění účtu nutnost vytvoření 7. Výdej materiálu do spotřeby: Podrobněji o oceňovacích technikách interní v části směrnice 4 Obsahové vymezení účtu 1xx. a) předem stanovená cena pořízení 501 AÚ 11 AÚ b) odchylka od skutečné ceny pořízení + ( ) 501 AÚ + ( ) 11 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby. c) náklady s pořízením související 501 AÚ 11 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby. 8. Výdej drobného majetku (o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým hmotným majetkem) ze skladu do spotřeby 9. Zúčtování vráceného materiálu předaného k přezkoušení 501, Zúčtování převzatého výrobního odpadu z výroby na sklad 501, 11 3

4 501 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI v kostce 010 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 11. Vyúčtování výsledků inventarizace: ČÚS 007, 9 30 ZoÚ a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků jednotka musí mít interní směrnici se zdůvodněním výše norem přirozených úbytků. bod ČÚS 001, 015 b) manka a škody nad normu, prokazatelně provedená likvidace zásob Výjimečně se užívá účet 58 (zcela mimořádné příčiny, např. povodně). 4 odst. písm. l), 4 odst. písm. zg) ZDP 5 odst. 1 písm. n) ZDP c) přebytek materiálu d) přebytek nakoupených zásob, pokud k němu došlo chybným bod 3.1. písm. c) ČÚS 007 účtováním při vyskladnění (záměna druhů materiálu) 1. Výdej materiálu pro jiné účely než ke spotřebě: a) užitého pro reprezentační účely odst. 1 písm. t) ZDP b) předaného jako dar odst. 1 a 0 odst. 8 ZDP Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé. c) předaného jako věcný vklad při splácení upsaného vkladu 367, ObchZ v jiné společnosti nebo družstvu věcným plněním Upozornění na d) převod materiálu z podnikání pro osobní spotřebu bod ČÚS 018 konkrétní právní podnikatele úpravu Operace při účetní uzávěrce: 13. Zúčtování dodávek materiálu: a) převzaté, ale nevyfakturované dodávky Nevyfakturované dodávky se účtují na konci účetního období, kdy dodávka byla přijata, ale dosud nedošla faktura od dodavatele. Na základě akruálního principu musí být tento závazek zachycen v pasivech v období, kdy vznikl. Protože neznáme přesnou výši závazku, použije se předpokládané ocenění a účtuje se o dohadné položce. b) nepřevzaté, ale vyfakturované dodávky Základní operace při účtování způsobem B bod 4.3. ČÚS Nákup materiálu na základě dodavatelské faktury, za hotové , vyhlášky 15. Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny: a) externí doprava, provize, pojistné , 11 Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů. b) clo c) DPH Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady (doprava, náklady na zpracování apod. ) Aktivace materiálu vlastní výroby (v ocenění vlastními náklady), interních nákladů spojených s pořízením Stručný, jasný komentář , 6 Pro ocenění zásob vyrobených ve vlastní režii se použijí vlastní náklady, kterými se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše nákladů stanovená účetní jednotkou podle způsobu kalkulace výroby. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. 18. Materiál pořízený jiným způsobem než nákupem: a) materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku b) renovace náhradních dílů ve vlastní režii c) pořízení materiálu získaného darem Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. bod 3.5. ČÚS 015 d) pořízení při věcném vkladu za upsaný základní kapitál , 378 Při věcném vkladu je nutné použít ocenění znalcem ObchZ. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4

5 v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 501 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení e) pořízení převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 19. Převod mezi nákladovými účty při prodeji materiálu Následuje vystavení faktury (viz účet 64). 0. Převod mezi nákladovými účty při předání materiálu pro reprezentaci Pokud se skutečně jedná o reprezentaci a ne o reklamní předmět, je účet 513 daňově neuznatelný. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé. 1. Převod mezi nákladovými účty při předání materiálu jako daru U darů je nutné posoudit podle 15 odst. 1a 0 odst. 8 ZDP, zda je daňově uznatelný.. Věcný vklad při splácení upsaného vkladu v jiné společnosti 367, ObchZ nebo družstvu věcným plněním 3. Reklamace u dodavatele (po zaplacení faktury): uznání reklamace Daňový tip bod ČÚS 017 náhradní dodávka Reklamace u dodavatele před zaplacením faktury 31, Zaúčtování výsledků inventarizace: ČÚS 017, 9 30 ZoÚ a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob bod ČÚS 015 b) manka a škody nad normu (Likvidaci znehodnocení zásob je třeba doložit likvidačním protokolem. Součástí protokolu o likvidaci by měl být doklad o prokazatelně provedené fyzické likvidaci např. skládkováním, ve spalovně apod.) odst. písm. l), 5 odst. 1 písm. n) ZDP 4 odst. písm. zg) ZDP c) přebytek zásob materiálu d) přebytek nakoupených zásob materiálu, pokud k němu bod 3.1. písm. c) ČÚS 007 došlo chybným účtováním Operace při účetní uzávěrce: 6. Uzavírání účetních knih: a) převod počátečního stavu zásob materiálu do nákladů Vyhledejte účetní b) stav zásob materiálu na konci účetního období podle souvztažnost skladové evidence (převod na sklad, snížení nákladů o nespotřebovaný materiál) a účtujte c) vyúčtování nevyfakturované dodávky ke dni inventarizace bod ČÚS 017 a při uzavírání účetních knih oceněné podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici 7. Zúčtování dodávek materiálu: převzaté, ale nevyfakturované dodávky nepřevzaté, ale vyfakturované dodávky Účtování materiálu přímo do spotřeby 8. Nákup drobného materiálu za hotové, o kterém účetní bod ČÚS 015 jednotka rozhodla, že je účtován přímo do spotřeby: a) cena pořízení b) vedlejší náklady c) spotřeba materiálu nakoupeného ze zálohy Nákup knih a časopisů za hotové, předplatné placené v hotovosti 30. Spotřeba pohonných hmot nakoupených: a) ze záloh k vyúčtování b) v hotovosti Nákup kancelářských potřeb a propagačního materiálu Poznámka: Inventarizační rozdíly se účtují do nákladů nebo do výnosů kromě: chybějících cenných papírů; pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá, že je nutno zahájit umořovací řízení, pak jsou tyto cenné papíry vedeny na odděleném analytickém účtu Cenné papíry v umořovacím řízení, přebytku odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (MD účtová skupina 01, 0 a Dal 07, 08) a přebytku neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku (MD účtová skupina 03 a Dal 41). Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob. 5

6 SOUHRNNÉ PŘÍKLADY v kostce 010 příklady 3 Souhrnné Souhrnné příklady 1. Tichý společník Ukázka z části 3 Souhrnné příklady Č. Text MD D A. Vznik tichého společenství a) Účtování z hlediska tichého společníka 1. Vklad tichého společníka: 067 peněžní 11, 1 DHM odpisovaný 0x, ( ) 08x DHM neodpisovaný 03x DNM 01x, ( ) 07x dlouhodobý finanční majetek 06x krátkodobý finanční majetek 5x b) Účtování z hlediska obchodní společnosti, podnikatele (příjemce vkladu) 1. Vklad tichého společníka do společnosti: 479 peněžní 11, 1 DHM odpisovaný 0x, ( ) 08x DHM neodpisovaný 03x DNM 01x, ( ) 07x dlouhodobý finanční majetek 06x krátkodobý finanční majetek 5x B. Převod výsledku hospodaření zisku a) Účtování z hlediska tichého společníka 1. Podíl na disponibilním zisku Převod podílu na zisku: 378 a) k výplatě 1, 11 b) k úhradě ztráty minulých let 067 c) na zvýšení vkladu 067 b) Účtování z hlediska obchodní společnosti, podnikatele (příjemce vkladu) 1. Předpis podílu na zisku z disponibilního zisku Předpis zvláštní sazby daně (srážková daň) Převod podílu na zisku: 379 a) k výplatě 1, 11 Zkuste počítat s námi b) k úhradě ztráty minulých let 479 c) na zvýšení vkladu 479 C. Převod výsledku hospodaření ztráty a) Účtování z hlediska tichého společníka V případě ztráty se snižuje vklad tichého společníka a na ztrátě se podílí jen do výše svého vkladu. Pokud by byly ztráty i v dalších letech, není tichý společník povinen vklad doplňovat, ale pokud by byl vyčerpán, smlouva zaniká. Snížení podílu tichého společníka o ztrátu se nezachycuje přímo jako snížení dlouhodobého finančního majetku, ale jako dočasné snížení hodnoty pomocí opravné položky k tomuto účtu. 1. Dočasné snížení hodnoty podílu tichého společníka z důvody ztráty V dalších letech se z podílu na zisku nejdříve doplní vklad tichého společníka na původní výši: a) zvýšení hodnoty vkladu do původní výše b) předpis podílu na disponibilním zisku b) Účtování z hlediska obchodní společnosti, podnikatele (příjemce vkladu) Z pohledu podnikatele se o podíl na ztrátě snižuje závazek vůči tichému společníkovi 1. Snížení závazku vůči tichému společníkovi V dalších letech se z podílu na zisku nejdříve doplní vklad tichého společníka na původní výši 1. Předpis podílu na disponibilním zisku Převod podílu na zisku k úhradě ztráty Ujistěte se v účtování konkrétních účetních případů REDAKČNĚ ZKRÁCENO

7 v kostce 010 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTU xx Ukázka z části 4 Obsahové vymezení náplně syntetických účtů ÚČTOVÁ TŘÍDA I. Charakteristika výjimečně může účetní jednotka držet dočasně i vlastní akcie nebo vlastní dluhopisy, půjde vždy rovněž o krátkodobý finanční majetek: 5 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, 55 Vlastní dluhopisy. Charakteristickým rysem krátkodobého finančního majetku účtovaného v účtové třídě je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená k okamžiku uskutečnění účetního případu. V této třídě se účtuje: o hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, poukázky k zúčtování) a o ceninách, účtech v bankách, krátkodobých bankovních úvěrech, krátkodobých finančních výpomocích, krátkodobých cenných papírech a podílech, o pořizovaní krátkodobého finančního majetku, převodech mezi finančními účty a o opravných položkách ke krátkodobému finančnímu majetku. Současně se zde vykazují dlouhodobé bankovní úvěry se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, k datu sestavení účetní závěrky. Doplňující informace Cenné papíry a podíly k účtování a) Členění cenných papírů a podílů dle doby držby Pro zopakování je uvedeno základní rozdělení cenných papírů a podílů podle doby, po kterou je bude mít účetní jednotka v držení, tj. podle záměru účetní jednotky. Ovládající osobou je vždy: osoba, která je většinovým společníkem (akcionářem), vlastní vyšší než 50% podíl, osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody s jiným společníkem či společníky, osoby jednající ve shodě, které disponují většinou hlasovacích práv, osoba, která může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou členy statutárního orgánu, nebo dozorčí rady společnosti, jejímž je společníkem, není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným, nebo vyšším počtem hlasovacích práv, má se dle obchodního zákoníku za to, že osoba, která disponuje minimálně 40 % hlasovacích práv, je ovládající osobou. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i ovládací smlouvou 190a, 190c a 190d ObchZ Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jež není rozhodující; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice s 0 % hlasovacích práv. Dlouhodobý finanční majetek cenné papíry, které představují podíl v ovládaných a řízených osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem: 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách, 06 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, dlužné cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti: 065 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky: 063 Realizovatelné cenné papíry a podíly. Krátkodobý finanční majetek cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu maximálně 1 měsíců: 51 Majetkové cenné papíry k obchodování, 53 Dlužné cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, které bude účetní jednotka držet do splatnosti: 56 Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, ostatní krátkodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky; sem patří i opční listy: 57 Ostatní realizovatelné cenné papíry, b) Členění cenných papírů a podílů dle formy Podílové cenné papíry, resp. majetkové účasti, vyjadřují účast na majetku jiné osoby (právnické osoby), kterou je možno v závislosti na míře účasti ovládat a podílet se na jejím výsledku hospodaření (např. v podobě dividend). Z cenných papírů do této kategorie patří: akcie, zatímní listy, podílové listy. Dlužné cenné papíry jsou cenné papíry úvěrové povahy. Jejich vlastník se nepodílí na majetku dlužníka (emitenta dlužných cenných papírů), ale má nárok na vrácení investované částky a na dohodnutý výnos, obdobně jako u úvěru. Do této skupiny patří: dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou (např. hypoteční zástavní listy, státní dluhopisy), dluhopisy, kdy je úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem, směnky. Někdy může být právo na výnos z dluhopisu od dluhopisu odděleno a spojeno s kuponem jako samostatným cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva (investiční kupony, kupony, opční listy). vymezení náplně syntetických účtů 4 Obsahové 7

8 xx OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTU v kostce 010 Směnky Směnka může sloužit ke třem účelům: cenný papír (jako dlužný cenný papír sloužící k efektivnímu dočasnému uložení volných peněžních prostředků), platební prostředek (směnka nahrazuje běžnou pohledávku), zajišťovací prostředek (o kterém se účtuje pouze na podrozvahových účtech 75x 79x). Pro účely ZoÚ se jako reálná hodnota použije: a) tržní hodnota, b) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo pokud nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě, c) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle písmene a) a b). vymezení náplně syntetických účtů 4 Obsahové II. Oceňování a) oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu K okamžiku uskutečnění účetního případu se peněžní prostředky a ceniny oceňují jejich jmenovitými hodnotami; podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu ( 48 vyhlášky). Jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech) ČÚS 014. Jmenovitá hodnota je hodnota udaná na bankovce, minci, ceninách. Jmenovitá hodnota cenného papíru je peněžní částka, která je na něm uvedena. Určení jmenovité hodnoty je věcí emitenta cenného papíru. Jmenovitou hodnotu musí u akcií určit stanovy pro všechny druhy akcií, které mají být vydány, protože součet jmenovitých hodnot těchto akcií musí odpovídat základnímu kapitálu společnosti ( 157 ObchZ). b) oceňování k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka Reálnou hodnotou se k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka oceňují cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou a deriváty. 8 REDAKČNĚ ZKRÁCENO Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu. jednotka pro oceňování podle ZoÚ použije tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik sestavení účetní závěrky a která se nejvíce blíží okamžiku ocenění. Pokud je majetek veden na tuzemské burze cenných papírů, rozumí se tržní hodnotou zavírací cena vyhlášená burzou cenných papírů v pracovní den, ke kterému se ocenění provádí. V případě, že majetek není veden na tuzemské burze cenných papírů a je kótován na zahraničních burzách cenných papírů, rozumí se tržní hodnotou nejvyšší cena ze zavíracích cen, které bylo dosaženo na schválených trzích zahraničních burz cenných papírů v pracovní den, ke kterému se ocenění provádí. V případě jiného regulovaného trhu než burzy se rozumí tržní hodnotou cena platná v den, ke kterému se ocenění provádí. Pokud v den, ke kterému se ocenění provádí, uvedené trhy nepracují, použije se cena vyhlášená na nich poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění; není-li známa ani tato cena, postupuje se dále podle věty druhé. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem se ocení ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady; zahrnuje-li ocenění pohledávek uvedené výnosy nebo náklady, může být zvýšeno nebo sníženo stejným způsobem. Podíl, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, může být oceněn ekvivalencí (protihodnotou); použije-li účetní jednotka uvedený způsob ocenění, je povinna jej použít pro ocenění všech takových podílů. Účtování přecenění cenných papírů a podílů na reálnou hodnotu a) rozvahově na účet 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (takto se přeceňují cenné papíry realizovatelné vedené na účtu 57 Ostatní realizovatelné cenné papíry a účtu 063 Realizovatelné cenné papíry a podíly). Je-li prokázáno, že došlo ke snížení hodnoty (znehodnocení) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty finančních nákladů. ZAJISTĚTE SI ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V KOSTCE 010 V PLNÉ VERZI!

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Účinnost ČÚS je 1. 1. 2013. Standard upravuje: obecná pravidla k postupům

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra: Účetnictví a financí Bakalářská práce METODY OCEŇOVÁNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-)

VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-) www.ucetniportal.cz VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-) Potřebujete mít po ruce aktuální informace z účetnictví obcí a příspěvkových organizací? Více informací najdete zde...

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 o evidenci a účtování majetku Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace

Podstata a význam účetnictví Organizace účetnictví Rozsah vedení účetnictví Schéma účetních soustav Význam a podstata účetní dokumentace 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata účetní dokumentace 5 Bez účetního

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Finanční zpravodaj 6/2012 Strana 123 24 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Referent: JUDr. David Bauer Ing. Michal Svoboda

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 7/2010 O inventarizaci Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607d) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová Starostka

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec Salačova Lhota Směrnice č.2 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracovala: Zdeňka Švecová Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 2009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová. účetní ekonomického oddělení OÚ. Ing. Zděnka Šulcová

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová. účetní ekonomického oddělení OÚ. Ing. Zděnka Šulcová OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ MAJETEK, VEDENÍ POKLADNY, BANKOVNÍ ÚČTY, CENNÉ PAPÍRY OBCE BRAŇANY DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ ČÍSLO S 1/2012 PLATNOST

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE STAŘECHOVICE Článek 1 Předmět a rozsah působnosti 1.1/ Účelem směrnice je stanovení pravidel provádění inventarizací majetku a závazků

Více

OBCE LOĚNICE. ROZDĚLOVNÍK: seznámen s výše uvedenou směrnicí 24.08.2011 DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST ÚČINNOST AUTOR SMĚRNICE

OBCE LOĚNICE. ROZDĚLOVNÍK: seznámen s výše uvedenou směrnicí 24.08.2011 DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST ÚČINNOST AUTOR SMĚRNICE OBEC LODĚNICE SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ MAJETEK, VEDENÍ POKLADNY, BANKOVNÍ ÚČTY, CENINY, CENNÉ PAPÍRY, PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÉ TISKOPISY OBCE LOĚNICE DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky Vlastní zdroje Standard upravuje postupy účtování a obecná pravidla k postupům účtování na účtech: 401 - Jmění účetní jednotky, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 - Oceňovací rozdíly

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 010 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších

Více

2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku

2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku 2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku Základní členění právních forem Založení společnosti Základní kapitál Vklad společníka Vznik společnosti Zrušení a zánik společnosti Charakteristika

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Zásoby účetní souvislosti

Zásoby účetní souvislosti Vysoká škola ekonomická v Praze FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra Finančního účetnictví a auditingu Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Šenkýřová Zásoby účetní souvislosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.06.2015

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.06.2015 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.06.2015 Datum platnosti od: 01.12.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Opatření děkana č. 18/2013

Opatření děkana č. 18/2013 Opatření děkana č. 18/2013 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 18/2013 Název: Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem Účinnost: 29.4. 2013 V Praze dne

Více

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 2400 2410 KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 2400 47 odst. 4 VPU Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dlouhodobého majetku. Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky

I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice I. Zásady hospodaření s finančními prostředky

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Rozvaha - účetní výkaz zpracovaný na základě údajů z

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 8 9 Edice Účetnictví a daně

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro Daňové a účetní rezervy RNDr. Ivan BRYCHTA rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro jejich tvorbu?

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Pokladní doklady, testové otázky.

Pokladní doklady, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Bakalářská práce. Analýza zásob z účetního a daňového hlediska. Inventory analysis from accounting and tax perspective

Bakalářská práce. Analýza zásob z účetního a daňového hlediska. Inventory analysis from accounting and tax perspective ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza zásob z účetního a daňového hlediska Inventory analysis from accounting and tax perspective Hana Pohunková Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty NĚKTERÉ DAŇOVÉ OTÁZKY SPOJENÉ S PŘEVODEM DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Krátký pohled do soukromého práva Družstvo patří od ledna 2014 mezi tzv. obchodní korporace. Jejich regulace převzal po obchodním zákoníku zákon

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více