Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Jana Petrášová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. 104/2013 V Kloboukách u Brna, dne Mgr. Zdeněk Kachnáč, ředitel školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy Klobouky u Brna ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se od školního roku 2013/2014 snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 4 hodiny. Toto snížení hodin volitelných předmětů se netýká žáků, kteří ve školním roce 2013/14 již navštěvují 9. ročník ZŠ. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují od školního roku 2013/2014 vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 7. ročník. 3) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují od školního roku 2013/2014 vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 8. ročník. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, budou povinně vyučováni dalšímu cizímu jazyku, kterým je pro tuto skupinu ruský jazyk, který je odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Žáci, kteří se v předchozím školním roce učili německému jazyku jako volitelnému předmětu, pokračují v tomto cizím jazyce. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 1

2 6) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 7. ročník školní rok 2013/14, 8. ročník školní rok 2014/15, 9. ročník školní rok 2015/16 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Environmentální výchova 1 1 Mediální výchova 1 1 Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z českého jazyka 1 1 Celkem 4 4 Každý žák si musí vybrat jeden předmět. Otevřeny budou předměty podle zájmu žáků. UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS

3 HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Německý jazyk 2 2 Sportovní hry 1 1 Estetická výchova 1 1 Žáci vybírají tyto kombinace: dvě hodiny německého jazyka nebo jednu hodinu sportovních her a jednu hodinu estetické výchovy. 7) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA 1 1 DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY/ DALŠÍ CIZÍ JAZYK CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 PŘEDMĚTY Celkem Cvičení z českého jazyka a literatury Cvičení z matematiky Německý jazyk Sportovní hry Estetická výchova Environmentální výchova Mediální výchova Celkem 3

4 V sedmém ročníku si zvolili žáci kombinaci: buď dvě hodiny německého jazyka, nebo po jedné hodině mediální a environmentální výchovy a tuto kombinací mají až do 9. ročníku. V osmém ročníku si zvolili další předměty: buď cvičení z českého jazyka a matematiky v dotaci dvě hodiny týdně nebo sportovní hry s estetickou výchovou, také dvě hodiny týdně. Opět ve vybrané kombinaci pokračují až do 9. ročníku. 8) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: a) Je upraven vzdělávací obor Cizí jazyk Cizí jazyk (Anglický jazyk) Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Charakteristika výuky: Výuka Anglického jazyka má na 1. stupni činnostní charakter. Dovede žáky ke schopnosti komunikovat v angličtině na základní úrovni. V tomto období je důležité probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytvoření pozitivní vztahu k učení cizímu jazyku. Vyučovací hodiny musí být prostoupeny zajímavými a pro žáky poutavými činnostmi, hrami, písničkami a básničkami. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností dále na první seznámení s některými typickými jevy života, kultury zemí dané jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Ve vyučovací hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky a dialogů kladen důraz i na samostatnou a skupinovou práci žáků a práci se slovníkem. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk Předmět Anglický jazyk se vyučuje na naší škole jako samostatný předmět od 3. do 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka Anglického jazyka probíhá v kmenových třídách a jazykových učebnách. Při výuce jsou využívány interaktivní učebnice. Anglický jazyk je zaměřen na: - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a práce s nimi - získávání základů pro další vzdělávání 4

5 Metody a formy práce v tomto předmětu jsou frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, četba, reprodukce textu, samostatná práce, hry, soutěže, recitace, zpěv a vypracovávání projektů. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na čtení s porozuměním (žák si umí plánovat činnost), vyhledávání informací, práci s textem, třídění informací a rozlišovaní podstatného a nepodstatného (myšlenková mapa, skládankové čtení) - vedeme žáky k sebehodnocení - využíváme samostatné práce a organizování akcí s využitím nápadů a tvořivosti žáků - zapojujeme žáky do projektů, soutěží a olympiád (každý podle svých schopností) - zadáváme zajímavé domácí práce (praktické činnosti a dovednosti, práce s textem, doplňovačky) - zajistíme vhodné podmínky pro učení (klid, pomůcky, literatura, internet) - snažíme se vytvářet takové situace, při kterých žáci zažijí úspěch (ocenění úspěchů, pochvala, motivace k další práci) Kompetence k řešení problému - učíme starší žáky pojmenovat problém, např. problém s ústním nebo písemným vyjadřováním (možno využít situační hry, poznat příčinu problému prostřednictvím prožitkové pedagogiky) - vytváříme problémové situace z praktického života a snažíme se o jejich praktické řešení (situační hry, myšlenková mapa, metody vedoucí k aktivitě, dramatizace) - využíváme různých zdrojů při vyhledávání informací pro řešení problémů (knihovna, pobytový zájezd, moderní technika), tzn. vědět, kde najít pomoc při řešení konkrétních problémů - zapojujeme celý kolektiv při řešení problému (skupinová práce, vysvětlení problému spolužákům) - využíváme školní zpravodaj (prezentace nápadů a výsledků práce) Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními (komunitní kruh, diskuze) - podporujeme přátelské vztahy mezi třídami i jinými školami (soutěže) - spolupráce 1. a 2. stupně, příprava aktivit pro mladší spolužáky - podporujeme a vedeme žáky k vlastní četbě (rozšíření slovní zásoby) - seznamujeme s pravidly komunikace, navozujeme a procvičujeme konkrétní životní situace - vedeme žáky k tomu, aby se nebáli komunikovat v cizím jazyce, uměli se domluvit i neverbálně (dramatizace, mluvní cvičení) Kompetence sociální a personální - používáme skupinovou práci žáků (vedeme žáky k vzájemné toleranci, vstřícnosti, schopnosti komunikovat, naslouchat druhému, řešit problémy, konflikty), střídání rolí ve skupině - učíme žáky si stanovit pravidla chování a respektovat je (chování k sobě navzájem i k dospělým, vzájemně si pomáhat) - učíme žáky vhodným způsobům vyjádřit odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve skupině (diskuze) - rozvíjíme v dětech zdravé sebevědomí, mít rád sám sebe - vedeme žáky k zodpovědnému chování ke svým povinnostem (domácí úkoly) 5

6 - vedeme žáky k toleranci rasové, národnostní, náboženské rozdíly (skupinová práce, komunitní kruh) - sociální kompetence naplňujeme i při pobytových programech, při projektovém vyučování Kompetence občanské - žáci si sami stanovují pravidla chování v třídním kolektivu - učíme žáky orientovat se ve společenském dění (sledovat tisk, média) - učíme žáky zodpovědnosti, samostatnosti, být flexibilní (samostatná práce, skupinová práce) - vedeme žáky k toleranci k různým kulturám, národům, rasám (diskuze) Kompetence pracovní - vedeme žáky k samostatnosti plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, úklid pracovního místa (samostatná práce, skupinová práce, sebehodnocení) - vychováváme k bezpečnosti, hygieně, zručnosti, sebeobslužnosti, klademe důraz na dělbu práce v kolektivu (prezentace) - prezentujeme projekty (webové stránky, na veřejnosti) - využíváme názorných ukázek, tvorby pomůcek - vhodně motivujeme k práci (smysl práce, pocit z dobře vykonané práce) Vzdělávací obsah předmětu Cizí jazyk (Anglický jazyk) 1. stupeň Očekávané výstupy žák: Řečové dovednosti -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně -zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Učivo Ročník Průřezová témata -pozdravy a rozloučení, představování se -vyjádření souhlasu a nesouhlasu -reakce na pokyny -výrazy používané při výuce -slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí je používat v komunikačních situacích, jednoduchý obrázkový slovník (čísla 1-10, předměty ve třídě, členové rodiny, barvy, hračky, zvířata, jídlo, obličej, oblečení, předměty VMEGS (Objevujeme Evropu a svět) (rozvoj dovedností pro spolupráci) Standardy žák: 6

7 - rozumí obsahu jednoduchého, krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého a krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu doma, přídavná jména k popisu osob) -slovní zásoba z tematických okruhů (domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, dopravní prostředky, oblékání, zvířata) -chápání slov v kontextu (čtení komiksového příběhu) -zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky -poslech komiksového příběhu s vizuální oporou - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (vyhledává daná slova z nabídky, přiřazuje je k obrázkům) -mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, přepis a opis slov a krátkých vět -poslouchá číselné řady -poslechem identifikuje určené lidi -poslouchá a reaguje na zadané instrukce -poslech komiksu s vizuální oporou -slovní zásoba tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční , 5. 4., 5. VMEGS (utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti) - krátké a jednoduché otázky související s osvojovanými tématy (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) -rozpoznání známých slova a slovních spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) -porozumění významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům 7

8 - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda -poslech komiksových příběhů a krátkých textů postavených na známé slovní zásobě 4., 5. -ovládá pravidla komunikace v běžných, každodenních situacích, zeptá se na jména jiných lidí a představí jiné lidi, mluví o věku, o jiných lidech, o vlastnictví, o schopnostech, o školním rozvrhu apod.; pojmenuje bravy, předměty, popíše místo, situaci a tvary, počasí, zvířata, město apod. -rozhovory o sobě, rodině, zvířatech atd. -vyžádá si informaci -seznámí ostatní se svým denním režimem -v rozhovorech odpovídá na otázky, které se týkají jeho, rodiny, školy, denního režimu, místa, kde žije, volného času atd. 4., 5. 4., 5. 4., 5. (rozvoj dobrých mezilidských vztahů, rozvoj základních dovedností dobré komunikace) -porozumění smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům -zachycení konkrétní informace v krátkém jednoduchém poslechovém textu -porozumění tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu -používání základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech -zapojení se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, podání konkrétní informace o sobě a dalších a osobách, zvířatech, předmětech, činnostech, dotazy na podobné informace -představení se, věk, bydliště, činnosti, rád/nerad -informace o členech rodiny, kamarádech a spolužácích -popis skutečnosti, se kterými se žák běžně setká -reakce na otázky týkající se samotného žáka, členů jeho rodiny a kamarádů -odpovědi na otázky a poskytnutí konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) -dotazy na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) 8

9 Čtení s porozuměním -vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -čtení krátkých, jednoduchých textů k osvojovaným tématům, vyhledávání informací, odpovědi na otázky -četba komiksového příběhu na pokračování 4., 5. -vyhledání konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -na základě četby a odpovědí na jednoduché otázky prokáže, že rozumí jednoduchým, krátkým textům z běžného života 4., 5. -rozpoznání známých slov a slovních spojení (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém textu z běžného života -porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, vztahující se k tématům z běžného života (vizuální opora) -porozumění tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného života a je podpořen obrazem Psaní -napíše krátký text; s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života -psaní slovíček známé slovní zásoby, krátkých vět -psaní o oblíbených jídlech, průzkum ve třídě a zobrazení výsledků na kruhovém grafu -psaní pozvánky, krátkého u, školního rozvrhu 4., 5. -psaní jednoduchých slovních spojení a vět (představení se, uvedení věku, bydliště, činnosti, rád/nerad atd.) -psaní jednoduchých slovních spojení a vět (členové rodiny, kamarádi, spolužáci věk, bydliště, činnosti, rádi /neradi, atd.) -sestavení krátkého pozdravu, dotazu či vzkazu (jak se mám, kde jsem, co dělám umět použít oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) - vyplní osobní údaje do formuláře -vzájemné dotazování (průzkum), doplňování informací v krátkých formulářích 4., 5. MV (tvorba mediálního sdělení) -doplnění informací číselné i nečíselné povahy týkající se osoby žáka, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 9

10 předmětů, kterého bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává ročník konkretizace učiva 3.ročník - pozdravy, instrukce - představování se - čísla předměty ve třídě - členové rodiny - barvy, hračky - přídavná jména - zvířata, jídlo - obličej, oblečení - věci doma - svátky Halloween, Vánoce, Velikonoce 4. ročník - pozdravy, představování se, spelování - příkazy, věci ve třídě - čísla 1-12, telefonní čísla - jídlo, každodenní potřeby, hračky - barvy - části těla - členové rodiny - zvířata, oblečení - místa ve městě - čas, geometrické tvary - svátky Vánoce, Velikonoce - reálie Já a škola, Narozeniny, Moje rodina, Domácí mazlíčci, Moje město: Londýn 10

11 5. ročník - zvířata, domácí mazlíčci - místa ve městě - čísla 13-20, jídlo, obaly - volný čas - počasí, dny v týdnu, měsíce, datum, řadové číslovky - volný čas, sporty - příkazy - minulý čas slovesa být - přítomné časy v angličtině - svátky Vánoce, Velikonoce, Bonfire Night, Pancake Day - reálie národní britská jídla, prázdniny, svátky, Canada, týden ve škole, anglicky mluvící země 2. stupeň Očekávané výstupy žák: Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Učivo Ročník Průřezová témata -poslechy rozhovorů (telefonní čísla, narozeniny, popis osob a obrázků, denní a školní rozvrh, činnosti lidí, cestování, město, škola, příběhy, sporty, jídlo, nakupování) -pozdravy a představování, popis osob a obrázků, poslechy jednoduchých rozhovorů a plnění úkolů k nim, na nichž prokáže porozumění obsahu Standardy žák: -zachycení konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o MuV osobách, prostředí, v němž (kulturní žák žije, každodenních diference, činností a potřebách, etnický původ) způsobu života), které se vztahují k osvojovaným tématům -porozumění tématu /obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného MuV jednou či více osobami, (kulturní který se vztahuje diference, k osvojovaným tématům etnický původ) (vybrat, přiřadit, ukázat, doplnit znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 11

12 Mluvení - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech -vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení s porozuměním - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -rozhovory o čase, městě, věcech kolem nás, nakupování, o prázdninách, roce (dny, měsíce), ročních obdobích, o budoucích plánech -rozhovory na témata rodina, škola, volný čas -samostatné promluvy o sobě, prostředí, v němž žije, rodině -popisy událostí z vlastního života s využitím různých gramatických časů -čtení krátkých textů o škole, denní rutině, domě, lidských aktivitách, narozeninách, návštěvě restaurace, prázdninách, budoucích zapojení se do krátkého jasně strukturovaného rozhovoru: 1. žák, další osoby, prostředí, v němž žák žije, každodenní činnosti a potřeby, způsob života apod. 2. pozvání a reakce na (sebepoznání a pozvání sebepojetí, 3. co budu dělat, kam půjdu poznávání lidí) a reakce na podobné výpovědi 4. co se mi líbí/nelíbí, co si přeji/nepřeji 5. poskytování a zjišťování informací o běžných každodenních situacích (nakupování, kolik co stojí, cestování apod.) MuV (kulturní diference, lidské vztahy) -rozhovory na osvojená témata (podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou -popis sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeb a způsobu života -vyprávění jednoduchého příběhu jako sledu jednotlivých událostí -popis události za použití vět řazených za sebou nebo propojených spojkami či příslovci -popis vlastních plánů za použití vět řazených za sebou nebo propojených spojkami či příslovci -vyhledání informací číselné i nečíselné povahy (sebepoznání a v jednoduchém textu sebepojetí, vztahujícímu se k tématům, poznávání lidí) se kterými se žák běžně setkává ve svém životě 12

13 - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení plánech, přátelích -čtení krátkých pohádek -čtení o Británii -na základě přečtených textů vyhledá informace, porozumí významu neznámých slov -zjišťování a zapisování informací týkajících se žáka, jeho rodiny, kamarádů, předmětů nebo činností -popíše sebe, kamarády, členy rodiny, píše o svých volnočasových aktivitách -odpovídá písemně na jednoduché otázky a sdělení (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace) MuV (kulturní diference, multikulturalita) (komunikace, mezilidské vztahy) -porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu -odvození významu neznámých slov z kontextu -porozumění označením a nápisům na veřejných místech (orientace, upozornění, varování, zákaz, časové údaje) -zápis informací, které se týkají osoby žáka, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností -sestavit/napsat krátký jednoduchý popis (sebe, dalších osob, prostředí apod.) -napsat jednoduchý text (poděkování, pozvání, prosba, omluva) -napsat jednoduchý text jako sled událostí -popsat vlastní plány -odpovědět písemně na krátké sdělení či otázky ročník konkretizace učiva 6. ročník - opakování slovní zásoby z předchozích ročníků - prohlubování komunikačních dovedností upevňování a prohlubování znalostí gramatiky: - větné členy, množné číslo podstatných jmen, vazba There is/there are - sloveso být, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací s 13

14 - sloveso mít, přídavná jména - určování času, předložky času, Přítomný čas prostý - předložky místa, vazba There is/there are, Can/can t - popisování osob, Přítomný čas průběhový, otázka Kolik to stojí? - English across the curricullum: Maths: sums, Geography: the world, Science: we are animals too, Music: musical instruments, History: place names, Art: describing people - Culture: Names and titles, What s our address?, School in England and Wales, Sport, British houses, People (učebnice Project 1, třetí edice) 7. ročník - opakování učiva 6. ročníku -řadové číslovky, datum, měsíce v roce - denní rutina Přítomný čas prostý, Wh- otázky - výslovnost - Přítomný čas průběhový - Přítomný čas prostý v Přítomný čas průběhový - pravidelná a nepravidelná slovesa, Minulý čas prostý -počitatelná a nepočitatelná podst. jm. - stupňování přídavných jmen - English across the curricullum: Science/Maths, Biology, History, Geography - Culture: Typical year in Britain, Animals, British Holidays, Meel times, The USA 8. ročník - opakování učiva 7. ročníku - zábava kina, divadla, typy televizních programů a filmů (prohlubování vzájemné komunikace) - going to - přídavná jména, tvoření příslovcí - Minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa 14

15 - konverzace o rodině, o sobě, o minulém víkendu - Budoucí čas s will/won t - will pro rozhodnutí, předpověď, nabídku - konverzace budoucnosti, předpovědi - Minulý čas průběhový - konverzace dům, pokoje v domě, vybavení domu - English across the curricullum: History/Art, Biology migration, Science The solar system, Geography Time zones - Culture: The British Cinema, Families, Transport, Britain 9. ročník - opakování učiva 8. ročníku - významná místa ve městě užití určitého členu - určitý/neurčitý člen - everybody, somebody, everything. something... - konverzace Londýn - Předpřítomný čas (ever, never, just) - konverzace úspěchy - příkazy should/must - frázová slovesa - konverzace problémy a rady, školní pravidla - shrnutí, upevňování, procvičování učiva angličtiny - English across the curricullum: History the plague, Music melody and rhythm, Health eyes -Culture: New York, Heroes in Britain, Emergency services 15

16 b) Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci volí povinně další cizí jazyk a vybírají z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk. Výuka bude probíhat následujícím způsobem: 7. ročník školní rok 2013/14, 8. ročník školní rok 2014/15, 9. ročník školní rok 2015/16 Další cizí jazyk (Německý jazyk) Charakteristika a cíle Vyučovací předmět poskytuje základní předpoklad pro komunikaci žáků v rámci německy mluvících zemí. Jeho osvojování pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byly schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí porozumět rovněž čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni předpokládá se dosažení jazykové úrovně A1. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hodiny probíhají zábavnou formou, zaměřují se především na rozvoj mluvení a poslechu, ale také čtení a psaní. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na pozitivní vztah žáka k cizímu jazyku - používáme vhodné učební pomůcky (hry, slovníky, přehledy gramatiky, časopisy) - předkládáme dostatek informačních zdrojů - věnujeme se vedení žáků k autokorekci chyb - Kompetence k řešení problému - vedeme žáky ke korigování chybných řešení problémů - žáci jsou vedeni k samostatnému získávání informací z různých zdrojů - předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů v různých situacích Kompetence komunikativní - zařazujeme rozhovory na dané téma - vedeme žáky ke kultivovanému projevu - vedeme žáky ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného jazykového prostředí 16

17 Kompetence sociální a personální - zařazujeme práci ve skupině - klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu - vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky - uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s poruchami učení Kompetence občanské - respektujeme věkové, sociální a etické zvláštnosti žáka - vedeme žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti Kompetence pracovní - rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů - kontrolujeme samostatné práce žáků Počet vyučovacích jednotek 7. ročník 8. ročník 9. ročník Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk 2. stupeň Očekávané výstupy žák: Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Učivo Ročník Průřezová témata -pozdravy a rozloučení, představování se -vyjádření souhlasu a nesouhlasu -reakce na pokyny -výrazy používané při výuce -zvuková podoba slova, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov -porozumění slovům a jednoduchým větám, dokáže na jednoduchých úkolech k textu (vyber, přiřaď, doplň) -poslouchá krátké texty a odpovídáním na otázky a plněním úkolů k textu dokáže, že rozumí vyslechnutým informacím Mluvení -zapojí se do jednoduchých rozhovorů

18 - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat k tematickým okruhům (domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušné jazykové oblasti -představí se, promluví o rodině, o bydlišti, o zvířatech, o jídle, o škole, o denním režimu -vede jednoduché rozhovory o sobě, rodině, škole, volném času -chápe jednoduché pokyny a informace ke cvičením -na základě znalosti slov k tematickým okruhům chápe význam textu -čte krátké, jednoduché texty s vizuální oporou, vyhledává informace vyplní jednoduchý formulář projekty o sobě, rodině, škole volném času a dalších tématech stručně reaguje na -rozvíjí používání gramatických jevů (rozvoj schopnosti poznávání) (sebepoznání a sebepojetí) MuV (kulturní diference) VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) 18

19 jednoduché písemné sdělení k realizaci komunikačního záměru ročník konkretizace učiva 7. ročník Ahoj! - Jak se jmenuješ? Jmenuji se..., Kolik je ti let? Je mi... - čísla , 2., 3. os., číslo jednotné, množné - slovesa jmenovat se, být - otázky Kdo?, Kolik?, Co? To je moje rodina - To je můj otec (matka, sestra...). - určitý člen - předložka od - přivlastňovací zájmena Máš sourozence? - Ano, já mám bratra/sestru., Ne, nemám žádné. - telefonní číslo, čísla přítomný čas slovesa mít - vykání Kde bydlíte? - Kde bydlíš? V Praze (Brně...). - Jaká je tvoje adresa/ ová adresa? - sdělování osobních údajů - slovesa být, bydlet, jmenovat se - otázky ano/ne, Kdo?, Jak?, Kde? - předložky v, u 19

20 Dům rodiny Weigelovy - komunikace o místnostech v domě - přídavná jména - určitý a neurčitý člen - negace ne, žádný Návštěva - Jak se máš/máte?..., komunikace s návštěvou - formy slovesa chtít - přivlastňovací zájmena Mautzi, naše kočka - komunikace o domácích zvířatech - slovesa mít/mít rád - neurčitý člen a jeho negace Opakování učiva bude zařazováno průběžně po každém modulu. 8. ročník - opakování učiva 7. ročníku Sousedé rodiny Weiglovy - Odkud pocházíš? otázky na zemi původu a jazyky, kterými se zde mluví. - sloveso mluvit - otázka: Odkud? - předložky: z, z (ženský rod) Co jíš o přestávce? - Co jíš a piješ o přestávce? - otázky na jídlo a pití - Kolik stojí...? - Slovesa chtít, jíst, vzít si - negace neurčitého členu žádné, žádná, žádný Moje školní potřeby 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Jazyk a jazyková

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: 6.5 Ruský jazyk 6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY , Hlavní 46, 25063 Mratín, okres Praha východ, IČO: 71004530, telefon/fax:283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR:

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více