Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345"

Transkript

1 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ : DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití v Diakonii ČCE - středisku Myslibořice Domov na zámku (dále jen Domov). Zásady v něm uvedené jsou směrodatné i pro zaměstnance a návštěvníky Domova i pro přechodně ubytované osoby. Domovní řád bude vyvěšen či jinak dán k dispozici na všech patrech. Článek 2 Ubytování 1) Obyvatel přichází do Domova na základě vlastní žádosti a uzavírá s Domovem Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče, ve které je též odkaz na tento Domovní řád. Domov přijímá k pobytu: osoby od 65 let věku (Domov pro seniory) osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 50 let věku (Domov se zvláštním režimem) osoby se zdravotním a mentálním postižením od 35 let věku (Domov pro osoby se zdravotním postižením) společně s rodinnými příslušníky (Domov pro seniory) osoby od 65 let věku nebo osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo demencí od 50 let věku (Odlehčovací služby) 2) Příchodem do Domova nejsou omezena žádná ze základních lidských práv obyvatele. 3) Obyvateli po příchodu do Domova je přidělen pokoj, který po předchozím jednání se žadatelem vybrala sociální komise (ředitel Domova, sociální pracovnice, vedoucí pečovatelského úseku, pečovatelky odpovídajícího úseku) 4) Obyvatelé mají volný přístup do všech prostorů Domova a přilehlého areálu, pokud nejde o prostory uzamčené nebo jinak označené (kuchyň, sklady, kotelny, dílny, šatny, skleníky) a soukromé prostory jiných obyvatel či zaměstnanců (pokoje, ubytovny, byty). 5) Obyvatel si může s sebou vzít drobné upomínkové předměty, elektroniku, po dohodě s ředitelem Domova výjimečně i drobná zvířata či dopravní prostředky, které se zpravidla umístí mimo obytnou část. Výslovně je však zakázáno v pokojích či jiných částech Domova uschovávat jakékoliv zbraně. 6) Šaty a prádlo, které si obyvatel přinesl, se označí jeho jménem a uloží na pokoji nebo v jeho blízkosti do přidělené skříně. Stejně se označí i věci později donesené či zakoupené obyvatelem, jeho příbuznými či Domovem. Obyvatel má k dispozici uzamykatelnou skříň a stolek. 7) Na pokojích je možno používat pouze indukční vařiče nebo rychlovarné konvice. Na oddělení jsou k dispozici elektrické sporáky a žehličky v šicí dílně. Přímotopné el. spotřebiče (donesené nebo v majetku Domova) lze používat jen tehdy, jsou-li řádně upevněny, mají-li vhodnou konstrukci a jsou po platné kontrole požárního preventisty a revizního technika. 8) O přestěhování obyvatele na jiný pokoj (které by se mělo dít pouze výjimečně) rozhoduje sociální komise. Přemístit obyvatele je možno jen s jeho souhlasem v těchto případech: a. na vlastní žádost b. na základě doporučení lékaře (obyvatel vyžaduje vzhledem ke zdravotnímu stavu trvalý dohled ) c. obyvatel porušuje Domovní řád, zvl. ohleduplnost ke spolubydlícím a to i po předchozím upozornění 1

2 d. pokoj je třeba vyklidit pro nezbytné stavební úpravy. 9) Některé pokoje jsou vybaveny vlastním hygienickým zařízením a kuchyňským koutem. Článek 3 Přihlášení k trvalému pobytu 1) Pokud obyvatel souhlasí, bude přihlášen k trvalému pobytu v Diakonii ČCE středisku v Myslibořicích. Na požádání Domov může uschovat občanský průkaz obyvatele, průkaz ZP a průkazku zdravotní pojišťovny. Článek 4 Výbor obyvatel 1) V Domově pracuje výbor obyvatel zvolený obyvateli Domova na období 2 roků. Je 5-9 členný. Volba se provádí na setkání obyvatel, které je hlášeno alespoň týden předem na nástěnce a ústně na pokojích nechodících. Nechodícím je umožněna na vlastní žádost účast pomocí vozíčku. Ke zvolení je třeba nadpoloviční souhlas přítomných hlasů. Výbor ze svého středu volí předsedu, který jeho činnost řídí. Výbor zastupuje obyvatele v jednání s vedením Domova a s Diakonií. 2) Výbor obyvatel dále: a) působí na obyvatele, aby jejich vzájemné chování i vztah k pracovníkům Domova odpovídaly zásadám slušného soužití a aby obyvatelé dodržovali Domovní řád, b) deleguje jednoho člena do dozorčí rady Domova, c) deleguje dva členy do stravovací komise, d) podílí se s sociálními pracovnicemi, příp. dalšími zaměstnanci, na přípravě kulturních akcí, e) spolupracuje s vedením Domova při projednávání stížností a připomínek obyvatel i při řešení jiných závažnějších otázek týkajících se obyvatel a jejich života v Domově. 3) Případné rozpory mezi výborem obyvatel a ředitelem Domova řeší dozorčí rada Domova. Článek 5 Úschova cenných a jiných věcí 1) Při nástupu do Domova a také v průběhu pobytu v Domově má možnost obyvatel uložit své cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost do úschovy Domova. Sociální pracovnice potvrdí obyvateli převzetí cenných věcí a vkladních knížek předáním složního listu a převzetí peněžní hotovosti předáním propisu příjmového pokladního dokladu. Požádá-li o to obyvatel, Domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky nebo peněžní hotovost vydá. Vydání potvrdí obyvatel na originále složního listu a u peněžní hotovosti na výdajovém pokladním dokladu. 2) Domov neodpovídá za věci, vkladní knížky a peníze, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozího odstavce. Článek 6 Stravování 1) Strava v Domově se podává 5x denně a připravuje se s ohledem na zdravotní stav obyvatele. O dietním stravování rozhoduje lékař. Obyvatel, kterému lékař předepsal dietu, musí mít zajištěn druh stravy, který mu byl stanoven. 2) Celodenní stravu lze odhlásit pouze při nepřítomnosti v Domově, a to 24 hodin předem. Za takto odhlášenou stravu se vrací poměrná část peněz ceny stravy dle aktuálního ceníku. 3) Strava se obyvatelům podává v jídelnách nebo na pokojích. 4) Na jídelnách či chodbách jsou pro obyvatele k dispozici nápoje. Těm obyvatelům, kteří nejsou schopni se sami obsloužit, podávají nápoj na pokojích pečovatelky. 2

3 5) V Domově není povolen prodej alkoholických nápojů (mimo piva). Pokud u některého obyvatele bude zjištěn nepřiměřený stav podnapilosti, bude s ním vedeno přestupkové řízení a bude-li se stav opakovat, zahájí se jednání o ukončení pobytu v Domově a přemístění do specializovaného zařízení. 6) Kouření je možné pouze ve vyhrazené místnosti. 7) V Domově pracuje stravovací komise, jejímiž členy jsou i zástupci Výboru obyvatel. Komise se zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy a na úroveň stravování. Stravovací komisy může obyvatel předložit svá přání a návrhy na stravování. Článek 7 Poskytování péče a podpory 1) Obyvatelé mají nárok na kvalitní poskytování služeb podle svých přání a zvyklostí omezených pouze provozními podmínkami Domova (např. počet personálu v jeden okamžik) 2) Obyvatelům pomáhá s každodenními činnostmi vyškolený personál a to na základě oboustranného dojednání o tom, jakou míru podpory a pomoci obyvatel potřebuje. To je zaznamenáno v Individuálním plánu péče klienta. 3) Každý obyvatel má svého klíčového pracovníka, který za Individuální plán péče odpovídá. 4) Klíčový pracovník aktivně u obyvatel zjišťuje jeho přání a požadavky na průběh služby a seznamuje s tím ostatní kolegy. 5) Při poskytování péče může asistovat, pomáhat podle svých možností a přání obyvatele jeho rodina či přátelé. Článek 8 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1) Obyvatelé mají právo na výběr lékaře, na odbornou zdravotní péči. 2) Obyvatelé jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce, úkonům souvisejícím s řešením protiepidemických opatření (povinné očkování apod.). 3) Zdravotní péči poskytují obyvatelům jejich osobní lékaři, kteří mají k tomuto účelu od Domova k dispozici ošetřovnu. Obyvatel je ve vztahu ke svému lékaři ve stejném postavení, jako kterýkoliv občan, má tedy právo lékařem navržený lék či úkon odmítnout. Lékař také po dohodě s obyvatelem ordinuje i úkony rehabilitační péče. Obyvatel, jehož zdravotní nebo psychický stav neumožňuje jasné rozpoznání naléhavosti zdravotního zásahu nebo jehož zdravotní stav se dramaticky zhoršil, bude ošetřen lékařem na základě upozornění personálu. Domov poskytuje obyvatelům zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči podle ordinací jejich lékařů (včetně obstarání léků a zdravotnického materiálu) a to v ambulanci nebo na pokojích. Článek 9 Hygiena 1) V Domově dbají obyvatelé sami o svoji osobní čistotu a pořádek - přiměřeně svým možnostem a zdravotnímu stavu (obyvatel nechodí přes den v nočním prádle). 2) Obyvatelé mají na pokojích a v koupelnách teplou a studenou vodu a denně se myjí. Dle stanoveného harmonogramu nebo na požádání se koupou za dohledu a pomoci pečovatelek. 3) Pečovatelky předávají do prádelny znečištěné prádlo obyvatel. Praní a sušení osobního prádla na pokoji, v koupelnách je dovoleno jen v takovém rozsahu, aby to neobtěžovalo spolubydlící. Po dohodě s pečovatelkou si obyvatel odnáší prádlo do prádelny sám. 4) Obyvatelé jsou povinni umožnit pečovatelce kontrolu čistoty a pořádku v osobních věcech a to v případě, že je podezření, že obyvatel má ve svých věcech tlející potraviny, moly apod. 5) Pečovatelky do osobních věcí obyvatele nesmí bez jeho vědomí vstupovat, pouze po předchozí dohodě nebo v případě, že je obyvatel dlouhou dobu mimo Domov (např. hospitalizace) a je podezření, že má ve svých věcech tlející potraviny, moly apod. V takovém případě pečovatelka za přítomnosti jednoho svědka zajistí u obyvatele nápravu. 6) Obyvatelé dbají i o pořádek a čistotu ve společných prostorách. 3

4 Článek 10 Doba klidu v Domově 1) Doba odpoledního a nočního klidu je určena pro odpočinek obyvatel. V této době by neměli být obyvatelé rušeni ( personálem, obyvateli Domova ). 2) V době klidu mohou obyvatelé poslouchat rozhlas, sledovat televizi a účastnit se kulturních akcí ve společných místnostech vždy s ohledem na ostatní odpočívající obyvatele. To platí i na pokojích obyvatel. 3) Výjimkou dodržování klidu jsou případy, kdy je nutné podat léky nebo poskytnout nutnou ošetřovatelskou a zdravotní péči. Článek 11 Vycházky mimo areál Domova 1) Obyvatelé mají právo svobodného pohybu. Mohou využívat běžně dostupných prostor Domova, přilehlé zahrady i prostor mimo areál Domova. 2) V zájmu své bezpečnosti ohlásí obyvatel odchod z areálu Domova pečovatelce, současně sdělí, kam odchází a přibližnou dobu návratu. 3) V případě, že obyvatel potřebuje na procházce pomoc personálu, domluví se s ním na oboustranně vhodné době procházky. 4) V případě, že se obyvatel navrátí do Domova po uzamčení budovy, může využít domovního zvonku, kterým si přivolá noční službu. Článek 12 Dovolená obyvatel 1) Obyvatel nahlásí dovolenou tj. Dlouhodobý pobyt mimo Domov pečovatelce nejpozději 24 hodin před odjezdem. 2) Obyvatel nebo pečovatelka vyžádá na dobu pobytu mimo Domov od zdravotní sestry předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Článek 13 Návštěvy 1) Návštěvy jsou v Domově vítány. Rodina a přátelé obyvatele jsou důležitým partnerem pracovníků pro poskytování kvalitní služby obyvatelům. 2) Obyvatelé přijímají návštěvy na pokoji, ve společných prostorách nebo v parku a blízkém okolí. Návštěvy musí brát ohled na spolubydlící, na dietní režim obyvatele a na chod oddělení. 3) Na základě doporučení hygienické služby mohou být návštěvy rozhodnutím ředitele Domova omezeny nebo zakázány. O tom jsou informováni obyvatelé na nástěnkách a návštěvníci na vstupních dveřích. 4) Vzájemné návštěvy obyvatel na pokojích jsou povoleny s výjimkou nočního klidu. Jejich chování nesmí být na obtíž spolubydlícím. Článek 14 Kulturní život v Domově 1) Obyvatelé Domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v Domově a dalších kulturních akcí pořádaných Domovem či jinými organizacemi. 2) Obyvatelé si mohou v knihovně půjčovat knihy, přitom jsou povinni řídit se pokyny pracovníka, který za knihovnu odpovídá. 4

5 3) Obyvatel může používat vlastní televizní a rozhlasový přijímač, pokud tím neruší spolubydlící. Je povinen si sám platit koncesionářské poplatky. Noviny a časopisy mají možnost obyvatelé odebírat soukromě, platí je také ze svých vlastních prostředků. Článek 15 Zájmová a dobrovolná pracovní činnost 1) Obyvatel se může v Domově věnovat svým zájmům, pokud tím nenaruší klid či neohrozí zdraví ostatních obyvatel. K zájmovým činnostem patří např. pletení, háčkování, vyšívání, šití, šachy, řezbářství, pěstování květin apod. 2) Obyvatelé mohou pomáhat např. v kuchyni, v prádelně, v zahradě, v hospodářství, v knihovně a při jiné práci ve prospěch spolubydlících. Obyvatelé, kteří v Domově pomáhají, mají uzavřenu Smlouvu o dobrovolnictví se střediskem Diakonie. Článek 16 Další služby 1) Obyvatel si může zaplatit další služby, jako jsou např. kadeřnice, pedikúra, nocleh a stravu pro návštěvu, odvoz služebním autem apod. 2) Tyto služby se hradí podle aktuálního Ceníku Článek 17 Důchody a poštovní zásilky 1) Obyvatel má možnost výběru výplaty důchodu (hromadný výplatní seznam v Domově, vlastní účet). 2) V případě výplaty hromadným seznamem je mu po odečtení platby za poskytované služby v Domově vypláceno každého 15. dne v měsíci tzv. kapesné. Obyvatel dostává k vyplacené částce výplatní pásku. Připadne-li datum výplaty na neděli nebo svátek, vyplácí se následující den. Převzetí potvrdí obyvatel vlastnoručním podpisem. V případě, že toho není schopen, podepíše se v jeho přítomnosti a s jeho souhlasem pečovatelka a svědek z výboru obyvatel. Obyvatel si může hotovost uložit na svůj depozitní účet. 3) Doporučené listovní zásilky, balíky a peněžní zásilky, které není schopen převzít obyvatel osobně, přejímá pro něj pověřený pracovník Domova. Jde-li o peněžní zásilku pro obyvatele, předává ji obyvateli přímo poštovní doručovatelka. Úhrada za služby 1) Obyvatelé jsou povinni řádně a včas platit za služby. 2) Obyvatelé mají kdykoliv právo požádat o přezkoumání, zda nemají nárok na snížení úhrady za pobyt. V takovém případě musí doložit potvrzení svých příjmů u sociální pracovnice. 3) Pokud obyvatel neuhradí 2x po sobě úhradu za služby, je to považováno za hrubé porušení Smlouvy s možností výpovědi ze strany Domova. Článek 18 Stížnosti 1) Obyvatel má právo na stížnost. 2) Stížnosti jsou řešeny v rámci Standardů kvality sociálních služeb a jsou samostatnou přílohou Domovního řádu. Článek 19 5

6 Odpovědnost za škodu 1) Obyvatel odpovídá za škodu (podle občanského zákoníku), kterou zaviněně způsobí na majetku Domova, jiné organizace nebo na majetku či zdraví spoluobyvatel, pracovníků Domova nebo jiných osob. 3) Obyvatel je povinen upozornit ředitele Domova, popř. jiného pracovníka Domova či výboru obyvatel na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout. Mimořádné události 1) O mimořádných situacích jsou obyvatelé včas informování. 2) Obyvatelé musí pracovníky upozornit na závadu nebo na situaci, kdy by k závadě na nějakém zařízení či vybavení Domova mohlo dojít. 3) Obyvatelé musí pracovníky upozornit na úraz (popř. náhlé zhoršení zdravotního stavu) jiného obyvatele nebo pracovníka 4) Při mimořádných situacích jsou obyvatelé povinni řídit se pokyny pověřené osoby. 5) Obyvatelé mají na nástěnkách k dispozici tísňová čísla (Záchranná služba, Policie, Hasiči) Článek 20 Porušení Domovního řádu 1) V případě porušení Domovního řádu zvláště v případech opakovaného kouření na pokoji, rušení nočního klidu, opilství či hrubého chování, opakovaného neplacení za služby může ředitel toto projednat za účasti provinilého na výboru obyvatel. Při opakovaném porušování Domovního řádu může být s obyvatelem ukončena Smlouva o poskytnutí péče v Domově. 2) Jde-li o chování nebo jednání, jejichž posouzení či vyšetření patří do pravomoci policie, ředitel Domova je povinen učinit příslušné oznámení. Článek 21 Závěrečná ustanovení 1) Obyvatelé Domova se seznámí s tímto řádem při podpisu Smlouvy, dále je k dispozici na nástěnkách v prostorách Domova. 2) Domovní řád je vyvěšen na vhodných místech ve společných prostorách, v případě zájmu je k dispozici v kanceláři u sociálních pracovnic. 3) Tento domovní řád schválila správní rada Domova dne a vstupuje v platnost od ( platnosti tímto pozbývá aktualizovaný Domovní řád schválený ). Příloha: Pravidla pro podávání stížností Bc.Petr Haška předseda správní rady člen správní rady 6

7 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ : PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ (INFORMACE PRO KLIENTY, případně jejich zákonné zástupce, příbuzné či známé) Vážená paní (pane) v rámci zvyšování kvality péče v Domově Vás chceme informovat o způsobu, jakým je možné podat připomínku či stížnost na kvalitu námi poskytované péče a jak budeme postupovat při jejich řešení. Na podání připomínky nebo stížnosti má právo každý obyvatel Domova a nemusí mít strach z jakéhokoliv následného postihu. Klient, který stížnost podává, může zůstat v anonymitě. Každá stížnost bude zaevidována a předána řediteli Domova, který rozhodne o dalším postupu. Řešeny budou všechny stížnosti, i anonymní. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dní. Pokud nebude lhůta dodržena, je organizace povinna stěžovateli písemně zdůvodnit, proč se tak nestalo a do kdy bude stížnost vyřešena. Stěžovatel, pokud je znám, bude informován ředitelem Domova o výsledku řešení stížnosti. Pokud nebude s řešením spokojen, může se odvolat ( viz postup pro odvolání ). POSTUP PŘI PODÁNÍ STÍŽNOSTI Jak si mohu stěžovat : osobně (kterémukoliv pracovníkovi) prostřednictvím jiné osoby (pečovatelka, příbuzný, opatrovník, známý, jiný klient, Výbor obyvatel apod.) Pro klienty, se kterými nelze komunikovat běžným způsobem, organizace zprostředkuje tlumočníka (např. neslyšící, němý, cizí státní příslušníci) Jakou formou : ústně i telefonicky) písemně (příloha formulář i elektronicky) a to na adresu Domova nebo do schránky důvěry Kam mohu stížnost předat : do schránky důvěry (schránky na všech patrech jsou vybírány pravidelně každé pondělí mezi 7:00 a 8:00 h) 1

8 kterémukoliv zaměstnanci Domova (ten je povinen ji zaznamenat a předat do kanceláře ředitele, je povinen zachovat Vaši anonymitu, budete-li si to přát) Pozn.: Pro rychlejší vyřízení stížnosti je vhodné stížnost předat vedoucímu úseku, kterého se to týká nebo nadřízenému pracovníka, na kterého si chci stěžovat. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI všechny stížnosti se evidují lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dní stěžovatel, pokud je znám, bude informován o výsledku řešení stížnosti ředitelem Domova o anonymní stížnosti bude ředitel informovat všechny na Besedě obyvatel pokud nebude stěžovatel spokojen s řešením stížnosti, může se odvolat k vyšší instanci (viz seznam na konci) POSTUP PRO ODVOLÁNÍ K VÝSLEDKU ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI odvolání na výsledek řešení stížnosti může podat stěžovatel, osoba jemu blízká či jiný nezávislý zástupce písemně nebo ústně na adresu organizace nebo vyšší instance pokud bude odvolání předáno na adrese organizace, předá je ředitel správní radě Diakonie ČCE a informuje dozorčí radu Střediska stanovení lhůty k vyřízení odvolání je u odvolacích instancí většinou 30-ti denní Komu jinému mimo Domov si mohu stěžovat 2

9 (k nikomu v Domově nemám důvěru nebo si chci stěžovat na vedení Domova) farář Domova FS ČCE v Třebíči Farář určený pro středisko Diakonie v Myslibořicích Bráfova 33 Třebíč předsedovi dozorčí rady střediska v Myslibořicích Předseda DR pro středisko Diakonie Myslibořicích Myslibořice 1; Tel.: SENIOR TELEFON ( provozuje organizace ŽIVOT 90) (je v provozu 24 hodin denně pro Kraj Vysočina) (bezplatná linka pro celou republiku) Diakonie ČCE - ustředí Belgická 22, Praha 2 Správní rada Diakonie ČCE Dozorčí rada Diakonie ČCE (odvolací orgán proti rozhodnutím správní rady Diakonie ČCE) Veřejný ochránce práv ombudsman Údolní 39, Brno tel podatelna ochrance.cz 3

10 Český helsinský výbor Ostrovského 253/3, Praha 5 tel (po-pá 10:00-14:00 hod) Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova Jihlava Odbor sociálních věcí Tel.: fax: Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/ Praha 2 tel.: nebo fax:

11 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ : M y s l i b o ř i c e 1 Denní řád Snídaně: Dopolední svačina od Oběd: Odpolední svačina od Večeře: Odpolední klid: Noční klid: Uzamčení budovy Letní čas : Zimní čas : Směny Po Pá : (pracovnice sociál. služeb ) Ranní : Odpolední : Denní : Noční : Směny So, Ne, svátky : (pracovnice sociál. služeb) Denní : Ranní příslužba : Noční : Směny Po Ne : (zdravotní sestry v sociálních službách) Denní : Noční : Ranní příslužba : OSTATNÍ ÚSEKY: Provoz prádelny: Šící dílna: Kuchyň : ranní : odpolední : Ostatní THP a sociální pracovníci: Po - Pá Návštěvní doba: neomezená Vyžadujeme respektování odpoledního a nočního klidu. V době uzamčení budovy je nutno přivolat službu konající personál, pomocí zvonku u hlavního vchodu 1

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více