JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk"

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Předmět: JAZYK Charakteristika předmětu: Předmět se vyučuje v 3. až 9. ročníku. Týdenní dotace: 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je celkem 99 hodin ročně v každém ročníku. Vyučovací předmět Německý jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a souvisejících tématických okruhů průřezových témat. Obsahu předmětu je zpracován společně pro 1. a 2. období a zahrnuje receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti (

2 ročník) a zvlášť pro 3. období (6. 9. ročník), kde jsou rovněž obsaženy receptivní řečové dovednosti, produktivní řečové dovednosti a interaktivní řečové dovednosti. Všechny složky jsou vzájemně propojené. Součástí výuky mohou být besedy, návštěvy kulturních představení, výstav, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Do předmětu jsou zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova) a jsou uplatňovány přesahy do předmětu český jazyk, společenskovědních i přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy. Výuka probíhá v jednohodinových lekcích, třídy jsou děleny do menších skupin, je umožněna výuka v jazykové učebně. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu NĚMECKÝ JAZYK 1. a 2.období ( ročník) : Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): Žáky naučíme: - chápat důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život - propojovat probraná témata a jazykové jevy - samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v němčině Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme: - řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí - zbavit se ostychu a nebát se mluvit německy s cizincem - opsat obsah myšlenky, chybí-li přesná slovní zásoba Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce - formulovat jednoduché myšlenky německy - porozumět mluvenému i přiměřenému psanému textu v německém jazyce - využívat dovednosti osvojené v cizím jazyce k navázání kontaktu 2

3 Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - umět v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc a radu - dodržovat v německy mluvícím prostředí zásady slušného chování - spolupracovat ve skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské: Žáky naučíme: - získávat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi - srovnávat různé problémy, např. ekologické otázky týkající se německy mluvících zemí a České republiky Kompetence pracovní: Žáky naučíme: - samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem - využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Cílové zaměření vzdělávací oblasti za 1. a 2. období a postupy práce učitele: - motivovat y k zájmu o německý jazyk, vlastní příklad - poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti - naučit y základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí - naučit y jednoduchá pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze - s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat krátké rozhovory - rozumět jednoduchým pokynům v německém jazyce a reagovat na ně - vést y k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v německém jazyce - získávat první poznatky o zemích, kde se mluví německy - vést a ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních slov a frází - naučit práci se slovníkem v učebnici - k tomu volit vhodné učebnice, pracovní sešity a další pracovní materiály a pomůcky - v hodinách volit formy práce ve dvojicích i skupinách, zdůrazňovat mluvenou složku jazyka - využívat mezipředmětových vazeb k ostatním předmětům daného ročníku - odkazovat na možnosti prohlubování svých dovedností v cizím jazyce ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 3

4 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. období POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ je schopen jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 4

5 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: období (3. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník - se seznamuje s německy mluveným slovem, pokouší se o správnou výslovnost na jednoduchých výrazech a větách Použita učebnice Heute haben wir Deutsch 0 Audioorální kurz (podle potřeby a zjištěných schopností ů) Použita učebnice Heute haben wir Deutsch I. 1.lekce Guten Tag Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení IX (cca 10 vyuč. X (cca 8 Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracova- 5

6 - osvojovaná slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - zná základní pozdravy, umí se jednoduše představit a na totéž se zeptat přítele - podle obrázků popisuje, co kdo dělá rád, nerad - používá správně osobní zájmena er a sie - jednoduše popisuje předměty, používá jednoduchá přídavná jména a barvy k popisování jejich vlastností - je schopen utvořit jednoduchou otázku a odpovědět na ní - seznámí se se slovní zásobou k tém. Vánoce - umí se představit krátce sdělit o sobě Podstatná jména se členem neurčitým, 1. pád. Slovosled oznamovacích a tázacích vět. Otázky: Wo wohnst du? Wie heißt du? Pozdravy, představení., bydliště, 2.lekce Lernt Dana? Slovesa (3. osoba jedn. čísla). Otázky: Was macht er/sie? 3.lekce Was ist das? Podstatná jména - určitý člen (1. pád) a neurč. člen (4. pád). Přídavná jména v přísudku. Otázky: Wie ist? Weihnachten. 4.lekce Hallo! Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - komunikace Přesahy do učiva Českého jazyka MKV: Kulturní diference - odlišnost tradic a zvyků (Vánoce) Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem, - vzáj.obohacování kultur Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Hudební a pracovní výchovy Osobnostní rozvoj vyuč. X XI (cca 12 vyuč. X1 - XII (cca 12 vyuč. I II (cca 20 vyuč. ných plánů - ověřování znalostí se provádí převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni 6

7 základní informace, umí se na ně zeptat spolua - reaguje na základní jednoduché pokyny rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - zná pravidla pro použití neurčitého a určitého členu podstatných jmen - pochopí rozdíl v rodě podstatných jmen v němčině a v češtině - umí pojmenovat a krátce představit členy své rodiny, podat základní informace o svých přátelích (jméno, činnost) - používá přivlastňovací zájmena k označení osob, zvířat, věcí - je schopen s pomocí zájmena kein vyjádřit zápor, vytvořit zápornou větu zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - umí pojmenovat základní školní pomůcky - je schopen jednoduše popsat, co dělají žáci ve škole - časuje a používá základní jednoduchá slovesa ve větě oznamovací i tázací Shrnutí a zopakování probraného učiva. 5.lekce Meine Familie Familie. Sloveso sein (jednotné číslo). Zájmena mein, dein, kein (1. pád, 4. pád). 6.lekce Meine Schule Schule. Klasse. Sloveso haben (jednotné číslo). Pravidelná slovesa (jednotné číslo). - sebepoznání, sebepojetí - poznávání lidí - mezilidské vztahy Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy (vztah k rodině) Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy (vztah ke spoluům) Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka III IV (cca 20 vyuč. V VI (cca 20 vyuč. využití časové rezervy sluchově žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC Souhrnné opakování 7

8 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník - ovládá časování základních pravidelných sloves a slovesa mít - umí pojmenovat školní předměty a sdělit informace o svém školním rozvrhu - umí připravit a vést krátký rozhovor nebo sestavit krátké vyprávění (ústní i písemné) na téma - hodina němčiny (činnosti, pomůcky) je schopen jednoduchých rozhovorů - ovládá časování slovesa být - umí pojmenovat dny v týdnu - umí přeložit krátký text s použitím osvojených slovíček rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozšiřuje si slovní zásobu k tématu Vánoce Učivo Použity učebnice Heute haben wir Deutsch I., II. 7.lekce Wir haben Deutsch Pravidelná slovesa (množnéčíslo). Sloveso haben (množné číslo). Podstatná jména (člen určitý - 4. pád). Deutschstunde. Stundenplan. 8.lekce Meine Woche Sloveso sein (jednozné i množné číslo). Woche. Wochenende. dny v týdnu, hodiny Slovosled přímý, nepřímý. Weihnachten. 9.lekce Telefoniert ihr gern? Číslovky Otázky: Wie spät ist es? Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - seberegulece a sebeorgenizace (org. vlastního času) - psychohygiena Osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí - sebeorgenizace (org. vlastního času) MKV: Kulturní diference - odlišnost tradic Přesahy do učiva Českého jazyka, Hudební a pracovní výchovy Přesahy do učiva Matematiky, Přírodovědy Časové rozvržení IX X (cca 18 vyuč. IX XII (cca 15 vyuč. XII I (cca 15 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu 8

9 - je schopen podat a vyžádat si informace o telefonním čísle, věku, čase - počítá jednoduché příklady - umí vytvořit a použít rozkazy pro spolua, spoluy píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - umí popřát k narozeninám, sdělit krátké blahopřání ústně i písemně - vede rozhovor, sestaví krátké vyprávění na téma moje narozeniny - tvoří množné číslo podstatných jmen pojmenovává základní věci kolem sebe rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - správně časuje pravidelná slovesa v jednotném i množném čísle (používá je při popisování obrázků, činností dětí, při vypravování o své rodině, kamarádech) - pojmenovává osoby a předměty kolem sebe v jednotném i množném čísle - umí říci, co dělá doma, ve škole, co má rád a co nerad - vyplní osobní údaje do formuláře Wann kommst du? Rozkaz ve 2. osobě jednotného a množného čísla. 10.lekce Geburtstag Mein Geburtstag. kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce Tvar slovesa ich möchte. Podstatná jména se členem. určitým (3. pád jedn. čísla, 1. pád a 4. pád množného čísla). 1. lekce (II. díl) Wer ist das? Opakování časování pravidelných sloves. Zápor kein. Rozkazy. Množné číslo podstatných jmen. - komunikace (telefonování, dialogy s pokyny) Přesahy do učiva Českého jazyka - komunikace (dialogy s přáním) Přesahy do učiva Přírodovědy MKV: Kulturní diference II III (cca 18 vyuč. IV V (cca 18 vyuč. V VI (cca 15 vyuč. bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 9

10 - ovládá časování sloves geben, nehmen, essen - umí utvořit otázku s užitím zájmen (wer, wem, wen) - umí pojmenovat základní druhy ovoce a jídla - utvoří množné číslo nově osvojených podstatných jmen, zná jejich správnou výslovnost - napíše jednoduchý recept na ovocný salát - sestaví rozhovor (na trhu) 2.lekce Was kochen wir? Slovesa geben, nehmen, essen. Skloňování zájmena wer. Obst. Auf dem Markt. jídlo - shodnost a odlišnost stravovacích návyků využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník - ovládá přeložky se 3. pádem (bei, mit, zu) - umí časovat slovesa fahren, können - je schopen vyjádřit své schopnosti (co umí, neumí) - pochopí řazení slov v německé větě - využívá spojení přivlastňovacích zájmen s podstatným jménem - orientuje se v textu, odpovídá na otázky, Souhrnné opakování Učivo Použita učebnice Heute haben wir Deutsch II. 3. lekce Wir fahren zu Oma? Předložky se 3. pádem (bei, mit, zu). Časování sloves fahren, können. Pořádek slov ve větě, větný rámec. Zájmena mein, dein s podstatným jménem. Auf dem Lande. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení IX X (cca 18 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí 10

11 umí vybrat z nabízených možností vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - sestaví krátký popis obrázku - umí pojmenovat základní domácí zvířata odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - ovládá časování slovesa laufen - rozlišuje předložky se 3. a 4. pádem, používá správný člen - seznámí se s tvary 3. pádu osobních zájmen ich a du - sestaví jednoduchý plakát pozvánka na sportovní utkání - umí krátce popsat jednoduchou situaci (sportovní utkání) - seznámí se s tvary 4. pádu osobních zájmen ich, du - v rozhovoru procvičí časování slovesa Tiere.- zvířata 4.lekce Heute spielen wir? Časování slovesa laufen. Předložky se 4.pádem (für, gegen, ohne) Zájmena ich, du ve 3. pádě. Fußballspiel. Ballspiele. 5.lekce Familie wohnt in München Zájmena ich, du ve 4. pádě. Časování sloves müssen, lesen. Předožky se 3. a 4.pádem (auf, in, unter). Wohnung. Mein Zimmer. Druhy písma. Dopis. ENV: Vztah člověka a prostředí - vztah ke zvířatům Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy Osobnostní rozvoj - seberegulece, sebeorganizace (org. volného času) Přesahy do učiva Českého jazyka, Tělesné výchovy Osobnostní rozvoj - seberegulace (vztah k prostředí, kde žiji) - komunikace (různé způsoby dorozumívání, dopis, dialog) XI XII (cca 15 vyuč. XII I (cca 15 vyuč. převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově 11

12 müssen - chápe pravidla použití předložek se 3. a 4. p. - využívá tyto předložky při popisu pokoje - umí jednoduše popsat zařízení pokoje, vyjmenovat místnosti v bytě - pojmenovává zákl. druhy nábytku rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu XII I (cca 15 vyuč. žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC - seznámí se s psaným textem (vypozoruje rozdíly s tiskacím písmem) napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - sestaví krátký a jednoduchý dopis (dodržuje formu dopisu oslovení, poděkování, závěr, pozdrav) 6.lekce Gitti fährt nach Prag Slovesa kommen, bekommen. Časování sloves sprechen, sehen. Zápor nichts. Wir fahren. dopravní prostředky Tykání, vykání. In der Stadt. Wie komme ich? In Prag. - komunikace (orientace ve městě) Přesahy do učiva Vlastivědy (pamětihodnosti Prahy) II III (cca 18 vyuč. - pochopí rozdílné významy sloves kommen a bekommen - slovesa sprechen, sehen správně časuje, používá ve větách - seznámí se s různými typy záporných vět, chápe vyjadřování záporu v němčině - umí pojmenovat základní dopravní prostředky - používá spojení slovesa fahren s předložkami mit, nach Přesahy do učiva Přírodovědy Přesahy do učiva Českého 12

13 - seznámí se slovesnými tvary pro vykání - je schopen jednoduše popsat cestu městem - umí se zeptat na cestu a na otázku odpovědět - pojmenuje některé stavby ve městě (Praha) jazyka IV V (cca 18 vyuč. rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - umí časovat sloveso schlafen - seznámí se s tvary osobních zájmen er, sie, es ve 3. a 4.pádu - umí nahrazovat podstatná jména osobními zájmeny a pozná tvary v textu - rozvíjí slovní zásobu protikladná přídavná jména - pojmenuje základní části lidského těla, některé nemoci - osvojí si věty pro sdělení Co mě bolí? - popíše krátce příznaky onemocnění - vede rozhovor lékař pacient - podle osnovy sestaví vyprávění rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - rozumí významu sloves s odlučitelnou předponou, ovládá jejich časování, používá je 7.lekce Lisa ist krank Časování slovesa schlafen. Osobní zájmena (1., 3., 4. p.). lidské tělo Přídavná jména protikladná. Krankheiten. Ich bin krank. MKV: Etnický původ - jedinečnost každého člověka Kulturní diference - oblékání, odlišnost kultur Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy, Hudební výchovy V VI (cca 15 vyuč. 13

14 ve větě - seznámí se s tvořením některých podstatných jmen skládáním slov - umí pojmenovat zákl. části oblečení - hovoří o tom, co si obléká (roční období, různá prostředí, spol. a sport. akce) - vypráví, co si vezme s sebou (na hory, k babičce) - krátce pohovoří počasí - učí se převyprávění krátkého textu - zazpívá něm. písničku sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 8.lekce Wir fahren ab Slovesa s odlučitelnou předponou. Složená slova. Wir ziehen an. Bei der Oma. Věty s podmětem es. využití časové rezervy Souhrnné opakování Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu 3. období (6. 9. ročník) : Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): Žáky naučíme: - rozumět jednoduchým pokynům a větám, reagovat na ně - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl konverzace - foneticky učí správně vyslovovat - číst s porozuměním jednoduchý text obsahující známou slovní zásobu - vyhledávat v textu potřebnou informaci, tvořit otázky a odpovědi - odvozovat pravděpodobný význam nových slov z kontextu - používat dvojjazyčný slovník - získávat informace o německy mluvících zemích 14

15 - sestavit sdělení (ústní i písemné) týkající se probíraných témat - rozumět běžným frázím - uvědoměle chápat gramatické lexikální vztahy a dokázat odvodit některá gramatická pravidla Kompetence k řešení problému: Žáky naučíme: - rozumět obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (poslech, časopisy) - vyplnit základní informace do formulářů - vyhledat informace ve slovníku, v literatuře, v jídelních lístcích, v jízdních řádech - sestavit osobní dopis, pohlednici, blahopřání - reprodukovat ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a konverzace - písemně zachytit přiměřený text na základě poslechu Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - aktivně se zapojovat do konverzace, vyžádat a poskytnout informaci - navázat konverzaci s novým kamarádem a přiměřeně konverzovat v probíraných tématech - domluvit se v běžných každodenních situacích Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - zapojovat se do práce ve skupině - požádat o pomoc nebo ji poskytnout Kompetence občanské: Žáky naučíme: - respektovat názor jiných lidí, odlišnost kultur, jazyk. prostředí, etnik - seznamovat se s kulturou něm. mluvících zemí - chápat význam znalosti cizího jazyka pro osobní život, vzájemné porozumění mezi zeměmi, respekt a toleranci k ostatním národům Kompetence pracovní: Žáky naučíme: 15

16 - aktivně vyhledat informace - orientovat se v možnostech získávání informací z různých zdrojů Cílové zaměření vzdělávací oblasti ve 3. období a postupy práce učitele: - aktivně využívat poznatků z předcházejícího období - vydávat pokyny v němčině, rozumět frázím běžného života - výběr vhodných učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek a materiálů, tzn. orientovat se v přiměřených textech, pracovat s nimi, najít základní informace, odpovědi na otázky, obměňovat věty, sestavovat text podle pokynů - vyhledávat informace ve slovníku, v literatuře - sestavovat osobní dopis, pohlednici, blahopřání, vyplňovat formuláře s osobními daty - organizovat práce ve dvojici i skupině, vyjadřovat svůj názor, zážitky, přání - zpracovávat základní témata formou projektu - využívat mezipředmětových vazeb k ostatním předmětům daného ročníku - odkazovat na možnosti prohlubování svých dovedností v cizím jazyce Očekávané výstupy- obecná charakteristika( cíle jsou plněny kontinuálně ): POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ 16

17 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení UČIVO: obecná charakteristika : zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví,, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru a (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník - si osvojí další slovesa s odlučitelnou předponou - chápe význam vět s podmětem man - seznámí se s préteritem sloves mít a být - pozná tyto tvary v textu, převádí tvary z přítomného času do minulého a opačně - použije je v krátkém vyprávění či rozhovoru - popíše obrázek činností v zimě - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, Použity učebnice Heute haben wir Deutsch II., III. 9.lekce Wie war es im Gebirge? Slovesa s odlučitelnou předponou. Věty s podmětem man. Préteritum sloves haben, sein. Ich war krank. Ich hatte Grippe. Ich war im Gebirge. Im Winter. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - komunikace (vedení dialogu v konkrétní situaci) Časové rozvržení IX X (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí 17

18 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - seznámí se s časováním slovesa wissen - pozná minulý čas perfektum - chápe pravidla pro vytvoření perfekta - používá je v krátkých větách - odpovídá na jednoduché otázky v perfektu - chápe a dodržuje slovosled v minulém čase - převádí věty z přítomného času do minulého a naopak - dozvídá se zajímavosti o některých městech v SRN - hodnotí, co musí a co může dělat o prázdninách a ve školním roce - opakuje si znalosti o slovesech s odlučitelnou předponou, upevňuje jejich použití ve větách - umí pojmenovat roční období, měsíce - je schopen popsat jednoduchou událost v minulém čase 10.lekce So ein Zufall! Časování slovesa wissen. Perfektum pravidelných sloves. Was hast du gestern gemacht? Reálie: BRD Städte. 1. lekce (III. díl) Die Ferien sind vorbei Opakování časování sloves können, müssen a sloves s odlučitelnou předponou. Perfektum pravidelných sloves. Opakování číslovek. - kooperace (dovednost navazovat na myšlenky druhých) VEGS: Objevujeme Evropu - německy mluvící země, - život v evrop. městech MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení nové informace z různých zdrojů Přesahy do učiva Zeměpisu Osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizace (plánování času na učení a odpočinek, zábavu, ) - komunikace (dialog) - mezilidské vztahy, empatie XI XII (cca 18 vyuč. I II (cca 20 vyuč. převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově 18

19 - znalosti číslovek využívá v informacích o čase - pozná rozdíl ve významu sloves zählen a rechnen - začíná se seznamovat s významnými osobnostmi německé literatury (pro děti a mládež) - seznámí se s reáliemi k tématu Labe Hamburg (používá mapu, pohlednice) - pracuje s obtížnějším textem (orientuje se ve slovníku) -rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - je schopen podat a získat informaci o čase - chápe odlišný význam slov Stunde a Uhr - zná význam jednotlivých předložek se 3. pádem - zná pravidla pro použití pomocných sloves při tvoření perfekta, rozšiřuje dovednost vytvořit minulý čas o další pravidelná slovesa s odlučitelnou předponou - časuje a využívá ve větách sloveso einladen - poznává další osobnosti německé literatury - umí německy pojmenovat vybrané německé země, pracuje s mapou, procvičuje spojky aus, in, nach Užívání tvarů sloves zählen, rechnen. E. Kästner, tvorba pro děti. Reálie: Elbe Hamburg. -reálie zemí příslušných jazykových oblastí 2.lekce Ein Familienabend Wie spät ist es? Stunde, Uhr - používání výrazů. Předložky se 3. pádem Perfektum se sein, perfektum sloves pravidelných s odlučitelnou předponou. Časování slovesa einladen. K. May. Reálie: Evropa. -reálie zemí příslušných jazykových oblastí Morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika Přesahy do učiva Českého jazyka VEGS: Objevujeme Evropu - německy mluvící země, - život v evrop. městech MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení nové informace z různých zdrojů Přesahy do učiva Zeměpisu Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu VEGS: Objevujeme Evropu - spolkové zřízení BRD MDV: III IV (cca 21 vyuč. žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 19

20 - rozumí významu slovesa vergessen, využívá ho ve větách - je schopen pomocí předložek popsat pokoj, rozmístění nábytku a předmětů v pokoji - osvojí si další předložky, uvědomuje si rozdíl ve významu KDE? KAM? - chápe pravidla pro používání přivlastňovacích zájmen a umí je skoňovat - umí pojmenovat kratší časové úseky, seznámí se s různými variantami čas. údajů - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 3.lekce Alle fahren zur Schule Časování slovesa vergessen. Předložky se 3. a 4. pádem. Přivlastňovací zájmena (1., 3. a 4.pád). Vyjádření času hodiny, minuty. Fungování a vliv médií ve společnosti - informace Přesahy do učiva Českého jazyka Osobnostní rozvoj - sebeorganizace, seberegulace (časový plán) V VI (cca 20 vyuč. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník - umí časovat sloveso sollen, používá ho správně ve větách - formuluje své povinnosti doma, ve škole - rozeznává významový rozdíl sloves sollen a haben, dokazuje to ve větách Souhrnné opakování učiva Učivo Použita učebnice Heute haben wir Deutsch III. 4.lekce Probleme mit dem Auto Společnost a její problémy. Časování slovesa sollen. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - sebeorganizace, seberegulace Morální rozvoj Časové rozvržení IX X (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů 20

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více