Školní řád. Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH :"

Transkript

1 Školní řád Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH : 1. úvodní ustanovení 2. podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a / povinnosti zákonných zástupců dětí b / práva dětí a zákonných zástupců 3. provoz a vnitřní režim školy a/ základní informace b/ zápis dětí do MŠ c/ uspořádání denních činností organizace tříd d/ stravování dětí e/ úplata za předškolní vzdělávání f/ co potřebují děti do mateřské školy 4.podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 5. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců 1. úvodní ustanovení : V souladu s 30 odst.1 a 3 zákona 561/2004 sb / školský zákon / vydává ředitelka Mateřské školy Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy školní řád.tento upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při organizování předškolního vzdělávání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb / školský zákon /. V souladu s ním MŠ podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém,rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání dítěte 2. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců: a / povinnosti zákonných zástupců : 1. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ,bylo zdravé bez vnějších známek akutního onemocnění nebo úrazu. Při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upraveno.

2 2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání 3. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích / místo trvalého bydliště, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení na rodiče apod. - nejdéle do 7 dnů od změny. 4. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkající se dítěte i jeho vzdělávání v MŠ 5. Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny je povinností zákonných zástupců dítě řádně omluvit /osobně nebo telefonicky / 6. Nenarušovat provoz MŠ 7. Řádně hradit ve stanoveném termínu úplatu a stravné za dítě / dle směrnice MŠ / b/ práva dětí a zákonných zástupců děti mají právo : 1. na kvalitní předškolní vzdělávání a školské služby poskytované školskými poradenskými zařízeními s rozsahu stanoveném ve školském zákoně 2. na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ zákonní zástupci mají právo: 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 3. na informace na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 4. na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života 5. projevit jakékoliv připomínky k provozu, učitelce nebo ředitelce školy 6. projevit nesouhlas s umístěním fotek svého dítěte na webových stránkách školy a v tisku a/ základní informace o škole 3. Provoz a vnitřní režim školy název organizace : Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy telefon : ředitelka školy: p.jaroslava Holečková zastupující p.eva Hozmanová ředitelka : vedoucí stravování: p. Květa Kohoušková 1. Mateřská škola Sušice, Smetanova ulice je škola s celodenním provozem. Je osmitřídní. Sedm tříd je umístěno v areálu MŠ Smetanova. Jedna třída je umístěna v areálu ZŠ Lerchova a je určena pro děti s OŠD. Od jsou zřízeny na

3 škole předškolní třídy, tím dochází ke změnám při zařazování dětí do jednotlivých tříd. Na MŠ budou děti předškolního věku zařazeny do předškolní třídy a vzhledem k tomu bude možné ostatní děti během jejich docházky do MŠ dle potřeby školy přesunout do jiné třídy. Bude postupováno tak, aby byly maximálně sledovány potřeby dítěte. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let. Škola má právní subjektivitu - zřizovatelem školy je Město Sušice 2.Školní rámcový program MŠ Svět kolem nás je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte,umožnit mu vytvářet si reálný obraz světa. Zajišťuje zdravý rozvoj dítěte, podporuje aktivní dítě, které uplatňuje své názory. Nadstandartní aktivity dle zájmu rodičů a logopedickou péči zajišťuje škola v odpoledních hodinách pro děti starší 5 let. 3.Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou včas oznamovány na nástěnkách pro rodiče v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky školy dětí z akcí MŠ budou zveřejněny pouze na webových stránkách školy nebo k propagaci MŠ 4.Provoz MŠ a předávání dětí provoz je celoročně od 6 do 16 hodin.provozní doba na 7. třídě je každoročně k 1.9 upravována dle potřeb rodičů Pokud rodiče mimořádně a ze závažných důvodů potřebují vyzvednout dítě až po 16 hodině, je možno se domluvit s ředitelkou školy. Děti se scházejí do Jiné příchody lze dohodnout individuálně s učitelkami na třídě. Dětem rodičů pobírajících rodičovský příspěvek do MŠ je stanovena docházka do MŠ při zápisu dítěte a po dohodě s ředitelkou školy. Zákonní zástupci předávají své děti učitelce osobně / nelze, aby děti přicházely do MŠ samy, protože pouze za dítě řádně předané přebírá učitelka zodpovědnost /. Při příchodu informují rodiče učitelku o případných zdravotních problémech dítěte. Dále mají rodiče povinnost neprodleně informovat učitelku o celkovém zdrav. stavu dítěte /alergie, diety,případný úraz atd. / Na pozdější ohlášení v případě úrazu nebude brán zřetel. 5. Děti jsou předávány při odchodu pouze zákonným zástupcům, případně jiným zletilým osobám uvedeným v evidenčním listu. Pokud rodiče požadují předávání dítěte nezletilému sourozenci, je třeba předem odevzdat Zmocnění podepsané oběma rodiči jinak děti vydány nebudou. V případě,že si dítě chce vyzvednout neznámá osoba, má učitelka právo požádat o předložení občanského průkazu 6. Provoz MŠ lze omezit, či přerušit v červenci a v srpnu - toto se po projednání s zřizovatelem oznámí řed. školy 2 měsíce předem rodičům. Ze závažných důvodů /organizačních, technických a zdravotních / lze provoz MŠ omezit či přerušit i v jiném období. Toto je neprodleně oznámeno rodičům. V době školních prázdnin, při menším počtu dětí se třídy MŠ spojují, výchovná činnost dopoledne je zachována. Rodiče mohou v době prázdnin přihlásit děti i z jiné MŠ. Na základě písemné žádosti rodičů doručné nejpozději do vydá řed. školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí - dle volné kapacity MŠ. 7.Přihlašování a odhlašování dětí se provádí den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin následujícího dne, na který potřebují rodiče dítě přihlásit nebo odhlásit. Veškeré změny ve způsobu stravování / změna polodenní a celodenní / lze provést

4 vždy od následujícího měsíce. Tyto změny je nutné nahlásit učitelkám,které je pak hlásí vedoucí ŠJ. 8.Veškerá potvrzení, která rodiče žádají po mateřské škole, jsou vyřizovány denně v době od do v kanceláři řed.školy. b/ zápis dětí do mateřské školy 1. příjímací řízení Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem / zpravidla v měsíci dubnu / k září příslušného roku, který vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Ředitelka rozhoduje o přijetí / nepřijetí / dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kriterií. Přednostně jsou příjímány děti předškolního věku a děti s OŠD. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo.dítě je příjímáno na základě písemné žádosti zákonných zástupců a evidenčního listu potvrzeného dětským pediatrem. K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení.při zápisu stanoví řed. školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do MŠ. Zákonnému zástupci dítěte bude přijetí dítěte oznámeno dle registračního čísla přiděleného dítěti při zápisu do MŠ tento seznam přijatých dětí je vyvěšen u kanceláře řed. školy a na webových stránkách školy v termínu který je rodičům sdělen při zápisu do MŠ.O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dítětě obdrží písemné vyrozumění o nepřijetí 2. speciální vzdělávací potřeby dětí Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeny nezbytné specializované podmínky 3. předčasné ukončení docházky dítěte Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání - dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 1 měsíc - zákonný zástupce závažným způsobem a opakovaně narušuje provoz MŠ - zákonný zástupce / 2 měsíce za sebou / neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úhradu stravného 4. naplněnost tříd MŠ Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Ředitelka školy může rozhodnout o vyjímce z počtu dětí maximálně však 28 dětí na jednu třídu MŠ 5. evidence dítěte Rodiče při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání odevzdají evidenční list dítěte potvrzení dětským pediatrem. Evidenční listy jsou součástí školní dokumentace. Školní matriku vede ředitelka školy.informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy. c/ uspořádání denních činností a organizace tříd: Denní režim dětí je flexibilní, přizpůsobuje se podmínkám a situacím na jednotlivých třídách. Všechny dopolední programy hry, cvičení a řízená činnost s dětmi vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Školního rámcového programu.

5 Rodiče jsou prostřednictvím nástěnek pravidelně informováni o práci na třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim a potřeba odpočinku. Pro předškolní děti, které nespí jsou zařazovány od hod. klidové programy Organizace tříd provozní doba jednotlivých tříd je vždy stanovena začátkem školního roku a rodiče jsou předem informováni. d/ stravování dětí : 1. úhrada stravného : Je hrazeno hotově v kanceláři vedoucí ŠJ vždy do 20. následujícího měsíce, podle docházky dětí do MŠ. Rozpis s finanční úhradou za stravné a rozpis úředních hodin na vybírání stravného a školného je zveřejněn týden předem na nástěnce pro rodiče v šatně dětí. e/ úplata za školní vzdělávání : 1. úhrada školného : Dle znění směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, která je vydávána k 1.9. školního roku je stanovena výše úplaty v souladu s 2123 odst.2 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon / a 6 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na příslušný školní rok za jedno dítě. Úplata je splatná, vždy do 20. následujícího měsíce /společně úhradou za stravné / je hrazena hotově u vedoucí ŠJ. V případě přerušení provozu podle 3. odst. 1 vyhlášky 14/2005 Sb. se úplata poměrně sníží. Pro platby stravného i školného je možno využít bezúplatný převod. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a to na : základě písemné žádosti doložené potvrzením příslušného odboru sociální a státní podpory. Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávky neprodleně oznámí zákonný zástupce řed. školy. O prominutí úplaty vydá řed. školy rozhodnutí. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně od po dobu 12 měsiců - toto se týká dětí,které v období 1.9. daného roku do 31.8.následujícího roku dovrší 6 let věku nebo dětem, kterým byl povolen odklad školní docházky 2. neplacení školného a stravného Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Nezaplacení těchto plateb do 1 měsíce /od vyhlášení termínu placení / je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem ukončení docházky dítěte ( zákon 561/2004 Sb. 35 odst. 1.písm.d) f/ co potřebují dětí do mateřské školy - bačkory s pevnou patou / ne nazouváky / a pevnou podrážkou - podepsané - vhodné oblečení do třídy - pyžamo - na pobyt venku - vhodné oblečení a obuv / tepláková souprava v zimních měsících - oteplovací kalhoty nebo kombinézy / - kapesníky - osobní věci si děti ukládají na svou značku v šatně dětí do přinesené tašky - doporučujeme rodičům zvláště u ml. dětí dát do šatny náhradní spodní prádlo a ponožky

6 prosíme rodiče, aby dětem nedávaly do MŠ cenné věci /prstýnky,řetízky / nedoporučujeme ani nošení vlastních hraček do MŠ 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí podle 29 školského zákona : 1. mateřská škola při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi přihlíží k zákl. fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj 2. MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání 3. MŠ vede evidenci úrazů, k nímž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů péče o zdraví a bezpečnost : 1. MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej ped.pracovník převezme od zákonného zástupce, či pověřené osoby, až do doby, kdy jej ped. pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě 2. Mimo areál MŠ zodpovídá 1 ped. pracovnice max.za 20 dětí z běžné třídy 3. Při činnostech náročnějšího charakteru / výlety, cvičení, předplavecký kurz aj.aktivity mimo budovu / je zajištěna bezpečnost 2 ped. pracovnicemi. Vyjímečně může být zajištěn dozor nad dětmi jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům a která je pracovněprávním vztahu k MŠ 4. Při přihlašování dětí na předplavecký kurz zákonný zástupce dítěte svým podpisem potvrzuje, že dítě je zdravotně způsobilé k účasti na kurzu a že s účastí svého dítěte na předplaveckém kurzu souhlasí. 5. Při absenci dítěte v MŠ ze zdravotních důvodů má učitelka právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte Pokud dítě má zjevné známky úrazu vyžaduje MŠ lékařské potvrzení s vyjádřením lékaře, zda je dítě schopno navštěvovat MŠ 6. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může ped.pracovnice v případě podezření, že dítě není zdrávo, požadovat od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé k předškolnímu vzdělávání.do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nemá příznaky onemocnění či infekce/ kašel, rýma,průjem, zvracení, teplota apod. / Totéž se vztahuje i na děti po úraze ( zlomeniny ). Dětem v MŠ nelze podávat žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, spray do nosu očí apod. 7. Výskyt každého infekčního onemocnění dítěte jsou zákonní zástupci povinni ihned telefonicky hlásit ředitelce nebo učitelce MŠ /neštovice,žloutenka,mononukleoza apod./ 8. Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. 9. V případě školního úrazu dítěte je ped. pracovnice povinna zajistit dítěti prvotní ošetření, případně i lékařské vyšetření. Bezodkladně jsou informováni zákonní zástupci dítěte a vedení školy. Za školní úraz je považován úraz, který se stal v přímé souvislosti se vzdělávací činností /v MŠ, akcích pořádaných školou i mimo školu / od doby převzetí do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

7 10.Ped. pracovnice zodpovídají za dodržování hygienických zásad / mytí rukou../ Za dodržování mikroklimatických podmínek / osvětlení, větrání, teplotu ve třídě/. Tomu přizpůsobují oblečení dětí ve třídě. Dále dbají na dodržování pitného režimu dětí. Pobyt dětí venku uskutečňujeme i za mírně nepříznivého počasí 11.V celém objektu MŠ je zákaz kouření / budovy, přilehlá zahrada / a to podle zákona č. 379/2005 Sb, dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů. 12.V celém objektu je zákaz vstupu psů, jezdit na kole, motocyklu a kolečkových bruslích 5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců 1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují ped. pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami,hračkami apod. nepoškozovaly ostatní majetek školy. Každá třída se řídí svými pravidly chování. 2. Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání ped. pracovnici, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ a po dobu jednaní s ped. pracovnicemi 3. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady. Školní zahradu mohou využívat děti pouze za dozoru svých zákonných zástupců a to při respektování provozního řádu školní zahrady. Cizím osobám je na zahradu MŠ zakázán. V případě zjištění poškození majetku MŠ jsou zákonní zástupci povinni toto neprodleně hlásit řed. školy nebo ped. pracovníkovi. 4. Budovy se po příchodu dětí do MŠ uzamykají. Každý zaměstnanec, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se příchozí nepohybovali nekontrolovatelně po budovách MŠ 6. Závěrečná ustanovení : 1. Tento školní řád nabývá účinnosti dne : Školní řád je vyvěšen v přízemí všech budov mateřské školy a na 7.třídě 3. Přílohou tohoto školního řádu je Vnitřní řád školy,který aktuálně upravuje provoz ve školním roce ředitelka školy : Holečková Jaroslava

8

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více