Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345"

Transkript

1 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ : DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití v Diakonii ČCE - středisku Myslibořice Domov na zámku (dále jen Domov). Zásady v něm uvedené jsou směrodatné i pro zaměstnance a návštěvníky Domova i pro přechodně ubytované osoby. Domovní řád bude vyvěšen či jinak dán k dispozici na všech patrech. Článek 2 Ubytování 1) Obyvatel přichází do Domova na základě vlastní žádosti a uzavírá s Domovem Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče, ve které je též odkaz na tento Domovní řád. Domov přijímá k pobytu: osoby od 65 let věku (Domov pro seniory) osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 50 let věku (Domov se zvláštním režimem) osoby se zdravotním a mentálním postižením od 35 let věku (Domov pro osoby se zdravotním postižením) společně s rodinnými příslušníky (Domov pro seniory) osoby od 65 let věku nebo osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo demencí od 50 let věku (Odlehčovací služby) 2) Příchodem do Domova nejsou omezena žádná ze základních lidských práv obyvatele. 3) Obyvateli po příchodu do Domova je přidělen pokoj, který po předchozím jednání se žadatelem vybrala sociální komise (ředitel Domova, sociální pracovnice, vedoucí pečovatelského úseku, pečovatelky odpovídajícího úseku) 4) Obyvatelé mají volný přístup do všech prostorů Domova a přilehlého areálu, pokud nejde o prostory uzamčené nebo jinak označené (kuchyň, sklady, kotelny, dílny, šatny, skleníky) a soukromé prostory jiných obyvatel či zaměstnanců (pokoje, ubytovny, byty). 5) Obyvatel si může s sebou vzít drobné upomínkové předměty, elektroniku, po dohodě s ředitelem Domova výjimečně i drobná zvířata či dopravní prostředky, které se zpravidla umístí mimo obytnou část. Výslovně je však zakázáno v pokojích či jiných částech Domova uschovávat jakékoliv zbraně. 6) Šaty a prádlo, které si obyvatel přinesl, se označí jeho jménem a uloží na pokoji nebo v jeho blízkosti do přidělené skříně. Stejně se označí i věci později donesené či zakoupené obyvatelem, jeho příbuznými či Domovem. Obyvatel má k dispozici uzamykatelnou skříň a stolek. 7) Na pokojích je možno používat pouze indukční vařiče nebo rychlovarné konvice. Na oddělení jsou k dispozici elektrické sporáky a žehličky v šicí dílně. Přímotopné el. spotřebiče (donesené nebo v majetku Domova) lze používat jen tehdy, jsou-li řádně upevněny, mají-li vhodnou konstrukci a jsou po platné kontrole požárního preventisty a revizního technika. 8) O přestěhování obyvatele na jiný pokoj (které by se mělo dít pouze výjimečně) rozhoduje sociální komise. Přemístit obyvatele je možno jen s jeho souhlasem v těchto případech: a. na vlastní žádost b. na základě doporučení lékaře (obyvatel vyžaduje vzhledem ke zdravotnímu stavu trvalý dohled ) c. obyvatel porušuje Domovní řád, zvl. ohleduplnost ke spolubydlícím a to i po předchozím upozornění 1

2 d. pokoj je třeba vyklidit pro nezbytné stavební úpravy. 9) Některé pokoje jsou vybaveny vlastním hygienickým zařízením a kuchyňským koutem. Článek 3 Přihlášení k trvalému pobytu 1) Pokud obyvatel souhlasí, bude přihlášen k trvalému pobytu v Diakonii ČCE středisku v Myslibořicích. Na požádání Domov může uschovat občanský průkaz obyvatele, průkaz ZP a průkazku zdravotní pojišťovny. Článek 4 Výbor obyvatel 1) V Domově pracuje výbor obyvatel zvolený obyvateli Domova na období 2 roků. Je 5-9 členný. Volba se provádí na setkání obyvatel, které je hlášeno alespoň týden předem na nástěnce a ústně na pokojích nechodících. Nechodícím je umožněna na vlastní žádost účast pomocí vozíčku. Ke zvolení je třeba nadpoloviční souhlas přítomných hlasů. Výbor ze svého středu volí předsedu, který jeho činnost řídí. Výbor zastupuje obyvatele v jednání s vedením Domova a s Diakonií. 2) Výbor obyvatel dále: a) působí na obyvatele, aby jejich vzájemné chování i vztah k pracovníkům Domova odpovídaly zásadám slušného soužití a aby obyvatelé dodržovali Domovní řád, b) deleguje jednoho člena do dozorčí rady Domova, c) deleguje dva členy do stravovací komise, d) podílí se s sociálními pracovnicemi, příp. dalšími zaměstnanci, na přípravě kulturních akcí, e) spolupracuje s vedením Domova při projednávání stížností a připomínek obyvatel i při řešení jiných závažnějších otázek týkajících se obyvatel a jejich života v Domově. 3) Případné rozpory mezi výborem obyvatel a ředitelem Domova řeší dozorčí rada Domova. Článek 5 Úschova cenných a jiných věcí 1) Při nástupu do Domova a také v průběhu pobytu v Domově má možnost obyvatel uložit své cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost do úschovy Domova. Sociální pracovnice potvrdí obyvateli převzetí cenných věcí a vkladních knížek předáním složního listu a převzetí peněžní hotovosti předáním propisu příjmového pokladního dokladu. Požádá-li o to obyvatel, Domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky nebo peněžní hotovost vydá. Vydání potvrdí obyvatel na originále složního listu a u peněžní hotovosti na výdajovém pokladním dokladu. 2) Domov neodpovídá za věci, vkladní knížky a peníze, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozího odstavce. Článek 6 Stravování 1) Strava v Domově se podává 5x denně a připravuje se s ohledem na zdravotní stav obyvatele. O dietním stravování rozhoduje lékař. Obyvatel, kterému lékař předepsal dietu, musí mít zajištěn druh stravy, který mu byl stanoven. 2) Celodenní stravu lze odhlásit pouze při nepřítomnosti v Domově, a to 24 hodin předem. Za takto odhlášenou stravu se vrací poměrná část peněz ceny stravy dle aktuálního ceníku. 3) Strava se obyvatelům podává v jídelnách nebo na pokojích. 4) Na jídelnách či chodbách jsou pro obyvatele k dispozici nápoje. Těm obyvatelům, kteří nejsou schopni se sami obsloužit, podávají nápoj na pokojích pečovatelky. 2

3 5) V Domově není povolen prodej alkoholických nápojů (mimo piva). Pokud u některého obyvatele bude zjištěn nepřiměřený stav podnapilosti, bude s ním vedeno přestupkové řízení a bude-li se stav opakovat, zahájí se jednání o ukončení pobytu v Domově a přemístění do specializovaného zařízení. 6) Kouření je možné pouze ve vyhrazené místnosti. 7) V Domově pracuje stravovací komise, jejímiž členy jsou i zástupci Výboru obyvatel. Komise se zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy a na úroveň stravování. Stravovací komisy může obyvatel předložit svá přání a návrhy na stravování. Článek 7 Poskytování péče a podpory 1) Obyvatelé mají nárok na kvalitní poskytování služeb podle svých přání a zvyklostí omezených pouze provozními podmínkami Domova (např. počet personálu v jeden okamžik) 2) Obyvatelům pomáhá s každodenními činnostmi vyškolený personál a to na základě oboustranného dojednání o tom, jakou míru podpory a pomoci obyvatel potřebuje. To je zaznamenáno v Individuálním plánu péče klienta. 3) Každý obyvatel má svého klíčového pracovníka, který za Individuální plán péče odpovídá. 4) Klíčový pracovník aktivně u obyvatel zjišťuje jeho přání a požadavky na průběh služby a seznamuje s tím ostatní kolegy. 5) Při poskytování péče může asistovat, pomáhat podle svých možností a přání obyvatele jeho rodina či přátelé. Článek 8 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1) Obyvatelé mají právo na výběr lékaře, na odbornou zdravotní péči. 2) Obyvatelé jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce, úkonům souvisejícím s řešením protiepidemických opatření (povinné očkování apod.). 3) Zdravotní péči poskytují obyvatelům jejich osobní lékaři, kteří mají k tomuto účelu od Domova k dispozici ošetřovnu. Obyvatel je ve vztahu ke svému lékaři ve stejném postavení, jako kterýkoliv občan, má tedy právo lékařem navržený lék či úkon odmítnout. Lékař také po dohodě s obyvatelem ordinuje i úkony rehabilitační péče. Obyvatel, jehož zdravotní nebo psychický stav neumožňuje jasné rozpoznání naléhavosti zdravotního zásahu nebo jehož zdravotní stav se dramaticky zhoršil, bude ošetřen lékařem na základě upozornění personálu. Domov poskytuje obyvatelům zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči podle ordinací jejich lékařů (včetně obstarání léků a zdravotnického materiálu) a to v ambulanci nebo na pokojích. Článek 9 Hygiena 1) V Domově dbají obyvatelé sami o svoji osobní čistotu a pořádek - přiměřeně svým možnostem a zdravotnímu stavu (obyvatel nechodí přes den v nočním prádle). 2) Obyvatelé mají na pokojích a v koupelnách teplou a studenou vodu a denně se myjí. Dle stanoveného harmonogramu nebo na požádání se koupou za dohledu a pomoci pečovatelek. 3) Pečovatelky předávají do prádelny znečištěné prádlo obyvatel. Praní a sušení osobního prádla na pokoji, v koupelnách je dovoleno jen v takovém rozsahu, aby to neobtěžovalo spolubydlící. Po dohodě s pečovatelkou si obyvatel odnáší prádlo do prádelny sám. 4) Obyvatelé jsou povinni umožnit pečovatelce kontrolu čistoty a pořádku v osobních věcech a to v případě, že je podezření, že obyvatel má ve svých věcech tlející potraviny, moly apod. 5) Pečovatelky do osobních věcí obyvatele nesmí bez jeho vědomí vstupovat, pouze po předchozí dohodě nebo v případě, že je obyvatel dlouhou dobu mimo Domov (např. hospitalizace) a je podezření, že má ve svých věcech tlející potraviny, moly apod. V takovém případě pečovatelka za přítomnosti jednoho svědka zajistí u obyvatele nápravu. 6) Obyvatelé dbají i o pořádek a čistotu ve společných prostorách. 3

4 Článek 10 Doba klidu v Domově 1) Doba odpoledního a nočního klidu je určena pro odpočinek obyvatel. V této době by neměli být obyvatelé rušeni ( personálem, obyvateli Domova ). 2) V době klidu mohou obyvatelé poslouchat rozhlas, sledovat televizi a účastnit se kulturních akcí ve společných místnostech vždy s ohledem na ostatní odpočívající obyvatele. To platí i na pokojích obyvatel. 3) Výjimkou dodržování klidu jsou případy, kdy je nutné podat léky nebo poskytnout nutnou ošetřovatelskou a zdravotní péči. Článek 11 Vycházky mimo areál Domova 1) Obyvatelé mají právo svobodného pohybu. Mohou využívat běžně dostupných prostor Domova, přilehlé zahrady i prostor mimo areál Domova. 2) V zájmu své bezpečnosti ohlásí obyvatel odchod z areálu Domova pečovatelce, současně sdělí, kam odchází a přibližnou dobu návratu. 3) V případě, že obyvatel potřebuje na procházce pomoc personálu, domluví se s ním na oboustranně vhodné době procházky. 4) V případě, že se obyvatel navrátí do Domova po uzamčení budovy, může využít domovního zvonku, kterým si přivolá noční službu. Článek 12 Dovolená obyvatel 1) Obyvatel nahlásí dovolenou tj. Dlouhodobý pobyt mimo Domov pečovatelce nejpozději 24 hodin před odjezdem. 2) Obyvatel nebo pečovatelka vyžádá na dobu pobytu mimo Domov od zdravotní sestry předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Článek 13 Návštěvy 1) Návštěvy jsou v Domově vítány. Rodina a přátelé obyvatele jsou důležitým partnerem pracovníků pro poskytování kvalitní služby obyvatelům. 2) Obyvatelé přijímají návštěvy na pokoji, ve společných prostorách nebo v parku a blízkém okolí. Návštěvy musí brát ohled na spolubydlící, na dietní režim obyvatele a na chod oddělení. 3) Na základě doporučení hygienické služby mohou být návštěvy rozhodnutím ředitele Domova omezeny nebo zakázány. O tom jsou informováni obyvatelé na nástěnkách a návštěvníci na vstupních dveřích. 4) Vzájemné návštěvy obyvatel na pokojích jsou povoleny s výjimkou nočního klidu. Jejich chování nesmí být na obtíž spolubydlícím. Článek 14 Kulturní život v Domově 1) Obyvatelé Domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v Domově a dalších kulturních akcí pořádaných Domovem či jinými organizacemi. 2) Obyvatelé si mohou v knihovně půjčovat knihy, přitom jsou povinni řídit se pokyny pracovníka, který za knihovnu odpovídá. 4

5 3) Obyvatel může používat vlastní televizní a rozhlasový přijímač, pokud tím neruší spolubydlící. Je povinen si sám platit koncesionářské poplatky. Noviny a časopisy mají možnost obyvatelé odebírat soukromě, platí je také ze svých vlastních prostředků. Článek 15 Zájmová a dobrovolná pracovní činnost 1) Obyvatel se může v Domově věnovat svým zájmům, pokud tím nenaruší klid či neohrozí zdraví ostatních obyvatel. K zájmovým činnostem patří např. pletení, háčkování, vyšívání, šití, šachy, řezbářství, pěstování květin apod. 2) Obyvatelé mohou pomáhat např. v kuchyni, v prádelně, v zahradě, v hospodářství, v knihovně a při jiné práci ve prospěch spolubydlících. Obyvatelé, kteří v Domově pomáhají, mají uzavřenu Smlouvu o dobrovolnictví se střediskem Diakonie. Článek 16 Další služby 1) Obyvatel si může zaplatit další služby, jako jsou např. kadeřnice, pedikúra, nocleh a stravu pro návštěvu, odvoz služebním autem apod. 2) Tyto služby se hradí podle aktuálního Ceníku Článek 17 Důchody a poštovní zásilky 1) Obyvatel má možnost výběru výplaty důchodu (hromadný výplatní seznam v Domově, vlastní účet). 2) V případě výplaty hromadným seznamem je mu po odečtení platby za poskytované služby v Domově vypláceno každého 15. dne v měsíci tzv. kapesné. Obyvatel dostává k vyplacené částce výplatní pásku. Připadne-li datum výplaty na neděli nebo svátek, vyplácí se následující den. Převzetí potvrdí obyvatel vlastnoručním podpisem. V případě, že toho není schopen, podepíše se v jeho přítomnosti a s jeho souhlasem pečovatelka a svědek z výboru obyvatel. Obyvatel si může hotovost uložit na svůj depozitní účet. 3) Doporučené listovní zásilky, balíky a peněžní zásilky, které není schopen převzít obyvatel osobně, přejímá pro něj pověřený pracovník Domova. Jde-li o peněžní zásilku pro obyvatele, předává ji obyvateli přímo poštovní doručovatelka. Úhrada za služby 1) Obyvatelé jsou povinni řádně a včas platit za služby. 2) Obyvatelé mají kdykoliv právo požádat o přezkoumání, zda nemají nárok na snížení úhrady za pobyt. V takovém případě musí doložit potvrzení svých příjmů u sociální pracovnice. 3) Pokud obyvatel neuhradí 2x po sobě úhradu za služby, je to považováno za hrubé porušení Smlouvy s možností výpovědi ze strany Domova. Článek 18 Stížnosti 1) Obyvatel má právo na stížnost. 2) Stížnosti jsou řešeny v rámci Standardů kvality sociálních služeb a jsou samostatnou přílohou Domovního řádu. Článek 19 5

6 Odpovědnost za škodu 1) Obyvatel odpovídá za škodu (podle občanského zákoníku), kterou zaviněně způsobí na majetku Domova, jiné organizace nebo na majetku či zdraví spoluobyvatel, pracovníků Domova nebo jiných osob. 3) Obyvatel je povinen upozornit ředitele Domova, popř. jiného pracovníka Domova či výboru obyvatel na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout. Mimořádné události 1) O mimořádných situacích jsou obyvatelé včas informování. 2) Obyvatelé musí pracovníky upozornit na závadu nebo na situaci, kdy by k závadě na nějakém zařízení či vybavení Domova mohlo dojít. 3) Obyvatelé musí pracovníky upozornit na úraz (popř. náhlé zhoršení zdravotního stavu) jiného obyvatele nebo pracovníka 4) Při mimořádných situacích jsou obyvatelé povinni řídit se pokyny pověřené osoby. 5) Obyvatelé mají na nástěnkách k dispozici tísňová čísla (Záchranná služba, Policie, Hasiči) Článek 20 Porušení Domovního řádu 1) V případě porušení Domovního řádu zvláště v případech opakovaného kouření na pokoji, rušení nočního klidu, opilství či hrubého chování, opakovaného neplacení za služby může ředitel toto projednat za účasti provinilého na výboru obyvatel. Při opakovaném porušování Domovního řádu může být s obyvatelem ukončena Smlouva o poskytnutí péče v Domově. 2) Jde-li o chování nebo jednání, jejichž posouzení či vyšetření patří do pravomoci policie, ředitel Domova je povinen učinit příslušné oznámení. Článek 21 Závěrečná ustanovení 1) Obyvatelé Domova se seznámí s tímto řádem při podpisu Smlouvy, dále je k dispozici na nástěnkách v prostorách Domova. 2) Domovní řád je vyvěšen na vhodných místech ve společných prostorách, v případě zájmu je k dispozici v kanceláři u sociálních pracovnic. 3) Tento domovní řád schválila správní rada Domova dne a vstupuje v platnost od ( platnosti tímto pozbývá aktualizovaný Domovní řád schválený ). Příloha: Pravidla pro podávání stížností Bc.Petr Haška předseda správní rady člen správní rady 6

7 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ : PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ (INFORMACE PRO KLIENTY, případně jejich zákonné zástupce, příbuzné či známé) Vážená paní (pane) v rámci zvyšování kvality péče v Domově Vás chceme informovat o způsobu, jakým je možné podat připomínku či stížnost na kvalitu námi poskytované péče a jak budeme postupovat při jejich řešení. Na podání připomínky nebo stížnosti má právo každý obyvatel Domova a nemusí mít strach z jakéhokoliv následného postihu. Klient, který stížnost podává, může zůstat v anonymitě. Každá stížnost bude zaevidována a předána řediteli Domova, který rozhodne o dalším postupu. Řešeny budou všechny stížnosti, i anonymní. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dní. Pokud nebude lhůta dodržena, je organizace povinna stěžovateli písemně zdůvodnit, proč se tak nestalo a do kdy bude stížnost vyřešena. Stěžovatel, pokud je znám, bude informován ředitelem Domova o výsledku řešení stížnosti. Pokud nebude s řešením spokojen, může se odvolat ( viz postup pro odvolání ). POSTUP PŘI PODÁNÍ STÍŽNOSTI Jak si mohu stěžovat : osobně (kterémukoliv pracovníkovi) prostřednictvím jiné osoby (pečovatelka, příbuzný, opatrovník, známý, jiný klient, Výbor obyvatel apod.) Pro klienty, se kterými nelze komunikovat běžným způsobem, organizace zprostředkuje tlumočníka (např. neslyšící, němý, cizí státní příslušníci) Jakou formou : ústně i telefonicky) písemně (příloha formulář i elektronicky) a to na adresu Domova nebo do schránky důvěry Kam mohu stížnost předat : do schránky důvěry (schránky na všech patrech jsou vybírány pravidelně každé pondělí mezi 7:00 a 8:00 h) 1

8 kterémukoliv zaměstnanci Domova (ten je povinen ji zaznamenat a předat do kanceláře ředitele, je povinen zachovat Vaši anonymitu, budete-li si to přát) Pozn.: Pro rychlejší vyřízení stížnosti je vhodné stížnost předat vedoucímu úseku, kterého se to týká nebo nadřízenému pracovníka, na kterého si chci stěžovat. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI všechny stížnosti se evidují lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dní stěžovatel, pokud je znám, bude informován o výsledku řešení stížnosti ředitelem Domova o anonymní stížnosti bude ředitel informovat všechny na Besedě obyvatel pokud nebude stěžovatel spokojen s řešením stížnosti, může se odvolat k vyšší instanci (viz seznam na konci) POSTUP PRO ODVOLÁNÍ K VÝSLEDKU ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI odvolání na výsledek řešení stížnosti může podat stěžovatel, osoba jemu blízká či jiný nezávislý zástupce písemně nebo ústně na adresu organizace nebo vyšší instance pokud bude odvolání předáno na adrese organizace, předá je ředitel správní radě Diakonie ČCE a informuje dozorčí radu Střediska stanovení lhůty k vyřízení odvolání je u odvolacích instancí většinou 30-ti denní Komu jinému mimo Domov si mohu stěžovat 2

9 (k nikomu v Domově nemám důvěru nebo si chci stěžovat na vedení Domova) farář Domova FS ČCE v Třebíči Farář určený pro středisko Diakonie v Myslibořicích Bráfova 33 Třebíč předsedovi dozorčí rady střediska v Myslibořicích Předseda DR pro středisko Diakonie Myslibořicích Myslibořice 1; Tel.: SENIOR TELEFON ( provozuje organizace ŽIVOT 90) (je v provozu 24 hodin denně pro Kraj Vysočina) (bezplatná linka pro celou republiku) Diakonie ČCE - ustředí Belgická 22, Praha 2 Správní rada Diakonie ČCE Dozorčí rada Diakonie ČCE (odvolací orgán proti rozhodnutím správní rady Diakonie ČCE) Veřejný ochránce práv ombudsman Údolní 39, Brno tel podatelna ochrance.cz 3

10 Český helsinský výbor Ostrovského 253/3, Praha 5 tel (po-pá 10:00-14:00 hod) Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova Jihlava Odbor sociálních věcí Tel.: fax: Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/ Praha 2 tel.: nebo fax:

11 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, MYSLIBOŘICE, IČ : M y s l i b o ř i c e 1 Denní řád Snídaně: Dopolední svačina od Oběd: Odpolední svačina od Večeře: Odpolední klid: Noční klid: Uzamčení budovy Letní čas : Zimní čas : Směny Po Pá : (pracovnice sociál. služeb ) Ranní : Odpolední : Denní : Noční : Směny So, Ne, svátky : (pracovnice sociál. služeb) Denní : Ranní příslužba : Noční : Směny Po Ne : (zdravotní sestry v sociálních službách) Denní : Noční : Ranní příslužba : OSTATNÍ ÚSEKY: Provoz prádelny: Šící dílna: Kuchyň : ranní : odpolední : Ostatní THP a sociální pracovníci: Po - Pá Návštěvní doba: neomezená Vyžadujeme respektování odpoledního a nočního klidu. V době uzamčení budovy je nutno přivolat službu konající personál, pomocí zvonku u hlavního vchodu 1

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY 1 DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY Úvod Tento domácí řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno a vymezuje práva a povinnosti všech

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Oddělení se zvláštním režimem je součástí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla D o m o v a p r o s e n i o r y v Újezdci č.1, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované sociální

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Proč je směrnice vydávána Nejen klient sociální služby, ale každý člověk musí

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská 301 687 06 Velehrad telefon vrátnice: 572 433 070 e-mail: webové stránky: kopretina@ouss-uh.cz www.ssluh.cz vedoucí

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Zpracovala: Michálková Markéta, vedoucí úseku administrativně správních

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2016 1. 1 Poslání, cílová skupina, cíle Posláním Odlehčovacích služeb (dále jen OS) v Mariánských Lázních je poskytnout dočasné sociální

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Metodika č. 2/2011 PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL

Metodika č. 2/2011 PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL Metodika č. 2/2011 PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL A ÚVODNÍ ČÁST údaje o zařízení: Centrum denních služeb MOTÝL, Adámkova třída 654, 539 01 Hlinsko zřizovatel: město Hlinsko, Poděbradovo náměstí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Ke Smlouvě o poskytnutí o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

DOMÁCÍ ŘÁD Ke Smlouvě o poskytnutí o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče DOMÁCÍ ŘÁD Ke Smlouvě o poskytnutí o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Účinnost: 1. dubna 2015 Zpracovala: Michaela Koblihová, Dis. Schválila: Bc. Lucie Temrová 1 OBSAH:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje smysluplné aktivní prožití života.

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

Metodika MS 7b. Výtisk č.:

Metodika MS 7b. Výtisk č.: PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU, PŘIPOMÍNKY A POCHVALY Číslo předpisu: MS 7b Vydání: 3. Platnost od: 1.4.2011 Metodika MS 7b Výtisk č.: 1 Plánované datum revize ke dni: Počet stran: 31.5.2013

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby Podmínky pro službu. Část 1. Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele služby (dále jen uživatel

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více