Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005"

Transkript

1 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality e Auditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL článek Auditor SA sněm KA ČR D diskusní příspěvek I informace SKA stanovisko KA ČR DaO dotazy odpovědi pomůcka SMF stanovisko MF ČR DO dokumenty R právo ředmět Číslo Strana Druh A ADVOKÁTI Hlášení advokátů a notářů podezřelých obchodů svým komorám 7 13 AKCIE, AKCIONÁŘ IFRS 2 latby akciemi (I. část) 7-1 okénko IAS/IFRS IFRS 2 latby akciemi (II. část) okénko IAS/IFRS Výkup akcií menšinových akcionářů (změny) 9 17 AKTIVA ořizovací cena aktiva (ocenění v historické a reálné hodnotě) 6 ARCHIV, ARCHIVACE Archivace a skartace účetních písemností v praxi AUDIT, AUDITOŘI Informace ze zasedání rady KA ČR 1-2, 3 A Dohled nad činností auditorských společností a auditorů 1 1 ČL Etické požadavky na vzdělávání auditorů a kárné řízení 1 3 I XIV. sněm KA ČR DO ravidla pro auditory nová evropská legislativa 1 20 I Kárné řízení: institut samoregulace vnitřního života KA ČR 2 1 ČL Distribuce časopisu Auditor od I Rozpočet KA ČR na rok I Mezinárodní auditorské standardy ISA příručka rok vydání I Výkon auditorské profese v zemích EU podmínky 2 7 I ravidla pro auditory nová evropská legislativa (rotace auditorů) 2 I rovádění auditu: čerpání prostředků z evropských fondů 2 11 DaO Ověřování ÚZ roku 200 auditorem 2 11 DaO řezkoumávání hospodaření obcí (auditorem) 2 11 DaO Spis auditora po Hodnocení interního auditu externím auditorem 2 15 Hodnocení externího auditu interním auditem 2 16 Změny v auditech v USA zmírnění konfliktu zájmů 2 19 ČL Auditorské standardy nejen pro auditory 3 1 ČL Rotace auditorských firem 3 6 I řechod slovenských auditorů na ISA 3 I Mezinárodní dohled nad účetní a auditorskou profesí (založení výboru) 3 I Hospodaření KA ČR (příspěvky auditorů aj.) 1 ČL Audit projektů financovaných z fondů EU 1 I Daňová problematika v elektronických přílohách časopisu Auditor 3 Evropská harmonizace (auditoři, daňoví poradci a europoslanci) D Audit a.s. podle novely zákona o účetnictví (z. č. 37/2003 Sb.) 11 SMF 1

2 Schválení Evropskou komisí IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dopady na zprávu auditora) 6 Rotace auditorských firem italské zkušenosti roblémy a stanoviska (metodika účetnictví KA ČR) 5 1 ČL Audit dotací obcím (úplata auditorovi) 5 11 Auditoři versus finanční ředitelé 5 12 ČL Rozhovor o veřejném dohledu auditorů 5 13 I 6 Kontinuální vzdělávání auditorů (novela směrnice) 6 1 ČL Vyhodnocení ankety časopisu Auditor 6 ČL Konference představitelů auditorských komor v Bratislavě 6 6 I Systém profesních standardů KA ČR středová vložka Jak a proč se provádí audit podniku 6 Časopis Auditor (obsah a forma) 7 1 ČL Nový bulletin KA ČR na internetu novinky v IAS/IFRS 7 2 A XV. sněm KA ČR konání 7 2 A Rozhovor s prezidentem KA ČR v časopise rosperita 7 13 Nové směrnice pro audity a auditory EU 7 13 Audit malých a středních podniků příručka pro implementaci ISA (výběrové řízení) 2 A Změna cen akcí pořádaných Institutem vzdělávání KA ČR 7 I Rámcová pojistná smlouva auditorů ve čtvrtém pojistném roce 7 I Hodnocení auditorských firem studenty ČR 17 Auditorská profese rozhovor s viceprezidentem KA ČR 17 Auditorské firemní výbory zrušení plánu EK 17 Akční plán pro ČR v oblasti účetnictví a auditu 9 1 ČL Statutární audit roční ÚZ a KÚZ. směrnice (schválení E a EUROFIN) 9 2, 3 I Zápis auditorů do seznamu správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních znalců podmínky doporučení KA ČR 9 5 A ožadavky na zprávu auditora (ISA 700 CZ) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Ověřování výroční zprávy (ISA 720) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Ověřování zprávy o vztazích (ISRE 200 CZ) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha řehled vzdělávacích akcí KA ČR 1. pololetí roku říloha Změna hesla na internetu v neveřejné části KA ČR (www.kacr.cz) 9 6 A Nejčastější nedostatky v činnosti auditorů 9 6 A Auditorské služby komerční příloha HN 9 6 I Nový místopředseda dozorčí komise KA ČR 9 7 A Návštěva zástupců KA ČR ve Wirtschaftsprüferkammer v Berlíně 9 7 A Tři aplikační doložky k ISA platnost od I latnost a účinnost auditorských směrnic KA ČR 9 9 I Nová příručka pro provádění auditu u podnikatelů 9 9 I Složení komise pro akční plán v oblasti účetnictví a auditu 9 I Vzdělávání auditorů v roce I Informace z orgánů KA ČR 9 17 K problematice cen auditu 9 17 Budoucnost auditorských služeb (rozhovor s Jamesem Turleym) 9 17 O auditorské profesi (článek Ing. J. Vrby v časopise rosperita) 9 Regulace auditu po schválení. směrnice EU (vývoj) l SA Evidenční záznam auditorů KV za rok A říručka pro provádění auditu na CD 3 A Využití programu Excel při auditu 3 A Auditoři v roce 200 A Setkání auditorů a asistentů v Hradci Králové A Studie MF v oblasti účetnictví a auditu (vývoj) 5 I

3 XV. sněm KA ČR dokumenty 7 - DO 19 Interní audit v bankách 19 B BANKY Kapitálová přiměřenost bank 5 11 Banky zvyšují výdaje na boj proti praní špinavých peněz 17 Interní audit v bankách 19 BONUSY Způsob účtování bonusů a slev 11 DaO BULLETIN Nový bulletin KA ČR na internetu novinky v IAS/IFRS 7 2, A C CENNÉ AÍRY Sestavení ÚZ emitentem C 5 11 Náklady a výnosy a přecenění C na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Klasifikace C dle českých účetních předpisů ve srovnání s IFRS 7 11 D CENY ořizovací cena aktiva (ocenění v historické a reálné hodnotě) 6 Změna cen akcí pořádaných Institutem vzdělávání KA ČR 7 I K problematice cen auditu 9 17 Č ČASOVÉ ROZLIŠENÍ Časové rozlišení nákladů a výnosů pro účely daně z příjmů 13 D DANĚ a) Daň z přidané hodnoty Komplexní pronájem a jeho ukončení hledisko daňové (DH a DZ) a účetní (účtování) 1 Novela zákona o DH nejdůležitější změny od Vrácení DH ze zahraničí 1 1 Zahraniční plátce DH 1 1 Daň z přidané hodnoty 2 22 R ráce na movité věci hledisko DH od Obce odpočet DH na vstupu 5 11 Novela zákona o DH od Změny v oblasti DH návrh Evropské komise 7 13 Nepřímé daně v EU 17 Společný systém DH v EU zákaz ukládání jiných daní 17 b) Daň z příjmů (fyzických a právnických osob) řihlášení pohledávky do konkurzu, její odsouhlasení správcem konkurzní podstaty hledisko daňové (odpočitatelná položka) 1 DaO Komplexní pronájem a jeho ukončení hledisko daňové (DH a DZ) a účetní (účtování) 1 Uplatnění ztráty z minulých let hledisko daňové 1 1 Daňově uznatelné výdaje 2 22 R Daň z příjmů 2 22 R Zákon č. 627/200 Sb., o evropské společnosti některé daňové a účetní aspekty 3 Deriváty a oceňovací rozdíly některé daňové a účetní aspekty 3 13 I Daňové aspekty pohledávek od rodej obchodního podílu u FO v rámci fúze před hledisko daňové (pětiletý časový test) 3 13 Nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci hledisko ZD 3 13 Výdaje na výzkum a vývoj odečet nákladů podle 3 odst. ZD 12 D Zůstatková cena DM hledisko ZD 5 5 DaO ronájem souboru majetku pronajimatelem (hledisko daňové a účetní) 5 6 DaO 3

4 Zdaňování derivátů 6 9 Oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí daňové a účetní hledisko (přeceňování některých složek 6 11 SMF majetku na reálnou hodnotu) Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty (hledisko ZD) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přecenění C na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přeceňované pohledávky na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů 7 13 Odpočet výdajů na výzkum a vývoj podle ZD od A Změna zákona o odpadech (zpětný odběr a zpracování elektroodpadu) příspěvek na recyklaci (hledisko daňové a účetní) A Časové rozlišení nákladů a výnosů pro účely daně z příjmů 13 Novela zákona o daních z příjmů od Komplexní pronájem k (smlouvy) hledisko daňové a účetní SMF řechod podnikatelské FO z daňové evidence na účetnictví 19 c) Ostatní daně, správa daní a jiné Daňová problematika v elektronických přílohách časopisu Auditor 3 Reálné ocenění zajišťovacích derivátů a odložená daň 5 DaO Ediční povinnost v daňovém právu 7 13 Dodržování lhůt FÚ pro vyměření daně rozhodnutí správního soudu 7 13 KMG platí pokutu kvůli daňovým únikům 7 13 Daňové kontroly (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) 5 A Odložená daň z % reinvestičního odpočtu (IAS/IFRS a ČÚS) 16 D Správa daní úplné znění zákona s komentářem 1 R DERIVÁTY Deriváty a oceňovací rozdíly některé daňové a účetní aspekty 3 13 I Reálné ocenění zajišťovacích derivátů a odložená daň 5 DaO Zdaňování derivátů 6 9 Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty (hledisko ZD) 6 11 SMF DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK, NEHMOTNÝ MAJETEK ráce na movité věci hledisko DH od Zůstatková cena DM hledisko ZD 5 5 DaO Oceňování nehmotného majetku podle US GAA a IFRS 7 13 Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů 7 13 DRUŽSTVA Návrh zákona o evropském družstvu 9 7 A E EFEKTIVNOST Efektivnost českých podniků změna pohledu v rámci evropského prostředí 7 13 EVROSKÁ FEDERACE ÚČETNÍCH Evropská federace účetních FEE výběrové řízení na novou funkci 9 6 A Evropská federace účetních FEE nové dokumenty 9 1 ČL ublikace FEE Snížení rizika podvodu v malých a středních podnicích 3 A EVROSKÁ KOMISE, EVROSKÁ UNIE EU novela směrnice o fúzích 3 15 I Audit projektů financovaných z fondů EU 1 I Evropská harmonizace (auditoři, daňoví poradci a europoslanci) D řeklad textů IAS a IFRS na serveru EU 11 Schválení Evropskou komisí IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dopady na zprávu auditora) 6 Řízení rizik a vnitřní kontroly v EU EU zpřísnění kontroly podezřelých transakcí 6 3 I Nové směrnice pro audity a auditory EU 7 13 Nepřímé daně v EU 17 Společný systém DH v EU zákaz ukládání jiných daní 17

5 Regulace auditu po schválení. směrnice EU (vývoj) l SA EURO Konvergenční program MF k přijetí eura 3 A F FAKTURACE, ŘEFAKTURACE Dílčí fakturace a účtování stavebních zakázek do výnosů 2 12 DaO Elektronické faktury 7 5 I FINANČNÍ ANALÝZA, FINANČNÍ NÁSTROJE A OERACE, FINANČNÍ ÚŘADY IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování okénko IAS/IFRS Finanční analýza krok za krokem publikace 7 R Finanční rizika nevyužívání treasury (nástroje) v českých nefinančních společnostech 17 IAS 32 Finanční instrumenty okénko IAS/IFRS okénko IAS/IFRS Změna územní působnosti finančních úřadů od A FONDY rovádění auditu čerpání prostředků z evropských fondů 2 11 DaO Audit projektů financovaných z fondů EU 1 I FÚZE rodej obchodního podílu u FO v rámci fúze před hledisko daňové (pětiletý časový test) 3 13 EU novela směrnice o fúzích 3 15 I I INTERNET Nový bulletin KA ČR na internetu novinky v IAS/IFRS 7 2 a A Změny na internetu KA ČR 7 3 A Internet legislativní centrum neziskové organizace 16 I Změna hesla na internetu v neveřejné části KA ČR (www.kacr.cz) 9 6 A Nová služba MF RSS na internetu od A INVENTURY, INVENTARIZACE Inventarizace u dceřiné společnosti nadnárodní firmy 3 DaO Dokladové inventury 17 INVESTICE IAS 3 Investice do přidružených podniků okénko IAS/IFRS K KAITÁL Kapitálová přiměřenost bank 5 11 KOMISE A VÝBORY Informace z komisí a výborů KA ČR Kárná komise ve volebním období I Auditorské firemní výbory zrušení plánu EK 17 Složení komise pro akční plán v oblasti účetnictví a auditu 9 I Nový místopředseda dozorčí komise KA ČR 9 7 A KOMORY Informace ze zasedání rady KA ČR 1-2, 3 A Hlášení advokátů a notářů podezřelých obchodů svým komorám 7 13 Rozpočet KA ČR na rok 2006 návrh 1 ČL Změna cen akcí pořádaných Institutem vzdělávání KA ČR 7 I Auditorská profese rozhovor s viceprezidentem KA ČR 17 KONFERENCE KONGRES Mezinárodní konzultativní konference IFAC v raze (malé a střední podniky) 2 3 Konference ICAEW v Bruselu (globální kapitálové trhy...) 5 I Konference představitelů auditorských komor v Bratislavě 6 6 I 3 I I 5

6 6 ředmět Číslo Strana Druh 2. kongres Evropské účetní asociace v Goteborgu 6 15 I KONKURZ A VYROVNÁNÍ řihlášení pohledávky do konkurzu, její odsouhlasení správcem konkurzní podstaty hledisko daňové (odpočitatelná položka) 1 DaO Zápis auditorů do seznamu správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních znalců podmínky doporučení KA ČR 9 5 A KONSOLIDACE IAS 27 Konsolidovaná a separátní ÚZ okénko IAS/IFRS Statutární audit roční ÚZ a KÚZ. směrnice (schválení E a EUROFIN) 9 2, 3 I Novinky v účetnictví změna z. č. 500/2002 Sb. k (účtování o povolenkách na emise, kursových rozdílů, konsolidace) 9 13 KONTROLA rováděcí vyhláška č. 16/200 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole (příspěvek) 5 11 Kontrola hospodaření obcí 5 11 EU zpřísnění kontroly podezřelých transakcí 6 3 I Daňové kontroly (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) 5 A KURZY, KURZOVÉ ROZDÍLY A ŘEOČTY Opravné položky k pohledávkám v cizí měně a kursové rozdíly 5 5 DaO Novinky v účetnictví změna z. č. 500/2002 Sb., k (účtování o povolenkách na emise, kursových rozdílů, konsolidace) 9 13 L LEASING Nový přístup IASB k účtování a vykazování leasingových operací 2 19 I, LIKVIDÁTOR, LIKVIDACE Likvidace veřejné obchodní společnosti 9 DaO Zápis auditorů do seznamu správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních 9 5 A znalců podmínky doporučení KA ČR M MAJETEK Hospodaření s nemovitým majetkem společnosti 1 1 ráce na movité věci hledisko DH od Zůstatková cena DM hledisko ZD 5 5 DaO ronájem souboru majetku pronajimatelem (hledisko daňové a účetní) 5 6 DaO Oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí daňové a účetní hledisko (přeceňování některých složek 6 11 SMF majetku na reálnou hodnotu) Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty (hledisko ZD) 6 11 SMF MZDY A LATY laty vrcholových manažerů studie 1 1 I N NÁJMY A RONÁJMY Komplexní pronájem a jeho ukončení hledisko daňové (DH a DZ) a účetní (účtování) 1 ronájem souboru majetku pronajimatelem (hledisko daňové a účetní) 5 6 DaO Komplexní pronájem k (smlouvy) hledisko daňové a účetní SMF NÁKLADY Výdaje na výzkum a vývoj odečet nákladů podle 3 odst. ZD 12 D Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty (hledisko ZD) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přeceňované pohledávky na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přecenění C na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Časové rozlišení nákladů a výnosů pro účely daně z příjmů 13 NOTÁŘI Hlášení advokátů a notářů podezřelých obchodů svým komorám 7 13 O OBCE Obce odpočet DH na vstupu 5 11 Kontrola hospodaření obcí 5 11 Audit dotací obcím (úplata auditorovi) 5 11

7 OBCHODNÍ REJSTŘÍK Novinky v OR od (z. č. 216/2005 Sb.) 9 A OBCHODNÍ SOLEČNOST, OBCHODNÍ SOLEČNOSTI Úhrada ztráty dceřiné společnosti mateřskou společností účtování 1 11 DaO Hospodaření s nemovitým majetkem společnosti 1 1 Výzkum řízení, komunikace a vlastnických poměrů ve společnostech 5 9 ČL Likvidace veřejné obchodní společnosti 9 DaO OCENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, ŘECENĚNÍ, ŘECEŇOVÁNÍ IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování okénko IAS/IFRS Deriváty a oceňovací rozdíly některé daňové a účetní aspekty 3 13 I Schválení Evropskou komisí IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dopady na zprávu auditora) 6 Reálné ocenění zajišťovacích derivátů a odložená daň 5 DaO Oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí daňové a účetní hledisko (přeceňování některých složek majetku na reálnou hodnotu) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přecenění C na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přeceňované pohledávky na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF ořizovací cena aktiva (ocenění v historické a reálné hodnotě) 6 Oceňování nehmotného majetku podle US GAA a IFRS 7 13 ODADY Změna zákona o odpadech (zpětný odběr a zpracování elektroodpadu) příspěvek na recyklaci (hledisko daňové a účetní) A ODISY A ODISOVÁNÍ Účetní odpisování staveb (budov) v a. s. 5 7 DaO ORAVNÉ OLOŽKY Opravné položky k pohledávkám v cizí měně a kursové rozdíly 5 5 DaO ERSONALISTIKA ersonální změny na MF 3 A ODÍLY, ODÍLOVÉ SOLUVLASTNICTVÍ rodej obchodního podílu u FO v rámci fúze před hledisko daňové (pětiletý časový test) 3 13 ODNIK, ODNIKÁNÍ, ODNIKATEL IAS 31 Vykazování účastí ve společných podnicích okénko IAS/IFRS Nová příručka pro provádění auditu u podnikatelů 9 9 I řechod podnikatelské FO z daňové evidence na účetnictví 19 OHLEDÁVKY řihlášení pohledávky do konkurzu, její odsouhlasení správcem konkurzní podstaty hledisko daňové (odpočitatelná položka) 1 DaO Opravné položky k pohledávkám v cizí měně a kursové rozdíly 5 5 DaO Náklady a výnosy a přeceňované pohledávky na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF OJISTNÉ A OJIŠTĚNÍ ojištění osob migrujících v EU 1 1 Rámcová pojistná smlouva auditorů ve čtvrtém pojistném roce 7 I OKUTY KMG platí pokutu kvůli daňovým únikům 7 13 RÁVO Statutární orgán (jednatel) a pracovní poměr hledisko právní 1 1 R RODEJ rodej obchodního podílu u FO v rámci fúze před hledisko daňové (pětiletý časový test) 3 13 ŘÍSĚVKY Změna zákona o odpadech (zpětný odběr a zpracování elektroodpadu) příspěvek na recyklaci (hledisko daňové a účetní) A R RADA Informace ze zasedání rady KA ČR 1-2, 3, 5 A 7

8 ředmět Číslo Strana Druh REZERVY Novela zákona o rezervách 17 Rezerva na restrukturalizaci 17 Novela zákona o rezervách k (z. č. 593/1992 Sb., v pl. znění) 9 1 ROZOČET Rozpočet KA ČR na rok 2006 návrh 1 ČL S SDRUŽENÍ ostup účtování u sdružení bez právní subjektivity DaO SLEVY Způsob účtování bonusů a slev 11 DaO SLUŽBY Auditorské služby komerční příloha HN 9 6 I Nová služba MF RSS na internetu od A Budoucnost auditorských služeb (rozhovor s Jamesem Turleym) 9 17 SMĚRNICE EU novela směrnice o fúzích 3 15 I Kontinuální vzdělávání auditorů (novela směrnice) 6 1 ČL AS 52 řezkoumávání hospodaření a audit ÚZ územních samosprávných celků: připomínkové řízení 7 2 A Nové směrnice pro audity a auditory EU 7 13 Statutární audit roční ÚZ a KÚZ. směrnice (schválení E a EUROFIN) 9 2, 3 I latnost a účinnost auditorských směrnic KA ČR 9 9 I SNĚM XIV. sněm KA ČR 1 5- DO XV. sněm KA ČR konání 7 2 A XV. sněm KA ČR dokumenty 7- DO 19 SOFTWARE Jak postupovat při nákupu softwaru 1 1 Transformace ÚZ do IFRS (využití softwaru firmy DATEV) 6 12 I Využití programu Excel při auditu 3 A 19 SRÁVCE Zápis auditorů do seznamu správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních 9 5 A znalců podmínky doporučení KA ČR STANDARDY ovinnost přejít k z ČÚS na IAS/IFRS 1 DaO IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování okénko IAS/IFRS IAS 1 Sestavování a zveřejňování ÚZ (podle IFRS): změny 1 9 aktualizace IAS/IFRS Mezinárodní auditorské standardy ISA příručka rok vydání I IFRS 3 odnikové kombinace okénko IAS/IFRS Texty IFRS v EU po I Nový přístup IASB k účtování a vykazování leasingových operací 2 19 I, Malé a střední podniky a IFRS 2 20 Tiskové zprávy auditorských firem (účtování podle IFRS, Corporate governance) 2 21 Auditorské standardy nejen pro auditory 3 1 ČL řístup IFRS k emisním povolenkám účtování okénko IAS/IFRS IAS 7 Výkazy peněžních toků okénko IAS/IFRS řechod slovenských auditorů na ISA 3 I IFRS a česká účetní legislativa rozdíly 3 16 IFRS 2 latby akciemi (I. část) 7-1 okénko IAS/IFRS IFRS 2 latby akciemi (II. část) okénko IAS/IFRS

9 řeklad textů IAS a IFRS na serveru EU 11 Nové dokumenty v oblasti mezinárodních účetních standardů veřejného sektoru 11 Schválení Evrop. komisí IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dopady na zprávu auditora) 6 říručka Mezinárodní účetní standardy IFAC pro veřejný sektor 5 13 I Mezinárodní auditorské standardy ISA aplikační doložky 6 3 I Sborník IFRS I říručka Mezinárodní auditorské standardy ISA I IAS 27 Konsolidovaná a separátní ÚZ okénko IAS/IFRS Změny v IFRS (seznam platných standardů a interpretací) okénko IAS/IFRS Nový standard ISRE 2 rověrka mezitímní ÚZ 7 2 A Transformace ÚZ do IFRS (využití softwaru firmy DATEV) 6 12 I Nový bulletin KA ČR na internetu novinky v IAS/IFRS 7 2 A IAS 3 Investice do přidružených podniků okénko IAS/IFRS IFRIC 1 Změny v existujících závazcích okénko IAS/IFRS Klasifikace C dle českých účetních předpisů ve srovnání s IFRS 7 11 D Oceňování nehmotného majetku podle US GAA a IFRS 7 13 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví praktická řešení (aplikace) 7 13 České a mezinárodní standardy IFRS chybějící definice 7 13 Audit malých a středních podniků příručka pro implementaci ISA (výběrové řízení) 2 A IAS 31 Vykazování účastí ve společných podnicích okénko IAS/IFRS Statutární audit roční ÚZ a KÚZ. směrnice (schválení E a EUROFIN) 9 2, 3 I ožadavky na zprávu auditora (ISA 700 CZ) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Ověřování výroční zprávy (ISA 720) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Ověřování zprávy o vztazích (ISRE 200 CZ) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Tři aplikační doložky k ISA platnost od I IAS 32 Finanční instrumenty IAASB vydal nové standardy a návrhy standardů (ISA 200, 2, 230, 20, 300, 315, 330, 701) 9 19 I Odložená daň z % reinvestičního odpočtu (IAS/IFRS a ČÚS) 16 D Technické opravy standardů IAS/IFRS 20 I STATUTÁRNÍ ORGÁNY Statutární orgán (jednatel) a pracovní poměr hledisko právní 1 1 R STAVBY Účetní odpisování staveb (budov) v a.s. 5 7 DaO T TRESTNÍ RÁVO, TRESTNÍ ZÁKON Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 1 12 z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (z. č. 2/200 Sb.) U ÚČETNICTVÍ ovinnost přejít k z ČÚS na IAS/IFRS 1 DaO Zákon č. 627/200 Sb., o evropské společnosti některé daňové a ú četní aspekty 3 okénko IAS/IFRS okénko IAS/IFRS Deriváty a oceňovací rozdíly některé daňové a účetní aspekty 3 13 I Mezinárodní dohled nad účetní a auditorskou profesí (založení výboru) 3 I IFRS a česká účetní legislativa rozdíly 3 16 Interpretace českých účetních předpisů Národní účetní radou (NÚR) 9 I ronájem souboru majetku pronajimatelem (hledisko daňové a účetní) 5 6 DaO Účetní odpisování staveb (budov) v a.s. 5 7 DaO Oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí daňové a účetní hledisko (přeceňování některých složek 6 11 SMF majetku na reálnou hodnotu) Změna prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví ode dne vyhlášení 2 A Interpretace k českým účetním předpisům návrhy NÚR A Akční plán pro ČR v oblasti účetnictví a auditu 9 1 ČL 9

10 Složení komise pro akční plán v oblasti účetnictví a auditu 9 I Novinky v účetnictví změna z. č. 500/2002 Sb., k (účtování o povolenkách na emise, 9 13 kursových rozdílů, konsolidace) Studie MF v oblasti účetnictví a auditu (vývoj) 5 I Komplexní pronájem k (smlouvy) hledisko daňové a účetní SMF řechod podnikatelské FO z daňové evidence na účetnictví 19 ÚČETNÍ METODY, METODIKA Sledování problémů a stanoviska (metodika účetnictví KA ČR) 5 1 ČL ÚČETNÍ VÝKAZY Mezinárodní standardy účetního výkaznictví praktická řešení (aplikace) 7 13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IAS 1 Sestavování a zveřejňování ÚZ (podle IFRS): změny 1 9 aktualizace IAS/IFRS Ověřování ÚZ roku 200 auditorem 2 11 DaO Sestavení ÚZ emitentem C 5 11 IAS 27 Konsolidovaná a separátní ÚZ okénko IAS/IFRS Transformace ÚZ do IFRS (využití softwaru firmy DATEV) 6 12 I Statutární audit roční ÚZ a KÚZ. směrnice (schválení E a EUROFIN) 9 2, 3 I ÚČTOVÁNÍ, OSTUY ÚČTOVÁNÍ IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování okénko IAS/IFRS Úhrada ztráty dceřiné společnosti mateřskou společností účtování 1 11 DaO Komplexní pronájem a jeho ukončení hledisko daňové (DH a DZ) a účetní (účtování) 1 Dílčí fakturace a účtování stavebních zakázek do výnosů 2 12 DaO Nový přístup IASB k účtování a vykazování leasingových operací 2 19 I, Tiskové zprávy auditorských firem (účtování podle IFRS, Corporate governance) 2 21 řístup IFRS k emisním povolenkám účtování 3 Schválení Evropskou komisí IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dopady na zprávu auditora) Účtování dohadné položky na dovolenou 5 7 DaO Změna zákona o odpadech (zpětný odběr a zpracování elektroodpadu) příspěvek na recyklaci A (hledisko daňové a účetní) ostup účtování u sdružení bez právní subjektivity DaO Způsob účtování bonusů a slev 11 DaO Novinky v účetnictví změna z. č. 500/2002 Sb., k (účtování o povolenkách na emise, 9 13 kursových rozdílů, konsolidace) VEŘEJNÝ SEKTOR, VEŘEJNÁ SRÁVA řezkoumávání hospodaření obcí (auditorem) 2 11 DaO Nové dokumenty v oblasti mezinárodních účetních standardů veřejného sektoru 11 Obce odpočet DH na vstupu 5 11 Kontrola hospodaření obcí 5 11 Audit dotací obcím (úplata auditorovi) 5 11 řezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků 5 11 říručka Mezinárodní účetní standardy IFAC pro veřejný sektor 5 13 I AS 52 řezkoumávání hospodaření a audit ÚZ územních samosprávných celků připomínkové 7 2 A řízení řezkoumání hospodaření územních samosprávných celků za r I VÝDAJE Výdaje (náklady) na výzkum a vývoj ( 3 odst. ZD) 12 D Banky zvyšují výdaje na boj proti praní špinavých peněz 17 VÝKAZY Nový přístup IASB k účtování a vykazování leasingových operací 2 19 I, Tiskové zprávy auditorských firem (účtování podle IFRS, Corporate governance) 2 21 VÝNOSY Dílčí fakturace a účtování stavebních zakázek do výnosů 2 12 DaO Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty (hledisko ZD a ZSD) 6 11 SMF

11 Náklady a výnosy a přeceňované pohledávky na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Náklady a výnosy a přecenění C na reálnou hodnotu (hledisko ZD) 6 11 SMF Časové rozlišení nákladů a výnosů pro účely daně z příjmů 13 VÝZKUM A VÝVOJ Výdaje na výzkum a vývoj odečet nákladů podle 3 odst. ZD 12 D Výzkum řízení, komunikace a vlastnických poměrů ve společnostech 5 9 ČL Odpočet výdajů na výzkum a vývoj podle ZD od A VZDĚLÁVÁNÍ Etické požadavky na vzdělávání auditorů a kárné řízení 1 3 I Kontinuální vzdělávání auditorů (novela směrnice) 6 1 ČL řehled vzdělávacích akcí KA ČR 1. pololetí roku říloha Vzdělávání auditorů v roce I Evidenční záznam auditorů KV za rok A Z ZÁKONY Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (z. č. 2/200 Sb.) 1 12 Zákon č. 627/200 Sb., o evropské společnosti některé daňové a účetní aspekty 3 rováděcí vyhláška č. 16/200 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole (příspěvek) 5 11 ůsobnost zákona Sarbanes Oxley za hranicemi USA a novinky 7 Změna prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví ode dne vyhlášení 2 A Změna zákona o odpadech (zpětný odběr a zpracování elektroodpadu) příspěvek na recyklaci (hledisko daňové a účetní) A Novela zákona o rezervách 17 Návrh zákona o evropském družstvu 9 7 A Novela zákona o daních z příjmů od Novela zákona o rezervách k (z. č. 593/1992 Sb., v pl. znění) 9 1 Správa daní úplné znění zákona s komentářem 1 R ZAMĚSTNÁNÍ, ZAMĚSTNANCI Nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci (hledisko ZD) 3 13 ZÁVAZKY Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty (hledisko ZD) 6 11 SMF ZDRAVOTNICTVÍ roblémy nestátního zdravotnictví poznámka 7 12 ČL ZNALCI Zápis auditorů do seznamu správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních 9 5 A znalců podmínky doporučení KA ČR ZRÁVY Tiskové zprávy auditorských firem (účtování podle IFRS, Corporate governance) 2 21 Schválení Evropskou komisí IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (dopady na zprávu auditora) 6 1 ČL ČL ožadavky na zprávu auditora (ISA 700 CZ) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Ověřování výroční zprávy (ISA 720) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha Ověřování zprávy o vztazích (ISRE 200 CZ) aplikační doložka KA ČR 9 5 říloha 11

12 oznámky Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Ing. Jaroslav Kula Komora auditorů ČR, leden

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality P pomůcka SKA stanovisko KA ČR ČL článek PR právo SMF

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

Systém profesních standardů Komory auditorů české republiky

Systém profesních standardů Komory auditorů české republiky Systém profesních standardů Komory auditorů české republiky Projednáno a schváleno na jednání Rady Komory auditorů České republiky dne 21.února 2005 Úvod Auditorské směrnice, které stanoví podrobnosti,

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8 Obsah Úvod................................................................... 7 Zkratky................................................................ 8 1. Podstata a význam odložené daně........................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Nový Etický kodex v praxi

Nový Etický kodex v praxi Nový Etický kodex v praxi Třináctý sněm Komory auditorů v listopadu 2003 přijal absolutní většinou hlasů novelu Etického kodexu v podobě, jak byl předložen radou komory. Vývoj vedoucí ke konečnému schválení

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Účetní výkaznictví v ČR:

Účetní výkaznictví v ČR: Účetní výkaznictví v ČR: ČÚS vsifrs Obsah legislativní rámec účetnictví v ČR oceňování vykazování bilančních položek dle českých pravidel a dle IFRS a dopady na finanční analýzu Účetní pravidla národní

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví Seznam p íloh P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví...87 P íloha. 2 P ehled eských ú etních standard pro podnikatele...88 P íloha. 3 P ehled Mezinárodních ú etních standard IAS...89

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů... 16 Seznam použitých obrázků... 17 Seznam použitých tabulek...

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů... 16 Seznam použitých obrázků... 17 Seznam použitých tabulek... Obsah Seznam zkratek............................................ 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů.................... 16 Seznam použitých obrázků................................... 17 Seznam

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011. Ing. Gabriela Magsumová

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011. Ing. Gabriela Magsumová Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011 Ing. Gabriela Magsumová 19. ledna 2011 Nejvýznamnější změny: / Ekologické zdroje elektřiny / Opravné položky k pohledávkám / Komponentní

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 SMĚRNICE

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu 1) Platební styk 2) Zásoby Cíl: 1) Účetní zobrazení hotovostních a bezhotovostních operací v podniku, vazeb mezi pokladnou a bankovním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku předmětu Účetnictví 2 Název tematického celku : Účetní závěrka Cíl: Záměrem je objasnit význam, podstatu a tvorbu účetní závěrky.

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Význam zkratek Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 ČL článek P pomůcka S-KA stanovisko (rady, výboru) KA ČR I informace,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSOSLEZSO METODICÝ OYN RO VYAZOVÁNÍ VÝDAJŮ verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Druh výdajů (dle Soupisky faktur) Stavební práce (Investiční náklady) Způsob prokazování

Více

ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641

ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 15. 4. 28. 5. 2016 ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 121 hodin teoretické výuky

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. informační řád

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. informační řád Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 informační řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Návrh. Čl. I. 1. V 2 odst. 1 písmeno o) zní: o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v 17 odst. 1 zákona,.

Návrh. Čl. I. 1. V 2 odst. 1 písmeno o) zní: o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v 17 odst. 1 zákona,. Návrh VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Auditor 6/2014. České účetnictví do budoucna s nadějí a mírným optimismem. Obsah. e-příloha Auditor 6/2014 Právo a rekodifikace Daně Zaznamenali jsme

Auditor 6/2014. České účetnictví do budoucna s nadějí a mírným optimismem. Obsah. e-příloha Auditor 6/2014 Právo a rekodifikace Daně Zaznamenali jsme Auditor 6/2014 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Termín pro navrhování kandidátů do Dozorčí komise KA ČR byl prodloužen do 20. července...2 Kontrola plnění účasti na profesním vzdělávání

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN 1.1. 2011 JUDr. Zdeněk Čáp 2.1 1/6 Spis. zn. AGENDA VEDENÍ (1) 11 ORGÁNY SVAZU 111 VALNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 1111 Zápisy a usnesení A trvale 1112 Zprávy a podkladové materiály A 10 1113 Ostatní materiály V 5 112

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2016 DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí Daňový řád 9788089364978

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Se specializací na hloubkovou kontrolu v různých oblastech můžeme rozeznávat jednotlivé druhy auditu:

Se specializací na hloubkovou kontrolu v různých oblastech můžeme rozeznávat jednotlivé druhy auditu: 12 Podnikový audit 12.1 Druhy auditů Dle definice encyklopedie Wikipedie audit představuje přezkoumání a vyhodnocení dokumentů, zejména účtů nezávislou způsobilou osobou. Cílem je zjištění, zda dokumenty

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Horažďovicích ovicích 0 Daňové identifikační

Více

Analysis outcome overview

Analysis outcome overview PROJECT UNLIMITED EXCHANGE OF QUALIFIED STAFF No. BG051РО001 7.0.07 0019 Analysis outcome overview Praha, 14-17.11.2013 Aktivita 5 Analýza na základě výsledků studií Návrh potenciálních oblastí transferu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost průřezového týmu č. 1 pro legislativu

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

Co je nového v IFRS? Ladislav Mejzlík

Co je nového v IFRS? Ladislav Mejzlík AUDITOR 9/2010 Obsah AKTUALITY...2 Česko-švýcarský projekt Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví (Athina Lérová)...2 Aktuality ze světa...3 Informace o vzdělávacích akcích (Monika Kryštůfková)...3

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Nové tendence EU v oblasti daní. Dana Trezziová 29. června 2011

Nové tendence EU v oblasti daní. Dana Trezziová 29. června 2011 Nové tendence EU v oblasti daní Dana Trezziová 29. června 2011 Agenda Budoucnost DPH v EU z pohledu podnikatelské sféry a její hlavní požadavky na úpravu DPH Základní očekávání evropských podnikatelů od

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Ústav účetnictví a daní. Bakalářská práce MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

Ústav účetnictví a daní. Bakalářská práce MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Ústav účetnictví a daní Bakalářská práce MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Sítařová Autor:

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec : Bačkov Adresa : Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou Směrnici zpracoval

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Analýza potřeb a implementace softwarového řešení formou služby Služba Datum vyhlášení zakázky: 08. 11. 2011

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

NEZ E I Z SKO K V O É É O R O G R A G N A IZA Z C A E C E

NEZ E I Z SKO K V O É É O R O G R A G N A IZA Z C A E C E NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ÚČETNICTVÍ A DANĚ. Ing. Jiří Vrba AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23 616 00 BRNO

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ÚČETNICTVÍ A DANĚ. Ing. Jiří Vrba AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23 616 00 BRNO ÚČETNICTVÍ A DANĚ Ing. Jiří Vrba AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23 616 00 BRNO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Rozložení přednášky

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS #

Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS # Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS # Ladislav Mejzlík * Úvodem Tradiční koncepce regulace účetnictví právními předpisy v České republice byla až do konce

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Auditor 5/2014. Co nás čeká a nemine v oblasti metodiky auditu. Obsah. e-příloha Auditor 5/2014. Tak opět tvořím

Auditor 5/2014. Co nás čeká a nemine v oblasti metodiky auditu. Obsah. e-příloha Auditor 5/2014. Tak opět tvořím Auditor 5/2014 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Termín pro navrhování kandidátů do Dozorčí komise KA ČR byl prodloužen do 20. června...2 Národní účetní rada oslavila 15. výročí svého

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: KVB0091. Použití OP

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: KVB0091. Použití OP POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU KVB0091 Použití OP P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0134 Výše použitých opravných položek za regulovaný konsolidační celek od 1.1. sledovaného období k datu sestavení výkazu, v Kč

Více

Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Daňové zákony 2016 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zdeněk Krůček, Anna Beutelhauserová Daňové zákony 2016 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2016. Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Aktualizace schválené v průběhu roku

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Článek 1 Smluvní strany a) OTE, a.s. Praha

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Základní směry harmonizace v účetnictví Denisa Brzáková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Závěrečný audit projektu

Závěrečný audit projektu Závěrečný audit projektu kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Denisa Kolouchová Email: Denisa.Kolouchova@msmt.cz Obsah 1. Požadavky vyplývající z PpP verze 2,3,4,5 2. Požadavky vyplývající

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Zlínský kraj, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Název: Identifikační číslo: MaS02-16 V roce: 2016 PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY (dále jen Žádost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů a obcí Ročník: 1999 Číslo: 2 V Praze dne 8. března 1999 OBSAH:

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů a obcí Ročník: 1999 Číslo: 2 V Praze dne 8. března 1999 OBSAH: z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů a obcí Ročník: 1999 Číslo: 2 V Praze dne 8. března 1999 OBSAH: strana 1. Zásady pro poskytování a čerpání neinvestičních

Více