Zpráva o plnění auditora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění auditora"

Transkript

1 Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen 2003

2 Strana 2/15 Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, jakožto jediného společníka společnosti TS HRÁDEK s.r.o., objednala tato společnost provedení forenzního auditu a kontroly hospodaření za rok Cílem tohoto šetření má být poskytnutí informací o stavu hospodaření společnosti a dodržování smluvních vztahů, v návaznosti na to pak také posouzení toku a výše nákladů vztahujících se k prováděným činnostem. Audit jsme provedli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Naše činnost byla naplánována a provedena v průběhu měsíce února a března 2003, přičemž šetření zahrnovalo jak prohlídku fyzického stavu areálu, tak i prověrku předložené dokumentace. Naším úkolem není vyjádření názoru na roční účetní závěrku uvedené společnosti za rok 2002, ani roků předcházejících. Účetní závěrka za rok 2001 nebyla ověřena auditorem vzhledem ke skutečnosti, že společnost TS HRÁDEK s.r.o. nemusí provádět audit účetní závěrky vzhledem k ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

3 Strana 3/15 Společnost TS HRÁDEK s.r.o. se sídlem Žitavská 689, Hrádek nad Nisou vznikla dne 19. prosince 1996 zápisem do obchodního rejstříku. Jejím jediným společníkem je Město Hrádek nad Nisou. Základní kapitál společnosti je ve výši tis. Kč. Společnost je držitelem několika živnostenských oprávnění, přičemž převážný objem činností je vykonáván v následujících oblastech: silniční motorová doprava nákladní, zámečnictví, provozování pohřebišť, přípravné práce pro stavby, technické činnosti v dopravě, poskytování technických služeb, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Nejvýznamnějším odběratelem služeb společnosti je Město Hrádek nad Nisou, drobnými odběrateli jsou občané města Hrádek nad Nisou a společnosti působící v okruhu města Hrádek nad Nisou. Dle našich požadavků nám byly předloženy následující dokumenty: Roční účetní závěrka společnosti za rok 2001, včetně příloh a daňového přiznání

4 Strana 4/15 Účetní deník za rok 2002 Smlouva o dílo ze dne 7. dubna 1997, uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a TS HRÁDEK s.r.o. včetně dodatků číselného označení 1-5 k této smlouvě Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 6. března 2002 Smlouva mandátní ze dne 14. ledna 2000, uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a TS HRÁDEK s.r.o na vedení hřbitovní agendy Ceník služeb TS HRÁDEK s.r.o. ze dne 2. ledna 2002, stanovující ceny za služby platné pro rok 2002 Zápis z 13. mimořádného jednání jediného zakladatele TS HRÁDEK s.r.o. v působnosti valné hromady konané dne 28. prosince 2001 Zápis z 14. jednání jediného zakladatele TS HRÁDEK s.r.o., v působnosti valné hromady konané dne 2. května 2002 Smlouva mandátní ze dne 15. ledna 2002, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o.a společnosti Kristýna, a.s na vedení účetní agendy Smlouva o nájmu pozemku ze dne 22. května 1997, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o. a Městem Hrádek nad Nisou Úplné znění stanov společnosti ve znění ze dne 29. ledna 2002 Smlouva o poskytnutí provozní dotace ze dne 2. ledna 2002, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o. a Městem Hrádek nad Nisou Smlouva kupní na technologické zařízení ze dne 3. prosince 2001, uzavřená mezi Ing. Julkem Teglem a TS HRÁDEK s.r.o. Smlouva o finanční půjčce ze dne 2. ledna 2002, uzavřená mezi Městem Hrádek nad Nisou a TS HRÁDEK s.r.o.

5 Strana 5/15 Nájemní smlouva ze dne 2. ledna 2002, uzavřená mezi TS HRÁDEK s.r.o. a TK Hrádek nad Nisou na pronájem nafukovací haly Smlouva o dodávce díla ze dne 31. října 2000, uzavřená mezi ing. Julkem Teglem a ESA Interplan s.r.o. na zhotovení nafukovací haly. Podle vyjádření jednatele společnosti pana Krejčíka nemá společnost uzavřeny žádné další smlouvy, které by zavazovaly společnost k jednání, resp. ze kterých by jí plynuly jakékoliv další závazky. Uzavřené smlouvy jsou číslovány a byl nám předložen seznam uzavřených smluv. Na základě provedeného šetření jsme nezjistili skutečnosti, které by nás opravňovaly k názoru, že předložený soubor dokladů nebyl úplný. Společnost podniká zejména v oblasti poskytování technických služeb pro město Hrádek nad Nisou, dále v oblasti provozování pohřebišť a technické správy komunikací. Společnost vznikla vkladem movitých věcí na základě znaleckého posudku. Z tohoto důvodu tvoří největší část aktiv společnosti movitý majetek, a to především strojní vybavení na správu komunikací.

6 Strana 6/15 Zjištění 1) Zhodnocení celkové ekonomické situace společnosti Společnost ve svém účetnictví eviduje střediska, která byla zavedena v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou s Městem Hrádek nad Nisou. V rámci naší kontrolní činnosti bylo zkoumáno uplatňování dílčích nákladů u jednotlivých středisek. Náklady v rámci středisek jsou správným způsobem rozdělovány, a to včetně mzdových nákladů, které jsou vynakládány na jednotlivé činnosti. Následně je v účetnictví společnosti vedeno středisko správa, které eviduje správní náklady, které není možné rozčlenit do hlavních činností společnosti. Hospodaření středisek je uvedeno v následující tabulce: Stř. Název Náklady Výnosy Zisk-ztráta Správa , , , Provozování pohřebišť , , , Opravy a údržba dopravního značení , , , Opravy a čištění dešťových vpustí , , , Opravy komunikací , , , Zimní údržba komunikací , , , Vývoz a desinfekce odpadkových košů , , , Strojní čištění komunikací , , , Údržba autobusových zastávek , , , Posk.služeb pro zemědělství a zahrad , , , Odvoz velkoobjemových kontejnerů , , , Zámečnictví , , , Doprava Š Pick up , , , Doprava traktorem , , , Doprava fekálem , , , Doprava multikára sklápěč , , , Přípravné práce pro stavby , , , Pronájem a půjčování movitých věcí 1 910, , Doprava multikára KUKA 543, , , Údržba motorových vozidel a jejich př , , , Práce kompresorem 5 669, , , Práce silničním válcem 51,25-51,25 CELKEM , , ,87 Z tabulky je zřejmé že společnost za rok 2002 hospodařila s celkovou ztrátou ve výši tis. Kč, která je součtem hospodářských výsledků za jednotlivá střediska. V roce 2002 činily celkové odpisy dlouhodobého hmotného majetku částku 968 tis. Kč. Za předpokladu, že vyloučíme

7 Strana 7/15 z hospodářského výsledku částku odpisů odpovídající zaúčtované částce za rok 2002, bude i tak hospodářským výsledkem ztráta ve výši 259 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že odpisy jsou jedním ze základních zdrojů reprodukce dlouhodobého majetku a činnost společnosti tyto zdroje nezaručuje, neprobíhá ve společnosti ani tzv. prostá reprodukce. Společnost TS HRÁDEK s.r.o. je však podnikatelským subjektem, přičemž podstatou podnikání je činnost za účelem dosahování zisku. Výnosy společnosti by měly krýt nejenom fixní a variabilní náklady, ale také poskytovat přiměřenou míru zisku svému společníkovi. V roce 2002 a většině předchozích však v některých střediscích k tvorbě zisku nedošlo. Zejména se jedná o středisko strojního čištění komunikací-207, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví-300, zámečnictví-500 atd. Vzhledem k tomu, že převážná část služeb ztrátových středisek je poskytována městu, je třeba zvážit, zda by v rámci těchto činností nemělo dojít ke změně způsobu financování a tím i změně výše cen mezi městem na straně jedné a TS HRÁDEK s.r.o. na straně druhé. Podle našeho názoru přistupuje město ke společnosti spíše jako k neziskové organizaci, což dosvědčuje i fakt, že placené služby dle našeho názoru nejsou vždy v úrovni cen obvyklých a neumožňují společnosti prostor k rozšířené reprodukci. 2) Smlouva o dílo mezi TS HRÁDEK s.r.o. a Městem Hrádkem nad Nisou Za účelem poskytování služeb uzavřely dne TS HRÁDEK s.r.o. smlouvu o dílo s Městem Hrádek nad Nisou. Článek I. této smlouvy stanoví typy služeb, které budou na jejím základě poskytovány, a to včetně cenové kalkulace služeb platné pro rok Přestože tato kalkulace má charakter rozpočtu, není patrné, jakým způsobem bude postupováno v případě, kdy dojde k přečerpání vymezených prostředků v průběhu poskytování služeb, event. zda je možné překročit uvedený limit nebo použít nevyčerpané prostředky jedné činnosti

8 Strana 8/15 na činnost jinou. Z tohoto důvodu se domníváme, že pro budoucí spolupráci by bylo vhodné smluvně upravit vztah takovým způsobem, aby smlouva jednoznačně stanovila rozsah poskytovaných služeb za dohodnutou cenu, popř. i cenu za služby požadované nad rámec základní dohody. Uvedená změna by mohla být řešena alternativně i stanovením ceny za jednotku výkonu a následnou fakturaci služeb podle skutečnosti. Tato druhá varianta by také lépe vyhovovala zákonu číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, neboť zdanitelné plnění by mělo být na daňovém dokladu uvedeno v období, ve kterém bylo provedeno a také v provedeném rozsahu. Většinu činností je dle jejich charakteru nutné provádět průběžně po celý rok. Smlouva však nestanoví, zda tyto služby budou prováděny až po jejich objednání či zda je na uvážení zhotovitele, kdy tyto služby poskytne. Přestože ve svém IV. článku smlouva deklaruje, že za účelem realizace předmětu plnění smlouvy určí objednatel i zhotovitel osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti, není k dispozici rozhodnutí o určení těchto osob ani definice běžných záležitostí. V současné době jsou služby dodavatelem podle jeho tvrzení poskytovány průběžně, avšak většinou dle jeho samostatného uvážení. Tato smlouva dále ve svém prvním článku stanoví povinnost zhotovitele fakturovat služby objednateli, avšak chybí zde dohoda o tom, jak bude vzájemně odsouhlasován rozsah provedených prací jakožto podklad k fakturaci. Domníváme se, že při takovém objemu poskytovaných činností by měl být určen kontrolní mechanismus provedených služeb, který by zároveň poskytoval podklady k dalšímu vyhodnocování efektivity poskytovaných služeb z pohledu obou smluvních stran. Článek I. odst. 3) smlouvy stanoví, že při změnách právních předpisů či ekonomických podmínek se ceny způsobem odpovídajícím těmto změnám procentuálně přizpůsobí, přičemž každá změna musí být předem projednána

9 Strana 9/15 mezi účastníky. Domníváme se však, že takto stanovené parametry jsou příliš vágní a smluvním stranám neposkytují dostatečnou míru jistoty o výši budoucích cen. Z titulu uzavřené Smlouvy o dílo vznikla objednateli současně na základě Čl. III bodu b) povinnost pronajmout zhotoviteli po dobu trvání smlouvy budovu za nájemné v jednotkové ceně 190 Kč/m2 a pozemek za nájemné ve výši 10 Kč/m2. Následně uzavřená nájemní smlouva však hovoří pouze o nájmu pozemku, avšak ve výši obou výše uvedených položek, tj. 200 Kč/m2. Společnost tak užívá majetek, ke kterému nemá právo užívání a o placených částkách nájemného účtuje s uvedením, že se jedná o nájem nebytových prostor a pozemku. Z důvodu neexistence smluvního vztahu, který by upravoval právo k užívání nebytových prostor existuje pro společnost riziko neuznání oprav provedených na budově (včetně použitých odpočtů daně z přidané hodnoty na vstupu z těchto činností) a tím také nepeněžního příjmu ve výši obvyklého nájemného z titulu bezplatného používání cizího majetku. 3) Smlouva mandátní mezi TS HRÁDEK s.r.o. a městem Hrádek nad Nisou Společnost TS Hrádek s.r.o. coby mandatář uzavřela Smlouvu mandátní s mandantem, a to Městem Hrádek nad Nisou, jejímž předmětem je vedení hřbitovní agendy, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa, vybírání hřbitovních poplatků a zmapování hřbitovů. Dle čl. II odst. 2) této smlouvy je mandatář povinen zabezpečit vybírání hřbitovních poplatků a jejich odvod na účet Města Hrádek nad Nisou, a to v intervalu 1 x za čtvrtletí. Dle našeho zjištění nejsou tyto poplatky odváděny ve stanoveném časovém horizontu, ale pouze v momentě, kdy jich společnost vybere větší množství. Přestože zde v podstatě nedochází k poškození žádné ze smluvních stran a z hlediska mandatáře lze tento postup klasifikovat jako úsporný s ohledem na výši bankovních poplatků. S ohledem na vysoké transakční náklady

10 Strana 10/15 při povinnosti zasílat malé částky by bylo vhodné spíše upravit příslušnou pasáž smlouvy o stanovení minimální částky vybraných poplatků, po jejímž nakumulování by nastala povinnost odvodu. 4) Skladová evidence a evidence materiálu Při kontrole hospodaření jednotlivých středisek bylo též ověřováno vedení skladové evidence v rámci jednotlivých druhů materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme nebyli účastni fyzickým inventurám, které byly prováděny v rámci závěrky za rok 2002, nemůžeme se vyjádřit k hodnotě materiálových zásob, které byly na skladě k rozvahovému dni Na účtu je k rozvahovému dni vykázán zůstatek ve výši ,60 Kč. Na skladových kartách však nebyl zachycen materiál (písek, štěrk, ), který společnost prokazatelně používala v následujícím účetním období. Rozdíl finanční částky není značný, ale dochází tím ke zkreslení skladové evidence s možností vlivu na základ daně. Současně je třeba připomenout, že nevedení skladové evidence je v rozporu se zákonem o účetnictví a také v rozporu s tzv. postupy účtování pro podnikatele. Nedostatky v inventarizaci by případně mohly vést i ke zpochybnění provedení inventarizace, jakožto základního pilíře průkaznosti účetnictví. 5) Vedení účetnictví a vnitropodnikové směrnice. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost stanovení vnitřních pravidel, dle kterých se řídí jejich účetnictví. Byl nám předložen soubor vnitropodnikových směrnic s číselným označením 1 10 a 12. V této souvislosti konstatujeme, že jsme nezjistili podstatné nedostatky.

11 Strana 11/15 Společnost dále používá vnitřní předpisy např. k poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek. Ani zde jsme nezjistili nedostatky. 6) Kontrola uzavřených smluv, které vyžadují souhlas valné hromady Některá rozhodnutí ve společnosti vyžadují podle stanov společnosti před jejich realizací souhlas valné hromady., resp. zastupitelstva města, jakožto zástupce jediného společníka ve společnosti TS HRÁDEK s.r.o. Tato povinnost se týká následujících činností: převzetí, poskytnutí úvěrů a půjček nad 200 tis. Kč, schvaluje koncepci rozvoje podnikatelské činnosti a její změny, uděluje souhlas jednatelům k převodu podniku společnosti, rozhoduje o zřízení odštěpných závodů, nabývání zcizování účasti na jiných společnostech a právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií, schvaluje smlouvy, uzavírané společností a osobami ve funkci jednatelů, členů dozorčích rad a prokuristů, schvaluje nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnost věcnými břemeny, zástavními právy a.j. právními závazky nad hodnotu vyšší než 100 tis. Kč, nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého a nemovitého majetku nad 100 tis. Kč., uzavírání smluv a nájmu, podnájmu nebo leasingu na dobu delší než 1 rok nebo v hodnotě vyšší než 100 tis. Kč, převzetí cizích závazků v jakékoli formě, převzetí jakýchkoli ručitelských závazků, jakékoli nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti,

12 Strana 12/15 uzavírání jakýchkoli smluv s hodnotou jednotlivé smlouvy vyšší než 200 tis. Kč. Ze smluv, které společnost v průběhu roku uzavřela, do působnosti valné hromady příslušela např. oprava kabiny vozidla LIAZ v celkové hodnotě 222 tis. Kč. Uzavření této smlouvy povoluje valná hromada společnosti ve svém zápise z jednání ze dne ) Nákup a pronájem nafukovací haly Dne rozhodl jediný zakladatel v působnosti valné hromady, že jím ovládaná osoba TS Hrádek s.r.o. je povinna od předem určeného dodavatele zakoupit nafukovací halu. Rozhodnutí nepojednává ani o místě určení ani o způsobu využívání tohoto majetku k podnikatelské činnosti společnosti. Kupní smlouva byla podepsána za součinnosti Města Hrádek nad Nisou jakožto vedlejšího účastníka smlouvy podepsána dne 3. prosince 2001, tj. před schválením tohoto nákupu valnou hromadou společnosti. Pořizovací cena byla dohodnuta ve výši 2 mil. Kč. Na základě zde uvedeného prohlášení se město zavázalo splnit závazek ze smlouvy jako ručitel v případě neplnění povinností kupujícím. Výše uvedená hala byla následně společností dne pronajmuta nájemci TK Hrádek nad Nisou, IČ: , a to na dobu určitou do 31. března 2009 za roční nájemné 100 tis. Kč bez DPH. Po dobu nájmu bude pronajímateli uhrazeno 700 tis. Kč, přičemž smlouva neřeší nájemné za období od do Nájemní smlouva nebyla schválena valnou hromadou společnosti ani dodatečně, třebaže ze všech předložených podkladů vyplývá, že bylo konáno na základě rozhodování jediného společníka.

13 Strana 13/15 První nájemné je podle smlouvy splatné až dne , tj. 15 měsíců pro zahájení nájmu, a to přesto, že společnost musí na splátky svému dodavateli čerpat půjčku i dotaci od města. Pronajímatel je podle smlouvy povinen pojistit předmět pronájmu na celou jeho dobu. Nájemce je ze smlouvy zavázán k provádění veškerých úprav a oprav na vlastní náklad. Vzhledem k tomu, že pronajímatel není o těchto činnostech informován, existuje riziko budoucího nepeněžního příjmu na straně pronajímatele z těchto činností nájemce plynoucích a jejich následného nezahrnutí do daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v příslušném období, popř. doměření správcem daně při případné daňové kontrole. Podle čl. V nájemní smlouvy přejde v den ukončení nájmu hala do majetku nájemce za úplatu ve výši 1 Kč. Nájemce tak získá cenové zvýhodnění ve výši tis. Kč včetně DPH bez zohlednění časové hodnoty peněz. Ve stejný den jako výše uvedená nájemní smlouva, tj byly uzavřeny také další smlouvy mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností TS Hrádek s.r.o. vztahující se k této transakci, a to smlouva o poskytnutí finanční půjčky ve výši 440 tis. Kč (ekvivalent DPH z výše uvedené kupní smlouvy) společnosti a smlouva o poskytnutí provozní dotace na úhradu rozdílu mezi výší splátek haly dodavateli a výší přijatého nájemného od pronajímatele. Vzhledem k situaci, kdy společnost evidentně nepořizovala výše uvedený majetek k podnikatelské činnosti je možné, že při případné kontrole správcem daně mohou být předmětem sporu, resp. i případného doměření daně, zejména

14 Strana 14/15 oblasti odpisů tohoto majetku a jeho pojištění v rámci daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty na vstupu při jeho pořízení. Závěr 1) Účetní evidence společnosti je na dobré úrovni. Je však třeba upravit vnitropodnikové směrnice a další metodiku na změněné podmínky účetní legislativy pro rok Zde také zdůrazňujeme nutnost vedení skladové evidence materiálu a zboží, nebo zpracování podrobnější metodiky pro tuto oblast, která by definovala tzv. materiál přímé spotřeby. 2) Město Hrádek nad Nisou je z pozice jediného společníka také tzv. ovládající osobou ve smyslu 66a obchodního zákoníku. V této souvislosti je třeba připomenout, že jakékoliv jeho rozhodnutí a úkony společnosti z něho plynoucí budou předmětem zveřejnění v tzv. Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu 66a odst. 9 ObchZ. Zde se mimo jiné uvádí u takových plnění, zda bylo poskytnuto protiplnění, u opatření jejich výhody a nevýhody a u smluv a opatření také případný vznik újmy a v návaznosti na to také informace o úhradě této újmy. Domníváme se, že některá z výše uvedených zjištění naplňují tyto definice například při stanovení nižších cen než takových, které kryjí náklady dodavatele, nebo nařízení o koupi haly a jejím následném neziskovém či dokonce

15 Strana 15/15 ztrátovém pronájmu, tj. dochází ke znevýhodňování ovládané osoby či je jí přímo způsobována újma. 3) Při pronájmu nafukovací haly došlo k porušení stanov společnosti jediným společníkem, neboť takový úkon podléhá schvalování valnou hromadou společnosti. Je-li přesto taková smlouva uzavřena, vyvstává zde otázka platnosti tohoto aktu. 4) Upozorňujeme, že vztah Města Hrádek nad Nisou a jeho dceřiné společnosti TS HRÁDEK s.r.o. je vztahem spřízněných osob a jejich vzájemné plnění by mělo být realizováno v úrovni tzv. cen obvyklých. Porušení tohoto pravidla může způsobovat problémy jak v oblasti obchodního práva, tak i v oblasti daňové (daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty). V Praze Ing. Pavel Galuška jednatel společnosti

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.13/2014 ze dne 19.května 2014 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Smlouva o spolupráci na projektu

Smlouva o spolupráci na projektu Smlouva o spolupráci na projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se členové projektového týmu (dále jen tým nebo členové týmu): Roman Sterly, bytem, Zruč-Senec, nar., IČ:, (dále zakladatel) a Tomáš Holub,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Sdružení pro likvidaci komunálního

Sdružení pro likvidaci komunálního Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek se sídlem v Dačicích I, Krajířova 27, PSČ 380 13 V Dačicích 29. května 2013 POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBcíM SDRUŽENí na Valnou hromadu Sdružení pro likvidaci

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více