Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 OBSAH: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Iva Horáková Zástupci zřizovatele: Mgr.Vladimír Půček Ing. Jiří Juda Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Miluše Doktorová Ivana Poupalová Miloš Jindřich Charakteristika školy: Školní rok 2012/13 začal 2.září 2013 s počtem žáků 699, kteří byli umístěni v 18 třídách 1.stupně a 11 třídách 2. stupně. Přípravná třída funguje ve škole již 15. rokem a zahájila vyučování s 8 dětmi. Ve školní družině bylo umístěno 220 žáků 1. stupně, do školní jídelny se přihlásilo 491 strávníků, dospělých 60. Složení pedagogického sboru je celkem stabilní, za kolegy, kteří postupně odcházejí do starobního důchodu, jsou přijímáni noví, mladí pracovníci. Stávající pedagogové, kteří stále nesplňují kvalifikaci, si doplňují vzdělání studiem. Dvě učitelky v letošním roce studium ukončily a jsou plně kvalifikované, ostatní úspěšně pokračují ve studiu- 1 učitelka 1. stupně si doplňuje své vzdělání v oboru vychovatelství, 4 učitelé z 2. stupně pokračují ve studiu. Na škole působí Školská rada, která se schází 2x ročně. Mgr. V. Půček se v březnu 2013 vzdal svého mandátu, neboť již nepracuje na MÚ Neratovice, ing Juda se vzdal mandátu zastupitele z důvodu odstěhování. Město Neratovice doplní členy ŠR od září Volbou do ŠR doplníme v září i jednoho zástupce z řad rodičů za pana M. Jindřicha ( rodič vycházejícího dítěte). Ani v letošním roce nebyla Školskou radou řešena žádná stížnost od rodičů nebo jiné veřejnosti, Školská rada byla informována o dění na škole a její členové se aktivně o práci školy zajímali, podávali drobné podněty a postřehy ke zlepšení práce školy. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, do kterého byly zapracovány doporučené změny standardy pro 5. a 9. ročník. Od bude ŠVP doplněn o povinný další cizí jazyk. Bude změněn učební plán a toto přechodné období dvou let je podrobně popsáno ve školním 3

4 vzdělávacím programu. Od školního roku 2015/16 všichni žáci 7.,8. a 9.ročníků budou vzděláváni po dvou hodinách dalšího cizího jazyka a budou si volit jazyk ruský, německý nebo francouzský. Některé volitelné předměty budou zrušeny, u některých bude nižší hodinová dotace. V tomto školním roce jsme ukončili poslední monitorovací období v projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, který trval 30 měsíců od do Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována a odeslána v září Školní psycholožka Mgr. Marie Vabroušková ukončila svou činnost na konci března 2013, činnost obou psychologů, kteří ve škole v rámci tohoto projektu pracovali, byla pro žáky, rodiče i učitele velmi přínosná. Žáci ji sami vyhledávali a řešili nejen školní problematiku, ale především problémy ze svého rodinného a soukromého života. Na konzultace k psycholožce chodili velmi často i rodiče. Práce se třídami a individuální konzultace byly hlavní formy práce psycholožky, její práce byla vedením školy, žáky, rodiči i učiteli hodnocena velmi kladně. Na práci školní psycholožky navázal projekt Prevence rizikového chování (v rámci klíčové aktivity EU peníze školám), který trval od prosince 2012 do února 2013 ve všech 6. ročnících a ve třídě 8.A. Každá třída absolvovala 8 hodin komplexního programu skupinové práce s třídním kolektivem zaměřeného na prevenci rizikového chování. Vzdělávací aktivity byly zajištěny společností Prevcentrum dvěma lektorkami. Byly dokončeny všechny digitální učební materiály 960 DUMů a pro výuku finanční gramotnosti bylo vytvořeno 72 materiálů napříč oběma stupni. Celkem učitelé vytvořili 1032 digitálních učebních materiálů, které byly zveřejněny na veřejném portálu Velká většina DUMů našich učitelů je na velmi vysoké úrovni a ostatní kolegové je již nyní využívají ve své výuce. Paní učitelka Klára Sieglová se zúčastnila se svým DUMem pro anglický jazyk soutěže DOMINO, v soutěži byla velmi úspěšná, neboť se dostala mezi 20 nejlepších soutěžících z celé republiky. Z finančních prostředků projektu byla vybudována moderní digitální jazyková laboratoř, do dalších jazykových učeben byly zakoupeny doplňující technologie a tyto pracovny byly zmodernizovány ( sluchátka, počítače, monitory, hlasovací zařízení, dataprojektory apod.) Zhodnocení Projektu EU peníze školám - Škola plná dobrých nápadů ( The school full of the new ideas) - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1,4 Projektový záměr naší školy Škola plná nových nápadů, který jsme si předsevzali v přípravě a naplňování projektu byl beze zbytku splněn. Pět učitelů absolvovalo roční jazykové kurzy a prohloubili si jazykové znalosti, které uplatňují ve výuce Aj na 1. a 2. stupni (klíčová aktivita č. II/4). Klíčovou aktivitou č. II/5 jsme podpořili 4 učitele a jejich dvoutýdenním výjezdem do Londýna jsme vytvořili podmínky pro rozvoj jazykových kompetencí učitelů, kteří učí anglický jazyk. Klíčovou aktivitou III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsme splnili další bod našeho projektu, vytvořili jsme 960 digitálních učebních materiálů napříč předměty i stupni ZŠ, vybudovali jsme novou digitální jazykovou laboratoř, učebnu informatiky a dovybavili jsme další učebny pro výuku jazyků moderními technologiemi, např. hlasovacím zařízením, opravou stávajících sluchátek, koupí dataprojektorů, monitorů apod. Všichni učitelé školy využívají digitální učební materiály ve svých předmětech, DUMy jsou umístěny na webu školy i na veřejně přístupném webu pro veřejnost. V klíčové aktivitě VI/2 směřující k rozvoji finanční gramotnosti bylo vytvořeno 72 materiálů napříč oběma stupni, které budou využívány při naplňování školního vzdělávacího programu a také pedagogickou veřejností. V rámci klíčové aktivity č. VII/1 prevence rizikového chování prošly programem s touto tématikou 4 třídy 2. stupně, každá po osmi hodinách. 4

5 Dva roky na škole působil školní psycholog klíčová aktivita č. VII/3 a jeho činnost byla kladně hodnocena všemi aktéry školy. Žáci a jejich rodiče velmi využívali možnost individuálních konzultací, důležitá a kvalitní byla práce školního psychologa s kolektivy tříd a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzděláváním pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií byla naplněna klíčová aktivita č. III/3, učitelé byli proškoleni v oblasti, která jim pomohla s vytvářením digitálních učebních materiálů vysoké kvality. Publicita projektu byla zajištěna v prostorách školy, na webových stránkách školy, zveřejněním na internetu a články v místním a regionálním tisku. Škola je otevřená veřejnosti, proto pořádáme dny otevřených dveří nejméně 2x ročně. Jsou zaměřeny především na budoucí žáky školy a jejich rodiče. Letos jsme tradičně kromě těchto dnů pořádali,,nerahrátky s předškoláky zároveň se dnem otevřených dveří, dále Školu nanečisto. Obě akce se setkaly s velkým zájmem rodičů a dětí, což se ukázalo i při zápisu do 1. ročníku, který byl mimořádně úspěšný. Pro rodiče jsme uspořádali 3x třídní schůzky, 1x konzultace žák učitel rodič. Naši žáci se opět zúčastnili akcí města 2x advent v prosinci 2012, kde jsme představili vznikající pěvecký soubor žáků 2. stupně, dále vystoupení k výročí mateřských škol ve městě. Rodičovská veřejnost si oblíbila naše Rozloučení se školou, které bylo letos rozděleno na dvě části pro 5. a 9. ročníky. V letošním roce jsme přepracovali naše webové stránky z důvodu snazší aktualizace stránek. O nejvýznamnějších událostech publikujeme pravidelně nejen na webových stránkách, ale i v Neratovických listech, Týdeníku Mělnicko a Mělnickém deníku. Vedení školy sleduje výchovně vzdělávací proces, zejména začínajících a nekvalifikovaných učitelů, aby byl kvalitně naplňován ŠVP. V letošním školním roce jsme pokračovali v pilotování nových digitálních učebních materiálů, které kvalitativně poznamenaly vzdělávací proces, zejména v oblasti motivační pro žáky 2. stupně. Velmi dobrá byla spolupráce celého týmu, který si navzájem velice pomáhal při tvorbě a pilotování DUMů. Kontrolní činnost probíhala ve všech oblastech se zaměřením na zvyšování efektivity, kvality a výsledků vzdělávání. Žáci s SPV mají vypracovány individuální plány, přístup učitelů k těmto žákům je vstřícný, spolupráce s rodiči těchto žáků je ve většině dobrá. Žáci na 1. stupni docházejí na ambulantní nácvik, kde je jim věnována individuální podpora a péče. Nadaní žáci se zúčastnili několika soutěží a olympiád (viz níže). V této oblasti máme ještě rezervy, je třeba podchytit a motivovat více žáků, kterým brání v dosahování lepších výsledků pohodlnost a píle. Výsledky vzdělávání jsou nadále zjišťovány několika dalšími způsoby. Testování Eskalátor pokračuje ve čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce pouze 1x ročně. Podruhé proběhla generální zkouška k ověřování výsledků testování na úrovni 5. a 9. ročníků v českém a anglickém jazyce a matematice. Poradenské služby zajišťují tři výchovní poradci a školní metodik prevence. Školní psycholog působil na škole 2 roky, vedení školy bude hledat finanční zdroje k tomu, aby mohl ve své činnosti pokračovat i nadále. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dostatečné na pokrytí všech položek rozpočtu školy. V letošním školním roce proběhlo 5 výběrových řízení dle směrnice Města Neratovice revize elektro na 1. a 10 pavilonu školy, nákup a instalace nových tabulí do zbývajících tříd a pracoven, podlahové krytiny do 4 místností, rekonstrukce kabinek na WC 1. stupně a oprava a nátěr plotu kolem areálu školy. Město Neratovice vypsalo výběrová řízení na rekonstrukci školy a snížení energetické náročnosti budovy. Během srpna 2013 bude rekonstrukce školy zahájena opravou střech a tělocvičen, hlavní část rekonstrukce proběhne ve školním roce 2013/14. V letošním školním roce jsme v rámci autoevaluace zjišťovali dotazníkovým šetřením žáků, rodičů a učitelů klima školy. Šetření zpracovala společnost SCIO. Dotazníkového šetření se v únoru 2013 zúčastnilo 113 žáků 1. stupně, 92 žáků 2. stupně, 15 učitelů a 198 rodičů, celkem tedy 418 respondentů. Návratnost 5

6 dotazníků u žáků 1. stupně byla 80,7 %, u žáků 2. stupně 74,8 %, u učitelů 100%, u rodičů 81,5%. Z odpovědí jednotlivých účastníků vyplývá následující zjištění: Mezi hlavní úkoly školy patří podle odpovědí žáků a rodičů získat maximum znalostí a vědomostí, podle učitelů a části rodičů naučit se učit a vyhledávat a zpracovávat informace. V otázkách zaměřených na průběh a kvalitu výuky byla naše škola z pohledu množství získaných znalostí či přípravy na přijímací zkoušky učiteli hodnocena 5,2 body ze 7 možných. Žáci by jako zpestření výuky přivítali tyto aktivity: provádění pokusů (57%), práci ve skupinách (46%) a práci ve dvojicích v hodinách (41%).V oblasti chování a výchovy rodiče hodnotí školu spíše pozitivně a to 5,28 bodů ze 7 možných. V hodnocení učitelů v otázkách chování žáků k pedagogickému sboru udělili učitelé 2 body ze 4 možných. Pro srovnání v průměru je na ostatních školách chování žáků hodnoceno 2,2 body. Atmosféra a prostředí školy byla žáky na 1. stupni hodnocena pozitivně, udělili jí 2,75 bodů ze 3 možných ( škola předstihla 34% škol). Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána také pozitivně a v průměru byla ohodnocena 3,31 body ze 4 možných (jen na 3% škol hodnotili žáci atmosféru školy ještě lépe). Žáci na 2. stupni ještě mohli ohodnotit prostředí ve škole, které se jim v souhrnu líbí, ohodnotili je 3,39 body ze 4 možných. V průměru je prostředí na školách hodnoceno 3,06 body. Žáci na 1. stupni měli zaškrtnout všechno, čeho se ve škole bojí. Téměř 80% dětí se nebojí ničeho, asi 7% dětí se bojí jít na záchod, 2% dětí se bojí jít do jídelny, do družiny nebo někoho ve třídě, 12% dětí se bojí starších spolužáků, 8% dětí cesty do školy nebo ze školy.v otázce negativních jevů a šikany respondenti odpovídali, že 38% se setkalo s těmito jevy občas, 60% zřídka. Oblast vzájemných vztahů školy, rodičů a žáků byla hodnocena takto: rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve škole informováni dobře. V otázce ovlivňování chodu školy a její budoucnosti získala škola 1,79 bodů ze 4 možných ( průměr je 1,86). Žáci 2. stupně na férovost a důvěryhodnost jednání učitelů odpovídali spíše pozitivně a to 3,19 body ze 4 možných. Výsledkem jsme předstihli 82% zapojených škol. Učitelé hodnotili zájem rodičů o práci a chování svých dětí ve škole jako celkem dostatečný 3 body ze 4 možných. Na otázku Čeho si na škole nejvíce vážíte? odpovídali žáci: akcí, které škola pořádá, kamarádů a spolužáků, vedení školy snaha řešit problémy a věci zlepšovat, výuky na PC, kvalitního vybavení. Rodiče odpovídali takto: přístupu učitelů k žákům, přístupu učitelů k rodičům, vedení školy, kvalitního vybavení kvality výuky a učitelé si nejvíce cení kvalitní vybavení, dobré vztahy mezi učiteli, snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu, vedení školy, přátelských vztahů mezi žáky a učiteli. Na otázku Jaké překážky brání žákům v dosahování lepších výsledků? odpovídali rodiče, že hlavně neochota a nedostatek vůle dítěte, náročné učivo, nepřízeň některých učitelů, nedostatek času na učení kvůli jiným aktivitám. Učitelé: lenost, pohodlnost a nedostatek píle, nedostatek podpory a motivace v rodině, nedostatečná prestiž vzdělání obecně, neukázněnost a neschopnost soustředit se. A na třetí otázku Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám nejvíce vadí? Učitelé odpovídali, že špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům, špatné vztahy mezi žáky navzájem, přístup a neochota žáků, žáci samotným vadí špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům, jídelna, a že si nemohou o přestávce dělat, co chtějí. Rodiče nejčastěji odpovídali, že nic, málo mimoškolních akcí, vztahy mezi žáky navzájem, výběr kroužků, přístup učitelů k žákům. 6

7 Výsledky dotazníků bude vedení školy dále zpracovávat a analyzovat. Celkové vyznění dotazníků bylo kladné, v některých oblastech musíme dále intenzivně pracovat. Při hodnocení koncepce rozvoje školy lze konstatovat, že se nám podařilo zvýšit celkový počet žáků školy, Školní vzdělávací program neustále inovujeme a doplňujeme, i když zavedením dalšího cizího jazyka do výuky 2. stupně bude méně volitelných předmětů. Zmodernizovali jsme výuku nejen materiálně, ale i po stránce vzdělávací viz hodnocení projektu EU-peníze školám. Škola je stále více otevřená veřejnosti, i když máme určité rezervy, kde svou práci můžeme zlepšovat. V roce 2015 budou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní nebo budou svou kvalifikaci dokončovat studiem. Postupně rozšiřujeme program Bakaláři do dalších oblastí administrativy školy. Škola se modernizuje materiálně šatní skříňky, tabule apod. V tomto trendu chceme dál pokračovat, ale co nejvíce se budeme věnovat výchovně vzdělávací práci s dětmi problémovými, nadanými, s rodičovskou veřejností a prevenci. Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,3 2. stupeň ,7 Celkem ,8 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1011/12 7

8 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup. 41 (21+ 22) 38,27 Přípravná třída 1 1 Nepedagogové Školní družina 8 6,32 Správní zaměstnanci 12 10,55 Školní jídelna 7 7 od do Školní psycholog Celkem 70 65,87 2.Věková struktura pracovníků školy Věková struktura zaměstnanců muži ženy celkem Muži % Ženy % Celkem % do ,00 0,00 0,00 od 21 do ,45 11,59 13,04 od 31 do ,80 14,49 20,29 od 41 do ,00 17,39 17,39 od 51 do ,00 40,58 40,58 od 61 a více ,9 5,80 8,70 celkem ,14% 89,86% 100% 3.Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 100% 0% 4. ročník 67% 33% 5. ročník 50% 50% Celkem: 83,4% 16,6% 8

9 Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 8 oddělení 100 % 0 % přípravná třída Přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 84% 16% Matematika 50% 50% Anglický jazyk 84% 16% Chemie 100% 0% Přírodopis 67% 33% Fyzika 67% 33% Zeměpis 33% 67% Dějepis 75% 25% Výtvarná výchova 43% 57% Svět práce 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Občanská výchova 84% 16% Tělesná výchova 40% 60% Informatika 25% 75% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 50% 50% Volitelný předmět 55% 45% Celkem 65% 35% 9

10 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2013/2014 stav k K zápisu se dostavilo řádně 82 Předčasný nástup 1 Po odkladu se dostavilo 25 Žádost o odklad 14 K zápisu se dostavilo celkem 122 Celkem zapsaných žáků 108 Stav k (stěhování, odklady) Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2013/2014 Po odkladu se dostavily děti 4 Předškoláci 4 Zapsáno 8 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Chlapci Dívky Celkem Gymnázium SOŠ SOU 4leté SOU 3leté celkem nižší ročníky: 7. a 8.ročníky Chlapci Dívky Celkem SOŠ SOU 3leté celkem ročníky Chlapci Dívky Celkem GFP Neratovice Konzervatoř Celkem

11 4.Počet žáků přijatých do ročníků během šk. roku 2012/2013 (stav od 1.9. k ) Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2012/2013 (stav od 1.9. k ) Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

12 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2011/12 ročník počet žáků 1.pol. 2.pol. prospělo s vyzn. 1.pol. 2. pol. prospělo 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Z toho opakuje ročník Testování žáků Eskalátor Společnost SCIO ESKALÁTOR uspořádala pouze podzimní termínových testů. Žáci obdrželi výsledky testu s dosaženou úrovní a mohli sledovat i svůj osobní pokrok v jednotlivých testech. NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy uskutečnil druhou celoplošnou zkoušku testování žáků 5. a 9.ročníků. Cílem této generální zkoušky bylo ověřit možnost využití elektronického testování ke zjištění, zda žáci daného ročníků mají příslušné znalosti, jak plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Na naší škole bylo otestováno přibližně 169 žáků. Hodnocení naší školy se umístilo v pásmu většiny škol. 12

13 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 8 1 Celkem 2.st.: 22 6 Celkem st Naši pedagogové přistupují k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a docházejí na ADN. Pro žáky, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení, ale není jim doporučena integrace, je vypracován globální IVP. Výchovné poradenství bylo zajištěno třemi výchovnými poradci spolu se službou školního psychologa. Dále jsme spolupracovali s odbornými pracovišti mimo školu (PPP, SPC, OSPOD a další) a rodičům byla nabídnuta možnost využití konzultačních hodin v PPP Mělník. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Aktivity programu primární prevence na naší škole směřují prioritně ke zdravému vývoji jedince, prevenci zneužívání návykových látek (zejména alkoholu a cigaret) a prevencí šikany, rasismu, kyberšikany, netolismu, ale i aktivity napomáhající ke zkvalitnění životního stylu. V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou příslušná témata zařazována do vyučovacích předmětů. V rámci předmětu Člověk a zdraví si žáci osvojují jednak znalosti, ale především dovednosti a zdravé návyky v oblastech zdravé výživy (též šestý a sedmý ročník v rámci mezipředmětových vztahů v pracovní výchově vaření), prevence onemocnění, postoje ke zneužívání návykových látek, techniky odmítání návykových látek, apod. V devátých ročnících je zařazen pravidelně projekt Zdravý životní styl. Zaměřujeme se na aktivity spojené s návyky zdravého životního stylu, pohybového režimu a ochrany zdraví, spolupráci se školním psychologem, s nímž se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci. 13

14 Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit pestrého zaměření. Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologického poradenství, Centra metadonové substituce DROP-IN Praha, Městské policie ČR v Neratovicích, apod. Ve školním roce 2012/13 pokračuje projekt EU Peníze školám Do projektu byly zapojeny nejen šesté třídy, ale i osmý ročník se zvýšeným rizikem negativního chování v kolektivu. Akce prevence rizikového chování rok 2012/2013 Datum Popis, název akce Lektor Zúčast. Čas Poznámky (účastníci) třídy Zážitkový blok vztahy a spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 3h. 3h. Projekt prevence EU Zážitkový blok - spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 3h. Projekt prevence EU Zážitkový blok vztahy a spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 3h. Projekt prevence EU Šikana a kyberšikana Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 3h. 3h. Projekt prevence EU Šikana a kyberšikana Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 3h. Projekt prevence EU Prevence agrese a šikany Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 3h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 2h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 2h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 2h. 2h. Projekt prevence EU Právní vědomí, prevence Nprap.Jan 8.A,B 1h. MPP 2013 kriminality Petlach Právní vědomí, prevence Nprap.Jan 8.C, 9.A 1h. MPP 2013 kriminality Petlach Právní vědomí, prevence kriminality Nprap.Jan Petlach 9.B,C 1h. MPP Další témata zdravého životního stylu a prevence negativního chování byla zařazena v rámci ŠVP v hodinách přírodopisu, chemie, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, apod. 14

15 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve škol. roce 2012/13 Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Vedení školy 1 Fakta Aktuální stav školské legislativy Zákon 563/ VISK Příprava ke konkurzu na ředitele školského zařízení Přípravná třída 1 Člověk v tísni Specifika předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda Anglický jazyk 1 Člověk v tísni Grunnlaget 1 Oxford Angličtina pro 2.st. ZŠ I. 2 Easy English Internetový kurz angličtiny 4 Easy English Kurz angličtiny pro učitele 1 VISK Začínáme s výukou ruštiny na 2.st.ZŠ aneb Rychlý start Přidej se do klubu knihovníků 2 Genetická metoda čtení a psaní Český jazyk 1 Svaz Člověk a jeho svět Matematika 1 Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.stupni Informatika 1 Jednota školských informatiků Cloud pro učitele Využití technologie Cloud Computing ve školní praxi Kultura ducha a Tv 1 VISK Jóga pro děti těla Realizace ŠVP ŠVP 16 Eduwok Tvorba výukových materiálů v prostředí PowertPoint 9 Eduwork Zpracování digitální fotografie - začátečníci 4 Tyrkys Praha Úrazy a první pomoc u dětí 15

16 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Školy v přírodě Do škol v přírodě vyjelo 14 tříd s 280 žáky. Pobyt byl většinou osmidenní a uskutečnil se v měsíci květenu. Místo pobytu: Doksy, Staré Splavy, Jílové u Děčína, Jablonec n/nisou. 2. Akce konané v rámci environmentální výchovy, přírodopisu, chemie, zeměpisu Soutěže : Listopad 2012 celostátní Chemická soutěž pro žáky (MŠSCH Praha)- soutěže se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo, které obsadilo 8.místo a za tvorbu modelu 1molu 1.místo. Školní kola chemické, biologické a zeměpisné olympiády Březen okresní kolo chemické olympiády -13.místo žák 9.C okresní kolo zeměpisné olympiády - 2.místo žákyně 9.A - 4.místo žákyně 8.C okresní kolo biologické olympiády kat.c místo žákyně 8.C okresní kolo biologické olympiády kat. D 10.místo žákyně 7.A 12.místo žákyně 7.B Duben vyhlášení výsledků celostátní fotografické soutěže FotoAkademie 1.místo žák 8.B v kategorii Mazlíčci Žáci třídy V.D se pod vedením pí uč. V.Pavlíkové zúčastnili celostátní soutěže SAPERE VĚDĚT, JAK ŽÍT a v okresním kole v lednu zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili krásné sedmé místo. Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravého životního stylu. Naše škola pravidelně spolupracuje se ZOO Praha. Letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže Amazonie, která byla vyhlášena u příležitosti zřízení nového pavilónu Exkurze a výlety: Listopad Návštěva Muzea hlavního města Prahy, prohlídka Langweilova modelu Prahy, plnění úkolů na Královské cestě, třída r. Prosinec Exkurze do hydroelektrárny a mlýna v Lobkovicích (třída 8.C) Leden Březen Březen Červen Návštěva Technického muzea v Praze (třída 8.A) Vyučování v muzeu, třída II.C se vypravila za novými poznatky a vědomostmi do Regionálního muzea na Mělník, program Velikonoční dávnohrátky. Exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově s odbornou přednáškou - RnDr. Tomáše Řídkošila (třída 9.C) Naučná stezka v areálu MIRAKULUM v Milovicích (třída 8.C) Spolupráce s ekologickými organizacemi : Spolupráce se ZOO Praha Naše škola i nadále spolupracuje s Klubem ekologické výchovy. Další aktivity : Projektový den VODA Den Země - zábavné dopoledne, které připravili žáci 8. ročníků pro své mladší spolužáky z I. stupně a pro žáky šestých tříd. Duben 2013 se žáci šestých až osmých ročníků zúčastnili naučného programu Dravci a jejich kořist. 16

17 Květen 2013 se uskutečnil další naučný přírodopisný program Společnosti ochrany dravců a sov tentokrát pro žáky I. stupně s názvem Mláďata. V letošním školním roce pokračuje dále v péči o naučnou stezku na školním pozemku. V 9. ročnících se uskutečnil miniprojekt Náš životní styl. Sedmé, osmé a deváté ročníky se zúčastnily terénních praktik ze zeměpisu. Naše škola pokračuje ve sběru starého papíru, plastových víček a pomerančové kůry. 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Ročník Projekt Termín 1. Já a ty říjen Škola a já říjen Lidé kolem nás: Kdo se o nás stará Mezilidské vztahy říjen, listopad 2012 březen, květen Jsem Čech květen 2013 Les září Fair-play březen Žijí mezi námi duben Volby květen 2013 Principy slušného chování březen Náš životní styl květen 2013 Evropská unie březen 2013 Celoškolní Voda, Den Země projekty Nástěnné noviny 1. stupeň Celý školní rok ŠOK školní časopis 2. Celý školní rok stupně Terénní geografická výuka květen 2013 Ochrana člověka za mimořádných událostí Zdravé zuby Celý školní rok 4. Dopravní výchova 1.ročník - Dopravní výchova v rámci cesty na plavecký výcvik, vycházky do okolí. 2.ročník - Dopravní výchova v rámci cesty na plavecký výcvik, vycházky do okolí. 3.ročník - Akce s Městskou policií (září,říjen). Sledování dodržování pravidel silničního provozu, rychlost jízdy. Odměny řidičům (citrón, přívěšek). Návštěva pracoviště Městské policie Neratovice (březen). 4.ročník - Získání průkazu cyklisty (květen-červen). Dopravní hřiště - teorie a praxe. 5.ročník - Preventivní program Městské policie - beseda (květen). Dopravní výchova v praxi - škola v přírodě 17

18 5. Sportovní akce 1.stupeň Preventan Cup 2013 turnaj základních škol ve vybíjené Kategorie A chlapci (žáci ročníků) Kategorie B dívky (žákyně ročníků) okrskové kolo 2. místo (obě kategorie) Místo konání: GFP, Neratovice Mc Donald s Cup 2013 turnaj základních škol v minifotbalu Skupina A (žáci ročníků) okrskové kolo 2. místo Skupina B (žáci ročníků) okrskové kolo 2. místo Skupina A (žáci ročníků) okresní kolo 2. místo Skupina B (žáci ročníků) okresní kolo 2. místo Místo konání: Stadion TJ Neratovice 2.stupeň Sportovní soutěže 2012/2013 ZŠ 28.října, Neratovice II.stupeň říjen oblastní kolo Coca Cola Cup - fotbal Neratovice st.chlapci 3.místo listopad basketbal Putovní pohár ISŠ Melichara Brandýs n.l. st.chlapci 2.místo ORION CUP Florbal oblastní kolo Neratovice st.chlapci 1.místo okresní kolo Kralupy st.chlapci 3.místo květen Plaveckoběžecký pohár okresní kolo M.Konvalina st.chlapci 2.místo Minifotbal oblastní kolo st.chlapci 2.místo Pohár rozhlasu Atletika okresní kolo Neratovice ml.dívky 8.místo říjen duben Školní liga florbalu 8.kolová st.chlapci 3.místo okresní soutěž 6. Ostatní soutěže a akce Finanční gramotnost Zúčastnili jsme 4. ročníku soutěže pořádané MŠMT a zúčastnili jsme se školního a pak okresního kola. Získali jsme 2. místo v okresním kole. Matematika Pythagoriáda Matematický klokan 18

19 Anglický jazyk Školní kolo anglické olympiády Okresní kolo anglické olympiády se konalo v Kralupech n. Vltavou. V kategorii II.A (8. a 9. ročníky) se umístil náš žák na 5. místě z 20 soutěžících žáků. Informatika Bobřík Informatiky Zeměpis Zeměpisná olympiáda školní kolo - okresní kolo 2.místo Chemie Chemická soutěž pro žáky ČR Chemická olympiáda Biologie Biologická olympiáda Výchovy Fotoakademie 1.místo Výtvarná soutěž AMAZONIE 7. Akce pořádané v rámci aktivit jednotlivých ročníků Ročník Škol.družina 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Tématické zaměření exkurze, výletu Dravci, sovy vzdělávací pořad na školním hřišti ZOO exkurze Praha Vánoční tvořivost DDM Neratovice Mláďata vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Jak to bylo u Kudrnů - Regionální muzeum Mělník ZOO Děčín, Liberec Rozhledny Bramberk, Slovanka Naučná stezka Jedlový důl Giganti pravěk Praha výstaviště Vánoční výstava Praha Hora Říp + Regionální muzeum Mělník, Staré pověsti české Kokořínsko CHKO - Pokličky Betlémská kaple Praha Giganti pravěk Praha výstaviště Loučeň zámek, přírodní bludiště Pražský hrad Loučeň zámek, přírodní bludiště Staré Splavy, Památník Karla Hynka Máchy v Doksech ZOO Děčín, indiánská vesnička, Hřensko Bozkov u Semil, Liberecký kraj, dolomitové jeskyně Náprstkovo muzeum Praha IQ park Liberec Vyšehrad národní kulturní památka Národní památník hrdinů heydrichiády - Praha Muzeum hlavního města Prahy Technické muzeum Praha Hydroelektrárna Lobkovice Terezín vojenský historický památník Muzeum Českého ráje Turnov přírodovědná část 19

20 celoškolní Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Drážďany - historická a kulturní památka v Sasku Film Síla rodiny Nicholas Winton ( za slohovou práci na toto téma byl žák 8.A Vratislav Pelc vyhodnocen a oceněn na min. kultury ČR) Kulturní akce, vzdělávací pořady Vánoční koncert v ZUŠ Neratovice Tady hlídám já filmové představení Včelí medvídci divadlo U Hasičů Tři pohádky na dobrý den Městské kino Neratovice Mláďata vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Kocourek Modroočko divadlo U Hasičů Praha Vánoční koncert v ZUŠ Neratovice Tady hlídám já filmové představení Výstava SD Neratovice Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Adventní koncert SD Neratovice Tady hlídám já filmové představení Labutí princezna divadlo U Hasičů Praha Naše město dnes a dříve výstava fotografií SD Neratovice Živá příroda výstava fotografií a samorostů Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Sebeobrana Městská policie Neratovice Tady hlídám já filmové představení Popelka divadlo U Hasičů Praha Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Tady hlídám já filmové představení Výstava květin DDM Neratovice Popelka divadlo U Hasičů Praha Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Scapinova dobrodružství - Městské divadlo Mladá Boleslav Limonádový Joe Městské divadlo Mladá Boleslav Ostře sledované vlaky - Městské divadlo Mladá Boleslav Burza vzdělávání - Mělník IPS - Mělník Schola Pragensis 8. Humanitární akce V letošním školním roce jsme opět podpořili veřejnou sbírku Fondu Sidus, který spolupracuje s Pediatrickou klinikou UK v Praze Motole a podpořili jsme dětské pacienty v českých a moravských nemocnicích částkou 1209,- Kč. Formou vzdělávací hry Moje malá ZOO se i děti učily o zvířátkách. Zúčastnili jsme se několika doprovodných programů ZOO Praha. Vzhledem ke změně podmínek ve sponzorování zvířat v ZOO jsme letos již bohužel nesponzorovali žádné zvíře. Podpořili jsme humanitární akce místních škol a Junáka ( např. Květinkový den, Bílá pastelka apod.). Každoročně sponzorujeme psí útulek v Neratovicích finanční částkou ze sběru starého papíru. 20

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více