JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk"

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Předmět: JAZYK Charakteristika předmětu: Předmět se vyučuje v 3. až 9. ročníku. Týdenní dotace: 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku, to je celkem 99 hodin ročně v každém ročníku. Vyučovací předmět Německý jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a souvisejících tématických okruhů průřezových témat. Obsahu předmětu je zpracován společně pro 1. a 2. období a zahrnuje receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti (

2 ročník) a zvlášť pro 3. období (6. 9. ročník), kde jsou rovněž obsaženy receptivní řečové dovednosti, produktivní řečové dovednosti a interaktivní řečové dovednosti. Všechny složky jsou vzájemně propojené. Součástí výuky mohou být besedy, návštěvy kulturních představení, výstav, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Do předmětu jsou zařazená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova) a jsou uplatňovány přesahy do předmětu český jazyk, společenskovědních i přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy. Výuka probíhá v jednohodinových lekcích, třídy jsou děleny do menších skupin, je umožněna výuka v jazykové učebně. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu NĚMECKÝ JAZYK 1. a 2.období ( ročník) : Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): Žáky naučíme: - chápat důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život - propojovat probraná témata a jazykové jevy - samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v němčině Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme: - řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí - zbavit se ostychu a nebát se mluvit německy s cizincem - opsat obsah myšlenky, chybí-li přesná slovní zásoba Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce - formulovat jednoduché myšlenky německy - porozumět mluvenému i přiměřenému psanému textu v německém jazyce - využívat dovednosti osvojené v cizím jazyce k navázání kontaktu 2

3 Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - umět v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc a radu - dodržovat v německy mluvícím prostředí zásady slušného chování - spolupracovat ve skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské: Žáky naučíme: - získávat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi - srovnávat různé problémy, např. ekologické otázky týkající se německy mluvících zemí a České republiky Kompetence pracovní: Žáky naučíme: - samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem - využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí Cílové zaměření vzdělávací oblasti za 1. a 2. období a postupy práce učitele: - motivovat y k zájmu o německý jazyk, vlastní příklad - poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti - naučit y základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí - naučit y jednoduchá pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze - s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat krátké rozhovory - rozumět jednoduchým pokynům v německém jazyce a reagovat na ně - vést y k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v německém jazyce - získávat první poznatky o zemích, kde se mluví německy - vést a ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních slov a frází - naučit práci se slovníkem v učebnici - k tomu volit vhodné učebnice, pracovní sešity a další pracovní materiály a pomůcky - v hodinách volit formy práce ve dvojicích i skupinách, zdůrazňovat mluvenou složku jazyka - využívat mezipředmětových vazeb k ostatním předmětům daného ročníku - odkazovat na možnosti prohlubování svých dovedností v cizím jazyce ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 3

4 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. období POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ je schopen jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 4

5 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: období (3. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník - se seznamuje s německy mluveným slovem, pokouší se o správnou výslovnost na jednoduchých výrazech a větách Použita učebnice Heute haben wir Deutsch 0 Audioorální kurz (podle potřeby a zjištěných schopností ů) Použita učebnice Heute haben wir Deutsch I. 1.lekce Guten Tag Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení IX (cca 10 vyuč. X (cca 8 Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracova- 5

6 - osvojovaná slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - zná základní pozdravy, umí se jednoduše představit a na totéž se zeptat přítele - podle obrázků popisuje, co kdo dělá rád, nerad - používá správně osobní zájmena er a sie - jednoduše popisuje předměty, používá jednoduchá přídavná jména a barvy k popisování jejich vlastností - je schopen utvořit jednoduchou otázku a odpovědět na ní - seznámí se se slovní zásobou k tém. Vánoce - umí se představit krátce sdělit o sobě Podstatná jména se členem neurčitým, 1. pád. Slovosled oznamovacích a tázacích vět. Otázky: Wo wohnst du? Wie heißt du? Pozdravy, představení., bydliště, 2.lekce Lernt Dana? Slovesa (3. osoba jedn. čísla). Otázky: Was macht er/sie? 3.lekce Was ist das? Podstatná jména - určitý člen (1. pád) a neurč. člen (4. pád). Přídavná jména v přísudku. Otázky: Wie ist? Weihnachten. 4.lekce Hallo! Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - komunikace Přesahy do učiva Českého jazyka MKV: Kulturní diference - odlišnost tradic a zvyků (Vánoce) Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem, - vzáj.obohacování kultur Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Hudební a pracovní výchovy Osobnostní rozvoj vyuč. X XI (cca 12 vyuč. X1 - XII (cca 12 vyuč. I II (cca 20 vyuč. ných plánů - ověřování znalostí se provádí převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni 6

7 základní informace, umí se na ně zeptat spolua - reaguje na základní jednoduché pokyny rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - zná pravidla pro použití neurčitého a určitého členu podstatných jmen - pochopí rozdíl v rodě podstatných jmen v němčině a v češtině - umí pojmenovat a krátce představit členy své rodiny, podat základní informace o svých přátelích (jméno, činnost) - používá přivlastňovací zájmena k označení osob, zvířat, věcí - je schopen s pomocí zájmena kein vyjádřit zápor, vytvořit zápornou větu zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - umí pojmenovat základní školní pomůcky - je schopen jednoduše popsat, co dělají žáci ve škole - časuje a používá základní jednoduchá slovesa ve větě oznamovací i tázací Shrnutí a zopakování probraného učiva. 5.lekce Meine Familie Familie. Sloveso sein (jednotné číslo). Zájmena mein, dein, kein (1. pád, 4. pád). 6.lekce Meine Schule Schule. Klasse. Sloveso haben (jednotné číslo). Pravidelná slovesa (jednotné číslo). - sebepoznání, sebepojetí - poznávání lidí - mezilidské vztahy Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy (vztah k rodině) Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy (vztah ke spoluům) Přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka III IV (cca 20 vyuč. V VI (cca 20 vyuč. využití časové rezervy sluchově žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC Souhrnné opakování 7

8 Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník - ovládá časování základních pravidelných sloves a slovesa mít - umí pojmenovat školní předměty a sdělit informace o svém školním rozvrhu - umí připravit a vést krátký rozhovor nebo sestavit krátké vyprávění (ústní i písemné) na téma - hodina němčiny (činnosti, pomůcky) je schopen jednoduchých rozhovorů - ovládá časování slovesa být - umí pojmenovat dny v týdnu - umí přeložit krátký text s použitím osvojených slovíček rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozšiřuje si slovní zásobu k tématu Vánoce Učivo Použity učebnice Heute haben wir Deutsch I., II. 7.lekce Wir haben Deutsch Pravidelná slovesa (množnéčíslo). Sloveso haben (množné číslo). Podstatná jména (člen určitý - 4. pád). Deutschstunde. Stundenplan. 8.lekce Meine Woche Sloveso sein (jednozné i množné číslo). Woche. Wochenende. dny v týdnu, hodiny Slovosled přímý, nepřímý. Weihnachten. 9.lekce Telefoniert ihr gern? Číslovky Otázky: Wie spät ist es? Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - seberegulece a sebeorgenizace (org. vlastního času) - psychohygiena Osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí - sebeorgenizace (org. vlastního času) MKV: Kulturní diference - odlišnost tradic Přesahy do učiva Českého jazyka, Hudební a pracovní výchovy Přesahy do učiva Matematiky, Přírodovědy Časové rozvržení IX X (cca 18 vyuč. IX XII (cca 15 vyuč. XII I (cca 15 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu 8

9 - je schopen podat a vyžádat si informace o telefonním čísle, věku, čase - počítá jednoduché příklady - umí vytvořit a použít rozkazy pro spolua, spoluy píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - umí popřát k narozeninám, sdělit krátké blahopřání ústně i písemně - vede rozhovor, sestaví krátké vyprávění na téma moje narozeniny - tvoří množné číslo podstatných jmen pojmenovává základní věci kolem sebe rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - správně časuje pravidelná slovesa v jednotném i množném čísle (používá je při popisování obrázků, činností dětí, při vypravování o své rodině, kamarádech) - pojmenovává osoby a předměty kolem sebe v jednotném i množném čísle - umí říci, co dělá doma, ve škole, co má rád a co nerad - vyplní osobní údaje do formuláře Wann kommst du? Rozkaz ve 2. osobě jednotného a množného čísla. 10.lekce Geburtstag Mein Geburtstag. kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce Tvar slovesa ich möchte. Podstatná jména se členem. určitým (3. pád jedn. čísla, 1. pád a 4. pád množného čísla). 1. lekce (II. díl) Wer ist das? Opakování časování pravidelných sloves. Zápor kein. Rozkazy. Množné číslo podstatných jmen. - komunikace (telefonování, dialogy s pokyny) Přesahy do učiva Českého jazyka - komunikace (dialogy s přáním) Přesahy do učiva Přírodovědy MKV: Kulturní diference II III (cca 18 vyuč. IV V (cca 18 vyuč. V VI (cca 15 vyuč. bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 9

10 - ovládá časování sloves geben, nehmen, essen - umí utvořit otázku s užitím zájmen (wer, wem, wen) - umí pojmenovat základní druhy ovoce a jídla - utvoří množné číslo nově osvojených podstatných jmen, zná jejich správnou výslovnost - napíše jednoduchý recept na ovocný salát - sestaví rozhovor (na trhu) 2.lekce Was kochen wir? Slovesa geben, nehmen, essen. Skloňování zájmena wer. Obst. Auf dem Markt. jídlo - shodnost a odlišnost stravovacích návyků využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník - ovládá přeložky se 3. pádem (bei, mit, zu) - umí časovat slovesa fahren, können - je schopen vyjádřit své schopnosti (co umí, neumí) - pochopí řazení slov v německé větě - využívá spojení přivlastňovacích zájmen s podstatným jménem - orientuje se v textu, odpovídá na otázky, Souhrnné opakování Učivo Použita učebnice Heute haben wir Deutsch II. 3. lekce Wir fahren zu Oma? Předložky se 3. pádem (bei, mit, zu). Časování sloves fahren, können. Pořádek slov ve větě, větný rámec. Zájmena mein, dein s podstatným jménem. Auf dem Lande. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení IX X (cca 18 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí 10

11 umí vybrat z nabízených možností vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - sestaví krátký popis obrázku - umí pojmenovat základní domácí zvířata odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - ovládá časování slovesa laufen - rozlišuje předložky se 3. a 4. pádem, používá správný člen - seznámí se s tvary 3. pádu osobních zájmen ich a du - sestaví jednoduchý plakát pozvánka na sportovní utkání - umí krátce popsat jednoduchou situaci (sportovní utkání) - seznámí se s tvary 4. pádu osobních zájmen ich, du - v rozhovoru procvičí časování slovesa Tiere.- zvířata 4.lekce Heute spielen wir? Časování slovesa laufen. Předložky se 4.pádem (für, gegen, ohne) Zájmena ich, du ve 3. pádě. Fußballspiel. Ballspiele. 5.lekce Familie wohnt in München Zájmena ich, du ve 4. pádě. Časování sloves müssen, lesen. Předožky se 3. a 4.pádem (auf, in, unter). Wohnung. Mein Zimmer. Druhy písma. Dopis. ENV: Vztah člověka a prostředí - vztah ke zvířatům Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy Osobnostní rozvoj - seberegulece, sebeorganizace (org. volného času) Přesahy do učiva Českého jazyka, Tělesné výchovy Osobnostní rozvoj - seberegulace (vztah k prostředí, kde žiji) - komunikace (různé způsoby dorozumívání, dopis, dialog) XI XII (cca 15 vyuč. XII I (cca 15 vyuč. převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově 11

12 müssen - chápe pravidla použití předložek se 3. a 4. p. - využívá tyto předložky při popisu pokoje - umí jednoduše popsat zařízení pokoje, vyjmenovat místnosti v bytě - pojmenovává zákl. druhy nábytku rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu XII I (cca 15 vyuč. žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC - seznámí se s psaným textem (vypozoruje rozdíly s tiskacím písmem) napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - sestaví krátký a jednoduchý dopis (dodržuje formu dopisu oslovení, poděkování, závěr, pozdrav) 6.lekce Gitti fährt nach Prag Slovesa kommen, bekommen. Časování sloves sprechen, sehen. Zápor nichts. Wir fahren. dopravní prostředky Tykání, vykání. In der Stadt. Wie komme ich? In Prag. - komunikace (orientace ve městě) Přesahy do učiva Vlastivědy (pamětihodnosti Prahy) II III (cca 18 vyuč. - pochopí rozdílné významy sloves kommen a bekommen - slovesa sprechen, sehen správně časuje, používá ve větách - seznámí se s různými typy záporných vět, chápe vyjadřování záporu v němčině - umí pojmenovat základní dopravní prostředky - používá spojení slovesa fahren s předložkami mit, nach Přesahy do učiva Přírodovědy Přesahy do učiva Českého 12

13 - seznámí se slovesnými tvary pro vykání - je schopen jednoduše popsat cestu městem - umí se zeptat na cestu a na otázku odpovědět - pojmenuje některé stavby ve městě (Praha) jazyka IV V (cca 18 vyuč. rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - umí časovat sloveso schlafen - seznámí se s tvary osobních zájmen er, sie, es ve 3. a 4.pádu - umí nahrazovat podstatná jména osobními zájmeny a pozná tvary v textu - rozvíjí slovní zásobu protikladná přídavná jména - pojmenuje základní části lidského těla, některé nemoci - osvojí si věty pro sdělení Co mě bolí? - popíše krátce příznaky onemocnění - vede rozhovor lékař pacient - podle osnovy sestaví vyprávění rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - rozumí významu sloves s odlučitelnou předponou, ovládá jejich časování, používá je 7.lekce Lisa ist krank Časování slovesa schlafen. Osobní zájmena (1., 3., 4. p.). lidské tělo Přídavná jména protikladná. Krankheiten. Ich bin krank. MKV: Etnický původ - jedinečnost každého člověka Kulturní diference - oblékání, odlišnost kultur Přesahy do učiva Českého jazyka, Přírodovědy, Hudební výchovy V VI (cca 15 vyuč. 13

14 ve větě - seznámí se s tvořením některých podstatných jmen skládáním slov - umí pojmenovat zákl. části oblečení - hovoří o tom, co si obléká (roční období, různá prostředí, spol. a sport. akce) - vypráví, co si vezme s sebou (na hory, k babičce) - krátce pohovoří počasí - učí se převyprávění krátkého textu - zazpívá něm. písničku sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 8.lekce Wir fahren ab Slovesa s odlučitelnou předponou. Složená slova. Wir ziehen an. Bei der Oma. Věty s podmětem es. využití časové rezervy Souhrnné opakování Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu 3. období (6. 9. ročník) : Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 9. ročníku): Žáky naučíme: - rozumět jednoduchým pokynům a větám, reagovat na ně - rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova - chápat obsah a smysl konverzace - foneticky učí správně vyslovovat - číst s porozuměním jednoduchý text obsahující známou slovní zásobu - vyhledávat v textu potřebnou informaci, tvořit otázky a odpovědi - odvozovat pravděpodobný význam nových slov z kontextu - používat dvojjazyčný slovník - získávat informace o německy mluvících zemích 14

15 - sestavit sdělení (ústní i písemné) týkající se probíraných témat - rozumět běžným frázím - uvědoměle chápat gramatické lexikální vztahy a dokázat odvodit některá gramatická pravidla Kompetence k řešení problému: Žáky naučíme: - rozumět obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (poslech, časopisy) - vyplnit základní informace do formulářů - vyhledat informace ve slovníku, v literatuře, v jídelních lístcích, v jízdních řádech - sestavit osobní dopis, pohlednici, blahopřání - reprodukovat ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a konverzace - písemně zachytit přiměřený text na základě poslechu Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - aktivně se zapojovat do konverzace, vyžádat a poskytnout informaci - navázat konverzaci s novým kamarádem a přiměřeně konverzovat v probíraných tématech - domluvit se v běžných každodenních situacích Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - zapojovat se do práce ve skupině - požádat o pomoc nebo ji poskytnout Kompetence občanské: Žáky naučíme: - respektovat názor jiných lidí, odlišnost kultur, jazyk. prostředí, etnik - seznamovat se s kulturou něm. mluvících zemí - chápat význam znalosti cizího jazyka pro osobní život, vzájemné porozumění mezi zeměmi, respekt a toleranci k ostatním národům Kompetence pracovní: Žáky naučíme: 15

16 - aktivně vyhledat informace - orientovat se v možnostech získávání informací z různých zdrojů Cílové zaměření vzdělávací oblasti ve 3. období a postupy práce učitele: - aktivně využívat poznatků z předcházejícího období - vydávat pokyny v němčině, rozumět frázím běžného života - výběr vhodných učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek a materiálů, tzn. orientovat se v přiměřených textech, pracovat s nimi, najít základní informace, odpovědi na otázky, obměňovat věty, sestavovat text podle pokynů - vyhledávat informace ve slovníku, v literatuře - sestavovat osobní dopis, pohlednici, blahopřání, vyplňovat formuláře s osobními daty - organizovat práce ve dvojici i skupině, vyjadřovat svůj názor, zážitky, přání - zpracovávat základní témata formou projektu - využívat mezipředmětových vazeb k ostatním předmětům daného ročníku - odkazovat na možnosti prohlubování svých dovedností v cizím jazyce Očekávané výstupy- obecná charakteristika( cíle jsou plněny kontinuálně ): POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ 16

17 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení UČIVO: obecná charakteristika : zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví,, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru a (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 3. období (6. 9. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 6. ročník - si osvojí další slovesa s odlučitelnou předponou - chápe význam vět s podmětem man - seznámí se s préteritem sloves mít a být - pozná tyto tvary v textu, převádí tvary z přítomného času do minulého a opačně - použije je v krátkém vyprávění či rozhovoru - popíše obrázek činností v zimě - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, Použity učebnice Heute haben wir Deutsch II., III. 9.lekce Wie war es im Gebirge? Slovesa s odlučitelnou předponou. Věty s podmětem man. Préteritum sloves haben, sein. Ich war krank. Ich hatte Grippe. Ich war im Gebirge. Im Winter. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - komunikace (vedení dialogu v konkrétní situaci) Časové rozvržení IX X (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů - ověřování znalostí se provádí 17

18 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - seznámí se s časováním slovesa wissen - pozná minulý čas perfektum - chápe pravidla pro vytvoření perfekta - používá je v krátkých větách - odpovídá na jednoduché otázky v perfektu - chápe a dodržuje slovosled v minulém čase - převádí věty z přítomného času do minulého a naopak - dozvídá se zajímavosti o některých městech v SRN - hodnotí, co musí a co může dělat o prázdninách a ve školním roce - opakuje si znalosti o slovesech s odlučitelnou předponou, upevňuje jejich použití ve větách - umí pojmenovat roční období, měsíce - je schopen popsat jednoduchou událost v minulém čase 10.lekce So ein Zufall! Časování slovesa wissen. Perfektum pravidelných sloves. Was hast du gestern gemacht? Reálie: BRD Städte. 1. lekce (III. díl) Die Ferien sind vorbei Opakování časování sloves können, müssen a sloves s odlučitelnou předponou. Perfektum pravidelných sloves. Opakování číslovek. - kooperace (dovednost navazovat na myšlenky druhých) VEGS: Objevujeme Evropu - německy mluvící země, - život v evrop. městech MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení nové informace z různých zdrojů Přesahy do učiva Zeměpisu Osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizace (plánování času na učení a odpočinek, zábavu, ) - komunikace (dialog) - mezilidské vztahy, empatie XI XII (cca 18 vyuč. I II (cca 20 vyuč. převážně ústní formou - po zadání sam. práce následuje ověření si porozumění úkolu tělesně žáci - pracují podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni sluchově 18

19 - znalosti číslovek využívá v informacích o čase - pozná rozdíl ve významu sloves zählen a rechnen - začíná se seznamovat s významnými osobnostmi německé literatury (pro děti a mládež) - seznámí se s reáliemi k tématu Labe Hamburg (používá mapu, pohlednice) - pracuje s obtížnějším textem (orientuje se ve slovníku) -rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - je schopen podat a získat informaci o čase - chápe odlišný význam slov Stunde a Uhr - zná význam jednotlivých předložek se 3. pádem - zná pravidla pro použití pomocných sloves při tvoření perfekta, rozšiřuje dovednost vytvořit minulý čas o další pravidelná slovesa s odlučitelnou předponou - časuje a využívá ve větách sloveso einladen - poznává další osobnosti německé literatury - umí německy pojmenovat vybrané německé země, pracuje s mapou, procvičuje spojky aus, in, nach Užívání tvarů sloves zählen, rechnen. E. Kästner, tvorba pro děti. Reálie: Elbe Hamburg. -reálie zemí příslušných jazykových oblastí 2.lekce Ein Familienabend Wie spät ist es? Stunde, Uhr - používání výrazů. Předložky se 3. pádem Perfektum se sein, perfektum sloves pravidelných s odlučitelnou předponou. Časování slovesa einladen. K. May. Reálie: Evropa. -reálie zemí příslušných jazykových oblastí Morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika Přesahy do učiva Českého jazyka VEGS: Objevujeme Evropu - německy mluvící země, - život v evrop. městech MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení nové informace z různých zdrojů Přesahy do učiva Zeměpisu Přesahy do učiva Českého jazyka Přesahy do učiva Zeměpisu VEGS: Objevujeme Evropu - spolkové zřízení BRD MDV: III IV (cca 21 vyuč. žáci - pracují podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC 19

20 - rozumí významu slovesa vergessen, využívá ho ve větách - je schopen pomocí předložek popsat pokoj, rozmístění nábytku a předmětů v pokoji - osvojí si další předložky, uvědomuje si rozdíl ve významu KDE? KAM? - chápe pravidla pro používání přivlastňovacích zájmen a umí je skoňovat - umí pojmenovat kratší časové úseky, seznámí se s různými variantami čas. údajů - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 3.lekce Alle fahren zur Schule Časování slovesa vergessen. Předložky se 3. a 4. pádem. Přivlastňovací zájmena (1., 3. a 4.pád). Vyjádření času hodiny, minuty. Fungování a vliv médií ve společnosti - informace Přesahy do učiva Českého jazyka Osobnostní rozvoj - sebeorganizace, seberegulace (časový plán) V VI (cca 20 vyuč. využití časové rezervy Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 7. ročník - umí časovat sloveso sollen, používá ho správně ve větách - formuluje své povinnosti doma, ve škole - rozeznává významový rozdíl sloves sollen a haben, dokazuje to ve větách Souhrnné opakování učiva Učivo Použita učebnice Heute haben wir Deutsch III. 4.lekce Probleme mit dem Auto Společnost a její problémy. Časování slovesa sollen. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - sebeorganizace, seberegulace Morální rozvoj Časové rozvržení IX X (cca 20 vyuč. Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: dyslektici - integrovaní žáci pracují podle individuálně zpracovaných plánů 20

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět)

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) 5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Předmět Německý jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Volitelný Volitelný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Volitelný Volitelný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 Volitelný Volitelný Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

NĚMECKÝ JAZYK ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

NĚMECKÝ JAZYK ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení NĚMECKÝ JAZYK 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk je shodný se vzdělávacím obsahem oboru Další cizí jazyk.

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li

Více