Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat"

Transkript

1 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2008 Datum uzávěrky zprávy duben 2009 OSC, a.s. tel: Staňkova 18a fax: Brno, ČR

2 Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení ostatní čtenáři, máte před sebou výroční zprávu společnosti za rok 2008, která obsahuje soubor údajů a informací, reflektujících výsledek podnikatelské činnosti společnosti, stav jejího majetku, jejích aktiv a pasiv, peněžních toků a dalších významných údajů za výše zmíněné účetní období. Příslušná množina číselných dat je dále doplněna o základní informace o společnosti, o charakteristiku hlavních jejích činností (realizovaných akcí) v relevantním časovém období a stručný komentář s bližším vysvětlením vzájemných návazností a trendů k vybraným položkám, resp. pasážím v této zprávě uvedeným. Jedná se o poměrně komplexní soubor informací, na základě kterých si může každý z Vás vytvořit obraz o stavu společnosti a výsledcích její podnikatelské aktivity, a to nejen na konci výše zmíněného účetního období, ale rovněž tak v kontextu jejího vývoje za období posledních několika let. V případě vybraných, obvykle používaných, hodnotících ukazatelů pak za období 14-ti ucelených ročních období po celou dobu existence společnosti, počínaje rokem Na otázku Jaký byl rok 2008? je možno dát jednoznačně pozitivní odpověď. Jednalo se o rok mimořádně úspěšný, a to jak z pohledu dosažených výsledků ve srovnání se zadanými cíli v obchodním a finančním plánu pro tento rok, tak v relaci s výsledky předcházejících let. Plánem stanovené ukazatele pro rok 2008 se podařilo vesměs splnit s výrazným jejich překročením. Objem výkonů v roce 2008 byl splněn na 112,2 % plánované hodnoty. V případě hospodářského výsledku po odvodu daně (netto) se jedná o splnění plánu na 154,6 %, resp. 147,9 % u výsledku brutto (před odvodem daně z příjmů). Provozní hospodářský výsledek byl dosažen na úrovni 142,5 % v relaci s plánem, přidaná hodnota na 119,9 %, přidaná hodnota na jednoho zaměstnance po přepočtu na plný pracovní úvazek pak na 121,8 %. Celkový objem aktiv netto představuje při vyrovnané bilanci s objemem pasiv úroveň 121,5 % očekávané hodnoty podle plánu. Plánovaný objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb byl splněn na 112,9 %. Celkový objem nákladů po provedené korekci na finanční operace spojené s převodem mezi fondy (detailněji viz dále ve zprávě) byly na úrovni 99,7 % plánu, objem celkových výnosů po ekvivalentní korekci jako v případě nákladů pak na úrovni 113,7 %. Za velice významnou je třeba pokládat skutečnost, že výše zmíněné výkony byly odvedeny vesměs v dohodnutých termínech a na odpovídající úrovni kvality, bez významnějších reklamací a připomínek ze strany zákazníků. Spokojenost zákazníků byla, je a bude i nadále jedním z hlavních cílů podnikatelské činnosti, významným způsobem ovlivňující vlastní hospodářské výsledky, stejně jako postavení společnosti v dlouhodobém horizontu. Představenstvo a vedení společnosti si plně uvědomuje, že takové výsledky by nebylo možné dosáhnout bez vysokého stupně nasazení a angažovaného přístupu zaměstnanců společnosti na všech úrovních, stejně jako díky dobré spolupráci s našimi obchodními partnery. Dovolte mi proto vyjádřit na tomto místě jménem představenstva společnosti, jejího vedení a nepochybuji o tom, že i Vaším jménem vážení akcionáři, uznání a poděkování všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci a dosažené výsledky při plnění pracovních úkolů ve všech segmentech činností. Zvláštní uznání si pak zaslouží pracovní výkony odvedené v náročných podmínkách energetických provozů. Poděkování patří i našim obchodním partnerům za projevenou důvěru a v řadě případů za aktivní součinnost a vzájemné korektní vztahy, přispívající nemalou měrou k úspěšnému výsledku. Společnost plnila řádně i nadále v období roku 2008 své závazky a povinnosti vůči státu, obchodním partnerům a v neposlední řadě i vůči svým zaměstnancům. Stranou svého zájmu neponechala ani poskytnutí sponzorských darů potřebným, udělených ve formě finančních darů v celkovém objemu 700 tis. Kč čtyřem obdarovaným subjektům. Audit řádné účetní závěrky za rok 2008 s výrokem bez výhrad, stejně jako výsledek kontroly provedené místně příslušným finančním úřadem s výsledkem bez závad, svědčí o tom, že účetnictví společnosti je vedeno řádným a transparentním způsobem, v souladu s platnými předpisy. VZ OSC /39

3 Na tomto místě mi dovolte, vážení akcionáři, abych Vás opětovně a v souladu s tradicí ujistil i tentokrát o skutečnosti, že jste investovali své prostředky do prosperující a stabilní společnosti, která byla, je a pevně věřím, že i nadále bude schopna zajistit nadstandardní míru jejich zhodnocení, při přijatelné míře rizika. V případě majoritního akcionáře je pak tento přínos doprovázen dalším, řádově vyšším efektem než je pouze podíl na zisku vyplácený formou dividendy. Spolehlivé, včasné a kvalitní výkony poskytované společností pro plnění potřeb Skupiny ČEZ jsou v řadě případů unikátní a jen obtížně nahraditelné. Kvantifikace jejich přínosu je sice problematicky vyčíslitelná, ale nicméně nesporná ve smyslu výše uvedeného tvrzení. Obchodní partnery bych pak rád znovu ubezpečil, že jsou u nás na správné adrese pokud hledají spolehlivého a kvalifikovaného dodavatele pro řešení svých problémů, resp. problémů na straně svých zákazníků, spojených s dodávkou kvalitních a kvalifikovaných inženýrských služeb, schopného pochopit potřeby zákazníka a orientovat své řešení na racionální postup při jejich efektivním řešení. Na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, popřát nám všem do následujícího a nepochybně nesnadného období, spojeného s projevující se ekonomickou recesí, hodně pracovních i osobních úspěchů, elán, optimismus a odvahu při hledání, nalézání a zajištění cesty stabilizace a dalšího rozvoje společnosti. Nepochybuji o tom, že se nám to podaří, byť jen minimalizace negativních dopadů externích faktorů bude vyžadovat nemalé úsilí na všech úrovních řízení společnosti a v neposlední řadě rovněž angažovaný a tvůrčí přístup všech jejích zaměstnanců. Vlastimír Krček předseda představenstva a ředitel společnosti VZ OSC /39

4 Základní údaje o společnosti Společnost OSC, a.s., založená dne 31. května 1994 pod jménem ORGREZ SC, a.s. a registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376, působí jako samostatný právní subjekt poskytující už téměř 15 let vysoce kvalifikované inženýrské služby, včetně dodávek speciálních systémů a zařízení zákazníkům především v oblasti energetiky. V širším pohledu je však třeba jít poněkud dále do minulosti a respektovat z historického pohledu rovněž skutečnost, že společnost navazuje svou působností na tradice bývalého útvaru automatizace firmy Orgrez Brno, sahající de facto až do roku Sídlo a adresa společnosti: OSC, a.s. IČ: Staňkova 18a DIČ: CZ P.O.Box 111 Telefon: Brno Fax: Česká republika www: Struktura akcionářů Právnická osoba ČEZ, a. s.: Fyzické osoby: (vesměs zaměstnanci společnosti) 66,67 % základního kapitálu 33,33 % základního kapitálu 33% 67% Základní kapitál a akcie Základní kapitál Kč Jmenovitá hodnota akcie 100 Kč Počet emitovaných akcií ks (Všechny akcie společnosti jsou kmenové, jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné) Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2008: údaje v [tis. Kč] Celkový roční obrat netto Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Aktiva (netto) Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 473 Časové rozlišení 0 Aktiva celkem Pasiva celkem VZ OSC /39

5 Orgány společnosti a její výkonné vedení Předsednictvo společnosti a její výkonné vedení pracovalo po celé období roku 2008 v neměnném složení. V dozorčí radě došlo ke změně koncem roku 2008, kdy k datu ukončil svou působnost v dozorčí radě pan Bc. Adam Řebíček a na jeho místo byl členem dozorčí rady jmenován do nejbližší valné hromady pan Ing. Tomáš Fuks. Výše uvedené personální obsazení představenstva společnosti, dozorčí rady a výkonného vedení společnosti v průběhu roku 2008 je zachyceno v následujícím přehledu, který je platný i k datu vydání této výroční zprávy. Představenstvo společnosti Ing. Vlastimír Krček OSC, a.s. předseda představenstva Ing. Luděk Schrumpf OSC, a.s. místopředseda představenstva Ing. Miroslav Konečný OSC, a.s. člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Paleček ČEZ, a. s. předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (od ) Bc. Adam Řebíček ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (do ) Ing. Jindřich Kysela OSC, a.s. člen dozorčí rady volený zaměstnanci Výkonné vedení společnosti Ing. Vlastimír Krček Ing. Luděk Schrumpf Ing. Miroslav Konečný Ing. Jan Tupý Ing. Jiří Blaha ředitel společnosti vedoucí divize Simulační systémy a zástupce ředitele vedoucí divize Řídicí systémy vedoucí oddělení Speciální zařízení vedoucí oddělení Informační systémy a zástupce ředitele pro jakost VZ OSC /39

6 Profil společnosti Společnost OSC, a.s. je svou hlavní podnikatelskou činností zaměřena na poskytování širokého spektra vysoce kvalifikovaných inženýrských služeb, dodávek zařízení (hardware, software) a příslušného know-how, spojených s přípravou, vývojem, realizací a vlastní aplikací moderních prostředků, systémů a metod pro monitorování a řízení procesů výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a tepla, vývojem a dodávkou simulačních systémů a trenažérové techniky pro přípravu a opakovací výcvik personálu obsluhy zařízení těchto procesů, stejně jako pro náročné inženýrské aplikace, spojené s návrhem a funkčním ověřením sofistikovaných řídicích a informačních systémů pracujících v reálném čase pro výše zmíněné procesy. K tomu dále přistupuje vývoj a realizace speciálních elektronických modulů a zařízení podle specifických potřeb zákazníka, poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech, výkon poradenské a certifikační autority v oblasti připravenosti zdrojů poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu. V neposlední řadě sem patří rovněž servisní služby a technická podpora pro dodané systémy a zařízení. Výše uvedené činnosti pak byly v posledních letech rozšířeny o inženýrské služby v oblasti garančních a dalších specializovaných měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) na podporu provozu a výstavby vodních elektráren a jiných hydraulických strojů a zařízení (např. čistírny odpadních vod, vodárny, čerpací stanice aj.), včetně malých vodních elektráren (MVE). Portfolio zákazníků společnosti představují zejména subjekty ze sektoru elektro-energetiky, jako jsou společnosti a výrobny provozující energetické zdroje různého typu nebo připravující výstavbu nových zdrojů (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny a jiné obnovitelné zdroje apod.), energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla a v neposlední řadě rovněž projektanti a dodavatelé řídicích systémů a investičních celků pro tyto provozy, stejně jako další instituce a státní autority. Organizační schéma společnosti (viz dále obrázek ve zprávě) má relativně jednoduchou strukturu uspořádání, vertikálně dělenou do tří úrovní a v horizontálním směru členěnou na spodní, výkonné úrovni na čtyři odborné útvary: dvě divize a dvě samostatná oddělení. Útvar ředitelství společnosti pak zajišťuje centrálně organizovaný výkon administrativně-správní, ekonomické, finanční a ostatních podpůrných agend pro všechny útvary společnosti, přičemž vlastní výkon je ve vybraných případech zajištěn formou nákupu externích služeb. Další členění na úrovni jednotlivých pracovních skupin, vytvářených flexibilně podle VZ OSC /39

7 potřeby v rámci jednotlivých útvarů nebo v jejich vzájemné kooperaci vždy pro daný konkrétní projekt nebo akci, není ve schématu uvedeno. Skupina vykonávající činnosti v oblasti služeb pro vodní elektrárny a hydraulická zařízení je začleněna organizačně do divize řídicích systémů. Všechny odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným týmem profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-technickým vybavením na odpovídající úrovni. Organizační struktura společnosti VZ OSC /39

8 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Celkový přehled podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008, s uvedením hlavních jejích pracovních aktivit, dosažených výsledků hospodaření společnosti, přehledu o stavu jejího majetku ke konci účetního období roku 2008 a dalších doprovodných informací a údajů, týkajících se zejména investic, financování a peněžních toků, zaměstnanců a programu zaměstnaneckých výhod, systému řízení jakosti, vztahů mezi propojenými osobami, jsou uvedeny a stručně komentovány v následující části této výroční zprávy. Údaje relevantní pro účetní období roku 2008 jsou zde uvedeny společně s údaji z hlavních účetních výkazů za období posledních tří let (roky 2006 až 2008), doplněných dále o ukazatele výkonnosti (likvidity, zadluženosti a rentability) a obecně další data, charakterizující stav společnosti nejen ke konci roku 2008, ale rovněž z pohledu jejich vývoje v delším časovém horizontu posledních až sedmi let. V průběhu roku 2009 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy ( ) nenastaly žádné nové skutečnosti nebo mimořádné události, které by v negativním smyslu ovlivnily významným způsobem finanční situaci společnosti, stav jejího majetku nebo jiné ukazatele a skutečnosti podstatné z hlediska posouzení celkového stavu společnosti vůči údajům dále prezentovaným v této výroční zprávě. Na základě údajů z účetnictví společnosti za první čtvrtletí roku 2009 (stav k ) lze konstatovat, že ve srovnání se skutečností k je stav aktiv celkem netto vyšší o téměř 17 mil. Kč (index 1,112), při mírném poklesu hodnoty dlouhodobého majetku vlivem odpisů (index 0,976) a nárůstu oběžných aktiv (index 1,159). Na nárůstu hodnoty oběžných aktiv o cca 18 mil. Kč se podílí navýšení objemu nedokončené výroby (index 3,185), společně s nárůstem hodnoty krátkodobého finančního majetku (index 1,313), jejichž navýšení více než kompenzovalo výrazné snížení objemu krátkodobých pohledávek o cca 29 mil. Kč (index 0,164). Bilance na straně pasiv s navýšením celkového jejich objemu téměř o cca 17 mil. Kč (index 1,112) udává nárůst hodnoty vlastního kapitálu o cca 13 mil. Kč (index 1,151), společně s navýšením objemu cizích zdrojů o více jak cca 3 mil. Kč (index 1,053) v důsledku nárůstu krátkodobých závazků o stejnou hodnotu (index 1,105). Z výsledků ve výkazu zisku a ztráty k datu vyplývá objem výkonů na úrovni cca 23,6 % ročního plánu, při nízkém objemu výrobní spotřeby cca 11,5 % ročního plánu. Přidaná hodnota ve výši tis. Kč představuje cca 25,9 % plánované hodnoty za celý rok. Osobní náklady jsou čerpány na úrovni cca 17,0 % ročního plánu, provozní hospodářský výsledek koresponduje úrovni cca 55,7 % plánovaného provozního zisku pro rok Účetní hospodářský výsledek brutto za 1. Q je pak na úrovni cca 55,6 % ročního plánu. Výsledky hospodaření za první tři měsíce roku 2009 odpovídají v hlavních rysech očekávanému průběhu plnění ročního plánu k datu , s vyšším stavem na straně výnosů (index cca 1,099) a s nižším čerpáním na straně nákladů (index 0,962). Rovněž celkový objem výkonů k tomuto datu je mírně nad plánem předpokládaným stavem (index 1,099) za 1. čtvrtletí roku. Při realistickém hodnocení současného stavu a zejména pak jeho transformace do výhledu očekávané skutečnosti ve zbývajícím období roku 2009 je nutno vzít v úvahu výrazně nerovnoměrné rozložení postupu plnění plánu pro rok 2009 v jeho průběhu, a to jak na straně nákladových položek, tak zejména na straně výnosové, kdy podstatná část objemu ročních tržeb se kumuluje do období posledního kvartálu. Nicméně i při střízlivém výhledu na období zbývajících tří kvartálů 2009 je možno konstatovat, že bez ohledu na objektivně existující recesi se společnosti relativně úspěšně daří zajišťovat své aktivity i po stránce obchodně-smluvní. To vše pak přispívá k tomu, že existují reálné předpoklady pro spíše optimistický výhled na očekávané výsledky společnosti v následujícím období roku Z pohledávek z obchodních vztahů evidovaných v účetnictví společnosti k (viz dále) zůstávají k datu nevypořádány pohledávky v celkovém objemu cca tis. Kč, tj. cca 9,0 % původního objemu pohledávek z obchodních vztahů po odečtení zádržného. Tyto pohledávky se týkají celkem tří podnikatelských subjektů a měly by být vypořádány v souladu s dohodnutým splátkovým kalendářem do konce dubna 2009, s výjimkou pohledávky za zahraničním obchodním partnerem z Ukrajiny v celkové výši cca tis. Kč, jejíž vypořádání je v současné době nepredikovatelné. VZ OSC /39

9 Zádržné ke konci roku 2008 uplatněné ze strany zákazníků v celkovém objemu cca tis. Kč bylo uvolněno v průběhu prvního kvartálu roku 2009 v plné výši, v souladu s ukončením doby zkušebního provozu podle příslušného obchodního kontraktu. Závazky k zaměstnancům, stejně jako závazek ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, byly všechny vypořádány k datu Společnost nemá žádné nedoplatky u místně příslušných nebo jiných orgánů státní správy. Odvod daně DPH stejně jako vyúčtování doplatku silniční daně byly řádně vypořádány v průběhu měsíce ledna Rovněž všechny závazky společnosti z obchodních vztahů, existující ke konci roku 2008 (viz dále), byly řádně vyřízeny a k datu vydání této výroční zprávy není evidován žádný nevypořádaný závazek společnosti k obchodním partnerům nebo ke státu, pocházející z roku Významné akce roku 2008 Činnost společnosti v roce 2008 byla zaměřena už tradičně především na výkony orientované do hlavní sféry své působnosti, zahrnující dodávky kvalifikovaných inženýrských služeb a zařízení pro zákazníky ze sektoru elektroenergetiky (provozovatelé elektráren a tepláren, distribuční společnosti, investoři a dodavatelé zařízení pro energetiku) v tuzemsku i v zahraničí. Jednalo se přitom o výkony určené zejména na podporu provozu, garanční a speciální měření pro analýzu a hodnocení současného stavu, přípravu, projekty, realizace a vyhodnocení akcí inovačního charakteru (modernizace, upgrade aj.), uvádění do provozu nového zařízení, expertní a poradenskou činnost, včetně poskytování dlouhodobého pozáručního servisu. Z aplikačních oblastí se jednalo především o simulační systémy, řídicí a informační systémy, speciálních zařízení a služby v oblasti hydroenergetiky, v podstatě v souladu s organizačním členěním výkonných útvarů společnosti. Dosažené hospodářské výsledky, vyjádřené dále v kategorii základních ekonomických ukazatelů, jsou determinovány pracovními výsledky širokého spektra realizovaných akcí, spojených především s poskytováním služeb inženýrského charakteru, doprovázených v řadě případů rovněž dodávkou zařízení hmotné povahy. V průběhu roku 2008 společnost poskytla svoje výkony více jak čtyřem desítkám svých zákazníků v tuzemsku i v zahraničí, přičemž působila na teritoriu 11 zemí mimo území ČR (Slovensko, USA, Švédsko, Itálie, Makedonie, Indie, Panama, Ukrajina, Saudská Arábie, Řecko, Polsko). Celkový počet obchodních případů řešených v průběhu roku 2008 přesáhl číslovku 135. Z hlediska tržeb zcela dominantní podíl (více jak 96 %) představovaly inženýrské služby a dodávky zařízení pro zákazníky podnikající v sektoru energetiky (společnosti provozující výrobní zdroje a rozvodné sítě, dodavatelé řídicích systémů a ostatních zařízení pro energetiku). Z toho výkony pro Skupinu ČEZ tvořily i nadále rozhodující podíl z hlediska celkového objemu tržeb (cca 84,2 %). Finanční objem jednotlivých akcí (zakázek) se přitom pohyboval v řádu od několika tisíc do desítek miliónů Kč. Z nich jsou pak dále zmíněny pouze vybrané akce, považované z různých důvodů za významné, přičemž jsou dále uvedeny v pořadí podle příslušnosti útvaru hlavního řešitele. VZ OSC /39

10 V oblasti působnosti divize simulačních systémů se jednalo jednak o pokračování, resp. dokončení dříve zahájených a rozpracovaných projektů dlouhodobého charakteru na modifikacích simulátorů dříve dodaných simulátorů pro obě lokality JE Temelín (ETE) a JE Dukovany (EDU). Na prvním místě je třeba zmínit úspěšné dokončení projektu přenesení (migrace) hardwarové a softwarové platformy obou simulátorů bloku VVER-1000 elektrárny Temelín (ETE), zahrnující jak plnorozsahový simulátor typu replika dozorny, tak jeho displejové provedení, na novou výpočetní platformu s počítači SGI Altix 450 ve funkci hlavního výpočetního serveru (SHC). Po pečlivé přípravě a provedení důkladných testů u výrobce (FAT), následovalo vlastní provedení záměny ve výcvikovém středisku v ETE, završené předávacími testy na místě (SAT) a následným zkušebním provozem. Současně s tím byla řešena náhrada řídicí části stimulovaného subsystému signalizace FAS z původní dodávky firmy WEC/Ronan za nově vyvinutý a společností OSC dodaný modul na bázi počítače PC, byly nahrazeny řídicí jednotky pro operátorské stanice simulovaného systému UIS a provedeny požadované úpravy v simulačních modelech z titulu lepšího souladu simulátoru se skutečným stavem na referenčním bloku č. 1 ETE (zpětná vazba z výcviku). Celá akce byla zakončena úspěšně absolvovanou fází půlročního zkušebního provozu na jaře roku 2009, podmiňující uvolnění s ní spojeného zádržného. V případě simulátorů EDU se jednalo o několik vzájemně provázaných a časově se překrývajících akcí. Jednou z nich bylo dokončení dvou dříve rozpracovaných etap modifikací modelů simulátoru typu replika dozorny (etapa 03-04, etapa 05-06), zakončených dodávkou dokumentace skutečného provedení. Třetí etapa modifikací (etapa 07-08) byla rozpracována provedením úprav části I a zaškolením personálu provozovatele, přičemž s její dokončením se počítá v průběhu roku V případě těchto etap se jedná o změny provedené na bloku EDU mimo vlastní modifikace z titulu náhrady systému SKŘ (viz dále). Projekt rekonstrukce simulátorů EDU na stav po skončení záměny části SKŘ bloku EDU (moduly M1 a M2) podle projektu T544 pokračoval v případě simulátoru typu replika dozorny aktualizací modelů vybraných subsystémů podle skutečného stavu na bloku B3 EDU (modul M1, modul PAMS, IDMS, fragmenty PCS, aj.). Na displejovém simulátoru EDU se jednalo o upgrade modelů SKŘ v rozsahu modulů M1 a M2 v souladu s předanou dokumentací pro projekt rekonstrukce systému SKŘ na blocích EDU (projekt T544). Práce na upgrade simulátorů EDU podle skutečného provedení postupu rekonstrukce SKŘ na referenčním bloku EDU pokračují v následujících letech. Svým zaměřením obdobná akce k výše uvedené migraci hardware a software simulátorů ETE byla zahájena v roce 2008 rovněž pro simulátory bloku VVER-440 elektrárny Dukovany (EDU). Také v tomto případě se jedná o přenesení simulace na platformu počítačů SGI Altix 450 pro oba plnorozsahové simulátory EDU (typu replika dozorny a jeho displejové verze), přičemž v roce 2008 byla realizována přípravná fáze přenosu, včetně zpracování příslušné projekční dokumentace. Mezi nově zahájené akce patří rovněž přípravná fáze pro změny v modelech simulátoru ETE, zahrnující provedené úpravy v systémech referenčního bloku ETE, postupně realizované v souladu se schváleným harmonogramem. S jejich vlastní realizací v simulátorech bloku ETE se počítá v následujících letech. Významnou akcí dokončenou v roce 2008 bylo rovněž ověření finálního návrhu změny způsobu řízení ventilů VZ OSC /39

11 turbín a přepouštěcích stanic páry do kondenzátorů bloku EDU se zvýšeným výkonem. Pro detailní verifikaci projekčního návrhu byl využit model odvozený z displejového simulátoru EDU, přičemž byla poskytnuta rozsáhlá inženýrská podpora pracovníkům EDU a vlastního projektanta a dodavatele rekonstrukce v průběhu celého procesu ověřování projektu a nezbytných jeho úprav na základě získaných výsledků na modelu. Výsledný model po úpravách byl rovněž využit pro úvodní zaškolení personálu obsluhy EDU před vlastní realizací a uvedením do provozu této úpravy na bloku B3 EDU. Pracovníci divize simulačních systémů se podíleli rovněž v rámci víceletých kontraktů na poskytování technické pomoci pro firmu Westinghouse Electric Co. LLC při nasazení a uvedení do provozu nového SKŘ na blocích VVER-1000 v elektrárně Kozloduj, stejně jako na zajišťování expertní a poradenské činnosti pro investora ČEZ při projektu obnovy systému SKŘ v elektrárně Dukovany. Pro simulátory v obou výše uvedených lokalitách ETE a EDU byla i nadále poskytována technická podpora při zajišťování jejich provozu, včetně příslušného servisu a profylaxe. Akce zajišťované divizí řídicích systémů v roce 2008 zahrnovaly široké spektrum inženýrských činností, realizovaných v rámci více jak osmi desítek obchodních případů (zakázek), které je možné tématicky rozčlenit zhruba do několika skupin. Jednu z nich tvoří dodávky inženýrských služeb a zařízení pro rozvoj a inovaci funkcí technické části dispečinku společnosti ČEZ a s tím spojeného systému řízení výrobních zdrojů ČEZ, sdílejícího svou decentralizovanou část tvořenou terminály elektráren rovněž s ústředním dispečinkem operátora přenosové soustavy ČEPS. V roce 2008 se jednalo zejména o návrh, implementaci a uvedení do provozu nového algoritmu pro řízení zdrojů ČEZ na dodávku energie v obchodním intervalu do řídicí části systému KOTEL, práce spojené s připojením nového terminálu elektráren Vltavské kaskády (EVD) do systému, připojení terminálů elektráren Skawina, Chorzow a Energetika Vítkovice, stejně jako o návrh a realizaci modulu diagnostiky pro skupinový regulátor výkonu (SRV). Mimo vlastní změny v software systému KOTEL se jednalo rovněž o promítnutí odpovídajících změn v software systému prezentační vrstvy (PVR). Další významnou akcí této skupiny byl návrh, projekt, dodávka a uvedení do provozu trenažérového pracoviště pro operátory dispečinku ČEZ, představující repliku funkcí reálného systému KOTEL. Zahájeny byly rovněž práce na přípravě řešení záložního pracoviště dispečinku ČEZ. Dodány a uvedeny do provozu byly terminály elektráren Chorzow, Skawina a Energetika Vítkovice, realizované na bázi nově vyvinutého prototypu malého terminálu pro výrobnu neposkytující podpůrné služby, jehož prototyp byl vyvinut v rámci investic vlastní výroby v průběhu roku Z dalších terminálů společnosti ČEZ byly provedeny úpravy v terminálech elektrárny Prunéřov I a II, vyvolané novým systémem řízení podpůrné služby ASRU v uzlu Hradec u Kadaně, stejně jako v terminálu elektrárny Dětmarovice pro přenos signálů z rozvodny 110 kv na dispečink ČEPS a na dispečink společnosti ČEZ Distribuce. Z terminálů dodaných mimo společnost ČEZ byla realizována dodávka modernizované verze terminálu pro elektrárnu Burštýn (Ukrajina). Dále byly provedeny úpravy v terminálu elektrárny Kolín pro provoz dvou bloků, stejně jako úpravy v terminálu teplárny Karviná pro komunikaci s inovovaným systémem řízení kotelny na bázi Simatic S7. V případě dříve dodaného terminálu pro slovenskou firmu PPC Power, a.s. byla provedena VZ OSC /39

12 řada úprav v jeho konfiguraci, vyvolaná jednak z titulu komunikace terminálu s inovovaným systémem SKŘ výrobny na bázi Teleperm XP, jednak změnami v algoritmech subsystému ICV pro nová pravidla obchodování, úpravami v systému poskytovaných podpůrných služeb a v neposlední řadě požadovaným zálohováním funkcí ICV na podporu obchodních činností. Zpracován byl rovněž projekt úprav terminálu společnosti PPC Power, a.s. pro plánovaný nový zdroj v této lokalitě. Ve stadiu rozpracovanosti se i nadále nachází připravovaná modernizace terminálu pro teplárnu Červený mlýn a koncentrátor terminálů pro společnost Dalkia ČR. V souvislosti s výše uvedenou skupinou činností poskytovala divize v průběhu celého roku servisní služby pro zajištění provozu dispečinku ČEZ, včetně systému terminálů. Další skupinu představují inženýrské výkony spojené s nasazením a s modernizací systému řízení v energetických provozech, včetně přípravy výrobního zařízení pro poskytování podpůrných služeb a s tím spojenou certifikací. Z akcí uskutečněných v roce 2008 pro elektrárny ČEZ je možno uvést kontrolu a seřízení regulací na výrobních blocích elektrárny Dětmarovice, certifikační měření podpůrné služby start ze tmy na strojích v elektrárně Orlík, stejně jako seřízení regulací a certifikační měření na blocích v elektrárně Prunéřov II a I. Dále sem patří technická pomoc pro teplárnu Přerov při realizaci regulace ostrovního provozu, při regulaci výkonu TG2 a při studii startu ze tmy, stejně jako příprava a realizace certifikačního měření podpůrných služeb včetně ostrovního provozu pro oba bloky PPC Vřesová, příprava a certifikační měření terciární regulace v elektrárně Kolín, certifikace sekundární a terciární regulace výkonu v elektrárně Opatovice (IPO), studie, návrh realizace, ověření a vlastní certifikace rozšíření podpůrných služeb pro fiktivní blok teplárny Ústí n/l, resp. návrh postupu při posuzování stavu připravenosti bloků tepelných elektráren ES Ukrajiny pro regulaci frekvence a výkonu. Zvláštní kategorii přitom z hlediska svého významu i způsobu realizace představuje modifikace projektu řídicího systému JE Temelín. Na realizaci těchto změn se podílí divize řídicích systémů společnosti OSC v rozsahu funkcí zajišťovaných systémem PCS (WDPF II). Jedná se o návrh příslušných změn v software, resp. hardware PCS, včetně jejich vlastní implementace v software distribuovaného řídicího systému obou výrobních bloků ETE. Práce jsou organizovány a probíhají etapovitě tak, aby v průběhu každoroční odstávky bloku pro výměnu paliva byl vždy navržen, implementován a následně uveden do provozu společně s najetím bloku předem definovaný soubor změn, který není omezen pouze na změny realizované v software SKŘ, ale zahrnuje rovněž všechny související návaznosti na strojní a elektrickou část zařízení elektrárny. V průběhu roku 2008 se jednalo jednak o dokončení projektu změn především v software systému PCS pro definovaný soubor změn pro oba výrobní bloky ETE, plánovaných realizovat během jejich odstávek na výměnu paliva v roce 2008 (GO 2008), včetně provedení příslušných testů a vlastní implementaci upraveného software ve skříních systému PCS a nezbytných změn řešených způsobem at risk. Ve druhé polovině roku se pak s postupnou implementací změn pro GO 2008, připravených v první polovině roku, překrývaly práce na projekční přípravě změn, plánovaných realizovat v průběhu odstávky na obou blocích pro výměnu paliva v roce 2009 (GO 2009). Výraznou změnou ve způsobu přípravy a provádění modifikací projektu PCS ve druhé polovině roku bylo přenesení hlavních činností do sídla společnosti, dořešené po technické i organizační stránce na podzim Tento krok znamenal významné zvýšení efektivnosti práce, díky které se také podařilo eliminovat počáteční skluz v zadání změn pro GO Skutečnost, že v dosavadním průběhu modifikací systému PCS na obou výrobních blocích ETE, probíhajících postupně po etapách od roku 2004, VZ OSC /39

13 nedošlo k žádným negativním dopadům do harmonogramu odstávek a následného provozu bloků ETE, svědčí o vysoké profesionalitě a kvalitě práce celého řešitelského týmu, a to nejen pracovníků OSC. Za zdařilou akci je třeba považovat návrh a ověření provedených úprav v uspořádání a řízení vzduchového režimu kotlů K3-K6 v elektrárně Mělník-I společnosti Energotrans, s cílem snížení emisí (NOx), včetně seřízení regulací K3-K6. Pro dodavatele inovovaného systému řízení plynových turbín na bázi systému Ovation (firma Emerson Process and Management) byla poskytnuta podpora ve formě inženýrských činností při zpracování projektu a jeho uvedení do provozu v elektrárnách v Saudské Arábii (Hail II, Makkah, Al Jouf, Quarat), stejně jako pro elektrárnu Aliveri (Řecko). Do skupiny inženýrských výkonů orientovaných do oblasti zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie při mimořádných a havarijních stavech v rozvodné síti, uskutečněných v roce 2008 patří jednak zpracování analýzy potenciálně vypínaných oblastí distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce a následně řešená funkčně technická specifikace jedné z vybraných oblastí pro případné automatické vypínání (AVO), zahrnující rozvodnu Neznášov-Jih a jako zdrojový člen elektrárnu Opatovice. S analogickým řešením pro další vytipované oblasti pro AVO se počítá dále v roce Další akcí této skupiny je pokračující účast na grantovém projektu MPO na výzkumu možností startu ze tmy pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti ES ČR, s předpokládaným ukončením v roce Divize rovněž ve sledovaném období poskytovala své expertní a poradenské služby pro řadu zákazníků ze sektoru energetiky. Skupina výkonů v oblasti vodních elektráren a hydraulických zařízení představovala v roce 2008 více než tři desítky akcí různého rozsahu a zaměření, orientovaných především na poskytování kvalifikovaných inženýrských služeb pro provozovatele vodních děl, výrobce a dodavatele strojního zařízení a systémů SKŘ pro vodní elektrárny v tuzemsku i v zahraničí. Jednalo se především o garanční měření a jiná speciální měření pro 15 zákazníků, z toho 3 zahraniční. Měření bylo provedeno celkem na 13 elektrárnách v tuzemsku (VE, PVE a MVE) a na 9 elektrárnách v zahraniční (Indie, Makedonie, Švédsko, Itálie, Panama). Z významných měření na tuzemských lokalitách je třeba uvést garanční měření TG2 PVE Dalešice, garanční měření na obou strojích MVE Kroměříž, na stroji TG2 MVE Kostomlátky, na obou strojích MVE Hradišťko, garanční měření obou strojů po rekonstrukci systému SKŘ v PVE Dlouhé stráně, ověření synchronních ventilů na MVE Vydra, stejně jako ověření provozního diagramu TG1 v elektrárně Slapy. Dále byl zpracován pro tuzemského zákazníka projekt garančního měření pro skupinu velkých čerpadel pro blok 750 MWe v elektrárně Kureimat II v Egyptě. Jeho realizace, stejně jako provedení garančního měření čerpadel obdobného bloku 750 MWe v elektrárně New Talkha, původně plánované uskutečnit v období roku 2008 se však dále odkládá v obou případech až na podzim roku Kromě hydraulických a jiných parametrů bylo předmětem garančních měření na vodních elektrárnách i ověření charakteristik regulačních systémů po provedených rekonstrukcích SKŘ, certifikace schopnosti jednotlivých strojů poskytovat podpůrné služby (ASRU, QS pro stroje PVE EDS), optimální nastavení vazby v případech Kaplanových turbín, měření pasivních odporů oběžných kol a řada dalších měření. Z ostatních činností patřící do této skupiny je třeba zmínit měření charakteristik čerpadel technické vody v elektrárně Dukovany, měření na přivaděči vodovodu BVaK, projekt a dodávku měřicího systému pro zkušebnu ČKD Blansko Holding, projekt a dodávka systému VZ OSC /39

14 pro měření odběru chladící vody z Labe pro elektrárnu Mělník, stejně jako inspekční činnost při výrobě strojů pro švédskou společnost Fortum AB. Činnost oddělení speciálních systémů a zařízení v roce 2008 byla zaměřena značnou částí své kapacity (cca 67 %) na poskytování potřebné součinnosti pro akce zastřešované ostatními třemi útvary společnosti. Mezi nejvýznamnější z nich patří kooperace při rekonstrukci simulátoru EDU, vývoj speciálních modulů elektroniky pro modifikace simulátoru EDU, akce spojené se změnou architektury hardware simulátoru ETE (migrace hardware a software), projekt a dodávka měřicího systému pro zkušebnu ČKD Blansko, součinnost při realizaci úprav na dispečinku ČEZ, při dodávce systému pro měření odběru chladící vody z Labe pro elektrárnu Mělník, při výrobě a montáži terminálů elektráren a koncentrátoru dat pro systém PTIS v elektrárně Tušimice. Z řady vlastních akcí zastřešovaných přímo oddělením je možno uvést technickou podporu pro společnost E.ON IS při reinstalaci systému DIGRAST pro měření odběru elektrické práce na nové servery v CDC Brno a při projektu jeho přenesení do centra E.ON v Hannoveru, reinstalaci systému GPSD v nové budově ČSOB v Praze, dodávku sady GPSNTP serverů pro Národní bezpečnostní úřad ČR, dodávky ústředny GPSD/NTP, serverů NTP, displejů, převodníků, napájecích zdrojů a dalších modulů pro řadu zákazníků (ZAT, Category, ČEZ Distribuce aj.), stejně jako poskytování servisu na dříve dodané produkty speciální elektroniky pro zákazníky ze sektoru energetiky i mimo něj. V rámci investic vlastní výroby dokončilo oddělení v roce 2008 dvě dříve rozpracované akce (prototyp ústředny GPSNTP a prototyp displeje s komunikací NTP na síti ethernet) a dále vyrobilo 3 reklamní panely umístěné na budovách v sídle společnosti. Akce oddělení informačních systémů směřovaly v roce 2008 v prvé řadě na přípravu systému pro analýzu a řízení výkonnosti elektráren (systém PTIS) pro elektrárnu Tušimice (ETU) na stav po komplexní obnově (rekonstrukci) jejích výrobních bloků. V rámci toho byl dodán a uveden do provozu koncentrátor dat, realizující spojovací můstek pro přenos dat mezi vlastními systémy SKŘ na blokových a neblokových provozech ETU po komplexní obnově (KO) a vlastním systémem PTIS. Další činnosti s tím spojené zahrnovaly reinstalaci systému PTIS ETU na nový výpočetní server a přípravu modifikace výpočetních algoritmů PTIS pro nové bloky C/D ETU po KO. Oddělení poskytovalo rovněž služby pozáručního servisu a technickou podporu pro provoz systému PTIS na ostatních elektrárnách ČEZ s bloky spalujícími uhlí a při jeho využití jako centrálního zdroje dat i pro jiné aplikace zajišťované třetími subjekty pro ČEZ, a. s. (systém technické diagnostiky, systém chemické kontroly), stejně jako expertní a poradenskou činnost při přípravě nové architektury uspořádání PTIS v rámci Skupiny ČEZ. VZ OSC /39

15 Výsledky hospodaření společnosti v roce 2008 Výsledky hospodaření společnosti za účetní období roku 2008, sestavené podle českých účetních standardů, jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě odvozené od standardních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a přehledu peněžních toků, doplněných o stručný komentář k vybraným položkám. Jedná se o údaje převzaté vesměs z řádné roční závěrky společnosti za příslušný kalendářní rok a z jejích příloh, obsahující další doplňující údaje a informace. Vlastní účetní závěrka společnosti včetně její přílohy pak tvoří samostatnou část této výroční zprávy. Pro účely vzájemného porovnání vývoje v časové řadě posledních tří let jsou zde rovněž uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející dvě účetní období (rok 2007 a rok 2006). Shodu mezi dále uvedenými údaji v této výroční zprávě a údaji v účetní závěrce společnosti za účetní období od do , stejně jako za období posledních dvou let tomu předcházejících, potvrzuje výrok auditora přiložený na konci výroční zprávy. Čistý obrat společnosti za rok 2008 dosáhl ve svém úhrnu výše tis. Kč, což představuje navýšení s meziročním indexem 1,380 vůči skutečnosti roku 2007, resp. s indexem 1,465 oproti roku Podíl vlastních výkonů (suma objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu nedokončené výroby a aktivace do majetku společnosti) na celkovém obratu činí cca 80 %. Zbývajících cca 20 % pak tvoří podíl výnosů z finančních operací (cca 19,5 %), přičemž ostatní provozní výnosy představují pouze cca 0,5 %. Celkové výkony, vyjádřené jako bilanční suma tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu nedokončené výroby a aktivovaného majetku vlastní výroby, představují v roce 2008 celkovou sumu ve výši tis. Kč, což je nárůst výkonů s meziročním indexem 1,119 oproti skutečnosti roku 2007, resp. s indexem 1,185 v relaci s rokem Podíl tržeb na celkových výkonech roku 2008 přitom zaujímá dominantní část ve výši cca 99,3 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2008 v celkovém objemu cca tis. Kč jsou v porovnání s rokem 2007 výrazně nižší (index 0,700), zatímco ve srovnání s rokem 2006 je tento index 1,753, Zde je třeba zohlednit skutečnost, že rok 2007 byl z pohledu výše tržeb mimořádný v důsledku ukončení několika finančně významných projektů (zakázek), vesměs víceletého charakteru realizace. O tom svědčí m.j. výrazné snížení objemu nedokončené výroby na konci roku 2007, kdy odpovídající změna stavu nedokončené (rozpracované) výroby byla ve výši přesahující v absolutním vyjádření částku tis. Kč.v negativním smyslu. Tento hlavní komplementární údaj k objemu tržeb za dané období je třeba respektovat vždy při objektivním posuzování výkonnosti (viz odstavec výše). Z pohledu rozložení celkového objemu tržeb zaujímá i nadále dominantní pozici Skupina ČEZ s podílem cca 84,5 %, z toho vlastní mateřská společnost ČEZ, a. s. zaujímá podíl cca 77,0 %. Dodávky pro export pak činí cca 3,3 % z celkového objemu tržeb. Firmy podnikající v sektoru energetiky (provozovatelé výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, ale také výrobci a dodavatelé zařízení pro energetiku) přitom zaujímají podíl cca 96,2 % na celkových tržbách. Tržby z pronájmu nebytových prostor pak představují pouze nepatrnou část cca 1,0 % celkového objemu tržeb. Změna stavu zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby) v průběhu roku 2008 ve výši -504 tis. Kč představuje nejnižší hodnotu v období několika posledních let (viz dále uvedený graf), ve kterém jsou negativní hodnoty změny stavu vyjádřeny jednak zvýrazněním uvedené absolutní hodnoty číselného údaje umístěné do žlutého podkladu, jednak červenou barvou příslušného sloupce grafu). Prakticky vyrovnaný stav objemu nedokončené výroby na začátku a na konci účetního období roku 2008 znamená výraznou změnu oproti skutečnosti roku 2007 (meziroční index cca 0,007). Tato podstatná změna stavu je v relaci s výše zmíněnou změnou objemu celkových tržeb v porovnání obou posledních účetních období. Aktivovaný majetek v roce 2008 v celkovém objemu cca tis. Kč tvoří především produkty z investic vlastní výroby, převedené do majetku společnosti v celkovém objemu cca tis. Kč a dále aktivovaný materiál a zboží v objemu cca 41 tis. Kč. Celková suma aktivace odpovídá nárůstu s meziročním indexem cca 4,797 oproti skutečnosti roku VZ OSC /39

16 Výkonová spotřeba v roce 2008 se zvýšila s meziročním indexem cca 1,212 vůči roku 2007 na úroveň cca tis. Kč, především v důsledku většího objemu nakupovaného materiálu a energií, znamenající meziroční nárůst s indexem 1,572, přičemž index nárůstu nakupovaných služeb byl pouze cca 1,027. Přitom podíl nakupovaného materiálu a energií tvoří cca 44 % celkového objemu výkonové spotřeby v roce 2008, podíl služeb pak zbývajících cca 56 % (příslušné podíly v roce 2007 byly cca 34 % a cca 66 %, zatímco v roce 2006 pak téměř identické jako v roce 2008). V porovnání s rokem 2006 je pak objem výkonové spotřeby výrazně nižší (index cca 0,745), a to platí i pro obě složky výkonové spotřeby, kde v případě materiálu a energií je index cca 0,731, v případě služeb pak cca 0,756. Na této skutečnosti se projevuje výrazným způsobem skladba zakázek s rozdílnou náročností z hlediska potřebného objemu nakupovaných služeb, materiálu a energií. Jako sekundární faktor pak působí nárůst jednotkových cen za tyto nakupované produkty. Přidaná hodnota v roce 2008 reprezentuje částku ve výši tis. Kč, což představuje novou rekordní úroveň, potvrzující trend trvalého nárůstu tohoto ukazatele produktivity v období de facto posledních sedmi let, zejména pak posledních tří roků. V porovnání se stavem roku 2007 se jedná o meziroční nárůst o cca 10 % (index 1,102), ve srovnání s rokem 2006 pak o nárůst s indexem dokonce 1,342. Výkony, tržby a přidaná hodnota (tis. Kč) Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady vynaložené v roce 2008 představují částku tis. Kč, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,017 oproti skutečnosti roku 2007, resp. s indexem cca 1,103 v relaci s rokem Z celkového objemu provozních nákladů představují i nadále dominující podíl na úrovni cca 62 % v roce 2008, přičemž v roce předcházejícím to bylo cca 66 %. Mzdové náklady se podílí na osobních nákladech roku 2008 částkou ve výši cca tis. Kč, což odpovídá navýšení vůči roku 2007 s indexem cca 1,027, resp. s indexem cca 1,118 vůči roku Podíl mzdových nákladů na osobních nákladech zůstává i nadále prakticky konstantní a pohybuje se i nadále na VZ OSC /39

17 úrovni cca 72 %. Významnou část těchto nákladů představuje výkonnostní složka, vázaná ve formě roční odměny na splnění plánu hospodářského výsledku společnosti. Odměny členů orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada), vyplacené v roce 2008 v celkovém objemu 959 tis. Kč, jsou nižší než v roce předcházejícím (meziroční index 0,991). Porovnání s rokem 2006 pak udává dokonce index 0,852, ale tento stav mimo jiné odráží změnu ve složení statutárního orgánu společnosti po valné hromadě v červnu 2006, kdy došlo ke snížení počtu členů představenstva společnosti. Podíl této odměny v celkových osobních nákladech roku 2008 pak činí cca 1,4 %, což je stejný podíl jako v roce předcházejícím. Náklady na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění ve výši tis. Kč jsou prakticky na stejné úrovni jako v roce 2007 (index cca 0,991). Z této sumy tvoří zákonem předepsané odvody na zdravotní a sociální pojištění částku ve výši tis. Kč (meziroční index cca 0,991), příspěvek zaměstnancům na životní a manažerské pojištění 438 tis. Kč (meziroční index cca 0,991) a příspěvek na penzijní připojištění cca 512 tis. Kč (meziroční index cca 1,012). Podíl této nákladové položky v celkových osobních nákladech roku 2008 pak činí cca 25,8 % (meziroční index cca 0,977). Sociální náklady byly vynaloženy v roce 2008 v celkovém objemu cca 543 tis. Kč (meziroční index 0,949). Z této sumy tvoří hlavní složku náklady na závodní stravování zaměstnanců ve výši cca 267 tis. Kč (cca 50 %, meziroční index 1,007) a náklady na vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců ve výši 240 tis. Kč (cca 44 %). Zbývajících cca 34 tis. Kč (cca 6 %) jsou náklady na zdravotní péči zaměstnanců a ostatní sociální náklady. V celkových osobních nákladech roku 2008 činí podíl sociálních nákladů cca 0,8 %. Daně a poplatky zaplacené v roce 2008 byly v celkové výši cca 66 tis. Kč, což je hodnota prakticky stejná jako v roce 2007, představující i nadále zcela marginální položku v celkové bilanci provozních nákladů. Odpisy dlouhodobého majetku vykázané v celkové výši cca tis. Kč znamenají výrazné navýšení oproti skutečnosti předcházejících let (index 1,208 vůči roku 2007). Tento stav odráží výrazně vyšší objem investic zařazených do majetku společnosti v účetním období roku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2008 tvoří zcela marginální částku cca 8 tis. Kč v celkové bilanci provozních výnosů, získanou při prodeji vybraných předmětů z majetku se zůstatkovou hodnotou v době prodeje cca 4 tis. Kč. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti udává bilanční sumu ve výši tis. Kč, jako rozdíl mezi provozními rezervami a opravnými položkami vytvořenými a rozpuštěnými v souladu s příslušnými vnitřními předpisy společnosti v průběhu účetního období roku Tato částka znamená navýšení s indexem cca 1,140 oproti skutečnosti roku Z rezerv čerpaných v roce 2008 se jednalo jednak o rezervy na garance na produkty společnosti v celkovém objemu cca tis. Kč, jednak o rezervu na podnikatelské riziko ve výši tis. Kč, vytvořených v předcházejících účetních obdobích do Rezervy vytvořené v roce 2008 se pak skládají jednak z částky v celkovém objemu tis. Kč na garance pro nově vytvořené, resp. dodané produkty v průběhu roku 2008, jednak z rezervy na podnikatelské riziko ve výši tis. Kč. K tomu je zapotřebí připočítat rozdíl mezi opravnou položkou vytvořenou ve výši cca 759 tis. Kč na pohledávky existující k , které byly k tomuto datu výrazně po lhůtě splatnosti a dříve vytvořenými opravnými položkami v celkovém objemu cca 18 tis. Kč, zrušenými ke stejnému datu. Ostatní provozní výnosy ve výši cca tis. Kč představují navýšení s indexem 1,361 vůči roku Jejich podstatnou část (cca 57 %) tvoří příjmy spojené se službami poskytovanými s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti, dalších cca 29 % představuje plnění pojišťoven za škody vzniklé zejména při provozu motorových vozidel a zbývajících cca 14 % je příspěvek ze státního rozpočtu na řešení grantového projektu ministerstva průmyslu a obchodu. Ostatní provozní náklady vynaložené v roce 2008 jsou v celkovém objemu tis. Kč. Z toho největší položku 700 tis. Kč (cca 44 %) tvoří finanční dary poskytnuté jednak škole pro zrakově postižené, jednak vybraným církevním zařízením na provoz hospice nebo na podporu zájmové činnosti pro mládež. Další větší položkou je pojistné v sumární výši cca 454 tis. Kč (cca 29 %), následované srážkovou daní za nakupovaný software ve výši cca 200 tis. Kč (cca 13 %), technickým zhodnocením majetku do limitu v objemu cca 169 tis. Kč (cca 11 %). Zbývajících cca 3 % pak tvoří členské příspěvky a jiné provozní výdaje. V meziročním VZ OSC /39

18 srovnání představuje objem ostatních provozních nákladů v roce 2008 nárůst s indexem cca 2,250 v porovnání s rokem 2007, resp. index 1,251 vůči roku Provozní hospodářský výsledek v roce 2008 byl dosažen ve výši tis. Kč, což je podstatně vyšší hodnota (meziroční index 1,277) než v roce 2007, vytvářející nové historické maximum z pohledu období posledních 7 let. Na tomto výsledku se podílí v prvé řadě výše komentované navýšení celkových výkonů (index 1,119) a s tím spojené navýšení celkových provozních výnosů (index 1,120). V celkové bilanci oproti tomu působící navýšení celkových provozních nákladů přitom bylo jen s indexem 1,082 vůči skutečnosti roku Výsledek hospodaření z finanční činnosti představuje za rok 2008 sumu ve výši tis. Kč, což odpovídá navýšení s meziročním indexem 1,575 oproti skutečnosti roku předcházejícího. V celkové bilanci tohoto výsledku vystupují na výnosové straně především tržby z prodeje cenných papírů v objemu celkem tis. Kč, kompenzované na straně nákladové prakticky identickou sumou ve výši tis. Kč spojenou s jejich prodejem. Přitom se jedná o finanční operaci účetní povahy, spojenou s prodejem podílových listů fondu ČSOB při ukončení činnosti tohoto fondu, s čistým výnosem ve výši 656,- Kč. Dále zde figurují na výnosové straně dividendy z podílových listů držených v cenných papírech (dluhopisy, resp. podílové listy fondů ČSOB) ve výši cca tis. Kč, úroky z bankovních účtů ve výši 560 tis. Kč a ostatní finanční výnosy ve výši 523 tis. Kč. Na straně nákladové vystupuje mimo výše uvedenou položku spojenou s prodejem cenných papírů ještě bilanční suma ve výši 831 tis. Kč, sestávající z nákladů spojených z finančním majetkem, nákladových úroků a ostatních finančních nákladů. Z toho vyplývá, že výsledný výsledek není generován prodejem krátkodobého finančního majetku (cenných papírů), ale především výnosy z držených cenných papírů, společně s ostatními finančními výnosy výrazně převyšujícími finanční náklady. Hospodářský výsledek před zdaněním (odvodem daně z příjmů) za účetní období roku 2008 byl dosažen ve výši cca tis. Kč, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,286 oproti výsledku roku Při porovnání s plánem pro rok 2008 to pak znamená výrazné překročení plánovaného výsledku o cca 48 %. Na této skutečnosti se podílí v prvé řadě dosažený provozní hospodářský výsledek, generující zcela dominantní část (cca 96,2 %) celkového výsledku, přičemž zbývajících cca 3,8 % je podíl výsledku z finanční činnosti. Výsledek hospodaření (tis. Kč) Provozní HV Výsledek hosp. před zdaněním Výsledek hosp. za účetní období VZ OSC /39

19 Daň z příjmů za běžnou činnost vyměřená pro rok 2008 pro splatnou část daně je ve výši tis. Kč (meziroční index 1,106 vůči roku 2007). Tato skutečnost je dána následujícími faktory podstatnými pro výpočet daňové povinnosti: především vyšším základem daně (index 1,260) v důsledku zejména vyššího výsledku hospodaření brutto (index 1,286) a většího objemu vytvořených nedaňových rezerv v roce 2008 oproti skutečnosti roku předcházejícího (index 1,540), což i při nižší sazbě daně (index 0,875) vedlo k výše zmíněnému navýšení daňové povinnosti. Odložená část daně pak jako příslušnou sazbou daně (20 %) oceněný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku společnosti představuje negativní sumu tis. Kč, takže pak celková výše daně z příjmu za běžnou činnost pro rok 2008 je cca tis. Kč (meziroční index 1,079). Hospodářský výsledek za běžnou činnost je při absenci relevantních položek vztahujících se k mimořádnému výsledku hospodaření a k převodu podílu výsledku hospodaření společníkům stejný v roce 2008 jako bilanční suma představující výsledek hospodaření za účetní období (zisk po odvodu daně z příjmu). Výsledná výše tohoto výsledku (zisku netto) znamená částku ve výši cca tis. Kč, což je ve srovnání se skutečností předcházejícího roku navýšení s meziročním indexem cca 1,393. V porovnání s plánem pro rok 2008 to pak odpovídá překročení plánované úrovně o více jak 50 % (index 1,546). Z dále uvedeného srovnání vývoje hospodářského výsledku za období posledních sedmi let (období ) je zřejmé, že rok 2008 je v tomto porovnání výrazně nejúspěšnější, a to jak z pohledu provozního výsledku, tak výsledku před odvodem daně, tak výsledku netto po zdanění. Celková aktiva (netto) společnosti k datu vzrostla na hodnotu tis. Kč, což odpovídá navýšení s meziročním indexem cca 1,168 ve srovnání se stavem na konci roku Z hlediska jejich struktury tvoří hodnota fixních aktiv (majetku společnosti) téměř 25,0 %, hodnota oběžných aktiv cca 74,7 % a časové rozlišení zbývajících cca 0,3 %. Složení aktiv (tis. Kč) Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finančni majetek Dlouhodobý majetek společnosti v celkové hodnotě netto cca tis. Kč vykazuje nárůst s meziročním indexem 1,034 vůči stavu na konci roku Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku přitom vzrostla v důsledku investic na cca tis. Kč (meziroční index 3,630), zatímco hodnota hmotného majetku ve výši VZ OSC /39

20 tis. Kč se prakticky nezměnila (index 1,010). Nehmotný majetek (software) přitom tvoří cca 3,2 % celkového objemu majetku společnosti, podíl hmotného majetku pak zbývajících cca 96,8. Největší část (cca 72,3%) hmotného majetku společnosti představuje nemovitost v sídle společnosti ve výši tis. Kč, následovaná souborem movitého majetku v objemu tis. Kč (podíl cca 21,3 %), pozemky s konstantní hodnotou cca tis. Kč (podíl cca 6,3 %) a nedokončeným hmotným majetek v hodnotě 47 tis. Kč (cca 0,3 %). Oběžná aktiva na konci roku 2008 tvoří sumu ve výši cca tis. Kč, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,219 vůči stavu na konci roku Na této skutečnosti se podílí navýšení krátkodobého finančního majetku o cca 24,4 % (podíl na hodnotě oběžných aktiv cca 57,9 %) společně s nárůstem objemu krátkodobých pohledávek o cca 29,5 % (podíl cca 31,2 %), při mírném poklesu objemu nedokončené výroby o cca 4,0 % (podíl cca 10,9 %) a zanedbatelném vlivu časového rozlišení (podíl cca 0,4 %). Stav zásob, daný výhradně objemem nedokončené výroby, se snížil v roce 2008 na cca tis. Kč (meziroční index 0,960). Pohledávky na konci roku 2008 představují po příslušné korekci celkovou sumu ve výši tis. Kč a jsou tvořeny výhradně krátkodobými pohledávkami. Provedená korekce ve výši 759 tis. Kč představuje 50 % z objemu pohledávek z obchodních vztahů, které byly k datu po lhůtě splatnosti delší jak 180 dnů. Výše zmíněné pohledávky jsou v rozhodující většině (podíl cca 97,3 %) tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů v celkové výši tis. Kč. Z této sumy pak tis. Kč činí zádržné, uplatněné zákazníkem v souladu s příslušným kontraktem a vázané na dokončení zkušebního provozu, jehož termín přesahoval horizont roku Zbývající objem pohledávek představují krátkodobě poskytnuté zálohy v objemu 124 tis. Kč a jiné pohledávky v celkovém objemu 838 tis. Kč. Tato poslední částka představuje sumu pohledávek za zaměstnanci z titulu udělených půjček na řešení bytové situace v minulých účetních obdobích (cca 501 tis. Kč jsou úročené půjčky, cca 337 tis. Kč jsou neúročené půjčky ze sociálního fondu). Krátkodobý finanční majetek v celkové výši tis. Kč na konci roku 2008 znamená jeho navýšení s meziročním indexem 1,244 oproti skutečnosti roku předcházejícího. Z této sumy pak tvoří peníze a peněžní ekvivalenty částku 438 tis. Kč (cca 0,7 %), vklady na účtech v bankách částku tis. Kč (cca 60,8 %) a krátkodobé cenné papíry (podíly ve fondech) pak representují částku cca tis. Kč (cca 38,5 %). V průběhu roku 2008 došlo k přesunutí objemu finančních prostředků ve výši tis. Kč, původně vložených do podílových listů fondu Fund Partners ČSOB Money Market Alpha v souvislosti s ukončením činnosti tohoto fondu, do dluhopisů fondu ČSOB Leasing VAR/2010, s následným jejich navýšením na částku cca tis. Kč. Časové rozlišení aktiv ve výši 473 tis. Kč sestává z nákladů příštích období v objemu cca 212 tis. Kč a příjmů příštích období v objemu 261 tis. Kč. V celkové bilanci oběžných aktiv, resp. celkových aktiv se jedná o zcela marginální podíl. Pasiva celkem se v roce 2008 změnila při vyrovnané bilanci s celkovými aktivy netto na výslednou sumu cca tis. Kč (navýšení s meziročním indexem 1,168), vlivem navýšení objemu cizích zdrojů (především rezerv) tvořících nyní podíl cca 40,3 % celkových pasiv, společně s navýšením objemu vlastního kapitálu (podíl cca 59,7 %) a při nulovém objemu časového rozlišení na straně pasiv. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na hodnotu cca tis. Kč na konci roku 2008 (meziroční index 1,078). Tento stav je dán výsledkem součtu nerozděleného zisku za minulá účetní období do roku 2007 a zisku po odvodu daně za účetní období roku 2008 (celkový podíl cca 77,3 % v objemu vlastního kapitálu), společně s neproměnnou hodnotou základního kapitálu (podíl cca 15,5 %) a mírně nižším objemem ostatních fondů vytvářených ze zisku (podíl cca 7,2 %). V daném případě se jedná o pokles hodnoty objemu statutárních a ostatních fondů (index 0,954), při stejném objemu ostatních fondů vytvářených ze zisku (zákonný rezervní fond). VZ OSC /39

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Datum uzávěrky zprávy 31. 3. 2012 duben 2011 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2010 Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2011 duben 2011 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti Datum uzávěrky zprávy 23. 4. 2014 duben 2014 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643 109 612 00

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2007 Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2008 duben 2008 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2015 duben 2015 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643 109 602 00

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2015

Výroční zpráva společnosti za rok 2015 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Hydroenergetika Výroční zpráva společnosti Datum uzávěrky zprávy: 16. 2. 2016 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2006 Datum uzávěrky zprávy 30.4.2007 duben 2007 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 Výroční zpráva společnosti za rok 2016 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Hydroenergetika Datum uzávěrky zprávy 20. 3. 2017 OSC, a.s. Staňkova 557/18 602 00 Brno, ČR tel. +420 541

Více