Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace"

Transkript

1 Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např. NaOH Na + + OH -, obecně ZOH Z + + OH - Nedostatky Arrheniovy teorie: teorii lze uplatnit jen pro vodné roztoky dnes víme, co Arrhenius nevěděl: H+ + H 2 O -> H 3 O + (oxoniový kation) Chování kyselin a zásad v polárním rozpouštědle 2. Neutralizace reakce kyseliny a zásady, při které vzniká sůl dané kyseliny a voda NaOH + HCl NaCl + H 2 O Vzájemnou reakcí H a OH - vzniká voda. Reakcí kationtu kovu s anionem kyseliny vzniká sůl. H + + OH - H 2 O, Na + + Cl - NaCl 1/8

2 3. Brönsted - Lowryho teorie Kyseliny částice (molekula, ion), která je schopna odštěpit H + donor protonu např. H 2 O, HCl, H 3 O +, NH 4+, HSO 4-, H 3 O + Zásady částice (molekula, ion), která je schopna H + vázat např. H 2 O, NH 3, Cl -, HSO 4-, OH - akceptor protonu Amfoterní látky chovají se jako kyseliny nebo zásady podle prostředí, ve kterém se nachází (HSO4-, H2O) Základním krokem reakce kyseliny se zásadou je přenos H +. Konjugovaný pár - dvojice částic lišící se o H +. Protické rozpouštědlo - obsahuje atom vodíku odštěpitelný ve formě H + - kyselina sírová, kyselina mravenčí Amfiprotní rozpouštědlo (amfolyt, obojetné - může odštěpit i přijmout H + ) - voda, methanol Aprotní rozpouštědlo (netečné k protonům) - benzen, tetrachlormethan Autoprotolýza vody Voda je protické rozpouštědlo, je to amfolyt (má amfoterní - obojaký charakter), molekuly vody si vyměňují proton.takto reaguje asi 1 z 55 miliónů molekul H 2 O, čistá voda nepatrně disociuje. Pozn: analogicky lze psát autoprotolýzu libovolného protického rozpouštědla - amoniaku, kyseliny octové,... 2/8

3 4. Lewisova teorie použitelná i v případě tzv aprotních rozpouštědel, tj. takových, jejichž molekuly nejsou schopné vázat ani odštěpovat protony (tekutý oxid siřičitý, benzen aj.). Kyselina látka, která může vázat volný elektronový pár, je jeho akceptorem - příjemcem, má volný - vakantní orbital ( např. BCl 3, AlCl 3, H +, Co 3+ ) Zásada látka, která má volný elektronový pár, je jeho dárcem - donorem ( např. NH 3, H 2 O ) Neutralizace je podle Lewise podmíněná vznikem koordinačně-kovalentní vazby (donor-akceptorové). Lewisova teorie má tedy význam hlavně v oblasti koordinačních sloučenin, kde všechny centrální atomy jsou akceptory el. párů -Lewisovy kyseliny a všechny ligandy jsou donory el. párů čili Lewisovy zásady. Jedná se o nejobecnější a nejširší teorii kyselin a zásad. Pozn.: Lewisovy zásady se shodují s Brönsted. zásadami, neboť látka, která je donorem volného el. páru je i akceptorem protonu. 3/8

4 5. Síla kyselin a zásad Kyselina je tím silnější, čím snadněji odštěpí H +, zásada je tím silnější, čím snadněji H + váže. Čím je zásada (kyselina) silnější, tím slabší je její konjugovaná kyselina (zásada). Konstanta acidity čím je hodnota konstanty acidity menší, tím je kyselina slabší. Slabé kyseliny mají konstantu acidity výrazně menší než jedna. Příklad: Vyjádři konstantu acidity kyseliny dusičné. Konstanta bazicity čím je hodnota konstanty bazicity menší, tím je zásada slabší. Slabé zásady mají konstantu bazicity výrazně menší než jedna. Silné kyseliny (zásady) K A (K B ) 10-2 Středně silné kyseliny (zásady) K A (K B ) 10-4 až 10-2 Slabé kyseliny (zásady) K A (K B ) 10-9 až 10-4 Velmi slabé K A (K B ) 10-9 Orientační určení síly kyslíkatých kyselin porovnáním počtu atomů kyslíku a vodíku velmi slabé kyseliny H n XO n, například HClO, H 3 BO 3 slabé kyseliny H n XO n+1, například H 2 CO 3, HNO 2 silné kyseliny H n XO n+2, například H 2 SO 4, HClO 3, HNO 3 velmi silné kyseliny H n XO n+3, například HClO 4, HMnO 4 Síla bezkyslíkatých kyselin z bezkyslíkatých kyselin jsou nejsilnější kyseliny halogenovodíkové, z nichž je nejsilnější kyselina jodovodíková 4/8

5 Bezkyslíkaté kyseliny kyselina K A pk A fluorovodíková 6, ,2 chlorovodíková 1, ,1 bromovodíková jodovodíková ,5 kyanovodíková 4, ,31 sirovodíková, I. st. 9, ,04 sirovodíková, II. st. 1, ,96 uhličitá, I. st. 4, ,37 uhličitá, II. st. 5, ,25 voda Kyslíkaté kyseliny kyselina K A pk A sírová, I. st. 3, ,4 sírová, II. st. 1, ,98 siřičitá, I. st. 1, ,76 siřičitá, II. st. 5, ,3 dusičná ,3 dusitá 5, ,3 chlorečná chloristá chloritá chlorná 3, ,53 jodičná 1, ,77 jodistá 2, ,55 pentahydrogenjodistá 5, ,29 trihydrogenfosforečná, I.st. 7, ,12 trihydrogenfosforečná, II.st. 6, ,21 trihydrogenfosforečná, III.st. 4, ,32 Organické kyseliny kyselina K A pk A benzoová 6, ,19 citronová, I.st. 7, ,13 chloroctová 1, ,85 trichloroctová ,70 octová 1, ,76 šťavelová, I. st. 5, ,23 šťavelová, II. st. 6, ,19 mravenčí 1, ,75 mléčná 1, ,86 5/8

6 Síla hydroxidů silné hydroxidy jsou hydroxidy alkalických kovů, hydroxidy kovů alkalických zemin a hydroxid thallný zásada K B pk B amoniak 1, ,75 anilin 4, ,37 methylamin 5, ,28 dimethylamin 5, ,23 Ba(OH) 2 2, ,64 Ca(OH) 2 4, ,37 Fe(OH) 2 8, ,08 LiOH 6, ,18 Mg(OH) 2 2, ,59 NaOH 5,8-0,77 Pb(OH) ,5 Zn(OH) 2 1, ,5 Sr(OH) 2 1, ,82 Be(OH) ,3 LiOH 0,66 0,18 6. Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek Měřením bylo zjištěno, že v 10 7 litrech čisté vody je 17,009 g aniontu OH - (1 mol) a 1,008 g kationtu H 3 O + (1 mol), platí tedy [OH - ] = [H 3 O + ] = 1, mol dm -3. Odvození iontového součinu vody Rovnováhu reakce 2 H 2 O <-> H 3 O + + OH - (rovnováha je posunuta ve prospěch molekul vody) popisuje Guldber -Waageuv zákon: K= [H 3O + ] [OH - ] [H 2 O] 2, počet disociovaných molekul vody je zanedbatelný, rovnovážnou koncentraci vody zahrneme do konstanty: K [ H 2 O] 2 =[ H 3 O + ] [OH - ], levou stranu označíme jako novou konstantu: K v =[ H 3 O + ] [OH - ]= = iontový součin vody Součin molárních koncentrací iontů H 3 O + a OH - je za standardních podmínek konstantní (platí v čisté vodě i ve vodných roztocích. Vodné roztoky kyselé [H 3 O + ] > [OH - ] K v = neutrální [H 3 O + ] = [OH - ] K v = zásadité [H 3 O + ] < [OH - ] K v = /8

7 Vodíkový exponent = ph charakterizuje kyselost a zásaditost roztoků byl zaveden, protože počítání se zápornými exponenty je nepraktické ph = - log[h 3 O + ] poh = -log[oh - ] PH + poh = 14 Stupnice ph ph můžeme určit pomocí indikátorů - látky měnící zbarvení v závislosti na ph roztoku např. fenolftalein - zásadité prostředí - fialová univerzálních indikátorových papírků - papírek napuštěný směsí indikátorů kyselé prostředí - červená neutrální prostředí - beze změny bazické prostředí - modrá ph.metrů 7. Hydrolýza solí reakce iontů, vzniklých ionizací solí ve vodě, s molekulami vody příklady ionizace solí při rozpouštění ve vodě: Hydrolýza kationtu kation podlehne hydrolýze, pokud pochází ze slabého hydroxidu M H 2 O MOH + H 3 O +, Al H 2 O Al(OH) H 3 O + dojde ke zvýšení koncentrace H 3 O + v roztoku => zvýšení kyselosti roztoku, pokles ph kyselé prostředí hydrolýzu kationtu brzdí, zásadité podporuje Hydrolýza aniontu anion podlehne hydrolýze, pokud pochází ze slabé kyseliny B - + H 2 O HB + OH -, CN - + H 2 O HCN + OH - dojde ke zvýšení koncentrace OH - v roztoku => zvýšení bazicity roztoku, vzrůst ph kyselé prostředí hydrolýzu aniontu podporuje, zásadité brzdí Hydrolýza soli roztok soli silné kyseliny a silné zásady - nedojde k hydrolýze disociací vzniklého kationtu ani aniontu, roztok má neutrální reakci roztok soli silné kyseliny a slabé zásady - dojde k hydrolýze kationtu, roztok má kyselou reakci roztok soli slabé kyseliny a silné zásady - dojde k hydrolýze aniontu, roztok má zásaditou reakci například 7/8

8 8. Příklady 8.1. Napiš rovnice disociace, pojmenuj vzniklé ionty a) kyseliny chlorovodíkové b) kyseliny trihydrogenfosforečné c) kyseliny sírové d) hydroxidu vápenatého e) hydroxidu barnatého f) selenanu draselného g) síranu hlinitého h) hydrogeuhličitanu vápenatého i) fosforečnanu draselného 8.2. Podle hodnot konstant acidity uvedené v tabulce seřaď uvedené kyseliny podle rostoucí síly: H 3 PO 4, H 2 SO 3, H 2 S, H 2 CO 3, HI, HF, HCN, CH 3 COOH 8.3. Podle hodnot konstant bazicity uvedených v tabulce seřaď uvedené hydroxidy podle klesající zásaditosti: Pb(OH) 2, Mg(OH) 2, Ba(HO) 2, Fe(OH) 2, Zn(OH) 2, Sr(OH) 2, Be(OH) 2, Ca(OH) Doplň tabulku a) roztok 1 b) roztok 2 c) 0,1 M roztok HCl [H 3 O + ] [OH - ] ph d) 0,05 M roztok H 2 SO 4 e) 0,01 M roztok KOH f) 0,05 M roztok HCl g) 0,05 M roztok Ba(OH) 2 8/8

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Testy k procvičení Základy organické chemie

Testy k procvičení Základy organické chemie 1. Které z uvedených vzorců představují organické sloučeniny? C 6 H 12 O 6 (A), Na 2 CO 3 (B), NH 2 CONH 2 (C), CuSO 4 (D), HCI 3 (E), CO (F), C 2 H 6 (G) a) ABCE b) ACDG c) ACEG d) ACFG 2. Typické vaznosti

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více