Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)"

Transkript

1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ nebo 3 hodiny týdně od 8. ročníku ZŠ. Výuka probíhá zpravidla ve třídách dělených v rámci ročníku. Součástí vyučování německého jazyka je nejen vyučovací hodina, ale i další akce jako projekty, soutěže, exkurze apod. Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1. Hlavní náplní výuky německému jazyku je vést žáky k jeho praktickému používání při komunikaci v ústním i písemném projevu. Přitom jsou zohledňovány individuální možnosti a schopnosti žáků. Při rozvíjení dovedností se zaměřujeme na složku receptivní - tj. poslech a čtení s porozuměním, produktivní - psaní a ústní projev a interaktivní - jednoduchá konverzace. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků V předmětu Německý jazyk využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení - při osvojování slovní zásoby: pochopení slov ve vztazích- sociogramy, protiklady - motivace spojená s potřebou naučit se určité výrazy (projekty) - pochopení systému gramatiky- systematizace, zařazení dalších jevů do systému - využití a aplikace internacionalismů - Rozvoj jednotlivých dovedností- poslech s porozuměním, ústní projev,. Kompetence k řešení problémů - uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému - orientace žáka v cizím prostředí - řešit úkoly v učebnici a PS podle zadání - Zpracování projektů Kompetence komunikativní - vyjádřit a formulovat myšlenku tak, aby partner porozuměl - rozšiřování slovní zásoby - Schopnost reakce na slyšené i psané pokyny, povely, úkoly Kompetence sociální a personální

2 - Týmová spolupráce, práce ve dvojicích, skupinách - Sebehodnocení a hodnocení jiných Kompetence občanské - Zodpovědné plnění zadaných úkolů - Uvědomit si tradice české ve srovnání s jinými Kompetence pracovní - Práce se slovníkem - Vyhledávání informací, materiálů - Formování pracovních návyků- vedení sešitu, psaní slovíček, portfolio - Schopnost pracovat ve dvojici Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk

3 Německý jazyk, druhý cizí jazyk / 7. ročník Školní výstup Poslech s porozuměním Žáci rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností Mluvení Žáci se zapojí do jednoduchýmch rozhovorů Čtení s porozuměním Žáci rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním tématům Psaní Žáci vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Vstupní audioorální kurz Učivo Erste Schritte abeceda pozdravy jazykolamy čísla od 0 do 20 dny v týdnu pozdravy běžná německá dívčí a chlapecká jména základní údaje o německy mluvících zemích - fonetické znaky (pasivně) - základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou Ich heisse, ich wohne in představení, písemné sdělení základních údajů o sobě tykání, vykání časování pravidelných sloves a slovesa sein slovosled oznamovací a tázací věty po zájmenech W Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - rozvoj schopnosti poznávání MuV lidské vztahy Z německy mluvící země M - klasic. matematic. operace ČJ skladba věty - sebepoznání a sebepojetí ČJ souvislé vyprávění VkZ - rodinné vztahy

4 - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem - sebepoznání a sebepojetí VkZ rodina sdělí základní údaje o sobě a rodině odpovídá na jednoduché otázky vyplní základní údaje do formuláře reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného čteného nebo slyšeného textu popíše zákl. údaje o své rodině, její běžné každodenní činnosti používá dvojjazyčný slovník zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob charakterizuje jednoduše osoby kolem sebe používá známou slovní zásobu popisuje kdo co dělá, co kdo má a nemá rád časově popíše dobu příchodu a odchodu popisuje předměty školní potřeby posuzuje správnost příkazů rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje popisuje části těla zvířat Meine Familie rodinné album představení členů rodiny přivlastňovací zájmena mein, dein předložka von- způsoby použití Freunde časové údaje popis osoby předložka um stupňování příslovcí přivlastňovací zájmena zápor nicht Schule školní potřeby, popis předmětu rozkazovací způsob určitý a neurčitý člen podst. jmen zápor kein MuV etnický původ MeV tvorba mediálního sdělení VkZ režim dne TV význam sportu MeV práce v realizačním týmu D Marie Terezie Z- SRN

5 popisuje činnosti během týdne telefonicky domlouvá a odmítá navržený program vypráví o svých zálibách posílá , odpovídá na dopis, chatuje - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení) Mein Hobby popis činnosti během týdne telefonování, dopisování , chat vyprávění o koníčcích předložka an /am/ - psychohygiena sociální rozvoj - komunikace VMEGS Evropa a svět nás zajímá

6 Německý jazyk, druhý cizí jazyk / 8. ročník Školní výstup Poslech s porozuměním Žáci rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Mluvení Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, a dalších osvojovaných témat Čtení s porozuměním Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům Psaní Napíše jednoduché texty, které se týkají jeho samotného a dlších osvojovaných témat Učivo Ich habe einen Computer popis zvířat, psaní dopisu časování slovesa haben 4.p. podst.jmen s členem určitým zápor kein ve 4.p. reálie Vídeň - Žáci si osvojí slovní zásobu k danému tématru - Umí ji používat - Pracují se slovníkem Wo und wann? pozvánka určování času, roční období předložka in, im /splynutí s členem/ množné číslo podst.jmen Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy MeV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV vztah člověka k prostředí Z Rakousko součást EU D Rak.-Uhers. monarchie Př péče o zvířata - rozvoj schopnosti poznávání VkO tradice a svátky VV pozvánky Vyjadřuje vlastnictví prostřednictvím slovesa haben Používá abecední dvojjazyčný slovník Popisuje činnosti u počítače Vypravuje o domácích mazlíčcích In den Ferien cestování Evropské země EU Vysněné prázdniny Vazba ich mochte Předložkové vazby s in, nach,an VMEGS objevujeme Evropu a svět - Evropa a svět nás zajímá MeV fungování a vliv médií ve společnosti

7 Aktivně užívá základní číslovky i základní početní výkony Vyjádří písemně nebo telefonicky pozvání k oslavě a adekvátně na ně reaguje Jednoduše popíše obrázek /počasí, roční období/ Sdělí ústně i písemně základní údaje o plánovaném pobytu Poskytuje informace o cíli cesty, způsobu pobytu a časovém harmonogramu Vyplní základní údaje do formuláře Napíše stručnou zprávu, pozdrav z pobytu Přesně určí místo bydliště Popisuje části bytu podrobněji dětský pokoj Popisuje své vysněné bydlení Vede rozhovor na téma bydlení Vyjadřuje své konkrétní představy Čte plynule a foneticky správně Časování slovesa fahren Bei uns bydlení zařízení bytu opakování časování pravidelných sloves časování sloves s odluč. předponou a nepravidelných bydlení ve světě Wie komme ich? jednoduchá orientace ve městě popis cesty, otázky na směr cesty pozvání do kina, divadla přijetí, odmítnutí pozvání důvody předložky se 3. a 4. pádem, splývání předložky s členem slovosled ve větě oznamovací a tázací Z práce s mapou ICT vyhledávání informací Sociální rozvoj - mezilidské vztahy VkZ byt MeV práce v realizačním týmu Z- Rakousko VkZ režim dne Obohacuje slovní zásobu k tématu volný čas Vyjadřuje čas a časové údaje Popisuje místo setkání jednoduchý popis cesty Navrhne program kamarádovi přijetí, odmítnutí návrhu Porozumí slyšenému textu reprodukuje ho Mein Tag denní režim povinnosti a záliby způsobová slovesa číslovky do aktivity dětí u nás a v jiných zemích MuV lidské vztahy - psychohygiena Sociální rozvoj - komunikace

8 Vypráví o činnostech v průběhu dne Rozlišuje povinnosti a záliby,povinnosti vyjadřuje slovesem mussen Určí časové intervaly pro jednotlivé činnosti Vede rozhovory s další osobou na téma nakupování VkZ režim dne

9 Německý jazyk, druhý cizí jazyk / 9. ročník Poslech s porozuměním Mluvení Školní výstup Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají každodenních témat. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny a dalších osvojených témat Čtení s porozuměním Psaní Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Prohlubuje si slovní zásobu na téma škola a vzdělání Seznamuje se s reáliemi němec. Školství a srovnává ho s českým Jednoduše popíše činnosti ve škole (co se smí a nesmí) Sestaví krátký zápis na téma Meine Woche Učivo Meine Woche, Mein Tag informace o škole rozšíření slovní zásoby interview s osobností čtení a porozuměním další způsobová slovesa časové údaje zájmeno man poslední ceta do Berlína Was tut mir weh? části těla popis problému, vyjádření bolesti rozhovor s lékařem, popis situace préteritum haben a sein sloveso tun skloňování osobních zájmen Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy MuV lidské vztahy osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace sociální rozvoj - komunikace VkZ režim dne - seberegulace a sebeorganizace Popisuje části těla Zapojí se do jednoduché pečlivě vyslovované konverzace dalších osob Vyslovuje základní údaje o sobě a své rodině In der Stadt auf dem Lande popis cesty, orientace podle plánu charakteristika místa kde kdo žije (město venkov) VkZ - zdraví

10 Informace zapisuje do formuláře Reprodukuje ústně obsah čteného a slyšeného textu Užívá slovní zásobu týkající se cestování a dopravních prostředků Orientuje se podle jednoduchého plánu města Vede rozhovory s další osobou, získává informace o místě pobytu v info centru Používá názvy států EU a seznamuje se s jejími základními údaji Obohacuje slovní zásobu na téma příroda, počasí, oblékání Vyjadřuje budoucnost Seznamuje se s reáliemi německy mluvících zemí a srovnává jejich tradice a zvyky Jednoduše popíše aktuální počasí Sestaví blahopřání v ústní i písemné podobě Rozliší jednotlivé části oblečení ve spojitosti s ročním obdobím Sdělí zákl. údaje o zálibách své rodiny Reprodukuje písemně i ústně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace Vypráví o plánech do budoucna Plynule a jednoduše sdělí průběh dovolené Používá známá slovesa v perfektu Pracuje s jazykovým portfoliem, stanoví si cíle v cizím jazyce požádání o informaci vazba ich mochte, ich hatte gern základní informace o Berlíně situační rozhovory předložky s 3. pádem minulý čas některých silných sloves Das Wetter heute popis počasí, ročního období oděv ve vztahu k ročnímu období blahopřání k svátku přivlastňovací zájmena préteritum modálních sloves plurál podst.jmen projekt Jáhreszeitung Kleidung Wieder Ferien plány na dovolenou moje vysněná dovolená co se mi líbí a co mě baví stupňování příslovcí zeměpisné názvy projekt nabídka cestovní kanceláře projekt cizí jazyk a já VMEGS Evropa a svět nás zajímá ČaSP volba povolání EV vztah člověka k prostředí VV specifika oděvu VMEGS Evropa a svět nás zajímá osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace sociální rozvoj - komunikace VV módní trendy ČaSP tradiční jídla ve světě

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více