KVALITA INFORMACE: ANALÝZA VÝSLEDKU HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČI GOOGLE PRO MANAGEMENT STAVEBNÍCH RIZIK. Jiří Marek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA INFORMACE: ANALÝZA VÝSLEDKU HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČI GOOGLE PRO MANAGEMENT STAVEBNÍCH RIZIK. Jiří Marek 1"

Transkript

1 KVALITA INFORMACE: ANALÝZA VÝSLEDKU HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČI GOOGLE PRO MANAGEMENT STAVEBNÍCH RIZIK INFORMATION QUALITY: THE ANALYSIS OF RESULTS OF SEARCHING FOR THE QUERY CONSTRUCTION RISK MANAGEMENT USING GOOGLE SEARCH ENGINE Jiří Marek 1 Abstract Information on the Web can be analysed from two perspectives: in terms of the quality of the information itself and the quality of the information provided by search engines. The first thirty results of searching in Google in the Czech language for the query construction risk management were analysed for their intelligibility. In addition, the content of the Web pages from which Google extracted information for the results of searching was compared with information presented in the search results in order to identify how descriptions of the Web pages are produced in these results. The results of this study indicate that there are 4 types of transformation relating to information intelligibility (from intelligible to intelligible, from intelligible to unintelligible, from unintelligible to unintelligible, and from unintelligible to intelligible), and particularly between the search engine s pages with results and the Web pages from which Google extracted information. The current study recommends dealing in the future with two types of the information quality. Firstly, the information quality in the search engines pages with results can be analyzed. Secondly, the information quality of the pages of search engines can be considered, because intelligible information on the Web page does not guarantee the intelligible information on the page with results in the search engine. Keywords Information quality, searching, Web search engine, construction risk management 1 ÚVOD Účelem příspěvku je ohodnotit kvalitu (jinak řečeno zejména srozumitelnost, aktuálnost a využitelnost) informací, které webový vyhledávač Google nabídne po zadání dotazu sestávajícího se z více než jednoho slova. Přímo byl zvolen pro hledání se všemi slovy dotaz management stavebních rizik, aby bylo zjištěno, jaké odkazy na stránky Webu při hledání v Googlu nabídne tento vyhledávač na prvních 30 místech jako výsledek hledání. Zajímala mne jednak srozumitelnost popisků týkajících se 30 výsledků hledání a také aktuálnost dat či to, z jakých oblastí webové stránky, na které vyhledávač odkazuje, pochází. Jinak řečeno je cílem příspěvku ohodnotit množství a kvalitu (již kupříkladu zmíněná srozumitelnost či aktuálnost) informací, které vyhledávač nabídne po zadání dotazu na prvních 30 výsledcích hledání. Cílem příspěvku je také pochopit lépe principy vyhledávačů v tom, jaké nabízí informace, a tak napomoci uživatelům vyhledávačů identifikovat rizika související s hledáním informací na Webu. Aby byly identifikovány hlavní problémy při práci s informacemi Webu pomocí jeho vyhledávačů, kdy byl kladen důraz na problémy týkající se kvality informace, byla nejprve zhodnocena srozumitelnost 30 výsledků hledání nacházejících se na třech stránkách s výsledky hledání po zadání dotazu management stavebních rizik. Dále bylo zkoumáno, zda mezi prvními 30 výsledky hledání lze identifikovat stránky podobného obsahu či více stránek umístěných na stejné doméně. Také bylo cílem článku podat doporučení, jak co nejdříve může uživatel vyhledávače, pokud to je vůbec vždy možné, ověřit aktuálnost informací vyhledávačem nabízených. Vedle toho se článek zaměřil na získání porozumění, jak vyhledávač vytváří popisky webových stránek, které nabízí po provedení hledání na webové stránce či stránkách jako profily stránek. Snaha o toto porozumění byla realizována tak, že se popisky na třech stránkách s výsledky hledání vždy porovnaly s obsahy webových stránek, na které tyto 3 stránky s vždy 10 výsledky hledání na každé odkazují, a bylo vždy identifikováno, z jakých částí textu webové stránky či z jaké části zdrojového kódu stránky vyhledávač extrahuje úryvky textu či celé věty do popisků. Než bude zahájena kapitola věnující se přehledu literatury, bude ještě objasněno několik pojmů. Hypertextový odkaz se používá pro text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo soubor (specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo otevřené stránky. (slovnik-cizich-slov.abz.cz, citace převzata 5. listopadu 2007) Příkladem hypertextového odkazu může být kupříkladu zápis: Pod pojmem hit se rozumí celkový počet záznamů, které má vyhledávač uloženy v databázi vzhledem k zadanému dotazu. Toto číslo je ve vyhledávači Google uváděné kupříkladu pro hledaný výraz XYZ a při hledání se všemi slovy jako: Výsledky 1-10 z asi česky psaných stránek na dotaz XYZ, kdy dotaz byl zadán 5. listopadu Vedle toho lze za hit považovat každý výsledek hledání nabídnutý po provedení hledání na některé ze stránek 1 Jiří Marek, Ing., University of Tokyo, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Japan 1

2 Číslo a název sekce prezentující výsledky hledání. Tedy pokud kupříkladu je zvoleno, aby Google zobrazoval 10 výsledků na stránku, pak zobrazuje při volbě tohoto nastavení 10 hitů na stránku. Stránkou s výsledky hledání či výsledkem hledání se rozumá webová stránka (či více webových stránek), na které vyhledávač po zpracování dotazu nabízí informace o stránkách Webu, o kterých má záznamy v databázi, a také na tyto stránky na stejné stránce nabízí hypertextové odkazy. V některých případech se vedle slovního spojení výsledek hledání ve významu hit používá v článku také pojem profil. Profil se vždy sestává z nadpisu, z několika vět či fragmentů a poté se uvádí ke konci profilu hypertextový odkaz. Nadpis profilu tvoří titulek stránky, který vyhledávač převzal ze zdrojového kódu stránky na Webu během indexace stránky do databáze. Fragmenty se rozumí pod nadpisem profilu stránky úryvky textu, které nemají povahu celých vět. Tedy fragmenty nezačínají velkým písmenem, či nekončí tečkou. Titulek stránky je text, který se nachází v levém horním rohu prohlížeče a není součástí samotné webové stránky. Jinak řečeno se jedná o text vepsaný do párového tagu <title></title> v hlavičce webové stránky, přičemž se má na mysli hlavička zdrojového kódu stránky. V kapitole následující se prezentuje přehled literatury. Další kapitola pojednává o metodě a předmětu studie. Dále se prezentuje kapitola Výsledky se čtyřmi subkapitolami. Po kapitole Výsledky následuje kapitola věnující se diskuzi a ke konci článku se uvádí Zakončení, přičemž po něm je ještě uveden přehled použitých zdrojů. 2 PŘEHLED LITERATURY Mnoho studií se snažilo objasnit, jak webové vyhledávače provádí update databází, a také se studie snažily objasnit, jak relevantní a čerstvé výsledky jsou vyhledávači nabízeny ve výsledcích hledání (například Lam et al., 2003; Schlichting et al., 1996; Thelwall, 2001; Wouters et al., 2004; Lewandowski et al., 2005). Vedle toho byly vyhledávače označené za nespolehlivé (unreliable), protože díky přepisování záznamů v databázích nelze pomocí výsledků hledání provést rekonstrukci chronologického vývoje Webu (Wouters et al., 2004). Bar-Ilan (1998/99) prokázala, že v případě opakováného provedení dotazu na vyhledávač může být zobrazen stejný hit, avšak jiná URL mohou být nabídnuta na stránce s výsledky hledání. Také prokázala, že může vyhledávač nabídnout ve výsledku hledání odkaz na stránku, přestože na této stránce se nenachází hledané slovo. Bar-Ilan považuje vyhledávače za nespolehlivé, protože mohou při prvním dotazu zobrazit odkaz na webovou stránku a za okamžik při zopakování dotazu nemusí být odkaz na stránku nabídnut, přestože stránka se na Webu stále nachází. Stejná žena také zmínila v jiné prácí, že vyhledávače neumožní zobrazit více než 1000 výsledků hledání, přestože záznamů v databázi může být relevantních k dotazu více, což považuje za problém činící výzkum v oblasti vyhledávání na Webu pomocí vyhledávačů obtížnější (Bar-Ilan, 2005). Jak také píše Bar-Ilan (1998/99), vědci se zabývali přesností výsledků nabízených vyhledávači, kdy se posuzovalo, jaké výsledky hledání jsou nabízeny ve vztahu k dotazu a jaké webové stránky jsou dostupné pomocí odkazů na stránce s výsledky hledání. Přitom bylo analyzováno nejčastěji prvních 20 hitů dle ní, protože uživatelé vyhledávače zpravidla jiné výsledky hledání nepročítají. Při procházení výsledků hledání mají uživatelé vyhledávače pouze rychle procházet výsledky hledání a nikoliv podrobně studovat jejich informace. Vedle již uvedeného bylo také prokázáno, že vyhledávače mají problémy s booleanovskými operátory, s citlivostí rozlišovat malá a velká písmena v dotazech či s úmyslným zkracováním slov pomocí k tomu určených funkcí (truncation) (Chu et al., 1996; Jansen, 2000; Martzoukou, 2005; Notess, 2000; Bar-Illan, 2005; Véronis, 2005a). Předchozí uvedený přehled literatury ve vztahu k principům vyhledávačů a k Webu považuji za postačující, protože není smyslem tohoto článku podat nové poznatky primárně o principech vyhledávačů, ale zabývat se zejména kvalitou informace, které tyto vyhledávače nabízí ve výsledcích hledání, a přímo tématu kvality informací na Webu nebylo primárně v předchozím výzkumu příliš věnováno pozornosti. Jinak řečeno nebyla ohodnocována srozumitelnost informací vědci, kteří se v tomto přehledu literatury jmenují. 3 METODA A POSTUP Dotaz management stavebních rizik byl po vymazání cookies zadán do vyhledávače Google 1. listopadu 2007, a to ve 12:00 v poledne v Tokyu. Uživatelské prostředí vyhledávače bylo v češtině a bylo nastaveno před zadáním dotazu Zobrazit 10 výsledků na stránku. V rámci obecného nastavení bylo dále zvoleno Hledat stránky napsané v jakémkoli jazyce. Přitom byla zvolena možnost hledat Stránky pouze česky. Výraz management stavebních rizik byl hledán se všemi slovy a nikoliv s přesnou frází. Po provedení hledání byl zaznamenán celkový počet záznamů v databázi relevantních k zadanému dotazu a byla uložena první stránka s výsledky hledání nabízející prvních 10 výsledků hledání v podobě profilů stránek. Poté byla navštívena webová stránka s výsledky hledání 11 až 20 a opět bylo provedeno uložení této stránky na počítač autora článku. Nakonec byla navštívena webová stránka s výsledky hledání 21 až 30 a provedeno opět uložení stránky. Přitom bylo ověřeno, zda se mění číslo značící celkový počet záznamů v databázi relevantních k dotazu. Těchto 30 profilů výsledků hledání ze 3 stran se vždy 10 výsledky hledání bylo poté přetransformováno do tohoto článku a podrobeno analýze. Do hodiny po provedení dotazu byly navštíveny webové stránky, na které odkazovalo prvních 30 výsledků hledání, a tyto stránky byly opět uloženy na počítač autora článku. Bezprostředně po zadání dotazu a po provedení hledání a před uložením 30 webových stran bylo ověřeno, zda Google nabídne 1000 výsledků hledání na dotaz management stavebních rizik při hledání se všemi slovy. Bylo 2

3 listováno s maximálně dlouhými kroky na poslední stránku s výsledky hledání a zaznamenáno číslo této stránky, kdy se současně ověřovalo, zda se jedná o stránku s pořadovým číslem 1000 či nižší. Poté byl následně zadán dotaz stejný a hledán s přesnou frází, kdy cookies znovu mazány nebyly, a bylo cílem opět zjistit, koliv výsledků hledání vyhledávač nabídne, když se stejný dotaz hledá jiným způsobem vyhledávání. Jelikož by vyhledávač měl vždy ve 30 výsledcích hledání, které byly získány s hledáním se všemi slovy, v jejich profilech nabízet slova stejná se slovy v dotazu, případně podobná, bylo ověřeno, zda to činí a jak často se slova stejná či relevantní nachází v jednotlivých profilech 30 výsledků hledání. Dále se zkoumalo, zda lze mezi prvními 30 výsledky hledání nalézt podobnosti, to znamená kupříkladu, že by vyhledávač prezentoval dvě stránky se stejnou doménovou adresou a pouze by některé informace na stránkách byly odlišné, protože by se jednalo o dvě stránky nacházející se na tomtéž webovém portálu. Vedle již uvedeného byla ohodnocena srozumitelnost popisků, které vyhledávač nabízí ve vztahu k prvním 30 výsledkům hledání. Jinak řečeno bylo ověřeno, jak moc jsou fragmenty ve výsledcích hledání srozumitelně pospojovány a zda či jak moc se ve 30 výsledcích hledání nachází pro uživatele vyhledávače nesrozumitelná slova jako kupříkladu nevysvětlené významy zkratek či číselné a písmenné série čísel a písmen, které opět nejsou podrobněji vysvětleny. To bylo provedeno tak, že každý výsledek hledání, lépe řečeno profil stránky nabízený vyhledávačem na stránce s výsledky hledání, byl přečten autorem článku a označeno vše, čemu autor článku nerozuměl. Přitom bylo také ověřeno, zda v každém ze 30 výsledků hledání se nachází všechna tři slova ze zadaného dotazu či minimálně všechna relevantní slova ve vztahu ke třem slovům dotazu. Příspěvek se snaží také zjistit, jak moc aktuální informace vyhledávač nabízí ve výsledku hledání a zda lze vždy aktuálnost informace ověřit pomocí přečtení výsledku hledání, kdy nebude současně navštívena webová stránka, na kterou výsledek hledání odkazuje. Hlavním smyslem článku bylo porozumět alespoň nepatrně tomu, jaké informace vyhledávač používá při vytváření výsledků hledání, a to přejímáním z obsahu webových stránek. Jinak řečeno byly porovnány texty v prvních 30 výsledcích hledání (= v prvních 30 profilech) na dotaz management stavebních rizik s obsahy stránek, na které těchto 30 odkazů směřuje. Přitom bylo vždy popsáno, z jaké části webové stránky, či jejího zdrojového kódu vyhledávač přebírá informace, ze kterých vytváří popisky stránky uvedené ve výsledcích hledání. Následně se ohodnotila kvalita přebírání různých úryvků textu z obsahu webové stránky a vytváření profilu této stránky ve výsledku hledání, což bylo provedeno pro všech 30 stránek a uvedeno zejména v sekci Diskuze. V prvním odstavci Úvodu bylo řečeno, že by měla být ohodnocena zejména kvalita informace, jinak řečeno zejména srozumitelnost, aktuálnost a využitelnost informace. Definice těchto pojmů neexistují pouze jedny a různí lidé mohou za informaci srozumitelnou, aktuální či využitelnou považovat odlišnou zprávu. Aby však bylo možné výsledky hledání a lépe řečeno informace nabízené ve výsledcích hledání vyhledávačů ohodnotit vzhledem k těmto třem aspektům informace, uvažují se ony tři pojmy v následujících významech. Informace je srozumitelná, pokud neobsahuje zkratky, které nejsou v textu vysvětleny pomocí celých slov, jejichž významům čtenář informace rozumí. Dále je informace srozumitelná, pokud v textu nejsou číselné či písmenné sekvence, jejichž porozumění je pro čtenáře nemožné. Vedle toho je srozumitelnou informací ta, která může být neúplná, avšak současně při interpretaci ji čtenář nevykládá jinak, než je její původní poselství, které není snadné popsat. O informaci nesrozumitelnou se kupříkladu naopak jedná, pokud je součástí informace část, která se zdá nenáležet do zbytku informace svým poselstvím. Jinak řečeno jde o část informace, u které se zdá, že se věnuje jinému tématu než zbytek informace a současně toto téma nelze identifikovat. Aktuální informací se rozumí ta, která informuje o čemsi, co se ještě neudálo. Tedy kupříkladu pozvánka na kurz, který se konal před 2 lety, je považována podle předchozího hlediska za neaktuální informaci. Může být však za aktuální informaci označena ta, která nabídne příjemci informace novou znalost. Tedy v některých případech informace o kurzu konaném dva roky zpět aktuální být nemusí, protože uživatel vyhledávače o pořádání těchto kurzů ví. V jiném případě informace o kurzu, který již proběhl, může být aktuální pro čtenáře, protože touto informací získá novou znalost, a to o konání kurzů na určitá témata v minulosti, přičemž může třeba začít předpokládat, že se kurzy konají také v současnosti na podobné téma. Případně mohl čtenář vytvořit novou znalost minimálně o tom, že kurzy na určitá témata již proběhly, a tak může změnit své rozhodnutí třeba o plánování konání kurzů na určité téma. S tímto souvisí pohled na informaci jako na využitelnou. Informace inzerující již proběhlý kurz může být v určitých případech stále využitelná, přestože již se nelze kurzu zúčastnit. V jiných případech může být informace neužitečná. Záleží na tom, zda tuto informaci příjemce informace uplatní při tvorbě nové znalosti, v rámci rozhodování, či jako základ pro určitou činnost. 4 VÝSLEDKY Nejprve se prezentuje 30 výsledků hledání, jinak řečeno 30 titulků plus dalších popisků a hypertextových odkazů, jak je nabídl vyhledávač Google na prvních 3 stránkách s výsledky hledání, přičemž na každé stránce ze 3 bylo uvedeno deset výsledků hledání. Tyto výsledky se prezentují přímo v Tab. 1 následující subkapitoly. Dále se identifikuje, jaká slova vyhledávač považuje za relevantní ke slovům ze zadaného dotazu management stavebních rizik a která slova za relevantní nepovažuje. Vedle toho je okomentována relevance mezi některými ze 30 výsledků hledání. 3

4 Číslo a název sekce V subkapitole následující po 4.1, a to v subkapitole 4.2 se hodnotí srozumitelnost nabízených textů ve 30 výsledcích hledání. Dále se ohodnocuje, zda vyhledávač vždy nabízí v každém z popisů 30 výsledků hledání všechna slova minimálně jednou, které byla uvedena v zadávaném dotazu. Informace v 4.2 se týkají zejména výsledků hledání se všemi slovy, avšak bylo ke konci kapitoly provedeno také hledání s přesnou frází, a to výrazu stavební rizika a prvních 10 výsledků hledání bylo porovnáno z předchozími zjištěními uvedenými ve 4.2. Dále se ve 4.3. počítá počet vyhledávačem zvýrazněných slov v každém ze 30 profilů výsledků hledání, kdy tato zvýrazněná slova vyhledávač považuje za relevantní ke slovům tvořícím tříslovný dotaz. Jinak řečeno byla hledána odpověď na otázku, co jsou relevantní slova ke slovum tvořící dotaz. Dále bylo zjišťováno, zda lze pomocí počtu relevantních slov v každém profilu ze 30 výsledků hledání ke slovům v dotazu konstruovat pořadí 30 výsledků hledání, které nabízí vyhledávač. V 4.3 je také okomentována aktuálnost nabízených informací, přičemž tomuto problému je věnována zejména subkapitola 4.4. Ve 4.4 se zejména porovnávají profily prvních 30 výsledků hledání s obsahy webových stránek s cílem porozumět alespoň napatrně, na základě jakých principů vyhledávač extrahuje části textu z webové stránky, které nabízí ve výsledku hledání. Dále je snaha najít v rámci porovnání obsahu profilů 30 výsledků hledání s obsahy webových stránek, na které 30 výsledků hledání odkazuje, které informace přebírá vyhledávač ze stránek, přestože by tak činit nemusel. Totiž může přebírat třeba již informaci neplatnou, či převzít část textu ze stránky, která je pro čtenáře výsledků hledání nesrozumitelná či irelevantní. 4.1 Prvních třicet výsledků hledání ve vyhledávači Google pro management stavebních rizik Ve webovém vyhledávači Google (http://www.google.com) při hledání se všemi slovy, což je základní přednastavený způsob hledání, byl hledán výraz: management stavebních rizik. Přitom bylo nastaveno české rozhraní vyhledávače a cookies byly vymazány v prohlížeči před zadáním dotazu. Dále bylo nastaveno, aby vyhledávač zobrazil pokaždé deset výsledků hledání (odkazů) na webovou stránku s výsledky. Dotaz byl položen 1. listopadu 2007 a Google uvedl, že v databázi nabízí asi česky psaných stránek na dotaz management stavebních rizik. Toto číslo bylo neměnné při listování od první po třetí stránku s výsledky hledání. Zde se uvádí výsledek hledání nacházející se na prvních 3 stránkách s výsledky, tedy se uvádí jinak řečeno 30 prvních výsledků hledání (prvních 30 odkazů na stránky Webu). U každého odkazu ve výsledku hledání se nachází název titulku stránky, na který lze ve vyhledávači kliknout, a tak se dostat na původní stránku Webu. Dále Google nabízí ke každému záznamu z databáze také zpravidla dvouřádkový text, který je sestaven z (úryvků) vět nacházejících se na webové stránce či v jejím zdrojovém kódu. Nakonec se u každého výsledku hledání ze 30 převzatých z databáze uvádí hypertextový odkaz na stránku Webu. V tomto článku se číslují výsledky hledání, a to od prvního odkazu ve vyhledávači s číslem 1 nahoře na první stránce s výsledky hledání do třicátého výsledku hledání s číslem 30, a to umístěného jako posledního na třetí stránce s výsledky hledání. Jelikož by měly být výsledky hledání ve vyhledávači uspořádány dle relevance k zadanému dotazu, a to od nejrelevantnějšího k nejméně relevantnímu, pak výsledek hledání s číslem 1 by měl být nejrelevantnější a výsledek hledání s číslem 30 by měl být nejméně relevantní. Žádný odkaz ve vyhledávači nebyl nalezen na předmět hledání management stavebních rizik, a to při hledání s přesnou frází. Při hledání s přesnou frází se hledaný výraz zadává do uvozovek. Tímto způsobem je zpřesněn dotaz, protože vyhledávač by měl nabídnout pouze záznamy o webových stránkách, které obsahují kdekoliv v textu pojem management stavebních rizik tak, že tato slova musí být v textu za sebou v původním pořadí slov a bez dalších slov mezi nimi. Jelikož hledání s přesnou frází výrazu management stavebních rizik přineslo nula výsledků, pak také v Tab. 1 by neměla být tato tři slova nikdy umístěna vedle sebe v původním pořadí a bez jakýchkoliv dalších slov mezi nimi. To bylo také potvrzeno po přečtení popisků týkajících se prvních 30 výsledků hledání (jinak řečeno profilů) uvedených v Tab. 1. Nicméně by mohla nejspíše nastat situace, že vyhledávač nabídne při hledání se všemi slovy tato tři slova vedle sebe, jak kdyby existoval záznam v databázi o nich, přestože hledání s přesnou frází ono nepotvrdí. V tom případě by mohlo být nejspíše důvodem to, že vyhledávač propojí dvě odlišné věty, lépe řečeno dva fragmenty, kdy první bude končit slovem management a nebude zakončen tečkou. Dále by uvedl začátek fragmentu druhého, který bude začínat výrazem stavebních rizik, kdy současně první písmeno výrazu nebude veliké písmeno. Domnívám se, že by toto mohlo nastat, pokud budou oba fragmenty uvedeny pod sebou. Nicméně obtížně se ono prokazuje. Mohlo by tomu tak být dle mého třeba v případě chyby na straně softwaru vyhledávače, který ve výjimečném případě může opomenout tři tečky vložit mezi dva fragmenty. Jedná se však o hypotetické tvrzení, které se zde nebudu pokoušet prokázat. 4

5 Tab. 1 Třicet prvních výsledků hledání ve vyhledávači Google, a to výrazu: management stavebních rizik. Dotaz položený v Tokyu, uživatelské rozhraní vyhledávače bylo v češtině, hledáno bylo se všemi slovy a bylo zvoleno prohledávat stránky napsané pouze v češtině. Dále bylo nastaveno, aby vyhledávač nabídl na každou stránku s výsledky hledání deset odkazů. Zkratka rel. v prvním sloupci znamená relevance. Pořadí 1 2 (rel. k 1) (rel. k 4) (rel. k 8) Profily nabízené ve výsledku hledání. V prvním řádku každého profilu ze 30 je uveden titulkový popisek stránky. Poté následují části vět, které vyhledávače převzal ze zdrojového kódu stránky. Nakonec je uveden hypertextový odkaz na stránku webu. Hypertextové odkazy nejsou v některých případech uvedeny celé, protože je vyhledávač nenabídl celé. V tom případě se pod zkráceným odkazem uvádí ještě v závorce celý odkaz směřující na stránku Webu. Podtržená slova označují ta, která vyhledávač Google na stránkách s výsledky hledání zvýraznil tučně. Zde je zvoleno místo tučného fontu písma podtržení, aby byly odlišeny titulky od zvýrazněných slov ve výsledku hledání. European Risk Management Stavebnictví Mezi nejvýznamnější patří špatný odhad příjmových toků, které budou plynout z realizované stavby. Mezi další rizika patří riziko stavební, smluvní,... European Risk Management Risk-Management.cz je bezplatné. Hledáte-li na českém Webu ve vyhledávači Google stránky obsahující třeba slova: risk management, management rizik,... MANAGEMENT RIZIKA VE VÝSTAVBĚ - STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání... MANAGEMENT RIZIKA VE VÝSTAVBĚ... Fakulta stavební ČVUT v Praze Pojem rizika - Mnohoznačnost pojmu "riziko" - Portfólio rizika - Identifikace nebezpečí a... FAST VUT v Brně - Katalog předmětů Hodnocení nebezpečí, výpočet rizika.tři managementy: strategický, operační a rizikový management. Manažer rizika. Systém managementu rizika stavebního... FAST VUT v Brně - Katalog předmětů Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě,... Informace pro výstavbu a stavebnictví, přehled legislativy, stavební zákon... Pojištění průmyslu a podnikání, pojištění osob - nezávislý... Užitečné informace o řízení firemních rizik a pojištění pro společnosti nabízí přední český pojišťovací makléř a konzultant pro risk management Insia sro. s2=6&phpsessid=8f f083822ee1a259ad8b7e43b akce: Management rizika. Rizikové inženýrství. Ovládání rizika estav.cz > Kalendář akcí ve stavebnictví > akce: Management rizika. Rizikové inženýrství. Ovládání rizika. this page in ENGLISH... Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu.výstavbový projekt a dokumentace. Projektový management - rizika, jakost, čas,... eko.fsv.cvut.cz/cz/index.php?path=lide/article&art=vyuka&author=hackajlova&phpsessid =bbbd38a8 Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Management jakosti a rizik, 126, 3, 2+1, z, zk... Teoretické základy a vymezení oblasti veřejných stavebních projektů, legislativa, role a působení... eko.fsv.cvut.cz/cz/index.php?path=veda/ zroj_seznam&phpsessid=23493b366d51aa763bf835ba92ba7615 5

6 Číslo a název sekce (rel. k 7) SEKURKON - semináře, kurzy, konference MANAGEMENT RIZIKA RIZIKOVÉ INŽENÝRSTVÍ OVLÁDÁNÍ RIZIKA. Lektor:, Lektor: Prof. Ing. Milík TICHÝ, DrSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze... index.php?phpsessid=59e440127e4ca e341f93163&desktop=sekurkon&action =cour... (plný odkaz: sktop=sekurkon&action=course_view&id=390) Technická Due Diligence ARCADIS Project Management s.r.o. ARCADIS Project Management sro je součástí skupiny ARCADIS - světové špičky v... Odhad životnosti objektu. Identifikace technických a stavebních rizik.... Veranstaltung: Management rizika. Rizikové inženýrství. Ovládání... Veranstaltungskalender. Veranstaltung: Management rizika. Rizikové inženýrství. Ovládání rizika.... Manažer stavebního projektu dnes... asp?id=3281&language=de Euro Management Service - EMS s.r.o. Sami určujete rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky na... dostanete do 12 měsíců po vydání stavebního povolení slevu 50 % pro první rok pojištění... Výzkumný záměr MSM Management udržitelného rozvoje... Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních... RIV/ :21110/01: Alokace rizik ve stavebních procesech (2001)... aplikace.isvav.cvut.cz/ researchplandetail.do;jsessionid=92cd0dfe910756d1d5f21dd d8?rowid=msm % (plný odkaz: D D8?rowId=MSM% ) Stavební firmy trápí nedostatek kvalitních dodavatelů 34 procenta majitelů staveb neřídí podle svých slov dostatečně rizika spojená s... PROJEKT MANAGER PRO VELKÉ STAVEBNÍ PROJEKTY. FINANČNÍ MANAGEMENT... managerweb.ihned.cz/ t0w000_d-af Pro tisk Umět posoudit závažnost radonového rizika v konkrétním případě a adekvátnost... Management staveb, stavbyvedoucí plně kompetentní výkon, Stavební mistr,... Předinvestiční (přípravná) fáze projektu, 1. díl Ekonomie, management - stavební firma, Vydáno: Čím je dosažení cílů podmíněno a jaká rizika jsou s dosažením cílů spojena a jaké škody mohou... view.php?cisloclanku= Risk management - Řízení rizik ve firmě SEVT Knihu Risk management ocení všichni, kteří se zaměřují na řízení rizik, tedy manažeři, akcionáři, vlastníci podniků,... Stavebnictví a architektura... [DOC] TISKOVÁ ZPRÁVA 20. září 2005 Construction Management s garancemi... Formát souboru: Microsoft Word - Zobrazit jako HTML Manažer však nepřebírá za investora rizika nedodržení rozpočtu stavby.... Pevná odměna za 6

7 projektovou činnost a stavební management stanovená před... files/43/tz_cm_s_garancemi.doc JUNIORSTAV (rel. k 20) (rel. k 27) 29 (odkaz na 2) [PDF] TECHSTA 2007 PROGRAM Formát souboru: PDF/Adobe Acrobat - Zobrazit jako HTML Přízemí Fakulty stavební po levé straně. 09:00 09:15. MANAGEMENT RIZIK HAVÁRIÍ STAVEB. RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ACCIDENTS. Petr Maršál - VUT Brno... TECHSTA_07 program.pdf [PDF] Stavební fakulta Č VUT v Praze Fakulta stavební katedra ekonomiky... Formát souboru: PDF/Adobe Acrobat - Zobrazit jako HTML Management jakosti + EMS. 4. Ing. Jiří Šebestík. T 3. Management rizika stavby. 4. Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. T 3. Škody a pojištění. 4. Marek Provazník... Gruber Holzbau / Stavební management Stavební management kompletní řežení... To je moderní stavění - cenově výhodné, bez stresu a bez rizika. Nabízíme vám profesionalitu, kterou jako investor... Milík Tichý Management rizika/rizikové inženýrství. Alokace rizik ve stavebním procesu (Stavitel, 2001/3) --- zařazeno ; Monografie o rizikovém inženýrství... EIA 1/98 - Vnímání rizika a managment zdravotních rizik prostředí Vnímání rizika a management zdravotních rizik prostředí... zdravotních rizik plánovaných projektů průmyslových, dopravních či jiných stavebních aktivit je F08392ADB9DC2EC1256FC BD/$file/e-01-2.htm [PDF] TECHSTA 2007 PROGRAMME Formát souboru: PDF/Adobe Acrobat - Zobrazit jako HTML Ground floor of Faculty of Civil Engineering - on the left side. 09:00 09:15. MANAGEMENT RIZIK HAVÁRIÍ STAVEB. RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ACCIDENTS.... TECHSTA_07 programme.pdf [PPT] Prezentace aplikace PowerPoint Formát souboru: Microsoft Powerpoint - Zobrazit jako HTML Michal Tesař, NEWTON Management, a.s.... výstavba v režii soukromého partnera; stavební rizika přenesena na soukromého partnera /070919_konferekceppptesar.ppt Gradua-CEGOS: Otevřené kurzy a semináře 2008 Management staveb, stavbyvedoucí plně kompetentní výkon (komplexní kurz)... k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP rekvalifikační kurz... Gradua-CEGOS: Otevřené kurzy a semináře 2007 Management staveb, stavbyvedoucí plně kompetentní výkon (komplexní kurz)... HSMS) Specialista pro prevenci rizik v BOZP intenzivní přípravný seminář... stavební a montážní firmy - - stavařský rozcestník Risk-Management.cz - Rizika ve Stavebnictví Praha. Aktivní management rizik zvyšuje zisky a pravděpodobnost úspěšné realizace investice a... stav_firmy_sec.asp?id=24 30 Odborná literatura o stavebnictví z IC ČKAIT 7

8 Číslo a název sekce Metody analýzy rizik jsou v odborné literatuře vysvětleny a popsány (např. DOS M 15 Management projektů spojených s výstavbou).... Po obdržení 30 výsledků uvedených v předchozí tabulce bylo ověřeno, zda Google nabídne 1000 odkazů, když se listuje stránkami s výsledky k těm nejméně relevantním. Tímto listováním vyhledávač nabídl pouze Výsledky z asi česky psaných stránek na dotaz management stavebních rizik, protože na 78. stránce s výsledky napsal po posledním nabídnutém výsledku: Abychom zobrazovali ty nejrelevantnější výsledky, vynecháváme některé záznamy, které jsou velmi podobné 773 již zobrazeným. Přejete-li si, můžete zopakovat vyhledávání se zobrazením vynechaných položek. Zvolí-li se jeho nabídka na zopakování vyhledávání se zobrazením vynechaných položek, pak nabídne 100 stránek s výsledky, kdy na každé se nachází deset odkazů. Přitom na stránce 1000 vyhledávač opět uvádí: Výsledky 1-10 z asi česky psaných stránek na dotaz management stavebních rizik. Vedle volby Stránky pouze česky, která byla zvolena pro získání pořadí 30 prvních výsledků v Tab. 1, lze také zvolit volbu Prohledat Web. Při této volbě by vyhledávač neměl nabídnout pouze česky psané stránky, ale jakékoliv relevantní k zadanému dotazu. Tento postup byl proveden následně, kdy byly před provedením dotazu smazány ve webovém prohlížeči cookies. Google tentokráte na první stránce s výsledky nabídl: Výsledky 1-10 z asi na dotaz management stavebních rizik. Třicet prvních odkazů na třech prvních stránkách s výsledky se však shodovalo s odkazy a s jejich pořadím, jak se uvádí v Tab. 1. Podíváme-li se na podtržená slova v Tab. 1, pak lze říci, že vyhledávač zvýraznil vždy pouze slovo management a nikoliv slova managementy či managementu, která se vyskytla u výsledku hledání s číslem 4. Jinak řečeno vyhledávač nezvýraznil jiná slova než management, MANAGEMENT a Management. Pokud se však uvažuje slovo stavebnictví v hledaném dotazu, pak lze v Tab. 1 identifikovat ne pouze zvýrazněná slova stavebnictví, ale lze také identifikovat zvýrazněná slova stavby, stavební, stavebního, stavebních, staveb či stavebním. V některých případech vyhledávač zapomněl slovo stavebnictví v nabídnutém výsledku hledání zvýraznit. Kupříkladu se tak stalo v případě odkazu č. 21, který má titulek: Stavební fakulta Č VUT v Praze Fakulta stavební katedra ekonomiky... V tomto případě první slovo z titulku nebylo zvýrazněno. Také v případě odkazu č. 22 nebylo zvýrazněno slovo stavební, a to v hypertextovém odkazu, který má následující podobu, kdy vyhledávač ale správně zvýraznil slovo management : Druhé slovo výrazu ve výstavbě (viz výsledky hledání č. 3 a 5) vyhledávač nepovažuje za relevantní ke slovu stavebnictví, protože druhé slovo tohoto výrazu nebylo podtrženo. Jak již bylo uvedeno v Tab. 1, tato tabulka uvádí pouze ta podtržená slova, která vyhledávač na stránkách s výsledky hledání nabídl v tučném fontu v porovnání s ostatními částmi textu. Počet takto zvýrazněných slov je spočten pro každý odkaz ze třiceti analyzovaných v Tab. 2 a 3, přičemž nejsou započítána slova, která vyhledávač nezvýraznil. Poslední slovo ze tříslovného hledaného výrazu je rizik a vyhledávač nezvýraznil pouze tato slova v textech profilů, ale také zvýraznil slova rizika. Přitom však nezvýraznil nikdy slovo riziko, a to jako výraz v jednotném čísle. Nicméně již není schopen rozlišit mezi uplatnění slova rizika v jednotném či množném čísle a zvýrazňuje tato slova v obojím uplatnění. Tak kupříkladu v rámci prvního odkazu zvýrazní rizika myšlena v množném čísle: Mezi další rizika patří riziko stavební, smluvní,... V případě odkazu s číslem 7 zvýrazní slovo rizika, přestože se jedná o jednotné číslo slova riziko : akce: Management rizika. Rizikové inženýrství. Ovládání rizika. Výsledky hledání č. 1 a 2 v Tab. 1 se považují za vzájemně relevantní, protože oba výsledky hledání nabízí stejnou doménu (www.risk-management.cz). Relevance byla identifikována také v případě odkazů č. 4 a 5, kdy se nabízí stránky na různé předměty VUT Brno (www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/). Dále byla relevance identifikována v případě odkazů č. 8 a 9 (eko.fsv.cvut.cz/cz/), v případě odkazů č. 20 a 25 (www.techsta.cz/data/), v případě odkazů č. 27 a 28 (www.gradua.cz/). Odkaz číslo 29 má jinou doménu (www.stavit.cz/) než odkaz č. 2 (www.riskmanagement.cz), nicméně lze v tomto případě také hovořit o relevanci, protože na odkazu č. 29 se nachází katalogový záznam vedoucí na stránku pod odkazem č. 2. Odkaz č. 12 nabízí stejnou informaci jako odkaz č. 7, pouze na prvním z nich je informace v češtině a je zvoleno české rozhraní stránek, na druhém odkazu je informace z části v češtině, z části v němčině. Více informací k propojení těchto všech relevantních stránek je uvedeno níže, kdy se popisují podrobněji obsahy webových stránek dostupných přes hypertextové odkazy nabídnuté vyhledávačem na třech stránkách s výsledky hledání. 4.2 Srozumitelnost nabízených textů ve výsledcích hledání Podívejme se v této subkapitole na popisky uvedené v Tab. 1 mimo hypertextové odkazy a pokusme se ohodnotit jejich srozumitelnost, jinak řečeno ohodnotit, jak kvalitní (srozumitelné a relevantní) informace Google nabízí, pokud se čtou pouze tyto popisky. Přitom nebudou ohodnoceny všechny informace z Tab. 1 mimo hypertextové odkazy, ale pouze informace zvolené. Protože Google při hledání se všemi slovy extrahuje fragmenty textu z různých částí webové stránky (lépe řečeno z databázového záznamu o obsahu stránky na Webu), a to fragmenty obsahující slova z hledaného výrazu víceslovného, může nabízená kombinace fragmentů být jako celek nesrozumitelná, jinak řečeno obsahově 8

9 nenavazující. Hlavním cílem takové nabídky je poskytnout uživateli vyhledávače důkaz, že na nabízené stránce se kdekoliv v textu nacházejí hledaná slova (zadáná v dotazu). V některých případech nemusí být všechna hledaná slova ve výsledku hledání, kterým se zde myslí jeden ze 30 profilů s odkazy, nabídnuta, pak je možné, že přesto považuje vyhledávač stránku za relevantní k dotazu a zobrazí ji, protože nenabízené slovo ve výsledku hledání mohl najít robot vyhledávače ve zdrojovém kódu stránky třeba v tagu věnovanému klíčovým slovům (key words). Začněme prvním výsledkem hledání ze 30 uvedených v Tab. 1, který v popisku pod titulkem uvádí větu následující: Mezi nejvýznamnější patří špatný odhad příjmových toků, které budou plynout z realizované stavby. Po přečtení této věty osamoceně nelze určit, co patří mezi nejvýznamnější špatný odkad příjmových toků. Totiž nelze určit jednoznačně, zda má autor věty na mysli právě slovo riziko. Věta následující po této tvrdí: Mezi další rizika patří riziko stavební, smluvní,... Takže lze soudit, že věta předchozí se týkala rizika, i když to nelze po přečtení dvou vět určit s jistotou, protože je nutné mít na paměti, že obě věty byly vytrženy z textu nacházejícího se na webové stránce a věta první může navazovat na sdělení věty předchozí, kterou vyhledávač již nenabídl a která se současně může zabývat jiným tématem než rizikem. To bude přímo ověřeno v subkapitole 4.4. První věta druhého výsledku hledání říkající Risk-Management.cz je bezplatné. není gramaticky správně vytvořena, protože by mělo být psáno bezplatný. V tomto případě však nedošlo ke gramatické chybě, ale vyhledávač nabídl jen konec věty a zapomněl již uvést, že se jedná o bezplatné publikování. Druhá věta poté tvrdí, že Hledáte-li na českém Webu ve vyhledávači Google stránky obsahující třeba slova: risk management, management rizik,..., kdy bohužel již není uvedeno, co má hledající na českém Webu kupříkladu očekávat. Třetí výsledek hledání má v titulku uvedeno MANAGEMENT RIZIKA VE VÝSTAVBĚ a stejná čtyři slova vyhledávač prezentuje o řádek níže, což lze považovat za informaci zbytečnou. Čtenář by nejspíše uvítal místo opakování čtyř slov slova čtyři jiná, co mu dají novou informaci. Vedle toho se v titulku také píše STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání, kdy lze očekávat, že Studio Axis je oním vzdělávacím centrem. Pak ale může čtenář popisu mít problém při porozumění, když se na prvním řádku pod titulkem také píše Fakulta stavební ČVUT v Praze Pojem rizika. Totiž nelze na základě popisku odkazu určit, jaký je vztah mezi Centrem vzdělávání Axis a Fakultou stavební ČVUT. Dále vyhledávač neoddělil Fakulta stavební ČVUT v Praze od Pojem rizika. Popis odkazu č. 5 z Tab. 1 uvádí vedle jiného část věty: Informace pro výstavbu a stavebnictví, Zde lze namítnout, že nejspíše ne každý čtenář je schopen určit rozdíl ve významu slov výstavba a stavebnictví. Tedy v tom případě, pokud se sama citovaná část věty nyní nenazve nesrozumitelnou, se lze stále ptát, zda rozdíl ve významu těchto pojmů je objasněn na webové stránce, na kterou vyhledávač nabízí odkaz. Odkaz (jinak řečeno profil či výsledek hledání) s číslem 7 začíná pod titulkem tvrzeními estav.cz > Kalendář akcí ve stavebnictví. Tedy je v této frázi již uveden výraz kalendář akcí. Jelikož nejsou v celém popisu pod titulkem uvedeny tři tečky, lze očekávat, že Google prezentuje celistvý úryvek textu. V tom případě lze však namítnout, že nečiní zdařile, jelikož v úryvku opakuje dvě slova, a to slova akce následujícím způsobem: Kalendář akcí ve stavebnictví > akce: Management rizika. Domnívám se, že v tomto případě zopakování slova není na škodu, avšak by mohlo být také vypuštěno bez zvýšení nedorozumění prezentované informace. Vedle toho by měl Google při volbě hledání Stránky pouze česky nabízet pouze české texty, což nečiní, když v rámci sedmého odkazu je také nabídnuto this page in ENGLISH..., což je informace irelevantní vzhledem k hledanému výrazu management stavebních rizik. Ve výsledku hledání s číslem 9 se vedle jiného píše 126, 3, 2+1, z, zk. Ono uvedené je nesrozumitelné, jelikož nejsou vysvětleny číselné kódy a písmenné zkratky a opět lze tedy fragment považovat za irelevantní vzhledem k hledanému dotazu. Číslo 126 označuje číslo Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT, 3 značí počet kreditů za předmět celkem, kdy 2 se týkají přednášek a 1 další cvičení. Dále písmeno z značí, že je nutné absolvovat zápočet a poté se předmět zakončuje zkouškou zk. Tyto zkratky nejsou vysvětleny ve výsledku hledání s pořadovým číslem 7. Druhá věta následující po těchto číslech a zkratkách říká: Teoretické základy a vymezení oblasti veřejných stavebních projektů, legislativa, role a působení... Lze ji označit za srozumitelnou až do okamžiku čtení posledních 2 slov, protože vyhledávač již neuvádí, o jaké role a působení či třeba role a působení koho se má jednat. U výsledku hledání č. 10 se dvakrát po sobě opakuje slovo Lektor, přímo v následujícím znění: Lektor:, Lektor: Prof. Ing. Milík TICHÝ, DrSc. Výsledek hledání následující s číslem 11 uvádí v titulku ARCADIS Project Management s.r.o. a stejně začíná popisek pod titulkem, pouze nejsou tři tečky v s.r.o. uvedeny. Dále se píše o této společnosti jako o součástí skupiny ARCADIS, kdy se má jednat o světovou špičku, kdy však není již uvedeno v čem se jedná o světovou špičku. Následující výsledek hledání č. 12 nabízí německá slova Veranstaltungskalender a Veranstaltung, která nemusí být uživateli vyhledávače srozumitelná, protože předpokládají u uživatele vyhledávače znalost němčiny. Pokud uživatel vyhledávače německy neumí, pak se otevírá otázka, zda je vhodné tato slova v popisu odkazu uvádět, když ze samotného přečtení popisu odkazu nemusí uživatel vyhledávače významu slov porozumět. Výsledek hledání s číslem 14 nabízí vedle jiného sérii písmen a čísel, která je opět nesrozumitelná, aniž by uživatel vyhledávače nenavštívil webovou stránku, ze které byla série písmen a čísel přebrána, a nepokusil se na webové stránce najít vysvětlení série písmen a čísel. Přímo Google nabídl následující: RIV/ :21110/01: Alokace rizik ve stavebních procesech (2001).... Lze se ptát, co znamená kupříkladu kombinace čísel či tři písmena RIV. 9

10 Číslo a název sekce Podíváme-li se na výsledek hledání s číslem 15, pak titulek hovoří o starostech stavebních firem, co se týče kvalitních dodavatelů. Přímo dle nejspíše průzkumu 34 procent majitelů staveb má problémy s řízením rizik spojených s čímsi. Zde lze očekávat, že se týkají rizika dodavatelských vztahů, avšak vyhledávač již neuvádí, s čím jsou rizika spojena. V případě 16. výsledku hledání nelze určit, proč je stavbyvedoucí spojen ve fragmentu se stavebním mistrem, jak kdyby se jednalo kupříkladu o úryvek nějaké osnovy: Management staveb, stavbyvedoucí plně kompetentní výkon, Stavební mistr,... Výsledek hledání s číslem 18 inzeruje o publikaci nesoucí nejspíše název Risk management - Řízení rizik ve firmě, pak se však pouze z popisku obtížně určuje, jak souvisí tři poslední slova popisku s předchozími informacemi popisku, jak přímo souvisí Stavebnictví a architektura... s informacemi o knize. Lze očekávat, že spojení mezi obojím existuje, kdy kupříkladu Stavebnictví a architektura... by mohlo být kapitolou knihy, či součástí úryvku z knihy. Také ale může jít o informaci irelevantní a vyhledávač ji doplnil do popisku pouze, aby byl dostatečně dlouhý. V tiskové zprávě u 19. odkazu je pro změnu použit anglický pojem Construction Management, který může být nesrozumitelný pro některé uživatele vyhledávače stejně jako výše uvedená dvě německá slova. Přitom nabídl vyhledávač slova v angličtině, přestože byla před hledáním zvolena možnost, aby prohledával Stránky pouze česky. Výsledek hledání č. 22 začíná pod titulkem stránky tvrzením: Management jakosti + EMS. 4. Ing. Jiří Šebestík. T 3. Není v tomto případě objasněn význam zkratky EMS a také nelze určit, co znamená T3, či proč je před jménem Šebestíka uvedena čtyřka. Totiž před jménem Tichého je také uvedena čtyřka a za jeho jménem opět T3: Management rizika stavby. 4. Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. T 3. Relevantní je nejspíše uvést jméno autora prezentace u odkazu 26 a také firmu, ze které pochází. Avšak není dle mého relevantní u předposledního odkazu č. 29, který se týká katalogu webových stránek na stavit.cz, uvádět na vkladatele odkazu a také uvádět místo vložení, které je uvedeno jako Praha. Totiž odkaz jsem vložil do katalogu osobně a nepotřebuji při hledání v Googlu číst o místě vložení a o vlastní ové adrese. V posledním třicátém výsledku hledání se pod popiskem začíná tvrzením: Metody analýzy rizik jsou v odborné literatuře vysvětleny a popsány (např. DOS M 15 Přitom DOS M 15 má dále uvedený název Management projektů spojených s výstavbou. Nejspíše publikaci vydala ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), tedy se lze pouze ptát, zda DOS M 15 je jakousi doporučující literaturou pro techniky a inženýry či závazným předpisem či čímsi jiným. Ze samotného odkazu není ani jedno zřejmé. Srozumitelnost nabízených textů ve výsledcích hledání byla stručně popsána ve vztahu k hledání se všemi slovy. Nebyla posouzena srozumitelnost textů ve výsledcích hledání, které se získají za pomocí hledání s přesnou frází. Bylo tomu tak proto, že 30 výsledků hledání bylo získáno pomocí hledání se všemi slovy a za užití přesné fráze a dotazu management stavebních rizik vyhledávač nabídl nula záznamů v databázi. Nicméně jsem po napsání této subkapitoly, a to zadal do vyhledávače výraz stavební rizika po vymazaní cookies a zvolil hledání s přesnou frází a hledání v češtině, kdy uživatelské rozhraní vyhledávače bylo opět v češtině, a prohlédl deset odkazů na první stránce s výsledky a pročetl popisy a vyhledávač vykazuje v tomto případě stejné vlastnosti jako výše popsané týkající se srozumitelnosti textů ve výsledcích hledání, kdy se uplatní hledání se všemi slovy. Následující obrázek uvádí první tři výsledky hledání ve vyhledávači Google, kdy byl dotaz položen za současné volby Stránky pouze česky a při českém uživatelském rozhraní vyhledávače. První dva odkazy nabízí vedle textu v češtině také slova v angličtině umístěna mezi slovy českými. Lze vydět, že je nabídnuta nesrozumitelná informace třeba, když vyhledávač píše [obraz kód: p2204p>]. Obr. 1 První tři výsledky hledání ve vyhledávači Google, a to výrazu stavební rizika, kdy bylo hledáno s přesnou frází. 10

11 4.3 Počet relevantních slov nabídnutých v každém ze 30 výsledků hledání, a to ke slovům z dotazu management stavebních rizik Tabulka následující uvádí počet relevantních slov v každém řádku Tab. 1, jak je nabídl vyhledávač, a to ke slovům management, stavebních, rizik. Jednak tímto způsobem bude ověřeno, že každé ze zadaných slov dotazu se nachází v každém profilu týkajícího se odkazu na webovou stránku minimálně jednou. Dále onen přístup umožní určení počtu jednotlivých relevantních slov vzhledem ke každému záznamu v řádcích 1 až 30 Tab. 1 a jejich porovnání. Kupříkladu výskyt slova management stanoví, kolikrát se toto slovo nachází celkově v titulku, v popisu pod titulkem a také v hypertextovém odkazu, kdy se tyto tři položky týkají vždy jednoho řádkového záznamu v Tab. 1. ze 30 záznamů, a počítají se výskyty, které Google zvýraznil tučně. Z Tab. 2 je zřejmé třeba, že profil výsledku hledání s číslem 2 neobsahuje druhé slovo z hledaného výrazu, a to slovo stavebních. Přesto se Google nezdráhá tento profil jako druhý v pořadí nabídnout. Vedle toho také profil výsledku hledání s číslem 6 nenabízí slovo stavebních ani relevantní slovo k tomuto. V ostatních profilech 28 odkazů se nachází vždy minimálně jedno každé slovo ze tří slov dotazu, připadně jedno každé relevantní slovo ke každému ze tří slov v dotazu. Kupříkladu kombinace trojic čísel 1, 1, 1 v Tab. 1 se týkají profilů odkazů s čísly 10, 13, 17, 26, 27, 30. Takže nelze hovořit o klesajícím počtu slov identifikovaných jako relevantních k dotazu, a to v profilech odkazů vzhledem ke klesající relevanci 30 výsledků hledání. Protože celkový součet tří jedniček (= 3) se týká různých profilů od 1 do 30. Jinak řečeno nelze pouze na základě uspořádání pořadí odkazů pomocí uspořádání kombinací tří čísel sestavit původní pořadí třiceti výsledků hledání. Totiž dále třeba šestý odkaz v pořadí má kombinaci čísel 1, 0, 1 a oproti tomu odkaz s číslem 29 v pořadí má kombinaci 2, 2, 2, tedy by měl být teoreticky odkaz 29 umístěn před odkazem číslo 6. Tomu se neděje, což nasvědčuje tomu, že při řazení odkazů na stránce s výsledky hrají roli i jiné faktory než jen počty relevantních slov zobrazených v profilech odkazů. Jinak řečeno je nemožné na základě posouzení počtů relevantních slov ke slovům dotazu nacházejících se v jednotlivých profilech usilovat o konstrukci pořadí profilů, které by bylo blízké pořadí, co nabízí Google. Tab. 2 Výskyt slov z dotazu či relevantních ke slovům z dotazu v profilech jednotlivých 30 výsledků hledání. Přitom 30 prvních výsledků hledání na jeden dotaz se uvádí v Tab Pořadí profilů 2 Výskyt slova management či relevantních k němu 3 Výskyt slova stavebních či relevantních k němu 4 Výskyt slova rizik či relevantních k němu 5 Pořadí profilů 6 Výskyt slova management či relevantních k němu 7 Výskyt slova stavebních či relevantních k němu 8 Výskyt slova rizik či relevantních k němu

12 Číslo a název sekce Poznámka k údaji v Tab. 2: 1 V případě čtvrtého profilu je v popisu užito slovo manažer, které Google nezvýraznil a nejspíše nepovažuje za relevantní ke slovu management, protože zvýraznil pouze slovo management. V případě profilu č. 15 Google zvýraznil tučně slovo manager, tedy je započítáno a Google tento anglický výraz nejspíše považuje za relevantní k hledanému slovu management. Příčinou může být to, že obě slova (management i manager) jsou cizího původu a píší se tak v angličtině. Tabulka 3 uvádí v prvním sloupci čísla odkazů (či jinak řečeno profilů či výsledků hledání) od 1 do 30 a ve sloupci druhém pak je spočten počet slov z hledaného výrazu management stavebních rizik zvýrazněných v hypertextovém odkazu. Jinak řečeno se spočetl celkový počet zvýrazněných slov, která byla uvedena v Tab. 1 v každém hypertextovém odkazu. První hypertextový odkaz má znění a v tomto případě obsahuje jednou slovo management, tedy hodnota v prvním číslovaném řádku Tab. 3 a současně ve druhém sloupci stejné tabulky je rovna jedné. Ve třetím sloupci Tab. 3 se uvádí počet slov z hledaného výrazu zvýrazněných v titulku, přičemž titulky se uvádí v Tab. 1, přičemž jde o texty psané tučně a nepsané kurzívou. Čtvrtý sloupec Tab. 3 pak prezentuje počet slov z hledaného výrazu zvýrazněných v popisku mimo titulek a hypertextový odkaz. Jinak řečeno se jedná o spočtení vyhledávačem zvýrazněných slov v textech uvedených v Tab. 1, které jsou psány kurzívou. Při výpočtu hodnot ve sloupci 5 se vždy vzala veškerá slova z titulku (tučně a ne kurzívou psaný v Tab. 1), plus se připojila slova náležící do podrobnějšího popisu (veškerá v kurzívě). Přitom se neuvažoval hypertextový odkaz. Určil se počet zvýrazněných slov v těchto dvou částech popisu odkazu, jinak řečeno se sečetly na každém řádku Tab. 3 hodnoty ve 3. a 4. sloupci a převzaly do 5. sloupce téže tabulky před znaménko lomeno. Následně se tato hodnota podělila celkovým počtem slov uvedených v titulku plus v dalším popisu mimo hypertextový odkaz. Tak bylo spočteno, kolik procent slov vyhledávač zvýraznil ze všech nacházejících se v titulku či v popisu psaném kurzívou, přičemž třeba hodnota 0,200 v 5. sloupci Tab. 3 a současně v prvním číslovaném řádku je rovna 20 procentům. Procentní hodnoty týkající se dalších výsledků hledání se spočtou tak, že se hodnoty s desetinnou čárkou vynásobí číslem sto a přiřadí se procenta. Šestý sloupec Tab. 3 informuje, zda informace na webové stránce je aktuální či nikoliv. Za neaktuální informaci se považuje ta informace, u které je uvedeno již uběhlé datum a nelze informaci dále využít, chce-li se člověk dovědět bližší informace o řízení rizik. Kupříkladu odkaz s názvem MANAGEMENT RIZIKA VE VÝSTAVBĚ - STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání... a uvedený pod číslem 3 nabízí účast na semináři, který se konal čtvrtek - od 9 do 13 hodin. Tato informace o datu konání semináře je dostupná na webové stránce, kam se dostane uživatel vyhledávače po kliknutí na odkaz na stránce s výsledky hledání. V třetím číslovaném řádku Tab. 1, jinak řečeno v popisku odkazu, žádný takový údaj není k dispozici, takže uživatel vyhledávače nemůže zjistit, že se jedná o již realizovaný seminář, dokud si informaci o datu konání semináře neověří na domovské stránce prezentující pořádání semináře. Stejné se týká třeba popisků odkazů uvedených v Tab. 1 na řádcích 20, 21 a 25, přičemž řádky 20. a 25. uvádí čas, ve kterém bude prezentováno úvodní slovo konference, a to :15, avšak není uvedeno jméno řečníka ani den pořádání konference. Přitom však vyhledávač nepíše, že se jedná o čas věnovaný úvodnímu slovu, takže tato informace časová nabízená vyhledávačem je pro čtenáře výsledků hledání nesrozumitelná. Více podrobností k aktuálnosti a srozumitelnosti informací ve výsledcích hledání bude uvedeno níže, kde se popisuje podrobněji obsah jednotlivých stránek webu, které byly prohlédnuty a zhodnoceny po kliknutí na každý odkaz ze 30 na 3 stránkách s výsledky hledání. Když se počítaly hodnoty sloupce 5 v Tab. 3, pak nebyly při výpočtu celkového počtu slov, kterými se dělilo, uvažovány výrazy jako [PDF], [PPT] či [DOC], které se v některých případech uvádí v Tab. 1 před titulkem odkazu. Také nebyly nikdy uvažovány při výpočtu celkového počtu slov v popisku výrazy: Formát souboru: PDF/Adobe Acrobat - Zobrazit jako HTML, Formát souboru: Microsoft Powerpoint - Zobrazit jako HTML či Formát souboru: Microsoft Word - Zobrazit jako HTML. Tab. 3 Vybrané parametry 30 prvních výsledků hledání na dotaz management stavebních rizik, kdy tyto výsledky hledání nabídl vyhledávač Google při hledání se všemi slovy a při volbě procházet Stránky pouze česky. 1 Pořadí 2 Počet slov z hledaného výrazu zvýrazněných v hypertextovém odkazu 3 Počet slov z hledaného výrazu zvýrazněných v titulku 4 Počet slov z hledaného výrazu zvýrazněných v popisku mimo titulek a odkaz hypertextový 5 Počet zvýrazněných slov dělený počtem všech slov v profilu výsledku hledání mimo hypertextový odkaz 6 Je informace na webové stránce stále aktuální? (A=ano, N=ne) 7 Kdy vypršela platnost informace, či vyprší /25=0,200 A /22=0.227 A - 12

13 /35=0,200 N /24=0,208 Asi A /27=0,147 Asi A /31=0,065 A /26=0,269 A /26=0,231 Asi A /29=0,138 N /24=0,167 A /30=0,134 A - JUNIORSTAV /21=0,286 A (jako odkaz 10) /33=0,091 A /26=0,231 N Rok dodání údajů do CEZ /29=0,172 A /22=0,182 A /33=0,091 A /29=0,172 A /31=0,161 A /27=0,185 N /39=0,103 N Jarní běh leden duben /29=0,172 A /20=0,15 A /30=0,233 A /27=0,147 N /21=0,143 A /27=0,111 A /26=0,115 A /19=0,263 A /26=0,077 A - Z druhého sloupce Tab. 3 je zřejmé, že pouze ve 4 případech ze 30 byl vyhledávačem nalezen a zvýrazněn relevantní výraz v hypertextovém odkazu, a to výraz relevantní k jednomu ze tří hledaných slov. U výsledků hledání 1 a 2 považoval vyhledávač za vhodné zvýraznit slovo management v odkazech: a U odkazu č. 18 pak zvýraznil vyhledávač dvě slova: Předchozí dvě zvýrazněná slova však již nejsou uvedena v doméně jako to bylo v předchozích dvou případech a Ještě byl poté nalezen relevantní výraz u odkazu s číslem 22, který má následující podobu: Jelikož ony čtyři odkazy (č. 1, 2, 18 a 22) se nachází v první desítce třiceti výsledků hledání, ale také ke konci druhé desítky výsledků hledání a na začátku třetí desítky výsledků hledání, nelze říci, že by samotné nalezení relevantního slova v hypertextovém odkazu nutně vedlo k lepší pozici stránky za všech okolností v porovnání se stránkami, u kterých ono identifikováno nebylo. Třeba na 22. řádku Tab. 3 jsou ve sl. 2 až 4 čísla 1, 2 a 3, která jsou jednotlivě větší nebo rovna číslům uvedených v téže sloupcích a na 6. řádku téže tabulky, kdy se jedná o sérii čísel 0, 0 a 2, a přesto Google preferuje ve výsledku hledání odkaz na šesté pozici. 13

14 Číslo a název sekce V pátém sloupci Tab. 3 se pro každý profil výsledku hledání podělil počet relevantních (tučně zvýrazněných) slov, a to relevantních ke slovům v dotazu, mimo hypertextový odkaz s celkovým počtem slov mimo hypertextový odkaz. Tedy se započítala slova v titulku a také v popisku pod titulkem. Cílem bylo určit, kolik slov relevantních se nachází v popisku vzhledem ke všem slovům profilu mimo hypertextový odkaz. Hodnoty v Tab. 3 a jejím 5. sloupci mohou nabývat hodnot na intervalu (0, 1>, přičemž nula nepřipadá v úvahu, když je nalezeno minimálně jedno relevantní slovo v profilu, a hodnota jedna se týká případu, kdyby všechna slova v profilu byla relevantní. Čím více relevantních slov v profilu i-tého odkazu vzhledem k celkovému počtu slov profilu, přičemž i=1 až 30, tím více je číslo blíže jedničce. Kupříkladu výsledek hledání č. 1 má hodnotu 0,200 a výsledek hledání č. 29 má hodnotu 0,263. Tedy by teoreticky mohl být odkaz s číslem 29 výše. Není tomu tak, takže lze říci, že pomocí tohoto ukazatele nelze sestavit původní uspořádání 30 výsledků hledání, jak je nabídl vyhledávač. V následující subkapitole bude pojednáno o obsahu 30 webových stránek přístupných přes odkazy na třech stránkách s výsledky hledání. Přitom blíže bude okomentována platnost informací dostupných na stránkách, kdy se jí věnoval již i předposlední a poslední sloupec Tab Obsahy webových stránek versus profily stránek na 3 stránkách se 30 výsledky hledání V této subkapitole bude porovnán obsah webových stránek, na které směřují odkazy z výsledku hledání, s popisky webových stránek, které se nachází na třech stránkách s celkem 30 prvními výsledky hledání. Jelikož webové stránky mohou obsahovat dlouhé texty (třeba v délce 2-3 stran v MS World, Arial, velikost písma 12), nelze okomentovat vždy dostatečně podrobně obsah každé stránky. Přesto zde bude obsah každé stránky nastíněn a zejména bude hledáno propojení textů v profilu odkazu s textem na původní webové stránce. Jinak řečeno bude zkoumáno, z jakých částí textu vyhledávač převzal z webové stránky fragmenty, či z jejího zdrojového kódu, a jak z nich vytvořil popis stránky, který nabízí ve výsledcích hledání. Vedle toho bude ohodnocena aktuálnost stránek již zmíněná v posledním sloupci Tab. 3. Jako první ve výsledcích hledání Google nabídl odkaz: Nachází se na něm článek z 31. ledna 2005 názvu Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice. Tento článek není primárně zaměřen na management stavebních rizik, ale klade si za cíl šíře informovat o tomto partnerství, totiž článek má následující členění: 1. Úvod - Základní charakteristika PPP, 1.1. Vymezení pojmu PPP, 1.2. Charakteristické rysy PPP projektů, 2. Klady a zápory PPP projektů, 2.1. Přednosti PPP projektů, 2.2. Rizika PPP projektů, 3. Příklady realizovaných PPP projektů v České republice, 4. Právní rámec partnerství v České republice, 4.1. Současný stav legislativy, 4.2. Stav implementace Partnerství veřejného a soukromého sektoru, 5. Závěr, Literatura. Subkapitola 2.2. stejného článku nese název Rizika PPP projektů a její částí jsou dva odstavce, tabulka a jednovětný popis tabulky. První odstavec subkapitoly 2.2. onoho článku má následující znění. Při aplikaci PPP principů může dojít k výskytu několika typů rizik. Mezi nejvýznamnější patří špatný odhad příjmových toků, které budou plynout z realizované stavby. Mezi další rizika patří riziko stavební, smluvní, politické, environmentální, riziko veřejného přijetí, riziko udržitelnosti atd. Abychom minimalizovali důsledky rizik plynoucích z PPP projektů, je potřeba věnovat dostatečný prostor přípravné fázi projektu. Vyhledávač tedy převzal celou druhou větu odstavce a také začátek věty třetí, přičemž onu větu a část převzal ze subkapitoly pojednávající o rizicích PPP projektů, tedy lze říci, že převzal informaci ze subkapitoly nejvíce se výslovně věnující rizikům ve stavebnictví z celého článku. V případě odkazu umístěného na druhém místě ve výsledcích hledání vyhledávač nabízí centrální stránku serveru (= RM), přičemž na stránce se nachází ke dni 5. listopadu 2007 dvacet čtyři nadpisů a základních popisků článků v odstavcích pod nadpisy a jedna reklama v podobě banneru na studentskou konferenci. Třináctý článek z 25 záznamů počítán odspodu, kdy uvedený nejníže je nejstarší, nese název Nabídka publikační spolupráce na a byl publikován Na centrální stránce RM se vedle nadpisu článku vyzývajícího ke spolupráci nachází následující odstavec. Nabízíme spolupráci všem, kteří by rádi psali o různých tématech týkajících se rizika a nemají možnost, případně nechtějí primárně publikovat v tištěných médiích. Publikování na stránkách Management.cz je bezplatné. Hledáte-li na českém Webu ve vyhledávači Google stránky obsahující třeba slova: risk management, management rizik, řízení rizik, informační nejistota, nabídne vám vyhledávač Google stránky na první pozici. Chcete-li jako odborník na řízení rizik, jako vědecký pracovník, jako firma oslovit čtenáře, klienty texty ve vztahu k zaměření těchto stránek, poté vám je prostor na těchto stránkách k dispozici. Tato nabídka platí také pro středoškolské a vysokoškolské studenty různých oborů. Potřebujete-li publikovat odborné texty a máte-li dojem, že vaše články neoprávněně odmítají jinde pro nedostatek zkušeností, publikujte na stránkách a staňte se členem našeho týmu. Tato nabídka má časově neomezenou platnost. 14

15 Tedy vyhledávač převzal koncovou část druhé věty a také počátek věty třetí. Přitom však v tomto případě relevance k managementu stavebních rizik není příliš zřejmá, protože článek obsahující nabídku spolupráce se nezabývá managementem stavebních rizik. Dokonce slovo stavebních nebylo nalezeno v textu článku a také nebylo nalezeno ale ve zdrojovém kódu stránky plného znění článku. Vedle toho byl ověřen zdrojový kód stránky a ani ve zdrojovém kódu této stránky nebylo nalezeno slovo stavebních. Odkaz třetí ve výsledcích hledání odkazuje na nabídku Studia Axis, a to na seminář nesoucí název Management rizika ve výstavbě. Nabídka na seminář byla nejspíše uveřejněna před datem konání semináře, které se na stránce Studia Axis uvádí jako 18. listopadu Z toho důvodu se jedná o informaci neaktuální, protože se nelze již proběhlého semináře zúčastnit. Na posuzované stránce Studia Axis se nachází pouze informace o jednom semináři, přičemž část této informace uvádí následující obrázek. Vyhledávač ze zdrojového kódu převzal správně celý titulek stránky (title) a do popisku pod titulkem znovu uvedl nadpis akce uvedený na Obr. 2. Dále uvedl název instituce přednášejícího, a to přímo Fakulta stavební ČVUT v Praze, kdy však již neuvedl, že se jedná o působící pracoviště přednášejícího a že seminář se bude konat na jiném místě, a to v Kongresovém sále Arcibiskupského semináře. Tento sál by mohl být součástí ČVUT či přímo Fakulty stavební, avšak z obsahu Obr. 2 to nelze určit. Vedle toho vyhledávač nabídl v profilu odkazu přímo Fakulta stavební ČVUT v Praze Pojem rizika - Mnohoznačnost pojmu "riziko" - Portfólio rizika - Identifikace nebezpečí a..., přičemž je z Obr. 2 zřejmé také, že neprovedl pomocí tří teček oddělení textu Fakulta stavební ČVUT v Praze od Pojem rizika - Mnohoznačnost pojmu "riziko" - Portfólio rizika - Identifikace nebezpečí a..., přestože není vše na Obr. 2 uvedeno na jednom řádku či bezprostředně pod sebou. Obr. 2 Část nabídky na seminář nacházející se na a to k Čtvrtý výsledek hledání odkazuje na záznam v katalogu předmětů Stavební fakulty VUT v Brně, přímo ona stránka informuje o předmětu Management rizika. Přitom však je uveden ve spod stránky pouze rok 2004 a nelze již najít informaci, zda se jedná o předmět stále na fakultě VUT vyučovaný. Struktura stránky je zhruba následující. Nejprve je na třech záznamech tabulky identifikován předmět. Další záznamy jsou uvedeny pod nadpisem Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech. Následují informace o obsahu výuky, o zabezpečení výuky a obsahové informace o předmětu. Součástí obsahových informací o předmětu jsou informace o: Cíl předmětu, Learning objectives and competences, Anotace předmětu, Annotation, Harmonogram předmětu, Course curriculum, Požadované znalosti, Knowledge and skills required for the course, Literatura. Harmonogram předmětu obsahuje 13 bodů uvedených na Obr

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Snížek : Ing. Jiří Kacerovský : Ing.

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Řešení problémů ve vědě pomocí aplikace propojení dostupných metod

Řešení problémů ve vědě pomocí aplikace propojení dostupných metod Řešení problémů ve vědě pomocí aplikace propojení dostupných metod Problem Solving in Science by the Use of the Connection of Currently Available Approaches Ing. Jiří Marek publikováno na www.risk-management.cz

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic

Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic Plzeň, 2014 Barbora Hourová Prohlášení

Více

Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol. Ročník: 2012. Číslo: 1 ISSN: 1805-613X. Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol. Ročník: 2012. Číslo: 1 ISSN: 1805-613X. Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol Ročník: 2012 Číslo: 1 ISSN: 1805-613X Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze Časopis pro excelentní práce studentů vysokých škol Ročník: 2012 (vychází

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více