ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné"

Transkript

1 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Jan Smolík Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla 4, Praha 3 Abstract: Článek analyzuje očekávané přínosy ASP z hlediska jejich reálnosti. V mnoha případech je těchto přínosů možno dosáhnout jinak. Článek dále analyzuje vhodnost aplikačních oblastí pro ASP. Závěrem je, že míra vhodnosti aplikace pro model ASP roste s mírou standardizace, ustáleností, případně změnami pouze v závislosti na změnách obecně platných předpisů, vzdáleností od hlavního předmětu podnikání, zaměřením na rychle se rozvíjející firmy, produkty, nebo odvětví, s malým počtem uživatelů v mnoha firmách. ASP je dále vhodnější pro takové aplikace, u nichž není potřeba off-line verze. Keywords: application service providing, ASP, software as a service, SaaS, kritéria vhodnosti, definice, přínosy 1. Úvod Application Service Providing (ASP) 1 je ve světě informačních technologií velice frekventovaným pojmem. Někteří autoři [VOR04] dokonce předpovídají, že se v nedaleké budoucnosti stane dominantním způsobem poskytování firemních aplikací. Mnoho firem, mezi jinými např. Salesforce.com či Google, ASP úspěšně provozuje a vydělává na něm. Nicméně v dosavadní historii byl model mnohem méně úspěšný, než se předpokládalo. V rámci zhroucení dot.com bubliny na počátku století mnoho ASP firem zkrachovalo. Tato práce si klade za cíl analyzovat očekávané přínosy modelu ASP. V kapitole 2 je rozebrána definice ASP, protože ta zdaleka není jednotná. Kapitola 3 se zabývá očekávanými přínosy modelu. Snaží se rozhodnout, zda jsou reálné a zda jich není možné dosáhnout i jinak. Kapitola 4 se pak zabývá důvody, proč byl model ASP zatím neúspěšný. Hlavním přínosem práce by pak měla být kapitola pátá, jež se snaží z předchozí analýzy syntetizovat aplikační oblasti, pro které je ASP vhodné. 2. Nejasnost definice Přes frekventovanost pojmu neexistuje jasné vymezení, co vlastně ASP je a co už ne. To má několik příčin. Za prvé, pojem ASP má několik definičních kritérií. Někteří autoři vyžadují jen některá z nich, jiní vyžadují průnik více nebo všech. Za 1 Pojem ASP je dnes často nahrazován modernějším termínem SaaS (Software as a service). Tyto pojmy chápeme jako synonyma nicméně se držíme původního pojmenování. Nedomníváme se, že marketingové přejmenování přináší nějaký významný rozdíl. Naopak, pro zajištění další úspěšnosti modelu je třeba se přihlásit k historickým neúspěchům a chybám a následně se z nich poučit. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

2 Jan Smolík druhé, v době velké obliby tohoto pojmu na přelomu století (v období internetové bubliny) bylo jako ASP označováno ledascos. Nejasnosti v definici nemají pro praxi velký význam. Je třeba si je však uvědomit, především vzhledem k šíři pojmu. Některé přínosy a nedostatky se totiž týkají jen některých věcí, které jsou označovány jako ASP. Pojem tak zahrnuje několik různých skupin: Poskytovatele komplexních IT řešení (ERP, CRM) Poskytovatele drobnějšího software (např. aplikace usnadňující spolupráci) Poskytovatele základních internetových služeb (mail, webhosting) Poskytovatele software třetích stran Poskytovatele vlastního software psaného pro ASP Podívejme se nyní na různé definice pojmu ASP. [VPV03] za ASP považuje vytěsnění komplexního zajištění jedné nebo více informatických služeb. Jako významné náležitosti přitom vidí, že předmětem prodeje je přístup k aplikaci, centrální správu aplikace (včetně jejího umístění v centru poskytovatele) a model prodeje 1:N (one-to-many). [PAT01] říká, že ASP spravuje a dodává aplikační funkce více entitám z data centra pomocí WAN, což je v souladu s předchozí definicí. [LEE03] k výše uvedeným požadavkům přidává, že dodání je na základě měsíčních poplatků, případně podle počtu uživatelů. Kromě dodání pomocí Internetu předpokládá specifický licenční model. [SER03] chápe ASP jako formu selektivního outsourcingu, kde třetí strana pronajímá obecně dostupný balíčkový software. Dále pak mluví o doručování aplikační funkčnosti po webu. Důraz je zde kladen, kromě specifického licenčního modelu, na poskytování obecně dostupného softwaru. Tato definice by ASP de facto omezovala na velmi široce užívané horizontální aplikace, přestože jiní autoři předpovídali ASP budoucnost především ve vertikálních sektorech Důvodem je to, že pro ASP se v tomto případě snižuje možnost diferenciace. Běžnými definičními kritérii tedy jsou: Software centrálně spravovaný v datacentru poskytovatele Model 1:N Specifický licenční model Generický balíčkový software Obecně dostupný software Je však zřejmé, že někteří autoři vyžadují pouze některá z nich, jiná dokonce odmítají. V dalším textu si ukážeme, že některá definiční kritéria nejsou nezbytná pro naplnění přínosů ASP. 3. Očekávané přínosy modelu a jejich kritický rozbor V literatuře lze nalézt následující očekávané přínosy modelu ASP: nízké náklady na vstup [SCH06] nízké nebo žádné kapitálové investice [SCH06], [PAT01] úspora celkových nákladů [SER03] aplikace má vždy aktuální verze [SCH06], [PAT01] překonání nedostatku expertízy interních zaměstnanců [SCH06], [PAT01] škálovatelnost infrastruktury [PAT01] předvídatelnost nákladů [VPV03] vše pod jednou střechou úspora transakčních nákladů [SER03][VPV03] 60 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2007

3 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Na jednotlivá očekávání se nyní podíváme detailněji a podrobíme je kritickému zkoumání. Budeme se soustředit jednak na to, zda jsou skutečně dosažitelná, případně významná. Za druhé budeme zkoumat, zda jsou tyto přínosy skutečně spojené s modelem ASP, či zda jich lze dosáhnout i jinak. 3.1 Žádné kapitálové investice Vysoké kapitálové investice do IT při běžném způsobu pořízení se dají rozdělit do několika skupin: hardware, vývoj a customizace software, předem placené licence a nutnost vyškolit uživatele a především IT oddělení. Z další analýzy vypustíme školení uživatelů, protože to se týká všech distribučních modelů stejně. Vysoké náklady na hardware placené předem lze rovněž rozdělit do dvou skupin. Na náklady na servery a náklady na uživatelské stanice. Při ASP odpadnou kapitálové investice do serverů, nicméně investice do pracovních stanic zůstanou. Přes snahu vyvinout jakýsi nový druh terminálu, kde by fungoval webový prohlížeč [VPV03], jsou zatím na trhu pouze běžná PC, levnější alternativa se zatím nenabízí. U obou typů kapitálových výdajů na hardware nicméně existuje možnost leasingu, pronájmu, či užití dalších finančních mechanismů, které tyto výdaje dekapitalizují a udělají z nich průběžně placené provozní výdaje. Tj. i bez použití ASP lze odstranit kapitálové výdaje do hardware. Co se vývoje software a customizace týče, použití ASP tyto náklady nijak neovlivní. Nicméně budou zřejmě velmi nízké, protože při ASP se používá standardní software s minimálními možnostmi přizpůsobení. Výhody však nelze přičíst distribučnímu modelu, ale užití hotového, nejlépe krabicového, software. Ten bude mít nízké náklady pořízení vždy, ať už je poskytování pomocí ASP či ne. Poslední analyzovanou skupinou kapitálových investic jsou předem placené licence. Ty skutečně u modelu ASP odpadají, platby jsou většinou prováděny průběžně, zároveň s používáním software. Přestože toto je relativně klíčový prvek definice ASP, není na místě jej spojovat pouze s tímto modelem. Průběžné platby za užívání software, jako protiklad k platbě předem a za upgrade, jsou v zásadě výhodné pro obě strany. Lze tudíž očekávat, že se tento licenční model bude vyskytovat častěji a to nejen ve spojení s ASP Úspora celkových nákladů Očekávání úspor celkových nákladů je založeno na předpokladu, že dojde ke sdílení nákladů na vývoj a provoz aplikace několika firmami. Nicméně i zde je třeba si uvědomit, že sdíleny budou náklady na vývoj u každé standardní (příp. krabicové) aplikace, ať už je poskytována formou ASP či jinou formou. 2 U lokálně instalovaných aplikací může být složitější implementace modelu payas-you-go, tj. platba pouze za objem užití aplikace. Nicméně i lokálně instalovaná aplikace (zvláště když je ve skutečnosti klient/server) může hlásit, jak je užívána. Navíc i současné licence jsou odstupňovány podle objemu užívání (např. do 100 faktur měsíčně), což sice není zcela pay-as-you-go, ale má to k tomuto modelu blízko. Čistý pay-as-you-go kromě toho přináší riziko neužívání aplikace. Uživatelé se mohou snažit ušetřit tím, že si budou faktury počítat bokem, přičemž si neuvědomí zvýšené náklady své vlastní práce. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

4 Jan Smolík I sdílení nákladů na provoz lze dosáhnout jinak, například vzdálenou správou software instalovaného v jednotlivých firmách. V tomto případě však budou úspory nižší, než u ASP 3. Největšího přínosu v této oblasti bude dosaženo, pokud práce je relativně málo a nevyplatí se najmout celého člověka. Rovněž je třeba vzít v potaz, že ASP bude chtít mít na této činnosti zisk, který při interní správě do nákladů nezapočítáváme. Ten úsporu snižuje. Hrozí rovněž oportunistické chování ASP. Vliv na celkové náklady tedy nemusí být zcela jednoznačný. 3.3 Aplikace má vždy aktuální verze, snadný upgrade Dle některých autorů [SCH06], [PAT01] je výhodou, že všichni uživatelé pracují se stejnou kopií aplikace, která je tudíž vždy v aktuální verzi. Aktualizace všech kopií aplikace na pracovních stanicích uživatelů bývala v minulosti velkým problémem. Nechceme polemizovat s tím, že je skutečně jednodušší aktualizovat jednu kopii pro všechny zákazníky. Nechceme polemizovat ani s tím, že je levnější vyvíjet záplaty jen pro jednu verzi a ne i pro verze historické. Nicméně to, že všichni uživatelé pracují s jedinou verzí aplikace nepovažujeme za zcela zřejmý přínos. Prvním mezikrokem mezi lokálně instalovanou aplikací a ASP je totiž užití serverové aplikace s velmi tenkým klientem. V tomto případě se počet kopií, které je nutno aktualizovat, značně snižuje, zvláště pak u velkých firem. Přínos jediné užívané kopie pak zřejmě bude vyšší u aplikací, které užívá hodně firem, ale málo uživatelů v nich a dále pak u malých firem. Čím dál větší množství aplikací si navíc různé záplaty instaluje samo bez zásahu uživatele přes Internet. Výhoda se velmi rychle může otočit v nevýhodu v případě, že mezi dvěma verzemi dochází ke změně ve funkcionalitě. Aplikace totiž neexistují samostatně, většinou jsou integrované s dalšími. V tomto případě je třeba zajistit, aby všechny integrované aplikace byly schopné pracovat s novou verzí. To lze v mnoha případech zajistit uvolněním nové verze s dostatečným předstihem pro testování. V případě špatné spolupráce některého z dodavatelů je však zákazník vystaven do situace, kdy jeho informační systém s novou verzí nefunguje správně, on si však nemůže podržet starší verzi už ani o jediný den. Problémy se změnou funkcionality mezi verzemi lze řešit pomocí neměnného rozhranní (API). [TAK06] však upozorňuje, že v některých případech může sice zůstat API stejné, nechtěně se však mění chování funkcí. Ukazuje to na příkladu chyby ASP Salesforce.com, kde bylo při vkládání položky možno zadat dvě z políček jednotková cena, množství a celková cena, a třetí se dopočítalo. Až do určité verze bylo možné toto číslo buď nezadat, nebo nastavit na speciální hodnotu NULL. Od určité verze pak zadání NULL vedlo k vypsání chybového hlášení. Takovýto jednoduchý rozdíl může narušit integraci, i přestože API zdánlivě zůstává nezměněné. 3.4 Překonání nedostatku expertízy interních zaměstnanců Nelze polemizovat s tím, že poskytnutí jakékoliv služby externí firmou pomáhá překonávat nedostatek expertízy vlastních zaměstnanců. Nicméně je třeba si 3 Důvodem, proč úspory budou nižší než u ASP je mimo jiné i fakt, že některé náklady u ASP vůbec nejsou např. version management (když se používá multitenant architektura). 62 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2007

5 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné uvědomit, které nedostatky překonává právě ASP. V zásadě tuto expertízu můžeme rozdělit na dvě oblasti. Na expertízu ve věcné oblasti (např. účetnictví) a na expertízu potřebnou ke správě instalovaného software (např. správa databází). ASP pomáhá překonat obě, i když věcnou pouze zprostředkovaně. Ta je ve skutečnosti překonána užitím již hotového, málo customizovatelného, případně krabicového software. Forma poskytování již nemá vliv. ASP pomáhá překonávat nedostatek expertízy v oblasti informatiky. Nicméně i v této oblasti není nutné vždy použít klasické ASP s jedinou kopií umístěnou u poskytovatele. Efektů lze dosáhnout i prostým outsourcováním této správy. Vzhledem k možnostem vzdáleného přístupu může být spravující firma i dosti vzdálená. Toto řešení je vhodné pro systémy, které jejichž správa vyžaduje značnou odbornost, ale u nichž nejsou zásahy až tak časté. Příkladem mohou být databázové systémy. Nevýhodou ASP v této oblasti je, že expertíza v oblasti informatiky ve firmě vůbec nevzniká. Pokud již nějaká existovala, tak se dokonce ztrácí. Firma tak zůstává závislá na svém dodavateli. Pokud se jeho služby zhorší a dodavatel neplní své povinnosti, může se firma dostat do nepříjemné situace. 3.5 Škálovatelnost infrastruktury ASP umožňuje firmě snadno zvyšovat či naopak redukovat její požadavky na informační systém. Při investici do serverů, či například databázového systému se firma váže na určitou výkonnost. Když se později potřeba výkonu zvětší, je potřeba provést novou investici, v mnoha případech se staré vybavení ukáže dále nevyužitelným. Ještě horší je opačná situace, kdy se výpočetní požadavky sníží. Nákladná investice, resp. její část, se pak ukáže zbytečnou. Firmy v mnoha případech investují do zbytečně nákladného vybavení, aby měly jistotu, že výkon informačního systému bude vždy dostatečný. Vliv na to mají i nedostatečné znalosti podnikových informatiků, kteří nedokáží odhadnout skutečné potřeby a raději doporučí investovat do výkonnějšího vybavení. Tvrzení o předimenzovanosti nakupovaných počítačů má autor ověřeno z vlastní praxe. Jako vývojář pracoval ve firmě, která vytvářela účetní software pro střední a velké firmy. Užívaly jej například investiční pobočky bank či jeden celostátní deník. Pro testování software celkem 20 vývojáři se ukázalo jako nejlepší varianta nakupovat osobní počítače dimenzované na co nejlepší výkon v ceně zhruba 60 tisíc korun. U zákazníků byl pak software provozován na drahých značkových serverech v ceně stovek tisíc. Počet uživatelů přitom nebyl řádově větší. Rozdíl byl pozorovatelný jen u hromadných operací (např. zákazník účtoval na konci měsíce stovky tisíc faktur). Vzhledem k tomu, že software nebyl na takovéto operace navržen, dalo se předpokládat, že jeho přetvořením by i tyto operace bylo možné značně urychlit. Ostatně už správné nastavení indexů na databázovém systému a optimalizace některých dotazů vedla k řádovému zvýšení výkonu i na pomalejším, levném, stroji. Toto vše při ASP odpadá. ASP provozuje aplikace mnoha firem, a může snadno přesouvat zdroje od jedné k druhé, podle toho, jak se mění informační požadavky. Jeho infrastruktura navíc vždy musí být od začátku navržena jako rozšiřitelná. I pokud se požadavky firem nemění, ASP vždy bude od počátku předpokládat, že získá více zákazníků a tudíž poroste. Zákaznická firma s růstem požadavků počítat nemusí. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

6 Jan Smolík Nicméně v této souvislosti je třeba upozornit na některé nepříjemné efekty sdílení zdrojů. Zaprvé, ASP bude do infrastruktury pravděpodobně investovat periodicky. To znamená, že výkonnost se bude pravděpodobně houpat, nejlepší bude po nákupu zdrojů, nejhorší těsně před ním. Samozřejmě, pomocí SLA lze vynutit, aby odezva nikdy neklesla pod určitou mez, ale i tak tento efekt může být nepříjemný. Za druhé, některé typy informačních systémů mají periodicky zvýšené požadavky na zdroje. Příkladem mohou být účetní systémy, kdy se na konci měsíce dělá uzávěrka, následně se pak počítají mzdy atd. Tato situace nastává u všech firem najednou. ASP tedy musí mít infrastrukturu dimenzovanou na tuto maximální zátěž, která u všech firem nastává ve stejný okamžik. To snižuje účinnost snížení nákladů ze sdílení infrastruktury. Pokud by rozložení těchto zvýšených požadavků bylo normální, rozložily by se při velkém počtu zákaznických firem rovnoměrně a nadbytečná kapacita ASP by nemusela být nikterak velká. Zákonné a zvyklostní požadavky však směřují spíše ke špičce ve stejný okamžik. Pokud ASP nemá dostatečnou kapacitu ke zvládnutí těchto periodických náporů, může docházet k nepříjemným problémům a zdržením. 3.6 Předvídatelnost nákladů Toto očekávání je spojeno právě se specifickým licenčním modelem a způsobem pořízení infrastruktury. Výhodné je pro obě strany. Dnešní model platby za úvodní licence a upgrade se ukazuje jako nevýhodný i pro dodavatele. Projevuje se kolísáním příjmů. Navíc v některých oblastech, jako například textové editory, již nejsou rozdíly mezi verzemi tak závažné a uživatelé nejsou motivováni povyšovat. Příjmy softwarových firem tak klesají. To, že si uživatelé drží raději starší verze má i ten nepříjemný efekt, že nedostávají nejkvalitnější služby. Jak již bylo řečeno, specifický licenční model nemusí být nutně spojen s modelem ASP. Lze očekávat, že bude užíván i mimo tuto sféru. Předvídatelné náklady se pak mohou stát ve světě software zcela běžnými a nebudou tedy výhodou ASP. Spíše jakýmsi standardem. 3.7 Shrnutí kritické analýzy očekávání Výše provedená kritická analýza očekávaných přínosů naznačuje, že model ASP je většinou srovnáván se stavem, který panoval v první polovině devadesátých let. Tj. aplikace používají tlustého klienta, jsou vysoce customizované, často vyvíjené vlastními silami, licence je prodána předem a další platby jsou za upgrade. Dále se očekává, že správa musí být prováděna tam, kde je správce fyzicky přítomen a že musí každý zásah provést sám. Vývoj aplikací však šel dál a model ASP je nutné srovnávat s dnešním stavem. Mnoho z přínosů, které jsou literaturou přisuzovány modelu ASP lze dosáhnout, alespoň částečně, i jinak. Kapitálové investice a nepředvídatelnost nákladů lze odstranit pomocí nového licenčního modelu, případně leasingem hardware. Problémy s upgradem aplikací lze pak odstranit použitím tenkého klienta, vzdálenou správou, případně automatickou aktualizací. To vše jsou dnes běžně používané přístupy. Model ASP je tedy nutno posuzovat ve vztahu k současným technologiím, nikoliv ke stavu z první poloviny devadesátých let. To, že je očekáváno snížení kapitálových investice, naznačuje důležitý trend. Firmy přestávají brát informační systém jako investici, ale jako běžné provozní náklady. 64 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2007

7 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné To platí určitě alespoň pro běžně používaný software, který nemůže přinést strategickou výhodu. K tomuto závěru dochází i [CAR03]. Ten se dokonce domnívá, že žádný software již dnes nemůže přinést strategickou výhodu. Toto tvrzení je v současné době zřejmě ještě předčasné, nicméně je mu třeba věnovat pozornost jako směru vývoje. Tento trend podporuje rozvoj ASP. Software, který nemá strategický význam, je zralý na standardizaci. Ta je přitom pro úspěšné zavedení modelu ASP klíčová. Trend rovněž podporuje rozvoj průběžného financování. Z výše provedené analýzy by se mohlo zdát, že ASP nemůže přinést nic, čeho nelze dosáhnout jinými cestami. Není tomu tak. Výše uvedené očekávané přínosy se ukazují jako reálné. Je však třeba brát v potaz, že ve srovnání s jinými moderními přístupy nemusí být tak velké. V dalším textu objasníme, pro které oblasti je ASP vhodné a pro které méně. 4. Důvody relativního neúspěchu modelu ASP Jak již bylo řečeno, model ASP nedosáhl takového úspěchu, jak bylo předpokládáno. Neznamená to, že neexistují úspěšné firmy a úspěšná řešení, neúspěch je relativní vzhledem k vysokým očekáváním především z počátku století. Ostatně úspěch již zmiňované firmy Salesforce.com ukazuje, že model úspěšný být může. V době splasknutí dot-com bubliny na počátku století nicméně mnoho ASP firem zkrachovalo. Analýza tohoto neúspěchu byla provedena v [CUR04] a [DES03]. V této části jejich závěry zrekapitulujeme a doplníme o některé vlastní. [CUR04] upozorňuje na to, že v mnoha případech ASP zaměnili model jeden pro mnoho (1:N) za totéž pro všechny. Mezi tím, co jednotliví poskytovatelé nabízeli nebyl žádný rozpoznatelný rozdíl. Aplikace tak nemohly přinést strategickou výhodu. V souvislosti s analýzou provedenou v tomto článku dodáváme, že přinesení strategické výhody je možná nedosažitelné, protože ASP se logicky zaměřuje spíše na standardní produkty, které jsou spíše nezbytností, než strategickou záležitostí. [CUR04] dále upozorňuje, že v oblasti standardizovaných aplikací, jako například systémy pro podporu spolupráce, se firmám nepodařilo dosáhnout úspor z rozsahu. Potřebný počet zákazníků byl pro takovéto aplikace vyšší, než firmy předpokládaly. Chyba v tomto případě mohla nastat špatným způsobem financování začínajících firem, kdy byly peníze vkládány do projektů s nejistou návratností. [DES03] upozorňuje, že požadavky na aplikace v různých vertikálách jsou různé. Banky například vyžadují spolehlivost, zatímco cestovní kanceláře zase třeba dostupnost 24 x 7. Tím, že se ASP zaměřili na jednotné řešení pro všechny, došlo k tomu, že ve skutečnosti nevyhovovalo nikomu. Autorka v textu rovněž upozorňuje, že přestože se očekávalo zaměření ASP spíše na vertikály, většina jich podnikala v horizontálních aplikacích. Problémem je tedy zřejmě často špatné strategické umístění poskytovatelů. V souladu s předchozí analýzou se domníváme, že na vině mohou být rovněž i nerealistická očekávání. V literatuře je ASP model často srovnáván s aplikacemi první poloviny 90. let. Nicméně dnešní aplikace jsou přeci jenom o něco napřed a přínosy tudíž budou o něco menší, než jak jsou prezentovány. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

8 Jan Smolík 5. Kde model ASP využít V této kapitole se pokusíme nalézt oblasti aplikací, pro které je model ASP nejvíce vhodný. Vyjdeme přitom z definice ASP a očekávání, která byla do modelu vkládána. Budeme přitom z předpokládat, že tato očekávání jsou požadavky, resp. přáními firem, čeho by chtěly dosáhnout. Tato očekávání budeme korelovat o příčiny dosavadního neúspěchu modelu. Měli bychom se tak dostat k těm reálným přínosům ASP, které firmy chtějí. 5.1 Generický software Jako první se podíváme na předpoklad generického software. Ten má vliv na naplnění očekávání nízkých kapitálových investic, snadného upgrade i překonání nedostatečné expertízy ve věcné oblasti. Již samotný definiční požadavek vede k závěru, že software pro ASP musí být dostatečně standardizován. To ovšem není jediný závěr. Generický software, jak už bylo řečeno, pomáhá překonávat nedostatek expertízy ve věcné oblasti. To předpokládá, že tento nedostatek existuje. Bude se tedy jednat především o ty věcné oblasti, které jsou vzdálené od hlavního předmětu podnikání firmy. V těchto oblastech by firma měla převzít best-practices obsažené v generické aplikaci a přizpůsobit jim i své procesy. Jiná situace nastává v případě, že se aplikace úzce dotýká předmětu podnikání firmy. I přes tvrzení obsažená v [CAR03] 4 se domníváme, že v těchto případech může firma vhodným propojením aplikace přizpůsobené jejím požadavkům s procesy získat strategickou výhodu. Firma by v těchto oblastech sice měla znát nejlepší praxi, nicméně měla by se nějakým způsobem diferencovat od své konkurence. K tomu jí generický software moc nepomůže. Dalším závěrem tedy je, že čím dále je aplikační oblast od hlavního předmětu podnikání, tím je vhodnější pro ASP. Pomocným kritériem by měla být i SWOT analýza. Tam kde má firma silné stránky by měla využít individuálního nastavení procesů, které bude zřejmě nutné podpořit vysoce customizovaným softwarem. Naopak, v oblasti slabých stránek by firma měla využít nejlepší praxe a přizpůsobit své procesy generickému software, který je poskytován ASP. 5.2 Model 1:N a jediná provozní verze Model 1:N úzce souvisí s generičností software a potvrzuje tak již dříve definované závěry o potřebě vysoké standardizace a nedotýkání se hlavního předmětu podnikání. Tento model však také znamená, že v provozu bude pro všechny zákazníky pouze jediná verze. To má dopad především na integraci s dalšími aplikacemi. Pokud by docházelo k častým změnám v rozhraní (ať už explicitním, či implicitním), mohlo by to přinášet problémy. Dostáváme se tak opět ke standardizaci, tentokrát však spíše ve významu ustálenosti. Model ASP je tak vhodnější pro aplikace, které se již příliš neproměňují. Naopak, jakkoliv standardní aplikace, které jsou stále ještě v překotném vývoji příliš vhodné nejsou. 4 [CAR03] se domnívá, že IT v dnešní době nemůže přinést žádnou strategickou výhodu a je pouhou nezbytností. 66 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2007

9 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Zvláštní kapitolou pak jsou aplikace, které se sice mění, ale především kvůli změně zákonů, či jiných obecně platných předpisů. V obecně užívaném software se může jednat o účetnictví, v produktech určených pro vertikály můžeme nalézt příkladů více. Například produkty ve zdravotnictví řídící se lékovými vyhláškami. V těchto případech musí všichni dodavatelé reagovat na změnu zákonů a tyto aplikace jsou výjimkou z požadavku na ustálenost. Jak již bylo zmíněno v sekci 3.3, přínos jediné užívané kopie pak zřejmě bude vyšší u aplikací, které užívá hodně firem, ale málo uživatelů v nich a dále pak u malých firem. 5.3 Škálovatelnost infrastruktury Očekávání škálovatelnosti infrastruktury bude mít větší dopad na typ firem, pro které je ASP vhodné, než na typ aplikací. Škálovatelnosti potřebují spíše rychle rostoucí firmy, než firmy, jejichž růst je stabilizován. Nemusí se však jednat o celou firmu, může se jednat jen o její část, která se zabývá prodejem rychle rostoucího produktu. Co sezónní výkyvy? Co se typu aplikací týče, jsou to pak právě ty určené pro podporu výroby a prodeje rychle se rozvíjejícího produktu, případně rychle se rozvíjejícího odvětví. Jde tedy o zaměření na konkrétní vertikálu. Ostatně koncentrace na vertikální produkty byla ASP předpovídána od samého začátku, i když empirická studie [DES03] ukazuje, že většina aktivních ASP se orientovala na horizontální produkty. 5.4 Hostování u poskytovatele Samotný fakt hostování aplikace u poskytovatele nemá větší vliv pro rozhodnutí, které aplikace jsou pro ASP vhodné. Dnešní technické předpoklady, včetně rychlého, spolehlivého a levného připojení k Internetu umožňují takto vzdáleně provozovat takřka všechny aplikace. I obavy o bezpečnost dat jsou spíše neopodstatněné 5, většina hostujících firem provádí lepší bezpečnostní opatření, než zákaznické firmy. Co však může ovlivnit vhodnost aplikace pro ASP je potřeba off-line řešení. Tj. takové aplikace, která bude fungovat i s velmi pomalým připojením, případně bez něj. Aplikace, které takovou možnost potřebují budou zřejmě dražší na vývoj i správu, což snižuje jejich vhodnost pro ASP model. Nicméně nejedná se o neřešitelnou situaci. 5.5 Specifický licenční model Ani předpoklad specifického licenčního modelu by některé aplikace neměl výrazně zvýhodňovat či znevýhodňovat. Domníváme se, že průběžný model financování se 5 Ostatně vývojáři a správci sítí jsou jinak považováni za velmi důvěryhodné osoby. Autor se při své praxi několikrát setkal s tím, že firmy pro testování aplikace v případě chyby poskytnou vývojářům ostrá data. Je pravdou, že odhalit příčinu problému je v mnoha případech jinak nemožné. K tomuto kroku se v případě krize dost často odhodlávají i firmy, které s daty původně dělaly velké tajnosti. Sdělení svého vlastního hesla správci sítě pak většina uživatelů považuje za zcela normální. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

10 Jan Smolík stane běžným pro všechny typy aplikací, ať už jsou poskytovány jakoukoliv formou. Je totiž výhodný pro obě strany. U některých aplikací je již placení za upgrade neúnosné. Příkladem jsou kancelářské aplikace typu MS Word, kde již nejsou rozdíly mezi verzemi dostatečně velké, aby zákazníka motivovaly koupit si novější verzi. 5.6 Shrnutí vhodných oblastí Pokud sumarizujeme výše provedenou analýzu, můžeme říct, že míra vhodnosti aplikace pro model ASP roste s: Mírou standardizace Ustáleností, případně změnami pouze v závislosti na změnách obecně platných předpisů Vzdáleností od hlavního předmětu podnikání Zaměřením na rychle se rozvíjející firmy, produkty, nebo odvětví Malým počtem uživatelů v hodně firmách Neexistencí potřeby off-line řešení První tři kritéria považujeme za klíčová. Bez standardizace 6 a ustálenosti 7 aplikační oblasti je ASP těžko uskutečnitelné. Vzdálenost od hlavního předmětu podnikání je významná především z pozice jednotlivých firem. Zaměření se na rychle se rozvíjející firmy, produkty nebo odvětví je v rozporu s požadavkem na ustálenost. Tento požadavek byl do analýzy zahrnut kvůli tomu, že tyto firmy budou spíše potřebovat plynule rozšiřovat infrastrukturu. Zde je možné spíše sledovat tržní kouty. Lze se tedy zaměřit na ustálené aplikace, se kterými by už neměly být kompatibilitní problémy, nebo na rostoucí aplikace, které jsou užitečné právě z důvodu snadné rozšiřitelnosti požadavků. Dalším tržním koutem pak jsou aplikace s malým počtem uživatelů v mnoha firmách. Neexistence potřeby off-line řešení je z výše zmíněných požadavků nejméně důležitý. Nicméně i toto kritérium může některé aplikace diskriminovat 5.7 Konkrétní aplikace V českém prostředí se velmi často hovoří o ASP velkých softwarových řešení jako je ERP či CRM. Důvod je zřejmý. Utrácí se za ně největší částky a tak je to vhodné místo, kde šetřit. Domníváme se nicméně, že toto nejsou nejvhodnější aplikace pro start ASP. Jednak je u nich potřeba určitá míra customizace a Za druhé velmi často zasahují do hlavních procesů firmy. Tyto kategorie jsme v předchozí analýze označili jako méně vhodné pro ASP. Pro ASP se velmi hodí standardní běžně dostupné produkty. Ty jsou ve světě velmi často outsourcovány právě formou ASP. Příkladem může být server elektronické pošty. Jedná se o standardní záležitost a není třeba, aby tuto problematiku, včetně ochrany před viry či spamem každá firma řešila sama. Do poskytování mailového serveru se v nedávné době pustil i Microsoft, i když zatím velmi opatrně. V tomto kontextu je zajímavé upozornit na to, že ové služby zdarma jsou mnohdy na vyšší úrovni, než jaké si zajišťují firmy samy Standardizací rozumíme, že se problém řeší v různých firmách stejně Ustáleností rozumíme, že se způsob řešení nemění SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2007

11 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Kromě standardních jednoduchých aplikací lze uvažovat i o ASP částí ERP. Jak již bylo řečeno, některé části je třeba customizovat, či jsou součástí odlišení se firmy od okolí. Nicméně například finanční účetnictví je přísně řízeno zákonem a všichni je musejí používat stejně. Splňuje tedy naše požadavky na vhodnou oblast ASP. 6. Závěr Za pomoci kritické analýzy očekávaných přínosů ASP jsme došli k závěru, že mnoho očekávaných efektů je možné dosáhnout i bez použití ASP. Většinou v nižší míře než u ASP. Model ASP je však třeba srovnávat právě s těmito alternativami a nikoliv s tím, jak software vypadal v první polovině devadesátých let. Toto špatně provedené srovnávání, ze kterého pak vyplývají nerealistická očekávání, považujeme za jednu z možných příčin dosavadní neúspěšnosti modelu ASP. Z očekávaných přínosů a definičních kritérií ASP jsme zároveň odvodili neformální model vhodnosti různých aplikačních oblastí pro ASP. Došli jsme k závěru, že míra vhodnosti aplikace pro model ASP roste s mírou standardizace, ustáleností, případně změnami pouze v závislosti na změnách obecně platných předpisů, vzdáleností od hlavního předmětu podnikání, zaměřením na rychle se rozvíjející firmy, produkty, nebo odvětví, malým počtem uživatelů v hodně firmách, neexistencí potřeby off-line řešení. Některá z těchto kritérií si navzájem odporují. To nepovažujeme za chybu modelu, ale za indikaci existence tržních koutů. Aplikace, které nesplňují tato kritéria nehodnotíme jako nevhodné, ale jako méně vhodné a domníváme se, že jak poskytovatelé tak zákazníci by s nimi měli spíše počkat, až se model ASP stane standardem. Summary ASP is a very popular word in the IT community however there is no consensus on the definition. For purpose of this work, we summarized definitions of several authors and we came with following criteria for ASP: the software is centrally managed in the ASPs data center, software is provided in 1:N model, there is a specific licensing model (monthly fees, pay-per-user), software is generic (or even packaged), and the software is usually generally available. We have analyzed expected benefits of the model and we came to the conclusion that many of them can be obtained without actually using ASP. For example capital investments can be overcome by leasing or by monthly fees (that are not connected only with ASP), problems with actualization can be solved by use of ultra-thin client and remote management. Problems with insufficient expertise are generally solved with usage of ready-made software. This does not mean that ASP is not useful, but it makes it one solution from many, not cure for everything. By further analysis of the expected benefits and definition criteria we came to the conclusion that the software is more appropriate for ASP the more it is: standardized, stable (or changed only in accordance to change in the law), more distant from businesses core processes, aimed on quickly developing companies, products, or sector of economy, has small amount of users in large number of companies and the more it does not need an off-line solution. These criteria generally do not contradict each other apart from stability and aim to fast developing branches. These can be viewed as different market segments. Stability SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

12 Jan Smolík was introduced to the model for integration reasons while aim to fast developing branches from the need for growing infrastructure that is one of major benefits of ASP. Literatura [CAR03] Carr, N.G.: IT Doesn't Matter, Harvard Business Review, Vol. 81, No. 5, May 2003 [CUR04] Wendy L Currie. Value creation from the application service provider e- business model: the experience of four firms. Journal of Enterprise Information Management. Bradford:2004. Vol. 17, Iss. 2, p [DES03] Desai, B. and Currie, W Application service providers: a model in evolution. In Proceedings of the 5th international Conference on Electronic Commerce (Pittsburgh, Pennsylvania, September 30 - October 03, 2003). ICEC '03, vol. 50. ACM Press, New York, NY, DOI= [GRE02a] Greschler, D. and Mangan, T Networking lessons in delivering 'Software as a Service': part II. Int. J. Netw. Manag. 12, 6 (Nov. 2002), DOI= [GRE02b] Greschler, D. and Mangan, T Networking lessons in delivering Software as a Service ---part I. Int. J. Netw. Manag. 12, 5 (Aug. 2002), DOI= [GUP05] Atul Gupta, Siriyama Kanthi Herath. Latest trends and issues in the ASP service market. Industrial Management + Data Systems. Wembley:2005. Vol. 105, Iss. 1/2, p (7 pp.) [KAP07] Jeffrey M Kaplan. Business Communications Review. SaaS: Friend Or Foe? Hinsdale:Jun Vol. 37, Iss. 6, p. 48,51-53 (4 pp.) [KRT04] Krt Martin. Nabídka ERP formou ASP. ASP Monitor ( ). Přístup [LEE03] Lee J., Huyng M. Q. Kwok, R., Pi S IT Outsourcint Evolution, Past, Present and Future. Communications of ACM. May 2003 Vol. 46 No 5 [PAT01] Patnayakuni, R. and Seth, N Why license when you can rent? Risks and rewards of the application service provider model. In Proceedings of the 2001 ACM SIGCPR Conference on Computer Personnel Research (San Diego, California, United States). M. Serva, Ed. SIGCPR '01. ACM Press, New York, NY, DOI= [SER03] Servu M. A., Sherer S. A., Sipior J. C When Do You ASP? The Software Life Cycle Control Model. Information System Frontiers 5: , 2003 [SCH06] Schoenfeld A. and Winslow M. A ABrave New World: Are you ready to host your system? Risk Management. Jun Pg 30 [SOL06] Adriano O Solis, Karl B Putnam, Leopoldo A Gemoets, David Almonte, Tony Huerta Montoya. FROM REMOTE HOSTING TO SELF-HOSTING OF AN ERP SYSTEM: LESSONS LEARNED FROM THE CITY OF EL PASO. Information Systems Management. Boston:Summer Vol. 23, Iss. 3, p (14 pp.) 70 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2007

13 ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné [TAK06] Takeuchi L ASPs The Integration Challenge. Component technologies. Volume 4, Issue 5 (June 2006) [VOR04] Vorisek, J. and Feurlicht G Pre-requisities for successful adoption of the ASP model by user organization. [VOR05] Voříšek J Trendy IS/ICT, na které musí uživatelé reagovat. Přístup [VPV03] Voříšek J., Pavelka J., Vít M.: Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby, Graga Publishing, Praha, 2003, ISBN , (Application Service Providing Why and How to Hire Application Services) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Aby byla systémová integrace úspěšná, musíme znát cíle, které mají být dosaženy, a musíme znát zdroje, které máme k dispozici.

Aby byla systémová integrace úspěšná, musíme znát cíle, které mají být dosaženy, a musíme znát zdroje, které máme k dispozici. Systémová integrace Jedním z problémů, se kterými se při nasazování informačních technologií a informačních systémů můžeme setkat, je roztříštěnost těchto systémů. Ta může vzniknout z mnoha důvodů historickým

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Computing ekonomický pohled a trendy J. Vrzal, verze 0.9 Trh cloudů (dle společnosti Gartner, 2012) Růst o 19,6 % až na 109 miliard amerických dolarů. Podíl jednotlivých služeb: 1.BPaaS (Business

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 18.11.2008 Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět byznysu Požadavek

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison)

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Kerio Connect vs. Microsoft Exchange Studie Vydáno: 02/2011 Connect. Communicate. Collaborate. Securely. www.kerio.cz

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Základní princip Východisko návrhu Technologická architektura Uživatelské

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies it Highway Filozofie it Highway Integrované řešení vše v jednom Kompletní IT jako služba Pokrytí všech potřeb SME firem Od připojení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO?

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Ing. Petr Pokorný Osnova příspěvku Současné možnosti cloudu computingu Pro jaké aplikace je cloud vhodný? Pro koho je cloud dnes vhodný

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více