ŠVP školní družiny Barevný svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP školní družiny Barevný svět"

Transkript

1 ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová

2 motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného konce. Pojďme to tedy zkusit obráceně. Uchopme konec nitky a navlékejme na ni barevné vybroušené perličky nepřeberného množství nabízeného poznání, vědění, zkušeností, dovedností a umu světa a pomozme dětem vytvořit si, právě pro ně, tu jejich životní šňůrku, která je bude zdobit po celý život. 2

3 Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Jesenný, okres Semily Jesenný 221, Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Koordinátor: Jana Kašparová Telefon: IČO: Součásti školy: základní škola mateřská škola školní družina školní jídelna Zřizovatel: Obec Jesenný Jesenný 13, Jesenný Telefon: IČO: Platnost dokumentu: Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Jesenný je platný od 1. února 2009 Aktualizace: 3

4 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme vesnická malotřídní škola s 1. až 5. ročníkem. Jejími součástmi jsou jednotřídní mateřská škola, dvoutřídní základní škola, školní družina a školní jídelna. Budova školy je veliká. Od svého vybudování sloužila jako úplná devítiletá škola. Stojí na mírném návrší na okraji vesnice a je situovaná doprostřed velké školní zahrady. Tato poloha je velmi výhodná, neboť ruch vesnice sem téměř nedoléhá. V budově je odděleně umístěna MŠ a dále je zde 6 tříd, 1 víceúčelová učebna, tělocvična a 8 kabinetů. Pro provoz ZŠ využíváme jednu větší třídu v přízemí a stejně velkou třídu v poschodí. Třídy jsou vybaveny počítači, které jsou využívány při výuce i pro případné použití o přestávkách. V prvním poschodí je umístěna také školní družina. V odpoledních hodinách poskytujeme učebnu v přízemí pro výuku náboženství a učebnu výtvarné výchovy a pracovního vyučování v prvním poschodí pro výtvarný kroužek. Jednou týdně se v tělocvičně školy schází rodiče s dětmi při stolním tenise. Při ZŠ i MŠ funguje logopedická poradna. Materiální podmínky a vybavení ŠD Pro umístění ŠD jsme využili dvě učebny, které se propojily. Školní družina se nachází v prvním poschodí naproti schodišti. Školní družina ke své činnosti může využívat školní tělocvičnu, počítače ve třídách a ráno před vyučováním se děti mohou do 7.30 zdržovat v prostorách MŠ. ŠD je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, hrami a dále bude dle finančních možností dovybavována a modernizována. Budova školy je veliká a hodně prostorná, proto se snažíme o estetický vzhled chodeb i používaných tříd vystavováním a instalací dětských prací. Věříme, že práce z činnosti ŠD přispějí k rozmanitější škále nápadů a používaných technik. 4

5 Personální zabezpečení Pedagogický provoz ve ŠD zajišťuje vychovatelka s úvazkem 0,50%. Dosažené vzdělání: -středoškolské výtvarného typu s maturitou (Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov) -bakalářské studium (Pedagogika volného času- Vychovatelství na FP TUL) Povinností pedagogického pracovníka je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech i samostudiem. Charakteristika žáků družiny Kapacita družiny je 10 dětí, v současné době jich dochází 17. Vzděláváme děti ve věku 6-11 let, 1. až 5. ročník. ŠD navštěvují pouze děti ze ZŠ Jesenný. Jedná se o děti místní i dojíždějící. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Délka a časový plán zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytována po dobu 10 měsíců po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se po projednání se zřizovatelem činnost ŠD přerušuje /výše úplaty zůstává stejná/. Pouze v nevyhnutelných případech lze jednat o umístění žáků do MŠ. Provoz školní družiny začíná příchodem žáků do prostor ŠD v 11,30 a končí v 15,00 hod. Ráno před začátkem vyučování se potřební žáci mohou zdržovat v herně MŠ. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči, se školou a s odborným pracovištěm /PPP/SPC/. 5

6 Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity, které odpovídají a rozvíjí úroveň jejich dovedností v oblasti jejich nadání. Ekonomické podmínky Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 100,00 Kč. Při docházce 50% a méně se úplata snižuje na polovinu. Úplata se hradí společně s poplatky za stravování. Nárok na prominutí úplaty pro žáka nastává v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelkou. Na úplatu za zájmové vzdělávání může být poskytnuta sleva či úplné prominutí při pěstounské péči nebo v sociální nouzi. Rodiče si podají žádost na ředitelství školy a donesou doklad pro uznání výjimky ze sociálního úřadu. Podmínky BOZP ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře. Chceme podporovat dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna: Řádem školy Řádem školní družiny Vnitřními řády specializovaných učeben V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školní družina při ZŠ Jesenný je poměrně novou součástí školy a snažíme se co nejvíce podporovat spolupráci s rodiči a přáteli školy. Rádi bychom, aby daná spolupráce se nadále úspěšně rozvíjela. Mezi plánované akce patří různá vystoupení, výstavy prací, turistické akce, dílničky 6

7 Charakteristika vzdělávacího programu ŠD Cíle ŠVP školní družiny Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání. Pochopení a uplatňování zásad demokracie ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti). Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině. Podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování. Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se. Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech. Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás. Nabízet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci. Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami, ale i jinými subjekty. Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí. Formy vzdělávání Pravidelná činnost: Je dána týdenní skladbou činností a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání: Výtvarné a pracovní činnosti. Dramatická a hudební výchova. Sportovní aktivity. Odpočinkové aktivity. Rekreační aktivity. Příprava na vyučování. 7

8 Příležitostná činnost: Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost, organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty). Není zahrnuta do pravidelné týdenní skladby činností. Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD. Např: drakiáda, karneval, výstavy, sportovní soutěže, předávání pamětního listu při ukončení docházky do ŠD, rozlučkové odpoledne v posledním týdnu školního roku,.. Spontánní činnost: Vychází z denní skladby činností ŠD nebo mimořádných událostí v životě dětí i ve společnosti. Vzdělávací a výchovné oblasti Člověk a jeho svět 1. Místo kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů jejich návštěvy (knihovna, obecní úřad, požární zbrojnice, policie), orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti, beseda o naší obci historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova (kompetence občanské). 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy děti zhlédly, slyšely, práce s internetem vyhledávání informací.(kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální). 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (kompetence k trávení volného času). 8

9 4. Rozmanitost přírody Vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova - ochrana přírody (kompetence k učení). 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu dodržování pitného režimu. (kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské). Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem (využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce s hardwarem a softwarem, ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím). Informační gramotnost pro děti, již od šesti let (kompetence k učení). Umění a kultura Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky krásna, vnímání světa a okolí. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvarů, barvy, gest a mimiky. Umění se vyjádřit jazykem dramatická výchova, obohacování emocionálního života. Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací. (kompetence komunikativní). 9

10 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny, prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje. 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovídá vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity ve vztahu k sobě, okolnímu prostředí, umí se vyjadřovat i písemně. 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍA INTERPERSONÁLNÍ: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit příjmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, respektuje dohodnutá pravidla. 5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, váží si tradic a kulturního dědictví, které chrání, projevuje postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného využití volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku trávení volného času. 10

11 Plán zájmového vzdělávání a činností ve ŠD Plán zájmového vzdělávání je vypracován na každý školní rok. Plán vypracuje vychovatelka ŠD. Jana Kašparová ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě: 11