Zpráva o plnění auditora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění auditora"

Transkript

1 Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen 2003

2 Strana 2/15 Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, jakožto jediného společníka společnosti TS HRÁDEK s.r.o., objednala tato společnost provedení forenzního auditu a kontroly hospodaření za rok Cílem tohoto šetření má být poskytnutí informací o stavu hospodaření společnosti a dodržování smluvních vztahů, v návaznosti na to pak také posouzení toku a výše nákladů vztahujících se k prováděným činnostem. Audit jsme provedli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Naše činnost byla naplánována a provedena v průběhu měsíce února a března 2003, přičemž šetření zahrnovalo jak prohlídku fyzického stavu areálu, tak i prověrku předložené dokumentace. Naším úkolem není vyjádření názoru na roční účetní závěrku uvedené společnosti za rok 2002, ani roků předcházejících. Účetní závěrka za rok 2001 nebyla ověřena auditorem vzhledem ke skutečnosti, že společnost TS HRÁDEK s.r.o. nemusí provádět audit účetní závěrky vzhledem k ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

3 Strana 3/15 Společnost TS HRÁDEK s.r.o. se sídlem Žitavská 689, Hrádek nad Nisou vznikla dne 19. prosince 1996 zápisem do obchodního rejstříku. Jejím jediným společníkem je Město Hrádek nad Nisou. Základní kapitál společnosti je ve výši tis. Kč. Společnost je držitelem několika živnostenských oprávnění, přičemž převážný objem činností je vykonáván v následujících oblastech: silniční motorová doprava nákladní, zámečnictví, provozování pohřebišť, přípravné práce pro stavby, technické činnosti v dopravě, poskytování technických služeb, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Nejvýznamnějším odběratelem služeb společnosti je Město Hrádek nad Nisou, drobnými odběrateli jsou občané města Hrádek nad Nisou a společnosti působící v okruhu města Hrádek nad Nisou. Dle našich požadavků nám byly předloženy následující dokumenty: Roční účetní závěrka společnosti za rok 2001, včetně příloh a daňového přiznání

4 Strana 4/15 Účetní deník za rok 2002 Smlouva o dílo ze dne 7. dubna 1997, uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a TS HRÁDEK s.r.o. včetně dodatků číselného označení 1-5 k této smlouvě Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 6. března 2002 Smlouva mandátní ze dne 14. ledna 2000, uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a TS HRÁDEK s.r.o na vedení hřbitovní agendy Ceník služeb TS HRÁDEK s.r.o. ze dne 2. ledna 2002, stanovující ceny za služby platné pro rok 2002 Zápis z 13. mimořádného jednání jediného zakladatele TS HRÁDEK s.r.o. v působnosti valné hromady konané dne 28. prosince 2001 Zápis z 14. jednání jediného zakladatele TS HRÁDEK s.r.o., v působnosti valné hromady konané dne 2. května 2002 Smlouva mandátní ze dne 15. ledna 2002, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o.a společnosti Kristýna, a.s na vedení účetní agendy Smlouva o nájmu pozemku ze dne 22. května 1997, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o. a Městem Hrádek nad Nisou Úplné znění stanov společnosti ve znění ze dne 29. ledna 2002 Smlouva o poskytnutí provozní dotace ze dne 2. ledna 2002, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o. a Městem Hrádek nad Nisou Smlouva kupní na technologické zařízení ze dne 3. prosince 2001, uzavřená mezi Ing. Julkem Teglem a TS HRÁDEK s.r.o. Smlouva o finanční půjčce ze dne 2. ledna 2002, uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a TS HRÁDEK s.r.o.

5 Strana 5/15 Nájemní smlouva ze dne 2. ledna 2002, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o. a TK Hrádek nad Nisou na pronájem nafukovací haly Smlouva o dodávce díla ze dne 31. října 2000, uzavřená mezi ing. Julkem Teglem a ESA Interplan s.r.o. na zhotovení nafukovací haly. Podle vyjádření jednatele společnosti pana Krejčíka nemá společnost uzavřeny žádné další smlouvy, které by zavazovaly společnost k jednání, resp. ze kterých by jí plynuly jakékoliv další závazky. Uzavřené smlouvy jsou číslovány a byl nám předložen seznam uzavřených smluv. Na základě provedeného šetření jsme nezjistili skutečnosti, které by nás opravňovaly k názoru, že předložený soubor dokladů nebyl úplný. Společnost podniká zejména v oblasti poskytování technických služeb pro město Hrádek nad Nisou, dále v oblasti provozování pohřebišť a technické správy komunikací. Společnost vznikla vkladem movitých věcí na základě znaleckého posudku. Z tohoto důvodu tvoří největší část aktiv společnosti movitý majetek, a to především strojní vybavení na správu komunikací.

6 Strana 6/15 Zjištění 1) Zhodnocení celkové ekonomické situace společnosti Společnost ve svém účetnictví eviduje střediska, která byla zavedena v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou s Městem Hrádek nad Nisou. V rámci naší kontrolní činnosti bylo zkoumáno uplatňování dílčích nákladů u jednotlivých středisek. Náklady v rámci středisek jsou správným způsobem rozdělovány, a to včetně mzdových nákladů, které jsou vynakládány na jednotlivé činnosti. Následně je v účetnictví společnosti vedeno středisko správa, které eviduje správní náklady, které není možné rozčlenit do hlavních činností společnosti. Hospodaření středisek je uvedeno v následující tabulce: Stř. Název Náklady Výnosy Zisk-ztráta Správa , , , Provozování pohřebišť , , , Opravy a údržba dopravního značení , , , Opravy a čištění dešťových vpustí , , , Opravy komunikací , , , Zimní údržba komunikací , , , Vývoz a desinfekce odpadkových košů , , , Strojní čištění komunikací , , , Údržba autobusových zastávek , , , Posk.služeb pro zemědělství a zahrad , , , Odvoz velkoobjemových kontejnerů , , , Zámečnictví , , , Doprava Š Pick up , , , Doprava traktorem , , , Doprava fekálem , , , Doprava multikára sklápěč , , , Přípravné práce pro stavby , , , Pronájem a půjčování movitých věcí 1 910, , Doprava multikára KUKA 543, , , Údržba motorových vozidel a jejich př , , , Práce kompresorem 5 669, , , Práce silničním válcem 51,25-51,25 CELKEM , , ,87 Z tabulky je zřejmé že společnost za rok 2002 hospodařila s celkovou ztrátou ve výši tis. Kč, která je součtem hospodářských výsledků za jednotlivá střediska. V roce 2002 činily celkové odpisy dlouhodobého hmotného majetku částku 968 tis. Kč. Za předpokladu, že vyloučíme

7 Strana 7/15 z hospodářského výsledku částku odpisů odpovídající zaúčtované částce za rok 2002, bude i tak hospodářským výsledkem ztráta ve výši 259 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že odpisy jsou jedním ze základních zdrojů reprodukce dlouhodobého majetku a činnost společnosti tyto zdroje nezaručuje, neprobíhá ve společnosti ani tzv. prostá reprodukce. Společnost TS HRÁDEK s.r.o. je však podnikatelským subjektem, přičemž podstatou podnikání je činnost za účelem dosahování zisku. Výnosy společnosti by měly krýt nejenom fixní a variabilní náklady, ale také poskytovat přiměřenou míru zisku svému společníkovi. V roce 2002 a většině předchozích však v některých střediscích k tvorbě zisku nedošlo. Zejména se jedná o středisko strojního čištění komunikací-207, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví-300, zámečnictví-500 atd. Vzhledem k tomu, že převážná část služeb ztrátových středisek je poskytována městu, je třeba zvážit, zda by v rámci těchto činností nemělo dojít ke změně způsobu financování a tím i změně výše cen mezi městem na straně jedné a TS HRÁDEK s.r.o. na straně druhé. Podle našeho názoru přistupuje město ke společnosti spíše jako k neziskové organizaci, což dosvědčuje i fakt, že placené služby dle našeho názoru nejsou vždy v úrovni cen obvyklých a neumožňují společnosti prostor k rozšířené reprodukci. 2) Smlouva o dílo mezi TS HRÁDEK s.r.o. a Městem Hrádkem nad Nisou Za účelem poskytování služeb uzavřely dne TS HRÁDEK s.r.o. smlouvu o dílo s Městem Hrádek nad Nisou. Článek I. této smlouvy stanoví typy služeb, které budou na jejím základě poskytovány, a to včetně cenové kalkulace služeb platné pro rok Přestože tato kalkulace má charakter rozpočtu, není patrné, jakým způsobem bude postupováno v případě, kdy dojde k přečerpání vymezených prostředků v průběhu poskytování služeb, event. zda je možné překročit uvedený limit nebo použít nevyčerpané prostředky jedné činnosti

8 Strana 8/15 na činnost jinou. Z tohoto důvodu se domníváme, že pro budoucí spolupráci by bylo vhodné smluvně upravit vztah takovým způsobem, aby smlouva jednoznačně stanovila rozsah poskytovaných služeb za dohodnutou cenu, popř. i cenu za služby požadované nad rámec základní dohody. Uvedená změna by mohla být řešena alternativně i stanovením ceny za jednotku výkonu a následnou fakturaci služeb podle skutečnosti. Tato druhá varianta by také lépe vyhovovala zákonu číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, neboť zdanitelné plnění by mělo být na daňovém dokladu uvedeno v období, ve kterém bylo provedeno a také v provedeném rozsahu. Většinu činností je dle jejich charakteru nutné provádět průběžně po celý rok. Smlouva však nestanoví, zda tyto služby budou prováděny až po jejich objednání či zda je na uvážení zhotovitele, kdy tyto služby poskytne. Přestože ve svém IV. článku smlouva deklaruje, že za účelem realizace předmětu plnění smlouvy určí objednatel i zhotovitel osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti, není k dispozici rozhodnutí o určení těchto osob ani definice běžných záležitostí. V současné době jsou služby dodavatelem podle jeho tvrzení poskytovány průběžně, avšak většinou dle jeho samostatného uvážení. Tato smlouva dále ve svém prvním článku stanoví povinnost zhotovitele fakturovat služby objednateli, avšak chybí zde dohoda o tom, jak bude vzájemně odsouhlasován rozsah provedených prací jakožto podklad k fakturaci. Domníváme se, že při takovém objemu poskytovaných činností by měl být určen kontrolní mechanismus provedených služeb, který by zároveň poskytoval podklady k dalšímu vyhodnocování efektivity poskytovaných služeb z pohledu obou smluvních stran. Článek I. odst. 3) smlouvy stanoví, že při změnách právních předpisů či ekonomických podmínek se ceny způsobem odpovídajícím těmto změnám procentuálně přizpůsobí, přičemž každá změna musí být předem projednána

9 Strana 9/15 mezi účastníky. Domníváme se však, že takto stanovené parametry jsou příliš vágní a smluvním stranám neposkytují dostatečnou míru jistoty o výši budoucích cen. Z titulu uzavřené Smlouvy o dílo vznikla objednateli současně na základě Čl. III bodu b) povinnost pronajmout zhotoviteli po dobu trvání smlouvy budovu za nájemné v jednotkové ceně 190 Kč/m2 a pozemek za nájemné ve výši 10 Kč/m2. Následně uzavřená nájemní smlouva však hovoří pouze o nájmu pozemku, avšak ve výši obou výše uvedených položek, tj. 200 Kč/m2. Společnost tak užívá majetek, ke kterému nemá právo užívání a o placených částkách nájemného účtuje s uvedením, že se jedná o nájem nebytových prostor a pozemku. Z důvodu neexistence smluvního vztahu, který by upravoval právo k užívání nebytových prostor existuje pro společnost riziko neuznání oprav provedených na budově (včetně použitých odpočtů daně z přidané hodnoty na vstupu z těchto činností) a tím také nepeněžního příjmu ve výši obvyklého nájemného z titulu bezplatného používání cizího majetku. 3) Smlouva mandátní mezi TS HRÁDEK s.r.o. a městem Hrádek nad Nisou Společnost TS Hrádek s.r.o. coby mandatář uzavřela Smlouvu mandátní s mandantem, a to Městem Hrádek nad Nisou, jejímž předmětem je vedení hřbitovní agendy, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa, vybírání hřbitovních poplatků a zmapování hřbitovů. Dle čl. II odst. 2) této smlouvy je mandatář povinen zabezpečit vybírání hřbitovních poplatků a jejich odvod na účet Města Hrádek nad Nisou, a to v intervalu 1 x za čtvrtletí. Dle našeho zjištění nejsou tyto poplatky odváděny ve stanoveném časovém horizontu, ale pouze v momentě, kdy jich společnost vybere větší množství. Přestože zde v podstatě nedochází k poškození žádné ze smluvních stran a z hlediska mandatáře lze tento postup klasifikovat jako úsporný s ohledem na výši bankovních poplatků. S ohledem na vysoké transakční náklady

10 Strana 10/15 při povinnosti zasílat malé částky by bylo vhodné spíše upravit příslušnou pasáž smlouvy o stanovení minimální částky vybraných poplatků, po jejímž nakumulování by nastala povinnost odvodu. 4) Skladová evidence a evidence materiálu Při kontrole hospodaření jednotlivých středisek bylo též ověřováno vedení skladové evidence v rámci jednotlivých druhů materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme nebyli účastni fyzickým inventurám, které byly prováděny v rámci závěrky za rok 2002, nemůžeme se vyjádřit k hodnotě materiálových zásob, které byly na skladě k rozvahovému dni Na účtu je k rozvahovému dni vykázán zůstatek ve výši ,60 Kč. Na skladových kartách však nebyl zachycen materiál (písek, štěrk, ), který společnost prokazatelně používala v následujícím účetním období. Rozdíl finanční částky není značný, ale dochází tím ke zkreslení skladové evidence s možností vlivu na základ daně. Současně je třeba připomenout, že nevedení skladové evidence je v rozporu se zákonem o účetnictví a také v rozporu s tzv. postupy účtování pro podnikatele. Nedostatky v inventarizaci by případně mohly vést i ke zpochybnění provedení inventarizace, jakožto základního pilíře průkaznosti účetnictví. 5) Vedení účetnictví a vnitropodnikové směrnice. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost stanovení vnitřních pravidel, dle kterých se řídí jejich účetnictví. Byl nám předložen soubor vnitropodnikových směrnic s číselným označením 1 10 a 12. V této souvislosti konstatujeme, že jsme nezjistili podstatné nedostatky.

11 Strana 11/15 Společnost dále používá vnitřní předpisy např. k poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek. Ani zde jsme nezjistili nedostatky. 6) Kontrola uzavřených smluv, které vyžadují souhlas valné hromady Některá rozhodnutí ve společnosti vyžadují podle stanov společnosti před jejich realizací souhlas valné hromady., resp. zastupitelstva města, jakožto zástupce jediného společníka ve společnosti TS HRÁDEK s.r.o. Tato povinnost se týká následujících činností: převzetí, poskytnutí úvěrů a půjček nad 200 tis. Kč, schvaluje koncepci rozvoje podnikatelské činnosti a její změny, uděluje souhlas jednatelům k převodu podniku společnosti, rozhoduje o zřízení odštěpných závodů, nabývání zcizování účasti na jiných společnostech a právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií, schvaluje smlouvy, uzavírané společností a osobami ve funkci jednatelů, členů dozorčích rad a prokuristů, schvaluje nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnost věcnými břemeny, zástavními právy a.j. právními závazky nad hodnotu vyšší než 100 tis. Kč, nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého a nemovitého majetku nad 100 tis. Kč., uzavírání smluv a nájmu, podnájmu nebo leasingu na dobu delší než 1 rok nebo v hodnotě vyšší než 100 tis. Kč, převzetí cizích závazků v jakékoli formě, převzetí jakýchkoli ručitelských závazků, jakékoli nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti,

12 Strana 12/15 uzavírání jakýchkoli smluv s hodnotou jednotlivé smlouvy vyšší než 200 tis. Kč. Ze smluv, které společnost v průběhu roku uzavřela, do působnosti valné hromady příslušela např. oprava kabiny vozidla LIAZ v celkové hodnotě 222 tis. Kč. Uzavření této smlouvy povoluje valná hromada společnosti ve svém zápise z jednání ze dne ) Nákup a pronájem nafukovací haly Dne rozhodl jediný zakladatel v působnosti valné hromady, že jím ovládaná osoba TS Hrádek s.r.o. je povinna od předem určeného dodavatele zakoupit nafukovací halu. Rozhodnutí nepojednává ani o místě určení ani o způsobu využívání tohoto majetku k podnikatelské činnosti společnosti. Kupní smlouva byla podepsána za součinnosti Města Hrádek nad Nisou jakožto vedlejšího účastníka smlouvy podepsána dne 3. prosince 2001, tj. před schválením tohoto nákupu valnou hromadou společnosti. Pořizovací cena byla dohodnuta ve výši 2 mil. Kč. Na základě zde uvedeného prohlášení se město zavázalo splnit závazek ze smlouvy jako ručitel v případě neplnění povinností kupujícím. Výše uvedená hala byla následně společností dne pronajmuta nájemci TK Hrádek nad Nisou, IČ: , a to na dobu určitou do 31. března 2009 za roční nájemné 100 tis. Kč bez DPH. Po dobu nájmu bude pronajímateli uhrazeno 700 tis. Kč, přičemž smlouva neřeší nájemné za období od do Nájemní smlouva nebyla schválena valnou hromadou společnosti ani dodatečně, třebaže ze všech předložených podkladů vyplývá, že bylo konáno na základě rozhodování jediného společníka.

13 Strana 13/15 První nájemné je podle smlouvy splatné až dne , tj. 15 měsíců pro zahájení nájmu, a to přesto, že společnost musí na splátky svému dodavateli čerpat půjčku i dotaci od města. Pronajímatel je podle smlouvy povinen pojistit předmět pronájmu na celou jeho dobu. Nájemce je ze smlouvy zavázán k provádění veškerých úprav a oprav na vlastní náklad. Vzhledem k tomu, že pronajímatel není o těchto činnostech informován, existuje riziko budoucího nepeněžního příjmu na straně pronajímatele z těchto činností nájemce plynoucích a jejich následného nezahrnutí do daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v příslušném období, popř. doměření správcem daně při případné daňové kontrole. Podle čl. V nájemní smlouvy přejde v den ukončení nájmu hala do majetku nájemce za úplatu ve výši 1 Kč. Nájemce tak získá cenové zvýhodnění ve výši tis. Kč včetně DPH bez zohlednění časové hodnoty peněz. Ve stejný den jako výše uvedená nájemní smlouva, tj byly uzavřeny také další smlouvy mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností TS Hrádek s.r.o. vztahující se k této transakci, a to smlouva o poskytnutí finanční půjčky ve výši 440 tis. Kč (ekvivalent DPH z výše uvedené kupní smlouvy) společnosti a smlouva o poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi výší splátek haly dodavateli a výší přijatého nájemného od pronajímatele. Vzhledem k situaci, kdy společnost evidentně nepořizovala výše uvedený majetek k podnikatelské činnosti je možné, že při případné kontrole správcem daně mohou být předmětem sporu, resp. i případného doměření daně, zejména

14 Strana 14/15 oblasti odpisů tohoto majetku a jeho pojištění v rámci daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty na vstupu při jeho pořízení. Závěr 1) Účetní evidence společnosti je na dobré úrovni. Je však třeba upravit vnitropodnikové směrnice a další metodiku na změněné podmínky účetní legislativy pro rok Zde také zdůrazňujeme nutnost vedení skladové evidence materiálu a zboží, nebo zpracování podrobnější metodiky pro tuto oblast, která by definovala tzv. materiál přímé spotřeby. 2) Město Hrádek nad Nisou je z pozice jediného společníka také tzv. ovládající osobou ve smyslu 66a obchodního zákoníku. V této souvislosti je třeba připomenout, že jakékoliv jeho rozhodnutí a úkony společnosti z něho plynoucí budou předmětem zveřejnění v tzv. Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu 66a odst. 9 ObchZ. Zde se mimo jiné uvádí u takových plnění, zda bylo poskytnuto protiplnění, u opatření jejich výhody a nevýhody a u smluv a opatření také případný vznik újmy a v návaznosti na to také informace o úhradě této újmy. Domníváme se, že některá z výše uvedených zjištění naplňují tyto definice například při stanovení nižších cen než takových, které kryjí náklady dodavatele, nebo nařízení o koupi haly a jejím následném neziskovém či dokonce

15 Strana 15/15 ztrátovém pronájmu, tj. dochází ke znevýhodňování ovládané osoby či je jí přímo způsobována újma. 3) Při pronájmu nafukovací haly došlo k porušení stanov společnosti jediným společníkem, neboť takový úkon podléhá schvalování valnou hromadou společnosti. Je-li přesto taková smlouva uzavřena, vyvstává zde otázka platnosti tohoto aktu. 4) Upozorňujeme, že vztah Města Hrádek nad Nisou a jeho dceřiné společnosti TS HRÁDEK s.r.o. je vztahem spřízněných osob a jejich vzájemné plnění by mělo být realizováno v úrovni tzv. cen obvyklých. Porušení tohoto pravidla může způsobovat problémy jak v oblasti obchodního práva, tak i v oblasti daňové (daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty). V Praze Ing. Pavel Galuška jednatel společnosti

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013

ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013 ,, v v"" v ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013 Příjmy Schválený rozpočet 8 123 500,00 upravený rozpočet 8 123 500,00 skutečnost 7321 454,92 Změny stavů bankovních účtů 102972,03 Výdaje Schválený

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Informace z kontrolní akce č. 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Informace z kontrolní akce č. 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

NAVRH ZA VERECNEHO UCTU ZA ROK 2010 MESTYSE BROZANY NAD OHRI

NAVRH ZA VERECNEHO UCTU ZA ROK 2010 MESTYSE BROZANY NAD OHRI ,, v v,,v NAVRH ZA VERECNEHO UCTU ZA ROK 2010 v v, MESTYSE BROZANY NAD OHRI Městys Brozany nad Ohří, 411 81 Brozany nad Ohří, Palackého náměstí čp.75, IČO 263397, jakožto územní samosprávný celek zpracovává

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/32 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce

Informace z kontrolní akce č. 11/32 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce Informace z kontrolní akce č. 11/32 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra

Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra Věstník NKÚ, kontrolní závěry 261 06/32 Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2006 pod číslem 06/32.

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 111 02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec I. Úvodní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 1.2.

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE, ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, RIZIKA

VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE, ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, RIZIKA VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE, ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management letní semestr 2012/2013 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 14/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

LIBERECKÝ KRAJ. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2006

LIBERECKÝ KRAJ. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2006 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2006 č e r v e n 2007 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu oddělení Přezkoumávání

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 5/2011 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, na základě ust. 102 odst. 3 obecního zřízení, vydává následující směrnici. Čl. 1 Základní pojmy a zásady

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Odbor školství a kultury 5.1. Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Úkony zřizovatele Důvodová

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278, 190 00 Praha

Více

Kontrola byla provedena v době od července 2007 do března 2008.

Kontrola byla provedena v době od července 2007 do března 2008. Informace z kontrolní akce 07/19 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na vybrané investiční akce Vězeňské služby České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy Obecné obchodní podmínky 1.1.2014 projekční a inženýrské kanceláře Robin VAŠNOVSKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, místem podnikání Ostrava, Hrabová, Klasná 609/9, IČ: 88900991 I. Obecná ustanovení Čl.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Vodohospodářské sdružení Turnov

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Vodohospodářské sdružení Turnov 1 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV ZA ROK 2010 Prověřovaný subjekt: Adresa: Právní forma: IČ: 49295934 DIČ: CZ 49295934 Auditorská společnost: AUDITEX s. r. o.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00267139 Název: Obec Velké Březno Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea

Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea Věstník NKÚ, kontrolní závěry 221 10/16 Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 1. 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. září

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 26660/EK/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 Verze č. 4.5 Účinnost od 1. 9. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti verzi 4.4 Kap.

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis.

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 236 475 15 326 251 801 272 973 108 sdílené a výlučné

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 374 04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní SO Mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelečsko Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIX. zasedání, konaném dne 18. listopadu 2013, schválilo usnesením č. 5/XIX/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIX. zasedání, konaném dne 18. listopadu 2013, schválilo usnesením č. 5/XIX/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 483 13/06 Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem Kontrolní

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. Číslo smlouvy: 2016/XX/OSR/ Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. uzavřená podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany _ KUHSP38SI6YL ; MíY- \\ ANYKí l /Sk', '.'Jt.-Z. fvrajsk- " a\m.''t,!.-,-. «. vrarrsc Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P pro pojištění prospekce zahraničních trhů Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova

Více

(ID O01502.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu

(ID O01502.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu ZK-07-2015-xx, př. 1 Počet stran: 16 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSOSLEZSO METODICÝ OYN RO VYAZOVÁNÍ VÝDAJŮ verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Druh výdajů (dle Soupisky faktur) Stavební práce (Investiční náklady) Způsob prokazování

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta Ekonomický odbor 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 11. 2013 Bod pořadu jednání: 7. ROZPOČET NA ROK 2014 Věc: na rok 2014 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více