Sociální psychologie a člověk v sociálních souvislostech. PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální psychologie a člověk v sociálních souvislostech. PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D."

Transkript

1 Sociální psychologie a člověk v sociálních souvislostech PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

2 Obsah přednášky 1. Úvod do studia SP: ZK, literatura 2. Sociální psychologie jako vědní disciplína: předmět, metody, vznik a vývoj 3. Člověk v sociálních souvislostech (druzí lidé, sociální skupiny, kultura, společenské, hospodářské, politické poměry, vliv médií)

3 Literatura k předmětu Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007 Hewstone,M.; Stroebe, W.: Sociální psychologie. Praha: Portál Slaměník,I.;Výrost, J.: Sociální psychologie.praha: Grada 2008

4 Sociální psychologie jako vědní disciplína Vědní disciplína má: 1. Vymezený předmět 2. Metodologii 3. Institucionální zázemí

5 Předmět sociální psychologie Sociální psychologie se zabývá člověkem v sociálních souvislostech jeho života, zejména pak zkoumáním, jak tyto sociální souvislosti života působí na jeho osobnost (vlastnosti, charakteristiky, individuální svéráz, životní postoje, názorové orientace); vývoj a rozvoj; chování a jednání; výkony; kondici, zdravotní stav; začleňování, sounáležitost s druhými. (Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007, str.13)

6 Sociální psychologie jako součást věd o člověku Součást věd o člověku (sociální vědy); disciplína vyvíjející a konstruující poznání na základě vědeckého zkoumání Soc. psychologii zajímají pocity a myšlenky člověka (to, co není vidět), které ovlivňují chování člověka, interakce s druhými lidmi Zaměření na chování člověka - tedy to, co lze přímo pozorovat Přítomnost druhých lidí jako významný vliv na chování, myšlení a cítění člověka (nejen fyzická přítomnost, ale též působení skrze kulturní hodnoty či sociální normy) Vlivy obecnější povahy (sociální realita a její komponenty)

7 Klíčová témata sociální psychologie Sociální vývoj, socializace osobnosti Sociální instituce (rodina) Postoje a jejich změna Sociální kognice (poznávání): vnímání sebe a ostatních Neverbální komunikace a interpersonální chování Mezilidské vztahy Sociální vlivy (konformita, poslušnost autoritě, soc. zahálka, situační vlivy ) Pro-sociální a anti-sociální chování (agrese a altruismus) Meziskupinové konflikty Kulturní odlišnosti, předsudky, stereotypy Sociální skupiny, chování ve skupině

8 Vztah SP k dalším vědním disciplínám Člověk v sociálních interakcích, skupinách a ve společnosti - vztah k vývojové psychologii (diadický vztah významní druzí lidé) - vztah ke kulturní psychologii (např. vztah kultury a poznávacích procesů) - vztah k sociologii, pedagogickým vědám, kulturní a sociální antropologii, filozofii Význam interdisciplinárních přístupů

9 Vznik, vývoj sociální psychologie, osobnosti Východiska sociální psychologie: - sociologie (sociální seskupení, dav, masová psychologie: G. Le Bon, koncepce skupinové mysli: W. McDougall, psychologie národů: W. Wundt) - psychologie (jedinec a jeho psychika) 1908: formální konstituování sociální psychologie: učebnice Úvod do sociální psychologie (Introduction to Social Psychology) - W. McDougall; Sociální psychologie (Social Psychology) - E.A. Ross.

10 Etapy vývoje sociální psychologie 1. Rozvoj sociálně psychologických výzkumů a teorií (zejm. USA); behaviorismus, teorie sociálního učení, teorie sociální interakce, psychoanalýza, učení E. Fromma - sociální charakter, gestalt psychologie, kognitivismus 50. léta XX. století - boom soc. psychologického výzkumu 2. Období pochybností (60. a 70. léta 20. stol.) - neuspokojivé závěry osvětlení sociálního chování lidí, řešení praktických problémů, etika výzkumu 60. a 70. léta - výzkum skupinové dynamiky, předsudků, diskriminace (psychologie v soudní síni) 3. Sociálněpsychologická reflexe postmoderního světa- konec 20. stol. postmodernismus, pluralita teorií 4. Počátek 21. století: obsahová rozmanitost, výzvy praxe

11 Výzkum v sociální psychologii První sociálně psychologické výzkumy: vliv skupiny na jednotlivce - konec 19. stol. Triplett sociální facilitace ( sociální usnadnění ); fenomén vlivu přítomnosti jiného subjektu vykonávajícího stejnou činnost na výkon jedince. (později Zajonc souvislost jevu s charakterem úlohy a dalšími podmínkami) Ringelmann sociální lenošení (jedinci, kteří pracují spolu, za jistých okolností podávají menší výkon ( tahání lana - jeden společný výsledek). 30. léta 20. stol. výzkumy vlivu názoru skupiny na názor jednotlivce (Sherif) Základy metodologie výzkumu (pozorování fenoménu, jeho experimentální testování, vyvození závěrů)

12 Metody v psychologii Experiment - laboratorní, přirozené prostředí; -experiment zjišťuje kauzální vztahy mezi proměnnými (závisle a nezávisle proměnná); manipulujeme nezávislou proměnnou a sledujeme efekt této manipulace na proměnné závislé -pravý experiment usiluje oddělit příčinu a následek a vyloučit alternativní vysvětlení pozorovaných vztahů mezi sledovanými proměnnými (např.: 70. léta Zimbardo - inscenované vězení léta Ciladini - odhazování odpadků)

13 Metody v psychologii Další metody (často kombinace): pozorování analýza dokumentů rozhovory - různé typy rozhovorů analýza výtvorů lidské činnosti aj.

14 Sociální souvislosti života člověka Komponenty soc. souvislostí (Helus,2007): 1. Druzí lidé 2. Společenské, hospodářské a politické poměry 3. Kultura 4. Působení médií

15 1. Druzí lidé Druzí - konkrétní jednotlivci Druzí - sociální skupiny Druzí - dav,masová hnutí

16 1. Druzí lidé Osoby kolem nás; blízcí lidé, kolegové, přátelé, lékař, učitel, náhodní známí Lidé jako opora či hrozba, sympatie, antipatie Sociální interakce, komunikace, vzájemné ovlivňování (výkonnost, chování, vývoj jedince ) Statusové vazby, emoce

17 1. Druzí lidé Sociální skupiny (též další přednáška) Znaky, typy sociálních skupin Sociální statika, dynamika Postavení ve skupině, sociální role Skupinu tvoří určitý počet lidí, jejichž činnost směřuje po delší dobu ke společným cílům. Ze společných cílů vyplývá podobnost hierarchie hodnot členů skupiny. Cílů se dosahuje dlouhodobou interakcí a kooperací, která se řídí skupinovými normami a při níž se vytváří relativně stálá struktura vztahů mezi členy skupiny, v nichž jednotlivci zaujímají různé pozice a přijímají role (Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007, str. 21)

18 1. Druzí lidé Davy a masová hnutí (psychologie mas, psychologie davu G. Le Bon, 1895) - též další přednáška - hromadné, neuspořádané sociální situace - proměny jednání, chování, pohlcení jedince masou, zejm.: - deindividualizace - deracionalizace - demoralizace - - Typy davů (agresívní, rabující, prchající, demonstrující )

19 2. Společenské, hospodářské, politické poměry Trh, reklama, móda, životní úroveň, změny v politickém a právním systému, rozvoj technologií, informatizace společnosti a mnoho dalších vlivů STEEP - obecné faktory vnějšího prostředí (sociální, technika a technologie, ekonomické faktory, environmentální souvislosti, politické a právní prostředí) Působení přímé; zprostředkované - prožívání událostí a jejich vnitřní zpracování jednotlivými lidmi; vliv sociálních souvislostí přes osobnost - ta z nich dělá to, co působí a jak působí

20 3. Kultura Klíčová kategorie společenskovědních disciplín Pojem kultura - původ ve starověku: původně používán ve spojení s obděláváním zemědělské půdy (agri cultura) Později se objevuje v dílech významných myslitelů starověku (M. Tullius Cicero v Tuskulských hovorech z roku 45 př.n.l. nazývá filozofii kulturou ducha ). Renesance a humanismus: zdůrazňuje aktivní roli člověka, který přetváří přírodu i sebe sama a stává se faktickým tvůrcem kultury a kulturních hodnot. Z mnoha definic pojmu kultura je obvyklá definice sociologická, podle níž kultura ve svém nejširším pojetí vyjadřuje specificky lidský způsob organizace, realizace a rozvoje činností, objektivovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce

21 3. Kultura slovo lat. původu ( colo, colere ) socializace osobnosti (výchova, vzdělávání, sebevzdělávání apod.) - uzpůsobování člověka pro život mezi lidmi v daném kulturním prostředí kultura orientuje a vede lidi: - K hodnotám/cílům, o které je třeba usilovat - K přijetí norem/zásad, kterými je třeba se řídit - K zastávání postojů a věr; jejichž sdílení z nás všech dohromady vytváří navzdory všem úskalím soudržnou pospolitost - (Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007, str. 30) Vliv kultury na osobnost; nároky kultur na člověka, multikulturní společnost Výzkumy M. Meadové: Nová Guinea, mužská a ženská role v různých kulturách

22 4. Média Komunikace prostřednictvím médií Rozvoj médií, typy médií, nová média Mediální (masová) komunikace a její znaky Disperzní (rozptýlené) publikum, přenos informací, rychlost, dostupnost informací Působení médií - vliv, účinky, agenda setting Média jako nástroj globalizovaného prožívání

23 4. Média Důsledky působení médií: - způsob trávení volného času - využití médií pro různé cíle: reklama,propaganda - reakce lidí na změny v mediální nabídce (triviální zábava) - prudké reakce na konkrétní mediální produkt (vyvolané paniky)

24 4. Média Síla předpokládaných účinků médií - periodizace (Mc Guail ): : přesvědčení o velmi mocných médiích, publikum je bezmocné (teorie magické střely, teorie podkožní injekce, teorie očkování). Koncepce masové společnosti, masového publika,masové kultury přesvědčení o omezených účincích médií (selektivní vliv médií). -- dvoustupňový model komunikace (názoroví vůdcové, pak ostatní) : návrat k představě spíše mocných médií, více se uvažuje o dlouhodobém, nepřímém vlivu médií (procesy socializace, inkulturace). Na socializaci jedince se média významně podílejí, učí jej, jak se stát členem společnosti tím, že poskytují informace a vzory. Teorie sociálního učení, teorie sociální konstrukce reality. Studie nastolování agendy - agenda setting : vliv médií na to, co lidé považují za důležité. od 1980: studie shrnují a prohlubují poznání: Fáze mocných, ale zmírňovaných účinků (aktivní publikum). Obrovský nárůst mediální nabídky, která se zestejňuje a internacionalizuje.

25 4. Média Typy předpokládaného dopadu médií (Jirák, Koplová): krátkodobé a dlouhodobé přímé a nepřímé plánované a neplánované povahy kognitivní, postojové, citové, fyziologické konstruktivní či destruktivní na úrovni jednotlivce či celé společnosti slabé nebo silné

26 4. Média Další typy účinků: 1. Zesilující účinek (důležitost tématu) 2. Potvrzující účinek (pravda je to, co média potvrzují) 3. Zpětný účinek (média při událostech, vliv na události) 4. Znecitlivění (okorání) 5. Trivializace (zjednodušování složitého) 6. Nastolování agendy (ovlivnění toho, o čem lidé přemýšlejí, co považují za důležité) 7. Lavinový účinek 8. Povzbuzující účinek 9. Bumerangový efekt 10. Sekundární viktimizace (u obětí trestných činů) 11. Nápodoba 12. Společenský a politický život - personifikace (význam osob, ne témat), trivializace témat, dramatizace, konfliktnost

27 4. Média Působení vybraných typů obsahů násilné obsahy sexuální obsahy zneklidňující a odpuzující obsahy

28 Reklama v médiích Jak reklama působí, zda a v čem je škodlivá?

29 Reklama v médiích - dopad na jedince (Vysekalová, Komárková) (Vysekalová, Komárková: Psychologie reklamy): klamné štěstí socializace společensky škodlivých hodnot brzdění procesu zrání nespokojenost vyvolaná nereálným světem manipulace s jedincem upevňování společenských struktur plýtvání zdroji Může propagace manipulovat?

30 Působení sociálních souvislostí Působí jako vnější realita i jako její psychická transformace Působí na úrovni vědomí i nevědomí Vymezují člověka jako objekt i ho aktivizují jako subjekt Tvoří systém přímých i zprostředkovaných činitelů (Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007, str. 37)

31 Působení sociálních souvislostí Spektrum vlivů působících na osobnost, např. (Helus,2007): Vztah k tělu (zdraví a nemoc, životní styl, životospráva ) Gender - rod (vliv sociokulturního prostředí na naplňování genderových rolí, vlastnosti osobnosti, vzorce chování) Jáství - vliv druhých, sebepojetí, sebehodnocení

32 PEDAGOGICKÁ APLIKACE: význam pro práci učitele Má pedagog má zohledňovat klíčové sociální souvislosti? - předpoklad formování vztahu k žákovi, studentovi - předpoklad kvalitní pedagogické práce v nejširším smyslu (porozumět tomu, že člověk /žák, student/ je sociální bytostí, je součástí rodiny a dalších skupin a je ovlivňován i dalšími sociálními vlivy)

33 PEDAGOGICKÁ APLIKACE: význam pro práci učitele Pedagog má zohledňovat sociální činitele, které podporují či brání vzdělávání - školní úspěšnost Pedagog má rovněž zkoumat sám sebe: Zdali tím, jak my sami k žákům přistupujeme a jak na ně reagujeme, posilujeme či naopak podlamujeme a brzdíme jejich šance být ve vyučování úspěšnými, rozvíjet se jako osobnost (Helus)

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

Sociální a pedagogická psychologie

Sociální a pedagogická psychologie Sociální a pedagogická psychologie PhDr. Daniel Heller Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Studijní opora Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obsah 1 Sociální pedagogika jako vědní obor... 3 1.1 Vymezení

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Mgr. David Vaněk

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Mgr. David Vaněk MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr. David Vaněk Rozvoj prosociálního chování u žáků II. stupně základní školy v kontextu Etické výchovy. Disertační práce Školitel:

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

8.3.3 Odhalení šikany... 98. 8.3.5 Možnosti prevence... 102. 8.4.1 Formy a projevy syndromu CAN... 107. 8.4.3 Prevence syndromu CAN...

8.3.3 Odhalení šikany... 98. 8.3.5 Možnosti prevence... 102. 8.4.1 Formy a projevy syndromu CAN... 107. 8.4.3 Prevence syndromu CAN... Autoři kapitol: Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc., katedra pedagogiky - úvod,1,2,3,4,5,6,12 PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, katedra primárního vzdělávání - 7 Mgr. Zdeněk Svoboda, katedra pedagogiky 8, 9

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B 7505 Vychovatelství Studijní obor (kombinace): 7505R004 Pedagogika volného

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více