S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)"

Transkript

1 S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická se sídlem Chabařovická 1326, Praha 8, PSČ (dále jen "družstvo") bylo založeno dne 8. září 1998 na ustavující schůzi bytového družstva podle ustanovení 221 až 260 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, zvláště pak zákona č. 370/2000 Sb., a to za účelem dále specifikovaným v těchto stanovách a vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 7. prosince čl. 2 Firma a sídlo 1. Firma zní: Bytové družstvo Chabařovická Sídlo bytového družstva je: Chabařovická 1326, Praha 8, čl. 3 Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) realizace koupě pozemků parcel. čís až 2407 s domem č. p až 1326 od hl. města Prahy - městské části Praha 8; b) pronájem bytů a nebytových prostor; c) správa, provoz, opravy a rekonstrukce společných částí domu, pozemků, bytových a nebytových prostor; d) pravidelná kontrola a péče o provoz společných technických zařízení; e) zajišťování služeb spojených s bydlením a provozem domu; f) využívání společných bytových a nebytových prostor ve prospěch družstva; g) koordinace společné péče o dům a společné prostory, která je pro člena družstva závazná; h) zajišťování a výkon i jiných činností schválených členskou schůzí družstva ve vztahu k družstvu. 2. Družstvo po splnění svých závazků vyplývajících z privatizace, převádí na základě vlastních žádostí členů družstva jednotlivé bytové jednotky (byty) do vlastnictví těchto členů družstva podle zákona o vlastnictví bytů, splacení kupní ceny a splnění všech závazků k družstvu. 3. Družstvo zajišťuje odstranění poruch na vybavení a zařízení domu sloužících členům družstva společně. Jestliže vznikla porucha neodborným zásahem či manipulací ve společných nebo bytových prostorách a způsobila škodu nebo byla-li způsobena škoda úmyslně, náhrada škody bude uplatňována vůči původci, který ji způsobil. 4. Družstvo dále zabezpečuje hlavní rozvody elektrické energie, plynu, tepla, vody a odvod kanalizačních splašků s výjimkou vnitřních rozvodů v bytech (tj. po svorkovnice jističů, plynoměr, stoupačky teplé a studené vody, odpadního potrubí, rozvod ústředního topení včetně radiátorů). Přesný rozsah údržby prováděné družstvem určí nájemní smlouva. 5. Družstvo se nepodílí na údržbě vnitřního vybavení bytů členů družstva. 6. Ve výjimečných případech může členská schůze družstva rozhodnout jinak. 7. Jiná podnikatelská činnost bytového družstva na základě usnesení členské schůze; v tom případě se těmito stanovami připouští, aby členové družstva přijali závazek k další majetkové účasti na takovém podnikání.

2 čl. 4 Bytové družstvo 1. Družstvo je právnickou osobou a tvoří ho neuzavřený počet členů s počtem hlasů odpovídajícím maximálně počtu spravovaných bytových jednotek; je zapsáno v obchodním rejstříku a vystupuje v právních vztazích svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem, mimo nemovitostí, tj. domy č. p včetně pozemků k nim přináležejícím, přičemž členové neručí za závazky družstva. 2. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. 3. Na trvání družstva nemá vliv změna členů družstva ani zánik členství dosavadních členů, musí mít však nejméně osm členů. čl. 5 Zapisovaný základní kapitál a členský vklad 1. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy padesát tisíc Kč) 2. Základní členský vklad činí 500,- Kč. čl. 6 Dispozice s nájemním bytovým a nebytovým fondem 1. Bytový fond družstva v nájmu člena družstva: a) Bytové družstvo vydá nájemní smlouvu na byt a evidenční list pro každého člena bytového družstva; b) právo na první vydání této smlouvy a evidenčního listu vyplývá ze skutečnosti být oprávněným nájemcem předmětného bytu v době zakládání tohoto družstva; c) další vystavení smlouvy na byt je vázáno splněním podmínek daných těmito stanovami. 2. Nájemní bytový a nebytový fond ve vlastnictví bytového družstva, užívaný stávajícími nájemci, kteří se nestali členy družstva: a) členská schůze rozhodne o využití neobsazených bytových či nebytových prostor na základě návrhu představenstva nebo ostatních členů družstva; b) Bytové družstvo vydá nájemní smlouvu a evidenční list pro nájemníka bytového družstva. 3. Členství zakládajícího člena vznikne, pokud se osobně zúčastní ustavující schůze družstva (či písemně pověří zastupováním určenou osobu notářsky ověřenou plnou mocí), podá písemnou přihlášku do družstva a zaplatí při této příležitosti částku, obsahující základní členský vklad družstva, příspěvek na založení družstva a odpovídající zálohu na členský podíl. 4. Členství v družstvu nevznikne osobě, která se zúčastní ustavující schůze družstva, uhradí příspěvek na založení družstva a základní členský vklad, pokud se prokáže, že: a) není oprávněným nájemcem bytu; b) má ke dni založení družstva vůči Městské části Praha 8 finanční závazky po lhůtě splatnosti vzniklé v souvislosti s užíváním bytu v citovaných domech a neuhradí-li tyto závazky ani v dodatečné lhůtě stanovené ustavující schůzí družstva. 5. Členem družstva se může stát: a) fyzická osoba starší 18 let, na kterou byl stávajícím členem převeden členský podíl; b) v rámci dědického řízení ten, na koho přechází členský podíl; c) fyzická osoba starší 18 let na základě písemné přihlášky odsouhlasené představenstvem družstva a po zaplacení členského vkladu přesahujícího vstupní vklad, a to ve výši stanovené členskou schůzí. Výši členského vkladu uchazeči o členství sdělí písemnou formou představenstvo. 6. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze na návrh představenstva a po splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) tohoto článku, rozhodne o přijetí za člena. 7. U uchazečů o členství je družstvo povinno rozhodnout do 40 dnů ode dne doručení jejich přihlášky. Rozhodnutí musí být doručeno písemně, a to průkazným způsobem. Zamítavé rozhodnutí musí být odůvodněno.

3 8. Proti zamítnutí přihlášky může uchazeč podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí rozklad členské schůzi družstva. 9. Družstvo vrátí členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí členství. 10. Za člena družstva nemusí být přijat občan, jehož členství dříve zaniklo z důvodu vyloučení z družstva podle znění těchto stanov. 11. Osoby, které se nestanou členy družstva, zůstávají nájemníky - nečleny družstva. čl. 8 Společné členství manželů 1. Stane-li se jeden z manželů členem družstva v době trvání družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu i druhému z manželů. 2. V případě úmrtí jednoho z manželů společné členství manželů v družstvu zaniká a členem zůstává druhý z manželů. V případě rozvodu manželství přechází na toho z manželů, který v bytě zůstane bydlet v souladu s uzavřenou dohodou o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo tomu, který byl určen pravomocným rozhodnutím soudu. čl. 9 Splynutí členství 1. Jestliže člen získá ve družstvu další členství, např. přechodem členství (z důvodu dědění), nebo převodem členství, nebo jiným způsobem, je povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit družstvu. 2. Nepřevede-li toto další členství na jinou osobu do 90 dnů ode dne jeho nabytí, splyne toto další členství s členstvím původním v členství jediné. V tomto případě platí délka nejstaršího členství. čl. 10 Přechod členství 1. Smrtí člena družstva přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad, příp. členský podíl zároveň s právem užívání bytu. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě schválené dohody o výměně družstevního bytu. Za převod členských práv je nabyvateli účtován manipulační poplatek ve výši 1.500,- Kč. čl. 11 Převod členství 1. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva, na družstvo nebo na třetí osobu za těchto podmínek: a) mezi převodcem a nabyvatelem musí být uzavřena písemná smlouva o převodu členských práv; b) písemná smlouva musí obsahovat: - smluvní strany - den převodu členství - prohlášení o převodu členských práv a povinností - výslovné převzetí veškerých závazků vůči družstvu. 2. V případě, že se bude jednat o výměnu bytů ve smyslu ustanovení zákona č. 60/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, musí být kopie o výměně bytů přiložena ke smlouvě o převodu členských práv podle písm. a) tohoto článku; obdobně se přikládá dohoda mezi členem a družstvem o zániku nájmu nebo vlastnictví bytové jednotky dosud členem užívané. 3. Převod členských práv se uskuteční ke dni výměny bytů, popřípadě sloučení vlastnictví nebo nájmu.

4 4. Za převod členských práv je nabyvateli účtován manipulační poplatek ve výši 1.500,- Kč. U osob blízkých v prvém pořadí a žijících ve společné domácnosti s převoditelem, je tato částka snížena na 500,- Kč. 5. Převod práv a povinností spojených se členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu členské schůze družstva. Tento převod je účinný dnem, kdy je družstvu oznámení o převodu doručeno. čl. 12 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou o ukončení členství; b) vystoupením; c) převodem členství; d) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice; e) vyloučením; f) zánikem družstva likvidací; g) prohlášením konkurzu na majetek člena; h) zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena; i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností; j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci o nařízení exekuce. 2. Při zániku členství podle písm. a), b), e) má odstupující člen družstva nárok na vyplacení vypořádávacího podílu, v případě bodu f) podíl na likvidačním zůstatku. V případě úmrtí člena mají na tento vypořádací podíl nárok jeho dědici, nestane-li se podle těchto stanov členy družstva. 3. Vypořádací podíl se určí podle výše splaceného členského vkladu. Nárok na vyplacení vypořádacího podílu je splatný uplynutím třech měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a výplata je vždy podmíněna uvolněním, vyklizením a uvedením bytu do řádného stavu v souladu s pasportizací bytů. čl. 13 Zánik členství dohodou 1. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. 2. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. 3. V dohodě nemůže být sjednáno jiné majetkové vypořádání členského podílu, než určují tyto stanovy. čl. 14 Zánik členství vystoupením 1. Člen družstva může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní lhůty, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, ve kterém byla písemná žádost o vystoupení z družstva doručena představenstvu družstva. Po uplynutí této výpovědní doby členství zaniká. Lhůty, jako postup vystoupení z družstva, jsou upraveny v 231 obchodního zákoníku. 2. Člen družstva může vzít své vystoupení zpět, pokud tak učiní ještě ve výpovědní lhůtě písemnou formou. čl. 15 Přechod členství v důsledku úmrtí člena družstva 1. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká její smrtí. Členství v družstvu pak přechází na dědice, na kterého připadl její základní členský vklad případně majetkový členský podíl, který je nedělitelný. 2. Dědici, kterému připadl členský podíl, má právo odmítnout členství v družstvu. V takovém případě se nestává nájemcem družstevního bytu a má pouze nárok na vypořádací podíl.

5 čl. 16 Zánik členství v důsledku vyloučení 1. Členská schůze družstva může vyloučit člena družstva na základě usnesení, pokud tento člen: a) opakovaně a přes předchozí písemnou výstrahu družstva hrubě porušuje členské povinnosti určené těmito stanovami nebo platnými zákony; b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval; c) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo takové porušování umožňují; přes výstrahu družstva opakovaně porušuje domovní řád, schválený členskou schůzí; d) neplatí stanovené úhrady dle čl. 19, 20, 22. odst. 2. těchto stanov nebo jiné úhrady stanovené členskou schůzí a je s jejich úhradou v prodlení delším než tři kalendářní měsíce; e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin proti družstvu, jeho majetku, nebo proti jinému členu družstva či dalším spolubydlícím v domě. 2. Výstrahu uděluje představenstvo družstva. 3. Členská schůze rozhoduje o vyloučení člena z družstva kvalifikovanou většinou. 4. Členská schůze může o vyloučení člena družstva rozhodnout ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy družstvo důvod pro vyloučení zjistilo, nejpozději do 3 let, kdy tento důvod nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno průkazným způsobem do vlastních rukou. V rozhodnutí o vyloučení člena musí být uveden důvod, který nelze dodatečně měnit. Účinky vyloučení nastávají dnem doručení písemného rozhodnutí členské schůze členovi. Odvolací lhůta činí tři měsíce ode dne doručení členovi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Proti rozhodnutí družstva o vyloučení se vyloučený člen může odvolat ve lhůtě patnácti dnů k příslušnému soudu. Odvolání má odkladný účinek. čl. 17 Zánik členství likvidací družstva 1. Družstvo se zrušuje usnesením členské schůze a rozhodnutím o likvidaci. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze. 2. Družstvo zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 3. Při likvidaci družstva a výmazu z obchodního rejstříku se postupuje dle Obchodního zákoníku. čl. 18 Prohlášeni konkurzu na majetek člena V případě prohlášením konkurzu na majetek člena; zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena; pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností; vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, se postupuje dle ustanovení obchodního zákoníku. Část III. Finanční závazky člena, členský podíl a vypořádací podíl čl. 19 Finanční závazky člena 1. Finanční závazky člena družstva jsou: a) příspěvek na založení družstva; b) podíl na zapisovaném základním kapitálu družstva a podíl na tvorbě nedělitelného fondu, tzv. základní členský vklad; c) další členský vklad (počínaje první splátkou), odpovídající podílu privatizovaného domu; d) úhrady plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na poskytované služby, stanovené v souladu s rozhodnutím členské schůze; e) příspěvky do fondů družstva dle části V. stanov a dle usnesení členské schůze.

6 2. Při nedodržení termínu splatnosti finančních závazků může být členu družstva předepsán úrok z prodlení ve výši 0,25 % z příslušné částky za každý den prodlení. čl. 20 Členský podíl 1. Členský podíl je souhrn práv a povinností člena družstva, členské vklady, souhrn splacené poměrné části kupní ceny za dům, pozemek a dalších plateb ve prospěch družstva. 2. Účast člena na aktivech a pasivech družstva se rozpočítává v poměru velikosti jeho podílu k součtu podílů všech členů družstva. 3. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. čl. 21 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nebo jeho dědici nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se skládá z kapitálové účasti dosavadního člena družstva, který je tvořen jeho podílem na zapisovaném základním kapitálu, vlastním kapitálu družstva a jeho členským vkladem. Nevrací se příspěvek na založení družstva. 2. V případě likvidace družstva mají stávající členové nárok na vypořádací podíl včetně případného výtěžku z likvidace. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a nepřihlíží se ke kapitálu, jenž je i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 4. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace družstvu dovoluje, může uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi; o takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží. 5. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených se členstvím nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 6. Při převodu bytu do vlastnictví člena - nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl. 7. Další podmínky upravuje obchodní zákoník. Část IV. Práva a povinnosti člena družstva a družstva vůči členům čl. 22 Práva a povinnosti člena družstva 1. Člen družstva má zejména právo: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, podílet se prostřednictvím členské schůze na řízení a kontrole činnosti družstva, osobně přispívat k řádnému chodu družstva a být zapsán do seznamu členů; b) navrhovat úpravy a novelu stanov a případná další pravidla a předpisy pro lepší chod družstva; c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty připomínkami nebo stížnostmi k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, ve smyslu tohoto bodu je povinen zohlednit možnosti družstva;

7 d) mít v užívání a nájmu byt, na který má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu v souladu s těmito stanovami, domovním řádem a platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména 689 občanského zákoníku; e) na převod této bytové jednotky do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, po úplném splacení kupní ceny celé nemovitosti (rozumí se domu se všemi stavebními pozemky); f) podílet se na zisku dle 236 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a ostatních výhodách, z činnosti družstva plynoucích; g) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům; h) být seznamován s hospodářskými výsledky družstva, především řádnou účetní závěrkou, rozhodovat o způsobu rozdělení zisku, případně úhrady ztráty, seznamovat se se zápisy a jejich přílohami o jednání orgánů družstva; i) na členské schůzi spolurozhodovat o zmocnění představenstva k určení dodavatele prací pro družstvo na základě výsledků výběrového řízení, organizovaného představenstvem; j) po zániku členství, pokud trvalo nejméně jeden kalendářní rok, požadovat vypořádací podíl, při zániku družstva žádat podíl na likvidačním zůstatku; k) na zajištění komplexní správy a péče o družstevní majetek, zajištění jeho údržby, zvelebování a nakládání s ním v souladu se společnými zájmy členů družstva, jakož i zajištění souvisejících služeb (placení daní, odvodů, poplatků, uzavírání příslušných smluv atp.), jakož i zajišťování služeb a plateb, které nejsou rozpočítatelné na jednotlivé byty (vodné, stočné atp.); l) na zajištění péče o majetek družstva, která bude hrazena ze společných prostředků na základě rozhodnutí členské schůze; m) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za služby, poskytované v souvislosti s užíváním bytu. 2. Člen družstva je zejména povinen: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva; b) uhradit do každého patnáctého dne kalendářního měsíce splátky členského podílu až do úplného splacení kupní ceny; c) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně družstvu, hradit příspěvky na činnost družstva a platit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí; d) uhradit příspěvky do fondů ve stanovené výši a ve stanovených lhůtách; e) přispívat na povinné pojištění majetku bytového družstva a další pojištění o němž případně členská schůze rozhodne; f) chránit družstevní majetek zejména s ohledem na 692 odst. 1 občanského zákoníku, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a byt užívat v souladu s domovním řádem, stanovami a v souladu s občanským zákoníkem a dalšími zákony České republiky; g) udržovat bytové a nebytové prostory ve stavu neohrožujícím bezpečnost ostatních členů družstva a nájemníků bytů a ani jinak neohrožovat či zatěžovat výkon jejich práv spojených s nájmem a užíváním bytu (pravidla soužití, pořádku, dodržování nočního klidu atp.); - h) umožnit bez zbytečné prodlevy vstup do bytu pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení o účelu z důvodu, které vyžaduje správa domu nebo údržba jeho technického stavu a nelze ji zajistit jinak; i) plnit bez zbytečného odkladu oznamovací povinnost pro změny rozhodující o platbách spojených s užíváním bytu, včetně změn vyplývajících z převodu nájemních práv na byt a společné části domu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od vzniku změny; j) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze v poměru dle výše svého podílu nad úroveň členského vkladu; k) požádat představenstvo družstva o souhlas se stavebními úpravami bytu, na který má uzavřenou nájemní smlouvu s družstvem, včetně předložení plánu a časového rozpisu. V případě souhlasu omezit jejich provedení na nezbytně nutnou dobu v čase stanoveném dle domovního řádu a dále při nich respektovat stavební zákon, jakož i předpisy související; v případě porušení těchto povinností je družstvo oprávněno požadovat, aby člen tyto provedené úpravy a změny na své náklady bezodkladně odstranil; l) na své náklady neprodleně odstranit škody, které způsobil na družstevním majetku on sám, osoby s ním bydlící, zvířata v jeho držení, nebo návštěva, která s jejich či jeho svolením do domu vstoupila; nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a škody odstranit a požadovat od něho náhradu;

8 3. Každý člen družstva může požadovat vydání kopie stanov, zápisu členské schůze, zápisu z jednání představenstva nebo jejich části za podmínky úhrady nákladů s tím spojených. 4. Právům a povinnostem člena odpovídají povinnosti a práva družstva. čl. 23 Změna v užívání bytu včetně jeho pronájmu 1) Člen družstva může výjimečně a po předchozím souhlasu představenstva družstva svůj byt, na který má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu, využít pro svou podnikatelskou činnost, nebo jej pronajmout. Pak je povinen: - a) v případě využití bytu, nebo jeho části k nebytovým účelům - požádat představenstvo o souhlas s využitím bytu, nebo jeho části k nebytovým účelům (např. podnikatelské činnosti) - předložit představenstvu další informace, týkající se požadované změny - předložit platný živnostenský list; b) v případě pronájmu bytu - požádat představenstvo družstva o souhlas s realizací pronájmu svého bytu - předložit představenstvu další informace, věcně dokládající požadovanou změnu - dodržovat příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanovy družstva - zodpovídat, že skutečnost při užívání bytu odpovídá zaevidovanému počtu nájemníků - zodpovídat, že tito nájemníci jsou seznámeni s domovním řádem a těmito stanovami - zodpovídat za případné škody, které nájemníci resp. jejich hosté způsobí na majetku družstva; c) v případě pronájmu bytu cizím státním příslušníkům, podléhajícím vizové povinnosti je nezbytné předložit společně s žádostí o souhlas s pronájmem i povolení k dlouhodobému pobytu těchto cizích státních příslušníků. 2) V případě vyslovení souhlasu je představenstvo povinno u bytu, který je celý, nebo jen jeho část využívána k nebytovým účelům, stanovit výši příspěvku do fondu oprav, a to s ohledem na předpokládanou podnikatelskou činnost. 3) Za hrubé porušení nájemní smlouvy a stanov družstva je považován: a) nesoulad mezi skutečností a evidencí vedenou družstvem, způsobenou zanedbáním nahlášení změn ze strany člena družstva, které je povinen bez zbytečného odkladu oznámit představenstvu; b) pronájem bytu, nebo využívání bytu k nebytovým účelům bez souhlasu představenstva družstva. 4) V souladu s 665 odst. 1 občanského zákoníku, který je zařazen v obecné části o nájemní smlouvě, je pověřený člen představenstva po předchozím upozornění nájemce, oprávněn požadovat přístup do bytu nájemce za účelem kontroly, zda nájemce užívá byt řádným způsobem. Při výkonu tohoto oprávnění musí pronajimatel dbát zájmů nájemce a nejednat v rozporu s dobrými mravy. 5) Souhlas se změnou v užívání bytu včetně jeho pronájmu je platný na dobu jednoho roku a za jeho vydání se hradí manipulační poplatek ve výši 1.500,- Kč. 6) Představenstvo družstva má právo zrušit svůj souhlas s pronájmem bytu, nebo s jeho využíváním k nebytovým účelům, a to v případě závažného porušení domovního řádu a stanov Bytového družstva. V tomto případě se manipulační poplatek nevrací. čl. 24 Sousedská práva 1. Nájemce bytu je povinen se chovat tak, aby nad míru přiměřenou poměrům neobtěžoval sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem atd. a tím nenarušil sousedská práva řešená v ustanovení 127 občanského zákoníku. 2. V případě opakovaného porušování těchto práv a nerespektování oprávněných připomínek souseda, má tento soused právo obrátit se na představenstvo družstva. 3. Představenstvo družstva má podle ustanovení 687 občanského zákoníku povinnost zajistit plný a nerušený výkon práv, spojených s užíváním bytu. Proto nejdříve upozorní nájemce na skutečnost, že

9 hluk, prach, kouř apod. překračuje míru přiměřenou poměrům. Pokud nájemce této výzvy neuposlechne, představenstvo družstva bude proti svému členu, který opakovaně porušuje sousedská práva, postupovat v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy, včetně podání žaloby k soudu. čl. 25 Práva a povinnosti družstva vůči členům 1. Družstvo má zejména tato práva: a) vyžadovat na členu plnění členských povinností podle těchto stanov a usnesení členské schůze, včetně splacení členského vkladu a úhrady případného podílu na ztrátě vzniklé z hospodaření družstva; b) vyloučit člena z družstva pokud se dopustil jednání podle čl. 16 těchto stanov. 2. Družstvo má zejména tyto povinnosti: a) řídit se ve svém vztahu k členovi družstva obecně závaznými právními předpisy, ustanovením těchto stanov a usnesením členské schůze; b) zajišťovat plnění usnesení členské schůze; c) vést evidenci svých členů a udržovat ji v souladu se skutečným stavem; d) uzavřít se všemi členy družstva smlouvu, kterou budou upraveny majetkoprávní a nájemní vztahy k příslušným bytům po dobu splácení kupní ceny; e) všestranně, důsledně a hospodárně zajišťovat správu domu, tj. zajišťovat údržbu, opravy, dodávky vody, elektrické energie, odvoz komunálního odpadu aj., jakož i provádět pravidelná vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením členů družstva, případně na jiné služby poskytované členům v rámci předmětu činnosti družstva; f) zajistit řádné vedení účetnictví v souladu s platnou právní úpravou, vypracování řádné účetní závěrky a návrhu způsobu rozdělení zisku, případně uhrazení ztráty a plnění veškerých daňových povinností; g) realizovat po splacení kupní ceny nemovitosti převod bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, do vlastnictví člena družstva při dodržení zásad tohoto převodu; h) minimalizovat náklady na provoz družstva. čl. 26 Údržba bytů a domu 1. Člen družstva je povinen na své náklady zajišťovat nejen řádnou údržbu a opravy, ale i výměnu opotřebovaných částí či celků za části či celky nové, respektive funkční u bytu, na který má nájemní smlouvu v následujícím rozsahu: a) veškeré konstrukční části bytu včetně ohraničujících (např. dveře včetně vstupních, okna bytu, vnitřní povrchy stěn a stropů atd.); b) příslušenství bytů umístěná mimo půdorys bytu (např. komory atd.); c) části instalace v bytě umístěné či bytem procházející s výjimkou hlavních rozvodů; jedná se o kompletační prvky a dopojení rozvodů instalace vody a odpadů, vytápění, elektro - slabo i silnoproudé (např. zařizovací předměty s příslušenstvím - vana, klozet, umyvadlo, dřez, vodovodní baterie, kuchyňské linky, sporáky, bytové jističe, žárovky, vypínače, zásuvky, podlahové krytiny, vestavěné skříně apod.). 2. Člen družstva odpovídá za: a) řádné a odborné provedení údržby a oprav; b) škody, které družstvu vzniknou z titulu neodborně a nekvalitně provedených oprav členem družstva. Tyto škody je člen družstva povinen družstvu uhradit. 3) Družstvo je povinno na své náklady zajišťovat údržbu a opravy domu v následujícím rozsahu: a) konstrukční části nosné a obvodové; b) společné prostory včetně jejich povrchových úprav; c) příslušenství (mimo vlastní půdorys domu) - okapové chodníčky, průchody atp.; d) instalaci vody, kanalizaci, vytápění, hlavní slabo i silnoproudé rozvody včetně společných prostor a výtahů (jejich údržba a předepsané revize). 4) Družstvo koordinuje společnou péči o dům a společné prostory (např. barevné řešení oken, zábradlí, společných interiérů atp.); dohodnuté postupy jsou pro členy družstva závazné.

10 čl. 27 Členská evidence 1. Družstvo v souladu se skutečným stavem vede evidenci všech svých členů a jejich majetkových účastí na družstvu. 2. Do členské evidence se zapisuje: a) jméno, rodné číslo člena družstva, číslo bytu a adresa (dtto u manžela jako společného člena); b) datum vzniku členství; c) výše členského vkladu; d) výše splaceného členského vkladu a datum platby; e) datum zániku členství v družstvu a výše vypořádacího podílu či vyplaceného likvidačního zůstatku. 3. V evidenci se bez zbytečného odkladu označí všechny změny evidovaných skutečností. Tyto změny je povinen člen družstva oznámit neprodleně představenstvu družstva. 4. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. Část V. Fondy družstva Družstvo zřizuje tyto fondy: a) fond základního kapitálu; b) nedělitelný fond; c) pořizovací fond; d) fond údržby; e) fond odměn; f) další fondy. čl. 28 Zřízení fondů družstva čl. 29 Fond základního kapitálu 1. Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů, popř. další majetkové účasti členů. 2. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Používá se rovněž k vrácení základních členských vkladů při zániku členství. 3. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč.(jeho výše nesmí klesnout pod částku ,- Kč za dobu trvání družstva). čl. 30 Nedělitelný fond 1. Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. 2. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10 % ročního čistého přebytku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky, rovnající se polovině zapisovaného kapitálu družstva. 3. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva, nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. 4. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy s výjimkou stanovenou zvláštním zákonem.

11 čl. 31 Fond pořizovací 1. Fond pořizovací tvoří zálohy (splátky) členů družstva na členský podíl, poskytnutými členy družstva na koupi obytné budovy včetně pozemku, resp. k úhradám splátek kupní ceny podle splátkového kalendáře. 2. Prostředky fondu se výlučně používají na úhradu kupní ceny obytné budovy a pozemku včetně úhrady nákladů spojených s touto koupí. čl. 32 Fond údržby 1. Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad, placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli. 2. Prostředky fondu se používají na úhradu za běžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo zejména na základě došlých faktur a jiných dokladů. 3. Prostředky fondu se evidují podle jednotlivých členů, popř. nájemců nebo uživatelů a vyúčtovávají se ročně podle skutečného či rozpočítaného odběru služeb jednotlivými členy družstva, popř. jinými odběrateli služeb podle počtu členů jejich domácnosti. čl. 33 Fond odměn 1. Fond odměn je tvořen obdobně jako fond údržby (pokud není poskytování odměn řešeno v rámci fondu údržby). 2. Fond odměn slouží k úhradě finančních odměn za výkony činností souvisejících s provozem družstva. čl. 34 Další fondy Družstvo si může vytvářet další trvale nebo účelově zřízené fondy schválené členskou schůzí. čl. 35 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Její návrh připraví představenstvo včetně návrhu na způsob užití zisku, případně úhrady ztrát. Výše uvedené materiály předkládá představenstvo po ověření kontrolní komisí k projednání na členské schůzi. 2. Představenstvo dále zabezpečuje k projednání na členské schůzi zprávu o hospodaření družstva, obsahující přehled činností družstva v uplynulém roce a informaci o základních otázkách koncepce rozvoje družstva včetně navrhovaných změn pro příští období. Současně předloží i návrh hospodaření družstva v novém roce. 3. Členové družstva mají právo do těchto materiálů nahlédnout minimálně 14 dnů před jejím konáním, jakož i kdykoliv později. Čl. 36 Úhrada ztráty z hospodaření O úhradě ztráty a o použití prostředků družstva na tuto úhradu rozhoduje členská schůze. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o použití prostředků nedělitelného fondu na úhradu ztráty, případně o předepsání uhrazovací povinnosti členům družstva.

12 Část VI. Orgány družstva a) členská schůze; b) představenstvo družstva; c) kontrolní komise; d) správci domů č až čl. 37 Orgány družstva jsou: Členská schůze čl. 38 Členská schůze 1. Členská schůze družstva je nevyšším orgánem družstva a schází se dle potřeby, zpravidla jednou za rok k projednání nejdůležitějších otázek činnosti družstva na základě písemné pozvánky adresované všem členům a viditelně vyvěšené ve všech vchodech domu Bytového družstva 1321 až Pozvánka musí být zveřejněna 30 dnů před konáním členské schůze a musí obsahovat: a) místo, den a hodinu konání, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní členská schůze, pořad jednání a informaci, kde jsou podklady k nahlédnutí; b) pořad jednání uvedený na pozvánce je neměnný, ledaže by členská schůze rozhodla o jeho změně; c) o záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, souhlasí-li s projednáním této záležitosti kvalifikovaná (dvoutřetinová) většina přítomných členů; d) zásadní připomínky k programu jednání členské schůze musí člen družstva předat představenstvu nejpozději 7 dnů před konáním členské schůze. Představenstvo tyto připomínky zohlední na jednání členské schůze. 3. Průběh členské schůze se řídí jednacím a volebním řádem, který byl členskou schůzí schválen. 4. Členská schůze musí být svolána, vždy do 40 dnů: a) po sestavení roční účetní závěrky; b) požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva; c) požádá-li o to kontrolní komise. 5. Jestliže dle odst. 2 písm. b) a c) představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. 6. Do působnosti členské schůze patří: a) schvalovat jednací a volební řád; b) přijímat, schvalovat a měnit stanovy; c) rozhodovat o otázkách spojených se členstvím v družstvu; d) volit a odvolávat předsedu a členy představenstva, předsedu a členy kontrolní komise; e) schvalovat rozpočet a roční účetní závěrku; f) rozhodovat o užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty; g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu; h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva; i) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a jiné změně družstva, jako změně právní formy, nebo jiných majetkových dispozicích; j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout s ohledem na stávající privatizační právní závazky Bytového družstva 1321 až 1326 jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí,

13 jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. k) jmenovat a odvolávat likvidátora v případě rozhodnutí o likvidaci družstva a rozhodovat o likvidačním zůstatku dle 259 obchodního zákoníku; l) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva; m) schvalovat statuty fondů; n) rozhodovat o dalších záležitostech, týkajících se družstva. 7. Z jednání členské schůze musí být představenstvem pořízen zápis, který musí obsahovat usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu. Zápis podepisují dva členové orgánu družstva. Zápisy se archivují po dobu deseti let. 8. Členskou schůzi svolává představenstvo, řídí ji předseda nebo jeho zástupce. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet do 30 minut po stanovené době zahájení, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dní před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet nadpoloviční většinou všech přítomných členů bez ohledu na ustanovení o požadované přítomnosti více než 50 % členů družstva. 9. Členská schůze přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů družstva, s výjimkou bodu 6. odst. b), g), i), j), tohoto článku. 10. Dvoutřetinové většiny je zapotřebí pro rozhodnutí členské schůze o: a) změně stanov společnosti; b) zvýšení základního kapitálu; c) snížení základního kapitálu. 11. Tříčtvrtinové většiny je zapotřebí pro rozhodnutí členské schůze o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a jiné změně družstva, jako změně právní formy. 12. V případě rozhodování o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, a to s ohledem na stávající privatizační právní závazky Bytového družstva 1321 až 1326, je nutný písemný souhlas většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. 13. O rozhodnutích podle bodů 10, 11 a 12 musí být pořízen notářský zápis. 14. Při hlasování má každý člen jeden hlas (manželé jako společní členové také jeden hlas). Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. V tomto případě má zmocněný člen mimo svůj hlas i počet hlasů, odpovídající počtu svých zmocnění. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze družstva pro daný případ nerozhodne jinak. 15. Usnesení členské schůze je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Žádost o soudní přezkoumání soudem či návrh na určení neplatnosti usnesení členské schůze může podat každý člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh může člen podat jen do jednoho měsíce od dne, kdy požádal na členské schůzi, která usnesení přijala, o zaprotokolování námitky, nebo ode dne, kdy písemně námitku proti usnesení členské schůze oznámil představenstvu družstva; vlastní postup je upraven v 242 obchodního zákoníku.

14 Představenstvo družstva čl. 39 Postavení a působnost představenstva družstva 1. Představenstvo družstva je statutárním orgánem, řídí činnost družstva a jedná jeho jménem. Činnost představenstva a chod družstva řídí předseda představenstva, v době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda a dále vybraní členové v pořadí určeném představenstvem. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením členské schůze vyhrazeny do působnosti členské schůze, nebo kontrolní komisi. 3. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, zásadami a pokyny schválenými členskou schůzi, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. 4. Představenstvo ve své činnosti zejména: a) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost; b) řídí činnost družstva; c) podepisuje dohodu o ukončení členství a vede seznamy členů družstva; d) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání; e) připravuje pro členskou schůzi ke schválení investiční záměry, tj. opravy nebo rekonstrukce poškozených nebo zanedbaných částí domu, plán inovací, plán údržby atd.; f) rozhoduje o dílčích platbách bytového družstva v limitu dle rozhodnutí členské schůze; g) zajišťuje provedení a zveřejnění vyúčtování nájemného a záloh na služby a výši nedoplatků a přeplatků za služby spojené s bydlením. 5. Představenstvo se volí ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise v příbuzenském poměru jako osoby blízké, a plní své povinnosti k Bytovému družstvu. Členové představenstva nemohou být členy kontrolní komise ani pracovníci družstva. čl. 40 Složení, ustavení a funkční období představenstva 1. Představenstvo družstva má 7 členů. 2. Člen představenstva je volen a odvoláván členskou schůzi. 3. Předsedu představenstva volí členská schůze ze zvolených členů představenstva. Předseda představenstva svolává a řídí schůze představenstva a vystupuje jejím jménem navenek. Členové představenstva jsou statutárním orgánem Bytového družstva. 4. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná. 5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem projednání této záležitosti v představenstvu. 6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod pět členů, zvolených na členské schůzi, může jmenovat náhradního člena do příští členské schůze. 7. Představenstvo volí ze svého středu místopředsedu představenstva. čl. 41 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Představenstvo může svolat kontrolní komise, pokud tato zjistí nedostatky, které nebyly k její výzvě odstraněny ve vzájemně dohodnutém termínu, a to do deseti kalendářních dní po dohodnutém termínu; dále je nutno svolat představenstvo, pokud o to požádá nejméně 30 % členů družstva.

15 2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomno minimálně 5 jeho členů. 3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 4. Při volbě a odvolávání místopředsedy představenstva dotyčná osoba nehlasuje. 5. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijatá usnesení. 6. Navenek zastupuje družstvo předseda nebo místopředseda; v případě právních úkonů, pro které je předepsána písemná forma, jej podepisují předseda a ještě jeden člen představenstva, v době nepřítomnosti předsedy družstva jej podepisuje místopředseda a člen představenstva, případně pověřený člen představenstva. čl. 42 Rozhodování představenstva mimo zasedání 1., Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání, jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedáni musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. čl. 43 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit družstvu škodu. 2. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili družstvu plněním pokynu členské schůze, jen je-li pokyn členské schůze v rozporu s právními předpisy. Důsledky porušení povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 3. Účastnit se jednání představenstva. čl. 44 Odměna členů představenstva Členům představenstva přísluší na základě rozhodnuti členské schůze odměna z fondu odměn. Kontrolní komise čl. 45 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je volena členskou schůzí v počtu tří členů. Za výkon své kontrolní činnosti je odpovědna pouze členské schůzi, které předkládá svou zprávu o činnosti a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Předsedu kontrolní komise volí členská schůze ze zvolených členů kontrolní komise. Předseda kontrolní komise svolává a řídí schůze komise a vystupuje jejím jménem navenek. Členové kontrolní komise nejsou statutárními orgány družstva. 3. Kontrolní komise je oprávněna: a) kontrolovat veškerou činnost družstva; b) projednávat stížnosti členů družstva a nájemníků družstva;

16 c) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a účetnictví družstva; d) vyjadřovat se k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva; e) upozorňovat představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání nápravy; nestane-li se tak je oprávněna svolat zasedání představenstva, popř. členskou schůzi; f) vyžadovat u představenstva veškeré informace o hospodaření družstva. V tomto smyslu je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření, nebo postavení družstva a jeho členů; g) zástupce kontrolní komise má právo účastnit se jednání představenstva. 4. Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva v příbuzenském poměru jako osoby blízké. Členové kontrolní komise nemohou být členy představenstva ani pracovníci družstva. 5. Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná. 6. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným kontrolní komisi. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem projednání této záležitosti v kontrolní komisi. 7. Kontrolní komise se schází podle svého plánu práce, případně dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. K platnosti usnesení kontrolní komise je třeba nadpoloviční většiny členů komise. Každý člen komise má jeden hlas. O jednání kontrolní komise se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise. čl. 46 Odměna členů kontrolní komise Členům kontrolní komise přísluší na základě rozhodnuti členské schůze odměna z fondu odměn. Správci domů čl. 47 Správci domu č až Správci domu jsou řízeni představenstvem a průběžně zabezpečují vzájemnou informovanost mezi členy družstva a představenstvem družstva. 2. Správci jsou voleni ze členů družstva v každém vchodu č.1321 až 1326 domu. Činnost správce není časově omezena a je dána rozhodnutím členů družstva příslušného vchodu. 3. Správci domu č až 1326 mají právo: a) zúčastňovat se po dohodě s předsedou nebo místopředsedou jednání představenstva, předkládat připomínky, náměty a doporučení pro práci představenstva; b) na informace o činnosti představenstva, včetně zápisů z jednání. 4. Správci domu č až 1326 mají povinnost: - a) zúčastňovat se jednání se zástupcem představenstva k předání informací o činnosti představenstva; b) předávat informace o činnosti představenstva a zpětně připomínky a náměty pro práci představenstva ze všech oblastí činnosti, spadající do působnosti představenstva družstva; c) dbát na dodržování pořádku a ochranu společného majetku v domě; d) dbát na dodržování domovního řádu; e) zajišťovat úkoly představenstva v domě. 5. Za svou práci je správce odměňován z fondu odměn podle kritérií schválených představenstvem.

17 čl. 48 Doručování a počítání času a lhůt 1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla přímo osobně proti podpisu nebo poštou, a to na adresu, kterou jim člen družstva sdělil. 2. Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva, nebo rozhodnutím členské schůze, nebo v případech stanovených zákonem. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena družstva jako nedoručitelnou, pak v tomto případě po uplynutí tří kalendářních dní je možno i tuto písemnost považovat za doručenou. Družstvo v tomto případě má povinnost takto doručenou písemnost archivovat. 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručování funkcionářem nebo pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí; b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. 5. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události rozhodující pro její počátek. 6. Konec lhůty určené podle dnů, týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který pojmenováním, nebo číslicí se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v týdnu, měsíci, či roce, padne poslední den lhůty na jeho poslední den. 7. Byla-li lhůta prodloužena, má se v případě pochybností za to, že nová lhůta počíná dnem který následuje po uplynutí lhůty původní. 8. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či státem uznávaný svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 9. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu, nebo jestliže byla podána na poštu. 10. Lhůta k podání odvolání činí 15 dní ode dne doručení rozhodnutí, počíná běžet dnem následujícím po dni doručení. Odvolání má odkladný účinek, pokud stanovy neurčují jinak. 11. Rozhodnutí, které se týká více členů družstva, popř. nájemníků či uživatelů, a jehož povaha si nevyžaduje doručení do vlastních rukou, se oznamuje uveřejněním na určeném místě v domě. Část VII. Společná a závěrečná ustanovení čl. 49 Pracovní povinnost v družstvu 1. V zájmu řádného zajišťování provozu domu může družstvo vstupovat do smluvních vztahů se svými členy, zaměstnávat potřebné pracovníky a uzavírat smluvní vztahy s dalšími fyzickými a právnickými osobami v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. 2. V případě potřeb družstva, např. při likvidaci živelné či kalamitní události, úklidových pracích a dalších konkrétních činnostech může představenstvo družstva se souhlasem členské schůze vyhlásit pracovní povinnost všech členů družstva do doby odstranění kalamitní události či do doby provedení konkrétních činností, a to s ohledem na zdravotní způsobilost členů družstva. Toto naturální plnění nenahrazuje plnění finančních závazků člena družstva vůči družstvu. 3. V případě uplatnění pracovní povinnosti v družstvu se postupuje dle 226 a 227 obchodního zákoníku.

18 čl. 50 Společná ustanovení 1. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí po dobu výkonu funkce vykonávat činnosti vedoucí ke střetu zájmů. 2. Veškerá práva a povinnosti v těchto stanovách jsou vymáhatelná soudním postupem. 3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním a občanským zákoníkem, zákonem o vlastnictví bytů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 4. Nájemní vztahy se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami. 5. Vztahy k nečlenům družstva-nájemníkům a výše nájemného se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Způsob placení nájemného se stanoví usnesením členské schůze. 6. Nečlen družstva-nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v bytě včetně jeho zařízení, jakož i náklady spojené s běžnou údržbou bytu v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem. 7. Všichni nájemníci družstevních bytů platí úhrady za užívání (nájemné) a zálohy na služby vždy nejpozději do patnáctého dne toho měsíce, za který je zaplaceno. Za prodlení s placením je družstvo oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,25 % za den, ode dne splatnosti až do doby úhrady nedoplatku. 8. Nedoplatky z vyúčtování náhrad za užívání bytů (nájemného) a záloh na služby musí nájemci zaplatit do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování. Vyúčtování schvaluje představenstvo družstva. Podané odvolání v tomto případě nemá odkladný účinek. Přeplatky z vyúčtování náhrad za užívání bytu se zpravidla vyplácejí do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování, však s ohledem na finanční situaci a úhrady nedoplatků. 9. Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku; první účetní rok družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí 31. prosince téhož roku. 10. Provoz domu je upraven domovním řádem. čl. 51 Závěrečná ustanovení 1. Výklad stanov ve sporných případech podává představenstvo družstva. 2. Stanovy nabyly účinnost dnem jejich schválení členskou schůzí, tj. dnem 27. května 2004.

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami SMLOUVA O NÁJMU BYTU uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami Bytové družstvo Babákova 2151-5, družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více