nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových"

Transkript

1 Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových přiznání nebo zjišťování stavu firmy 1

2 Zákonné vymezení - úvod zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚ) ZÚ účetní jednotky jsou povinny inventarizovat svůj majetek a závazky podle 29 a 30 ZÚ ZÚ bez provedení inventarizace není účetnictví průkazné u), 29.4 ZÚ zmocňuje k vydání prováděcích předpisů s mj. požadavky na organizaci a způsob provedení inventarizace u vybraných účetních jednotek (vyhláška č. 270/2010 Sb.) ZÚ inventurní soupis je považován za souhrnný účetní záznam => 31.2.b) ZÚ povinnost ho uschovat po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týká ZÚ povinnost prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení 2

3 Inventarizační vyhláška vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (INVV) platnost od vztahuje se: - na státní organizace (= účetní jednotky, které se podílejí na zjišťování účetních záznamů pro účetnictví státu) předepisuje jim požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv (povinně u inventur zahájených po ) - na všechny účetní jednotky stanovení požadavků na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů INVV mj. podrobně definuje inventarizační činnosti, dokumenty a záznamy, jednotlivé druhy inventur a inventurních dokumentů a záznamů, uvádí způsoby označování inventarizačních položek 3

4 Prováděcí vyhlášky k ZÚ vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k ZÚ pro podnikatele (PVZÚ) obsahuje mj.: c) PVZÚ - vzájemné zúčtování porušením není zúčtování rozdílů zjištěných při inventarizaci, které: - vznikly ve stejném inventarizačním období - prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob (např. v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob) - 55 PVZÚ - použití opravných položek a 57 PVZÚ - použití rezerv výše a odůvodněnost nejméně při každé inventarizaci - 27 PVZÚ - ostatní provozní výnosy a 28 PVZÚ - ostatní provozní náklady účtování inventarizačních rozdílů 4

5 České účetní standardy (ČÚS) ČÚS č inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků: - inventarizační rozdíl skutečný stav než stav v účetnictví (nelze-li rozdíl prokázat způsobem stanoveným zákonem) - manko (popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) pokud skutečný stav < než stav v účetnictví (dále se posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku a zákoníku práce o odpovědnosti za škodu) - přebytek pokud skutečný stav > než stav v účetnictví (dále se posuzuje mj. podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné a majetkovém prospěchu) - mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (= tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob) 5

6 České účetní standardy (ČÚS) ČÚS č postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby Vymezení (definice) inventarizace (inventur) Inventarizace = způsob, jakým účetní jednotky: - zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků (M+Z), - ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu M+Z v účetnictví, - ověřují, zda nejsou důvody pro účtování podle 25.3 ZÚ, tj.: - pro trvalé snížení hodnoty majetku (formou odpisů), - pro přechodné snížení hodnoty majetku (formou opravných položek) nebo - pro rezervy na rizika a ztráty (a další rezervy ) 6

7 Periodická versus průběžná inventarizace periodická inventarizace ( základní varianta ) = inventarizace provedená k okamžiku sestavení účetní závěrky (řádné, mimořádné) průběžná inventarizace ( výjimka ) = inventarizace prováděná v průběhu účetního období lze provádět jen: - u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále - u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží termín průběžné inventarizace stanoví si sama účetní jednotka (každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň 1x za účetní období) 7

8 Způsob a průběh inventarizace postup inventarizace: účetní jednotky při inventarizaci - provádějí jednu nebo více inventur - ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví - skutečné stavy M+Z a zaznamenávají je v inventurních soupisech skutečné stavy M+Z se zjišťují: - fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo - dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů způsob zjišťování skutečného stav majetku u fyzické inventury: počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, příp. mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci 8

9 Kdy provést periodickou inventarizaci? při periodické inventarizaci lze stanovit den, ke kterému se skutečný stav zjišťuje a který předchází rozvahovému dni => rozhodný den, a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem obdobně lze postupovat i při průběžné inventarizaci při periodické inventarizaci účetní jednotky - mohou zahájit inventuru nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem - ukončí inventuru nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni do platilo: fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popř. v prvním měsíci následujícího účetního období přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku 9

10 Příklady časový průběh inventur 10

11 Související pojmy dle INVV prvotní inventura = činnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, které jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů rozdílová inventura = činnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, nutné pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů dodatečný inventurní soupis = průkazný účetní záznam, kterým se prokazují přírůstky nebo úbytky stavu hmotného majetku, který byl zjištěn prvotní inventurou, a to způsobem, který je nutný pro zjištění stavu ke konci rozvahového dne inventarizační zpráva = shrnutí všech podstatných skutečností o provedených inventurách, vč. seznamu inventurních + dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech 11

12 Náležitosti inventurních soupisů Inventurní soupisy = průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: - jednoznačnou identifikaci M+Z, který je inventarizován - podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností - podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury - způsob zjišťování skutečných stavů - ocenění M+Z při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni (je-li účetní jednotkou stanoven) - ocenění M+Z při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni (je-li účetní jednotkou stanoven) - okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka (rozvahový den) - rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila - okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury inventurní soupisy při průběžné inventarizaci mohou být nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů 12

13 Inventarizace historického majetku inventarizace historického majetku = kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů (viz ZÚ) (použije se pouze v rozsahu, v jakém je účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování jeho skutečného stavu stanoví prováděcí právní předpis) 12 až 14 INVV - inventury kulturních památek a archeologických nálezů - předmětem jednotlivé věci / soubory, jsou-li v účetnictví - cílem je zjistit, zda vznikly důvody pro účtování o snížení nebo zvýšení tohoto majetku - inventarizace sbírky muzejní povahy - hledí se na ni jako na samostatnou a nedělitelnou věc - při zjišťování skutečného stavu se postupuje podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy - možnost víceletého zjišťování 13

14 Inventarizační rozdíly inventarizační rozdíly = rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným v ZÚ, kdy: - skutečný stav < stav v účetnictví rozdíl = manko, popř. schodek (u peněžních hotovostí a cenin), nebo - skutečný stav > stav v účetnictví rozdíl = přebytek inventarizační rozdíly se vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav M+Z ustanovení týkající se inventarizace M+Z se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, vč. skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů 14

15 Příklady zúčtování inventarizačních rozdílů - I. obecné pravidlo: - manko MD 54x - jiné provozní náklady - schodek MD 56x - jiné finanční náklady - mimořádné případy MD 58x - mimořádné náklady - přebytek MD 64x - jiné provozní výnosy MD 66x - jiné finanční výnosy odpisovaný DNM a DHM a neodpisovaný DHM: - manko MD 54x / D 07x - oprávky k odpisovanému DNM MD 54x / D 08x - oprávky k odpisovanému DHM majetek se vyřadí (MD 07x / D 01x, MD 08x / D 02x) MD 54x / D 03x - neodpisovaný DHM - přebytek MD 01x / D 07x u odpisovaného DNM MD 02x / D 08x u odpisovaného DHM MD 03x / D 41x - ZK a kap. fondy u neodpis. DHM 15

16 Příklady zúčtování inventarizačních rozdílů - II. chybějící cenné papíry; pokud z je nutno zahájit umořovací řízení: - převod na oddělený analytický účet CP v umořovacím řízení zásoby vedené způsobem A - nakoupené od jiných subjektů: - do normy MD 50x - spotřebované nákupy / D 1xx - zásoby - manko MD 54x - jiné provozní náklady / D 1xx - zásoby - přebytek MD 1xx - zásoby / D 64x - jiné provozní výnosy MD 1xx - zásoby / D 50x - spotřebované nákupy má-li se oprávněně za to, že k přebytku došlo chybným účtováním při jejich vyskladnění zásoby vedené způsobem A - zásoby vlastní výroby: - do normy MD 61x - změna stavu vnitrop. zásob / D 1xx - zásoby - manko MD 54x - jiné provozní náklady / D 1xx - zásoby - přebytek MD 1xx - zásoby / D 61x - změna stavu vnitrop. zásob 16

17 Příklady zúčtování inventarizačních rozdílů - III. zásoby vedené způsobem B - nakoupené od jiných subjektů: - manko MD 54x - jiné provozní náklady / D 50x - přebytek MD 50x / D 64x - jiné provozní výnosy MD 50x / D 50x - spotřebované nákupy - tradiční operace MD 50x / D 1xx počáteční stav MD 1xx / D 50x konečný stav zásoby vedené způsobem B - zásoby vlastní výroby: - manko MD 54x - jiné provozní náklady / D 61x - přebytek MD 61x / D 61x - změna stavu vnitrop. zásob - tradiční operace MD 61x / D 1xx počáteční stav MD 1xx / D 61x konečný stav pohledávka za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka: - zaměstnanec MD 33x / D 64x - jiné provozní výnosy - ostatní osoby MD 37x / D 64x - jiné provozní výnosy 17

18 Inventarizační rozdíly z pohledu ZDP 25.1.n) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) - manka a škody jako nedaňový náklad 25.2 ZDP (pro účely 25.1.n) ZDP) mj.: - manko = inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav < účetní - za manka se nepovažují technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona HM, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem (správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností) 18

19 Inventarizační rozdíly z pohledu DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH) manko (schodek) nevymezuje, ale problém v případě, kdy v důsledku manka nedošlo k použití majetku v rámci ekonomické činnosti, byl-li u majetku uplatněn odpočet DPH na vstupu => možná ztráta nároku na odpočet 13.4.a) ZDPH dodáním zboží je i použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností 36.6.a) ZDPH základem daně je pořizovací cena zboží k DUZP, a nelze-li takovou cenu určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží k tomuto dni 21.5.c) ZDPH DUZP = den použití zboží pro činnost s uskutečňováním ekonomických činností ( den zjištění výše manka) související judikatura NSS 19

20 Inventarizace u FO s daňovou evidencí 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) : daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o: - příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - majetku a závazcích pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede FO k poslednímu dni zdaňovacího období - o tomto zjištění provede zápis - o případné rozdíly upraví základ daně podle 24 a 25 ZDP povinnost uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně 20

21 a to je vše k výkladu 21

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví Nikola Kučerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví.

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více