Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ;.: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ;.: 376312 154, fax: 376326089, e-mail:"

Transkript

1 Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ;.: , fax: , ; internet: IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 1. Charakteristika školy Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, Národních mučedníků 185, Klatovy 4,33901 příspěvková organizace IZO: IČO : tel: , fax: , ředitelka školy: Mgr. Emilie Salvetrová Název a adresa zřizovatele: Město Klatovy, náměstí Míru 62,33901 Klatovy Poslední zařazení do sítě škol č.j, : ze dne , s účinností od Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) Adresa Počet Počet žáků tříd Hlavni budova, Národních mučedníků 185, Klatovy 4, ředitelství Odloučené pracoviště Zižkova 360, Klatovy 4, Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu C.I V ročníku Syp Skola pro život Rozšířená výuka předmětů - - tělesná výchova 1.3. Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, Počet přepočtených oddělení pedagogických 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 pracovníků MS ZS ,401 ZvS ZUS DDM Státní jazyková škola SD, SK SD (samostatná) ,837 SK (samostatná)

3 I I I I I I Název součásti Kapacita Počet stravovaných Počet přepočtených dětí, žáků zaměstnanců cizích pracovníků Sl ,3 Skolní výdejna Typ školy: úplná ZŠ spojené ročníky v jedné třídě: ne 1.5. Spádový obvod školy (odkaz na vyhlášku m. Klatov č... ) Do naší školy dojíždí celkem: 164 žáků (37,2 % všech žáků) z těchto obcí: Běšiny 27 Nýrsko 2 Bezděkov 1 Plánice 2 Bolešiny 1 Plzeň 2 Čachov 12 Pocinovice 1 Čihaň 7 Poleň 1 Dlažov 1 Předslav 3 Hoštice 1 Přeštice 1 Chlistov 3 Slavošovice 1 Chudenice 8 Staňkov 1 Janovice nad Úhl. 4 Strážov 2 ležovy 1 Sušice 1 Kolinec 4 Švihov 1 Lomec 5 Týnec 4 Měčín 2 Vrhaveč 34 Mochtín 30 Zavlekov S ' -peciam í tříd rr ly Počet tříd Počet Poznámka zařazených žáků Speciální třída 1 8 S rozšířenou výukou - - 1aký předmět:.. n lvi ua m In egrace pos izenyc e I, In lvi ua m vz e avaci p an 1 7 I dí Od '1,. t Vady Počet žáků Mentálně postižení 1 Sluchově postižení - Zrakově postižení - S vadami řeči Tělesně postižení - - S více vadami 1 S vývoj. poruchou učení a chování 18 Celkem 20

4 1.8. Materiálně technické zajištění školy Pro výuku tělesné výchovy se na naší škole využívají dvě tělocvičny. Ve školním roce 2007/2008 byla realizována stavba nového sportovního víceúčelového hřiště s umělým povrchem. K prohloubení znalostí o počítačích a o výpočetní technice jsou zřízeny dvě počítačové učebny. Z projektu EU- peníze školám jsme vybavili jednu učebnu novými počítači. V několika učebnách jsou instalovány interaktivní tabule s programem Smart Board. Téměř ve všech třídách pracují vyučující s interaktivními tabulemi 3M, které jsme zakoupili z programu EU- peníze školám. Na chodbě v prvním patře je umístěno promítací zařízení, na němž běží fotografie z různých školních akcí. Chodbu jsme oživili stolním fotbalem, který je dětmi hojně využíván. Vybavení učeben je závislé na finančních možnostech školy, nábytek ve školních třídách je obnovován Školská rada Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla na třech jednáních. V tomto školním roce pracovala ŠR v pětičlenném složení (zástupkyně Města KT paní Hilscher odešla na rodičovskou dovolenou). Ostatní členové ŠR pracovali v původním složení ve stejných funkcích. První schůze se konala a členové byli seznámeni s materiály školy na další školní rok, s výročními zprávami, s minimálním preventivním programem a s usnesením schůze z Paní ředitelka seznámila ŠR s činností školy a s projekty, kterých se škola účastní. Na druhé schůzi, která se konala , byla projednána možnost vyhlášení konkurzu na místo ředitele Masarykovy ZŠ po uplynutí šestiletého období. Na základě podnětu ŠR byl zřizovatelem konkurz vypsán na květen 2013 a do funkci byla jmenována dosavadní ředitelka školy, Emilie Salvetrová, jako vítěz konkurzu. Příští zasedání ŠR se uskuteční na podzim roku Údaje o pracovnících školy 21.. P" rehled o zames " t nancic, h s"koly I Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 52/45,849 38/33,511 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 22.. P ersona'1 Dl' zmeny Skolní rok Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 1 - z toho absolventů PF, VS (u SD absolventů SPgS) - Počet učitelů, kteří odešli ze školy 2 - z toho na jinou školu - - z toho mimo školství 2 Počet pracovníků v důchodovém věku -

5 . 23 V' -yu ka ve d ena' odb orne zpuso bt nym UCle em Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 5,6 Cvičení z matematiky, pracovní činnosti, anglický jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, příprava pokrmů, zeměpis, provoz a údržba domácnosti, výchova ke zdraví. některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):. a Sl vz e avam pe agoglc. k' rychpracovní u Počet vzdělávacích akcí 12 Celkový počet účastníků 28 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání Plzeň, Jihočeská univerzita České Budějovice, Služba škole Mladá Boleslav, Pavel Zeman Jindřichův Hradec, Nová škola Brno. 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol. apis za u o TI ly pro šk S. ro k2012/13 Počet dětí u zápisu Počet odkladů Skutečný počet Skutečný počet 1.tříd navržen skutečnost přijatých dětí Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia I SS s maturitou I SOU I U I Jiné 54 4 I 30 I 20 I - I - Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 18 Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 14 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13 Počet kurzů Počet absolventů Casový rozsah (počet hodin/týden) O O O

6 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno celkem vyznamenáním zkoušky slovně (s pochvalou) analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání 4.2. Chování žáků Snížený stupeň z chování: Počet žáků: _ ~~~ I------I-.-PO-I-.----~------II-.~-PO-I stupeň. 3.stupeň 1 I 4.3. Docházka žáků I. pol. II.pol. 1Zameškané hodiny z toho neomluvené O Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty: 6.roč. - německý jazyk, ruský jazyk 7. roč. - německý jazyk, 8. roč. - informatika, konverzace v Aj, technická praktika, - německý jazyk, ruský jazyk, 9. roč. - informatika, - německý jazyk, - technická praktika, - estetická výchova - cvičení z Čj, M. Nepovinné předměty: sborový zpěv, pohybové hry, sportovní příprava, náboženství.

7 4.5. Zkušenosti se ŠVP V letošním roce probíhala výuka podle ŠVP "Škola pro život" v ročníku. Žáci dosáhli požadovaných výstupů podle svých schopností a zájmu o předmět. Průřezová témata byla v průběhu vyučování vhodně zařazována. 5. Nadstandardní aktivity 5.1. Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky... ) Škola nabízí řadu zájmových kroužků a nepovinných předmětů tak, aby jejich skladba vyhovovala jak místním, tak dojíždějícím dětem a odrážela pestrost jejich zájmů. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky - výtvarný, sportovní, basketbal, gymnastiku, fotokroužek, šachy, kroužek angličtiny, nepovinné předměty - náboženství, sborový zpěv, pohybové hry. Naše škola spolupracuje s mnoha místními organizacemi: Klatovské muzeum - Účastníme se besed a programů týkajících se historie, kulturních zvyklostí (Vánoce, Velikonoce), výstav, ukázek řemeslné výroby. Kino Šumava - Z nabídky kina pravidelně vybíráme filmy ke zpestření i doplnění učiva. Stálá divadelní scéna Klatovy - Kromě vzdělávací a zábavné stránky rozvíjí pravidelné návštěvy divadla také povědomí o správném chování a vštěpují žákům společenské a kulturní návyky. Městská knihovna - Žáci se seznamují s chodem knihovny, hovoří o knihách. Žáci nižších ročníků se úspěšně zúčastnili Velké čtenářské soutěže. KD Družba - K doplnění učiva využíváme programů pořádaných KD Družba. DDM - Hlavně při hodinách výtvarné výchovy využíváme pomoci DDM při představování nejrůznějších výtvarných technik. Ve škole působí dva pěvecké sbory. Zvoneček na 1. stupni, Sněženky a machři na stupni druhém. Předvánoční pěvecké vystupování zahájil sbor Sněženky a machři v nové sestavě dne 23. listopadu 2012 před klatovskými seniory v domově v Podhůrčí. Zimní a vánoční písně zpestřily běžný prosincový den i klientům v Domě seniorů v Újezdci. Adventní neděli rozezpívaly oba školní sbory na tradičním koncertě v KD v Klatovech Na zajištění vánočního programu pro žáky mateřských škol opět spolupracovaly oba sbory naší školy - Zvoneček a Sněženky a machři. Obě sbormistryně, p. uč. Žižková i p. uč. Steinerová, předvedly svůj repertoár v pestrém programu doplněném i krátkým divadelním vystoupením. Na přípravě tohoto pořadu se podíleli i další pedagogové naší školy. Starší sbor se zúčastnil koncertu na klatovském náměstí v rámci tradičních vánočních trhů a absolvoval vánoční zpívání v německé družební škole v Bischofsmaisu. Tradičně byla po vánočních prázdninách odstartována školní kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Do krajského kola postoupily tyto žákyně: Anna Kubová z 5. ročníku a ze starších dívek to byly zpěvačky Klára Voštová, Klára Englová a nováček soutěží, Tereza Tesařová. V silné konkurenci si i letos vedla nejlépe nejmladší Anička Kubová. Z třetího místa v krajském kole postoupila do kola celostátního. V letošním roce se Sněženky a machři zúčastnili také Krajské přehlídky pěveckých sborů v Rokycanech. V soutěži jsme se umístili v bronzovém pásmu. Klatovská veřejnost měla možnost poslechnout si Sněženky a machry i Zvoneček na náměstí Míru při velikonočních trzích.

8 Dne se konal již xv. ročník přehlídky pěveckých sborů, na němž nechyběli samozřejmě ani oba zástupci naší školy. Mezi oblíbené každoroční akce patří i festival dětských pěveckých sborů v plzeňské synagoze. Zpěváci 2. stupně naší školy si zde zazpívali Vyvrcholením celo školního snažení se stala akademie pod názvem "Kočičí mejdan", kterou ve spolupráci s ostatními pedagogy školy uspořádaly oba sbory v sále kina Šumava Klatovy Tradičně se vystoupení zúčastnili i kamarádi z německé školy v Bishofsmaisu. Záznam akademie pořídila televizní společnost Filmpro Klatovy. V červnu uspořádala Myslivecká jednota soutěž My a příroda. V pěvecké části se předvedlo několik našich zpěvaček z prvního i druhého stupně. Nejlépe se umístila Michaela Voráčková. Získala stříbrný pohár. Náročný program uzavřelo vystoupení na klatovském náměstí v programu "Na jedné lodi". Zde se oba sbory zazpívaly během dopoledního pásma vystoupení jednotlivých škol. Děti zdravé i handicapované se zde báječně bavily "na jedné lodi". Podle plánu se v letošním školním roce uskutečnila řada exkurzí. Nejstarší žáci navštívili Parlament ČR, prohlédli si jak Poslaneckou sněmovnu, tak Senát. Žáci 8. ročníku se vydali po stopách historie. Cesta vedla k památníkům, které se do paměti lidí zapsaly zejména z doby 2. světové války. První zastávkou byl památník v Lidicích, kde se všichni návštěvníci postupně seznamují s historickými událostmi. Mezi nejpůsobivější část prohlídky patřila vyprávění lidických matek a dětí. Po prohlídce muzea, pietního místa Lidic, sousoší dětským obětem druhé světové války a Růžového sadu cesta pokračovala do Terezína. Pevnost Terezín byla žákům přiblížena zejména prohlídkou, při níž si žáci mohli vyzkoušet i krátkodobý pobyt v přeplněné cele či temné samotce. Na závěr putování byla panem průvodcem vybrána návštěva tehdej šího krematoria. Hudební vzdělání si žáci prohlubovali při různých hudebně vzdělávacích pořadech. Školu navštívil dokonce celý orchestr složený ze žáků ZUŠ Klatovy vedený panem Kaňkou, zpestřil výuku 6. tříd, dirigent pohovořil o jednotlivých nástrojích, pro třídu se uskutečnil adventní koncert. Děti z 2. stupně zhlédly muzikál Noc na Karlštejně v plzeňském divadle, některé třídy navštívily divadelní představení Pygmalion také v Komorním divadle Plzeň. Inspiraci na své budoucí povolání mohli žáci 9. ročníků najít při Akademii řemesel. Žáci starších tříd se byli podívat na slavnostní tabule, které vytvořili žáci posledních ročníků SZPŠ v Klatovech. Poznatky z dějepisu žáci prohlubovali při pořadech Muzea Klatovy. Pro 5., 6. a 7. třídy se uskutečnil pořad Život rytířů za vlády Lucemburků, který pořádala pardubická agentura Perštejni. Před podzimními prázdninami se v naší škole uskutečnil Den dějepisu pro žáky 8. ročníku. Celý den byl zaměřen na téma Baroko a jezuité v Klatovech. Žáci pracovali ve dvojicích na zadaných úkolech. Ve třídách prezentovali zpracovaná témata, vyprávěli o mariánském zázraku, tvořili časovou osu barokní doby, vyzkoušeli si své znalosti v testu. Součástí Dne dějepisu byla i vycházka k barokním památkám ve městě a návštěva jezuitského kostela a katakomb. Čtvrté, šesté a sedmé třídy navštívily lékárnu U Bílého jednorožce a nově zrekonstruované katakomby. Rok 1968 přiblížila při besedě žákům 9. třídy hlasatelka Kamila Moučková a spisovatelka Petra Braunová. Poznatky o holocaustu si děti prohloubily také zhlédnutím filmového představení Nicolas Winton - Síla lidskosti. Třídy 1. stupně si zopakovaly teorii o dopravní výchově a své poznatky ověřily v praxi na Erbenově náměstí. Žáci 2. ročníku navštívili klatovské gymnázium, kde pro ně studenti pod vedením paní učitelky Šárky Chobotové připravili program nazvaný Den s přírodou. První část programu se odehrávala v laboratoři, kde si druháci prohlédli živočichy v akváriích a teráriích, pozorovali mikroskopem a účastnili se několika zajímavých pokusů, např. nehořlavý kapesník, umělá krev apod. Druhá část programu byla soutěžní. Na deseti

9 stanovištích si děti vyzkoušely své znalosti o přírodě. Třetí část byla tvořivá, úkolem bylo sestavit obrázek z přírodnin. Své znalosti ze zdravovědy si starší žáci vyzkoušeli na akci připravené studenty Střední zdravotnické školy v Klatovech - První pomoc. Jak správně pečovat o svůj chrup a čistit si zuby se učili všichni žáci se studenty stomatologie v Plzni. V zimních měsících zdokonalují starší žáci své umění na dvou lyžařských a snowboardových výcvicích. V červnu zájemci z 8. ročníku splouvali Otavu, deváťáci část Vltavy. Sportovní talent předvádějí žáci při sportovních turnajích a závodech (plavání, volejbal, tlorbal, gymnastika, vybíjená, přehazovaná, hokej, kopaná, softbal). V září se konal jako každoročně cykloturistický kurz pro žáky 6. ročníků. První den si děti nejdříve ráno ve třídách zopakovaly povinné vybavení kola i jeho doplňky, povídaly si o technice jízdy na silnici i v terénu a na závěr si prozkoušely řešení dopravních situací. Po deváté hodině nasedli na kola a vyjeli do terénu. Vedli si velmi dobře a po okolních silničkách a lesních cestách najeli přes 25 km. V průběhu cesty si stačili povídat také o okolní krajině a zbyl čas i na hry v lese. Druhý den všichni vyrazili do přírody pěšky. Své vědomosti potvrzují žáci v mnoha soutěžích, např. olympiáda z českého a anglického jazyka, olympiáda ze zeměpisu, dějepisu, Matematický klokan, Pythagoriáda. Milovníkům zpěvu je určena soutěž Karlovarský skřivánek. Pravidelně se účastníme také recitační soutěže a řady výtvarných soutěží. Několikrát ročně probíhají společné akce s německou družební školou v Bischofsmaisu. Projektový den se uskutečnil dne na téma Zdraví a zdravý životní styl. Náplň výuky byla velmi různorodá. Pro každou třídu třídní učitelé připravili program, který se nejlépe hodil k jejich věku a současně rozvíjel dosavadní znalosti. Pedagogům s přípravou pomáhali i odborníci různých organizací. Uskutečnila se např. prohlídka ZZS, zdejších hasičů, proběhly semináře na téma zdravá výživa, program "Putování galaxií", prevence nechtěných těhotenství, nácvik poskytování první pomoci. Samozřejmou součástí byly i pohybové a sportovní aktivity žáků. Celou řadu akcí zajišťovala školní družina. Halloween - vaření barevného pudinku, řádění v maskách a strašidelná výprava po škole, Čertovský korfbal -masopustní veselí a rej masek, sportovní soutěž, Den Země - třídění odpadu, sport a kvíz, Den dětí - Pan Pohoda - návštěva s programem, Mimo těchto celodružinových akcí probíhala paralelně řada družinových akcí v jednotlivých odděleních. Dlabala se dýně, uskutečnila se pěvecká soutěž Rozjezdy pro hvězdy, hrálo se divadlo, probíhaly přespolní běhy s vědomostní soutěží, chodilo se na výstavy, byla uspořádána diskotéka, hrály se stopované, pod názvem Malý doktor byla uspořádána beseda o první pomoci, proběhla návštěva knihovny ve škole, návštěva Barokní lékárny a kina, létalo se na koštěti. Děti si vyzkoušely, jak se žije s handicapem, soutěžily v historii Klatov. O zajímavých akcích a úspěších školy se zájemci dovídají na internetových stránkách školy a ve školním časopise Masčásek. Činnost školy prezentujeme též v Klatovském deníku Mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) sborů. Žáci se účastní kulturních vystoupení pro veřejnost, např. vystoupení pěveckých

10 V letošním roce proběhla celá řada akcí pro mateřské školy v rámci projektu Předškolák. Děti z mateřských škol měly možnost se seznámit se školou za pomoci starších spolužáků a pedagogů. Uskutečnilo se několik akcí : 1) Malý informatik - v počítačových učebnách měly děti možnost pracovat s počítači za pomoci žáků 9.tříd. 2) Cvičíme se zvířátky - při zábavném cvičení si děti mohly prověřit svoji obratnost. 3) Den otevřených dveří - předškoláci spolu s žáky 1. tříd absolvovali hodiny matematiky, českého jazyka a prvouky. Mohli se podívat na výuku i ve vyšších ročnících. 4) Zápis do 1. tříd - zápis proběhl formou hry, kdy budoucí prvňáčky provázely pohádkové postavičky. Děti pracovaly u interaktivní tabule, vybarvovaly obrázky, přednášely básně.. 5) Beseda s rodiči - "Nebojte se 1. třídy" - informace o problematice nástupu do školy a jejího úspěšného zvládnutí podaly paní učitelky 1. stupně. Zajímavé údaje o škole si rodiče i široká veřejnost mohou přečíst na webových stránkách školy S.3.Účast v soutěžích Soutěž Název soutěže Počet Umístění zúčastněných 1. místo 2. místo 3. místo žáků mezinárodní - republiková Ekofor (Vv) 10 Coca cola školský 13 pohár regionální Karlovarský skřivánek 4 1 Olympiáda v Čj 1 Přehlídka sborů My a příroda 10 Z místa na místo (Vv) 30 Šťastné stáří 15 Šestkový volejbal 7 Přespolní běh 6 Coca cola školský pohár Olympiáda 1 1 v programování

11 okresní Atletický trojboj Plavání 12 1 Klokánek 1 Pythagoriáda 3 MC Donaldscup Olympiáda v Čj 2 1 Recitace 2 Olympiáda v Aj 4 1 Zeměpisná olympiáda 3 Matematická olympiáda Biologická olympiáda 3 Mladý zahrádkář 3 My a příroda 25 1 Hasiči a my (Vv) 15 Coca cola školský pohár Zimní olympiáda mládeže Přespolní běh Šestkový volejbal 8 8 Čtyřkový volejbal 11 6 Modrý volejbal 4 4 Pohár rozhlasu Atletický čtyřboj 5 5 Florbal Olympiáda 4 v programování Talentová soutěž 4 1 v psaní na klávesnici Šachy 5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací: Spolupráce s odborovou organizací probíhá na základě Kolektivní smlouvy a aktuální situace Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky -"družební" školy, atd.) Také v školním roce 2012/2013 pokračovala spolupráce s partnerskou školou v Bischofsmaisu vystoupili žáci pěveckých sborů naší školy na vánočním koncertu v německé škole. Další spolupráce byla zaměřena na žáky 4. ročníků obou škol. Spolupráce byla zahrnuta do projektu s názvem "Život bez hranic". V rámci toho navštívili žáci 4. ročníků z Bischofsmaisu naši školu. Po přivítání, které bylo spojeno s pohoštěním, si všichni společně zahráli fotbal a vybíjenou. Po obědě byla na programu prohlídka barokní lékárny U Bílého jednorožce a návštěva katakomb.

12 přijeli němečtí pedagogové na návštěvu k nám. Prohlédli si historické památky Klatov a následovalo přátelské posezení při společné večeři. 4. a byla pro žáky 6. tříd připravena exkurze do příhraniční oblasti Bavorska. Žáci postupně navštívili město Neukirchen, sportovní centrum Hoher Bogen, zoologickou zahradu v Lohbergu, Velké javorské jezero a nakonec se zastavili ve Zwieselu odpoledne se v kině Šumava konala akademie "Kočičí mejdan". Při ní vystoupil také pěvecký sbor dětí z partnerské školy. Před vystoupením si němečtí kamarádi prohlédli centrum města. V úterý odjeli žáci našich 4. tříd do Ludwigsthalu v Bavorském lese. Zde mohli pozorovat zvířata, která se volně pohybují ve výbězích. Mimo rámec projektu navštívili naši žáci 4. ročníků školu v Bischofinaisu. Společně s německými kamarády si zasportovali. Tentýž den se konalo setkání pedagogů obou škol v Bischofsmaisu. 6. Výchovné poradenství 6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovné poradenství vychází z celoročního plánu, ten je vypracován vždy na začátku školního roku, jednotlivé akce a činnosti jsou rozvrženy po jednotlivých měsících. Na začátku školního roku je největší pozornost věnována doplnění kartotéky vad a poruch dětí a zpracování individuálních vzdělávacích plánů. Během školního roku se poskytují žákům i rodičům informace, konají se konzultace se žáky i s rodiči, řeší se společně výchovné i prospěchové problémy. Ze všech jednání je písemný záznam. V prvním pololetí školního roku je věnována zvýšená pozornost volbě povolání. Žáci z 5. a 7. tříd jsou informováni o možnosti studia na gymnáziu. Vycházející žáci jsou seznamováni s možností dalšího studia. Jsou jim podávány podrobné informace o vyplňování přihlášek pro studium na SŠ. Výchovná poradkyně monitoruje předběžný zájem žáků o studium po ukončení ZŠ. Rodiče žáků 8. ročníků byli informováni o možnosti zadání profesních testů přímo v PPP Klatovy. Výchovná poradkyně seznámila PR s výsledky přijímacího řízení na SŠ. Vyučující jsou výchovnou poradkyní informováni o nově integrovaných žácích v průběhu školního roku. Velký důraz klademe na předcházení a okamžité řešení rizikového chování žáků a šikany. Výchovná poradkyně spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, s vedením školy, s oddělením OSPOD při MěÚ Klatovy, s PPP a s SVP v Domažlicích a s organizací DOMUS. V letošním školním roce se žáci v rámci volby povolání zúčastnili exkurzí na SPŠ, Akademii řemesel, organizované Hospodářskou komorou v Klatovech Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Cíle programu pro letošní školní rok byly splněny. Klima tříd se díky třídním učitelům, výchovné poradkyni a spoluprací s PPP Domažlice (p. Hendrichovou) daří postupně zlepšovat. Na základě našeho požadavku bylo uskutečněno sociometrické šetření ve třídě 6.A kvůli podezření na šikanu. Přineslo kladné výsledky. Návykové látky se na naší škole vyskytly v 7.B, žáci byli potrestáni a byla učiněna další povinná opatření v rámci OSPOD, Policie atd. MPP byl v letošním školním roce hodně postaven na projektu EU OPVK ve spolupráci s PPP Domažlice. Šestým až devátým ročníkům byla poskytnuta série přednášek a

13 workshopů na témata: Poznáváme projevy agresivity, Jak se bránit šikaně, O kyberšikaně, O závislostech. Na začátku školního roku proběhl adaptační kurz pro 6. ročníky. Uskutečnila se celá řada besed, filmových a divadelních produkcí, sportovních a osvětových akcí dle celoročního plánu MPP. Největší ohlas zaznamenalo filmové představení Síla lidskosti o N. Wintonovi, divadelní představení o Shakespearovi od dramatického oboru ZUŠ Klatovy, Hrou proti AIDS uspořádané OHS Klatovy a přednáška o nechtěném těhotenství od agentury Společnost pro život. Celoročně probíhala spolupráce s organizacemi: Klatovské muzeum, KD Družba, Kino Šumava, DDM Klatovy, SDS Klatovy, Chapadlo a Budík, Městská knihovna, Město Klatovy, Policie ČR, Klatovská nemocnice, PPP Klatovy a Domažlice, OSPOD a další. ŠD svůj program naplňuje průběžně a je velmi pestrý a bohatý. Rodiče a žáky o nich pravidelně informuje na svých nástěnkách a webových stránkách školy. Na červnovém semináři preventistů základních a středních škol byla učiněna nabídka akcí a možností využití volno časových aktivit do příštího školního roku. Chtěli bychom dle časových a finančních možností využít některé nové neokoukané besedy a workshopy, které jsou v nabídce. Budou aktuálně zařazeny do plánu MPP na příští školní rok 2013/2014. S informacemi MPP, aktivitami a akcemi školy jsou žáci, veřejnost a rodiče seznamováni pravidelně na třídních schůzkách, při konzultacích s třídními učiteli, výchovnou poradkyní, vedením školy, na webových stránkách a úřední desce školy Vyhodnocení školního programu EVVO Environmentální výchova se v průběhu školního roku promítala do všech vzdělávacích oblastí především průřezovými tématy ŠVP, realizací námětů pro EVVO ve vyučovacích předmětech z dlouhodobého programu a v průběhu projektového dne s názvem Zdraví a zdravý životní styl. Mladší i starší žáci absolvovali v průběhu roku přednášky o hygieně ústní dutiny prezentované studenty medicíny a všichni si vyzkoušeli správný postup při čištění zubů. Přednášky a následné besedy s rozborem modelových situací na téma prevence pohlavních chorob (Hrou proti AIDS) a nechtěných těhotenství nutily k zamyšlení nad vážnými zdravotními problémy mladé generace. Žáci 1. stupně ověřovali svoje znalosti o přírodě při akcích Den s přírodou, Podzimní stopovaná nebo Den s lesy. Všechny ročníky se zapojily v rámci květnového projektového do řešení problematiky zdravého životního stylu. Návštěva Zdravotnické záchranné služby v Klatovech, ukázky a praktický nácvik poskytování první pomoci a exkurze v Hasičském záchranném sboru pomohly k pochopení významu integrovaného záchranného systému. Formou soutěží si žáci uvědomili potřebu fyzické zdatnosti, pravidelného stravování, nebezpečí aditiv obsažených v potravě i význam označení výrobků fair trade. Přednáška zaměstnance JE z Temelína a exkurze do temelínského informačního centra poskytly vytvoření představy o bezpečnosti provozu jaderných elektráren. Prostřednictvím referátů se žáci zamýšleli nad obnovitelnými zdroji energie, nad druhotným využitím plastů a negativním vlivem činnosti člověka na přírodu. K pochopení potřebných změn v našem životním stylu podnítily i soutěže o využití bylin, exkurze do čističky odpadních vod v Klatovech spojená s projektovým vyučováním o vlastnostech a významu vody, besedy o rybách a rybníkářství, zhlédnutí velkoplošné projekce Madagaskar a vědomostní kvíz o zdravé výživě. Svůj kladný vztah k ochraně přírody prokázali žáci vytvořením koláže u příležitosti letošního Dne Země, návštěvou Národního parku Šumava a zoologické zahrady během školního výletu, tříděním odpadů ve škole a řešením úkolů k jejich recyklaci, reprezentací

14 školy v okresním kole BiO, v okresní soutěži Mladý zahrádkář a ve výtvarné a hudební kategorii soutěže My a příroda Spolupráce s PPP, SPC V tomto školním roce pokračovala výuka ve speciální třídě 9. roč. Vzhledem k počtu dětí, které jsou v této třídě, a řady dalších žáků s vývojovými poruchami učení a chování v běžných třídách, je důležitá spolupráce s pracovnicemi ppp v Klatovech. Pracovnice PPP každoročně zajišťují ve spolupráci s výchovnou poradkyní 2. stupně pro zájemce z 8. tříd tzv. "profi testy", které žákům umožňují lepší orientaci při volbě budoucího povolání Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem I v letošním školním roce jsme navázali na dobrou spolupráci s rodiči. Pravidelné schůzky SRPDŠ se konaly v těchto termínech: , Individuální pohovory s rodiči žáků probíhaly vždy podle potřeby. 7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI + informace o dalších kontrolách školy (SSZ, hygiena ) -(doložit kopiemi zpráv) Protokol Č. j. ČŠIP - 965/12- P 8. Výkon státní správy Rozhodnu ťi re v ďt I eie sškory I Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 18 O Dodatečný odklad povinné školní docházky 2 O Zařazení dětí do MS, Sl, SD 554 O 8.2. Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: O od povinnosti docházet do školy: O Počet žáků osvobozených z výuky: I Předmět Počet žáků Tělesná výchova 3

15 8.3. Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností O - z toho oprávněných O - z toho částečně oprávněných O - z toho neoprávněných O - z toho postoupených jinému orgánu O 8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Uveďte zprávu z oblasti poskytování informací za rok 2012 a) počet podaných žádostí o informace, O b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, O c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, O d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů, O e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. O 9. Analýza školního roku- Závěry pro práci ve školním roce : Klást důraz na vzdělávací a současně výchovné cíle při vzdělávání žáků (samostatnost, důvěra ve vlastní schopnosti, mezilidské vztahy). Podchytit první náznaky rizikového chování žáků a navázat blízkou spolupráci s rodinou žáka. Zpestřit výuku prostřednictvím interaktivní výuky a počítačových programů.

16 Hospodaření školy za rok Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 ( fyzický stav/ přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 38/33,479 14/12,391 Dosažený průměrný měsíční plat 25621, ,- 2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) a) Příjmy (kalendářní rok 2012) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů - školné SD příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy b) Výdaje (kalendářní rok 2012) Hlavní Hlavní Doplňková CELKEM činnost - činnost - činnost dotace ze státních ostatní zdroje prostředků investiční neinvestiční z toho: - přímé náklady i--==!===~~~~-::-: na platy pracovníků r :----:--:, :---:--::-:-:----: ostatní osobní náklady r----;-;------;-----:----:------=::-:-=-=: zákonné odvody + FKSP f------,-,-..,.----,-----,,-,--=--:-, _ náklady na DVPP 4 4 f------,-,-..,.----,-----,-_, -."...,-----_ náklady na učební pomůcky f-----:-----:--::-:-:-~-- :, -,,_,, přímé ONIV(cestovné, úraz. poj, OOPP) f ,:---:-.,..,--..., ostatní náklady f , l=~;,,;,;;,;;;;,;,;~;;;,;,;;,;~~ - provozní náklady 1 _

17 energie f opravy a údržba nemovitého majetku f :-:-----, nájemné f :'----:---...,---,-, i odpisy majetku ) PI v,, c nenlzavaznyc, h Ukazate 10 u (kaen I ďarnlro v, k 2012) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 48,76 48,159-0,601 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky - OPPP Ostatní neinvestiční výdaje "přímé" d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu Vzdělávání Počet pedagogických Kč pracovníků Vedoucích pracovníků ,- V oblasti cizích jazyků 5 0-, K prohloubení odbornosti ,- Poplatky 373,- Celkem 12353,- Žádosti o dotace-mimo MŠMT /např z KÚ.../ Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace Revolvingový fond Skola a příroda 68720,- Kč Ministerstva životního v jednání prostředí Využívání EU fondů /Oispoziční fond....! Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu Moderní vyučování , ,- Zivot bez hranic 58307, ,- v jednání - '1

18 Závěrečné zhodnocení splnění úkolů. pro které byla organizace zřízena - celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2012, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy - způsob řešení, nápravy ). Organizace plní úkoly v oblasti základního vzdělávání; poskytuje žákům možnost všestranného rozvoje. V oblasti přijímání dětí do 1. tříd se dlouhodobě potýkáme s problémem starší zástavby v okolí školy a nízkým počtem dětí zde žijících. U žáků z 5. a 7. ročníků se stále projevuje velký zájem o studium na gymnáziu, což svědčí o dobré připravenosti žáků na střední školu. Dobré výsledky doplňkové činnosti přispívají k vybavení školy a ke zkvalitnění výuky. Datum: Podpis ředitele školy ~~'~/ Razítko organizace MAS' 'Y'KOWlJ.zákmdni š~ol;;. tř. Nár dních mučedníků KLATOVY IV tel IČO:

19 I Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Masarykova základní škola Klatovy, tře Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185,33901 Klatovy IV. Sídlo: IČO: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo kontroly: Termín kontroly: Kontrolované období: Příspěvková organizace Mgr. Emílií Salvetrovou Město Klatovy, náměstí Míru 62, Klatovy I. Masarykova základní škola Klatovy, tře Národních mučedníků 185 a Žižkova a 8. listopadu 2012 Školní rok 2011/2012 do dne kontroly. II. Předmět kontrolní činnosti Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, zaměřená na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví žáků a vedení evidence úrazů žáků. Kontrolované období: školní rok 2011/2012 do dne kontroly.

20 Plzeňský inspektorát České školní inspekce Protokol Čj.: ČŠIP-965/J 2-P III. Kontrolní zjištění 1. Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (dále jen BOZ) při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb; poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle 29 odst. 2 školského zákona. V předložených dokumentech školy je problematika BOZ zpracována. Kontrolovaná osoba zavedla průkazný systém podávání informací žákům, zákonným zástupcům žáků a zaměstnancům. Provádí roční kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a pravidelně zajišťuje stanovené revize a odborné kontroly vybavení a zařízení v majetku školy. Bezpečnost žáků zajišťují proškolení zaměstnanci. Zpracovaný dokument vyhledaných rizik je aktuální a zaměřen na vykonávané činnosti. 2. Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle 29 odst. 3 školského zákona. Kontrolovaná osoba řádně eviduje úrazy žáků. V kontrolovaném období splnila povinnost odesílání záznamu o úrazu předepsaným způsobem České školní inspekci a stanoveným institucím. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. IV. Odůvodnění Ad Vymezení formálního rámce BOZ. Školní řád, školní vzdělávací program a další vnitřní předpisy obsahují informace k zajištění BOZ. Upřesňují pravidla bezpečného chování žáků při vykonávaných činnostech organizovaných školou a pro případ mimořádných událostí. Chování žáků v odborných učebnách, tělocvičnách, sportovním areálu, družině a ve školní jídelně upravují provozní řády. Poučování žáků je podle předepsané osnovy zaznamenáno ve třídních knihách Informování zákonných zástupců Zákonní zástupci byli o možnostech přístupu ke školnímu řádu a školnímu vzdělávacímu programu prokazatelně informováni na schůzkách při zahájení nového školního roku. Dokumenty jsou veřejně přístupné (nástěnka v chodbě před ředitelnou, webové stránky školy) Hodnocení a prevence rizik Vyhledávání bezpečnostních rizik zajišťuje kontrolovaná osoba ve spolupráci s odborně způsobilou osobou. Zpracovaný dokument vyhodnocených rizik obsahuje konkrétní rizika a odpovídající opatření pro činnosti vztahující se ke vzdělávání a k poskytování školských služeb žákům školy Personální zabezpečení BOZ Každoročně jsou zaměstnanci školy pro školeni z oblasti BOZP podle zpracované osnovy, kontrolovaná osoba předložila prezenční listiny o provedeném školení. Vedoucí zaměstnanci doložily platný certifikát o absolvování školení z BOZP pro vedoucí 2/5

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více