Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Jana Petrášová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. 104/2013 V Kloboukách u Brna, dne Mgr. Zdeněk Kachnáč, ředitel školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy Klobouky u Brna ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se od školního roku 2013/2014 snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 4 hodiny. Toto snížení hodin volitelných předmětů se netýká žáků, kteří ve školním roce 2013/14 již navštěvují 9. ročník ZŠ. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují od školního roku 2013/2014 vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 7. ročník. 3) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují od školního roku 2013/2014 vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 8. ročník. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, budou povinně vyučováni dalšímu cizímu jazyku, kterým je pro tuto skupinu ruský jazyk, který je odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Žáci, kteří se v předchozím školním roce učili německému jazyku jako volitelnému předmětu, pokračují v tomto cizím jazyce. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 1

2 6) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 7. ročník školní rok 2013/14, 8. ročník školní rok 2014/15, 9. ročník školní rok 2015/16 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Environmentální výchova 1 1 Mediální výchova 1 1 Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z českého jazyka 1 1 Celkem 4 4 Každý žák si musí vybrat jeden předmět. Otevřeny budou předměty podle zájmu žáků. UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS

3 HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Německý jazyk 2 2 Sportovní hry 1 1 Estetická výchova 1 1 Žáci vybírají tyto kombinace: dvě hodiny německého jazyka nebo jednu hodinu sportovních her a jednu hodinu estetické výchovy. 7) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA 1 1 DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY/ DALŠÍ CIZÍ JAZYK CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 PŘEDMĚTY Celkem Cvičení z českého jazyka a literatury Cvičení z matematiky Německý jazyk Sportovní hry Estetická výchova Environmentální výchova Mediální výchova Celkem 3

4 V sedmém ročníku si zvolili žáci kombinaci: buď dvě hodiny německého jazyka, nebo po jedné hodině mediální a environmentální výchovy a tuto kombinací mají až do 9. ročníku. V osmém ročníku si zvolili další předměty: buď cvičení z českého jazyka a matematiky v dotaci dvě hodiny týdně nebo sportovní hry s estetickou výchovou, také dvě hodiny týdně. Opět ve vybrané kombinaci pokračují až do 9. ročníku. 8) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: a) Je upraven vzdělávací obor Cizí jazyk Cizí jazyk (Anglický jazyk) Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Charakteristika výuky: Výuka Anglického jazyka má na 1. stupni činnostní charakter. Dovede žáky ke schopnosti komunikovat v angličtině na základní úrovni. V tomto období je důležité probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytvoření pozitivní vztahu k učení cizímu jazyku. Vyučovací hodiny musí být prostoupeny zajímavými a pro žáky poutavými činnostmi, hrami, písničkami a básničkami. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností dále na první seznámení s některými typickými jevy života, kultury zemí dané jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Ve vyučovací hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky a dialogů kladen důraz i na samostatnou a skupinovou práci žáků a práci se slovníkem. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk Předmět Anglický jazyk se vyučuje na naší škole jako samostatný předmět od 3. do 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka Anglického jazyka probíhá v kmenových třídách a jazykových učebnách. Při výuce jsou využívány interaktivní učebnice. Anglický jazyk je zaměřen na: - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a práce s nimi - získávání základů pro další vzdělávání 4

5 Metody a formy práce v tomto předmětu jsou frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, četba, reprodukce textu, samostatná práce, hry, soutěže, recitace, zpěv a vypracovávání projektů. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na čtení s porozuměním (žák si umí plánovat činnost), vyhledávání informací, práci s textem, třídění informací a rozlišovaní podstatného a nepodstatného (myšlenková mapa, skládankové čtení) - vedeme žáky k sebehodnocení - využíváme samostatné práce a organizování akcí s využitím nápadů a tvořivosti žáků - zapojujeme žáky do projektů, soutěží a olympiád (každý podle svých schopností) - zadáváme zajímavé domácí práce (praktické činnosti a dovednosti, práce s textem, doplňovačky) - zajistíme vhodné podmínky pro učení (klid, pomůcky, literatura, internet) - snažíme se vytvářet takové situace, při kterých žáci zažijí úspěch (ocenění úspěchů, pochvala, motivace k další práci) Kompetence k řešení problému - učíme starší žáky pojmenovat problém, např. problém s ústním nebo písemným vyjadřováním (možno využít situační hry, poznat příčinu problému prostřednictvím prožitkové pedagogiky) - vytváříme problémové situace z praktického života a snažíme se o jejich praktické řešení (situační hry, myšlenková mapa, metody vedoucí k aktivitě, dramatizace) - využíváme různých zdrojů při vyhledávání informací pro řešení problémů (knihovna, pobytový zájezd, moderní technika), tzn. vědět, kde najít pomoc při řešení konkrétních problémů - zapojujeme celý kolektiv při řešení problému (skupinová práce, vysvětlení problému spolužákům) - využíváme školní zpravodaj (prezentace nápadů a výsledků práce) Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními (komunitní kruh, diskuze) - podporujeme přátelské vztahy mezi třídami i jinými školami (soutěže) - spolupráce 1. a 2. stupně, příprava aktivit pro mladší spolužáky - podporujeme a vedeme žáky k vlastní četbě (rozšíření slovní zásoby) - seznamujeme s pravidly komunikace, navozujeme a procvičujeme konkrétní životní situace - vedeme žáky k tomu, aby se nebáli komunikovat v cizím jazyce, uměli se domluvit i neverbálně (dramatizace, mluvní cvičení) Kompetence sociální a personální - používáme skupinovou práci žáků (vedeme žáky k vzájemné toleranci, vstřícnosti, schopnosti komunikovat, naslouchat druhému, řešit problémy, konflikty), střídání rolí ve skupině - učíme žáky si stanovit pravidla chování a respektovat je (chování k sobě navzájem i k dospělým, vzájemně si pomáhat) - učíme žáky vhodným způsobům vyjádřit odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve skupině (diskuze) - rozvíjíme v dětech zdravé sebevědomí, mít rád sám sebe - vedeme žáky k zodpovědnému chování ke svým povinnostem (domácí úkoly) 5

6 - vedeme žáky k toleranci rasové, národnostní, náboženské rozdíly (skupinová práce, komunitní kruh) - sociální kompetence naplňujeme i při pobytových programech, při projektovém vyučování Kompetence občanské - žáci si sami stanovují pravidla chování v třídním kolektivu - učíme žáky orientovat se ve společenském dění (sledovat tisk, média) - učíme žáky zodpovědnosti, samostatnosti, být flexibilní (samostatná práce, skupinová práce) - vedeme žáky k toleranci k různým kulturám, národům, rasám (diskuze) Kompetence pracovní - vedeme žáky k samostatnosti plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, úklid pracovního místa (samostatná práce, skupinová práce, sebehodnocení) - vychováváme k bezpečnosti, hygieně, zručnosti, sebeobslužnosti, klademe důraz na dělbu práce v kolektivu (prezentace) - prezentujeme projekty (webové stránky, na veřejnosti) - využíváme názorných ukázek, tvorby pomůcek - vhodně motivujeme k práci (smysl práce, pocit z dobře vykonané práce) Vzdělávací obsah předmětu Cizí jazyk (Anglický jazyk) 1. stupeň Očekávané výstupy žák: Řečové dovednosti -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně -zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Učivo Ročník Průřezová témata -pozdravy a rozloučení, představování se -vyjádření souhlasu a nesouhlasu -reakce na pokyny -výrazy používané při výuce -slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí je používat v komunikačních situacích, jednoduchý obrázkový slovník (čísla 1-10, předměty ve třídě, členové rodiny, barvy, hračky, zvířata, jídlo, obličej, oblečení, předměty VMEGS (Objevujeme Evropu a svět) (rozvoj dovedností pro spolupráci) Standardy žák: 6

7 - rozumí obsahu jednoduchého, krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého a krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu doma, přídavná jména k popisu osob) -slovní zásoba z tematických okruhů (domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, dopravní prostředky, oblékání, zvířata) -chápání slov v kontextu (čtení komiksového příběhu) -zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky -poslech komiksového příběhu s vizuální oporou - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (vyhledává daná slova z nabídky, přiřazuje je k obrázkům) -mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, přepis a opis slov a krátkých vět -poslouchá číselné řady -poslechem identifikuje určené lidi -poslouchá a reaguje na zadané instrukce -poslech komiksu s vizuální oporou -slovní zásoba tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční , 5. 4., 5. VMEGS (utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti) - krátké a jednoduché otázky související s osvojovanými tématy (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) -rozpoznání známých slova a slovních spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) -porozumění významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům 7

8 - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda -poslech komiksových příběhů a krátkých textů postavených na známé slovní zásobě 4., 5. -ovládá pravidla komunikace v běžných, každodenních situacích, zeptá se na jména jiných lidí a představí jiné lidi, mluví o věku, o jiných lidech, o vlastnictví, o schopnostech, o školním rozvrhu apod.; pojmenuje bravy, předměty, popíše místo, situaci a tvary, počasí, zvířata, město apod. -rozhovory o sobě, rodině, zvířatech atd. -vyžádá si informaci -seznámí ostatní se svým denním režimem -v rozhovorech odpovídá na otázky, které se týkají jeho, rodiny, školy, denního režimu, místa, kde žije, volného času atd. 4., 5. 4., 5. 4., 5. (rozvoj dobrých mezilidských vztahů, rozvoj základních dovedností dobré komunikace) -porozumění smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům -zachycení konkrétní informace v krátkém jednoduchém poslechovém textu -porozumění tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu -používání základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech -zapojení se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, podání konkrétní informace o sobě a dalších a osobách, zvířatech, předmětech, činnostech, dotazy na podobné informace -představení se, věk, bydliště, činnosti, rád/nerad -informace o členech rodiny, kamarádech a spolužácích -popis skutečnosti, se kterými se žák běžně setká -reakce na otázky týkající se samotného žáka, členů jeho rodiny a kamarádů -odpovědi na otázky a poskytnutí konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) -dotazy na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) 8

9 Čtení s porozuměním -vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -čtení krátkých, jednoduchých textů k osvojovaným tématům, vyhledávání informací, odpovědi na otázky -četba komiksového příběhu na pokračování 4., 5. -vyhledání konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -na základě četby a odpovědí na jednoduché otázky prokáže, že rozumí jednoduchým, krátkým textům z běžného života 4., 5. -rozpoznání známých slov a slovních spojení (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém textu z běžného života -porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, vztahující se k tématům z běžného života (vizuální opora) -porozumění tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného života a je podpořen obrazem Psaní -napíše krátký text; s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života -psaní slovíček známé slovní zásoby, krátkých vět -psaní o oblíbených jídlech, průzkum ve třídě a zobrazení výsledků na kruhovém grafu -psaní pozvánky, krátkého u, školního rozvrhu 4., 5. -psaní jednoduchých slovních spojení a vět (představení se, uvedení věku, bydliště, činnosti, rád/nerad atd.) -psaní jednoduchých slovních spojení a vět (členové rodiny, kamarádi, spolužáci věk, bydliště, činnosti, rádi /neradi, atd.) -sestavení krátkého pozdravu, dotazu či vzkazu (jak se mám, kde jsem, co dělám umět použít oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) - vyplní osobní údaje do formuláře -vzájemné dotazování (průzkum), doplňování informací v krátkých formulářích 4., 5. MV (tvorba mediálního sdělení) -doplnění informací číselné i nečíselné povahy týkající se osoby žáka, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 9

10 předmětů, kterého bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává ročník konkretizace učiva 3.ročník - pozdravy, instrukce - představování se - čísla předměty ve třídě - členové rodiny - barvy, hračky - přídavná jména - zvířata, jídlo - obličej, oblečení - věci doma - svátky Halloween, Vánoce, Velikonoce 4. ročník - pozdravy, představování se, spelování - příkazy, věci ve třídě - čísla 1-12, telefonní čísla - jídlo, každodenní potřeby, hračky - barvy - části těla - členové rodiny - zvířata, oblečení - místa ve městě - čas, geometrické tvary - svátky Vánoce, Velikonoce - reálie Já a škola, Narozeniny, Moje rodina, Domácí mazlíčci, Moje město: Londýn 10

11 5. ročník - zvířata, domácí mazlíčci - místa ve městě - čísla 13-20, jídlo, obaly - volný čas - počasí, dny v týdnu, měsíce, datum, řadové číslovky - volný čas, sporty - příkazy - minulý čas slovesa být - přítomné časy v angličtině - svátky Vánoce, Velikonoce, Bonfire Night, Pancake Day - reálie národní britská jídla, prázdniny, svátky, Canada, týden ve škole, anglicky mluvící země 2. stupeň Očekávané výstupy žák: Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Učivo Ročník Průřezová témata -poslechy rozhovorů (telefonní čísla, narozeniny, popis osob a obrázků, denní a školní rozvrh, činnosti lidí, cestování, město, škola, příběhy, sporty, jídlo, nakupování) -pozdravy a představování, popis osob a obrázků, poslechy jednoduchých rozhovorů a plnění úkolů k nim, na nichž prokáže porozumění obsahu Standardy žák: -zachycení konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o MuV osobách, prostředí, v němž (kulturní žák žije, každodenních diference, činností a potřebách, etnický původ) způsobu života), které se vztahují k osvojovaným tématům -porozumění tématu /obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného MuV jednou či více osobami, (kulturní který se vztahuje diference, k osvojovaným tématům etnický původ) (vybrat, přiřadit, ukázat, doplnit znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 11

12 Mluvení - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech -vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení s porozuměním - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -rozhovory o čase, městě, věcech kolem nás, nakupování, o prázdninách, roce (dny, měsíce), ročních obdobích, o budoucích plánech -rozhovory na témata rodina, škola, volný čas -samostatné promluvy o sobě, prostředí, v němž žije, rodině -popisy událostí z vlastního života s využitím různých gramatických časů -čtení krátkých textů o škole, denní rutině, domě, lidských aktivitách, narozeninách, návštěvě restaurace, prázdninách, budoucích zapojení se do krátkého jasně strukturovaného rozhovoru: 1. žák, další osoby, prostředí, v němž žák žije, každodenní činnosti a potřeby, způsob života apod. 2. pozvání a reakce na (sebepoznání a pozvání sebepojetí, 3. co budu dělat, kam půjdu poznávání lidí) a reakce na podobné výpovědi 4. co se mi líbí/nelíbí, co si přeji/nepřeji 5. poskytování a zjišťování informací o běžných každodenních situacích (nakupování, kolik co stojí, cestování apod.) MuV (kulturní diference, lidské vztahy) -rozhovory na osvojená témata (podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou -popis sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeb a způsobu života -vyprávění jednoduchého příběhu jako sledu jednotlivých událostí -popis události za použití vět řazených za sebou nebo propojených spojkami či příslovci -popis vlastních plánů za použití vět řazených za sebou nebo propojených spojkami či příslovci -vyhledání informací číselné i nečíselné povahy (sebepoznání a v jednoduchém textu sebepojetí, vztahujícímu se k tématům, poznávání lidí) se kterými se žák běžně setkává ve svém životě 12

13 - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení plánech, přátelích -čtení krátkých pohádek -čtení o Británii -na základě přečtených textů vyhledá informace, porozumí významu neznámých slov -zjišťování a zapisování informací týkajících se žáka, jeho rodiny, kamarádů, předmětů nebo činností -popíše sebe, kamarády, členy rodiny, píše o svých volnočasových aktivitách -odpovídá písemně na jednoduché otázky a sdělení (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace) MuV (kulturní diference, multikulturalita) (komunikace, mezilidské vztahy) -porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu -odvození významu neznámých slov z kontextu -porozumění označením a nápisům na veřejných místech (orientace, upozornění, varování, zákaz, časové údaje) -zápis informací, které se týkají osoby žáka, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností -sestavit/napsat krátký jednoduchý popis (sebe, dalších osob, prostředí apod.) -napsat jednoduchý text (poděkování, pozvání, prosba, omluva) -napsat jednoduchý text jako sled událostí -popsat vlastní plány -odpovědět písemně na krátké sdělení či otázky ročník konkretizace učiva 6. ročník - opakování slovní zásoby z předchozích ročníků - prohlubování komunikačních dovedností upevňování a prohlubování znalostí gramatiky: - větné členy, množné číslo podstatných jmen, vazba There is/there are - sloveso být, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací s 13

14 - sloveso mít, přídavná jména - určování času, předložky času, Přítomný čas prostý - předložky místa, vazba There is/there are, Can/can t - popisování osob, Přítomný čas průběhový, otázka Kolik to stojí? - English across the curricullum: Maths: sums, Geography: the world, Science: we are animals too, Music: musical instruments, History: place names, Art: describing people - Culture: Names and titles, What s our address?, School in England and Wales, Sport, British houses, People (učebnice Project 1, třetí edice) 7. ročník - opakování učiva 6. ročníku -řadové číslovky, datum, měsíce v roce - denní rutina Přítomný čas prostý, Wh- otázky - výslovnost - Přítomný čas průběhový - Přítomný čas prostý v Přítomný čas průběhový - pravidelná a nepravidelná slovesa, Minulý čas prostý -počitatelná a nepočitatelná podst. jm. - stupňování přídavných jmen - English across the curricullum: Science/Maths, Biology, History, Geography - Culture: Typical year in Britain, Animals, British Holidays, Meel times, The USA 8. ročník - opakování učiva 7. ročníku - zábava kina, divadla, typy televizních programů a filmů (prohlubování vzájemné komunikace) - going to - přídavná jména, tvoření příslovcí - Minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa 14

15 - konverzace o rodině, o sobě, o minulém víkendu - Budoucí čas s will/won t - will pro rozhodnutí, předpověď, nabídku - konverzace budoucnosti, předpovědi - Minulý čas průběhový - konverzace dům, pokoje v domě, vybavení domu - English across the curricullum: History/Art, Biology migration, Science The solar system, Geography Time zones - Culture: The British Cinema, Families, Transport, Britain 9. ročník - opakování učiva 8. ročníku - významná místa ve městě užití určitého členu - určitý/neurčitý člen - everybody, somebody, everything. something... - konverzace Londýn - Předpřítomný čas (ever, never, just) - konverzace úspěchy - příkazy should/must - frázová slovesa - konverzace problémy a rady, školní pravidla - shrnutí, upevňování, procvičování učiva angličtiny - English across the curricullum: History the plague, Music melody and rhythm, Health eyes -Culture: New York, Heroes in Britain, Emergency services 15

16 b) Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci volí povinně další cizí jazyk a vybírají z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk. Výuka bude probíhat následujícím způsobem: 7. ročník školní rok 2013/14, 8. ročník školní rok 2014/15, 9. ročník školní rok 2015/16 Další cizí jazyk (Německý jazyk) Charakteristika a cíle Vyučovací předmět poskytuje základní předpoklad pro komunikaci žáků v rámci německy mluvících zemí. Jeho osvojování pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byly schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí porozumět rovněž čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni předpokládá se dosažení jazykové úrovně A1. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hodiny probíhají zábavnou formou, zaměřují se především na rozvoj mluvení a poslechu, ale také čtení a psaní. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na pozitivní vztah žáka k cizímu jazyku - používáme vhodné učební pomůcky (hry, slovníky, přehledy gramatiky, časopisy) - předkládáme dostatek informačních zdrojů - věnujeme se vedení žáků k autokorekci chyb - Kompetence k řešení problému - vedeme žáky ke korigování chybných řešení problémů - žáci jsou vedeni k samostatnému získávání informací z různých zdrojů - předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů v různých situacích Kompetence komunikativní - zařazujeme rozhovory na dané téma - vedeme žáky ke kultivovanému projevu - vedeme žáky ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného jazykového prostředí 16

17 Kompetence sociální a personální - zařazujeme práci ve skupině - klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu - vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky - uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s poruchami učení Kompetence občanské - respektujeme věkové, sociální a etické zvláštnosti žáka - vedeme žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti Kompetence pracovní - rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů - kontrolujeme samostatné práce žáků Počet vyučovacích jednotek 7. ročník 8. ročník 9. ročník Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk 2. stupeň Očekávané výstupy žák: Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Učivo Ročník Průřezová témata -pozdravy a rozloučení, představování se -vyjádření souhlasu a nesouhlasu -reakce na pokyny -výrazy používané při výuce -zvuková podoba slova, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov -porozumění slovům a jednoduchým větám, dokáže na jednoduchých úkolech k textu (vyber, přiřaď, doplň) -poslouchá krátké texty a odpovídáním na otázky a plněním úkolů k textu dokáže, že rozumí vyslechnutým informacím Mluvení -zapojí se do jednoduchých rozhovorů

18 - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat k tematickým okruhům (domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušné jazykové oblasti -představí se, promluví o rodině, o bydlišti, o zvířatech, o jídle, o škole, o denním režimu -vede jednoduché rozhovory o sobě, rodině, škole, volném času -chápe jednoduché pokyny a informace ke cvičením -na základě znalosti slov k tematickým okruhům chápe význam textu -čte krátké, jednoduché texty s vizuální oporou, vyhledává informace vyplní jednoduchý formulář projekty o sobě, rodině, škole volném času a dalších tématech stručně reaguje na -rozvíjí používání gramatických jevů (rozvoj schopnosti poznávání) (sebepoznání a sebepojetí) MuV (kulturní diference) VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) 18

19 jednoduché písemné sdělení k realizaci komunikačního záměru ročník konkretizace učiva 7. ročník Ahoj! - Jak se jmenuješ? Jmenuji se..., Kolik je ti let? Je mi... - čísla , 2., 3. os., číslo jednotné, množné - slovesa jmenovat se, být - otázky Kdo?, Kolik?, Co? To je moje rodina - To je můj otec (matka, sestra...). - určitý člen - předložka od - přivlastňovací zájmena Máš sourozence? - Ano, já mám bratra/sestru., Ne, nemám žádné. - telefonní číslo, čísla přítomný čas slovesa mít - vykání Kde bydlíte? - Kde bydlíš? V Praze (Brně...). - Jaká je tvoje adresa/ ová adresa? - sdělování osobních údajů - slovesa být, bydlet, jmenovat se - otázky ano/ne, Kdo?, Jak?, Kde? - předložky v, u 19

20 Dům rodiny Weigelovy - komunikace o místnostech v domě - přídavná jména - určitý a neurčitý člen - negace ne, žádný Návštěva - Jak se máš/máte?..., komunikace s návštěvou - formy slovesa chtít - přivlastňovací zájmena Mautzi, naše kočka - komunikace o domácích zvířatech - slovesa mít/mít rád - neurčitý člen a jeho negace Opakování učiva bude zařazováno průběžně po každém modulu. 8. ročník - opakování učiva 7. ročníku Sousedé rodiny Weiglovy - Odkud pocházíš? otázky na zemi původu a jazyky, kterými se zde mluví. - sloveso mluvit - otázka: Odkud? - předložky: z, z (ženský rod) Co jíš o přestávce? - Co jíš a piješ o přestávce? - otázky na jídlo a pití - Kolik stojí...? - Slovesa chtít, jíst, vzít si - negace neurčitého členu žádné, žádná, žádný Moje školní potřeby 20

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Učební osnovy. Charakteristika předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více