JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk"

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Předmět: JAZYK Charakteristika předmětu: Předmět se vyučuje v 3. až 9. ročníku. Týdenní dotace: 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je celkem 99 hodin ročně v každém ročníku. Vyučovací předmět Německý jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a souvisejících tématických okruhů průřezových témat. Obsahu předmětu je zpracován společně pro 1. a 2. období a zahrnuje receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti (

2 ročník) a zvlášť pro 3. období (6. 9. ročník), kde jsou rovněž obsaženy receptivní řečové dovednosti, produktivní řečové dovednosti a interaktivní řečové dovednosti. Všechny složky jsou vzájemně propojené. Součástí výuky mohou být besedy, návštěvy kulturních představení, výstav, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Do předmětu jsou zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova) a jsou uplatňovány přesahy do předmětu český jazyk, společenskovědních i přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy. Výuka probíhá v jednohodinových lekcích, třídy jsou děleny do menších skupin, je umožněna výuka v jazykové učebně. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu NĚMECKÝ JAZYK 1. a 2.období ( ročník) : Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): Žáky naučíme: - chápat důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život - propojovat probraná témata a jazykové jevy - samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v němčině Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme: - řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí - zbavit se ostychu a nebát se mluvit německy s cizincem - opsat obsah myšlenky, chybí-li přesná slovní zásoba Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce - formulovat jednoduché myšlenky německy - porozumět mluvenému i přiměřenému psanému textu v německém jazyce - využívat dovednosti osvojené v cizím jazyce k navázání kontaktu 2

3 Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - umět v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc a radu - dodržovat v německy mluvícím prostředí zásady slušného chování - spolupracovat ve skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské: Žáky naučíme: - získávat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi - srovnávat různé problémy, např. ekologické otázky týkající se německy mluvících zemí a České republiky Kompetence pracovní: Žáky naučíme: - samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem - využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Cílové zaměření vzdělávací oblasti za 1. a 2. období a postupy práce učitele: - motivovat y k zájmu o německý jazyk, vlastní příklad - poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti - naučit y základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí - naučit y jednoduchá pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze - s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat krátké rozhovory - rozumět jednoduchým pokynům v německém jazyce a reagovat na ně - vést y k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v německém jazyce - získávat první poznatky o zemích, kde se mluví německy - vést a ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních slov a frází - naučit práci se slovníkem v učebnici - k tomu volit vhodné učebnice, pracovní sešity a další pracovní materiály a pomůcky - v hodinách volit formy práce ve dvojicích i skupinách, zdůrazňovat mluvenou složku jazyka - využívat mezipředmětových vazeb k ostatním předmětům daného ročníku - odkazovat na možnosti prohlubování svých dovedností v cizím jazyce ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 3

4 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. období POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ je schopen jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 4

5 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: období (3. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník - se seznamuje s německy mluveným slovem, pokouší se o správnou výslovnost na jednoduchých výrazech a větách Použita učebnice Heute haben wir Deutsch 0 Audioorální kurz (podle potřeby a zjištěných schopností ů) Použita učebnice Heute haben wir Deutsch I. 1.lekce Guten Tag Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení IX (cca 10 vyuč. X (cca 8 Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracova- 5

6 - osvojovaná slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - zná základní pozdravy, umí se jednoduše představit a na totéž se zeptat přítele - podle obrázků popisuje, co kdo dělá rád, nerad - používá správně osobní zájmena er a sie - jednoduše popisuje předměty, používá jednoduchá přídavná jména a barvy k popisování jejich vlastností - je schopen utvořit jednoduchou otázku a odpovědět na ní - seznámí se se slovní zásobou k tém. Vánoce - umí se představit krátce sdělit o sobě Podstatná jména se členem neurčitým, 1. pád. Slovosled oznamovacích a tázacích vět. Otázky: Wo wohnst du? Wie heißt du? Pozdravy, představení., bydliště, 2.lekce Lernt Dana? Slovesa (3. osoba jedn. čísla). Otázky: Was macht er/sie? 3.lekce Was ist das? Podstatná jména - určitý člen (1. pád) a neurč. člen (4. pád). Přídavná jména v přísudku. Otázky: Wie ist? Weihnachten. 4.lekce Hallo! Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - komunikace Přesahy do učiva Českého jazyka MKV: Kulturní diference - odlišnost tradic a zvyků (Vánoce) Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem, - vzáj.obohacování kultur Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Hudební a pracovní výchovy Osobnostní rozvoj vyuč. X XI (cca 12 vyuč. X1 - XII (cca 12 vyuč. I II (cca 20 vyuč. ných plánů - ověřování znalostí se provádí převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni 6

7 základní informace, umí se na ně zeptat spolua - reaguje na základní jednoduché pokyny rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - zná pravidla pro použití neurčitého a určitého členu podstatných jmen - pochopí rozdíl v rodě podstatných jmen v němčině a v češtině - umí pojmenovat a krátce představit členy své rodiny, podat základní informace o svých přátelích (jméno, činnost) - používá přivlastňovací zájmena k označení osob, zvířat, věcí - je schopen s pomocí zájmena kein vyjádřit zápor, vytvořit zápornou větu zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - umí pojmenovat základní školní pomůcky - je schopen jednoduše popsat, co dělají žáci ve škole - časuje a používá základní jednoduchá slovesa ve větě oznamovací i tázací Shrnutí a zopakování probraného učiva. 5.lekce Meine Familie Familie. Sloveso sein (jednotné číslo). Zájmena mein, dein, kein (1. pád, 4. pád). 6.lekce Meine Schule Schule. Klasse. Sloveso haben (jednotné číslo). Pravidelná slovesa (jednotné číslo). - sebepoznání, sebepojetí - poznávání lidí - mezilidské vztahy Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy (vztah k rodině) Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy (vztah ke spoluům) Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka III IV (cca 20 vyuč. V VI (cca 20 vyuč. využití časové rezervy sluchově žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC Souhrnné opakování 7

8 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník - ovládá časování základních pravidelných sloves a slovesa mít - umí pojmenovat školní předměty a sdělit informace o svém školním rozvrhu - umí připravit a vést krátký rozhovor nebo sestavit krátké vyprávění (ústní i písemné) na téma - hodina němčiny (činnosti, pomůcky) je schopen jednoduchých rozhovorů - ovládá časování slovesa být - umí pojmenovat dny v týdnu - umí přeložit krátký text s použitím osvojených slovíček rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozšiřuje si slovní zásobu k tématu Vánoce Učivo Použity učebnice Heute haben wir Deutsch I., II. 7.lekce Wir haben Deutsch Pravidelná slovesa (množnéčíslo). Sloveso haben (množné číslo). Podstatná jména (člen určitý - 4. pád). Deutschstunde. Stundenplan. 8.lekce Meine Woche Sloveso sein (jednozné i množné číslo). Woche. Wochenende. dny v týdnu, hodiny Slovosled přímý, nepřímý. Weihnachten. 9.lekce Telefoniert ihr gern? Číslovky Otázky: Wie spät ist es? Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - seberegulece a sebeorgenizace (org. vlastního času) - psychohygiena Osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí - sebeorgenizace (org. vlastního času) MKV: Kulturní diference - odlišnost tradic Přesahy do učiva Českého jazyka, Hudební a pracovní výchovy Přesahy do učiva Matematiky, Přírodovědy Časové rozvržení IX X (cca 18 vyuč. IX XII (cca 15 vyuč. XII I (cca 15 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu 8

9 - je schopen podat a vyžádat si informace o telefonním čísle, věku, čase - počítá jednoduché příklady - umí vytvořit a použít rozkazy pro spolua, spoluy píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - umí popřát k narozeninám, sdělit krátké blahopřání ústně i písemně - vede rozhovor, sestaví krátké vyprávění na téma moje narozeniny - tvoří množné číslo podstatných jmen pojmenovává základní věci kolem sebe rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - správně časuje pravidelná slovesa v jednotném i množném čísle (používá je při popisování obrázků, činností dětí, při vypravování o své rodině, kamarádech) - pojmenovává osoby a předměty kolem sebe v jednotném i množném čísle - umí říci, co dělá doma, ve škole, co má rád a co nerad - vyplní osobní údaje do formuláře Wann kommst du? Rozkaz ve 2. osobě jednotného a množného čísla. 10.lekce Geburtstag Mein Geburtstag. kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce Tvar slovesa ich möchte. Podstatná jména se členem. určitým (3. pád jedn. čísla, 1. pád a 4. pád množného čísla). 1. lekce (II. díl) Wer ist das? Opakování časování pravidelných sloves. Zápor kein. Rozkazy. Množné číslo podstatných jmen. - komunikace (telefonování, dialogy s pokyny) Přesahy do učiva Českého jazyka - komunikace (dialogy s přáním) Přesahy do učiva Přírodovědy MKV: Kulturní diference II III (cca 18 vyuč. IV V (cca 18 vyuč. V VI (cca 15 vyuč. bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 9

10 - ovládá časování sloves geben, nehmen, essen - umí utvořit otázku s užitím zájmen (wer, wem, wen) - umí pojmenovat základní druhy ovoce a jídla - utvoří množné číslo nově osvojených podstatných jmen, zná jejich správnou výslovnost - napíše jednoduchý recept na ovocný salát - sestaví rozhovor (na trhu) 2.lekce Was kochen wir? Slovesa geben, nehmen, essen. Skloňování zájmena wer. Obst. Auf dem Markt. jídlo - shodnost a odlišnost stravovacích návyků využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník - ovládá přeložky se 3. pádem (bei, mit, zu) - umí časovat slovesa fahren, können - je schopen vyjádřit své schopnosti (co umí, neumí) - pochopí řazení slov v německé větě - využívá spojení přivlastňovacích zájmen s podstatným jménem - orientuje se v textu, odpovídá na otázky, Souhrnné opakování Učivo Použita učebnice Heute haben wir Deutsch II. 3. lekce Wir fahren zu Oma? Předložky se 3. pádem (bei, mit, zu). Časování sloves fahren, können. Pořádek slov ve větě, větný rámec. Zájmena mein, dein s podstatným jménem. Auf dem Lande. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení IX X (cca 18 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí 10

11 umí vybrat z nabízených možností vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - sestaví krátký popis obrázku - umí pojmenovat základní domácí zvířata odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - ovládá časování slovesa laufen - rozlišuje předložky se 3. a 4. pádem, používá správný člen - seznámí se s tvary 3. pádu osobních zájmen ich a du - sestaví jednoduchý plakát pozvánka na sportovní utkání - umí krátce popsat jednoduchou situaci (sportovní utkání) - seznámí se s tvary 4. pádu osobních zájmen ich, du - v rozhovoru procvičí časování slovesa Tiere.- zvířata 4.lekce Heute spielen wir? Časování slovesa laufen. Předložky se 4.pádem (für, gegen, ohne) Zájmena ich, du ve 3. pádě. Fußballspiel. Ballspiele. 5.lekce Familie wohnt in München Zájmena ich, du ve 4. pádě. Časování sloves müssen, lesen. Předožky se 3. a 4.pádem (auf, in, unter). Wohnung. Mein Zimmer. Druhy písma. Dopis. ENV: Vztah člověka a prostředí - vztah ke zvířatům Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy Osobnostní rozvoj - seberegulece, sebeorganizace (org. volného času) Přesahy do učiva Českého jazyka, Tělesné výchovy Osobnostní rozvoj - seberegulace (vztah k prostředí, kde žiji) - komunikace (různé způsoby dorozumívání, dopis, dialog) XI XII (cca 15 vyuč. XII I (cca 15 vyuč. převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově 11

12 müssen - chápe pravidla použití předložek se 3. a 4. p. - využívá tyto předložky při popisu pokoje - umí jednoduše popsat zařízení pokoje, vyjmenovat místnosti v bytě - pojmenovává zákl. druhy nábytku rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu XII I (cca 15 vyuč. žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC - seznámí se s psaným textem (vypozoruje rozdíly s tiskacím písmem) napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - sestaví krátký a jednoduchý dopis (dodržuje formu dopisu oslovení, poděkování, závěr, pozdrav) 6.lekce Gitti fährt nach Prag Slovesa kommen, bekommen. Časování sloves sprechen, sehen. Zápor nichts. Wir fahren. dopravní prostředky Tykání, vykání. In der Stadt. Wie komme ich? In Prag. - komunikace (orientace ve městě) Přesahy do učiva Vlastivědy (pamětihodnosti Prahy) II III (cca 18 vyuč. - pochopí rozdílné významy sloves kommen a bekommen - slovesa sprechen, sehen správně časuje, používá ve větách - seznámí se s různými typy záporných vět, chápe vyjadřování záporu v němčině - umí pojmenovat základní dopravní prostředky - používá spojení slovesa fahren s předložkami mit, nach Přesahy do učiva Přírodovědy Přesahy do učiva Českého 12

13 - seznámí se slovesnými tvary pro vykání - je schopen jednoduše popsat cestu městem - umí se zeptat na cestu a na otázku odpovědět - pojmenuje některé stavby ve městě (Praha) jazyka IV V (cca 18 vyuč. rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - umí časovat sloveso schlafen - seznámí se s tvary osobních zájmen er, sie, es ve 3. a 4.pádu - umí nahrazovat podstatná jména osobními zájmeny a pozná tvary v textu - rozvíjí slovní zásobu protikladná přídavná jména - pojmenuje základní části lidského těla, některé nemoci - osvojí si věty pro sdělení Co mě bolí? - popíše krátce příznaky onemocnění - vede rozhovor lékař pacient - podle osnovy sestaví vyprávění rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - rozumí významu sloves s odlučitelnou předponou, ovládá jejich časování, používá je 7.lekce Lisa ist krank Časování slovesa schlafen. Osobní zájmena (1., 3., 4. p.). lidské tělo Přídavná jména protikladná. Krankheiten. Ich bin krank. MKV: Etnický původ - jedinečnost každého člověka Kulturní diference - oblékání, odlišnost kultur Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy, Hudební výchovy V VI (cca 15 vyuč. 13

14 ve větě - seznámí se s tvořením některých podstatných jmen skládáním slov - umí pojmenovat zákl. části oblečení - hovoří o tom, co si obléká (roční období, různá prostředí, spol. a sport. akce) - vypráví, co si vezme s sebou (na hory, k babičce) - krátce pohovoří počasí - učí se převyprávění krátkého textu - zazpívá něm. písničku sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 8.lekce Wir fahren ab Slovesa s odlučitelnou předponou. Složená slova. Wir ziehen an. Bei der Oma. Věty s podmětem es. využití časové rezervy Souhrnné opakování Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu 3. období (6. 9. ročník) : Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): Žáky naučíme: - rozumět jednoduchým pokynům a větám, reagovat na ně - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl konverzace - foneticky učí správně vyslovovat - číst s porozuměním jednoduchý text obsahující známou slovní zásobu - vyhledávat v textu potřebnou informaci, tvořit otázky a odpovědi - odvozovat pravděpodobný význam nových slov z kontextu - používat dvojjazyčný slovník - získávat informace o německy mluvících zemích 14

15 - sestavit sdělení (ústní i písemné) týkající se probíraných témat - rozumět běžným frázím - uvědoměle chápat gramatické lexikální vztahy a dokázat odvodit některá gramatická pravidla Kompetence k řešení problému: Žáky naučíme: - rozumět obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (poslech, časopisy) - vyplnit základní informace do formulářů - vyhledat informace ve slovníku, v literatuře, v jídelních lístcích, v jízdních řádech - sestavit osobní dopis, pohlednici, blahopřání - reprodukovat ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a konverzace - písemně zachytit přiměřený text na základě poslechu Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - aktivně se zapojovat do konverzace, vyžádat a poskytnout informaci - navázat konverzaci s novým kamarádem a přiměřeně konverzovat v probíraných tématech - domluvit se v běžných každodenních situacích Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - zapojovat se do práce ve skupině - požádat o pomoc nebo ji poskytnout Kompetence občanské: Žáky naučíme: - respektovat názor jiných lidí, odlišnost kultur, jazyk. prostředí, etnik - seznamovat se s kulturou něm. mluvících zemí - chápat význam znalosti cizího jazyka pro osobní život, vzájemné porozumění mezi zeměmi, respekt a toleranci k ostatním národům Kompetence pracovní: Žáky naučíme: 15

16 - aktivně vyhledat informace - orientovat se v možnostech získávání informací z různých zdrojů Cílové zaměření vzdělávací oblasti ve 3. období a postupy práce učitele: - aktivně využívat poznatků z předcházejícího období - vydávat pokyny v němčině, rozumět frázím běžného života - výběr vhodných učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek a materiálů, tzn. orientovat se v přiměřených textech, pracovat s nimi, najít základní informace, odpovědi na otázky, obměňovat věty, sestavovat text podle pokynů - vyhledávat informace ve slovníku, v literatuře - sestavovat osobní dopis, pohlednici, blahopřání, vyplňovat formuláře s osobními daty - organizovat práce ve dvojici i skupině, vyjadřovat svůj názor, zážitky, přání - zpracovávat základní témata formou projektu - využívat mezipředmětových vazeb k ostatním předmětům daného ročníku - odkazovat na možnosti prohlubování svých dovedností v cizím jazyce Očekávané výstupy- obecná charakteristika( cíle jsou plněny kontinuálně ): POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ 16

17 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení UČIVO: obecná charakteristika : zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví,, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru a (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník - si osvojí další slovesa s odlučitelnou předponou - chápe význam vět s podmětem man - seznámí se s préteritem sloves mít a být - pozná tyto tvary v textu, převádí tvary z přítomného času do minulého a opačně - použije je v krátkém vyprávění či rozhovoru - popíše obrázek činností v zimě - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, Použity učebnice Heute haben wir Deutsch II., III. 9.lekce Wie war es im Gebirge? Slovesa s odlučitelnou předponou. Věty s podmětem man. Préteritum sloves haben, sein. Ich war krank. Ich hatte Grippe. Ich war im Gebirge. Im Winter. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - komunikace (vedení dialogu v konkrétní situaci) Časové rozvržení IX X (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí 17

18 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - seznámí se s časováním slovesa wissen - pozná minulý čas perfektum - chápe pravidla pro vytvoření perfekta - používá je v krátkých větách - odpovídá na jednoduché otázky v perfektu - chápe a dodržuje slovosled v minulém čase - převádí věty z přítomného času do minulého a naopak - dozvídá se zajímavosti o některých městech v SRN - hodnotí, co musí a co může dělat o prázdninách a ve školním roce - opakuje si znalosti o slovesech s odlučitelnou předponou, upevňuje jejich použití ve větách - umí pojmenovat roční období, měsíce - je schopen popsat jednoduchou událost v minulém čase 10.lekce So ein Zufall! Časování slovesa wissen. Perfektum pravidelných sloves. Was hast du gestern gemacht? Reálie: BRD Städte. 1. lekce (III. díl) Die Ferien sind vorbei Opakování časování sloves können, müssen a sloves s odlučitelnou předponou. Perfektum pravidelných sloves. Opakování číslovek. - kooperace (dovednost navazovat na myšlenky druhých) VEGS: Objevujeme Evropu - německy mluvící země, - život v evrop. městech MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení nové informace z různých zdrojů Přesahy do učiva Zeměpisu Osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizace (plánování času na učení a odpočinek, zábavu, ) - komunikace (dialog) - mezilidské vztahy, empatie XI XII (cca 18 vyuč. I II (cca 20 vyuč. převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově 18

19 - znalosti číslovek využívá v informacích o čase - pozná rozdíl ve významu sloves zählen a rechnen - začíná se seznamovat s významnými osobnostmi německé literatury (pro děti a mládež) - seznámí se s reáliemi k tématu Labe Hamburg (používá mapu, pohlednice) - pracuje s obtížnějším textem (orientuje se ve slovníku) -rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - je schopen podat a získat informaci o čase - chápe odlišný význam slov Stunde a Uhr - zná význam jednotlivých předložek se 3. pádem - zná pravidla pro použití pomocných sloves při tvoření perfekta, rozšiřuje dovednost vytvořit minulý čas o další pravidelná slovesa s odlučitelnou předponou - časuje a využívá ve větách sloveso einladen - poznává další osobnosti německé literatury - umí německy pojmenovat vybrané německé země, pracuje s mapou, procvičuje spojky aus, in, nach Užívání tvarů sloves zählen, rechnen. E. Kästner, tvorba pro děti. Reálie: Elbe Hamburg. -reálie zemí příslušných jazykových oblastí 2.lekce Ein Familienabend Wie spät ist es? Stunde, Uhr - používání výrazů. Předložky se 3. pádem Perfektum se sein, perfektum sloves pravidelných s odlučitelnou předponou. Časování slovesa einladen. K. May. Reálie: Evropa. -reálie zemí příslušných jazykových oblastí Morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika Přesahy do učiva Českého jazyka VEGS: Objevujeme Evropu - německy mluvící země, - život v evrop. městech MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení nové informace z různých zdrojů Přesahy do učiva Zeměpisu Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu VEGS: Objevujeme Evropu - spolkové zřízení BRD MDV: III IV (cca 21 vyuč. žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 19

20 - rozumí významu slovesa vergessen, využívá ho ve větách - je schopen pomocí předložek popsat pokoj, rozmístění nábytku a předmětů v pokoji - osvojí si další předložky, uvědomuje si rozdíl ve významu KDE? KAM? - chápe pravidla pro používání přivlastňovacích zájmen a umí je skoňovat - umí pojmenovat kratší časové úseky, seznámí se s různými variantami čas. údajů - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 3.lekce Alle fahren zur Schule Časování slovesa vergessen. Předložky se 3. a 4. pádem. Přivlastňovací zájmena (1., 3. a 4.pád). Vyjádření času hodiny, minuty. Fungování a vliv médií ve společnosti - informace Přesahy do učiva Českého jazyka Osobnostní rozvoj - sebeorganizace, seberegulace (časový plán) V VI (cca 20 vyuč. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník - umí časovat sloveso sollen, používá ho správně ve větách - formuluje své povinnosti doma, ve škole - rozeznává významový rozdíl sloves sollen a haben, dokazuje to ve větách Souhrnné opakování učiva Učivo Použita učebnice Heute haben wir Deutsch III. 4.lekce Probleme mit dem Auto Společnost a její problémy. Časování slovesa sollen. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - sebeorganizace, seberegulace Morální rozvoj Časové rozvržení IX X (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů 20

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

ch hodin Tématický celek - téma

ch hodin Tématický celek - téma Pořadové číslo Počet vyučovací ch hodin Druhý cizí jazyk Nj 8. ročník Tématický celek - téma Od Do Poznámka o plnění, narušování nebo změně plánu 1. Herzlich willkommen - Člen určitý a neurčitý - Časování

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více