Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat"

Transkript

1 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2008 Datum uzávěrky zprávy duben 2009 OSC, a.s. tel: Staňkova 18a fax: Brno, ČR

2 Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení ostatní čtenáři, máte před sebou výroční zprávu společnosti za rok 2008, která obsahuje soubor údajů a informací, reflektujících výsledek podnikatelské činnosti společnosti, stav jejího majetku, jejích aktiv a pasiv, peněžních toků a dalších významných údajů za výše zmíněné účetní období. Příslušná množina číselných dat je dále doplněna o základní informace o společnosti, o charakteristiku hlavních jejích činností (realizovaných akcí) v relevantním časovém období a stručný komentář s bližším vysvětlením vzájemných návazností a trendů k vybraným položkám, resp. pasážím v této zprávě uvedeným. Jedná se o poměrně komplexní soubor informací, na základě kterých si může každý z Vás vytvořit obraz o stavu společnosti a výsledcích její podnikatelské aktivity, a to nejen na konci výše zmíněného účetního období, ale rovněž tak v kontextu jejího vývoje za období posledních několika let. V případě vybraných, obvykle používaných, hodnotících ukazatelů pak za období 14-ti ucelených ročních období po celou dobu existence společnosti, počínaje rokem Na otázku Jaký byl rok 2008? je možno dát jednoznačně pozitivní odpověď. Jednalo se o rok mimořádně úspěšný, a to jak z pohledu dosažených výsledků ve srovnání se zadanými cíli v obchodním a finančním plánu pro tento rok, tak v relaci s výsledky předcházejících let. Plánem stanovené ukazatele pro rok 2008 se podařilo vesměs splnit s výrazným jejich překročením. Objem výkonů v roce 2008 byl splněn na 112,2 % plánované hodnoty. V případě hospodářského výsledku po odvodu daně (netto) se jedná o splnění plánu na 154,6 %, resp. 147,9 % u výsledku brutto (před odvodem daně z příjmů). Provozní hospodářský výsledek byl dosažen na úrovni 142,5 % v relaci s plánem, přidaná hodnota na 119,9 %, přidaná hodnota na jednoho zaměstnance po přepočtu na plný pracovní úvazek pak na 121,8 %. Celkový objem aktiv netto představuje při vyrovnané bilanci s objemem pasiv úroveň 121,5 % očekávané hodnoty podle plánu. Plánovaný objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb byl splněn na 112,9 %. Celkový objem nákladů po provedené korekci na finanční operace spojené s převodem mezi fondy (detailněji viz dále ve zprávě) byly na úrovni 99,7 % plánu, objem celkových výnosů po ekvivalentní korekci jako v případě nákladů pak na úrovni 113,7 %. Za velice významnou je třeba pokládat skutečnost, že výše zmíněné výkony byly odvedeny vesměs v dohodnutých termínech a na odpovídající úrovni kvality, bez významnějších reklamací a připomínek ze strany zákazníků. Spokojenost zákazníků byla, je a bude i nadále jedním z hlavních cílů podnikatelské činnosti, významným způsobem ovlivňující vlastní hospodářské výsledky, stejně jako postavení společnosti v dlouhodobém horizontu. Představenstvo a vedení společnosti si plně uvědomuje, že takové výsledky by nebylo možné dosáhnout bez vysokého stupně nasazení a angažovaného přístupu zaměstnanců společnosti na všech úrovních, stejně jako díky dobré spolupráci s našimi obchodními partnery. Dovolte mi proto vyjádřit na tomto místě jménem představenstva společnosti, jejího vedení a nepochybuji o tom, že i Vaším jménem vážení akcionáři, uznání a poděkování všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci a dosažené výsledky při plnění pracovních úkolů ve všech segmentech činností. Zvláštní uznání si pak zaslouží pracovní výkony odvedené v náročných podmínkách energetických provozů. Poděkování patří i našim obchodním partnerům za projevenou důvěru a v řadě případů za aktivní součinnost a vzájemné korektní vztahy, přispívající nemalou měrou k úspěšnému výsledku. Společnost plnila řádně i nadále v období roku 2008 své závazky a povinnosti vůči státu, obchodním partnerům a v neposlední řadě i vůči svým zaměstnancům. Stranou svého zájmu neponechala ani poskytnutí sponzorských darů potřebným, udělených ve formě finančních darů v celkovém objemu 700 tis. Kč čtyřem obdarovaným subjektům. Audit řádné účetní závěrky za rok 2008 s výrokem bez výhrad, stejně jako výsledek kontroly provedené místně příslušným finančním úřadem s výsledkem bez závad, svědčí o tom, že účetnictví společnosti je vedeno řádným a transparentním způsobem, v souladu s platnými předpisy. VZ OSC /39

3 Na tomto místě mi dovolte, vážení akcionáři, abych Vás opětovně a v souladu s tradicí ujistil i tentokrát o skutečnosti, že jste investovali své prostředky do prosperující a stabilní společnosti, která byla, je a pevně věřím, že i nadále bude schopna zajistit nadstandardní míru jejich zhodnocení, při přijatelné míře rizika. V případě majoritního akcionáře je pak tento přínos doprovázen dalším, řádově vyšším efektem než je pouze podíl na zisku vyplácený formou dividendy. Spolehlivé, včasné a kvalitní výkony poskytované společností pro plnění potřeb Skupiny ČEZ jsou v řadě případů unikátní a jen obtížně nahraditelné. Kvantifikace jejich přínosu je sice problematicky vyčíslitelná, ale nicméně nesporná ve smyslu výše uvedeného tvrzení. Obchodní partnery bych pak rád znovu ubezpečil, že jsou u nás na správné adrese pokud hledají spolehlivého a kvalifikovaného dodavatele pro řešení svých problémů, resp. problémů na straně svých zákazníků, spojených s dodávkou kvalitních a kvalifikovaných inženýrských služeb, schopného pochopit potřeby zákazníka a orientovat své řešení na racionální postup při jejich efektivním řešení. Na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, popřát nám všem do následujícího a nepochybně nesnadného období, spojeného s projevující se ekonomickou recesí, hodně pracovních i osobních úspěchů, elán, optimismus a odvahu při hledání, nalézání a zajištění cesty stabilizace a dalšího rozvoje společnosti. Nepochybuji o tom, že se nám to podaří, byť jen minimalizace negativních dopadů externích faktorů bude vyžadovat nemalé úsilí na všech úrovních řízení společnosti a v neposlední řadě rovněž angažovaný a tvůrčí přístup všech jejích zaměstnanců. Vlastimír Krček předseda představenstva a ředitel společnosti VZ OSC /39

4 Základní údaje o společnosti Společnost OSC, a.s., založená dne 31. května 1994 pod jménem ORGREZ SC, a.s. a registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376, působí jako samostatný právní subjekt poskytující už téměř 15 let vysoce kvalifikované inženýrské služby, včetně dodávek speciálních systémů a zařízení zákazníkům především v oblasti energetiky. V širším pohledu je však třeba jít poněkud dále do minulosti a respektovat z historického pohledu rovněž skutečnost, že společnost navazuje svou působností na tradice bývalého útvaru automatizace firmy Orgrez Brno, sahající de facto až do roku Sídlo a adresa společnosti: OSC, a.s. IČ: Staňkova 18a DIČ: CZ P.O.Box 111 Telefon: Brno Fax: Česká republika www: Struktura akcionářů Právnická osoba ČEZ, a. s.: Fyzické osoby: (vesměs zaměstnanci společnosti) 66,67 % základního kapitálu 33,33 % základního kapitálu 33% 67% Základní kapitál a akcie Základní kapitál Kč Jmenovitá hodnota akcie 100 Kč Počet emitovaných akcií ks (Všechny akcie společnosti jsou kmenové, jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné) Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2008: údaje v [tis. Kč] Celkový roční obrat netto Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Aktiva (netto) Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 473 Časové rozlišení 0 Aktiva celkem Pasiva celkem VZ OSC /39

5 Orgány společnosti a její výkonné vedení Předsednictvo společnosti a její výkonné vedení pracovalo po celé období roku 2008 v neměnném složení. V dozorčí radě došlo ke změně koncem roku 2008, kdy k datu ukončil svou působnost v dozorčí radě pan Bc. Adam Řebíček a na jeho místo byl členem dozorčí rady jmenován do nejbližší valné hromady pan Ing. Tomáš Fuks. Výše uvedené personální obsazení představenstva společnosti, dozorčí rady a výkonného vedení společnosti v průběhu roku 2008 je zachyceno v následujícím přehledu, který je platný i k datu vydání této výroční zprávy. Představenstvo společnosti Ing. Vlastimír Krček OSC, a.s. předseda představenstva Ing. Luděk Schrumpf OSC, a.s. místopředseda představenstva Ing. Miroslav Konečný OSC, a.s. člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Paleček ČEZ, a. s. předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (od ) Bc. Adam Řebíček ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (do ) Ing. Jindřich Kysela OSC, a.s. člen dozorčí rady volený zaměstnanci Výkonné vedení společnosti Ing. Vlastimír Krček Ing. Luděk Schrumpf Ing. Miroslav Konečný Ing. Jan Tupý Ing. Jiří Blaha ředitel společnosti vedoucí divize Simulační systémy a zástupce ředitele vedoucí divize Řídicí systémy vedoucí oddělení Speciální zařízení vedoucí oddělení Informační systémy a zástupce ředitele pro jakost VZ OSC /39

6 Profil společnosti Společnost OSC, a.s. je svou hlavní podnikatelskou činností zaměřena na poskytování širokého spektra vysoce kvalifikovaných inženýrských služeb, dodávek zařízení (hardware, software) a příslušného know-how, spojených s přípravou, vývojem, realizací a vlastní aplikací moderních prostředků, systémů a metod pro monitorování a řízení procesů výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a tepla, vývojem a dodávkou simulačních systémů a trenažérové techniky pro přípravu a opakovací výcvik personálu obsluhy zařízení těchto procesů, stejně jako pro náročné inženýrské aplikace, spojené s návrhem a funkčním ověřením sofistikovaných řídicích a informačních systémů pracujících v reálném čase pro výše zmíněné procesy. K tomu dále přistupuje vývoj a realizace speciálních elektronických modulů a zařízení podle specifických potřeb zákazníka, poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech, výkon poradenské a certifikační autority v oblasti připravenosti zdrojů poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu. V neposlední řadě sem patří rovněž servisní služby a technická podpora pro dodané systémy a zařízení. Výše uvedené činnosti pak byly v posledních letech rozšířeny o inženýrské služby v oblasti garančních a dalších specializovaných měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) na podporu provozu a výstavby vodních elektráren a jiných hydraulických strojů a zařízení (např. čistírny odpadních vod, vodárny, čerpací stanice aj.), včetně malých vodních elektráren (MVE). Portfolio zákazníků společnosti představují zejména subjekty ze sektoru elektro-energetiky, jako jsou společnosti a výrobny provozující energetické zdroje různého typu nebo připravující výstavbu nových zdrojů (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny a jiné obnovitelné zdroje apod.), energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla a v neposlední řadě rovněž projektanti a dodavatelé řídicích systémů a investičních celků pro tyto provozy, stejně jako další instituce a státní autority. Organizační schéma společnosti (viz dále obrázek ve zprávě) má relativně jednoduchou strukturu uspořádání, vertikálně dělenou do tří úrovní a v horizontálním směru členěnou na spodní, výkonné úrovni na čtyři odborné útvary: dvě divize a dvě samostatná oddělení. Útvar ředitelství společnosti pak zajišťuje centrálně organizovaný výkon administrativně-správní, ekonomické, finanční a ostatních podpůrných agend pro všechny útvary společnosti, přičemž vlastní výkon je ve vybraných případech zajištěn formou nákupu externích služeb. Další členění na úrovni jednotlivých pracovních skupin, vytvářených flexibilně podle VZ OSC /39

7 potřeby v rámci jednotlivých útvarů nebo v jejich vzájemné kooperaci vždy pro daný konkrétní projekt nebo akci, není ve schématu uvedeno. Skupina vykonávající činnosti v oblasti služeb pro vodní elektrárny a hydraulická zařízení je začleněna organizačně do divize řídicích systémů. Všechny odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným týmem profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-technickým vybavením na odpovídající úrovni. Organizační struktura společnosti VZ OSC /39

8 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Celkový přehled podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008, s uvedením hlavních jejích pracovních aktivit, dosažených výsledků hospodaření společnosti, přehledu o stavu jejího majetku ke konci účetního období roku 2008 a dalších doprovodných informací a údajů, týkajících se zejména investic, financování a peněžních toků, zaměstnanců a programu zaměstnaneckých výhod, systému řízení jakosti, vztahů mezi propojenými osobami, jsou uvedeny a stručně komentovány v následující části této výroční zprávy. Údaje relevantní pro účetní období roku 2008 jsou zde uvedeny společně s údaji z hlavních účetních výkazů za období posledních tří let (roky 2006 až 2008), doplněných dále o ukazatele výkonnosti (likvidity, zadluženosti a rentability) a obecně další data, charakterizující stav společnosti nejen ke konci roku 2008, ale rovněž z pohledu jejich vývoje v delším časovém horizontu posledních až sedmi let. V průběhu roku 2009 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy ( ) nenastaly žádné nové skutečnosti nebo mimořádné události, které by v negativním smyslu ovlivnily významným způsobem finanční situaci společnosti, stav jejího majetku nebo jiné ukazatele a skutečnosti podstatné z hlediska posouzení celkového stavu společnosti vůči údajům dále prezentovaným v této výroční zprávě. Na základě údajů z účetnictví společnosti za první čtvrtletí roku 2009 (stav k ) lze konstatovat, že ve srovnání se skutečností k je stav aktiv celkem netto vyšší o téměř 17 mil. Kč (index 1,112), při mírném poklesu hodnoty dlouhodobého majetku vlivem odpisů (index 0,976) a nárůstu oběžných aktiv (index 1,159). Na nárůstu hodnoty oběžných aktiv o cca 18 mil. Kč se podílí navýšení objemu nedokončené výroby (index 3,185), společně s nárůstem hodnoty krátkodobého finančního majetku (index 1,313), jejichž navýšení více než kompenzovalo výrazné snížení objemu krátkodobých pohledávek o cca 29 mil. Kč (index 0,164). Bilance na straně pasiv s navýšením celkového jejich objemu téměř o cca 17 mil. Kč (index 1,112) udává nárůst hodnoty vlastního kapitálu o cca 13 mil. Kč (index 1,151), společně s navýšením objemu cizích zdrojů o více jak cca 3 mil. Kč (index 1,053) v důsledku nárůstu krátkodobých závazků o stejnou hodnotu (index 1,105). Z výsledků ve výkazu zisku a ztráty k datu vyplývá objem výkonů na úrovni cca 23,6 % ročního plánu, při nízkém objemu výrobní spotřeby cca 11,5 % ročního plánu. Přidaná hodnota ve výši tis. Kč představuje cca 25,9 % plánované hodnoty za celý rok. Osobní náklady jsou čerpány na úrovni cca 17,0 % ročního plánu, provozní hospodářský výsledek koresponduje úrovni cca 55,7 % plánovaného provozního zisku pro rok Účetní hospodářský výsledek brutto za 1. Q je pak na úrovni cca 55,6 % ročního plánu. Výsledky hospodaření za první tři měsíce roku 2009 odpovídají v hlavních rysech očekávanému průběhu plnění ročního plánu k datu , s vyšším stavem na straně výnosů (index cca 1,099) a s nižším čerpáním na straně nákladů (index 0,962). Rovněž celkový objem výkonů k tomuto datu je mírně nad plánem předpokládaným stavem (index 1,099) za 1. čtvrtletí roku. Při realistickém hodnocení současného stavu a zejména pak jeho transformace do výhledu očekávané skutečnosti ve zbývajícím období roku 2009 je nutno vzít v úvahu výrazně nerovnoměrné rozložení postupu plnění plánu pro rok 2009 v jeho průběhu, a to jak na straně nákladových položek, tak zejména na straně výnosové, kdy podstatná část objemu ročních tržeb se kumuluje do období posledního kvartálu. Nicméně i při střízlivém výhledu na období zbývajících tří kvartálů 2009 je možno konstatovat, že bez ohledu na objektivně existující recesi se společnosti relativně úspěšně daří zajišťovat své aktivity i po stránce obchodně-smluvní. To vše pak přispívá k tomu, že existují reálné předpoklady pro spíše optimistický výhled na očekávané výsledky společnosti v následujícím období roku Z pohledávek z obchodních vztahů evidovaných v účetnictví společnosti k (viz dále) zůstávají k datu nevypořádány pohledávky v celkovém objemu cca tis. Kč, tj. cca 9,0 % původního objemu pohledávek z obchodních vztahů po odečtení zádržného. Tyto pohledávky se týkají celkem tří podnikatelských subjektů a měly by být vypořádány v souladu s dohodnutým splátkovým kalendářem do konce dubna 2009, s výjimkou pohledávky za zahraničním obchodním partnerem z Ukrajiny v celkové výši cca tis. Kč, jejíž vypořádání je v současné době nepredikovatelné. VZ OSC /39

9 Zádržné ke konci roku 2008 uplatněné ze strany zákazníků v celkovém objemu cca tis. Kč bylo uvolněno v průběhu prvního kvartálu roku 2009 v plné výši, v souladu s ukončením doby zkušebního provozu podle příslušného obchodního kontraktu. Závazky k zaměstnancům, stejně jako závazek ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, byly všechny vypořádány k datu Společnost nemá žádné nedoplatky u místně příslušných nebo jiných orgánů státní správy. Odvod daně DPH stejně jako vyúčtování doplatku silniční daně byly řádně vypořádány v průběhu měsíce ledna Rovněž všechny závazky společnosti z obchodních vztahů, existující ke konci roku 2008 (viz dále), byly řádně vyřízeny a k datu vydání této výroční zprávy není evidován žádný nevypořádaný závazek společnosti k obchodním partnerům nebo ke státu, pocházející z roku Významné akce roku 2008 Činnost společnosti v roce 2008 byla zaměřena už tradičně především na výkony orientované do hlavní sféry své působnosti, zahrnující dodávky kvalifikovaných inženýrských služeb a zařízení pro zákazníky ze sektoru elektroenergetiky (provozovatelé elektráren a tepláren, distribuční společnosti, investoři a dodavatelé zařízení pro energetiku) v tuzemsku i v zahraničí. Jednalo se přitom o výkony určené zejména na podporu provozu, garanční a speciální měření pro analýzu a hodnocení současného stavu, přípravu, projekty, realizace a vyhodnocení akcí inovačního charakteru (modernizace, upgrade aj.), uvádění do provozu nového zařízení, expertní a poradenskou činnost, včetně poskytování dlouhodobého pozáručního servisu. Z aplikačních oblastí se jednalo především o simulační systémy, řídicí a informační systémy, speciálních zařízení a služby v oblasti hydroenergetiky, v podstatě v souladu s organizačním členěním výkonných útvarů společnosti. Dosažené hospodářské výsledky, vyjádřené dále v kategorii základních ekonomických ukazatelů, jsou determinovány pracovními výsledky širokého spektra realizovaných akcí, spojených především s poskytováním služeb inženýrského charakteru, doprovázených v řadě případů rovněž dodávkou zařízení hmotné povahy. V průběhu roku 2008 společnost poskytla svoje výkony více jak čtyřem desítkám svých zákazníků v tuzemsku i v zahraničí, přičemž působila na teritoriu 11 zemí mimo území ČR (Slovensko, USA, Švédsko, Itálie, Makedonie, Indie, Panama, Ukrajina, Saudská Arábie, Řecko, Polsko). Celkový počet obchodních případů řešených v průběhu roku 2008 přesáhl číslovku 135. Z hlediska tržeb zcela dominantní podíl (více jak 96 %) představovaly inženýrské služby a dodávky zařízení pro zákazníky podnikající v sektoru energetiky (společnosti provozující výrobní zdroje a rozvodné sítě, dodavatelé řídicích systémů a ostatních zařízení pro energetiku). Z toho výkony pro Skupinu ČEZ tvořily i nadále rozhodující podíl z hlediska celkového objemu tržeb (cca 84,2 %). Finanční objem jednotlivých akcí (zakázek) se přitom pohyboval v řádu od několika tisíc do desítek miliónů Kč. Z nich jsou pak dále zmíněny pouze vybrané akce, považované z různých důvodů za významné, přičemž jsou dále uvedeny v pořadí podle příslušnosti útvaru hlavního řešitele. VZ OSC /39

10 V oblasti působnosti divize simulačních systémů se jednalo jednak o pokračování, resp. dokončení dříve zahájených a rozpracovaných projektů dlouhodobého charakteru na modifikacích simulátorů dříve dodaných simulátorů pro obě lokality JE Temelín (ETE) a JE Dukovany (EDU). Na prvním místě je třeba zmínit úspěšné dokončení projektu přenesení (migrace) hardwarové a softwarové platformy obou simulátorů bloku VVER-1000 elektrárny Temelín (ETE), zahrnující jak plnorozsahový simulátor typu replika dozorny, tak jeho displejové provedení, na novou výpočetní platformu s počítači SGI Altix 450 ve funkci hlavního výpočetního serveru (SHC). Po pečlivé přípravě a provedení důkladných testů u výrobce (FAT), následovalo vlastní provedení záměny ve výcvikovém středisku v ETE, završené předávacími testy na místě (SAT) a následným zkušebním provozem. Současně s tím byla řešena náhrada řídicí části stimulovaného subsystému signalizace FAS z původní dodávky firmy WEC/Ronan za nově vyvinutý a společností OSC dodaný modul na bázi počítače PC, byly nahrazeny řídicí jednotky pro operátorské stanice simulovaného systému UIS a provedeny požadované úpravy v simulačních modelech z titulu lepšího souladu simulátoru se skutečným stavem na referenčním bloku č. 1 ETE (zpětná vazba z výcviku). Celá akce byla zakončena úspěšně absolvovanou fází půlročního zkušebního provozu na jaře roku 2009, podmiňující uvolnění s ní spojeného zádržného. V případě simulátorů EDU se jednalo o několik vzájemně provázaných a časově se překrývajících akcí. Jednou z nich bylo dokončení dvou dříve rozpracovaných etap modifikací modelů simulátoru typu replika dozorny (etapa 03-04, etapa 05-06), zakončených dodávkou dokumentace skutečného provedení. Třetí etapa modifikací (etapa 07-08) byla rozpracována provedením úprav části I a zaškolením personálu provozovatele, přičemž s její dokončením se počítá v průběhu roku V případě těchto etap se jedná o změny provedené na bloku EDU mimo vlastní modifikace z titulu náhrady systému SKŘ (viz dále). Projekt rekonstrukce simulátorů EDU na stav po skončení záměny části SKŘ bloku EDU (moduly M1 a M2) podle projektu T544 pokračoval v případě simulátoru typu replika dozorny aktualizací modelů vybraných subsystémů podle skutečného stavu na bloku B3 EDU (modul M1, modul PAMS, IDMS, fragmenty PCS, aj.). Na displejovém simulátoru EDU se jednalo o upgrade modelů SKŘ v rozsahu modulů M1 a M2 v souladu s předanou dokumentací pro projekt rekonstrukce systému SKŘ na blocích EDU (projekt T544). Práce na upgrade simulátorů EDU podle skutečného provedení postupu rekonstrukce SKŘ na referenčním bloku EDU pokračují v následujících letech. Svým zaměřením obdobná akce k výše uvedené migraci hardware a software simulátorů ETE byla zahájena v roce 2008 rovněž pro simulátory bloku VVER-440 elektrárny Dukovany (EDU). Také v tomto případě se jedná o přenesení simulace na platformu počítačů SGI Altix 450 pro oba plnorozsahové simulátory EDU (typu replika dozorny a jeho displejové verze), přičemž v roce 2008 byla realizována přípravná fáze přenosu, včetně zpracování příslušné projekční dokumentace. Mezi nově zahájené akce patří rovněž přípravná fáze pro změny v modelech simulátoru ETE, zahrnující provedené úpravy v systémech referenčního bloku ETE, postupně realizované v souladu se schváleným harmonogramem. S jejich vlastní realizací v simulátorech bloku ETE se počítá v následujících letech. Významnou akcí dokončenou v roce 2008 bylo rovněž ověření finálního návrhu změny způsobu řízení ventilů VZ OSC /39

11 turbín a přepouštěcích stanic páry do kondenzátorů bloku EDU se zvýšeným výkonem. Pro detailní verifikaci projekčního návrhu byl využit model odvozený z displejového simulátoru EDU, přičemž byla poskytnuta rozsáhlá inženýrská podpora pracovníkům EDU a vlastního projektanta a dodavatele rekonstrukce v průběhu celého procesu ověřování projektu a nezbytných jeho úprav na základě získaných výsledků na modelu. Výsledný model po úpravách byl rovněž využit pro úvodní zaškolení personálu obsluhy EDU před vlastní realizací a uvedením do provozu této úpravy na bloku B3 EDU. Pracovníci divize simulačních systémů se podíleli rovněž v rámci víceletých kontraktů na poskytování technické pomoci pro firmu Westinghouse Electric Co. LLC při nasazení a uvedení do provozu nového SKŘ na blocích VVER-1000 v elektrárně Kozloduj, stejně jako na zajišťování expertní a poradenské činnosti pro investora ČEZ při projektu obnovy systému SKŘ v elektrárně Dukovany. Pro simulátory v obou výše uvedených lokalitách ETE a EDU byla i nadále poskytována technická podpora při zajišťování jejich provozu, včetně příslušného servisu a profylaxe. Akce zajišťované divizí řídicích systémů v roce 2008 zahrnovaly široké spektrum inženýrských činností, realizovaných v rámci více jak osmi desítek obchodních případů (zakázek), které je možné tématicky rozčlenit zhruba do několika skupin. Jednu z nich tvoří dodávky inženýrských služeb a zařízení pro rozvoj a inovaci funkcí technické části dispečinku společnosti ČEZ a s tím spojeného systému řízení výrobních zdrojů ČEZ, sdílejícího svou decentralizovanou část tvořenou terminály elektráren rovněž s ústředním dispečinkem operátora přenosové soustavy ČEPS. V roce 2008 se jednalo zejména o návrh, implementaci a uvedení do provozu nového algoritmu pro řízení zdrojů ČEZ na dodávku energie v obchodním intervalu do řídicí části systému KOTEL, práce spojené s připojením nového terminálu elektráren Vltavské kaskády (EVD) do systému, připojení terminálů elektráren Skawina, Chorzow a Energetika Vítkovice, stejně jako o návrh a realizaci modulu diagnostiky pro skupinový regulátor výkonu (SRV). Mimo vlastní změny v software systému KOTEL se jednalo rovněž o promítnutí odpovídajících změn v software systému prezentační vrstvy (PVR). Další významnou akcí této skupiny byl návrh, projekt, dodávka a uvedení do provozu trenažérového pracoviště pro operátory dispečinku ČEZ, představující repliku funkcí reálného systému KOTEL. Zahájeny byly rovněž práce na přípravě řešení záložního pracoviště dispečinku ČEZ. Dodány a uvedeny do provozu byly terminály elektráren Chorzow, Skawina a Energetika Vítkovice, realizované na bázi nově vyvinutého prototypu malého terminálu pro výrobnu neposkytující podpůrné služby, jehož prototyp byl vyvinut v rámci investic vlastní výroby v průběhu roku Z dalších terminálů společnosti ČEZ byly provedeny úpravy v terminálech elektrárny Prunéřov I a II, vyvolané novým systémem řízení podpůrné služby ASRU v uzlu Hradec u Kadaně, stejně jako v terminálu elektrárny Dětmarovice pro přenos signálů z rozvodny 110 kv na dispečink ČEPS a na dispečink společnosti ČEZ Distribuce. Z terminálů dodaných mimo společnost ČEZ byla realizována dodávka modernizované verze terminálu pro elektrárnu Burštýn (Ukrajina). Dále byly provedeny úpravy v terminálu elektrárny Kolín pro provoz dvou bloků, stejně jako úpravy v terminálu teplárny Karviná pro komunikaci s inovovaným systémem řízení kotelny na bázi Simatic S7. V případě dříve dodaného terminálu pro slovenskou firmu PPC Power, a.s. byla provedena VZ OSC /39

12 řada úprav v jeho konfiguraci, vyvolaná jednak z titulu komunikace terminálu s inovovaným systémem SKŘ výrobny na bázi Teleperm XP, jednak změnami v algoritmech subsystému ICV pro nová pravidla obchodování, úpravami v systému poskytovaných podpůrných služeb a v neposlední řadě požadovaným zálohováním funkcí ICV na podporu obchodních činností. Zpracován byl rovněž projekt úprav terminálu společnosti PPC Power, a.s. pro plánovaný nový zdroj v této lokalitě. Ve stadiu rozpracovanosti se i nadále nachází připravovaná modernizace terminálu pro teplárnu Červený mlýn a koncentrátor terminálů pro společnost Dalkia ČR. V souvislosti s výše uvedenou skupinou činností poskytovala divize v průběhu celého roku servisní služby pro zajištění provozu dispečinku ČEZ, včetně systému terminálů. Další skupinu představují inženýrské výkony spojené s nasazením a s modernizací systému řízení v energetických provozech, včetně přípravy výrobního zařízení pro poskytování podpůrných služeb a s tím spojenou certifikací. Z akcí uskutečněných v roce 2008 pro elektrárny ČEZ je možno uvést kontrolu a seřízení regulací na výrobních blocích elektrárny Dětmarovice, certifikační měření podpůrné služby start ze tmy na strojích v elektrárně Orlík, stejně jako seřízení regulací a certifikační měření na blocích v elektrárně Prunéřov II a I. Dále sem patří technická pomoc pro teplárnu Přerov při realizaci regulace ostrovního provozu, při regulaci výkonu TG2 a při studii startu ze tmy, stejně jako příprava a realizace certifikačního měření podpůrných služeb včetně ostrovního provozu pro oba bloky PPC Vřesová, příprava a certifikační měření terciární regulace v elektrárně Kolín, certifikace sekundární a terciární regulace výkonu v elektrárně Opatovice (IPO), studie, návrh realizace, ověření a vlastní certifikace rozšíření podpůrných služeb pro fiktivní blok teplárny Ústí n/l, resp. návrh postupu při posuzování stavu připravenosti bloků tepelných elektráren ES Ukrajiny pro regulaci frekvence a výkonu. Zvláštní kategorii přitom z hlediska svého významu i způsobu realizace představuje modifikace projektu řídicího systému JE Temelín. Na realizaci těchto změn se podílí divize řídicích systémů společnosti OSC v rozsahu funkcí zajišťovaných systémem PCS (WDPF II). Jedná se o návrh příslušných změn v software, resp. hardware PCS, včetně jejich vlastní implementace v software distribuovaného řídicího systému obou výrobních bloků ETE. Práce jsou organizovány a probíhají etapovitě tak, aby v průběhu každoroční odstávky bloku pro výměnu paliva byl vždy navržen, implementován a následně uveden do provozu společně s najetím bloku předem definovaný soubor změn, který není omezen pouze na změny realizované v software SKŘ, ale zahrnuje rovněž všechny související návaznosti na strojní a elektrickou část zařízení elektrárny. V průběhu roku 2008 se jednalo jednak o dokončení projektu změn především v software systému PCS pro definovaný soubor změn pro oba výrobní bloky ETE, plánovaných realizovat během jejich odstávek na výměnu paliva v roce 2008 (GO 2008), včetně provedení příslušných testů a vlastní implementaci upraveného software ve skříních systému PCS a nezbytných změn řešených způsobem at risk. Ve druhé polovině roku se pak s postupnou implementací změn pro GO 2008, připravených v první polovině roku, překrývaly práce na projekční přípravě změn, plánovaných realizovat v průběhu odstávky na obou blocích pro výměnu paliva v roce 2009 (GO 2009). Výraznou změnou ve způsobu přípravy a provádění modifikací projektu PCS ve druhé polovině roku bylo přenesení hlavních činností do sídla společnosti, dořešené po technické i organizační stránce na podzim Tento krok znamenal významné zvýšení efektivnosti práce, díky které se také podařilo eliminovat počáteční skluz v zadání změn pro GO Skutečnost, že v dosavadním průběhu modifikací systému PCS na obou výrobních blocích ETE, probíhajících postupně po etapách od roku 2004, VZ OSC /39

13 nedošlo k žádným negativním dopadům do harmonogramu odstávek a následného provozu bloků ETE, svědčí o vysoké profesionalitě a kvalitě práce celého řešitelského týmu, a to nejen pracovníků OSC. Za zdařilou akci je třeba považovat návrh a ověření provedených úprav v uspořádání a řízení vzduchového režimu kotlů K3-K6 v elektrárně Mělník-I společnosti Energotrans, s cílem snížení emisí (NOx), včetně seřízení regulací K3-K6. Pro dodavatele inovovaného systému řízení plynových turbín na bázi systému Ovation (firma Emerson Process and Management) byla poskytnuta podpora ve formě inženýrských činností při zpracování projektu a jeho uvedení do provozu v elektrárnách v Saudské Arábii (Hail II, Makkah, Al Jouf, Quarat), stejně jako pro elektrárnu Aliveri (Řecko). Do skupiny inženýrských výkonů orientovaných do oblasti zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie při mimořádných a havarijních stavech v rozvodné síti, uskutečněných v roce 2008 patří jednak zpracování analýzy potenciálně vypínaných oblastí distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce a následně řešená funkčně technická specifikace jedné z vybraných oblastí pro případné automatické vypínání (AVO), zahrnující rozvodnu Neznášov-Jih a jako zdrojový člen elektrárnu Opatovice. S analogickým řešením pro další vytipované oblasti pro AVO se počítá dále v roce Další akcí této skupiny je pokračující účast na grantovém projektu MPO na výzkumu možností startu ze tmy pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti ES ČR, s předpokládaným ukončením v roce Divize rovněž ve sledovaném období poskytovala své expertní a poradenské služby pro řadu zákazníků ze sektoru energetiky. Skupina výkonů v oblasti vodních elektráren a hydraulických zařízení představovala v roce 2008 více než tři desítky akcí různého rozsahu a zaměření, orientovaných především na poskytování kvalifikovaných inženýrských služeb pro provozovatele vodních děl, výrobce a dodavatele strojního zařízení a systémů SKŘ pro vodní elektrárny v tuzemsku i v zahraničí. Jednalo se především o garanční měření a jiná speciální měření pro 15 zákazníků, z toho 3 zahraniční. Měření bylo provedeno celkem na 13 elektrárnách v tuzemsku (VE, PVE a MVE) a na 9 elektrárnách v zahraniční (Indie, Makedonie, Švédsko, Itálie, Panama). Z významných měření na tuzemských lokalitách je třeba uvést garanční měření TG2 PVE Dalešice, garanční měření na obou strojích MVE Kroměříž, na stroji TG2 MVE Kostomlátky, na obou strojích MVE Hradišťko, garanční měření obou strojů po rekonstrukci systému SKŘ v PVE Dlouhé stráně, ověření synchronních ventilů na MVE Vydra, stejně jako ověření provozního diagramu TG1 v elektrárně Slapy. Dále byl zpracován pro tuzemského zákazníka projekt garančního měření pro skupinu velkých čerpadel pro blok 750 MWe v elektrárně Kureimat II v Egyptě. Jeho realizace, stejně jako provedení garančního měření čerpadel obdobného bloku 750 MWe v elektrárně New Talkha, původně plánované uskutečnit v období roku 2008 se však dále odkládá v obou případech až na podzim roku Kromě hydraulických a jiných parametrů bylo předmětem garančních měření na vodních elektrárnách i ověření charakteristik regulačních systémů po provedených rekonstrukcích SKŘ, certifikace schopnosti jednotlivých strojů poskytovat podpůrné služby (ASRU, QS pro stroje PVE EDS), optimální nastavení vazby v případech Kaplanových turbín, měření pasivních odporů oběžných kol a řada dalších měření. Z ostatních činností patřící do této skupiny je třeba zmínit měření charakteristik čerpadel technické vody v elektrárně Dukovany, měření na přivaděči vodovodu BVaK, projekt a dodávku měřicího systému pro zkušebnu ČKD Blansko Holding, projekt a dodávka systému VZ OSC /39

14 pro měření odběru chladící vody z Labe pro elektrárnu Mělník, stejně jako inspekční činnost při výrobě strojů pro švédskou společnost Fortum AB. Činnost oddělení speciálních systémů a zařízení v roce 2008 byla zaměřena značnou částí své kapacity (cca 67 %) na poskytování potřebné součinnosti pro akce zastřešované ostatními třemi útvary společnosti. Mezi nejvýznamnější z nich patří kooperace při rekonstrukci simulátoru EDU, vývoj speciálních modulů elektroniky pro modifikace simulátoru EDU, akce spojené se změnou architektury hardware simulátoru ETE (migrace hardware a software), projekt a dodávka měřicího systému pro zkušebnu ČKD Blansko, součinnost při realizaci úprav na dispečinku ČEZ, při dodávce systému pro měření odběru chladící vody z Labe pro elektrárnu Mělník, při výrobě a montáži terminálů elektráren a koncentrátoru dat pro systém PTIS v elektrárně Tušimice. Z řady vlastních akcí zastřešovaných přímo oddělením je možno uvést technickou podporu pro společnost E.ON IS při reinstalaci systému DIGRAST pro měření odběru elektrické práce na nové servery v CDC Brno a při projektu jeho přenesení do centra E.ON v Hannoveru, reinstalaci systému GPSD v nové budově ČSOB v Praze, dodávku sady GPSNTP serverů pro Národní bezpečnostní úřad ČR, dodávky ústředny GPSD/NTP, serverů NTP, displejů, převodníků, napájecích zdrojů a dalších modulů pro řadu zákazníků (ZAT, Category, ČEZ Distribuce aj.), stejně jako poskytování servisu na dříve dodané produkty speciální elektroniky pro zákazníky ze sektoru energetiky i mimo něj. V rámci investic vlastní výroby dokončilo oddělení v roce 2008 dvě dříve rozpracované akce (prototyp ústředny GPSNTP a prototyp displeje s komunikací NTP na síti ethernet) a dále vyrobilo 3 reklamní panely umístěné na budovách v sídle společnosti. Akce oddělení informačních systémů směřovaly v roce 2008 v prvé řadě na přípravu systému pro analýzu a řízení výkonnosti elektráren (systém PTIS) pro elektrárnu Tušimice (ETU) na stav po komplexní obnově (rekonstrukci) jejích výrobních bloků. V rámci toho byl dodán a uveden do provozu koncentrátor dat, realizující spojovací můstek pro přenos dat mezi vlastními systémy SKŘ na blokových a neblokových provozech ETU po komplexní obnově (KO) a vlastním systémem PTIS. Další činnosti s tím spojené zahrnovaly reinstalaci systému PTIS ETU na nový výpočetní server a přípravu modifikace výpočetních algoritmů PTIS pro nové bloky C/D ETU po KO. Oddělení poskytovalo rovněž služby pozáručního servisu a technickou podporu pro provoz systému PTIS na ostatních elektrárnách ČEZ s bloky spalujícími uhlí a při jeho využití jako centrálního zdroje dat i pro jiné aplikace zajišťované třetími subjekty pro ČEZ, a. s. (systém technické diagnostiky, systém chemické kontroly), stejně jako expertní a poradenskou činnost při přípravě nové architektury uspořádání PTIS v rámci Skupiny ČEZ. VZ OSC /39

15 Výsledky hospodaření společnosti v roce 2008 Výsledky hospodaření společnosti za účetní období roku 2008, sestavené podle českých účetních standardů, jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě odvozené od standardních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a přehledu peněžních toků, doplněných o stručný komentář k vybraným položkám. Jedná se o údaje převzaté vesměs z řádné roční závěrky společnosti za příslušný kalendářní rok a z jejích příloh, obsahující další doplňující údaje a informace. Vlastní účetní závěrka společnosti včetně její přílohy pak tvoří samostatnou část této výroční zprávy. Pro účely vzájemného porovnání vývoje v časové řadě posledních tří let jsou zde rovněž uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející dvě účetní období (rok 2007 a rok 2006). Shodu mezi dále uvedenými údaji v této výroční zprávě a údaji v účetní závěrce společnosti za účetní období od do , stejně jako za období posledních dvou let tomu předcházejících, potvrzuje výrok auditora přiložený na konci výroční zprávy. Čistý obrat společnosti za rok 2008 dosáhl ve svém úhrnu výše tis. Kč, což představuje navýšení s meziročním indexem 1,380 vůči skutečnosti roku 2007, resp. s indexem 1,465 oproti roku Podíl vlastních výkonů (suma objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu nedokončené výroby a aktivace do majetku společnosti) na celkovém obratu činí cca 80 %. Zbývajících cca 20 % pak tvoří podíl výnosů z finančních operací (cca 19,5 %), přičemž ostatní provozní výnosy představují pouze cca 0,5 %. Celkové výkony, vyjádřené jako bilanční suma tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu nedokončené výroby a aktivovaného majetku vlastní výroby, představují v roce 2008 celkovou sumu ve výši tis. Kč, což je nárůst výkonů s meziročním indexem 1,119 oproti skutečnosti roku 2007, resp. s indexem 1,185 v relaci s rokem Podíl tržeb na celkových výkonech roku 2008 přitom zaujímá dominantní část ve výši cca 99,3 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2008 v celkovém objemu cca tis. Kč jsou v porovnání s rokem 2007 výrazně nižší (index 0,700), zatímco ve srovnání s rokem 2006 je tento index 1,753, Zde je třeba zohlednit skutečnost, že rok 2007 byl z pohledu výše tržeb mimořádný v důsledku ukončení několika finančně významných projektů (zakázek), vesměs víceletého charakteru realizace. O tom svědčí m.j. výrazné snížení objemu nedokončené výroby na konci roku 2007, kdy odpovídající změna stavu nedokončené (rozpracované) výroby byla ve výši přesahující v absolutním vyjádření částku tis. Kč.v negativním smyslu. Tento hlavní komplementární údaj k objemu tržeb za dané období je třeba respektovat vždy při objektivním posuzování výkonnosti (viz odstavec výše). Z pohledu rozložení celkového objemu tržeb zaujímá i nadále dominantní pozici Skupina ČEZ s podílem cca 84,5 %, z toho vlastní mateřská společnost ČEZ, a. s. zaujímá podíl cca 77,0 %. Dodávky pro export pak činí cca 3,3 % z celkového objemu tržeb. Firmy podnikající v sektoru energetiky (provozovatelé výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, ale také výrobci a dodavatelé zařízení pro energetiku) přitom zaujímají podíl cca 96,2 % na celkových tržbách. Tržby z pronájmu nebytových prostor pak představují pouze nepatrnou část cca 1,0 % celkového objemu tržeb. Změna stavu zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby) v průběhu roku 2008 ve výši -504 tis. Kč představuje nejnižší hodnotu v období několika posledních let (viz dále uvedený graf), ve kterém jsou negativní hodnoty změny stavu vyjádřeny jednak zvýrazněním uvedené absolutní hodnoty číselného údaje umístěné do žlutého podkladu, jednak červenou barvou příslušného sloupce grafu). Prakticky vyrovnaný stav objemu nedokončené výroby na začátku a na konci účetního období roku 2008 znamená výraznou změnu oproti skutečnosti roku 2007 (meziroční index cca 0,007). Tato podstatná změna stavu je v relaci s výše zmíněnou změnou objemu celkových tržeb v porovnání obou posledních účetních období. Aktivovaný majetek v roce 2008 v celkovém objemu cca tis. Kč tvoří především produkty z investic vlastní výroby, převedené do majetku společnosti v celkovém objemu cca tis. Kč a dále aktivovaný materiál a zboží v objemu cca 41 tis. Kč. Celková suma aktivace odpovídá nárůstu s meziročním indexem cca 4,797 oproti skutečnosti roku VZ OSC /39

16 Výkonová spotřeba v roce 2008 se zvýšila s meziročním indexem cca 1,212 vůči roku 2007 na úroveň cca tis. Kč, především v důsledku většího objemu nakupovaného materiálu a energií, znamenající meziroční nárůst s indexem 1,572, přičemž index nárůstu nakupovaných služeb byl pouze cca 1,027. Přitom podíl nakupovaného materiálu a energií tvoří cca 44 % celkového objemu výkonové spotřeby v roce 2008, podíl služeb pak zbývajících cca 56 % (příslušné podíly v roce 2007 byly cca 34 % a cca 66 %, zatímco v roce 2006 pak téměř identické jako v roce 2008). V porovnání s rokem 2006 je pak objem výkonové spotřeby výrazně nižší (index cca 0,745), a to platí i pro obě složky výkonové spotřeby, kde v případě materiálu a energií je index cca 0,731, v případě služeb pak cca 0,756. Na této skutečnosti se projevuje výrazným způsobem skladba zakázek s rozdílnou náročností z hlediska potřebného objemu nakupovaných služeb, materiálu a energií. Jako sekundární faktor pak působí nárůst jednotkových cen za tyto nakupované produkty. Přidaná hodnota v roce 2008 reprezentuje částku ve výši tis. Kč, což představuje novou rekordní úroveň, potvrzující trend trvalého nárůstu tohoto ukazatele produktivity v období de facto posledních sedmi let, zejména pak posledních tří roků. V porovnání se stavem roku 2007 se jedná o meziroční nárůst o cca 10 % (index 1,102), ve srovnání s rokem 2006 pak o nárůst s indexem dokonce 1,342. Výkony, tržby a přidaná hodnota (tis. Kč) Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady vynaložené v roce 2008 představují částku tis. Kč, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,017 oproti skutečnosti roku 2007, resp. s indexem cca 1,103 v relaci s rokem Z celkového objemu provozních nákladů představují i nadále dominující podíl na úrovni cca 62 % v roce 2008, přičemž v roce předcházejícím to bylo cca 66 %. Mzdové náklady se podílí na osobních nákladech roku 2008 částkou ve výši cca tis. Kč, což odpovídá navýšení vůči roku 2007 s indexem cca 1,027, resp. s indexem cca 1,118 vůči roku Podíl mzdových nákladů na osobních nákladech zůstává i nadále prakticky konstantní a pohybuje se i nadále na VZ OSC /39

17 úrovni cca 72 %. Významnou část těchto nákladů představuje výkonnostní složka, vázaná ve formě roční odměny na splnění plánu hospodářského výsledku společnosti. Odměny členů orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada), vyplacené v roce 2008 v celkovém objemu 959 tis. Kč, jsou nižší než v roce předcházejícím (meziroční index 0,991). Porovnání s rokem 2006 pak udává dokonce index 0,852, ale tento stav mimo jiné odráží změnu ve složení statutárního orgánu společnosti po valné hromadě v červnu 2006, kdy došlo ke snížení počtu členů představenstva společnosti. Podíl této odměny v celkových osobních nákladech roku 2008 pak činí cca 1,4 %, což je stejný podíl jako v roce předcházejícím. Náklady na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění ve výši tis. Kč jsou prakticky na stejné úrovni jako v roce 2007 (index cca 0,991). Z této sumy tvoří zákonem předepsané odvody na zdravotní a sociální pojištění částku ve výši tis. Kč (meziroční index cca 0,991), příspěvek zaměstnancům na životní a manažerské pojištění 438 tis. Kč (meziroční index cca 0,991) a příspěvek na penzijní připojištění cca 512 tis. Kč (meziroční index cca 1,012). Podíl této nákladové položky v celkových osobních nákladech roku 2008 pak činí cca 25,8 % (meziroční index cca 0,977). Sociální náklady byly vynaloženy v roce 2008 v celkovém objemu cca 543 tis. Kč (meziroční index 0,949). Z této sumy tvoří hlavní složku náklady na závodní stravování zaměstnanců ve výši cca 267 tis. Kč (cca 50 %, meziroční index 1,007) a náklady na vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců ve výši 240 tis. Kč (cca 44 %). Zbývajících cca 34 tis. Kč (cca 6 %) jsou náklady na zdravotní péči zaměstnanců a ostatní sociální náklady. V celkových osobních nákladech roku 2008 činí podíl sociálních nákladů cca 0,8 %. Daně a poplatky zaplacené v roce 2008 byly v celkové výši cca 66 tis. Kč, což je hodnota prakticky stejná jako v roce 2007, představující i nadále zcela marginální položku v celkové bilanci provozních nákladů. Odpisy dlouhodobého majetku vykázané v celkové výši cca tis. Kč znamenají výrazné navýšení oproti skutečnosti předcházejících let (index 1,208 vůči roku 2007). Tento stav odráží výrazně vyšší objem investic zařazených do majetku společnosti v účetním období roku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2008 tvoří zcela marginální částku cca 8 tis. Kč v celkové bilanci provozních výnosů, získanou při prodeji vybraných předmětů z majetku se zůstatkovou hodnotou v době prodeje cca 4 tis. Kč. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti udává bilanční sumu ve výši tis. Kč, jako rozdíl mezi provozními rezervami a opravnými položkami vytvořenými a rozpuštěnými v souladu s příslušnými vnitřními předpisy společnosti v průběhu účetního období roku Tato částka znamená navýšení s indexem cca 1,140 oproti skutečnosti roku Z rezerv čerpaných v roce 2008 se jednalo jednak o rezervy na garance na produkty společnosti v celkovém objemu cca tis. Kč, jednak o rezervu na podnikatelské riziko ve výši tis. Kč, vytvořených v předcházejících účetních obdobích do Rezervy vytvořené v roce 2008 se pak skládají jednak z částky v celkovém objemu tis. Kč na garance pro nově vytvořené, resp. dodané produkty v průběhu roku 2008, jednak z rezervy na podnikatelské riziko ve výši tis. Kč. K tomu je zapotřebí připočítat rozdíl mezi opravnou položkou vytvořenou ve výši cca 759 tis. Kč na pohledávky existující k , které byly k tomuto datu výrazně po lhůtě splatnosti a dříve vytvořenými opravnými položkami v celkovém objemu cca 18 tis. Kč, zrušenými ke stejnému datu. Ostatní provozní výnosy ve výši cca tis. Kč představují navýšení s indexem 1,361 vůči roku Jejich podstatnou část (cca 57 %) tvoří příjmy spojené se službami poskytovanými s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti, dalších cca 29 % představuje plnění pojišťoven za škody vzniklé zejména při provozu motorových vozidel a zbývajících cca 14 % je příspěvek ze státního rozpočtu na řešení grantového projektu ministerstva průmyslu a obchodu. Ostatní provozní náklady vynaložené v roce 2008 jsou v celkovém objemu tis. Kč. Z toho největší položku 700 tis. Kč (cca 44 %) tvoří finanční dary poskytnuté jednak škole pro zrakově postižené, jednak vybraným církevním zařízením na provoz hospice nebo na podporu zájmové činnosti pro mládež. Další větší položkou je pojistné v sumární výši cca 454 tis. Kč (cca 29 %), následované srážkovou daní za nakupovaný software ve výši cca 200 tis. Kč (cca 13 %), technickým zhodnocením majetku do limitu v objemu cca 169 tis. Kč (cca 11 %). Zbývajících cca 3 % pak tvoří členské příspěvky a jiné provozní výdaje. V meziročním VZ OSC /39

18 srovnání představuje objem ostatních provozních nákladů v roce 2008 nárůst s indexem cca 2,250 v porovnání s rokem 2007, resp. index 1,251 vůči roku Provozní hospodářský výsledek v roce 2008 byl dosažen ve výši tis. Kč, což je podstatně vyšší hodnota (meziroční index 1,277) než v roce 2007, vytvářející nové historické maximum z pohledu období posledních 7 let. Na tomto výsledku se podílí v prvé řadě výše komentované navýšení celkových výkonů (index 1,119) a s tím spojené navýšení celkových provozních výnosů (index 1,120). V celkové bilanci oproti tomu působící navýšení celkových provozních nákladů přitom bylo jen s indexem 1,082 vůči skutečnosti roku Výsledek hospodaření z finanční činnosti představuje za rok 2008 sumu ve výši tis. Kč, což odpovídá navýšení s meziročním indexem 1,575 oproti skutečnosti roku předcházejícího. V celkové bilanci tohoto výsledku vystupují na výnosové straně především tržby z prodeje cenných papírů v objemu celkem tis. Kč, kompenzované na straně nákladové prakticky identickou sumou ve výši tis. Kč spojenou s jejich prodejem. Přitom se jedná o finanční operaci účetní povahy, spojenou s prodejem podílových listů fondu ČSOB při ukončení činnosti tohoto fondu, s čistým výnosem ve výši 656,- Kč. Dále zde figurují na výnosové straně dividendy z podílových listů držených v cenných papírech (dluhopisy, resp. podílové listy fondů ČSOB) ve výši cca tis. Kč, úroky z bankovních účtů ve výši 560 tis. Kč a ostatní finanční výnosy ve výši 523 tis. Kč. Na straně nákladové vystupuje mimo výše uvedenou položku spojenou s prodejem cenných papírů ještě bilanční suma ve výši 831 tis. Kč, sestávající z nákladů spojených z finančním majetkem, nákladových úroků a ostatních finančních nákladů. Z toho vyplývá, že výsledný výsledek není generován prodejem krátkodobého finančního majetku (cenných papírů), ale především výnosy z držených cenných papírů, společně s ostatními finančními výnosy výrazně převyšujícími finanční náklady. Hospodářský výsledek před zdaněním (odvodem daně z příjmů) za účetní období roku 2008 byl dosažen ve výši cca tis. Kč, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,286 oproti výsledku roku Při porovnání s plánem pro rok 2008 to pak znamená výrazné překročení plánovaného výsledku o cca 48 %. Na této skutečnosti se podílí v prvé řadě dosažený provozní hospodářský výsledek, generující zcela dominantní část (cca 96,2 %) celkového výsledku, přičemž zbývajících cca 3,8 % je podíl výsledku z finanční činnosti. Výsledek hospodaření (tis. Kč) Provozní HV Výsledek hosp. před zdaněním Výsledek hosp. za účetní období VZ OSC /39

19 Daň z příjmů za běžnou činnost vyměřená pro rok 2008 pro splatnou část daně je ve výši tis. Kč (meziroční index 1,106 vůči roku 2007). Tato skutečnost je dána následujícími faktory podstatnými pro výpočet daňové povinnosti: především vyšším základem daně (index 1,260) v důsledku zejména vyššího výsledku hospodaření brutto (index 1,286) a většího objemu vytvořených nedaňových rezerv v roce 2008 oproti skutečnosti roku předcházejícího (index 1,540), což i při nižší sazbě daně (index 0,875) vedlo k výše zmíněnému navýšení daňové povinnosti. Odložená část daně pak jako příslušnou sazbou daně (20 %) oceněný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku společnosti představuje negativní sumu tis. Kč, takže pak celková výše daně z příjmu za běžnou činnost pro rok 2008 je cca tis. Kč (meziroční index 1,079). Hospodářský výsledek za běžnou činnost je při absenci relevantních položek vztahujících se k mimořádnému výsledku hospodaření a k převodu podílu výsledku hospodaření společníkům stejný v roce 2008 jako bilanční suma představující výsledek hospodaření za účetní období (zisk po odvodu daně z příjmu). Výsledná výše tohoto výsledku (zisku netto) znamená částku ve výši cca tis. Kč, což je ve srovnání se skutečností předcházejícího roku navýšení s meziročním indexem cca 1,393. V porovnání s plánem pro rok 2008 to pak odpovídá překročení plánované úrovně o více jak 50 % (index 1,546). Z dále uvedeného srovnání vývoje hospodářského výsledku za období posledních sedmi let (období ) je zřejmé, že rok 2008 je v tomto porovnání výrazně nejúspěšnější, a to jak z pohledu provozního výsledku, tak výsledku před odvodem daně, tak výsledku netto po zdanění. Celková aktiva (netto) společnosti k datu vzrostla na hodnotu tis. Kč, což odpovídá navýšení s meziročním indexem cca 1,168 ve srovnání se stavem na konci roku Z hlediska jejich struktury tvoří hodnota fixních aktiv (majetku společnosti) téměř 25,0 %, hodnota oběžných aktiv cca 74,7 % a časové rozlišení zbývajících cca 0,3 %. Složení aktiv (tis. Kč) Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finančni majetek Dlouhodobý majetek společnosti v celkové hodnotě netto cca tis. Kč vykazuje nárůst s meziročním indexem 1,034 vůči stavu na konci roku Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku přitom vzrostla v důsledku investic na cca tis. Kč (meziroční index 3,630), zatímco hodnota hmotného majetku ve výši VZ OSC /39

20 tis. Kč se prakticky nezměnila (index 1,010). Nehmotný majetek (software) přitom tvoří cca 3,2 % celkového objemu majetku společnosti, podíl hmotného majetku pak zbývajících cca 96,8. Největší část (cca 72,3%) hmotného majetku společnosti představuje nemovitost v sídle společnosti ve výši tis. Kč, následovaná souborem movitého majetku v objemu tis. Kč (podíl cca 21,3 %), pozemky s konstantní hodnotou cca tis. Kč (podíl cca 6,3 %) a nedokončeným hmotným majetek v hodnotě 47 tis. Kč (cca 0,3 %). Oběžná aktiva na konci roku 2008 tvoří sumu ve výši cca tis. Kč, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,219 vůči stavu na konci roku Na této skutečnosti se podílí navýšení krátkodobého finančního majetku o cca 24,4 % (podíl na hodnotě oběžných aktiv cca 57,9 %) společně s nárůstem objemu krátkodobých pohledávek o cca 29,5 % (podíl cca 31,2 %), při mírném poklesu objemu nedokončené výroby o cca 4,0 % (podíl cca 10,9 %) a zanedbatelném vlivu časového rozlišení (podíl cca 0,4 %). Stav zásob, daný výhradně objemem nedokončené výroby, se snížil v roce 2008 na cca tis. Kč (meziroční index 0,960). Pohledávky na konci roku 2008 představují po příslušné korekci celkovou sumu ve výši tis. Kč a jsou tvořeny výhradně krátkodobými pohledávkami. Provedená korekce ve výši 759 tis. Kč představuje 50 % z objemu pohledávek z obchodních vztahů, které byly k datu po lhůtě splatnosti delší jak 180 dnů. Výše zmíněné pohledávky jsou v rozhodující většině (podíl cca 97,3 %) tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů v celkové výši tis. Kč. Z této sumy pak tis. Kč činí zádržné, uplatněné zákazníkem v souladu s příslušným kontraktem a vázané na dokončení zkušebního provozu, jehož termín přesahoval horizont roku Zbývající objem pohledávek představují krátkodobě poskytnuté zálohy v objemu 124 tis. Kč a jiné pohledávky v celkovém objemu 838 tis. Kč. Tato poslední částka představuje sumu pohledávek za zaměstnanci z titulu udělených půjček na řešení bytové situace v minulých účetních obdobích (cca 501 tis. Kč jsou úročené půjčky, cca 337 tis. Kč jsou neúročené půjčky ze sociálního fondu). Krátkodobý finanční majetek v celkové výši tis. Kč na konci roku 2008 znamená jeho navýšení s meziročním indexem 1,244 oproti skutečnosti roku předcházejícího. Z této sumy pak tvoří peníze a peněžní ekvivalenty částku 438 tis. Kč (cca 0,7 %), vklady na účtech v bankách částku tis. Kč (cca 60,8 %) a krátkodobé cenné papíry (podíly ve fondech) pak representují částku cca tis. Kč (cca 38,5 %). V průběhu roku 2008 došlo k přesunutí objemu finančních prostředků ve výši tis. Kč, původně vložených do podílových listů fondu Fund Partners ČSOB Money Market Alpha v souvislosti s ukončením činnosti tohoto fondu, do dluhopisů fondu ČSOB Leasing VAR/2010, s následným jejich navýšením na částku cca tis. Kč. Časové rozlišení aktiv ve výši 473 tis. Kč sestává z nákladů příštích období v objemu cca 212 tis. Kč a příjmů příštích období v objemu 261 tis. Kč. V celkové bilanci oběžných aktiv, resp. celkových aktiv se jedná o zcela marginální podíl. Pasiva celkem se v roce 2008 změnila při vyrovnané bilanci s celkovými aktivy netto na výslednou sumu cca tis. Kč (navýšení s meziročním indexem 1,168), vlivem navýšení objemu cizích zdrojů (především rezerv) tvořících nyní podíl cca 40,3 % celkových pasiv, společně s navýšením objemu vlastního kapitálu (podíl cca 59,7 %) a při nulovém objemu časového rozlišení na straně pasiv. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na hodnotu cca tis. Kč na konci roku 2008 (meziroční index 1,078). Tento stav je dán výsledkem součtu nerozděleného zisku za minulá účetní období do roku 2007 a zisku po odvodu daně za účetní období roku 2008 (celkový podíl cca 77,3 % v objemu vlastního kapitálu), společně s neproměnnou hodnotou základního kapitálu (podíl cca 15,5 %) a mírně nižším objemem ostatních fondů vytvářených ze zisku (podíl cca 7,2 %). V daném případě se jedná o pokles hodnoty objemu statutárních a ostatních fondů (index 0,954), při stejném objemu ostatních fondů vytvářených ze zisku (zákonný rezervní fond). VZ OSC /39

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více