Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 OBSAH: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Iva Horáková Zástupci zřizovatele: Mgr.Vladimír Půček Ing. Jiří Juda Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Miluše Doktorová Ivana Poupalová Miloš Jindřich Charakteristika školy: Školní rok 2012/13 začal 2.září 2013 s počtem žáků 699, kteří byli umístěni v 18 třídách 1.stupně a 11 třídách 2. stupně. Přípravná třída funguje ve škole již 15. rokem a zahájila vyučování s 8 dětmi. Ve školní družině bylo umístěno 220 žáků 1. stupně, do školní jídelny se přihlásilo 491 strávníků, dospělých 60. Složení pedagogického sboru je celkem stabilní, za kolegy, kteří postupně odcházejí do starobního důchodu, jsou přijímáni noví, mladí pracovníci. Stávající pedagogové, kteří stále nesplňují kvalifikaci, si doplňují vzdělání studiem. Dvě učitelky v letošním roce studium ukončily a jsou plně kvalifikované, ostatní úspěšně pokračují ve studiu- 1 učitelka 1. stupně si doplňuje své vzdělání v oboru vychovatelství, 4 učitelé z 2. stupně pokračují ve studiu. Na škole působí Školská rada, která se schází 2x ročně. Mgr. V. Půček se v březnu 2013 vzdal svého mandátu, neboť již nepracuje na MÚ Neratovice, ing Juda se vzdal mandátu zastupitele z důvodu odstěhování. Město Neratovice doplní členy ŠR od září Volbou do ŠR doplníme v září i jednoho zástupce z řad rodičů za pana M. Jindřicha ( rodič vycházejícího dítěte). Ani v letošním roce nebyla Školskou radou řešena žádná stížnost od rodičů nebo jiné veřejnosti, Školská rada byla informována o dění na škole a její členové se aktivně o práci školy zajímali, podávali drobné podněty a postřehy ke zlepšení práce školy. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, do kterého byly zapracovány doporučené změny standardy pro 5. a 9. ročník. Od bude ŠVP doplněn o povinný další cizí jazyk. Bude změněn učební plán a toto přechodné období dvou let je podrobně popsáno ve školním 3

4 vzdělávacím programu. Od školního roku 2015/16 všichni žáci 7.,8. a 9.ročníků budou vzděláváni po dvou hodinách dalšího cizího jazyka a budou si volit jazyk ruský, německý nebo francouzský. Některé volitelné předměty budou zrušeny, u některých bude nižší hodinová dotace. V tomto školním roce jsme ukončili poslední monitorovací období v projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, který trval 30 měsíců od do Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována a odeslána v září Školní psycholožka Mgr. Marie Vabroušková ukončila svou činnost na konci března 2013, činnost obou psychologů, kteří ve škole v rámci tohoto projektu pracovali, byla pro žáky, rodiče i učitele velmi přínosná. Žáci ji sami vyhledávali a řešili nejen školní problematiku, ale především problémy ze svého rodinného a soukromého života. Na konzultace k psycholožce chodili velmi často i rodiče. Práce se třídami a individuální konzultace byly hlavní formy práce psycholožky, její práce byla vedením školy, žáky, rodiči i učiteli hodnocena velmi kladně. Na práci školní psycholožky navázal projekt Prevence rizikového chování (v rámci klíčové aktivity EU peníze školám), který trval od prosince 2012 do února 2013 ve všech 6. ročnících a ve třídě 8.A. Každá třída absolvovala 8 hodin komplexního programu skupinové práce s třídním kolektivem zaměřeného na prevenci rizikového chování. Vzdělávací aktivity byly zajištěny společností Prevcentrum dvěma lektorkami. Byly dokončeny všechny digitální učební materiály 960 DUMů a pro výuku finanční gramotnosti bylo vytvořeno 72 materiálů napříč oběma stupni. Celkem učitelé vytvořili 1032 digitálních učebních materiálů, které byly zveřejněny na veřejném portálu Velká většina DUMů našich učitelů je na velmi vysoké úrovni a ostatní kolegové je již nyní využívají ve své výuce. Paní učitelka Klára Sieglová se zúčastnila se svým DUMem pro anglický jazyk soutěže DOMINO, v soutěži byla velmi úspěšná, neboť se dostala mezi 20 nejlepších soutěžících z celé republiky. Z finančních prostředků projektu byla vybudována moderní digitální jazyková laboratoř, do dalších jazykových učeben byly zakoupeny doplňující technologie a tyto pracovny byly zmodernizovány ( sluchátka, počítače, monitory, hlasovací zařízení, dataprojektory apod.) Zhodnocení Projektu EU peníze školám - Škola plná dobrých nápadů ( The school full of the new ideas) - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1,4 Projektový záměr naší školy Škola plná nových nápadů, který jsme si předsevzali v přípravě a naplňování projektu byl beze zbytku splněn. Pět učitelů absolvovalo roční jazykové kurzy a prohloubili si jazykové znalosti, které uplatňují ve výuce Aj na 1. a 2. stupni (klíčová aktivita č. II/4). Klíčovou aktivitou č. II/5 jsme podpořili 4 učitele a jejich dvoutýdenním výjezdem do Londýna jsme vytvořili podmínky pro rozvoj jazykových kompetencí učitelů, kteří učí anglický jazyk. Klíčovou aktivitou III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsme splnili další bod našeho projektu, vytvořili jsme 960 digitálních učebních materiálů napříč předměty i stupni ZŠ, vybudovali jsme novou digitální jazykovou laboratoř, učebnu informatiky a dovybavili jsme další učebny pro výuku jazyků moderními technologiemi, např. hlasovacím zařízením, opravou stávajících sluchátek, koupí dataprojektorů, monitorů apod. Všichni učitelé školy využívají digitální učební materiály ve svých předmětech, DUMy jsou umístěny na webu školy i na veřejně přístupném webu pro veřejnost. V klíčové aktivitě VI/2 směřující k rozvoji finanční gramotnosti bylo vytvořeno 72 materiálů napříč oběma stupni, které budou využívány při naplňování školního vzdělávacího programu a také pedagogickou veřejností. V rámci klíčové aktivity č. VII/1 prevence rizikového chování prošly programem s touto tématikou 4 třídy 2. stupně, každá po osmi hodinách. 4

5 Dva roky na škole působil školní psycholog klíčová aktivita č. VII/3 a jeho činnost byla kladně hodnocena všemi aktéry školy. Žáci a jejich rodiče velmi využívali možnost individuálních konzultací, důležitá a kvalitní byla práce školního psychologa s kolektivy tříd a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzděláváním pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií byla naplněna klíčová aktivita č. III/3, učitelé byli proškoleni v oblasti, která jim pomohla s vytvářením digitálních učebních materiálů vysoké kvality. Publicita projektu byla zajištěna v prostorách školy, na webových stránkách školy, zveřejněním na internetu a články v místním a regionálním tisku. Škola je otevřená veřejnosti, proto pořádáme dny otevřených dveří nejméně 2x ročně. Jsou zaměřeny především na budoucí žáky školy a jejich rodiče. Letos jsme tradičně kromě těchto dnů pořádali,,nerahrátky s předškoláky zároveň se dnem otevřených dveří, dále Školu nanečisto. Obě akce se setkaly s velkým zájmem rodičů a dětí, což se ukázalo i při zápisu do 1. ročníku, který byl mimořádně úspěšný. Pro rodiče jsme uspořádali 3x třídní schůzky, 1x konzultace žák učitel rodič. Naši žáci se opět zúčastnili akcí města 2x advent v prosinci 2012, kde jsme představili vznikající pěvecký soubor žáků 2. stupně, dále vystoupení k výročí mateřských škol ve městě. Rodičovská veřejnost si oblíbila naše Rozloučení se školou, které bylo letos rozděleno na dvě části pro 5. a 9. ročníky. V letošním roce jsme přepracovali naše webové stránky z důvodu snazší aktualizace stránek. O nejvýznamnějších událostech publikujeme pravidelně nejen na webových stránkách, ale i v Neratovických listech, Týdeníku Mělnicko a Mělnickém deníku. Vedení školy sleduje výchovně vzdělávací proces, zejména začínajících a nekvalifikovaných učitelů, aby byl kvalitně naplňován ŠVP. V letošním školním roce jsme pokračovali v pilotování nových digitálních učebních materiálů, které kvalitativně poznamenaly vzdělávací proces, zejména v oblasti motivační pro žáky 2. stupně. Velmi dobrá byla spolupráce celého týmu, který si navzájem velice pomáhal při tvorbě a pilotování DUMů. Kontrolní činnost probíhala ve všech oblastech se zaměřením na zvyšování efektivity, kvality a výsledků vzdělávání. Žáci s SPV mají vypracovány individuální plány, přístup učitelů k těmto žákům je vstřícný, spolupráce s rodiči těchto žáků je ve většině dobrá. Žáci na 1. stupni docházejí na ambulantní nácvik, kde je jim věnována individuální podpora a péče. Nadaní žáci se zúčastnili několika soutěží a olympiád (viz níže). V této oblasti máme ještě rezervy, je třeba podchytit a motivovat více žáků, kterým brání v dosahování lepších výsledků pohodlnost a píle. Výsledky vzdělávání jsou nadále zjišťovány několika dalšími způsoby. Testování Eskalátor pokračuje ve čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce pouze 1x ročně. Podruhé proběhla generální zkouška k ověřování výsledků testování na úrovni 5. a 9. ročníků v českém a anglickém jazyce a matematice. Poradenské služby zajišťují tři výchovní poradci a školní metodik prevence. Školní psycholog působil na škole 2 roky, vedení školy bude hledat finanční zdroje k tomu, aby mohl ve své činnosti pokračovat i nadále. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dostatečné na pokrytí všech položek rozpočtu školy. V letošním školním roce proběhlo 5 výběrových řízení dle směrnice Města Neratovice revize elektro na 1. a 10 pavilonu školy, nákup a instalace nových tabulí do zbývajících tříd a pracoven, podlahové krytiny do 4 místností, rekonstrukce kabinek na WC 1. stupně a oprava a nátěr plotu kolem areálu školy. Město Neratovice vypsalo výběrová řízení na rekonstrukci školy a snížení energetické náročnosti budovy. Během srpna 2013 bude rekonstrukce školy zahájena opravou střech a tělocvičen, hlavní část rekonstrukce proběhne ve školním roce 2013/14. V letošním školním roce jsme v rámci autoevaluace zjišťovali dotazníkovým šetřením žáků, rodičů a učitelů klima školy. Šetření zpracovala společnost SCIO. Dotazníkového šetření se v únoru 2013 zúčastnilo 113 žáků 1. stupně, 92 žáků 2. stupně, 15 učitelů a 198 rodičů, celkem tedy 418 respondentů. Návratnost 5

6 dotazníků u žáků 1. stupně byla 80,7 %, u žáků 2. stupně 74,8 %, u učitelů 100%, u rodičů 81,5%. Z odpovědí jednotlivých účastníků vyplývá následující zjištění: Mezi hlavní úkoly školy patří podle odpovědí žáků a rodičů získat maximum znalostí a vědomostí, podle učitelů a části rodičů naučit se učit a vyhledávat a zpracovávat informace. V otázkách zaměřených na průběh a kvalitu výuky byla naše škola z pohledu množství získaných znalostí či přípravy na přijímací zkoušky učiteli hodnocena 5,2 body ze 7 možných. Žáci by jako zpestření výuky přivítali tyto aktivity: provádění pokusů (57%), práci ve skupinách (46%) a práci ve dvojicích v hodinách (41%).V oblasti chování a výchovy rodiče hodnotí školu spíše pozitivně a to 5,28 bodů ze 7 možných. V hodnocení učitelů v otázkách chování žáků k pedagogickému sboru udělili učitelé 2 body ze 4 možných. Pro srovnání v průměru je na ostatních školách chování žáků hodnoceno 2,2 body. Atmosféra a prostředí školy byla žáky na 1. stupni hodnocena pozitivně, udělili jí 2,75 bodů ze 3 možných ( škola předstihla 34% škol). Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána také pozitivně a v průměru byla ohodnocena 3,31 body ze 4 možných (jen na 3% škol hodnotili žáci atmosféru školy ještě lépe). Žáci na 2. stupni ještě mohli ohodnotit prostředí ve škole, které se jim v souhrnu líbí, ohodnotili je 3,39 body ze 4 možných. V průměru je prostředí na školách hodnoceno 3,06 body. Žáci na 1. stupni měli zaškrtnout všechno, čeho se ve škole bojí. Téměř 80% dětí se nebojí ničeho, asi 7% dětí se bojí jít na záchod, 2% dětí se bojí jít do jídelny, do družiny nebo někoho ve třídě, 12% dětí se bojí starších spolužáků, 8% dětí cesty do školy nebo ze školy.v otázce negativních jevů a šikany respondenti odpovídali, že 38% se setkalo s těmito jevy občas, 60% zřídka. Oblast vzájemných vztahů školy, rodičů a žáků byla hodnocena takto: rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve škole informováni dobře. V otázce ovlivňování chodu školy a její budoucnosti získala škola 1,79 bodů ze 4 možných ( průměr je 1,86). Žáci 2. stupně na férovost a důvěryhodnost jednání učitelů odpovídali spíše pozitivně a to 3,19 body ze 4 možných. Výsledkem jsme předstihli 82% zapojených škol. Učitelé hodnotili zájem rodičů o práci a chování svých dětí ve škole jako celkem dostatečný 3 body ze 4 možných. Na otázku Čeho si na škole nejvíce vážíte? odpovídali žáci: akcí, které škola pořádá, kamarádů a spolužáků, vedení školy snaha řešit problémy a věci zlepšovat, výuky na PC, kvalitního vybavení. Rodiče odpovídali takto: přístupu učitelů k žákům, přístupu učitelů k rodičům, vedení školy, kvalitního vybavení kvality výuky a učitelé si nejvíce cení kvalitní vybavení, dobré vztahy mezi učiteli, snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu, vedení školy, přátelských vztahů mezi žáky a učiteli. Na otázku Jaké překážky brání žákům v dosahování lepších výsledků? odpovídali rodiče, že hlavně neochota a nedostatek vůle dítěte, náročné učivo, nepřízeň některých učitelů, nedostatek času na učení kvůli jiným aktivitám. Učitelé: lenost, pohodlnost a nedostatek píle, nedostatek podpory a motivace v rodině, nedostatečná prestiž vzdělání obecně, neukázněnost a neschopnost soustředit se. A na třetí otázku Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám nejvíce vadí? Učitelé odpovídali, že špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům, špatné vztahy mezi žáky navzájem, přístup a neochota žáků, žáci samotným vadí špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům, jídelna, a že si nemohou o přestávce dělat, co chtějí. Rodiče nejčastěji odpovídali, že nic, málo mimoškolních akcí, vztahy mezi žáky navzájem, výběr kroužků, přístup učitelů k žákům. 6

7 Výsledky dotazníků bude vedení školy dále zpracovávat a analyzovat. Celkové vyznění dotazníků bylo kladné, v některých oblastech musíme dále intenzivně pracovat. Při hodnocení koncepce rozvoje školy lze konstatovat, že se nám podařilo zvýšit celkový počet žáků školy, Školní vzdělávací program neustále inovujeme a doplňujeme, i když zavedením dalšího cizího jazyka do výuky 2. stupně bude méně volitelných předmětů. Zmodernizovali jsme výuku nejen materiálně, ale i po stránce vzdělávací viz hodnocení projektu EU-peníze školám. Škola je stále více otevřená veřejnosti, i když máme určité rezervy, kde svou práci můžeme zlepšovat. V roce 2015 budou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní nebo budou svou kvalifikaci dokončovat studiem. Postupně rozšiřujeme program Bakaláři do dalších oblastí administrativy školy. Škola se modernizuje materiálně šatní skříňky, tabule apod. V tomto trendu chceme dál pokračovat, ale co nejvíce se budeme věnovat výchovně vzdělávací práci s dětmi problémovými, nadanými, s rodičovskou veřejností a prevenci. Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,3 2. stupeň ,7 Celkem ,8 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1011/12 7

8 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup. 41 (21+ 22) 38,27 Přípravná třída 1 1 Nepedagogové Školní družina 8 6,32 Správní zaměstnanci 12 10,55 Školní jídelna 7 7 od do Školní psycholog Celkem 70 65,87 2.Věková struktura pracovníků školy Věková struktura zaměstnanců muži ženy celkem Muži % Ženy % Celkem % do ,00 0,00 0,00 od 21 do ,45 11,59 13,04 od 31 do ,80 14,49 20,29 od 41 do ,00 17,39 17,39 od 51 do ,00 40,58 40,58 od 61 a více ,9 5,80 8,70 celkem ,14% 89,86% 100% 3.Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 100% 0% 4. ročník 67% 33% 5. ročník 50% 50% Celkem: 83,4% 16,6% 8

9 Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 8 oddělení 100 % 0 % přípravná třída Přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 84% 16% Matematika 50% 50% Anglický jazyk 84% 16% Chemie 100% 0% Přírodopis 67% 33% Fyzika 67% 33% Zeměpis 33% 67% Dějepis 75% 25% Výtvarná výchova 43% 57% Svět práce 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Občanská výchova 84% 16% Tělesná výchova 40% 60% Informatika 25% 75% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 50% 50% Volitelný předmět 55% 45% Celkem 65% 35% 9

10 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2013/2014 stav k K zápisu se dostavilo řádně 82 Předčasný nástup 1 Po odkladu se dostavilo 25 Žádost o odklad 14 K zápisu se dostavilo celkem 122 Celkem zapsaných žáků 108 Stav k (stěhování, odklady) Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2013/2014 Po odkladu se dostavily děti 4 Předškoláci 4 Zapsáno 8 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Chlapci Dívky Celkem Gymnázium SOŠ SOU 4leté SOU 3leté celkem nižší ročníky: 7. a 8.ročníky Chlapci Dívky Celkem SOŠ SOU 3leté celkem ročníky Chlapci Dívky Celkem GFP Neratovice Konzervatoř Celkem

11 4.Počet žáků přijatých do ročníků během šk. roku 2012/2013 (stav od 1.9. k ) Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2012/2013 (stav od 1.9. k ) Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

12 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2011/12 ročník počet žáků 1.pol. 2.pol. prospělo s vyzn. 1.pol. 2. pol. prospělo 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Z toho opakuje ročník Testování žáků Eskalátor Společnost SCIO ESKALÁTOR uspořádala pouze podzimní termínových testů. Žáci obdrželi výsledky testu s dosaženou úrovní a mohli sledovat i svůj osobní pokrok v jednotlivých testech. NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy uskutečnil druhou celoplošnou zkoušku testování žáků 5. a 9.ročníků. Cílem této generální zkoušky bylo ověřit možnost využití elektronického testování ke zjištění, zda žáci daného ročníků mají příslušné znalosti, jak plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Na naší škole bylo otestováno přibližně 169 žáků. Hodnocení naší školy se umístilo v pásmu většiny škol. 12

13 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 8 1 Celkem 2.st.: 22 6 Celkem st Naši pedagogové přistupují k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a docházejí na ADN. Pro žáky, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení, ale není jim doporučena integrace, je vypracován globální IVP. Výchovné poradenství bylo zajištěno třemi výchovnými poradci spolu se službou školního psychologa. Dále jsme spolupracovali s odbornými pracovišti mimo školu (PPP, SPC, OSPOD a další) a rodičům byla nabídnuta možnost využití konzultačních hodin v PPP Mělník. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Aktivity programu primární prevence na naší škole směřují prioritně ke zdravému vývoji jedince, prevenci zneužívání návykových látek (zejména alkoholu a cigaret) a prevencí šikany, rasismu, kyberšikany, netolismu, ale i aktivity napomáhající ke zkvalitnění životního stylu. V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou příslušná témata zařazována do vyučovacích předmětů. V rámci předmětu Člověk a zdraví si žáci osvojují jednak znalosti, ale především dovednosti a zdravé návyky v oblastech zdravé výživy (též šestý a sedmý ročník v rámci mezipředmětových vztahů v pracovní výchově vaření), prevence onemocnění, postoje ke zneužívání návykových látek, techniky odmítání návykových látek, apod. V devátých ročnících je zařazen pravidelně projekt Zdravý životní styl. Zaměřujeme se na aktivity spojené s návyky zdravého životního stylu, pohybového režimu a ochrany zdraví, spolupráci se školním psychologem, s nímž se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci. 13

14 Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit pestrého zaměření. Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologického poradenství, Centra metadonové substituce DROP-IN Praha, Městské policie ČR v Neratovicích, apod. Ve školním roce 2012/13 pokračuje projekt EU Peníze školám Do projektu byly zapojeny nejen šesté třídy, ale i osmý ročník se zvýšeným rizikem negativního chování v kolektivu. Akce prevence rizikového chování rok 2012/2013 Datum Popis, název akce Lektor Zúčast. Čas Poznámky (účastníci) třídy Zážitkový blok vztahy a spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 3h. 3h. Projekt prevence EU Zážitkový blok - spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 3h. Projekt prevence EU Zážitkový blok vztahy a spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 3h. Projekt prevence EU Šikana a kyberšikana Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 3h. 3h. Projekt prevence EU Šikana a kyberšikana Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 3h. Projekt prevence EU Prevence agrese a šikany Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 3h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 2h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 2h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 2h. 2h. Projekt prevence EU Právní vědomí, prevence Nprap.Jan 8.A,B 1h. MPP 2013 kriminality Petlach Právní vědomí, prevence Nprap.Jan 8.C, 9.A 1h. MPP 2013 kriminality Petlach Právní vědomí, prevence kriminality Nprap.Jan Petlach 9.B,C 1h. MPP Další témata zdravého životního stylu a prevence negativního chování byla zařazena v rámci ŠVP v hodinách přírodopisu, chemie, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, apod. 14

15 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve škol. roce 2012/13 Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Vedení školy 1 Fakta Aktuální stav školské legislativy Zákon 563/ VISK Příprava ke konkurzu na ředitele školského zařízení Přípravná třída 1 Člověk v tísni Specifika předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda Anglický jazyk 1 Člověk v tísni Grunnlaget 1 Oxford Angličtina pro 2.st. ZŠ I. 2 Easy English Internetový kurz angličtiny 4 Easy English Kurz angličtiny pro učitele 1 VISK Začínáme s výukou ruštiny na 2.st.ZŠ aneb Rychlý start Přidej se do klubu knihovníků 2 Genetická metoda čtení a psaní Český jazyk 1 Svaz Člověk a jeho svět Matematika 1 Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.stupni Informatika 1 Jednota školských informatiků Cloud pro učitele Využití technologie Cloud Computing ve školní praxi Kultura ducha a Tv 1 VISK Jóga pro děti těla Realizace ŠVP ŠVP 16 Eduwok Tvorba výukových materiálů v prostředí PowertPoint 9 Eduwork Zpracování digitální fotografie - začátečníci 4 Tyrkys Praha Úrazy a první pomoc u dětí 15

16 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Školy v přírodě Do škol v přírodě vyjelo 14 tříd s 280 žáky. Pobyt byl většinou osmidenní a uskutečnil se v měsíci květenu. Místo pobytu: Doksy, Staré Splavy, Jílové u Děčína, Jablonec n/nisou. 2. Akce konané v rámci environmentální výchovy, přírodopisu, chemie, zeměpisu Soutěže : Listopad 2012 celostátní Chemická soutěž pro žáky (MŠSCH Praha)- soutěže se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo, které obsadilo 8.místo a za tvorbu modelu 1molu 1.místo. Školní kola chemické, biologické a zeměpisné olympiády Březen okresní kolo chemické olympiády -13.místo žák 9.C okresní kolo zeměpisné olympiády - 2.místo žákyně 9.A - 4.místo žákyně 8.C okresní kolo biologické olympiády kat.c místo žákyně 8.C okresní kolo biologické olympiády kat. D 10.místo žákyně 7.A 12.místo žákyně 7.B Duben vyhlášení výsledků celostátní fotografické soutěže FotoAkademie 1.místo žák 8.B v kategorii Mazlíčci Žáci třídy V.D se pod vedením pí uč. V.Pavlíkové zúčastnili celostátní soutěže SAPERE VĚDĚT, JAK ŽÍT a v okresním kole v lednu zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili krásné sedmé místo. Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravého životního stylu. Naše škola pravidelně spolupracuje se ZOO Praha. Letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže Amazonie, která byla vyhlášena u příležitosti zřízení nového pavilónu Exkurze a výlety: Listopad Návštěva Muzea hlavního města Prahy, prohlídka Langweilova modelu Prahy, plnění úkolů na Královské cestě, třída r. Prosinec Exkurze do hydroelektrárny a mlýna v Lobkovicích (třída 8.C) Leden Březen Březen Červen Návštěva Technického muzea v Praze (třída 8.A) Vyučování v muzeu, třída II.C se vypravila za novými poznatky a vědomostmi do Regionálního muzea na Mělník, program Velikonoční dávnohrátky. Exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově s odbornou přednáškou - RnDr. Tomáše Řídkošila (třída 9.C) Naučná stezka v areálu MIRAKULUM v Milovicích (třída 8.C) Spolupráce s ekologickými organizacemi : Spolupráce se ZOO Praha Naše škola i nadále spolupracuje s Klubem ekologické výchovy. Další aktivity : Projektový den VODA Den Země - zábavné dopoledne, které připravili žáci 8. ročníků pro své mladší spolužáky z I. stupně a pro žáky šestých tříd. Duben 2013 se žáci šestých až osmých ročníků zúčastnili naučného programu Dravci a jejich kořist. 16

17 Květen 2013 se uskutečnil další naučný přírodopisný program Společnosti ochrany dravců a sov tentokrát pro žáky I. stupně s názvem Mláďata. V letošním školním roce pokračuje dále v péči o naučnou stezku na školním pozemku. V 9. ročnících se uskutečnil miniprojekt Náš životní styl. Sedmé, osmé a deváté ročníky se zúčastnily terénních praktik ze zeměpisu. Naše škola pokračuje ve sběru starého papíru, plastových víček a pomerančové kůry. 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Ročník Projekt Termín 1. Já a ty říjen Škola a já říjen Lidé kolem nás: Kdo se o nás stará Mezilidské vztahy říjen, listopad 2012 březen, květen Jsem Čech květen 2013 Les září Fair-play březen Žijí mezi námi duben Volby květen 2013 Principy slušného chování březen Náš životní styl květen 2013 Evropská unie březen 2013 Celoškolní Voda, Den Země projekty Nástěnné noviny 1. stupeň Celý školní rok ŠOK školní časopis 2. Celý školní rok stupně Terénní geografická výuka květen 2013 Ochrana člověka za mimořádných událostí Zdravé zuby Celý školní rok 4. Dopravní výchova 1.ročník - Dopravní výchova v rámci cesty na plavecký výcvik, vycházky do okolí. 2.ročník - Dopravní výchova v rámci cesty na plavecký výcvik, vycházky do okolí. 3.ročník - Akce s Městskou policií (září,říjen). Sledování dodržování pravidel silničního provozu, rychlost jízdy. Odměny řidičům (citrón, přívěšek). Návštěva pracoviště Městské policie Neratovice (březen). 4.ročník - Získání průkazu cyklisty (květen-červen). Dopravní hřiště - teorie a praxe. 5.ročník - Preventivní program Městské policie - beseda (květen). Dopravní výchova v praxi - škola v přírodě 17

18 5. Sportovní akce 1.stupeň Preventan Cup 2013 turnaj základních škol ve vybíjené Kategorie A chlapci (žáci ročníků) Kategorie B dívky (žákyně ročníků) okrskové kolo 2. místo (obě kategorie) Místo konání: GFP, Neratovice Mc Donald s Cup 2013 turnaj základních škol v minifotbalu Skupina A (žáci ročníků) okrskové kolo 2. místo Skupina B (žáci ročníků) okrskové kolo 2. místo Skupina A (žáci ročníků) okresní kolo 2. místo Skupina B (žáci ročníků) okresní kolo 2. místo Místo konání: Stadion TJ Neratovice 2.stupeň Sportovní soutěže 2012/2013 ZŠ 28.října, Neratovice II.stupeň říjen oblastní kolo Coca Cola Cup - fotbal Neratovice st.chlapci 3.místo listopad basketbal Putovní pohár ISŠ Melichara Brandýs n.l. st.chlapci 2.místo ORION CUP Florbal oblastní kolo Neratovice st.chlapci 1.místo okresní kolo Kralupy st.chlapci 3.místo květen Plaveckoběžecký pohár okresní kolo M.Konvalina st.chlapci 2.místo Minifotbal oblastní kolo st.chlapci 2.místo Pohár rozhlasu Atletika okresní kolo Neratovice ml.dívky 8.místo říjen duben Školní liga florbalu 8.kolová st.chlapci 3.místo okresní soutěž 6. Ostatní soutěže a akce Finanční gramotnost Zúčastnili jsme 4. ročníku soutěže pořádané MŠMT a zúčastnili jsme se školního a pak okresního kola. Získali jsme 2. místo v okresním kole. Matematika Pythagoriáda Matematický klokan 18

19 Anglický jazyk Školní kolo anglické olympiády Okresní kolo anglické olympiády se konalo v Kralupech n. Vltavou. V kategorii II.A (8. a 9. ročníky) se umístil náš žák na 5. místě z 20 soutěžících žáků. Informatika Bobřík Informatiky Zeměpis Zeměpisná olympiáda školní kolo - okresní kolo 2.místo Chemie Chemická soutěž pro žáky ČR Chemická olympiáda Biologie Biologická olympiáda Výchovy Fotoakademie 1.místo Výtvarná soutěž AMAZONIE 7. Akce pořádané v rámci aktivit jednotlivých ročníků Ročník Škol.družina 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Tématické zaměření exkurze, výletu Dravci, sovy vzdělávací pořad na školním hřišti ZOO exkurze Praha Vánoční tvořivost DDM Neratovice Mláďata vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Jak to bylo u Kudrnů - Regionální muzeum Mělník ZOO Děčín, Liberec Rozhledny Bramberk, Slovanka Naučná stezka Jedlový důl Giganti pravěk Praha výstaviště Vánoční výstava Praha Hora Říp + Regionální muzeum Mělník, Staré pověsti české Kokořínsko CHKO - Pokličky Betlémská kaple Praha Giganti pravěk Praha výstaviště Loučeň zámek, přírodní bludiště Pražský hrad Loučeň zámek, přírodní bludiště Staré Splavy, Památník Karla Hynka Máchy v Doksech ZOO Děčín, indiánská vesnička, Hřensko Bozkov u Semil, Liberecký kraj, dolomitové jeskyně Náprstkovo muzeum Praha IQ park Liberec Vyšehrad národní kulturní památka Národní památník hrdinů heydrichiády - Praha Muzeum hlavního města Prahy Technické muzeum Praha Hydroelektrárna Lobkovice Terezín vojenský historický památník Muzeum Českého ráje Turnov přírodovědná část 19

20 celoškolní Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Drážďany - historická a kulturní památka v Sasku Film Síla rodiny Nicholas Winton ( za slohovou práci na toto téma byl žák 8.A Vratislav Pelc vyhodnocen a oceněn na min. kultury ČR) Kulturní akce, vzdělávací pořady Vánoční koncert v ZUŠ Neratovice Tady hlídám já filmové představení Včelí medvídci divadlo U Hasičů Tři pohádky na dobrý den Městské kino Neratovice Mláďata vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Kocourek Modroočko divadlo U Hasičů Praha Vánoční koncert v ZUŠ Neratovice Tady hlídám já filmové představení Výstava SD Neratovice Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Adventní koncert SD Neratovice Tady hlídám já filmové představení Labutí princezna divadlo U Hasičů Praha Naše město dnes a dříve výstava fotografií SD Neratovice Živá příroda výstava fotografií a samorostů Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Sebeobrana Městská policie Neratovice Tady hlídám já filmové představení Popelka divadlo U Hasičů Praha Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Tady hlídám já filmové představení Výstava květin DDM Neratovice Popelka divadlo U Hasičů Praha Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Scapinova dobrodružství - Městské divadlo Mladá Boleslav Limonádový Joe Městské divadlo Mladá Boleslav Ostře sledované vlaky - Městské divadlo Mladá Boleslav Burza vzdělávání - Mělník IPS - Mělník Schola Pragensis 8. Humanitární akce V letošním školním roce jsme opět podpořili veřejnou sbírku Fondu Sidus, který spolupracuje s Pediatrickou klinikou UK v Praze Motole a podpořili jsme dětské pacienty v českých a moravských nemocnicích částkou 1209,- Kč. Formou vzdělávací hry Moje malá ZOO se i děti učily o zvířátkách. Zúčastnili jsme se několika doprovodných programů ZOO Praha. Vzhledem ke změně podmínek ve sponzorování zvířat v ZOO jsme letos již bohužel nesponzorovali žádné zvíře. Podpořili jsme humanitární akce místních škol a Junáka ( např. Květinkový den, Bílá pastelka apod.). Každoročně sponzorujeme psí útulek v Neratovicích finanční částkou ze sběru starého papíru. 20

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více