CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku. Časová dotace pro 1. a 2. ročník je 1 hodina týdně, pro ročník 3 hodiny týdně. Při výuce je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků. Během prvních dvou let je výuka anglického jazyka vedena tak, aby se v první řadě vzbudil zájem žáků o cizí jazyk a ti byli motivováni k dalšímu studiu. V 1. a 2. ročníku je výuka založena na poslechu a nácviku písniček, říkadel a básniček. Nová slovní zásoba se procvičuje a upevňuje hrami. Psaný projev zůstává v pozadí za projevem mluveným. V těchto dvou letech se především hodnotí vztah žáka k předmětu, jeho ochota spolupracovat. Od 3. ročníku se rozvíjí dovednosti porozumění mluvenému a psanému projevu, dovednosti aktivně jazyk použít k vyjádření vlastních pocitů, přání, potřeb a názorů. Výuka gramatiky je podřízena cíli dorozumět se v běžném životě. Žáci jsou schopni vést jednoduchý dialog na témata každodenního života. Učí se respektovat odlišnosti života a kultury v anglicky mluvících zemích, seznamují se s reáliemi daných Při výuce jsou vedeni k samostatné práci, k schopnosti použít dostupných pomůcek jako jsou slovníky, cizojazyčné časopisy a internet. Během výuky jsou využívány i výukové programy v počítačové učebně. Během studia si žáci osvojují praktické užití gramatických pravidel, novou slovní zásobu, jsou seznamováni se základy lexikálního principu pravopisu slov, se syntaktickými pravidly, ale hlavní důraz je kladen na praktické užití gramatiky v každodenní komunikaci. Výuka je vedena tak, aby si žák osvojil dovednosti z psaného a mluveného projevu,tak aby případné gramatické chyby nenarušovaly smysl sdělení. Žák rozvíjí své poslechové schopnosti autentického textu, dokáže porozumět psanému textu. Při výuce se klade důraz na metody a formy práce založené na spolupráci žáků, na naplňování klíčových kompetencí žáka. Kompetence k učení: dokáže si naplánovat plnění úkolů tak, aby dosáhl vytčeného cíle, ovládá různé strategie učení, chápe význam celoživotního vzdělávání, kriticky hodnotí výsledky svého snažení. Kompetence komunikativní: snaží se o výstižné vyjadřování, svůj mluvený i písemný projev stále vylepšuje dle svých možností a schopností, dokáže vhodně reagovat na promluvy druhých lidí, dokáže se zapojit do diskuse, své názory se snaží obhájit, rozumí různým druhům textů a záznamů, díky moderním technologiím komunikuje účinně s okolním světem, své komunikativní dovednosti využívá k navázání plnohodnotných vztahů se svým okolím. Kompetence sociální a personální: chápe význam práce ve skupině, dokáže přijmout svou roli, respektuje zásady spolupráce, svým chováním se podílí na dobré atmosféře ve skupině, váží si výsledků své práce a práce ostatních, dokáže pomoc poskytnout i o ni požádat, ovládá a řídí své chování tak, aby dosáhl úcty ostatních i úcty k sobě samému.

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Kompetence občanské: je si vědom svých práv a povinností, respektuje práva druhých. Hodnocení žáka je založeno na jeho individuálním pokroku, na jeho snaze a schopnosti reagovat na pokyny, vést dialog a hovořit o praktických problémech. Hodnocení přihlíží i k písemnému projevu. Výchovně vzdělávací strategie: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,18

3 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. Mgr. Kateřina Bušková Seznámí se v poslechu s hláskami, které se v rodném jazyce nevyskytují. Zvládne jednoduchý pozdrav. Pozdrav, představení se, dotaz na jméno spolužáka, poslech, nácvik básniček a písniček Jednotlivé hlásky rozezná a dokáže ukázat věc na obrázku, která danou hlásku obsahuje. Hlásky umí vyslovit jak jednotlivě, tak ve slovech. Dokáže se naučit krátkou básničku, zazpívat písničku. Seznámí se s reáliemi anglicky mluvících Dokáže poděkovat a reagovat na poděkování. Zopakuje a použije novou slovní zásobu z výuky. Dokáže se představit, jednoduchou otázkou navázat konverzaci s druhým člověkem. Výslovnostní návyky pokyny, číslovky 1-10, počítání do 10, ilustrace slyšeného příběhu, vyjadřování pocitů Užití slovní zásoby : barvy, pokyny ve třídě, barvy duhy, poslech a nácvik písniček, počítání a porovnávání předmětů Užití slovní zásoby : Vánoce, Vánoční zvyky, seznámení s tradicí Vánoc v jiných zemích, typické jídlo, vánoční koledy, vánoční a novoroční přání Užití slovní zásoby : hračky, geometrické tvary Užití slovní zásoby: Rodina, pojmenování členů rodiny, oblečení. OSV - Rozvoj schopností poznávání; např. cvičí pozornost a soustředění naučí se básničku, písničku zpaměti. OSV - Mezilidské vztahy; např. žákovo chování podporuje dobré vztahy, vždy poděkuje a reaguje na poděkování, umí adekvátně pozdravit a odpovědět. OSV Kooperace, kompetice např. vytvoří pozvánku na narozeniny

4 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. Mgr. Kateřina Bušková Čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty se známou slovní zásobou. Zopakuje a použije novou slovní zásobu z výuky. Tvoří otázku pomocí slovesa can. Píše slova a krátké věty s textovou a vizuální předlohou. Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Užití slovní zásoby :péče o tělo Tvorba otázky se slovesem can, krátké kladné a záporné odpovědi Chápe jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou sdělovány pomalu a zřetelně a adekvátně na ně reaguje. Dokáže se naučit krátkou básničku, zazpívat písničku, pojmenuje základní sporty. Obměňuje krátké věty se zachováním smyslu promluvy, dokáže pojmenovat dny v týdnu, odpovědět na jednoduché konverzační otázky týkajících se počasí, dne, nálady. Rozumí obsahu jednoduchého, krátkého psaného textu s vizuální oporou. Seznámí se s reáliemi anglicky mluvících Seznámí se s reáliemi anglicky mluvících Užití slovní zásoby : Názvy některých jídel a nápojů, Užití slovní zásoby :Sporty Užití slovní zásoby :Dny v týdnu, počasí Užití slovní zásoby : Zvířata Užití slovní zásoby Vánoce, Velikonoce

5 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. Mgr. Kateřina Bušková

6 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. Mgr. Kateřina Bušková Dokáže opakovat jednoduchá slova a fráze, rozlišuje jednotlivé hlásky, dokáže vyslovovat i hlásky vyskytující se pouze v anglickém jazyce. Rozumí pozdravům a sám dokáže pozdravit a představit se, poděkovat. Užití slovní zásoby :Abeceda Názvy dnů v týdnu měsíce Jednoduchý pozdrav, představit se, poděkovat Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova a slovního spojení. Orientuje se ve známém prostoru, popíše prostředí třídy. Adekvátně reaguje na žádost, i sám dokáže jednoduchou formou požádat o věc. Dokáže vyplnit své základní osobní údaje do formuláře. Zopakuje a použije novou slovní zásobu z výuky. Vyslovuje a čte foneticky správně známý text. Dokáže vyjádřit větu kladnou i zápornou, řadí správně slova do vět. Užití slovní zásoby :Barvy Užití slovní zásoby :Číslovky 1-12 Svátek: Halloween Otázka: Co je to? Pokyny ve třídě, Užití slovní zásoby : názvy školních pomůcek Vyjádření žádosti a odpovědi Svátek: Vánoce Jednoduché otázky Užití slovní zásoby :Zařízení třídy Číslovky Získávání osobních dat Užití slovní zásoby :Názvy zvířat Otázka typu Is it a? Kladná a záporná odpověď Postavení přídavných jmen, pořádek slov ve větě OSV- Komunikace; např. nacvičení dialogu žádost odpověď.

7 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. Mgr. Kateřina Bušková Vyjádří svou náladu. Rozumí obsahu jednoduchého, krátkého mluveného textu( vyslovovaný pomalu a zřetelně) s vizuální oporou s dostatkem času pro porozumění. Vhodnými otázkami získá osobnostní údaje a zapíše je do předem připraveného formuláře. Jednoduchou formou představí ostatním členy své rodiny. Je seznámen se slavením Velikonoc v Anglii. Vyjádří vlastnictví nějaké věci. Jednoduchým způsobem vede konverzaci v obchodě s oblečením. Dokáže potřebnou otázku vytvořit i na otázku odpovědět. Rozlišuje herní a reálnou situaci. Přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná. Seznámí se s reáliemi anglicky mluvících Vyjádření nálady Pozdravy Užití slovní zásoby :Části obličeje Popis osoby Užití slovní zásoby :Členové rodiny Otázka: Kdo je to? Svátek Velikonoce Používá abecední slovník v učebnici. Užití slovní zásoby :Části těla Sloveso mít Slovesa pohybu Užití slovní zásoby :Oblečení Otázka: Čí je to? SV Sebepoznání a sebepojetí; např. popíše členy své rodiny.

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. Mgr. Kateřina Bušková Zvládne jednoduchou objednávku jídla. Dokáže vyjádřit svou libost a nelibost. Rozpozná témata a konflikty v situacích a příbězích, nahlíží na ně z pozic různých postav. Zabývá se důsledky jednání postav. Chápe gramatická pravidla tvorby nových slov. Seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících Užití slovní zásoby :V restauraci, názvy jídel Vyjádření mám rád/nemám rád Užití slovní zásoby :Divoká zvířata Množné číslo Člen neurčitý (a, an) Vazba There is /There are Např. Vánoce, Velikonoce, města, zvyky

9 JAZYK A JAZYKOVÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK 4. Mgr. Kateřina Bušková Rozumí jednoduchým pokynům a větám, reaguje na ně, dokáže vyjádřit svou libost či nelibost. Vyjmenuje názvy sportů, sdělí ostatním, jakým sportům se věnuje. Chápe význam slov v kontextu sdělení. Použije správné předložky místní, popíše dům či byt, ve kterém žije, nakreslí jeho plánek. Pojmenuje základní nemoci, dá radu, co má a nemá nemocný dělat, rozdělí jídlo na zdravé a nezdravé. Pracuje s pravidly hry a jejich variacemi. Dokáže vstoupit do role, v herní situaci přirozeně jedná. Zvládne jednoduchou konverzaci v obchodě, orientuje se v různém zboží a jeho množství. Zná základní synonyma a antonyma a dokáže je použít. Pozdravy Otázky k získání osobních údajů Vyjádření libosti a nelibosti Užití slovní zásoby :Hudební nástroje Užití slovní zásoby :Sporty Užití slovní zásoby :Volný čas Vyjádření schopnosti něco dělat (can) Orientace v prostoru (There is/there are) Předložky místní Užití slovní zásoby :Nábytek, místnosti Užití slovní zásoby :Popis domu, bytu Užití slovní zásoby :Zdraví a nemoci, lidské tělo Rozkazy (kladné a záporné) Užití slovní zásoby :Jídlo Užití slovní zásoby :Názvy budov a obchodů Popis místa ve městě Popis cesty Názvy měn, číslovky do 100 Vyjádření množství OSV- Komunikace; Např.: nakreslí plánek bytu a popíše jej.

10 JAZYK A JAZYKOVÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK 4. Mgr. Kateřina Bušková Zná rozdíly v psaní adres mezi ČR a VB. Sestaví krátký dopis a pohled z prázdnin. Popíše místo pobytu, napíše a přečte datum. Popíše činnosti lidí o prázdninách. Orientuje se v předpovědi počasí, zná a používá značky používané v předpovědních mapách. Zvládne počasí popsat. Vyhledává v textu potřebné informace, které dokáže dále samostatně zpracovat, Rozumí obsahu slov a vět, které jsou pronášeny zřetelně a týkající se probíraných témat( vizuální opora) a smyslu jednoduchých autentických materiálů (televizní program) a využívá je ve své práci. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám ve slyšeném textu se vztahem k osvojovaným tématům, dokáže sestavit dopis. Užití slovní zásoby :Popis lidských činností (přítomný čas průběhový) Napsání pohledu z prázdnin Datum, řadové číslovky Užití slovní zásoby :Počasí Recitace básniček Práce s mapou předpovědi počasí Důležitá města VB Otázky a odpovědi: Kolik je hodin? Různá vyjádření časových údajů Užití slovní zásoby :Škola, školní rozvrh a předměty Předložky časové používá dvojjazyčný slovník. Užití slovní zásoby :Televizní programy a kanály Otázka: What programmes do you like? a odpověď Užití slovní zásoby :Volný čas, zájmy Otázka: What do you do on? a odpověď Psaní dopisu Reálie VB VMEGS - Evropa a svět nás zajímá; Např.: napíše pozdrav z prázdnin ze zahraničí.

11 JAZYK A JAZYKOVÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK 4. Mgr. Kateřina Bušková Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Pojmenuje divoká zvířata a prostředí, ve kterých žijí, dokáže pohovořit o jejich stravě a zvycích. Zná názvy částí těla zvířat, zvíře podle obrázku popíše a podle popisu nakreslí, pohovoří s kamarádem o svém zvířátku. Pochopí příběh, příběh znovu převypráví. Pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků. Prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života s vizuální oporou. Seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících Užití slovní zásoby :Zvířata, jejich životní prostředí Užití slovní zásoby :Strava a zvyky zvířat Užití slovní zásoby :Popis zvířat, názvy částí těla Užití minulých časů (sloveso být a mít) Zahrání příběhu Svátky, tradice a zvyky ve VB spojené s význačnými dny a svátky Např. Vánoce, Velikonoce, města, zvyky OSV - Kooperace a kompetice; např: vytvoří plakát lidského těla s popisem. OSV - Kreativita; např: napíše blahopřání k narozeninám.

12 JAZYK A JAZYKOVÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK 5. Mgr. Kateřina Bušková Umí oslovit jiného člověka a reagovat na jeho otázky. Chápe gramatickou strukturu podstatných jmen a tvoření množného čísla. Dokáže vést jednoduchý telefonický hovor, zvládne nadiktovat své telefonní číslo. Zvládne jednoduchou orientaci v prostoru. Je schopen napsat krátkou pohlednici z dovolené, blahopřání. Dokáže sestavit ústní i písemné sdělení týkající se osobních údajů a volného času, vede konverzaci. Je seznámen s vánočními zvyky ve VB, volně převypráví vánoční zvyklosti, vyhledá na internetu požadované informace. Rozumí konverzaci vedené v obchodě, dokáže správně reagovat. Je schopen za pomoci textu v učebnici sestavit svůj školní rozvrh a podat informace o své škole. Fráze každodenní komunikace Číslovky Členy Množné číslo Užití slovní zásoby: Názvy zemí Předložky místní Přídavná jména Rozkaz Sloveso být Přivlastňovací zájmena Osobní informace Vánoce Práce se slovníkem. Ukazovací zájmena Užití slovní zásoby :V obchodě Sloveso mít Užití slovní zásoby :Škola OSV - Kreativita: např. napíše pohlednici či blahopřání. VMEGS - Jsme Evropané; např. respektuje pravidla práce ve skupině, vytvoří přehled vánočních zvyků.

13 JAZYK A JAZYKOVÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK 5. Mgr. Kateřina Bušková Užije novou slovní zásobu týkající se volného času a každodenních aktivit a využije znalost určování času. Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku Chápe význam modálních sloves, strukturu věty. Orientuje se v prostoru. Umí vyjádřit prostorové vztahy vhodným užitím předložek. Dokáže popsat svůj dům a jeho zařízení. Chápe rozdíly významů modálních sloves a umí je vhodně užít při komunikaci. Vede konverzaci v obchodě. Popíše člověka. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života s vizuální oporou. Seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících Určování času Přítomný čas Užití slovní zásoby :Činnosti během dne Užití slovní zásoby :Volný čas Modální sloveso can, must Předložky místa Užití slovní zásoby :Dům, byt Místa a budovy ve městě, druhy dopravních prostředků. Přítomný čas prostý a průběhový Užití slovní zásoby :Popis lidí Užití slovní zásoby :Oblečení Užití slovní zásoby :Povolání Např. Vánoce, Velikonoce, města, zvyky MKV- Kulturní diference; např. stručně charakterizuje rozdíly mezi bydlením v různých zemích.

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více