STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/ Sídlo družstva: Mělník, Sportovní ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O DRUŽSTVU 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajištění bytových potřeb svých členů a potřeb s tím souvisejících v domech - číslo popisné 2719 a 2720, ulice Sportovní, Mělník. 2. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. V právních vztazích vystupuje svým jménem. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva, pokud není dále stanoveno jinak. 3. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 3 - PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Předmětem činnosti družstva je a) pronájem bytů a nebytových prostor, a to bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz těchto bytů a nebytových prostor, b) distribuce a prodej tepla. 2. Družstvo obstarává zabezpečování základních služeb souvisejících s užíváním domu, jeho údržby a opravy, jakožto i nutné investice a technické zhodnocení objektu, jednotlivých bytů, jak je určeno v 9 stanov družstva (dodávky energií, odvoz odpadků, úklid apod.). 3. Družstvo zajišťuje vhodné využití společných a nebytových prostor. 4. Družstvo rozhoduje o obsazení a pronajímání uvolněných bytů po schválení členskou schůzí. 5. Pro případ převodu vlastnictví bytů na oprávněné nájemce jednotlivých bytů, bude družstvo pokračovat v zajišťování výkonu správy a údržby společných částí, prostor, zařízení domů a pozemku, tj. veškerou správní, hospodářskou, právní, účetní a kontrolní činností příslušející správci, pokud se vlastníci bytů nerozhodnou jinak. ČÁST II. - ČLENSTVÍ 4 - ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 1. Členem družstva může být fyzická osoba, která je občanem České republiky. 2. Přednost stát se členem družstva mají všichni nájemci mající právo k nájmu bytu v čp.2719, čp.2720 ul. Sportovní, Mělník. 3. Pokud stávající nájemce neuplatní při ustanovení družstva právo stát se zakládajícím členem družstva, může tak učinit dodatečně, po složení základního členského vkladu a dalšího vkladu. Pokud tento člen uplatní své právo na vstup do družstva po privatizaci domu, může se stát členem po složení základního členského vkladu a finanční částky ve výši tržní ceny odpovídající jeho bytu zjištěné úředním odhadem. 4. S členstvím v družstvu vzniká současně závazek člena k úhradě základního členského vkladu a k zaplacení odpovídající ceny jeho bytu z cenové nabídky nebo odhadu, dále závazek ke stanoveným měsíčním úhradám příspěvků do fondů družstva dle aktuální přílohy k dohodě o užívání bytu. 5 - VZNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu vzniká při plnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) členství zakládajícího člena vznikne, dnem vzniku družstva. Uchazeč o členství v družstvu se nemusí osobně zúčastnit ustavující schůze družstva (může písemně pověřit zastupováním určenou osobu), podá písemnou přihlášku do družstva a zaplatí při této příležitosti základní členský vklad, b) při ustanovení družstva vzniká zakládajícím občanům členství dnem zápisu do obchodního rejstříku u příslušného soudu, c) za trvání družstva přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné přihlášky, d) převodem členství, nebo e) jiným způsobem stanoveným zákonem 1. Členství v družstvu je vázáno ke konkrétnímu bytu. O výši dalších členských vkladů rozhoduje členská schůze. U nového člena je splatnost těchto částek do třiceti dnů po dni převzetí rozhodnutí o přijetí za člena. 2. Zakládajícími členy družstva jsou zájemci o členství, kteří podají přihlášku do družstva z domu číslo popisné 2719 a 2720, Sportovní, Mělník. 3. O členství dalších uchazečů je družstvo povinno rozhodnout do 30 dnů ode dne doručení jejich přihlášky. Rozhodnutí jim musí být oznámeno doporučeným dopisem nebo osobním doručením proti podpisu. 4. Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do vlastních rukou, nebo přijetím proti podpisu. 5. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu, zápisného a u převodu správního poplatku. 6. Družstvo vrátí základní členský vklad a zápisné uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí členství. 7. Základní členský vklad zakládajících členů činí 750,- Kč. 8. Členský vklad do nedělitelného fondu činí 10 % ze základního členského vkladu tj. 75,- Kč. 9. Další vklad, vymezený výší odpovídající poměrné části kupní ceny domů čp a čp (příp. i stavebních parcel těmito domy zastavěných, budou-li předmětem prodeje) v katastrálním území Mělník, bude pro jednotlivé členy družstva stanovena podle velikosti podlahové plochy bytů užívaných, resp. s právem budoucího užívání, jednotlivými členy družstva. Další vklad je pro zakládající členy splatný do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy. 10. Zakládající členové družstva neplatí zápisné. Zápisné u ostatních členů činí 3.000,- Kč a je splatné při podání přihlášky. 1

2 11. Jestliže členství nevznikne, je družstvo povinno dosud splacené částky vrátit do 30-ti dnů. Členství nevznikne, jestliže uchazeč nesplní podmínky těchto stanov. 12. Osoby, které se nestanou členy družstva zůstávají nájemci, nečleny družstva. U těchto osob družstvo uplatní veškeré zákonné nároky na úhradu družstvem prokázaných a jim příslušejících podílů na společné náklady za poskytované služby spojené s nájmem bytu v souladu s vyššími právními normami. 6 - ZÁNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu zaniká 1. Písemnou dohodou, kdy členství končí sjednaným dnem. 2. Vystoupením člena z družstva, které musí člen písemně oznámit představenstvu. Zánik členství nastane následným prvním dnem kalendářního měsíce po uplynutí tří měsíců od doručení písemného oznámení. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně. S odvoláním vystoupení z družstva musí souhlasit představenstvo. 3. Smrtí. Nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Dědic, který takto získal členská práva, může s nimi nakládat ve smyslu stanov družstva. Pokud dědic neprojeví o členství zájem a členem se nestane, má nárok na vypořádací podíl. Tímto jsou jeho dědické nároky k družstvu uspokojeny. Společný nájem bytu manželů zaniká smrtí jednoho z manželů. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jde-li o více předmětů nájmu, může členství zůstavitele přejít i na více dědiců. 4. Vyloučením, jestliže člen družstva: závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutími orgánů družstva, užívá majetek družstva tak, že družstvu vzniká značná škoda, buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem i přes písemné upozornění porušují dobré mravy v domě, zejména porušují opakovaně pořádek v domě a bytě, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Písemné rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení. Důvod nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členovi doručeno. Člen, jehož se týká rozhodnutí o vyloučení, se může domáhat zrušení tohoto rozhodnutí soudní cestou. 5. Převodem členství: Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je možný jak z člena na člena družstva, tak i na jinou fyzickou osobu na základě dohody, která nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství představenstvu družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají i v případě, že představenstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a zároveň písemný souhlas nabyvatele tohoto členství. 6. Zánikem společného členství rozvedených manželů. Nabyl-li práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem. Právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu rozhodne soud, nedohodnou-li se rozvedení manželé, na návrh jednoho z nich, o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu. Tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. 7. Zánikem družstva likvidací dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 8. Jiným způsobem stanoveným zákonem (prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce atd.). 7 - MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ 1. Zánikem členství za trvání družstva má dosavadní člen, nebo jeho dědic nárok na vypořádací podíl, který se určí poměrem spláceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Po určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky družstva za rok v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Vyplacení vypořádacího podílu je podmíněno ukončením nájmu, vyklizením a předáním bytu, který dosavadní člen užíval. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členovi (o takovou částku se vypořádací podíl sníží). 2. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím, nebo výměnou bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Oprávněné splatné pohledávky družstva vůči bývalému členovi musí být vyrovnány vždy při převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo výměnou bytu. 8 - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA Člen má právo: a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo a prostřednictvím volených orgánů b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku osmnácti let c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky, případné stížnosti k orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován e) být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu, společných prostor a služeb s tím spojených a o činnosti a stavu majetku družstva f) požadovat svolání členské schůze v případě, že se o důvodném svolání této schůze dohodne alespoň s jednou třetinou členů 2

3 g) převádět svá členská práva a povinnosti a vystoupit z družstva v souladu s těmito stanovami h) podílet se na přebytku družstva i) na vypořádací podíl při zániku družstva likvidací nebo při zániku členství za trvání družstva j) na uzavření smlouvy o nájmu bytu, který člen družstva bude užívat ke dni, kdy se družstvo stane vlastníkem domu k) na uzavření smlouvy o nájmu bytu v případě, že člen získal členství s právem užívat byt převodem nebo přechodem členství, případně na základě členské přihlášky, kdy členská schůze rozhodla o jeho členství a přidělení volného bytu v domě, l) kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu, a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí ve společné domácnosti, právo užívat společné prostory a zařízení domu k účelu, ke kterému jsou určeny, jakož i požadovat plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu m) využívat služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, společných prostor a vybavení domu n) se souhlasem družstva a při dodržení obecně platných předpisů svůj byt přenechat do podnájmu nebo provést výměnu bytu. 1. Při hlasování budou uplatňovány tyto počty hlasů : lodžie 7 hlasů, hlasů, hlasů, 2+kk+1 lodžie 5 hlasů, 2+kk 5 hlasů, v případě hlasování o věcech uvedených v 239 odst. 4 písm. a,) g), h) obchodního zákoníku má každý člen pouze jeden hlas. 2. V případě uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnictví ke společným částem budovy a pozemku dle zák.č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude družstvo nadále vykonávat správu majetku ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. 3. Člen družstva je povinen zejména a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, ustanovení nájemní smlouvy, domovní řád a dodržovat pravidla občanského soužití b) do tři měsíců po ustavující schůzi družstva, podepsat závazek k dalšímu vkladu podle 223 odst. 4 obchodního zákoníku c) platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy a nedoplatky z vyúčtování d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní a bytový řád, předpisy o požární ochraně a bezpečnosti, řádně užívat a udržovat technický stav bytu a včas provádět jeho potřebnou údržbu a opravy e) nestačí-li ke krytí případné ztráty družstva fondy družstva, přispět k jejich úhradě na základě rozhodnutí členské schůze f) provádět včas a řádně činnost pro družstvo, které se zavázal, nebo o níž bylo na členské schůzi společně rozhodnuto g) umožnit pověřeným pracovníkům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu (minimálně 1x do roka) a provádění odečtu měřidel umístěných v bytě (minimálně 4x do roka), umožnit jednorázové přeměření užívané podlahové plochy bytu a sklepa pro objektivní procentní rozpočítání příslušného podílu z celkových plateb a nákladů družstva. Dále umožnit přístup, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních bytových jednotek, případně domu, jako celku, též v případě havárií h) uhradit škody na družstevním majetku, které způsobil sám, člen jeho domácnosti, jeho nájemce (podnájemce), jeho návštěvník, nebo domácí zvíře. i) oznámit představenstvu do 30 dnů změny rozhodující pro rozúčtování cen služeb za účelem aktualizace členské a bytové evidence a rozúčtování záloh a úhrad za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu. Změna bude účtována od prvního dne měsíce následujícího po vzniku této změny. Při neoznámení bude účtován stoprocentní příplatek dle výpočtu odpovídajícímu skutečné době nastalé změny. j) pro případ havárie učinit taková opatření, aby mohlo družstvo, zejména při delší nepřítomnosti osob v užívaném bytě rychle vyrozumět nájemníka, aby mohl v nejkratší době zařídit otevření bytu k) oznamovat družstvu nejpozději do čtrnácti dnů před zamýšlenou změnou skutečnost podle článku 1 odst.n) tohoto paragrafu l) v případě prodlení s jakýmikoli platbami ve prospěch družstva, spojenými s pořízením nemovitosti, její správou, údržbou, opravami, rekonstrukcí, modernizací a užíváním bytu a společných prostor, tj. splácení na něj připadajících plateb, měsíčních splátek a mimořádných odůvodněných nákladů přejímá člen družstva na sebe sankční břemeno za škody a náklady jež by prodlením plateb družstvu vznikly viz sankce m) při absenci pojištění bytu člena, ručí tento sám za škody na majetku v důsledku nahodilé události 4. Člen odpovídá plně u elektrorozvodů bytových, plynových rozvodů bytových, rozvodů tlakové vody v bytě, bytové části topných rozvodů a těles ústředního topení, vnitřních rozvodů kanalizačních a na tyto rozvody připojených spotřebičů, za jejich řádný technický stav, údržbu, opravy a bezpečný provoz. Při záměrném zasahování do instalací z důvodu úspor energií v bytové jednotce, budou viníkovy naúčtovány rozdíly mezi měřidly v domě a měřidlem na patě domu. 5. Člen má ohlašovací povinnost o chovu domácích zvířat (psi a kočky). Chov nebezpečných zvířat (šelmy, plazi, pavouci) se přísně zakazuje. 6. Družstvo je povinno: a) zajistit členu nebo nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu b) poskytovat v mezích svých provozních možností dohodnuté služby spojené s bydlením c) v mezích svých finančních možností starat se o řádnou údržbu, opravy a modernizaci družstevního domu s vyjímkou vnitřních prostorů jednotlivých bytů a pečovat o společné vnitřní a vnější prostory, provoz společných technologických zařízení a společných technických sítí s vyjímkou údržby, oprav a výměn technologických zařízení a technických sítí jednotlivých bytů 7. Nesplní-li družstvo svou povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimž je výkon práva člena (nájemce) bytu ohrožen, má člen (nájemce) právo po předchozím písemném upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do tří měsíců od odstranění závad. 3

4 9 - VYMEZENÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ BYTU 1. Členství v družstvu je spojeno s výlučným právem užívání určitého bytu podle dohody o užívání bytu v souladu s těmito stanovami a s užíváním společného vybavení domu a prostor. 2. Náklady spojené s údržbou nebo úpravami bytu prováděné členem družstva : a) drobné opravy v bytě si hradí sám b) běžnou údržbu rozvodů energií, médií a odpadů ve stoupavých rozvodech hradí družstvo po předchozím projednání členskou schůzí v povolené finanční výši c) likvidaci havárií zajišťuje družstvo a posuzuje míru zavinění člena, nájemníka. Při zavinění havárie členem, nájemcem, nebo vzniku havárie z důvodu neodborných oprav nebo zásahů do rozvodů se člen, nájemník podílí na finanční úhradě více nákladů. 3. Byt a jeho součásti jsou ohraničeny a) vnějším lícem vstupních dveří do bytu, zábradlím balkónu, venkovním lícem,okenního rámu a vnějšího zasklen oken, vnitřním lícem okenního parapetového zdiva a ostění, lícem vnitřního zdiva, podlahami a stropy, které se nacházejí pod uzavřením bytu. Součástí bytu jsou i větrací rozvody a prostory sklepa k bytu patřící. b) instalaci přívodu energií, médií a odpady, a to: elektroinstalace ve zdech od vývodu z elektroměru až k zásuvkám a spotřebičům, včetně spotřebičů u kanalizačních odpadů všechny rozvody v bytě až po odbočku na stoupačce odpadní vody u slaboproudých rozvodů veškeré rozvody ve zdech včetně připojovacích krabic a to i pokud jsou tyto umístěny mimo prostor bytu, vyjma stoupacích vedení pro ostatní byty u topných rozvodů do prvního připojovacího šroubení uzavíracích ventilu radiátorů včetně radiátorů c) Stoupací rozvody a vedení energií a médií sloužících rovněž pro ostatní byty nejsou součástí bytu. 4. Součástí nájemního bytu je i bytové vybavení a zařízení, jež je dle nájemní smlouvy poskytováno jako součást nájmu za úplatu (netýká se členů družstva ). 5. Člen družstva a nájemce : a) je povinen byt udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání, provádět jeho potřebnou údržbu a opravy a řádně užívat a pečovat o vybavení společných prostor b) není oprávněn provádět v bytě bez souhlasu družstva stavební úpravy, ani úpravy na rozvodech energií a médií, sani jiné podstatné změny podléhající ohlašovací povinnosti bez povolení či ohlášení dle stavebního zákona, jimž by došlo ke změně vzhledu domu, ohrožení statické bezpečnosti, přemístění vnitřních příček bytu nebo narušení činnosti technického zařízení domu apod. nebo omezení práv ostatních členů - nájemníků v domě 6. Družstvo nebo člen družstva, nájemce nebo příslušník jeho rodiny nebo osoba, která je činná v přímé vazbě k jmenovanému bytu a který(á) uzavřela domovní uzávěry médií energií musí zajistit, aby jejich uzavření (vypnutí) i opětovné otevření (zapojení) bylo uživatelům ostatních dotčených bytů včas oznámeno.toto ustanovení se netýká havarijních stavů. 10 PRONAJÍMÁNÍ VOLNÝCH BYTŮ 1. Uvolněné byty pronajímá družstvo na základě výběrového řízení. O výsledku výběrového řízení na přijetí nového člena na místo člena, jehož členství zaniklo nebo přijetí nájemce do nájemního vztahu, rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. 2. Mimo výběrové řízení může dále představenstvo navrhnout členské schůzi pronajmout byt členu, nájemci, jehož byt, který v družstvu užívá, se stal neobyvatelným nebo byl-li člen družstva zbaven práva na uzavření nájemní smlouvy na jeho užívání nesprávným postupem družstva. 3. Mimo výběrového řízení, může představenstvo navrhnout členské schůzi pronajmout uvolněný byt členu, který v tomže družstevním domě již obývá byt nevyhovující jeho bytové potřebě, uzavřel-li člen družstva písemnou dohodu o skončení nájmu podle 710 odst. 1 občan. zák., a novou dohodu o užívání k uvolněnému bytu. 4. Před uzavřením dohody o užívání k uvolněnému bytu představenstvo písemně vyzve člena, zájemce o členství, ke splacení členského vkladu. Lhůtu na zaplacení stanoví nejméně třicet dní. 5. Nesplatí-li člen, zájemce o členství ve stanovené lhůtě členský vklad nebo jestliže písemně odmítne uzavřít nájemní smlouvu, představenstvo ho nepřijme za člena, zruší výměnu. 6. Představenstvo může zrušit souhlas, dohodu o užívání bytu nebo nájemní smlouvu v případech, kdy : a) člen, zájemce o členství nebo nájemce na výzvu předsedy neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek členského podílu b) člen, zájemce o členství nebo nájemce odmítl převzít byt, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené představenstvem ČÁST III. - HOSPODAŘENI DRUŽSTVA 11 - FORMY MAJETKOVÉ ÚČASTI 1. Majetková účast člena družstva vzniká v těchto formách: a) základním členským vkladem, 5 čl. 8 b) dalšími členskými vklady 5 čl.10 c) případnými dalšími majetkovými účastmi, pokud se na tom usnese členská schůze 2. Členský vklad, jakož i ostatní platby se skládají v korunách českých ZDROJE MAJETKU DRUŽSTVA Zdroje majetku družstva jsou zejména: a) základní členský vklad b) nájemné a úhrada za obstarávání družstva c) úroky a poplatky z prodlení d) případná další majetková účast členů e) další členské vklady f) sankce a poplatky viz. 25 g) příjmy z podnikání 4

5 13 - MAJETKOVÉ VZTAHY 1. Majetkové vztahy členů družstva se řídí obecně platnými právními předpisy a stanovami družstva. 2. Předseda a místopředseda družstva založí a spravují účet družstva u peněžního ústavu. 3. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesáttřitisícedvěstěpa- desát korun českých). Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 4. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení dalších členských vkladů a o případné další majetkové účasti členů HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA A FONDY DRUŽSTVA 1. Při vzniku družstva se jednorázově sestavuje zapisovaný základní kapitál a nedělitelný fond. O zřízení dalších fondů ( provozní, rezervní atd.) rozhodne podle potřeb hospodaření členská schůze na návrh představenstva družstva. 2. Nedělitelný fond : a) družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10 % základního zapisovaného kapitálu a každoročně jej doplňuje o 10% ročního čistého zisku do doby, dokud výše nedělitelného fondu nedosáhne poloviny zapisovaného základního kapitálu družstva b) nedělitelný fond se nesmí používat za doby trvání družstva k rozdělení mezi členy c) nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze 3. Fond provozní - je tvořen z pravidelných nájmů placených členy družstva, popřípadě nájemci nebo uživateli za plnění poskytované s užíváním bytu nebo zálohy na ně ROZDĚLENÍ ZISKU 1. Disponibilní zisk, to jest zisk z hospodaření po úhradě všech plateb, stanovených právními předpisy, použije družstvo na základě rozhodnutí členské schůze, a to v tomto pořadí: a) k výplatě odměn členům družstevních orgánů, které schvaluje členská schůze b) k doplnění nedělitelného fondu c) k vytvoření a doplnění ostatních fondů ve výši schválené členskou schůzí d) k podílům členů na zisku družstva podle ustanovení 236 obchodního zákoníku e) k zvýšení zapisovaného základního kapitálu 16 - PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU PŘI ZÁNIKU DRUŽSTVA A ÚHRADA ZTRÁTY DRUŽSTVA Členům vzniká nárok na podíl na likvidačním zůstatku, který se rozdělí v tomto v pořadí: a) výplata splacené části členských vkladů b) výplata zbytku likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok 2. nestačí-li likvidační zůstatek k vypořádání splacených částí členských vkladů, rozdělí se podle poměru jejich členských vkladů 3. členská schůze může uložit členům družstva povinnost přispět k úhradě ztráty družstva poměrným plněním až do výše základního členského vkladu s tím, že tato povinnost může být členům družstva uložena pouze jedenkrát za rok 4. takto uhrazené částky mohou být zcela nebo z části vráceny během následujících tří let v případě, že družstvo docílí úspěšných výsledků a má dostatečné finanční zdroje ČÁST IV. - HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 17 - ORGÁNY DRUŽSTVA Družstvo spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím: a) členské schůze b) představenstva c) kontrolní komise d) domovníka 18 ČLENSKÁ SCHŮZE 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok. 3. O termínech členské schůze musí být každý člen vyrozuměn písemně, včetně programu, nejméně čtrnáct dnů před jejím konáním. Účastnit se členské schůze je právem člena, nikoliv povinností člena. 4. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise a to do měsíce od obdržení žádosti. 5. Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy b) rozhodovat o přijetí nového člena, pokud podle 5 tomu není jinak, c) rozhodovat o vyloučení člena družstva, d) volit a odvolávat členy představenstva, předsedu představenstva a členy kontrolní komise (případně jejich náhradníky), předsedu kontrolní komise a stanovovat jim odměny za činnost v družstvu e) schvalovat řádnou účetní uzávěrku f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty g) rozhodnout o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva i) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o jiném způsobu zrušení družstva nebo o změně právní formy j) rozhodovat o nájmu, pronajímání a podnájmu uvolněných bytů a nebytových prostor k) rozhodovat o významných majetkových dispozicích l) rozhodovat o stanovení případných dalších majetkových povinností členů družstva m) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, n) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si svými usneseními vyhradila. 5

6 6. pro platnost usnesení členské schůze je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. K rozhodnutí podle článku 5 a), e), f), g), i), l), tohoto paragrafu je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Hlasování je veřejné, nerozhodne-li členská schůze jinak. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset (10) dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení 238 odst. 3 obchodního zákoníku. 8. Při hlasování uplatňuje člen své právo dle 8 bod 2 9. Pro konkrétní členskou schůzi se může člen družstva dát zastoupit : a) jiným členem družstva na základě písemné plné moci b) členem rodiny nebo jiné osoby na základě notářsky ověřené plné moci c) jiným občanem na základě rozhodnutí soudu 10. z jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který obsahuje: a) datum a místo konání členské schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování e) přílohu k zápisu, která obsahuje seznam účastníků schůze s vlastnoručními podpisy přítomných, plné moci zmocněnců, pozvánku na schůzi, případné podklady, které byly členské schůzi předloženy k projednání a jméno pracovníka odpovědného za správnost vyhotovení zápisu 19 - PŘEDSTAVENSTVO 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které zákon nebo tyto stanovy nevyhradili jinému orgánu. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, odpovídá jí za svou činnost. 4. Představenstvo je pětičlenné. Tvoří ho předseda, místopředseda a tři členové představenstva. Předseda je volen členskou schůzí, místopředsedu volí představenstvo. 5. Předseda zastupuje družstvo navenek, řídí a organizuje činnost představenstva a běžnou činnost družstva. Ve své činnosti je vázán usnesením členské schůze a představenstva. 6. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. 7. Je-li pro právní výkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. K vytištěné, nebo napsané firmě družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva. Úkon musí vždy obsahovat dva podpisy. 8. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. 9. Zastupováním může být pověřen i člen představenstva. 10. Představenstvo zajišťuje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření družstva. Tyto zprávy předává kontrolní komisi a následně členské schůzi k projednání. V průběhu roku čtvrtletně informuje členy družstva o hospodaření. 11. Představenstvo se schází podle potřeby. V případě podnětu kontrolní komise je povinno se sejít do 10 dnů od doručení tohoto podnětu, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku. Jednání svolává předseda představenstva. 12. Představenstvo vede seznam členů družstva ve smyslu 228 obchodního zákoníku a umožní každému členu družstva a tomu, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Členům družstva má povinnost vydat potvrzení o členství a o obsahu jeho zápisu v seznamu. 13. Představenstvo vede soupis vybavení společných prostor a domů a bytů, veškeré písemnosti související s nabytím a správou domu, hospodařením a majetkem, evidenci osob v bytech a ostatní doklady a údaje nutné pro vyúčtování poskytovaných záloh a členských podílů. 14. V souvislosti s výkonem funkce mají členové představenstva právo na úhradu prokazatelně vynaložených nákladu a na odměnu za výkon funkce, jejíž výši schvaluje členská schůze. 15. Funkční období prvního představenstva je tříleté, funkční období dalších představenstev je pětileté. 16. Představenstvo je voleno ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou, případně členy kontrolní komise, v přímém příbuzenském vztahu 17. Představenstvo může k zastupování družstva zmocnit i jiné osoby na základě plné moci. Nestanoví-li členská schůze jinak mohou být členové představenstva opětovně voleni KONTROLNÍ KOMISE 1. Kontrolní komisi tvoří členové družstva v počtu tří osob. Komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2. Kontrolní komise se ze své činnosti odpovídá pouze členské schůzi družstva, a je proto nezávislá na představenstvu. 3. Předsedu kontrolní komise volí členská schůze. 4. Kontrolní komisi přísluší zejména kontrolovat: a) dodržování stanov družstva b) dodržování usnesení členské schůze c) zachování zásad hospodárnosti a ochrany majetku družstva a použití všech fondů družstva d) vyjadřuje se k řádné účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a dále pak k projednávat stížnosti členů družstva 5. Kontrolní komise je povinna: a) upozorňovat na zjištěné nedostatky představenstvo družstva a vyžadovat sjednání nápravy b) informovat o zjištěných nedostatcích členskou schůzi a v případě nutnosti požádat představenstvo o její urychlené svolání 6

7 c) podávat členské schůzi zprávu o své činnosti, ve které musí být obsaženo vyjádření k práci představenstva o činnosti a hospodaření družstva 6. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat na představenstvu jakékoliv informace o hospodaření družstva a představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo v postavení družstva a jeho členů. 7. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Její jednání svolává předseda. 8. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva a nemohou jimi být ani příbuzní nejen navzájem v kontrolní komisi, ale i ve vztahu k členům představenstva. 9. Kontrolní komise má právo navrhnout členské schůzi odvolání některého člena představenstva. 10. V souvislosti s výkonem funkce mají členové kontrolní komise právo na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů a na odměnu za výkon funkce, jejíž výši schvaluje členská schůze. 11. Funkční období první kontrolní komise je tříleté, funkční období dalších kontrolních komisí je pětileté. 21- DOMOVNÍK 1. Povinnosti domovníka jsou uvedeny v platném Domovním řádu v části II. Zajištění pořádku v domě a okolí domu a v pracovní smlouvě. 2. S Domovníkem uzavírá smlouvu představenstvo na dobu dvou let SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH DRUŽSTVA 1. Do představenstva, kontrolní komise může být zvolen a domovníkem může být jmenován jen člen družstva starší 18 let. 2. Volené orgány setrvávají ve svých funkcích do skončení funkčního období do zvolení nových orgánů nebo do doby zvolení náhradníka na doplnění. 3. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opakovaně. 4. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který ho zvolil do této funkce odvolat dle hlasování 18 čl.5, 5. Při písemném oznámení o odstoupení člena družstva ze své volené funkce, pokládá se odstoupení za projednané, po bezvýsledném uplynutím tří měsíců ode dne konání nejbližší schůze orgánu oprávněného odstoupení projednat. 6. Každému členu voleného orgánu přísluší při hlasování jeden hlas. Hlasovat lze přímo nebo tajně. 7. Orgány jsou způsobilé jednat jen, je-li přítomná nadpoloviční většina jejich členů. 8. Pro odpovědnost členů představenstva, kontrolní komise, popřípadě jiných orgánů podílejících se na řízení platí obdobně ust. 193 odst. 2, 194 odst. 2 první až pátá věta a odstavce 4 až 7 obchodního zákoníku. ČÁST V. - ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu. 2. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 3. Při zrušení družstva se provede jeho likvidace podle platných právních předpisů. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze, pokud tento není stanoven soudem. 4. Při zrušení družstva se rozhoduje usnesením členské schůze o základním kapitálu a oprávněných nárocích členů. Vypořádací podíl se stanovuje podle ust. 233 obchodního zákoníku. 5. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. 6. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ČÁST VI. - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 24 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Rozhodnutí, která se týkají více členů družstva, případně uživatelů nebo nájemníků se oznamují zveřejněním na určeném místě v domě. 2. Lhůta k podání odvoláni, vztahující se k jednomu členu, nájemci činí 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se předkládá předsedovi kontrolní komise písemnou formou. 3. Doručení doporučeným dopisem nebo dopisem do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 4. Nájemní vztah pro užívání bytu, společných prostor a vybavení domu se řídí těmito stanovami, domovním, bytovým a provozním řádem a obecnými ustanoveními občanského zákoníku. Toto platí i pro vztahy a termíny související s placením za užívání bytu, společných prostor a vybavení domu na poskytování pravidelných měsíčních zúčtovatelných záloh, na služby a také případných oprávněných mimořádných plateb. 5. Vztahy mezi členy družstva, jakož i právní postavení družstva, se řídí obchodním zákoníkem a těmito stanovami. 6. Vztahy členů družstva a nájemců se řídí občanským zákoníkem. 7. Výše nájemného je určena vyhláškami ministerstva financí a způsob placení dle nájemní smlouvy, dohody o užívání. 8. Všichni členové a nájemci družstevních bytů platí úhrady za užívání a zálohy za služby vždy nejpozději 28. den tohoto měsíce, za který je placeno. Tyto platby se provádějí na účet družstva. 9. Tříměsíční prodlení v platbách družstvu je považováno za hrubé porušení stanov družstva a může vést ke ztrátě členství v družstvu. 10. Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání bytu (nájemného) a záloh na služby musí být družstvu zaplaceny do patnácti dnů po uplynutí doby stanovené v odstavci Vyúčtování vypracovává představenstvo družstva a zveřejňuje je po odsouhlasení kontrolní komisí. 12. Přeplatky z vyúčtování za služby vrací družstvo do třiceti dnů po uplynutí doby stanovené v odstavci 14. 7

8 13. Představenstvo stanoví výši úhrady za užívání bytu pro členy v takové částce, aby tato kryla naplnění fondu na náklady spojené se správou a provozem domu, jeho opravou a údržbou, pojištěním a podílem do nedělitelného a rezervního fondu. Úhrady nájemce se řídí obecně závaznými předpisy. 14. Na kontrolu vyúčtování mají členové (nájemci) družstva 21 dnů od jeho obdržení. 25 SANKČNÍ A OSTATNÍ POPLATKY 1. Převod členských práv a povinností na rodinného příslušníka 50,.-Kč. 2. Převod členských práv a povinností na třetí osobu Kč. 3. Ohlášení přenechání družstevního bytu do podnájmu 1.000,-Kč. 4. Ohlášení trvalého nebo přechodného pobytu další osoby v bytě 50.-Kč. 5. Ohlášení chovu domácích zvířat bez poplatku. 6. Ohlášení stavebních úprav provedených do s povinností ohlášení do bez poplatku. 7. Souhlas bytového družstva ke stavebním úpravám v jednotlivých bytech po Kč. Sankce: 1. Uskutečnění stavební úpravy členem BD bez souhlasu družstva ,- Kč + uvedení do původního stavu na náklady člena BD. 2. Neprovedení převodu členských práv a povinností při změně nájemce Kč. 3. Nesplnění ohlašovací povinnosti u osob 3.000,-Kč. 4. Nesplnění ohlašovací povinnosti u chovu domácích zvířat 1.000,- Kč. 5. Porušení zákazu chovu nebezpečných zvířat ,- Kč. 6. Prodlení s jakoukoliv oprávněnou platbou předepsanou družstvem 0,25 % za každý den nezaplacení, minimálně 50,-Kč v případě, že dlužná částka je menší než 50,- Kč. 7. Způsobení škody družstvu bude s viníkem řešeno v souladu občanským zákoníkem. 8. Neohlášení přenechání družstevního bytu do podnájmu ,-Kč. 9. Za opakované a pozdní zaplacení příspěvku ( nájmu ) za užívání bytu, bez udání důvodu a bez předchozího projednání za každé ukončené čtvrtletí zaplatit 2.000,-Kč 26 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí konanou dne za přítomnosti notáře JUDr. Kohoutové a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí. 2. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami se postupuje podle příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů. 3. Změny a doplňky byly schváleny členskými schůzemi, konanými dne a dne Změny byly schváleny členskou schůzí konané dne za přítomnosti notáře JUDr. Kohoutové. V Mělníku dne předseda družstva Jan JANČÍK 8

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 1 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 2 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více