Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Jana Petrášová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. 104/2013 V Kloboukách u Brna, dne Mgr. Zdeněk Kachnáč, ředitel školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy Klobouky u Brna ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se od školního roku 2013/2014 snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 4 hodiny. Toto snížení hodin volitelných předmětů se netýká žáků, kteří ve školním roce 2013/14 již navštěvují 9. ročník ZŠ. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují od školního roku 2013/2014 vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 7. ročník. 3) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují od školního roku 2013/2014 vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 8. ročník. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, budou povinně vyučováni dalšímu cizímu jazyku, kterým je pro tuto skupinu ruský jazyk, který je odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Žáci, kteří se v předchozím školním roce učili německému jazyku jako volitelnému předmětu, pokračují v tomto cizím jazyce. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 1

2 6) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 7. ročník školní rok 2013/14, 8. ročník školní rok 2014/15, 9. ročník školní rok 2015/16 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Environmentální výchova 1 1 Mediální výchova 1 1 Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z českého jazyka 1 1 Celkem 4 4 Každý žák si musí vybrat jeden předmět. Otevřeny budou předměty podle zájmu žáků. UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS

3 HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Německý jazyk 2 2 Sportovní hry 1 1 Estetická výchova 1 1 Žáci vybírají tyto kombinace: dvě hodiny německého jazyka nebo jednu hodinu sportovních her a jednu hodinu estetické výchovy. 7) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA 1 1 DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY/ DALŠÍ CIZÍ JAZYK CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 PŘEDMĚTY Celkem Cvičení z českého jazyka a literatury Cvičení z matematiky Německý jazyk Sportovní hry Estetická výchova Environmentální výchova Mediální výchova Celkem 3

4 V sedmém ročníku si zvolili žáci kombinaci: buď dvě hodiny německého jazyka, nebo po jedné hodině mediální a environmentální výchovy a tuto kombinací mají až do 9. ročníku. V osmém ročníku si zvolili další předměty: buď cvičení z českého jazyka a matematiky v dotaci dvě hodiny týdně nebo sportovní hry s estetickou výchovou, také dvě hodiny týdně. Opět ve vybrané kombinaci pokračují až do 9. ročníku. 8) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: a) Je upraven vzdělávací obor Cizí jazyk Cizí jazyk (Anglický jazyk) Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Charakteristika výuky: Výuka Anglického jazyka má na 1. stupni činnostní charakter. Dovede žáky ke schopnosti komunikovat v angličtině na základní úrovni. V tomto období je důležité probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytvoření pozitivní vztahu k učení cizímu jazyku. Vyučovací hodiny musí být prostoupeny zajímavými a pro žáky poutavými činnostmi, hrami, písničkami a básničkami. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností dále na první seznámení s některými typickými jevy života, kultury zemí dané jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Ve vyučovací hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky a dialogů kladen důraz i na samostatnou a skupinovou práci žáků a práci se slovníkem. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk Předmět Anglický jazyk se vyučuje na naší škole jako samostatný předmět od 3. do 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Výuka Anglického jazyka probíhá v kmenových třídách a jazykových učebnách. Při výuce jsou využívány interaktivní učebnice. Anglický jazyk je zaměřen na: - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a práce s nimi - získávání základů pro další vzdělávání 4

5 Metody a formy práce v tomto předmětu jsou frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, četba, reprodukce textu, samostatná práce, hry, soutěže, recitace, zpěv a vypracovávání projektů. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na čtení s porozuměním (žák si umí plánovat činnost), vyhledávání informací, práci s textem, třídění informací a rozlišovaní podstatného a nepodstatného (myšlenková mapa, skládankové čtení) - vedeme žáky k sebehodnocení - využíváme samostatné práce a organizování akcí s využitím nápadů a tvořivosti žáků - zapojujeme žáky do projektů, soutěží a olympiád (každý podle svých schopností) - zadáváme zajímavé domácí práce (praktické činnosti a dovednosti, práce s textem, doplňovačky) - zajistíme vhodné podmínky pro učení (klid, pomůcky, literatura, internet) - snažíme se vytvářet takové situace, při kterých žáci zažijí úspěch (ocenění úspěchů, pochvala, motivace k další práci) Kompetence k řešení problému - učíme starší žáky pojmenovat problém, např. problém s ústním nebo písemným vyjadřováním (možno využít situační hry, poznat příčinu problému prostřednictvím prožitkové pedagogiky) - vytváříme problémové situace z praktického života a snažíme se o jejich praktické řešení (situační hry, myšlenková mapa, metody vedoucí k aktivitě, dramatizace) - využíváme různých zdrojů při vyhledávání informací pro řešení problémů (knihovna, pobytový zájezd, moderní technika), tzn. vědět, kde najít pomoc při řešení konkrétních problémů - zapojujeme celý kolektiv při řešení problému (skupinová práce, vysvětlení problému spolužákům) - využíváme školní zpravodaj (prezentace nápadů a výsledků práce) Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními (komunitní kruh, diskuze) - podporujeme přátelské vztahy mezi třídami i jinými školami (soutěže) - spolupráce 1. a 2. stupně, příprava aktivit pro mladší spolužáky - podporujeme a vedeme žáky k vlastní četbě (rozšíření slovní zásoby) - seznamujeme s pravidly komunikace, navozujeme a procvičujeme konkrétní životní situace - vedeme žáky k tomu, aby se nebáli komunikovat v cizím jazyce, uměli se domluvit i neverbálně (dramatizace, mluvní cvičení) Kompetence sociální a personální - používáme skupinovou práci žáků (vedeme žáky k vzájemné toleranci, vstřícnosti, schopnosti komunikovat, naslouchat druhému, řešit problémy, konflikty), střídání rolí ve skupině - učíme žáky si stanovit pravidla chování a respektovat je (chování k sobě navzájem i k dospělým, vzájemně si pomáhat) - učíme žáky vhodným způsobům vyjádřit odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve skupině (diskuze) - rozvíjíme v dětech zdravé sebevědomí, mít rád sám sebe - vedeme žáky k zodpovědnému chování ke svým povinnostem (domácí úkoly) 5

6 - vedeme žáky k toleranci rasové, národnostní, náboženské rozdíly (skupinová práce, komunitní kruh) - sociální kompetence naplňujeme i při pobytových programech, při projektovém vyučování Kompetence občanské - žáci si sami stanovují pravidla chování v třídním kolektivu - učíme žáky orientovat se ve společenském dění (sledovat tisk, média) - učíme žáky zodpovědnosti, samostatnosti, být flexibilní (samostatná práce, skupinová práce) - vedeme žáky k toleranci k různým kulturám, národům, rasám (diskuze) Kompetence pracovní - vedeme žáky k samostatnosti plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, úklid pracovního místa (samostatná práce, skupinová práce, sebehodnocení) - vychováváme k bezpečnosti, hygieně, zručnosti, sebeobslužnosti, klademe důraz na dělbu práce v kolektivu (prezentace) - prezentujeme projekty (webové stránky, na veřejnosti) - využíváme názorných ukázek, tvorby pomůcek - vhodně motivujeme k práci (smysl práce, pocit z dobře vykonané práce) Vzdělávací obsah předmětu Cizí jazyk (Anglický jazyk) 1. stupeň Očekávané výstupy žák: Řečové dovednosti -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně -zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Učivo Ročník Průřezová témata -pozdravy a rozloučení, představování se -vyjádření souhlasu a nesouhlasu -reakce na pokyny -výrazy používané při výuce -slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí je používat v komunikačních situacích, jednoduchý obrázkový slovník (čísla 1-10, předměty ve třídě, členové rodiny, barvy, hračky, zvířata, jídlo, obličej, oblečení, předměty VMEGS (Objevujeme Evropu a svět) (rozvoj dovedností pro spolupráci) Standardy žák: 6

7 - rozumí obsahu jednoduchého, krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého a krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu doma, přídavná jména k popisu osob) -slovní zásoba z tematických okruhů (domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, dopravní prostředky, oblékání, zvířata) -chápání slov v kontextu (čtení komiksového příběhu) -zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky -poslech komiksového příběhu s vizuální oporou - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (vyhledává daná slova z nabídky, přiřazuje je k obrázkům) -mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, přepis a opis slov a krátkých vět -poslouchá číselné řady -poslechem identifikuje určené lidi -poslouchá a reaguje na zadané instrukce -poslech komiksu s vizuální oporou -slovní zásoba tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční , 5. 4., 5. VMEGS (utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti) - krátké a jednoduché otázky související s osvojovanými tématy (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) -rozpoznání známých slova a slovních spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) -porozumění významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům 7

8 - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda -poslech komiksových příběhů a krátkých textů postavených na známé slovní zásobě 4., 5. -ovládá pravidla komunikace v běžných, každodenních situacích, zeptá se na jména jiných lidí a představí jiné lidi, mluví o věku, o jiných lidech, o vlastnictví, o schopnostech, o školním rozvrhu apod.; pojmenuje bravy, předměty, popíše místo, situaci a tvary, počasí, zvířata, město apod. -rozhovory o sobě, rodině, zvířatech atd. -vyžádá si informaci -seznámí ostatní se svým denním režimem -v rozhovorech odpovídá na otázky, které se týkají jeho, rodiny, školy, denního režimu, místa, kde žije, volného času atd. 4., 5. 4., 5. 4., 5. (rozvoj dobrých mezilidských vztahů, rozvoj základních dovedností dobré komunikace) -porozumění smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům -zachycení konkrétní informace v krátkém jednoduchém poslechovém textu -porozumění tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu -používání základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech -zapojení se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, podání konkrétní informace o sobě a dalších a osobách, zvířatech, předmětech, činnostech, dotazy na podobné informace -představení se, věk, bydliště, činnosti, rád/nerad -informace o členech rodiny, kamarádech a spolužácích -popis skutečnosti, se kterými se žák běžně setká -reakce na otázky týkající se samotného žáka, členů jeho rodiny a kamarádů -odpovědi na otázky a poskytnutí konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) -dotazy na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) 8

9 Čtení s porozuměním -vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -čtení krátkých, jednoduchých textů k osvojovaným tématům, vyhledávání informací, odpovědi na otázky -četba komiksového příběhu na pokračování 4., 5. -vyhledání konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -na základě četby a odpovědí na jednoduché otázky prokáže, že rozumí jednoduchým, krátkým textům z běžného života 4., 5. -rozpoznání známých slov a slovních spojení (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém textu z běžného života -porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, vztahující se k tématům z běžného života (vizuální opora) -porozumění tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného života a je podpořen obrazem Psaní -napíše krátký text; s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života -psaní slovíček známé slovní zásoby, krátkých vět -psaní o oblíbených jídlech, průzkum ve třídě a zobrazení výsledků na kruhovém grafu -psaní pozvánky, krátkého u, školního rozvrhu 4., 5. -psaní jednoduchých slovních spojení a vět (představení se, uvedení věku, bydliště, činnosti, rád/nerad atd.) -psaní jednoduchých slovních spojení a vět (členové rodiny, kamarádi, spolužáci věk, bydliště, činnosti, rádi /neradi, atd.) -sestavení krátkého pozdravu, dotazu či vzkazu (jak se mám, kde jsem, co dělám umět použít oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) - vyplní osobní údaje do formuláře -vzájemné dotazování (průzkum), doplňování informací v krátkých formulářích 4., 5. MV (tvorba mediálního sdělení) -doplnění informací číselné i nečíselné povahy týkající se osoby žáka, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 9

10 předmětů, kterého bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává ročník konkretizace učiva 3.ročník - pozdravy, instrukce - představování se - čísla předměty ve třídě - členové rodiny - barvy, hračky - přídavná jména - zvířata, jídlo - obličej, oblečení - věci doma - svátky Halloween, Vánoce, Velikonoce 4. ročník - pozdravy, představování se, spelování - příkazy, věci ve třídě - čísla 1-12, telefonní čísla - jídlo, každodenní potřeby, hračky - barvy - části těla - členové rodiny - zvířata, oblečení - místa ve městě - čas, geometrické tvary - svátky Vánoce, Velikonoce - reálie Já a škola, Narozeniny, Moje rodina, Domácí mazlíčci, Moje město: Londýn 10

11 5. ročník - zvířata, domácí mazlíčci - místa ve městě - čísla 13-20, jídlo, obaly - volný čas - počasí, dny v týdnu, měsíce, datum, řadové číslovky - volný čas, sporty - příkazy - minulý čas slovesa být - přítomné časy v angličtině - svátky Vánoce, Velikonoce, Bonfire Night, Pancake Day - reálie národní britská jídla, prázdniny, svátky, Canada, týden ve škole, anglicky mluvící země 2. stupeň Očekávané výstupy žák: Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Učivo Ročník Průřezová témata -poslechy rozhovorů (telefonní čísla, narozeniny, popis osob a obrázků, denní a školní rozvrh, činnosti lidí, cestování, město, škola, příběhy, sporty, jídlo, nakupování) -pozdravy a představování, popis osob a obrázků, poslechy jednoduchých rozhovorů a plnění úkolů k nim, na nichž prokáže porozumění obsahu Standardy žák: -zachycení konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o MuV osobách, prostředí, v němž (kulturní žák žije, každodenních diference, činností a potřebách, etnický původ) způsobu života), které se vztahují k osvojovaným tématům -porozumění tématu /obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného MuV jednou či více osobami, (kulturní který se vztahuje diference, k osvojovaným tématům etnický původ) (vybrat, přiřadit, ukázat, doplnit znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 11

12 Mluvení - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech -vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Čtení s porozuměním - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -rozhovory o čase, městě, věcech kolem nás, nakupování, o prázdninách, roce (dny, měsíce), ročních obdobích, o budoucích plánech -rozhovory na témata rodina, škola, volný čas -samostatné promluvy o sobě, prostředí, v němž žije, rodině -popisy událostí z vlastního života s využitím různých gramatických časů -čtení krátkých textů o škole, denní rutině, domě, lidských aktivitách, narozeninách, návštěvě restaurace, prázdninách, budoucích zapojení se do krátkého jasně strukturovaného rozhovoru: 1. žák, další osoby, prostředí, v němž žák žije, každodenní činnosti a potřeby, způsob života apod. 2. pozvání a reakce na (sebepoznání a pozvání sebepojetí, 3. co budu dělat, kam půjdu poznávání lidí) a reakce na podobné výpovědi 4. co se mi líbí/nelíbí, co si přeji/nepřeji 5. poskytování a zjišťování informací o běžných každodenních situacích (nakupování, kolik co stojí, cestování apod.) MuV (kulturní diference, lidské vztahy) -rozhovory na osvojená témata (podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou -popis sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeb a způsobu života -vyprávění jednoduchého příběhu jako sledu jednotlivých událostí -popis události za použití vět řazených za sebou nebo propojených spojkami či příslovci -popis vlastních plánů za použití vět řazených za sebou nebo propojených spojkami či příslovci -vyhledání informací číselné i nečíselné povahy (sebepoznání a v jednoduchém textu sebepojetí, vztahujícímu se k tématům, poznávání lidí) se kterými se žák běžně setkává ve svém životě 12

13 - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení plánech, přátelích -čtení krátkých pohádek -čtení o Británii -na základě přečtených textů vyhledá informace, porozumí významu neznámých slov -zjišťování a zapisování informací týkajících se žáka, jeho rodiny, kamarádů, předmětů nebo činností -popíše sebe, kamarády, členy rodiny, píše o svých volnočasových aktivitách -odpovídá písemně na jednoduché otázky a sdělení (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace) MuV (kulturní diference, multikulturalita) (komunikace, mezilidské vztahy) -porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu -odvození významu neznámých slov z kontextu -porozumění označením a nápisům na veřejných místech (orientace, upozornění, varování, zákaz, časové údaje) -zápis informací, které se týkají osoby žáka, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností -sestavit/napsat krátký jednoduchý popis (sebe, dalších osob, prostředí apod.) -napsat jednoduchý text (poděkování, pozvání, prosba, omluva) -napsat jednoduchý text jako sled událostí -popsat vlastní plány -odpovědět písemně na krátké sdělení či otázky ročník konkretizace učiva 6. ročník - opakování slovní zásoby z předchozích ročníků - prohlubování komunikačních dovedností upevňování a prohlubování znalostí gramatiky: - větné členy, množné číslo podstatných jmen, vazba There is/there are - sloveso být, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací s 13

14 - sloveso mít, přídavná jména - určování času, předložky času, Přítomný čas prostý - předložky místa, vazba There is/there are, Can/can t - popisování osob, Přítomný čas průběhový, otázka Kolik to stojí? - English across the curricullum: Maths: sums, Geography: the world, Science: we are animals too, Music: musical instruments, History: place names, Art: describing people - Culture: Names and titles, What s our address?, School in England and Wales, Sport, British houses, People (učebnice Project 1, třetí edice) 7. ročník - opakování učiva 6. ročníku -řadové číslovky, datum, měsíce v roce - denní rutina Přítomný čas prostý, Wh- otázky - výslovnost - Přítomný čas průběhový - Přítomný čas prostý v Přítomný čas průběhový - pravidelná a nepravidelná slovesa, Minulý čas prostý -počitatelná a nepočitatelná podst. jm. - stupňování přídavných jmen - English across the curricullum: Science/Maths, Biology, History, Geography - Culture: Typical year in Britain, Animals, British Holidays, Meel times, The USA 8. ročník - opakování učiva 7. ročníku - zábava kina, divadla, typy televizních programů a filmů (prohlubování vzájemné komunikace) - going to - přídavná jména, tvoření příslovcí - Minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa 14

15 - konverzace o rodině, o sobě, o minulém víkendu - Budoucí čas s will/won t - will pro rozhodnutí, předpověď, nabídku - konverzace budoucnosti, předpovědi - Minulý čas průběhový - konverzace dům, pokoje v domě, vybavení domu - English across the curricullum: History/Art, Biology migration, Science The solar system, Geography Time zones - Culture: The British Cinema, Families, Transport, Britain 9. ročník - opakování učiva 8. ročníku - významná místa ve městě užití určitého členu - určitý/neurčitý člen - everybody, somebody, everything. something... - konverzace Londýn - Předpřítomný čas (ever, never, just) - konverzace úspěchy - příkazy should/must - frázová slovesa - konverzace problémy a rady, školní pravidla - shrnutí, upevňování, procvičování učiva angličtiny - English across the curricullum: History the plague, Music melody and rhythm, Health eyes -Culture: New York, Heroes in Britain, Emergency services 15

16 b) Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci volí povinně další cizí jazyk a vybírají z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk. Výuka bude probíhat následujícím způsobem: 7. ročník školní rok 2013/14, 8. ročník školní rok 2014/15, 9. ročník školní rok 2015/16 Další cizí jazyk (Německý jazyk) Charakteristika a cíle Vyučovací předmět poskytuje základní předpoklad pro komunikaci žáků v rámci německy mluvících zemí. Jeho osvojování pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byly schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí porozumět rovněž čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni předpokládá se dosažení jazykové úrovně A1. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hodiny probíhají zábavnou formou, zaměřují se především na rozvoj mluvení a poslechu, ale také čtení a psaní. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na pozitivní vztah žáka k cizímu jazyku - používáme vhodné učební pomůcky (hry, slovníky, přehledy gramatiky, časopisy) - předkládáme dostatek informačních zdrojů - věnujeme se vedení žáků k autokorekci chyb - Kompetence k řešení problému - vedeme žáky ke korigování chybných řešení problémů - žáci jsou vedeni k samostatnému získávání informací z různých zdrojů - předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů v různých situacích Kompetence komunikativní - zařazujeme rozhovory na dané téma - vedeme žáky ke kultivovanému projevu - vedeme žáky ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného jazykového prostředí 16

17 Kompetence sociální a personální - zařazujeme práci ve skupině - klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu - vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky - uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s poruchami učení Kompetence občanské - respektujeme věkové, sociální a etické zvláštnosti žáka - vedeme žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti Kompetence pracovní - rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů - kontrolujeme samostatné práce žáků Počet vyučovacích jednotek 7. ročník 8. ročník 9. ročník Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk 2. stupeň Očekávané výstupy žák: Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Učivo Ročník Průřezová témata -pozdravy a rozloučení, představování se -vyjádření souhlasu a nesouhlasu -reakce na pokyny -výrazy používané při výuce -zvuková podoba slova, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov -porozumění slovům a jednoduchým větám, dokáže na jednoduchých úkolech k textu (vyber, přiřaď, doplň) -poslouchá krátké texty a odpovídáním na otázky a plněním úkolů k textu dokáže, že rozumí vyslechnutým informacím Mluvení -zapojí se do jednoduchých rozhovorů

18 - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat k tematickým okruhům (domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušné jazykové oblasti -představí se, promluví o rodině, o bydlišti, o zvířatech, o jídle, o škole, o denním režimu -vede jednoduché rozhovory o sobě, rodině, škole, volném času -chápe jednoduché pokyny a informace ke cvičením -na základě znalosti slov k tematickým okruhům chápe význam textu -čte krátké, jednoduché texty s vizuální oporou, vyhledává informace vyplní jednoduchý formulář projekty o sobě, rodině, škole volném času a dalších tématech stručně reaguje na -rozvíjí používání gramatických jevů (rozvoj schopnosti poznávání) (sebepoznání a sebepojetí) MuV (kulturní diference) VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) 18

19 jednoduché písemné sdělení k realizaci komunikačního záměru ročník konkretizace učiva 7. ročník Ahoj! - Jak se jmenuješ? Jmenuji se..., Kolik je ti let? Je mi... - čísla , 2., 3. os., číslo jednotné, množné - slovesa jmenovat se, být - otázky Kdo?, Kolik?, Co? To je moje rodina - To je můj otec (matka, sestra...). - určitý člen - předložka od - přivlastňovací zájmena Máš sourozence? - Ano, já mám bratra/sestru., Ne, nemám žádné. - telefonní číslo, čísla přítomný čas slovesa mít - vykání Kde bydlíte? - Kde bydlíš? V Praze (Brně...). - Jaká je tvoje adresa/ ová adresa? - sdělování osobních údajů - slovesa být, bydlet, jmenovat se - otázky ano/ne, Kdo?, Jak?, Kde? - předložky v, u 19

20 Dům rodiny Weigelovy - komunikace o místnostech v domě - přídavná jména - určitý a neurčitý člen - negace ne, žádný Návštěva - Jak se máš/máte?..., komunikace s návštěvou - formy slovesa chtít - přivlastňovací zájmena Mautzi, naše kočka - komunikace o domácích zvířatech - slovesa mít/mít rád - neurčitý člen a jeho negace Opakování učiva bude zařazováno průběžně po každém modulu. 8. ročník - opakování učiva 7. ročníku Sousedé rodiny Weiglovy - Odkud pocházíš? otázky na zemi původu a jazyky, kterými se zde mluví. - sloveso mluvit - otázka: Odkud? - předložky: z, z (ženský rod) Co jíš o přestávce? - Co jíš a piješ o přestávce? - otázky na jídlo a pití - Kolik stojí...? - Slovesa chtít, jíst, vzít si - negace neurčitého členu žádné, žádná, žádný Moje školní potřeby 20

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: 6.5 Ruský jazyk 6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Číslo jednací Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013 Schváleno školskou radou dne:

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více