PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ"

Transkript

1 PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ METABOLIC DISORDERS AND RENAL FUNCTION IN OLD AGE V. TEPLAN Subkatedra nefrologie IPVZ a Klinika nefrologie IKEM ABSTRAKT Poruchy metabolismu a funkcí ledvin jsou ve stáøí velmi èasté. Klesá obsah celkové tìlesné vody pøedevším v intracelulární složce, je porušena termoregulace a perspirace, èasté jsou stavy dehydratace i hyperhydratace. Zjišśujeme hyponatremické syndromy (deplece èi diluce); se stoupajícím vìkem klesá celkové množství draslíku v organismu, èasto vápníku, hoøèíku a fosforu. Klesá koncentraèní schopnost ledvin, snižuje se glomerulární filtrace (i pøi normální sérové koncentraci kreatininu) a zøeïovací schopnost ledviny. Klíèová slova: stáøí, metabolismus, výživa, funkce ledvin ABSTRACT Metabolic disorders and renal dysfunction are very frequent in old age. The content of total body water tends to decrease primarily in the intracellular component; thermoregulation and perspiration are impaired, with a high incidence of dehydration and hyperhydration. Syndromes of hyponatremia (depletion or dilution) are present and total body levels of potassium and, often, calcium, magnesium and phosphorus decrease with age. The concentrating capacity of the kidney declines as do glomerular filtration rate (even with normal serum creatinine levels) and diluting capacity of the kidney. Key words: old age, metabolism, nutrition, kidney function ÚVOD Zmìny ve stáøí jsou odrazem patofyziologických procesù, které významnì postihují kardiovaskulární systém a dýchací ústrojí, ale také vodní a elektrolytové hospodáøství, hormonální regulace i látkovou pøemìnu. Pro vyšší vìk je typická pøítomnost více chorob souèasnì (multimorbidita). Ve stáøí tak klesá srdeèní výkon a regulaèní srdeèní schopnost, což souvisí se zmìnami morfologickými (pøestavba srdeèního svalu) i funkèními (napø. zvýšený výkon pøi hypertenzi, poruchy srdeèního rytmu). Snížená funkèní rezerva se projevuje neschopností zvýšit minutový srdeèní výdej v závislosti na zvýšených požadavcích, objevují se známky insuficience. V dùsledku mìstnavého selhávání dochází k dalším poruchám vodního a elektrolytového hospodáøství, které je nutno pøi léèbì respektovat. Pøi vìtší námaze jsou zvýšeny nároky na pøívod energie a tedy i spotøeba kyslíku. Pøi snížené plicní kapacitì je obtížné dodávku zajistit; k tomu pøistupují nìkdy i poruchy pøevodního systému (ischemického pùvodu) a snížený výkon srdeèních komor. Mimo tyto obecné projevy dochází ve stáøí k typickým zmìnám vodního a elektrolytového hospodáøství a látkové pøemìny, které je nutno respektovat pøi infúzní léèbì i léèebné výživì. 1. SPECIFICKÉ ZMÌNY VODNÍHO A ELEKTROLYTOVÉHO HOSPODÁØSTVÍ VODNÍ HOSPODÁØSTVÍ Obsah vody v organismu závisí na vìku èlovìka, pohlaví a tìlesné hmotnosti. U osob s normální hmotností je relativnì stálý.do vìku kolem 50. let èiní u muže 60 % (= 600 ml/kg), u ženy 50 % tìlesné hmotnosti. Po 50. roce obsah vody postupnì klesá, u muže až na 52 %, u ženy na 46 %. Množství vody v aktivních tkáních ( lean body mass ) je u muže i ženy stejné. Úbytek celkové tìlesné vody ve stáøí se dìje zejména na úèet její intracelulární složky. Pøi výrazné obezitì mùže být relativní obsah vody v organismu snížen až na 40 %, což vede k dalšímu poklesu rezervní kapacity pro extracelulární tekutinu a tím i ke snížené schopnosti zajišśovat homeostázu vodního a elektrolytového hospodáøství. Staøí lidé si však èasto neuvìdomují nedostatek tekutin. Pocit žíznì je u nich oslaben a hlavním pøíznakem nedostatku tekutin bývá nechutenství a apatie. Mezi 30. a 70. rokem vìku klesá hmotnost ledvin asi o 30 %, navíc se snižuje jejich funkce. Klesá glomerulární filtrace, ledviny mají sníženou koncentraèní schopnost.výsledkem je pokles osmolality moèi až na 800 mmol/l. Vzhledem ke snížené kompenzaèní šíøi funkce ledvin je k odstraòování produktù látkové pøe- 56 AKTUALITY V NEFROLOGII 2/2004

2 mìny nutno dodat dennì navíc asi 500 ml tekutin. Porušena je také termoregulace, klesá insenzibilní perspirace. Není-li pøíjem tekutin dostateèný, mùže dojít ke vzestupu sérových hladin katabolitù vyluèovaných ledvinami. Pøi nedostatku tekutin trvajícím do 12 hodin (napø. v pøedoperaèním období) je organismus ještì schopen zabránit volumové dekompenzaci.dochází však k poklesu hmotnosti a k pouze mírnému snížení diurézy (porušená koncentraèní schopnost). Trvá-li však odnìtí tekutin dále (nebo pøi velkých ztrátách tekutin èi krve), mohou se rozvinout známky ireverzibilní metabolické dekompenzace, která mùže pøejít v selhání ledvin (prerenální formy) a v kóma. Vzhledem ke snížené kompenzaèní schopnosti kardiovaskulárního aparátu dochází u starých lidí snadnìji k jeho selhávání. To èasto rozpoznáme teprve v pozdním stadiu, a je proto hùøe ovlivnitelné. Z hlediska vodního a elektrolytového hospodáøství se selhávání projevuje retencí sodíku a vody s následnou hyperhydratací. Dojde-li k retenci v extracelulárním prostoru, je to hyperhydratace izoosmolární. Pøi neadekvátní léèbì dehydrataèních stavù (napø. roztokem 5% glukozy) se významnì zvìtší množství bezsolutová vody a mùže se naopak vyvinout hypoosmolární hyperhydratace. Léèebná opatøení je tøeba øídit podle zjištìných hodnot iontového a vodního metabolismu a jejich bilance. Je tøeba varovat pøed schématickým použitím doporuèovaných postupù pro dospìlé pacienty mladšího vìku, které by mohlo vést až k iatrogenním poškozením nemocného. ZMÌNY METABOLISMU SODÍKU Celkový obsah sodíku v organismu se ve stáøí nemìní. Extracelulární prostor je relativnì zvìtšen (asi 25 % proti 27 % prostoru intracelulárního), podíl sodíku v extracelulární tekutinì stoupá o %. Poklesem obsahu bílkovinných složek skeletu a objemu intracelulární tekutiny dochází ke ztrátám sodíku. Nìkdy vídáme u starých lidí lehkou a ještì fyziologickou hyponatrémii s hodnotami sérového sodíku mmol/l. U starých lidí èasto zjišśujeme hyponatremické syndromy a je tøeba rozlišit, zda se jedná o nedostatek Na + (depleèní syndrom) nebo o zmìnu v jeho rozložení a zøedìní (diluèní syndrom). Nedostatek sodíku, resp. jeho nízká hladina v krvi, je vìtšinou dùsledkem zvýšeného vyluèování vody a sodíku pøi dlouhodobém podávání saluretik. Klinicky se projevuje povšechnou únavností, slabostí a apatií až kómatem. Diagnózu potvrdí stanovení natrémie a uvedené pøíznaky a dále frakcionované mìøení množství moèi a exkrece sodíku, vyšetøení celkových bílkovin a kreatininu v séru. Hyponatrémie pøi zmìnì distribuce sodíku z extracelulárního do interacelulárního prostoru vede ke zvýšení jeho koncentrace v buòkách. Lze ji pozorovat pøi srdeèní insuficienci vyššího stupnì, respiraèní insuficeienci a pøi stavech s nedostatkem kyslíku. Prùkaz je po metodické stránce svízelný, protože bývá souèasnì pøítomna hyponatrémie diluèního typu. Diluèní hyponatrémie je projev pøevodnìní, intoxikace vodou, vzniklého v dùsledku nadmìrného pøíjmu tekutin nebo infúzí hypotonických roztokù, vìtšinou pøi souèasné saluretické léèbì. Také pøi zvýšené sekreci adiuretického hormonu (napø. pøi srdeèní dekompenzaci) mùže dojít k diluèní hyponatrémii, jejímiž klinickými projevy jsou apatie, bolesti hlavy, nauzea a zvracení, které mohou pøejít až v kóma, hypertenzi a bradykardii (pøi intrakraniální hypertenzi). Snížený obsah sodíku v organismu vede také k poklesu pufrovací kapacity. Pøi léèení postupujeme podle pøíèin hyponatrémie. Substituèní pøíjem sodíku závisí na základní poruše. Denní potøeba èiní u zdravého èlovìka kolem 1 mmol/kg. ZMÌNY METABOLISMU DRASLÍKU A OSTATNÍCH ELEKTROLYTÙ Se stoupajícím vìkem se snižuje celkové množství draslíku v organismu. Pøi zvýšeném prùniku sodíku do bunìk vystupuje draslík naopak do extracelulárního prostoru, klesá také obsah draslíku v kostech. Sníženo je i smìnitelné kalium (muži: rokù = 40 mmol K + /kg, rokù = 39,7 mmol K + /kg). U vìtšiny geriatrických nemocných zjistíme hypokalémii nižší než 3,5 mmol/l. Její pøíèinou je zejména dlouhodobé podávání diuretik, na druhém místì karence vyvolané nesprávným složením potravy (nedostateèný pøíjem mléka a mléèných výrobkù, masa, ovoce a brambor). Normální denní spotøeba draslíku je pøibližnì mmol (2 6 g). Po podání nadmìrné dávky draslíku dochází u tìchto nemocných relativnì rychle k hyperkalémii, která je zavinìna sníženou funkcí ledvin, proto je nezbytné respektovat pøi doplòování kalia stav renálních funkcí a provádìt substituci pozvolna. Typickými projevy nedostatku draslíku u starých lidí jsou apatie, zácpa, edémy, zhoršení stávající ischemické choroby srdeèní, klesá tolerance digitalisových pøípravkù, množí se poruchy rytmu. Pokud jde o další elektrolyty, nìkdy se projevuje nedostatek hoøèíku s rezultující kardiomyopatií, sekundárními kalcifikacemi a enzymatickými defekty, dále nedostatek vápníku vedoucí k osteoporóze, tetanickým køeèím, poruchám vìdomí a srdeèního rytmu. Absence fosfátu vyvolává apatii, enzymové defekty a arytmie; mùže dojít i ke karenci chloridù. Starý èlovìk reaguje promptnì i na nevelké zmìny vodního a elektrolytového hospodáøství èasto netypickou symptomatologií (apatie, obìhové poruchy a dokonce bezvìdomí). 2. SPECIFICKÉ ZMÌNY LÁTKOVÉ PØEMÌNY U stárnoucího nemocného je nutno poèítat s mìnící se energetickou potøebou a zmìnami v intermediárním metabolismu: nevyvážená výživa mùže být pøíèinou øady druhotných nemocnìní, která negativnì ovlivòují možnosti rehabilitace. 1. ENERGIE S postupujícím vìkem energetická potøeba klesá, paralelnì s hodnotami základního i námahového metabolismu. AKTUALITY V NEFROLOGII 2/

3 Celková potøeba energie je v porovnání s mladým èlovìkem (25 rokù) jen asi dvoutøetinová. Svalové tkánì ubývá, ze 44 % celkové tìlesné hmotnosti v mládí na 27 % ve vìku vyšším než 85 let. Antropometrie vìtšinou zjišśuje ztluštìní kožní øasy nad tricepsem a souèasnì zmenšení obvodu paže (úbytek svaloviny). U starých lidí bývá omezena kapacita trávicích pochodù a resorpce, v dùsledku metabolických poruch trpí nedostatkem bílkovin. Zvýšená tìlesná hmotnost mùže být zavinìna nesprávnou výživou (znaèný význam má také pokles tìlesné aktivity). Se stoupající nadmìrnou hmotností se zvyšuje výskyt nìkterých dalších onemocnìní, jako je diabetes mellitus, dna, hypertenze, ischemická choroba srdeèní, poruchy periferní cirkulace i hyperlipidémie. Hlavním úèelem léèebné výživy je dosáhnout ideální tìlesné hmotnosti a zajistit optimální složení diety s doporuèeným pomìrem jednotlivých živin. Pøívod energie pøizpùsobujeme pomìrùm hmotnosti pacienta s pøihlédnutím k pøíslušným faktorùm, které se ve vysokém vìku mohou uplatòovat. Jako projev stárnutí se významnì uplatòují zmìny endokrinního systému a je dùležité znát reakci jeho složek ve stresových situacích ( traumata, operace a náhlé tìžká onemocnìní). Bývá zvýšena sekrece katecholaminù, hlavnì sekrece adrenalinu. Jinak probíhá hormonální odpovìï podobnì jako u mladých osob. Lze pøedpokládat dostateènou adaptibilitu na stres. Trávení a resorpce jsou ménì efektivní a mohou být pøíèinou rùzných gastrointestinálních poruch. Malabsorpce a rezultující malnutrice mohou být zavinìny chronickou gastritidou, stavem po resekci žaludku nebo chronickou pankreatitidou. Se zhoršeným trávením a resorpcí je tøeba poèítat i pøi výživì podávané sondou: dostateèným zdrojem výživy mohou být chemicky nebo nutriènì definované diety. U nìkterých metabolických onemocnìní lze ve stáøí použít enterální výživu jako léèebnou metodu (dna, hyperlipoproteinémie), protože výživné smìsi vìtšinou neobsahují puriny ani cholesterol. Tab. 1: Pokles základní energetické potøeby v prùbìhu stárnutí v kj (kcal) na kilogram tìlesné hmotnosti dennì. vìk (rokù) muži ženy kj kcal/kg kj kcal/kg , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tab. 2: Tìlesná hmotnost v souboru nemocných ve vìku rokù. hmotnost muži ženy nízká 2 % 1 % normální 59 % 42 % nadmìrná 38 % 57 % Tab. 3: Potøeba energie v porovnání s referenèní 25letou osobou (zpráva FAO) vìk (rokù) % referenèní hodnoty , , , , ,0 > 70 69,0 ŽIVINY METABOLISMUS VE STÁØÍ Ve vyšším vìku dochází k nìkterým metabolickým zmìnám, ke kterým je nutno pøi léèbì pøihlížet. Obvyklá strava starých osob bývá nevyvážená ve svém složení, mívá pøíliš vysoký obsah energie a nadbytek tukù, ale nedostateèný podíl bílkovin, který mùže vést k typickým pøíznakùm malnutrice. PØÍVOD BÍLKOVIN Ve vìku nad 50 let výraznì stoupají nároky na pøívod bílkovin a zejména esenciálních aminokyselin. Starému èlovìku je tøeba dodávat dennì 1,2 1,5 g bílkovin (vzhledem ke snižující se funkci ledvin ve stáøí je však nutná opatrnost pøi doporuèování vysokých dávek bílkovin). Pøi indikovaném podávání je tøeba sledovat koncentraci metabolických produktù degredace bílkovin v krvi. Toto množství je nutné k zajištìní pozitivní dusíkové bilance, pro dostateènou odolnost proti infekcím a pro hojení ran. Karence bílkovin je u starých lidí èastá a jejími dùvody jsou poruchy trávení, zhoršená schopnost žvýkaní pøi nedokonalé funkci chrupu, socioekonomické faktory (cena masa, pøíprava a nepravidelnost jídla). Nedostatek bílkovin vyvolává enzymové defekty, pokles plazmatických bílkovin, urychlení fyziologické senilní involuce, snižuje se duševní èilost, zhoršuje hojení ran a odolnost k infekèním chorobám klesá. Potøeba esenciálních aminokyselin je u starých lidí znaènì zvýšena, u methioninu a lyzinu je to až trojnásobek normální dávky. Zatím se ještì neprosadily upravené smìsi aminokyselin, které by tyto požadavky splòovaly, zejména proto, že kinetika aminokysein je velmi promìnlivá zejména pod vlivem traumat, sepse, 58 AKTUALITY V NEFROLOGII 2/2004

4 selhávání jater nebo ledvin apod. Pøi intravenózní aplikaci aminokyselin má být podíl esenciálních aminokyselin zvýšen. Také pøi enterální aplikaci výživných smìsí je nutno dbát na dostateèný pøívod bílkovin a poèítat s tím, že rùzné biologicky ménì hodnotné bílkoviny rostlinného pùvodu obsahují málo methioninu a lyzinu. Pøi dnì lze podáváním bezpurinových diet docílit zvýšeného vyluèování kyseliny moèové moèí a pokles její krevní hladiny (témìø všechny prùmyslovì vyrábìné pøípravky pro podávání sondou jsou prosté purinových látek). AKTUALITY V NEFROLOGII 2/2004 PØÍVOD TUKÙ Tuková složka zvyšuje energetickou hodnotu potravy starých osob, v krvi stoupá cholesterol a triacylglyceroly. I malé zvýšení cholesterolémie zvyšuje riziko vzniku degenerativních cévních zmìn. Ale vzhledem k nutnosti podávat energeticky bohaté smìsi, omezit dávky tekutin a dodat esenciální mastné kyseliny nelze tuky pøi umìlé výživì vylouèit. Je nutno omezit pøedevším živoèišné tuky s nasycenými mastnými kyselinami o dlouhém øetìzci, nezbytný je denní pøívod kyseliny linolové v množství 7 8 g. Denní dávka tuku nemá pøekroèit 1g/kg/den, resp. 30 % dodávané energie. Limitujícími faktory jsou snížená vyèeøovací schopnost plazmy a sklon k hyperlipoproteinémiím. Pøi intravenózním podávání tukù je nutno prùbìžnì sledovat hladiny triacylglycerolù a glykémie jako ukazatele využití tukù a jejich tolerance. Je také nutno kontrolovat cholesterolémii. Pro enterální výživu jsou zvláštì vhodné pøípravky s vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin. Ovlivnìní cholesterolémie docílené podáváním bezcholesterolové enterální výživy nepøineslo jednoznaèné úspìchy. PØÍVOD SACHARIDÙ U nemocných starších 65 let je asi nutno poèítat v 10 % s výskytem manifestního diabetes mellitus a asi s trojnásobným poètem diabetikù latentních, což znamená, že témìø 1/3 populace starší 65 let trpí poruchou sacharidové tolerance. K pøíèinám patøí relativní pokles hmotnosti pankreatu a vyšší podíl A-bunìk produkujících v Langerhansových ostrùvcích glukagon. Souèasné zmnožení vaziva v intersticiu zhoršuje kontakt krve s ostrùvky. Inzulinémie klesá, vedle toho dochází ve stáøí k tzv. inzulínorezistenci periferních tkání, pøispívající též ke snížené toleranci sacharidù. Poruchy sacharidové pøemìny nutí ke znaènému omezení oligosacharidù v potravì; vìtší dávky sacharidù vyžadují uvolnìní vyššího množství inzulínu, což má mj. za následek zvýšení lipogeneze a zbyteèné zatížení již ménì výkonného endokrinního pankreatu. Uvedené zmìny zjišśujeme zejména pøi postagresívním syndromu a kromì intolerance sacharidù vedou k nadbyteèné tvorbì tuku. Denní dávka sacharidù by nemìla být vyšší než 400 g (nebo 6 g /kg/den ). Podávání jiných oligosacharidù náhradou za glukózu mùže mít za následek zvýšenou produkci laktátu a urátù, proto i zde by mìla být zachována urèitá omezení, známá u jiných stavù. Pøi enterální aplikaci je vhodné snižovat dávku oligosacharidù, podáváme vìtší množství polysacharidù (degradaèní produkty škrobu). Snášenlivost laktózy bývá snížena pro pomìrnì èastou insuficienci laktázy, proto ji radìji nepodáváme. PØÍVOD VITAMÍNÙ Podle dosavadních studií není potøeba vitamínù ve stáøí podstatnì zmìnìna, ale málokdy je obvyklá strava obsahuje v dostateèném množství. Výsledky nasvìdèují èastému nedostatku kyseliny listové. Vitamíny v pøíslušném zastoupení podáváme podle smìrnic doporuèených dávek. 3. ZMÌNY FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ V prùbìhu stárnutí, pøesnìji øeèeno s pøibývajícím vìkem dochází ke zmìnám v renálních funkcích. Tyto zmìny se všeobecnì pøisuzují dùsledkùm arteriosklerotických zmìn renálního cévního øeèištì. Znalost zmìn renálních funkcí je dùležitá pro interpretaci zmìn vnitøního prostøedí u starších jedincù a tím i pro adekvátní terapii tìchto poruch. Jak je známo, udržování homeostázy vnitøního prostøedí je umožòováno tím, že díky èetným regulaèním mechanismùm a orgánovým funkcím jsou udržovány vztahy mezi: 1) pøíjmem vody a elektrolytù (potravou) a jejich prùnikem z trávicího ústrojí do mimobunìèné tekutiny 2) jejich vyluèováním z organismu, zvláštì ledvinami 3) distribucí vody a elektrolytù do prostoru nitrobunìèného a mimobunìèného, což významnì závisí na celkovém metabolickém stavu organismu. Zmìny renálních funkcí mohou narušovat vyluèování vody a elektrolytù. Charakteristickým pøíkladem je snížená schopnost konzervovat vodu následkem poklesu maximální koncentraèní schopnosti ledvin. Stejnì významné je i snížení schopnosti vylouèit nadbytek vody s následným nebezpeèím její retence a vzniku intoxikace vodou vzhledem k snížení glomerulární filtrace a zøeïovací schopnosti ledvin. Nálezy èetných autorù jednoznaènì nasvìdèují tomu, že v prùbìhu stárnutí dochází k postupnému poklesu glomerulární filtrace (GF), což se zjišśuje pøi mìøení této funkce na podkladì clearance inulinu (C in ) stejnì jako clearance endogenního kreatininu (C Kr ). Asi od 40 let vìku nastává pozvolný pokles GF, která u jedincù ve vìku let dosahuje pøibližnì polovièní hodnoty proti jedincùm mezi lety. Tento pokles GF je zøejmì dùsledkem poklesu prùtoku plazmy a krve ledvinou, neboś rovnìž clearance paraaminohippurové kyseliny (PAH) v prùbìhu stárnutí významnì klesá. Ve vìku mezi lety je dosahováno zhruba polovièní hodnoty proti jedincùm mladým. Pokles C in a C PAH je v prùbìhu stárnutí prakticky proporcionální, neboś pomìr mezi tìmito clearancovými hodnotami, oznaèovaný jako filtraèní frakce (FF), se v prùbìhu stárnutí nemìní. 59

5 Experimentální nálezy prokazují, že pokud jde o funkci proximálního tubulu, charakterizovanou maximální exkreèní schopností pro paraaminohippurovou kyselinu, je pokles této hodnoty skuteènì proporcionální poklesu C in. Zmìny distálního úseku nefronu se projevují na podkladì zmìn clearance bezsolutové vody (C H2O ) a maximální koncentraèní schopnosti ledvin. C H2O v závislosti na vìku klesá. Je známo, že C H2O je mìøítkem intenzity resorpce osmoticky aktivních látek v distálním, resp. diluèním segmentu nefronu. Hodnota C H2O klesá, i když je pøepoèítána na hodnotu GF. Sníženou resorpci osmoticky aktivních látek si lze vysvìtlit tak, že starší jedinci nejsou schopni za podmínek zøeïovací zkoušky vytvoøit moè o tak nízké osmolaritì jako jedinci mladší. Vedle neschopnosti ledvin starších jedincù vytváøet dostateènì hypotonickou moè je nutno pøihlédnout k další dùležité skuteènosti, že totiž nejsou schopni dostateènì rychle vylouèit podanou vodní nálož. Pøíèina snížení intenzity transportu solutù v diluèním úseku nefronu u starších jedincù není v souèasné dobì plnì objasnìna. LITERATURA 1. Fischer, F. W.: Protein malnutrition in old age. J. Nutr. 102: 1158 (1972) 2. Geriatrie Grundlagen für die Praxis Fischer, Stuttgart Jassal SV,Oreopoulos DG: The aging kidney. Geriatric Nephrol and Urol. 1998, 3, s Judge TG: Potassium metabolism in the elderly. Internat. Med. Spec. 1982, 3, s Luisvarghi E, Cappelli G, Davison AM eds.: Renal disease and ageing, Second Int.Congress.Nephrol.Dial.Transpl. 1998,13, Suppl.7 6. Lindeman RD: Is the decline in renal function with normal aging inevitable Geriatric Nephrol and Urol 1998, 1, s Mignon, F. ed.: Kidney,heart and vessels.nephrol.dial.transpl. 1998, 13, Suppl.4 8. Michelis FM, Davis BB, Preuss HG: Geriatric Nephrology. Field, Rich and Ass., Inc Musso, CG.: Geriatric nephrology and the nephrogeriatric giants, Int Urol Nephrol 2002, 34(2), s Nádvorníková H: Koncentraèní schopnost ledvin. Praha, Avicenum Oreopoulos DG., Dimkovic N.: Geriatric nephrology is coming of age, J Am Soc Nephrol 2003, 14(4), s Schuster H,Kleinberger a spol.:infuzní terapie a léèebná výživa. Praha Avicenum Teplan V: Metabolismus a ledviny, Grada Publ., 2000 Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. Subkatedra nefrologie IPVZ a Klinika nefrologie TC IKEM Vídeòská 1958/ Praha 4 Krè 60 AKTUALITY V NEFROLOGII 2/2004

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Certifikát kvality v CSS Praha 2. Baliková Marieta Jarmila Veverková

Certifikát kvality v CSS Praha 2. Baliková Marieta Jarmila Veverková Certifikát kvality v CSS Praha 2 Baliková Marieta Jarmila Veverková Faktory ovlivňující výživu ve stáří Pokles základní látkové přeměny,úbytek svalové hmoty,přírůstek tukové tkáně,snížená fyzická aktivita

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = hlavní, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, = jejich energetickou hodnotu tělo využívá jen v některých metabolických

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Vyšetření glomerulární filtrace Tomáš Zima Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Funkce ledvin - vylučování katabolitů - regulace vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls15871/2012, sukls15908/2012, sukls15852/2012 a sukls15817/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Ardeanutrisol G 5 Ardeanutrisol G 10 Ardeanutrisol G 20 Ardeanutrisol

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omegaven Infuzní emulze S o u h r n ú d a j ů o p ř í p r a v k u 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml infuzní

Více

sp.zn. sukls199052/2012

sp.zn. sukls199052/2012 sp.zn. sukls199052/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerův roztok Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku obsahuje: natrii chloridum kalii

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Význam dietních opatření u pacientů s chronickým selháváním ledvin. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Význam dietních opatření u pacientů s chronickým selháváním ledvin. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Význam dietních opatření u pacientů s chronickým selháváním ledvin Bc. Lucie Krchňavá Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 800 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas odpovídá

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Sp.zn. sukls35181/2015

Sp.zn. sukls35181/2015 Sp.zn. sukls35181/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D 3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii

Více

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - proteiny Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = jedna z hlavních živin, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, součást všech buněk, musí

Více

sp.zn. sukls159475/2010

sp.zn. sukls159475/2010 sp.zn. sukls159475/2010 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resical prášek pro přípravu perorální nebo rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ prášku obsahuje: 1 g prášku obsahuje: Calcii polystyrensulfonas

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Onemocnění kostry související s výživou

Onemocnění kostry související s výživou Onemocnění kostry související s výživou Každý majitel či chovatel se jednoho dne stane opatrovníkem malého štěněte. Bude záviset z velké části jen a jen na něm, jak bude nový člen jeho domáctnosti prospívat

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glukóza 5% Viaflo 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 50,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg glukózy (ve formě

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 200 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcium

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 5 1 Mgr. Ing. Diana Chrpová

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

Termoregulace a výkon Cvičení v horku

Termoregulace a výkon Cvičení v horku Termoregulace a výkon Cvičení v horku Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc. Subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ Klinika TL, FN Motol e-mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz Odhad výdeje tepla při prolongovaném

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Přípravek OLICLINOMEL N8-800 je infuzní emulze a je dodáván ve vaku se 3 komorami.

Přípravek OLICLINOMEL N8-800 je infuzní emulze a je dodáván ve vaku se 3 komorami. Příbalová informace: informace pro uživatele OLICLINOMEL N8-800, infuzní emulze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls18664/2007 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU StructoKabiven Infúzní emulze 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ StructoKabiven

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125313/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,... SACHARIDY 50-80 % energetického příjmu funkce využitelných sacharidů: 1. zdroj energie - l g ~ 4kcal 2. stavební jednotky mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls83906/2012, sukls83908/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ROCALTROL 0,25 mikrogramu ROCALTROL 0,50 mikrogramu měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rocaltrol 0,25

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

8,80 g leucinum. 13,60 g lysini acetas. 10,60 g (odp. lysinum 7,51 g) methioninum. 1,20 g phenylalaninum. 1,60 g threoninum. 4,60 g tryptophanum

8,80 g leucinum. 13,60 g lysini acetas. 10,60 g (odp. lysinum 7,51 g) methioninum. 1,20 g phenylalaninum. 1,60 g threoninum. 4,60 g tryptophanum ISTÁTNÍÚSTAV f ij / I PRO KONTROLU LECIV LScHVÁLENOJ 21-10- 2009 Příloha č. 3 k rozhodnuti o prodtoužení registrace Č. j.: sukls93 18/2002 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU NÁZEV PŘÍPRAVKU Aminoplasmal Hepa - 10%

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly Ztráta tělesné hmotnosti a svalu Delší nemoc, úraz, operace, pobyt v nemocnici vede ke ztrátě

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5 Sp.zn.sukls176520/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml infuzního roztoku obsahuje paracetamolum

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku Příloha č. 3 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls239371/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25447/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SmofKabiven Peripheral infuzní emulze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SmofKabiven Peripheral je tříkomorový vakový systém. Jeden

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls29138/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sevelamer karbonát Kiron Pharmaceutica 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg. Pomocné

Více

Vše o glomerulární filtraci a funkci ledvin

Vše o glomerulární filtraci a funkci ledvin Vše o glomerulární filtraci a funkci ledvin Antonín Jabor, Janka Franeková, Pracoviště laboratorních metod IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha s klinickým dodatkem prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D.

Více

- Léčivé látky jsou, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum a glucosum

- Léčivé látky jsou, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum a glucosum Příbalová informace bicanova 1.5% Glucose Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) - BRAUN infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

SCHVÁLENO PRO KONTROW LÉČW STATNÍ ÚSTAV

SCHVÁLENO PRO KONTROW LÉČW STATNÍ ÚSTAV STATNÍ ÚSTAV PRO KONTROW LÉČW SCHVÁLENO Příloha Č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace spn sulds394os/2007 a příloha ke spin. suk1s348412005 28 47 2810 SOUHRN UDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV přípnwcu NutrIflez

Více

DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE)

DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE) ČESKÁ NEFROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP a ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP Doporučení DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE)

Více

Sacharidy ve výživ. ivě sportovce

Sacharidy ve výživ. ivě sportovce Sacharidy ve výživ ivě sportovce Sacharidy Zdroj energie pro činnost svalů a mozku Primárn rní zdroj energie při p i intenzivním m tréninku a při i maxim. spotřeb ebě kyslíku ku Denní příjem 50-60% z celkového

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

sp.zn. sukls54203/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Digoxin 0,125 Léčiva Tablety Digoxinum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp.zn. sukls54203/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Digoxin 0,125 Léčiva Tablety Digoxinum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp.zn. sukls54203/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Digoxin 0,125 Léčiva Tablety Digoxinum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje digoxinum 0,125 mg. Pomocná látka

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování Vladimír Tesař, Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Roční KV mortalita dialyzovaných pacientů Foley

Více

SSOS_ZD_3.13 Slinivka břišní

SSOS_ZD_3.13 Slinivka břišní Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.13

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více