7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi"

Transkript

1 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, došlo ke zrušení ustanovení znemožňujícímu uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce za rok DPH při dodání zboží Fyzické osoby dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit. Podrobnosti naleznete na Zákaznickém portálu 24 v sekci Aktuality Daňové a účetní zpravodajství. Vážení čtenáři, 23. číslo časopisu, které máte před sebou, se věnuje zejména dani z přidané hodnoty. Výkladový článek pojednává o DPH při dodání zboží upozorňuje na změny ve vymezení zboží od , nabádá k obezřetnosti při stanovení místa plnění, vymezuje plnění osvobozená, rovněž informuje o plánovaných změnách od Výběr čtenářských dotazů jsem tentokrát zaměřila rovněž na problematiku DPH. Ing. Jiří Vychopeň Od se podle nového znění 4 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ) pro účely tohoto zákona rozumí zbožím a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, b) právo stavby, c) živé zvíře, d) lidské tělo a část lidského těla, e) plyn, elektřina, teplo a chlad. při jejich dodání výrobcem České národní bance,» Zaostřeno na DPH!» při jejich pořízení z jiného členského státu, při jejich dovozu Českou národní bankou, b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za cenu vyšší, než je jejich Nepřehlédněte novou informaci o možnosti uplatnění slevy na poplatníka pro pracující důchodce i za rok 2013! S přáním pěkného dne Lucie Čížkovská odborná redaktorka Od tedy pojem zboží pro účely daně z přidané hodnoty zahrnuje nově i nemovité věci včetně práva stavby. Od uvedeného data je dodání nemovité věci (dříve převod a přechod nemovitosti ) považováno pro účely daně z přidané hodnoty za dodání zboží. Nadále se podle ustanovení 4 odst. 3 ZDPH považují za zboží také a) bankovky a mince české měny 1... Sleva na dani pro starobní důchodce za r DPH při dodání zboží y: 7... Příjem školy z krátkodobého nájmu Nákup zboží bez DPH z Maďarska Účtování DPH slovenské firmě Sazba DPH prodej nákladního automobilu Vyřazení auta z obchodního majetku DPH fakturace Německo 8... Přeprava zboží pro slovenskou společnost Evidence DPH slučování dokladů DPH dovoz software z USA Zakoupení mobilního telefonu obsah 1 DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu 2014

2 nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kursu vyhlašovaného Českou národní bankou, c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, při jejich pořízení z jiného členského státu, při jejich dovozu a vývozu jako výrobku. Podle ustanovení 13 odst. 1 ZDPH se pro účely tohoto zákona dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. O dodání zboží se tedy jedná v případech, kdy jedna osoba opravňuje druhou osobu nakládat se zbožím, jako kdyby byla jeho vlastníkem, přičemž nemusí současně dojít k převodu právního vlastnictví ke zboží. K dodání zboží může dojít i tak, že na příjemce plnění přechází právo nakládat se zbožím jako vlastník, ačkoli k přechodu vlastnického práva ke zboží dojde později až na základě splnění sjednaných podmínek (např. až po úplném zaplacení kupní ceny). Příklad 1: Při podpisu kupní smlouvy dne předal prodávající kupujícímu zboží do užívání s tím, že od té doby je kupující oprávněn se zbožím nakládat jako vlastník. Podle kupní smlouvy se kupující zavázal zaplatit kupní cenu za zboží do konce roku 2014 ve třech splátkách, přičemž vlastnická práva ke zboží na něj přejdou až po zaplacení celé kupní ceny. V tomto případě není dodání zboží spojeno s přechodem vlastnických práv na kupujícího, ale došlo k němu již při předání zboží kupujícímu do užívání. Co je dodáním zboží Podle ustanovení 13 odst. 3 ZDPH se pro účely tohoto zákona považuje za dodání zboží také a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu, b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, Toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi. c) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země a po propuštění do volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze změny vlastnického vztahu, d) přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele. Příklad 2: Společnost s ručením omezeným uzavřela v roce 2014 s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu kovoobráběcího stroje, ve které je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby finančního leasingu bude stroj převeden do vlastnictví uživatele. Z hlediska ZDPH se v tomto případě jedná o dodání zboží, které se považuje za uskutečněné v okamžiku, kdy leasingová společnost přenechá stroj společnosti s ručením omezeným k užívání podle smlouvy. Podle ustanovení 13 odst. 4 ZDPH se považuje za dodání zboží za úplatu také e) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, Připravujeme: Podnikání manželů a společné jmění manželů Daňový pohled na finanční leasing hmotného majetku Uplatňování DPH při poskytnutí služby od Podle ustanovení 13 odst. 5 ZDPH se pro účely tohoto zákona použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, trvalé použití obchodního majetku plátcem pro osobní spotřebu jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně. Příklad 3: V roce 2013 plátce pořídil osobní automobil pro účely svého podnikání a uplatnil u něj nárok na odpočet daně v plné výši. V roce 2014 plátce přestane automobil používat pro podnikání a vyřadí jej ze svého obchodního majetku. Poté bude automobil trvale používat jen pro svou osobní spotřebu. Vyřazení automobilu z obchodního majetku se bude považovat za dodání zboží za úplatu, u kterého bude plátce povinen uplatnit daň na výstupu ze základu daně stanoveného podle 36 odst. 6 písm. a) ZDPH. f) uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši podle 72 odst. 6 ZDPH, Uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání se považuje za dodání zboží jen v případě, že plátce tento majetek použije jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak i pro jiné účely (např. pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně). g) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, h) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání 1. zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku, 2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku, i) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu, j) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu

3 Za vratné obaly stejného druhu jsou pro účely ZDPH považovány také vratné obaly se shodnou výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného obalu spolu se zbožím. Toto ustanovení se nevztahuje na dodání vratných obalů spolu se zbožím, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně podle 63 ZDPH (např. při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeného od daně podle 64 ZDPH, při vývozu zboží osvobozeného od daně podle 66 ZDPH). Podle ustanovení 13 odst. 6 ZDPH se pro účely tohoto zákona za dodání zboží za úplatu považuje také přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu, kterým se rozumí odeslání nebo přeprava majetku plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě. V 13 odst. 7 ZDPH jsou taxativně vymezeny případy odeslání nebo přepravy zboží z tuzemska do jiného členského státu, které se pro účely tohoto zákona nepovažují za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu, např.: členského státu pro účely dodání zboží s instalací nebo montáží, členského státu pro účely zasílání zboží, členského státu pro účely poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno, foto: potowizard FreeDigitalPhotos.net členského státu pro účely přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem, členského státu pro účely přechodného užití zboží, na dobu nepřekračující 24 měsíců, na území jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval režim dočasného použití s plným osvobozením od cla, dodání soustavami nebo sítěmi. Co není dodáním zboží Podle ustanovení 13 odst. 8 ZDPH se pro účely tohoto zákona za dodání zboží nepovažuje: a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o obchodní majetek, Podle ustanovení 4b odst. 1 ZDPH se pro účely tohoto zákona ustanovení o obchodním závodu použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku. b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu, c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu, e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu. Místo plnění při dodání zboží Místo plnění určuje stát, ve kterém má být u příslušného plnění přiznána daň z přidané hodnoty nebo je zde třeba přiznat uskutečnění tohoto plnění, a to podle právní úpravy DPH platné v tomto státě. Pro určení místa plnění při dodání zboží je rozhodující zejména to, zda je zboží dodáváno s přepravou či odesláním nebo bez přepravy či odeslání. Podle 7 ZDPH platí, že při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje (např. pokud se dodání zboží uskuteční přímo v místě, kde je dodávané zboží skladováno, je toto místo místem plnění při dodání zboží), při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (např. pokud bude dodání zboží spojeno s jeho přepravou kamionem z tuzemska do jiného členského státu, bude místem plnění místo v tuzemsku, kde přeprava zboží začne naložením zboží na kamion), v případě, že odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, považuje se za místo plnění při dovozu zboží i jeho následného dodání osobou, která dovoz uskutečnila, členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží, Příklad 4: Český plátce dováží zboží z Číny do tuzemska, kde je toto zboží při dovozu propuštěno do volného oběhu, a následně toto zboží dodává do jiných členských států. Místo plnění při dodávání zboží do jiných členských států je v tomto případě vždy v České republice, kde plátci vznikla daňová povinnost při dovozu zboží. při dodání zboží s instalací nebo montáží, kterým se podle ustanovení 4 odst. 4 písm. i) ZDPH rozumí dodání zboží spojené s instalací nebo montáží osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, Příklad 5: Český plátce dodá osobě registrované k dani na Slovensku výrobní zařízení, které sám smontuje a instaluje v provozovně odběratele na Slovensku. Místo plnění bude v tomto případě ve Slovenské republice, kde příjemce plnění přizná daň na výstupu. Český plátce uvede hodnotu tohoto plnění v přiznání k dani z přidané hodnoty v řádku 26. při dodání nemovité věci je místem plnění místo, kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby, 3 DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu 2014

4 Příklad 6: Český plátce prodá byt, který se nachází na území Slovenské republiky. Místo plnění bude v tomto případě na Slovensku. při dodání zboží na palubě lodě, letadla nebo vlaku během přepravy osob, uskutečněné na území Evropské unie, se za místo plnění považuje místo zahájení přepravy osob; přitom zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu. Příklad 7: Český plátce dodává své zboží (pečivo) cestujícím ve vlaku, který jezdí ze Slovenska do Německa. Místo plnění bude v tomto případě na Slovensku, kde začíná přeprava osob. V 7a ZDPH jsou stanovena specifická pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi, kterým se podle ustanovení 4 odst. 4 písm. j) ZDPH rozumí 1. dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, 2. dodání elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi. Při dodání zboží soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (tj. osobě povinné k dani, která nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná) je místem plnění místo, kde má tento obchodník sídlo nebo kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno. V ostatních případech je místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto zboží spotřebuje. Pokud ale tato osoba nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění pro toto nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba sídlo nebo kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno. Dodání zboží do jiného členského státu Podle ustanovení 13 odst. 2 ZDPH se pro účely tohoto zákona dodáním zboží do jiného členského státu rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Odeslání nebo přepravení zboží do jiného členského státu lze prokázat např. dodacím listem, přepravním dokladem nebo písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že bylo zboží přepraveno do jiného členského státu. Podle ustanovení 13 odst. 6 ZDPH se pro účely tohoto zákona za dodání zboží do jiného členského státu plátcem považuje také přemístění zboží, které bylo pořízeno tímto plátcem podle 16 odst. 4 ZDPH, z tuzemska do jiného členského státu. Podle ustanovení 64 odst. 1 ZDPH je dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. Podle ustanovení 64 odst. 4 ZDPH je přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle 13 odst. 6 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě. Podle 102 odst. 1 ZDPH je plátce, který uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, povinen podat souhrnné hlášení. Tuto povinnost má i plátce, který uskutečnil přemístění obchodního majetku do jiného členského státu. Příklad 8: Plátce dodává zboží osobě registrované k dani v Německu, přičemž dodávané zboží si německý odběratel sám dopravuje z České republiky do Německa. Místo plnění při dodání zboží je v tuzemsku, jelikož zde začíná jeho přeprava do jiného členského státu. V tuzemsku ale toto dodání zboží nepodléhá dani z přidané hodnoty, jelikož se jedná o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle 64 odst. 1 ZDPH. Hodnotu tohoto plnění uvede český plátce v přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období v řádku 20 a také uvede toto plnění v souhrnném hlášení. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu je podle ustanovení 19 odst. 1 a 4 ZDPH plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet daně, což za stanovených podmínek platí i v případě dodání osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Podle ustanovení 19 odst. 8 ZDPH musí být při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu uveden na daňovém dokladu údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, plátce neuvádí v souhrnném hlášení. V 8 ZDPH je komplexně upraveno tzv. zasílání zboží (jedná se o dodání zboží mezi členskými státy, kdy zboží je odesláno nebo přepraveno osobou povinnou k dani nebo jí zmocněnou třetí osobou z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a nejedná se přitom o dodání nového dopravního prostředku, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu) včetně stanovení místa plnění při zasílání zboží. Obecně je místem plnění při zasílání zboží místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, přičemž zde má povinnost přiznat daň prodávající, který zboží zasílá z jiného členského státu. Ve stanovených případech je ale místem plnění při zasílání zboží místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná. To platí v případě odeslání nebo přepravy zboží osobou povinnou k dani z tuzemska do jiného členského státu, kdy a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a b) celková hodnota zboží, které bylo zasláno z tuzemska do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce limit stanovený pro daný účel tímto jiným členským státem. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží Podle ustanovení 21 odst. 2 ZDPH se při dodání zboží považuje zdanitelné plnění za uskutečněné a) dnem dodání podle 13 odst. 1 ZDPH (tj. dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník) při prodeji podle kupní smlouvy, b) dnem převzetí v ostatních případech, c) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu, nebo d) dnem přenechání zboží k užívání při přenechání zboží k užití na základě smlouvy, v níž je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele (smlouva o finančním leasingu). Podle ustanovení 21 odst. 3 ZDPH se při dodání nemovité věci považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání, nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu

5 uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání na základě smlouvy, v níž je ujednáno, že vlastník užívané nemovité věci převede vlastnické právo k ní na jeho uživatele (smlouva o finančním leasingu nemovité věci), se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání. Při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody se podle ustanovení 21 odst. 5 písm. b) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem odečtu z měřícího zařízení, případně dnem zjištění skutečné spotřeby. Při použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se podle ustanovení 21 odst. 5 písm. c) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem použití majetku. Bezplatně pro Vás: aktuality právní předpisy vzory, formuláře a tiskopisy daňový kalendář přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění výkazy účetní závěrky archiv čísel časopisu v PDF formátu a mnoho dalšího Přístup na Zákaznický portál 24 je součástí předplatného! zakaznik.dashofer.cz Při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání, které se považuje za dodání zboží podle 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, se podle ustanovení 21 odst. 5 písm. d) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání. Při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě se podle ustanovení 21 odst. 5 písm. e) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžnímu vkladu; jde li však o vložení nemovité věci, postupuje se podle odstavce 3. Při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku se podle ustanovení 21 odst. 5 písm. f) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv k vydávanému majetku; jde li však o vydání nemovité věci, postupuje se podle odstavce 3. Při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu se podle ustanovení 21 odst. 5 písm. g) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání třetí osobou. Sazby DPH při dodání zboží Podle ustanovení 47 odst. 3 ZDPH se u zboží uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak (např. podle ustanovení 48a odst. 2 ZDPH se při převodu staveb pro sociální bydlení uplatní snížená sazba daně, pokud tento zákon nestanoví jinak). U zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně. Podle ustanovení 47 odst. 5 ZDPH se při dodání zboží jako souboru zboží uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením ale není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně. Dodání zboží osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Podle 51 odst. 1 ZDPH je při splnění stanovených podmínek osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně: dodání poštovních známek Podle ustanovení 52 odst. 2 ZDPH se dodáním poštovních známek pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků. Příklad 9: Plátce provozuje prodejní stánek, kde mimo jiné prodává i poštovní známky, a to za částku rovnající se jejich nominální hodnotě. Prodej známek je v tomto případě osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně. dodání vybraných nemovitých věcí Podle ustanovení 56 odst. 1 ZDPH se dodáním vybrané nemovité věci pro účely osvobození od daně rozumí dodání a) pozemku, b) práva stavby, c) stavby, d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením, e) inženýrské sítě, f) jednotky. Podle ustanovení 56 odst. 2 ZDPH je od daně osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. Do byly převody zastavěných pozemků (tj. pozemků, na kterých jsou zřízeny stavby spojené se zemí pevným základem nebo inženýrské sítě), osvobozeny od daně. Od je převod (dodání) zastavěného pozemku osvobozen od daně jen v případě, že u stavby nebo inženýrské sítě nacházející se na tomto převáděném pozemku budou splněny podmínky pro osvobození od daně podle 56 odst. 3 ZDPH. Příklad 10: V roce 2014 bude uskutečněn převod pozemku, na kterém byla v roce 2012 zřízena inženýrská síť, kterou vlastní jiná osoba než vlastník pozemku. Převod pozemku bude v tomto případě zdanitelným plněním. 5 DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu 2014

6 Pokud by k převodu pozemku došlo v roce 2013, jednalo by se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Nadále je od daně osvobozen převod nezastavěného pozemku, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. Od se ale již tyto pozemky neoznačují v ZDPH jako stavební pozemky. Podle ustanovení 56 odst. 3 ZDPH je dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Podle ustanovení 56 odst. 4 ZDPH se plátce může rozhodnout, že i po uplynutí uvedené lhůty uplatní při dodání vybrané nemovité věci daň. Podle bodu 2. přechodných ustanovení čl. II zákona č. 502/2012 Sb., se u převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých přede dnem účinnosti uvedeného zákona (tj. před ) použije lhůta uvedená v 56 ZDPH, ve znění účinném do To znamená, že u staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do konce roku 2012 platí pro osvobození jejich převodu od daně časový test v délce 3 let, zatímco pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor, nabytých po , platí časový test v délce 5 let. K aplikaci nové právní úpravy uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po vydalo Generální finanční ředitelství specielní podrobnou Informaci čj /13/ dodání zboží v rámci výchovy a vzdělávání Podle ustanovení 57 odst. 2 ZDPH je od daně osvobozeno dodání zboží uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobami, jejichž okruh je vymezen v ustanoveních odstavce 1. Až na drobné výjimky je toto osvobození od daně vázáno na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nebo na jiný zvláštní právní předpis upravující příslušnou oblast výchovy a vzdělání (např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). dodání zdravotního zboží Podle ustanovení 58 odst. 2 ZDPH se pro účely tohoto zákona dodáním zdravotního zboží rozumí dodání a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, nebo b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto výrobků. Podle ustanovení 58 odst. 3 ZDPH není pro účely tohoto zákona dodáním zdravotního zboží výdej nebo prodej a) léčiv, b) potravin pro zvláštní výživu, nebo c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu. dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Podle ustanovení 62 odst. 1 ZDPH je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně. dodání zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně Podle ustanovení 62 odst. 2 ZDPH je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH (jedná se o zboží, při jehož pořízení plátci nevznikl nárok na odpočet daně v návaznosti na skutečnost, že z hlediska daně z příjmů se jednalo o daňově neuznatelný výdaj na reprezentaci). Podle bodu 3. přechodných ustanovení v článku II zákona č. 87/2009 Sb. se u osobního automobilu, při jehož pořízení před neměl plátce nárok na odpočet daně podle 75 odst. 2 ZDPH, ve znění platném do , při jeho dodání i po použije pro povinnost přiznat osvobození od daně ustanovení 62 odst. 2 ZDPH, ve znění účinném do , podle kterého bylo dodání osobního automobilu, u něhož plátce neměl nárok na odpočet daně podle 75 odst. 2 ZDPH, osvobozeno od daně. Testové otázky: Správné odpovědi: Příklad 11: V roce 2014 plátce prodá osobní automobil, který pro své podnikání pořídil od jiného plátce v měsíci březnu 2009, kdy podle tehdy platného ustanovení 75 odst. 2 ZDPH neměl u tohoto osobního automobilu nárok na odpočet daně na vstupu. Prodej automobilu bude v tomto případě osvobozen od daně z přidané hodnoty. dodání zboží v úzké souvislosti s poskytováním některých služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně Podle ustanovení 61 ZDPH je od daně osvobozeno např. dodání zboží úzce související s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dodání zboží úzce související s poskytováním kulturních služeb krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Výhled na r V současné době je dokončován legislativní proces přijetí novely ZDPH, která by měla s účinností od přinést změny v osvobození od daně při dodání vybraných nemovitých věcí (např. znovuzavedení definice stavebního pozemku, upřesnění možnosti uplatnění daně při dodání vybrané nemovité věci po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne započetí užívání). Touto novelou se také od zavádí druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %, které bude podléhat dodání zboží uvedeného v nové příloze č. 3a k ZDPH (např. kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, tištěné knihy, hudebniny). Č. Otázka ANO/ NE 1. Považuje se poskytnutí obchodního vzorku bez úplaty v rámci ekonomické činnosti plátce pro účely ZDPH za dodání zboží? 2. Považuje se odeslání zboží do jiného členského státu pro účely dodání zboží s instalací nebo montáží pro účely ZDPH za přemístění obchodního majetku? 3. Považuje se pro účely ZDPH za zboží i právo stavby? 4. Je výdej zdravotnických prostředků na lékařský předpis osvobozen od DPH bez nároku na odpočet daně? 5. Podléhá dodání palivového dřeva v polenech snížené sazbě DPH? 1 NE, 2 NE, 3 ANO, 4 NE, 5 ANO DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu

7 y Příjem školy z krátkodobého nájmu Základní škola, neplátce DPH, v doplňkové činnosti pronajímá školní prostory vždy na několik hodin denně, tzn. v krátkodobém nájmu. Bude se příjem z tohoto nájmu počítat do obratu DPH? Záleží na tom, co je předmětem nájmu. Pokud by se např. jednalo o pronájem tělocvičny za účelem vykonávání sportovní nebo tělovýchovné činnosti, pak by šlo o poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou a ty jsou podle 61 ZDPH osvobozeny, tedy neovlivňují obrat. Pokud by se jednalo o klasický krátkodobý nájem podle 56a, ten je zdanitelným plněním a do obratu podle 4a ZDPH tudíž vstupuje. Ing. Eva Krekulová Nákup zboží bez DPH z Maďarska S.r.o. se sídlem v Praze, plátce DPH, nakupuje zboží od firmy se sídlem v Maďarsku, taktéž plátce DPH. Maďarská firma fakturuje bez DPH, jako vývoz do zemí EU, česká s.r.o. zboží dodaní ve svém přiznání k DPH. Zboží ale zůstává ještě krátkou dobu uskladněno v Maďarsku a následně je průběžně prodáváno velkoodběratelům se sídlem v ČR. Tato fakturace je včetně 21% DPH. Teprve nyní zboží opouští sklad v Maďarsku a je dodáno do ČR. Je tento postup v souladu se zákonem o DPH? V daném případě dochází k pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska ve smyslu ustanovení 16 ZDPH. Jen bez uvedení informací týkajících se uskutečnění přepravy do tuzemska není zcela zřejmé, zda intrakomunitární pořízení zboží uskutečnil uvedený první tuzemský plátce. Uvedenou situaci je nutno vyhodnotit ve smyslu rozsudků Evropského soudního dvora C 245/04 EMAG Handel či C 430/09 Euro Tyre. V nich soud dospěl k závěru, že za intrakomunitární dodání a pořízení zboží je nutno považovat transakci mezi těmi stranami, kdy fakticky jedna z nich přepravu realizuje a zajišťuje. Z uvedeného je zřejmé, že v dotaze uvedený postup, kdy pořízení zboží vykazuje první tuzemský plátce, je správný za situace, kdy lze přepravu přiřadit této první transakci, čili když přepravu zajišťuje maďarský dodavatel či první tuzemský odběratel. K učinění konečného závěru je však nezbytné mít k dispozici konkrétnější informace o realizaci přepravy v rámci uvedených transakcí. Účtování DPH slovenské firmě Ing. Dana Langerová Naše společnost má provést výlep plakátů v Čechách pro právnickou osobu se sídlem na Slovensku, kde je plátcem DPH. V Čechách nemá provozovnu. Dle našeho názoru se jedná o službu, ke které budeme účtovat DPH v základní sazbě. Slovenský subjekt se domnívá, že by tato služba měla být poskytnuta bez DPH. Jaký je Váš názor? Vycházím z předpokladu, že příjemcem služby je osoba povinná k dani, která vykonává ekonomickou činnost. Místo plnění u služby výlepu plakátů se neřídí žádným zvláštním pravidlem (nejde např. o službu související s nemovitou věcí). Podle základního pravidla pro určení místa plnění podle 9 odst. 1 ZDPH je místo plnění ve státě příjemce služby. V tomto případě je místo plnění na Slovensku. Povinnost přiznat daň má slovenský odběratel. Český poskytovatel pouze přizná uskutečnění služby a uvede ji do souhrnného hlášení. Ing. Jana Kolářová Sazba DPH prodej nákladního automobilu V roce 2009 jsme zakoupili nákladní automobil s 19% sazbou DPH, který jsme si uplatnili při odpočtu. Nyní ho prodáváme. Jakou sazbu máme použít při fakturaci: původní 19%, nebo současnou 21%? Při prodeji se vždy použije sazba daně platná k DUZP. Nyní je základní sazba 21 %. Ing. Ivana Langerová Vyřazení auta z obchodního majetku Pokud vyřadím auto z obchodního majetku do osobního užívání (majetek již je odepsán a DPH bylo uplatněno v plné výši), musím vracet DPH? Pokud ano, tak z jaké ceny? Pokud se jedná o hmotný majetek, který byl pořízen do , pak při vyřazení z obchodního majetku musíte odvést DPH na výstupu jedná se o uskutečněné plnění podle 13 odst. 4 a 5 ZDPH (použití pro účely nesouvisející s podnikáním). Základem daně je obvyklá cena. Pokud by se jednalo o hmotný majetek pořízený po , pak by se při použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností postupovalo podle 78 počítala by se úprava odpočtu uplatněného při nákupu automobilu. Pokud by se např. automobil nakoupil v roce 2012 a vyřadil v roce 2014, pak by se při vyřazení vracely 3/5 uplatněného odpočtu. DPH fakturace Německo Ing. Ivana Langerová Česká firma A vyrobí a dodá zboží české firmě C. Obě firmy jsou registrované k DPH v ČR. Firma A fakturuje Německé firmě B, která následně fakturuje české firmě C. B je registrována k DPH v Německu. Zboží je dodáno v ČR, neopustí tedy území ČR. Jak to bude s DPH? Musí se firma B registrovat k DPH v ČR? Firma A bude fakturovat německé firmě s daní, protože není splněna podmínka pro osvobození z titulu dodání zboží do jiného členského státu, uvedená v 13 odst. 2 zákona o DPH (skutečné odeslání zboží do jiného členského státu). Následně, když bude německá firma fakturovat zboží, které se bude nacházet v ČR, jiné české firmě, se tato německá firma stane plátcem podle 6c odst. 2 ZDPH z titulu uskutečnění zdanitelného plnění 7 DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu 2014

8 s místem plnění v tuzemsku. To znamená, že firmě C bude fakturovat už s českou daní. Přeprava zboží pro slovenskou společnost Ing. Eva Krekulová Český plátce DPH, podnikající v mezinárodní dopravě, poskytuje službu (přepravu zboží) pro slovenskou společnost, plátce DPH, která zprostředkovává přepravu (spediční firma) pro českou firmu. Přeprava začíná v Německu (nakládka zboží) a končí v České republice (vykládka zboží). Fakturace přepravy probíhá mezi českým plátcem DPH a slovenským plátcem DPH. Je správně, pokud se faktura vystaví v režimu reverse charge a uvede se do souhrnného hlášení? Ano, místo plnění u přepravy zboží mezi osobami povinnými k dani se řídí podle základního pravidla zakotveného v 9 odst. 1 zákona o DPH, tudíž místem plnění je místo, kde má příjemce své sídlo. V daném případě tedy na Slovensku. Ing. Eva Krekulová Evidence DPH slučování dokladů Je možné z hlediska evidence DPH (záznamní povinnost) slučovat doklady? Jedná se mi hlavně o pohonné hmoty placené hotově. Autodopravci mají těchto dokladů veliké množství, spadají v současné době do kategorie málo výdělečných osob a nechci jim zbytečně navyšovat cenu za účetnictví účtováním jednotlivých dokladů placených v hotovosti. Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ) je pro vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty nutno vycházet z ustanovení 100 a 100a uvedeného zákona. Ustanovení 100 odst. 1 ZDPH stanoví, že plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení. Pokud se jedná o přijatá zdanitelná plnění, která plátce použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, je plátce ve smyslu ustanovení 100 odst. 2 ZDPH povinen v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty uvádět také DIČ osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady. Podmínky pro vystavování zjednodušeného daňového dokladu a jeho náležitosti stanoví 30 a 30a ZDPH. Upozorňuji však na skutečnost, že zjednodušený daňový doklad lze vystavit, pokud celková částka za plnění (tj. včetně daně) není vyšší než Kč. Pakliže se v případě daňových dokladů za přijatá zdanitelná plnění bude jednat o zjednodušené daňové doklady, v takovém případě ZDPH nestanoví omezení možnosti uvést tato přijatá zdanitelná plnění v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty pod jednou položkou. Jinak tomu bude v případě běžných daňových dokladů, kde ZDPH ukládá plátci již zmíněnou povinnost zakotvenou v ustanovení 100 odst. 2. Zde by bylo možné uvést pod jednou položkou v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty pouze ta zdanitelná plnění, která byla přijata od jednoho plátce. Ing. Martina Matějková DPH dovoz software z USA Z USA kupujeme software a k němu nakupujeme aktualizační servis na určité období. Tento software + aktualizační servis nejde přes celnici, protože hranice fyzicky nic nepřechází. Software je stažitelný z internetu a my k němu obdržíme mailem licenční číslo pro daného zákazníka (v ČR). Podle kterého paragrafu se řídí vztah k DPH? Je dovoz od daně osvobozen? Dodání programového vybavení a jeho aktualizace se dle 10h odst. 2 písm. a) ZDPH pro účely tohoto zákona považuje za elektronicky poskytovanou službu. Nejedná se o tak dovoz zboží, ale o přijetí služby. Pokud tedy plátce pořizuje software a jeho aktualizaci z USA, pořizuje službu od osoby neusazené v tuzemsku, u které se místo plnění stanoví dle základního 9 odst. 1 ZDPH, tedy dle sídla příjemce služby. Místo plnění u této přijaté služby je tedy v tuzemsku a plnění je dle 2 ZDPH předmětem daně. Jedná se o plnění zdanitelné a plátci vzniká dle ustanovení 108 odst. 1 písm. c) bod 1. ZDPH povinnost přiznat z tohoto plnění daň v řádku 12 přiznání k DPH. Pokud jsou splněny obecné podmínky pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, bude daň uvedena rovněž v řádku 43 přiznání k DPH. Zakoupení mobilního telefonu Ing. Dana Langerová Jsme společnost s ručeným omezený, plátci DPH. Zakoupili jsme použitý mobilní telefon od slovenské firmy, která ho zakoupila od neplátce. Jak se máme chovat z hlediska DPH? Pokud jste zboží nekoupili za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu, pak se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu a vzniká vám povinnost přiznat daň s následným nárokem na odpočet (ř. 3 a ř. 43 daňového přiznání). Tedy za předpokladu, že jste zakoupený telefon přemístili do ČR za účelem jeho používání v tuzemsku. Ing. Ivana Langerová Daňový a účetní TIP aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6 / IČ: / tel.: , fax: / e mail: / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Běhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Čížkovská / Sazba: FČ/ Tisk: POLY+, s. r. o. / Vychází 2 měsíčně. / Cena: Pololetní předplatné 1880 Kč + DPH, balné a poštovné / Předplatné na další období není třeba objednávat, je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců. Předplatné je možné zrušit písemně, nejpozději 6 týdnů před uplynutím ročního předplatného, jinak se prodlužuje o další rok. / Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chráněna autorským zákonem. / Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jiným způsobem) bez předchozího písem ného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s použitím elektronických off line nebo on line systémů ukládána do paměti, zpracovávána či šířena. / Informace obsažené v tomto díle byly zpracovány na základě nejlepších poznatků v okamžiku zveřejnění, kvůli neuceleným výsledkům ve výzkumu a jurisdikci však není možno zaručit absolutní bezchybnost. / Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. / Redakce zajistí zodpovězení případných dotazů předplatitelů zaslaných pouze přes formulář na Vybrané odpovědi budou uveřejněny v některém z čísel tohoto newsletteru. / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury, č. j. 3974/95, dne Redakční uzávěrka čísla 23/2014 byla dne 27. října ISSN DU TIP 23/2014 vyšlo 7. listopadu

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

Přehled změn k 4. 12. 2015:

Přehled změn k 4. 12. 2015: Přehled změn k 4. 12. 2015: Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 801 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších - 2 - V L Á D

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová listopad 2015 Ing. Lydie Musilová Novela 2016 S účinnosti od 1.1.2016: z.č.360/2014, od 1.1.2016 zejména: 101c a následující - Kontrolní Hlášení 56 dodání vybraných nemovitých věcí S tím související 92d)

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Dagmar Šandorová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE Martin Polák 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Management podniku

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 31. října 2014 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 22/2014 Aktuální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI ZAHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH Bc. Jana Doleželová

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty NĚKTERÉ DAŇOVÉ OTÁZKY SPOJENÉ S PŘEVODEM DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Krátký pohled do soukromého práva Družstvo patří od ledna 2014 mezi tzv. obchodní korporace. Jejich regulace převzal po obchodním zákoníku zákon

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury.

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury. DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 14. srpna 2015 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 16 17/2015 Ing. Martina

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

8. ledna 2016 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

8. ledna 2016 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 1 / 2016 Daňový a účetní 8. ledna 2016 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Elektronická podání od roku 2016 Ing. Zdeněk Burda Elektronizace státní správy stále pokračuje a přináší s sebou nové povinnosti

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 161/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 161/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 161/0 Návrh poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) Řízení o předběžné otázce Šestá směrnice o DPH Článek 8 odst. 1 písm. a) Určení místa dodání zboží Dodavatel usazený v jiném členském státě, než

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL. S R.O.

ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL. S R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL.

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 ČÁST I. Obecná ustanovení

526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 ČÁST I. Obecná ustanovení 526/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 1990 o cenách Změna: 135/1994 Sb. Změna: 151/1997 Sb. Změna: 29/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 276/2002 Sb. Změna: 124/2003 Sb. (část) Změna: 354/2003 Sb. Změna:

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty (platí od 1. 73. 2017 do 30. 126. 2017) ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2016 DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí Daňový řád 9788089364978

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problémy

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více