ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY"

Transkript

1 Č.j.: 49/MSK/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Bc. Tereza Rejzlová Schválil: PaedDr. Jana Rejzlová Projednán na pedagogické radě dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. I. Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Kochánky Adresa: Kochánky 146, , Předměřice nad Jizerou Právní forma: příspěvková organizace IČ: Telefon: Web: Ředitelka školy: PaedDr. Jana Rejzlová Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hod. Mateřská škola Kochánky je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti předškolního věku. V mateřské škole probíhá výchova a vzdělávání, které doplňuje rodinnou výchovu, podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro další vzdělávání dítěte. II. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci dubnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín zápisu je zveřejněn ve vývěsce před budovou mateřské školy a na webových stránkách školy. Děti se přijímají do MŠ k začátku školního roku, pokud je volné místo, lze děti přijmout i v průběhu školního roku. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy do nejvyšší povolené kapacity, tj. 21 dětí. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou stáhnout z webových stránek školy nebo po předchozí domluvě vyzvednout osobně v mateřské škole. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka ve správním řízení o přijetí dítěte podle stanovených kritérií. Do 30 dnů budou rodiče nepřijatých dětí písemně informováni o výsledku zápisu, přijaté děti budou pod přiděleným registračním číslem zveřejněny na vývěsce před budovou školy a na webových stránkách školy.

2 Přijímají se děti smyslově, tělesně a mentálně zdravé, zpravidla od tří do šesti let. Pokud to podmínky dovolí, mohou se zařazovat i děti mladší, po posouzení a doporučení pediatrem a děti zdravotně postižené (smyslově, tělesně nebo mentálně), po projednání s odborným lékařem, pediatrem a školským poradenským zařízením. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Kochánky, okres Mladá Boleslav V případě, že je počet žadatelů vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka školy v přijímání dětí podle následujících kritérií: 1. Děti s odkladem školní docházky. 2. Děti, které zahájí v následujícím školním roce docházku do základní školy. 3. Děti podle věku od nestarších po nejmladší s trvalým pobytem v Kochánkách. 4. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v obci, ve které není zřízena mateřská škola. 5. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v obci, kde je zřízena MŠ, ale nebyly místně do ni přijaty. Při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče vyplněný evidenční list a přihlášku ke stravování. Rodičům nabízíme individuálně přizpůsobivý adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. III. Docházka dítěte do mateřské školy Ráno rodiče nebo doprovázející osoba předávají dítě osobně učitelce. Při odchodu dítěte z MŠ si rodič nebo pověřená osoba dítě osobně od učitelky převezme. Předávání dětí je možné pouze rodičům nebo osobě, kterou rodiče písemně pověří v předem odevzdaném evidenčním listu. Bez písemného pověření nelze děti jiným osobám, než jsou rodiče, předat. Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od zákonných zástupců do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám. V případě absence dítěte jsou zákonní zástupci povinni oznámit škole příčinu jeho nepřítomnosti a také oznámit, kdy do MŠ opět nastoupí. Absenci dítěte je nutno oznámit den předem do 8:00 osobně nebo na telefonním čísle Zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem, není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce neprodleně. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé. Pro děti s příznaky nemoci (kašel, průjem, záněty očí apod.) je běžný režim zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do mateřské školy dítě s nachlazením nebo jiným infekčním onemocněním a pedikulozou (veš dětská). U doléčených dětí (kdy rodiče neakceptují upozornění učitelky a trvají na docházce dítěte do MŠ) je vyžadováno vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.

3 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče učitelkou telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dětí, změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny apod. Rodiče odpovídají za vhodnost oblečení a obutí dítěte, v kompetenci pedagogických pracovníků je posoudit vhodnost hraček a věcí, které si dítě do MŠ přináší a v případě nevhodnosti je odmítnout. Ukončení docházky do MŠ: Ředitelka školy může po předchozím ústním, či písemném upozornění zákonnému zástupci, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání nejméně čtrnáct dní, b) zákonný zástupce opakovaně nedodržuje školní řád mateřské školy a narušuje tak provoz školy a jednání s ním byla bezúspěšná, c) ukončení docházky doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, SPP, PPP nebo školské zařízení, d) zákonný zástupce neuhradí školné a úplatu za školní stravování v MŠ ve stanoveném termínu 2 x a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. e) dítě nezvládá fyzicky nebo psychicky nároky předškolního vzdělávání. IV. Platby v mateřské škole Výše školného je stanovena v souladu se zřizovatelem a řídí se vnitřním předpisem o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Základní výše školného je stanovena na 500,- Kč za měsíc. Platby za příslušný měsíc budou prováděny do 15. dne příslušného měsíce. Platba se provádí bankovním převodem na číslo účtu /0100. Dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání se vzdělávání poskytuje 12 měsíců bezúplatně (tj. dětem, které v daném školním roce do konce srpna dovršily věku 6ti let, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a nevyužily celé bezúplatné období 12 měsíců.) Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce na základě písemné žádosti, kterou předloží ředitelce školy, při splnění podmínek definovaných ve směrnici na určení výše úplaty za předškolní vzdělávání. Omezení plateb školného je zpravidla během prázdninového provozu a je definováno ve směrnici na určení výše úplaty za předškolní vzdělávání. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ, stravovalo vždy. Celková denní částka za stravu a pitný režim dítěte tří až šestiletého činí 37 Kč. Měsíční vyúčtování obdrží rodiče na konci příslušného měsíce. Platba se provádí bankovním převodem pod uvedeným variabilním symbolem do 15. dne měsíce následujícího. Je bezpodmínečně nutné termín k úhradě dodržet! Odhlašování stravy je možné nejpozději den předem do 8:00 osobně nebo telefonicky na Při náhlém onemocnění si rodiče mohou první den jídlo vyzvednout do vlastních nádob mezi 11:45 a 12:15. V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí v plné výši. Veškeré informace ohledně stravování dětí podává p. M. Heřmanová. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto

4 plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a je důvodem k ukončení předškolního vzdělávání dítěte. V. Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin. Děti se přijímají od 6:30 do 8:00, pozdější příchod je možný pouze po dohodě rodičů s p. učitelkou a při udání důvodu. Důvodem je nenarušení spontánních i řízených činností dětí. Odchod dětí z MŠ může být mezi 12:15 12:30, v případě, že dítě v daný den odchází před spaním, nebo od 15:00 až do ukončení provozní doby. Ukončení provozní doby MŠ v 16:30 je doba, kdy musí zástupci s dětmi MŠ opustit, protože se MŠ uzavírá, nikoliv doba, kdy zástupci dítě převezmou a odcházejí se převlékat do šatny. Opakované porušení (2x 3x) tohoto ustanovení se považuje za porušení školní řádu a může mít vážné důsledky. Mateřská škola má omezený prázdninový provoz. Rodiče jsou u uzavření školy informováni dva měsíce dopředu formou nástěnky v šatně. Provoz mateřské školy bývá zpravidla přerušen o Vánočních prázdninách, Jarních prázdninách a Velikonočních prázdninách. O letních prázdninách obvykle škola funguje prvních čtrnáct dní, po zbytek prázdnin je škola uzavřena. Provoz školy lze také přerušit nebo omezit po schválení zřizovatelem ze závažných důvodů. Za závažné důvody se považují zdravotní, organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. VI. Režim dne Režim dne je stanoven pouze orientačně, vždy vychází z aktuálních podmínek a potřeb dětí. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmů a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá jako dominantní metoda hra. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pohyb venku a potřebný odpočinek. Je dodržován samoobslužný pitný režim. K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují tělovýchovné chvilky. Organizace dne v mateřské škole je k dohledání ve Školním vzdělávacím programu, které je zveřejněn na nástěnce v šatně a na webu školy. VII. Oblečení a hygienické potřeby dětí Děti potřebují pro pobyt v MŠ bačkory s pevnou špičkou a patou, vhodné oblečení, které umožní volnost pohybu ve třídě, při hrách na zahradě a na vycházkách do přírody. Děti by měli být vybaveny do deště a chladného počasí (holínky a pláštěnka) a pyžamem. Nutné je náhradní spodní prádlo. Rodiče zváží vhodnost oblečení a především obuv dětí tak, aby se dítě vždy mohlo zúčastnit veškerých aktivit v MŠ (například aktivit, při kterých se dítě může umazat). VIII. Péče o zdraví a bezpečnost dětí Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ: Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální zařízení, šatna). Učitelka neponechává děti ve výše uvedených prostorách bez dozoru. Děti mají neustále k dispozici samoobslužný pitný režim. Při pohybových činnostech se místnost, ve které se děti zdržují, větrá.

5 Pobyt dětí na školní zahradě: Učitelka má neustále přehled o všech dětech. Průběžně kontroluje jejich počet. Učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí, pravidelně děti poučuje o bezpečném chování na zahradních herních prvcích. Pobyt mimo areál mateřské školy: Pobyt mimo areál je realizován vycházkami po obci a vycházkami do přírody. Na vycházky a výlety mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě učitelky, pokud je počet dětí vyšší než 20. Při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci zástupu dětí. Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně kontroluje celý zástup dětí. Při přecházení po označeném přechodu a na neoznačeném místě používá učitelka dopravní terčík. Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí. Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled. Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně. Při náhlém onemocnění dítěte či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocněních škola postupuje podle pokynů hygienické služby. Učitelky vedou třídní dokumentaci, záznamy o zdravotním stavu dětí v průběhu dne v případě zjištění odchylky od běžného stavu dětí. Prevence sociálně patologických jevů: Základním prvkem ochrany před nežádoucími jevy je výchova dětí ke zdravému způsobu života již od útlého věku a vytváření sociálních kompetencí dítěte, kdy si na základě prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, nést odpovědnost za svou volbu a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se, je předpokladem odpovědného jednání a odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. IX. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí Zákonní zástupci mají právo: Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným a vzdělávacím činnostem ve třídě. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. Zapojit se do práce školy, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí. Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. Dítě má právo: Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku). Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).

6 Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Zákonní zástupci jsou povinni: Zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do školy. Zajistit, aby dítě docházelo do školy čisté, upravené, dbalo na osobní hygienu. Své názory a mínění prezentovat vždy slušným způsobem, nevyjadřovat se vulgárně. Na vyzvání pedagogického pracovníka školy se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělání. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech. Omluvit nepřítomnost dítěte ve škole. V řádném termínu a ve stanovené výši platit školné a stravné. Použít po vstupu do šatny ve škole návleky. X. Podmínky zacházení s majetkem školy Po dobu vzdělávání při pobytu v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s hračkami, učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Pokud se zákonní zástupci dítěte po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka zdržují s dětmi v areálu školní zahrady, jsou povinni zajistit, aby se děti chovaly tak, aby majetek školy na zahradě neničily a nepoškozovaly a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásily tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. XI. Závěrečné ustanovení Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na nástěnkách v šatně i na chodbách. Zákonní zástupci mají možnost se účastnit všech společných akcí a výletů, které organizuje MŠ. Pracovní kolektiv MŠ Kochánky se těší na spolupráci s Vámi! V Kochánkách dne PaedDr. Jana Rejzlová Ředitelka MŠ Kochánky

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více