anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina"

Transkript

1 Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1

2 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho chemické vlastnosti Kladně nabité jádro (neutrony, protony) Elektronový obal: elektron je vlna/částice chování elektronu popisuje kvantová mechanika (... vlnová funkce, kvantováčísla) orbital: oblast pravděpodobného výskytu elektronu Molekula nejmenšíčástice hmoty, která vykazuje její chemické vlastnosti Atomy spojené kovalentními vazbami Příklady: vzácné plyny: monoatomové molekuly (?) jiné plyny: diatomové H 2 O, NH 3 atd. He molekulové krystaly: diamant...mnoho tisíc atomů v proteinech a nukleových kyselinách H H O H H H H N H 2

3 Molekulový krystal diamantu Ion atom nebo molekula s nenulovým nábojem (počet elektronů se nerovná počtu protonů) tendence tvořit ionty záleží na elektronegativitě každého prvku kationty (+) nebo anionty (-) monoatomové: Na +, Cl -, H +, Fe 2+ molekulové: NO 3-, SO 4 komplexní: [Fe(CN) 6 ] 4-3

4 Molekulové ionty oxokyselin: př. síran, SO 4 : rezonanční stabilizace sulfátového iontu..podobný je dusičnan NO 3-, fosfát PO 4 3-, uhličitan CO 3, atd. Sloučenina Chemickyčistá látka složená ze stejných molekul vzniklých sloučením dvou nebo více různých atomů Atomy jsou navzájem spojené chemickou vazbou Samostatné molekuly (př. CO 2 ) nebo krystalové struktury 4

5 Stechiometrické Vzorce sloučenin př.: chlorid sodný NaCl př.: glukosa CH 2 O Molekulové souhrnné př.: chlorid sodný NaCl př.: glukosa C 6 H 12 O 6 Strukturní Chemická vazba Soudržná síla poutající navzájem sloučené atomy v molekulách a krystalech Vazba iontová: elektrostatické síly mezi opačně nabitými ionty Vazba kovalentní: sdílení dvojic elektronů mezi vázanými atomy H H 5

6 Polarita chemické vazby dle rozdílu elektronegativit obou atomů: < 0.4 vazba kovalentní nepolární př.: H-H, uhlík-vodík vazba kovalentní polární př. H-O-H, NH 3, uhlík-kyslík, uhlík-dusík >1.7 vazba iontová př. NaCl... plynulý přechod! Vektorové skládání dipólů: δ+ δ+ δ δ+ δ H H O C O O CO 2 : lineární, nepolární δ H 2 O: lomená, polární... voda jako polární rozpouštědlo: 6

7 Vazbaσa π Vazbaσ(sigma): největší elektronová hustota na spojnici jader Vazbaπ(pi): největší elektronová hustota mimo (nad a pod) spojnicí jader Vazbaσa π, násobná vazba Jednoduchá vazba: prakticky vždyσ př. H-H, ethan H 3 C-CH 3 Dvojná vazba: σ + π př. O=O (O 2 ), ethylen H 2 C=CH 2 Trojná vazba: 1x σ + 2x π př. N N (N 2 ), acetylen HC CH 7

8 Vaznost (mocenství) atomu počet kovalentních vazeb, které z daného atomu vycházejí oktetové pravidlo: snaha nabýt el. konfigurace vzácného plynu př. H-F, H nabývá konfigurace He, F nabývá konfigurace Ne proto O obvykle dvojvazný, N trojvazný, C čtyřvazný atd. Koordinačně kovalentní vazba (také koordinační, dativní, donorakceptorová) Oba vazebné elektrony do kovalentní vazby poskytuje jeden z atomů (donor), zatímco druhý poskytuje prázdný orbital (akceptor) 8

9 Koordinační sloučeniny(komplexy eniny(komplexy) Centrální atom přechodného kovu poskytující volné orbitaly+ ligandy poskytující volné elektronové páry Koordinačně kovalentní vazba: ligand dává oba vazebné elektrony Počet ligandů obvykle 4 nebo 6 př.: hexakyanoželeznatanový ion, [Fe(CN) 6 ] 4- Oxidačníčíslo (formální mocenství) oxidačníčíslo prvku ve sloučenině se rovná počtu jeho skutečných, nebo pomyslných nábojů může být nula, celé kladné nebo záporné základ pro názvosloví anorganických sloučenin redoxní děje: oxidačníčíslo při oxidaci roste, při redukci klesá 9

10 České názvosloví oxidů: Oxidačníčíslo I II III IV V VI VII VIII Přípona -ný -natý -itý -ičitý -ečný/-ičný -ový -istý -ičelý Obecný vzorec X 2 O XO X 2 O 3 XO 2 X 2 O 5 XO 3 X 2 O 7 XO 4 Pravidla pro určov ování oxidačních chčísel atomů prvků volný elektroneutrální atom, nebo atom v molekule prvku: ox. číslo = 0 oxidačníčíslo jednoatomového iontu se rovná jeho náboji ve vzorcích víceatomových sloučenin se vazebné elektrony přidělí vždy atomu s větší elektronegativitou H má vždy oxid. číslo I (jen v hydridech kovů -I) O vždy -II (jen v peroxidech -I) F vždy -I alkalické kovy (Na, K..) vždy I prvky alkalických zemin (Ca, Mg..) vždy II 10

11 Pravidla pro určov ování oxidačních chčísel atomů prvků příklady: CO 2 : C IV, O -II H 2 SO 4 : H I, S VI, O -II Součet ox. čísel všech atomů prvků v elektroneutrální molekule je 0, ve víeatomovém iontu se rovná náboji iontu př.: CO 3 : C IV, O -II 1.IV + 3.(-II) = -2 Ale: Využit ití oxidačních čísel pro tvorbu názvn zvů anorganických sloučenin příklady: CO 2 : C IV, O -II, IV -ičitý oxid uhličitý H 2 SO 4 : H I, S VI, O -II, VI -ový kyselina sírová Na 2 B 4 O 7 : Na I, B III, O -II, III -itý tetraboritan sodný Na 2 S 2 O 3 : thiosíran sodný, nikoliv disirnatan Jeden atom síry má oxidačníčíslo VI jako v síranu, druhý je místo kyslíku (oxidačníčíslo II), což se vyznačuje předponou thio-. S O S O O 11

12 IONTOV TOVÉ ROVNICE Iontov tové soli: : netvon etvoří skutečné molekul uly Krystalová mřížka NaCl: Rozpouštění NaCl ve vodě: elektrolytic trolytická disociace ce poskytuje hydratovan ované nezávisl vislé ionty Na +, Cl - 12

13 Př. I Stechiometrická rovnice: AgNO 3 + NaCl AgCl + NaNO 3 Iontová rovnice: Ag + + NO Na + + Cl - AgCl + Na + + NO 3 - Iontová rovnice po vykrácení: Ag + + NO Na + + Cl - AgCl + Na + + NO 3 - Ag + + Cl - AgCl Bílý precipitát Též možné: AgNO 3 (aq) + NaCl(aq) AgCl(s) + NaNO 3 (aq) Ag + (aq) + Cl - (aq) AgCl(s) (aq) (s) (l) (g)... aqueous... solid... liquid... gaseous 13

14 Př. II CuSO 4 + 2NaOH Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 iontově: Cu 2+ + SO 4 + 2Na OH - Cu(OH) 2 + SO Na + Iontově po vykrácení: Cu 2+ + SO 4 + 2Na OH - Cu(OH) 2 + SO Na + Cu OH - Cu(OH) 2 Bledě modrý precipitát Př. III 2 NaOH + (NH 4 ) 2 SO 4 2 NH 3 + Na 2 SO 4 + 2H 2 O Iontově: 2Na + + 2OH - + 2NH 4+ + SO 4 2NH 3 + 2Na + + SO 4 + 2H 2 O Iontově po vykrácení: 2Na + + 2OH - + 2NH 4+ + SO 4 2NH 3 + 2Na + + SO 4 + 2H 2 O OH - + NH 4 + NH 3 + H 2 O 14

15 Plynný amoniaa moniak: : NH 3, NH 3 (g) Vodný roztok amoniaku: NH 3 (aq), NH 3.H 2 O, NH 4 OH NH 3 + H 2 O NH 4+ + OH - Př. IV Cu(OH) 2 + 2(NH 4 ) 2 SO 4 + 2NaOH [Cu(NH 3 ) 4 ]SO Na 2 SO 4 + 4H 2 O Iontově: Cu(OH) 2 + 4NH SO 4 + 2Na + + 2OH - [Cu(NH 3 ) 4 ] SO 4 + 2Na + + 4H 2 O Iontově po vykrácení: Cu(OH) 2 + 4NH OH - [Cu(NH 3 ) 4 ] H 2 O Tmavomodrý komplex 15

16 [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ kation tetraamminměďnatý Souhrn: Jak psát iontové rovnice 1. Nejdříve napište správně a s vyčíslením stechiometrickou rovnici 2. Převeďte do iontového zápisu: napište zvlášťčástice, které jsou v roztoku převážně odděleně (včetně náboje, pokud nějaký mají), ale napište dohromady to, co je za daných podmínek spojeno chemickými vazbami (obvykle sraženina nerozpustné soli, nebo rozpustný koordinační komplex) 3. Odstraňte z rovnice vykrácením všechny částice, které se v daném případě chemicky nemění 4. Zkontrolujte zdali i výsledná rovnice je správně vyčíslena 16

17 Které kombinace kationtů a aniontů jsou ve vodě nerozpustné? Všechny dusičnany (NO 3- ) a octany (CH3COO - ) jsou rozpustné Všechny soli Na, K, Li, a NH 4+ jsou rozpustné Všechny chloridy, bromidy a jodidy jsou rozpustné kromě solí Pb 2+, Ag +, a Hg 2 2+ Většina síranů je rozpustná kromě BaSO 4, PbSO 4, HgSO 4, a CaSO 4. Většina hydroxidů je nerozpustná. Dobře rozpustné jsou jen NaOH a KOH. Ba(OH) 2 a Ca(OH) 2 jsou slabě rozpustné. Většina sulfidů (S ), uhličitanů (CO 3 ) a fosforečnanů (PO 4 3- ) je nerozpustná. Názvosloví koordinačních sloučenin I Názvy neutrálních ligandů: H 2 O aqua NH 3 ammin NO nitrosyl CO karbonyl Názvy aniontových ligandů vždy končí na o: F fluoro Cl chloro Br bromo I jodo OH hydroxo CN kyano atd. (Hiršová D.: Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004) 17

18 Názvosloví koordinačních sloučenin II 1. Komplexníčástice je kation: např.: [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ + SO 2 4 Síran tetraamminměďnatý 2. Komplexníčástice je anion: např.: K 3 [CoF 6 ] 3 K + + [CoF 6 ] 3 Hexafluorokobaltitan draselný (Hiršová D.: Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004) Názvosloví koordinačních sloučenin III 3. Kation i anion jsou komplexní: např.: [Pt(NH 3 ) 4 ][PtCl 4 ] [Pt(NH 3 ) 4 ] 2+ + [PtCl 4 ] 2 Tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý 4. Neutráln lní komplexy: např.: [CrCl 3 (H 2 O) 3 ] Triaqua-trichlorochromitý komplex (Hiršová D.: Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004) 18

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Repetitorium chemie VI.

Repetitorium chemie VI. Repetitorium chemie VI. Stručné základy klasické kvantitativní analýzy anorganických látek a úvod do moderních instrumentálních metod (2014) Analytická chemie kvantitativní Metody historické kvantitativní

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně.

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více