Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 OBSAH: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Iva Horáková Zástupci zřizovatele: Mgr.Vladimír Půček Ing. Jiří Juda Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Miluše Doktorová Ivana Poupalová Miloš Jindřich Charakteristika školy: Školní rok 2012/13 začal 2.září 2013 s počtem žáků 699, kteří byli umístěni v 18 třídách 1.stupně a 11 třídách 2. stupně. Přípravná třída funguje ve škole již 15. rokem a zahájila vyučování s 8 dětmi. Ve školní družině bylo umístěno 220 žáků 1. stupně, do školní jídelny se přihlásilo 491 strávníků, dospělých 60. Složení pedagogického sboru je celkem stabilní, za kolegy, kteří postupně odcházejí do starobního důchodu, jsou přijímáni noví, mladí pracovníci. Stávající pedagogové, kteří stále nesplňují kvalifikaci, si doplňují vzdělání studiem. Dvě učitelky v letošním roce studium ukončily a jsou plně kvalifikované, ostatní úspěšně pokračují ve studiu- 1 učitelka 1. stupně si doplňuje své vzdělání v oboru vychovatelství, 4 učitelé z 2. stupně pokračují ve studiu. Na škole působí Školská rada, která se schází 2x ročně. Mgr. V. Půček se v březnu 2013 vzdal svého mandátu, neboť již nepracuje na MÚ Neratovice, ing Juda se vzdal mandátu zastupitele z důvodu odstěhování. Město Neratovice doplní členy ŠR od září Volbou do ŠR doplníme v září i jednoho zástupce z řad rodičů za pana M. Jindřicha ( rodič vycházejícího dítěte). Ani v letošním roce nebyla Školskou radou řešena žádná stížnost od rodičů nebo jiné veřejnosti, Školská rada byla informována o dění na škole a její členové se aktivně o práci školy zajímali, podávali drobné podněty a postřehy ke zlepšení práce školy. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, do kterého byly zapracovány doporučené změny standardy pro 5. a 9. ročník. Od bude ŠVP doplněn o povinný další cizí jazyk. Bude změněn učební plán a toto přechodné období dvou let je podrobně popsáno ve školním 3

4 vzdělávacím programu. Od školního roku 2015/16 všichni žáci 7.,8. a 9.ročníků budou vzděláváni po dvou hodinách dalšího cizího jazyka a budou si volit jazyk ruský, německý nebo francouzský. Některé volitelné předměty budou zrušeny, u některých bude nižší hodinová dotace. V tomto školním roce jsme ukončili poslední monitorovací období v projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, který trval 30 měsíců od do Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována a odeslána v září Školní psycholožka Mgr. Marie Vabroušková ukončila svou činnost na konci března 2013, činnost obou psychologů, kteří ve škole v rámci tohoto projektu pracovali, byla pro žáky, rodiče i učitele velmi přínosná. Žáci ji sami vyhledávali a řešili nejen školní problematiku, ale především problémy ze svého rodinného a soukromého života. Na konzultace k psycholožce chodili velmi často i rodiče. Práce se třídami a individuální konzultace byly hlavní formy práce psycholožky, její práce byla vedením školy, žáky, rodiči i učiteli hodnocena velmi kladně. Na práci školní psycholožky navázal projekt Prevence rizikového chování (v rámci klíčové aktivity EU peníze školám), který trval od prosince 2012 do února 2013 ve všech 6. ročnících a ve třídě 8.A. Každá třída absolvovala 8 hodin komplexního programu skupinové práce s třídním kolektivem zaměřeného na prevenci rizikového chování. Vzdělávací aktivity byly zajištěny společností Prevcentrum dvěma lektorkami. Byly dokončeny všechny digitální učební materiály 960 DUMů a pro výuku finanční gramotnosti bylo vytvořeno 72 materiálů napříč oběma stupni. Celkem učitelé vytvořili 1032 digitálních učebních materiálů, které byly zveřejněny na veřejném portálu Velká většina DUMů našich učitelů je na velmi vysoké úrovni a ostatní kolegové je již nyní využívají ve své výuce. Paní učitelka Klára Sieglová se zúčastnila se svým DUMem pro anglický jazyk soutěže DOMINO, v soutěži byla velmi úspěšná, neboť se dostala mezi 20 nejlepších soutěžících z celé republiky. Z finančních prostředků projektu byla vybudována moderní digitální jazyková laboratoř, do dalších jazykových učeben byly zakoupeny doplňující technologie a tyto pracovny byly zmodernizovány ( sluchátka, počítače, monitory, hlasovací zařízení, dataprojektory apod.) Zhodnocení Projektu EU peníze školám - Škola plná dobrých nápadů ( The school full of the new ideas) - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1,4 Projektový záměr naší školy Škola plná nových nápadů, který jsme si předsevzali v přípravě a naplňování projektu byl beze zbytku splněn. Pět učitelů absolvovalo roční jazykové kurzy a prohloubili si jazykové znalosti, které uplatňují ve výuce Aj na 1. a 2. stupni (klíčová aktivita č. II/4). Klíčovou aktivitou č. II/5 jsme podpořili 4 učitele a jejich dvoutýdenním výjezdem do Londýna jsme vytvořili podmínky pro rozvoj jazykových kompetencí učitelů, kteří učí anglický jazyk. Klíčovou aktivitou III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsme splnili další bod našeho projektu, vytvořili jsme 960 digitálních učebních materiálů napříč předměty i stupni ZŠ, vybudovali jsme novou digitální jazykovou laboratoř, učebnu informatiky a dovybavili jsme další učebny pro výuku jazyků moderními technologiemi, např. hlasovacím zařízením, opravou stávajících sluchátek, koupí dataprojektorů, monitorů apod. Všichni učitelé školy využívají digitální učební materiály ve svých předmětech, DUMy jsou umístěny na webu školy i na veřejně přístupném webu pro veřejnost. V klíčové aktivitě VI/2 směřující k rozvoji finanční gramotnosti bylo vytvořeno 72 materiálů napříč oběma stupni, které budou využívány při naplňování školního vzdělávacího programu a také pedagogickou veřejností. V rámci klíčové aktivity č. VII/1 prevence rizikového chování prošly programem s touto tématikou 4 třídy 2. stupně, každá po osmi hodinách. 4

5 Dva roky na škole působil školní psycholog klíčová aktivita č. VII/3 a jeho činnost byla kladně hodnocena všemi aktéry školy. Žáci a jejich rodiče velmi využívali možnost individuálních konzultací, důležitá a kvalitní byla práce školního psychologa s kolektivy tříd a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzděláváním pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií byla naplněna klíčová aktivita č. III/3, učitelé byli proškoleni v oblasti, která jim pomohla s vytvářením digitálních učebních materiálů vysoké kvality. Publicita projektu byla zajištěna v prostorách školy, na webových stránkách školy, zveřejněním na internetu a články v místním a regionálním tisku. Škola je otevřená veřejnosti, proto pořádáme dny otevřených dveří nejméně 2x ročně. Jsou zaměřeny především na budoucí žáky školy a jejich rodiče. Letos jsme tradičně kromě těchto dnů pořádali,,nerahrátky s předškoláky zároveň se dnem otevřených dveří, dále Školu nanečisto. Obě akce se setkaly s velkým zájmem rodičů a dětí, což se ukázalo i při zápisu do 1. ročníku, který byl mimořádně úspěšný. Pro rodiče jsme uspořádali 3x třídní schůzky, 1x konzultace žák učitel rodič. Naši žáci se opět zúčastnili akcí města 2x advent v prosinci 2012, kde jsme představili vznikající pěvecký soubor žáků 2. stupně, dále vystoupení k výročí mateřských škol ve městě. Rodičovská veřejnost si oblíbila naše Rozloučení se školou, které bylo letos rozděleno na dvě části pro 5. a 9. ročníky. V letošním roce jsme přepracovali naše webové stránky z důvodu snazší aktualizace stránek. O nejvýznamnějších událostech publikujeme pravidelně nejen na webových stránkách, ale i v Neratovických listech, Týdeníku Mělnicko a Mělnickém deníku. Vedení školy sleduje výchovně vzdělávací proces, zejména začínajících a nekvalifikovaných učitelů, aby byl kvalitně naplňován ŠVP. V letošním školním roce jsme pokračovali v pilotování nových digitálních učebních materiálů, které kvalitativně poznamenaly vzdělávací proces, zejména v oblasti motivační pro žáky 2. stupně. Velmi dobrá byla spolupráce celého týmu, který si navzájem velice pomáhal při tvorbě a pilotování DUMů. Kontrolní činnost probíhala ve všech oblastech se zaměřením na zvyšování efektivity, kvality a výsledků vzdělávání. Žáci s SPV mají vypracovány individuální plány, přístup učitelů k těmto žákům je vstřícný, spolupráce s rodiči těchto žáků je ve většině dobrá. Žáci na 1. stupni docházejí na ambulantní nácvik, kde je jim věnována individuální podpora a péče. Nadaní žáci se zúčastnili několika soutěží a olympiád (viz níže). V této oblasti máme ještě rezervy, je třeba podchytit a motivovat více žáků, kterým brání v dosahování lepších výsledků pohodlnost a píle. Výsledky vzdělávání jsou nadále zjišťovány několika dalšími způsoby. Testování Eskalátor pokračuje ve čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce pouze 1x ročně. Podruhé proběhla generální zkouška k ověřování výsledků testování na úrovni 5. a 9. ročníků v českém a anglickém jazyce a matematice. Poradenské služby zajišťují tři výchovní poradci a školní metodik prevence. Školní psycholog působil na škole 2 roky, vedení školy bude hledat finanční zdroje k tomu, aby mohl ve své činnosti pokračovat i nadále. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dostatečné na pokrytí všech položek rozpočtu školy. V letošním školním roce proběhlo 5 výběrových řízení dle směrnice Města Neratovice revize elektro na 1. a 10 pavilonu školy, nákup a instalace nových tabulí do zbývajících tříd a pracoven, podlahové krytiny do 4 místností, rekonstrukce kabinek na WC 1. stupně a oprava a nátěr plotu kolem areálu školy. Město Neratovice vypsalo výběrová řízení na rekonstrukci školy a snížení energetické náročnosti budovy. Během srpna 2013 bude rekonstrukce školy zahájena opravou střech a tělocvičen, hlavní část rekonstrukce proběhne ve školním roce 2013/14. V letošním školním roce jsme v rámci autoevaluace zjišťovali dotazníkovým šetřením žáků, rodičů a učitelů klima školy. Šetření zpracovala společnost SCIO. Dotazníkového šetření se v únoru 2013 zúčastnilo 113 žáků 1. stupně, 92 žáků 2. stupně, 15 učitelů a 198 rodičů, celkem tedy 418 respondentů. Návratnost 5

6 dotazníků u žáků 1. stupně byla 80,7 %, u žáků 2. stupně 74,8 %, u učitelů 100%, u rodičů 81,5%. Z odpovědí jednotlivých účastníků vyplývá následující zjištění: Mezi hlavní úkoly školy patří podle odpovědí žáků a rodičů získat maximum znalostí a vědomostí, podle učitelů a části rodičů naučit se učit a vyhledávat a zpracovávat informace. V otázkách zaměřených na průběh a kvalitu výuky byla naše škola z pohledu množství získaných znalostí či přípravy na přijímací zkoušky učiteli hodnocena 5,2 body ze 7 možných. Žáci by jako zpestření výuky přivítali tyto aktivity: provádění pokusů (57%), práci ve skupinách (46%) a práci ve dvojicích v hodinách (41%).V oblasti chování a výchovy rodiče hodnotí školu spíše pozitivně a to 5,28 bodů ze 7 možných. V hodnocení učitelů v otázkách chování žáků k pedagogickému sboru udělili učitelé 2 body ze 4 možných. Pro srovnání v průměru je na ostatních školách chování žáků hodnoceno 2,2 body. Atmosféra a prostředí školy byla žáky na 1. stupni hodnocena pozitivně, udělili jí 2,75 bodů ze 3 možných ( škola předstihla 34% škol). Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána také pozitivně a v průměru byla ohodnocena 3,31 body ze 4 možných (jen na 3% škol hodnotili žáci atmosféru školy ještě lépe). Žáci na 2. stupni ještě mohli ohodnotit prostředí ve škole, které se jim v souhrnu líbí, ohodnotili je 3,39 body ze 4 možných. V průměru je prostředí na školách hodnoceno 3,06 body. Žáci na 1. stupni měli zaškrtnout všechno, čeho se ve škole bojí. Téměř 80% dětí se nebojí ničeho, asi 7% dětí se bojí jít na záchod, 2% dětí se bojí jít do jídelny, do družiny nebo někoho ve třídě, 12% dětí se bojí starších spolužáků, 8% dětí cesty do školy nebo ze školy.v otázce negativních jevů a šikany respondenti odpovídali, že 38% se setkalo s těmito jevy občas, 60% zřídka. Oblast vzájemných vztahů školy, rodičů a žáků byla hodnocena takto: rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve škole informováni dobře. V otázce ovlivňování chodu školy a její budoucnosti získala škola 1,79 bodů ze 4 možných ( průměr je 1,86). Žáci 2. stupně na férovost a důvěryhodnost jednání učitelů odpovídali spíše pozitivně a to 3,19 body ze 4 možných. Výsledkem jsme předstihli 82% zapojených škol. Učitelé hodnotili zájem rodičů o práci a chování svých dětí ve škole jako celkem dostatečný 3 body ze 4 možných. Na otázku Čeho si na škole nejvíce vážíte? odpovídali žáci: akcí, které škola pořádá, kamarádů a spolužáků, vedení školy snaha řešit problémy a věci zlepšovat, výuky na PC, kvalitního vybavení. Rodiče odpovídali takto: přístupu učitelů k žákům, přístupu učitelů k rodičům, vedení školy, kvalitního vybavení kvality výuky a učitelé si nejvíce cení kvalitní vybavení, dobré vztahy mezi učiteli, snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu, vedení školy, přátelských vztahů mezi žáky a učiteli. Na otázku Jaké překážky brání žákům v dosahování lepších výsledků? odpovídali rodiče, že hlavně neochota a nedostatek vůle dítěte, náročné učivo, nepřízeň některých učitelů, nedostatek času na učení kvůli jiným aktivitám. Učitelé: lenost, pohodlnost a nedostatek píle, nedostatek podpory a motivace v rodině, nedostatečná prestiž vzdělání obecně, neukázněnost a neschopnost soustředit se. A na třetí otázku Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám nejvíce vadí? Učitelé odpovídali, že špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům, špatné vztahy mezi žáky navzájem, přístup a neochota žáků, žáci samotným vadí špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům, jídelna, a že si nemohou o přestávce dělat, co chtějí. Rodiče nejčastěji odpovídali, že nic, málo mimoškolních akcí, vztahy mezi žáky navzájem, výběr kroužků, přístup učitelů k žákům. 6

7 Výsledky dotazníků bude vedení školy dále zpracovávat a analyzovat. Celkové vyznění dotazníků bylo kladné, v některých oblastech musíme dále intenzivně pracovat. Při hodnocení koncepce rozvoje školy lze konstatovat, že se nám podařilo zvýšit celkový počet žáků školy, Školní vzdělávací program neustále inovujeme a doplňujeme, i když zavedením dalšího cizího jazyka do výuky 2. stupně bude méně volitelných předmětů. Zmodernizovali jsme výuku nejen materiálně, ale i po stránce vzdělávací viz hodnocení projektu EU-peníze školám. Škola je stále více otevřená veřejnosti, i když máme určité rezervy, kde svou práci můžeme zlepšovat. V roce 2015 budou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní nebo budou svou kvalifikaci dokončovat studiem. Postupně rozšiřujeme program Bakaláři do dalších oblastí administrativy školy. Škola se modernizuje materiálně šatní skříňky, tabule apod. V tomto trendu chceme dál pokračovat, ale co nejvíce se budeme věnovat výchovně vzdělávací práci s dětmi problémovými, nadanými, s rodičovskou veřejností a prevenci. Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,3 2. stupeň ,7 Celkem ,8 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1011/12 7

8 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup. 41 (21+ 22) 38,27 Přípravná třída 1 1 Nepedagogové Školní družina 8 6,32 Správní zaměstnanci 12 10,55 Školní jídelna 7 7 od do Školní psycholog Celkem 70 65,87 2.Věková struktura pracovníků školy Věková struktura zaměstnanců muži ženy celkem Muži % Ženy % Celkem % do ,00 0,00 0,00 od 21 do ,45 11,59 13,04 od 31 do ,80 14,49 20,29 od 41 do ,00 17,39 17,39 od 51 do ,00 40,58 40,58 od 61 a více ,9 5,80 8,70 celkem ,14% 89,86% 100% 3.Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 100% 0% 4. ročník 67% 33% 5. ročník 50% 50% Celkem: 83,4% 16,6% 8

9 Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 8 oddělení 100 % 0 % přípravná třída Přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 84% 16% Matematika 50% 50% Anglický jazyk 84% 16% Chemie 100% 0% Přírodopis 67% 33% Fyzika 67% 33% Zeměpis 33% 67% Dějepis 75% 25% Výtvarná výchova 43% 57% Svět práce 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Občanská výchova 84% 16% Tělesná výchova 40% 60% Informatika 25% 75% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 50% 50% Volitelný předmět 55% 45% Celkem 65% 35% 9

10 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2013/2014 stav k K zápisu se dostavilo řádně 82 Předčasný nástup 1 Po odkladu se dostavilo 25 Žádost o odklad 14 K zápisu se dostavilo celkem 122 Celkem zapsaných žáků 108 Stav k (stěhování, odklady) Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2013/2014 Po odkladu se dostavily děti 4 Předškoláci 4 Zapsáno 8 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Chlapci Dívky Celkem Gymnázium SOŠ SOU 4leté SOU 3leté celkem nižší ročníky: 7. a 8.ročníky Chlapci Dívky Celkem SOŠ SOU 3leté celkem ročníky Chlapci Dívky Celkem GFP Neratovice Konzervatoř Celkem

11 4.Počet žáků přijatých do ročníků během šk. roku 2012/2013 (stav od 1.9. k ) Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2012/2013 (stav od 1.9. k ) Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

12 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2011/12 ročník počet žáků 1.pol. 2.pol. prospělo s vyzn. 1.pol. 2. pol. prospělo 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Z toho opakuje ročník Testování žáků Eskalátor Společnost SCIO ESKALÁTOR uspořádala pouze podzimní termínových testů. Žáci obdrželi výsledky testu s dosaženou úrovní a mohli sledovat i svůj osobní pokrok v jednotlivých testech. NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy uskutečnil druhou celoplošnou zkoušku testování žáků 5. a 9.ročníků. Cílem této generální zkoušky bylo ověřit možnost využití elektronického testování ke zjištění, zda žáci daného ročníků mají příslušné znalosti, jak plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Na naší škole bylo otestováno přibližně 169 žáků. Hodnocení naší školy se umístilo v pásmu většiny škol. 12

13 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 8 1 Celkem 2.st.: 22 6 Celkem st Naši pedagogové přistupují k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a docházejí na ADN. Pro žáky, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení, ale není jim doporučena integrace, je vypracován globální IVP. Výchovné poradenství bylo zajištěno třemi výchovnými poradci spolu se službou školního psychologa. Dále jsme spolupracovali s odbornými pracovišti mimo školu (PPP, SPC, OSPOD a další) a rodičům byla nabídnuta možnost využití konzultačních hodin v PPP Mělník. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Aktivity programu primární prevence na naší škole směřují prioritně ke zdravému vývoji jedince, prevenci zneužívání návykových látek (zejména alkoholu a cigaret) a prevencí šikany, rasismu, kyberšikany, netolismu, ale i aktivity napomáhající ke zkvalitnění životního stylu. V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou příslušná témata zařazována do vyučovacích předmětů. V rámci předmětu Člověk a zdraví si žáci osvojují jednak znalosti, ale především dovednosti a zdravé návyky v oblastech zdravé výživy (též šestý a sedmý ročník v rámci mezipředmětových vztahů v pracovní výchově vaření), prevence onemocnění, postoje ke zneužívání návykových látek, techniky odmítání návykových látek, apod. V devátých ročnících je zařazen pravidelně projekt Zdravý životní styl. Zaměřujeme se na aktivity spojené s návyky zdravého životního stylu, pohybového režimu a ochrany zdraví, spolupráci se školním psychologem, s nímž se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci. 13

14 Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit pestrého zaměření. Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologického poradenství, Centra metadonové substituce DROP-IN Praha, Městské policie ČR v Neratovicích, apod. Ve školním roce 2012/13 pokračuje projekt EU Peníze školám Do projektu byly zapojeny nejen šesté třídy, ale i osmý ročník se zvýšeným rizikem negativního chování v kolektivu. Akce prevence rizikového chování rok 2012/2013 Datum Popis, název akce Lektor Zúčast. Čas Poznámky (účastníci) třídy Zážitkový blok vztahy a spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 3h. 3h. Projekt prevence EU Zážitkový blok - spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 3h. Projekt prevence EU Zážitkový blok vztahy a spolupráce ve třídě Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 3h. Projekt prevence EU Šikana a kyberšikana Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 3h. 3h. Projekt prevence EU Šikana a kyberšikana Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 3h. Projekt prevence EU Prevence agrese a šikany Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 3h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 8.A 2h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.C 2h. Projekt prevence EU Masová média a společnost Mgr.Václavová Bc.Stehlíková 6.A 6.B 2h. 2h. Projekt prevence EU Právní vědomí, prevence Nprap.Jan 8.A,B 1h. MPP 2013 kriminality Petlach Právní vědomí, prevence Nprap.Jan 8.C, 9.A 1h. MPP 2013 kriminality Petlach Právní vědomí, prevence kriminality Nprap.Jan Petlach 9.B,C 1h. MPP Další témata zdravého životního stylu a prevence negativního chování byla zařazena v rámci ŠVP v hodinách přírodopisu, chemie, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, apod. 14

15 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve škol. roce 2012/13 Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Vedení školy 1 Fakta Aktuální stav školské legislativy Zákon 563/ VISK Příprava ke konkurzu na ředitele školského zařízení Přípravná třída 1 Člověk v tísni Specifika předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda Anglický jazyk 1 Člověk v tísni Grunnlaget 1 Oxford Angličtina pro 2.st. ZŠ I. 2 Easy English Internetový kurz angličtiny 4 Easy English Kurz angličtiny pro učitele 1 VISK Začínáme s výukou ruštiny na 2.st.ZŠ aneb Rychlý start Přidej se do klubu knihovníků 2 Genetická metoda čtení a psaní Český jazyk 1 Svaz Člověk a jeho svět Matematika 1 Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.stupni Informatika 1 Jednota školských informatiků Cloud pro učitele Využití technologie Cloud Computing ve školní praxi Kultura ducha a Tv 1 VISK Jóga pro děti těla Realizace ŠVP ŠVP 16 Eduwok Tvorba výukových materiálů v prostředí PowertPoint 9 Eduwork Zpracování digitální fotografie - začátečníci 4 Tyrkys Praha Úrazy a první pomoc u dětí 15

16 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Školy v přírodě Do škol v přírodě vyjelo 14 tříd s 280 žáky. Pobyt byl většinou osmidenní a uskutečnil se v měsíci květenu. Místo pobytu: Doksy, Staré Splavy, Jílové u Děčína, Jablonec n/nisou. 2. Akce konané v rámci environmentální výchovy, přírodopisu, chemie, zeměpisu Soutěže : Listopad 2012 celostátní Chemická soutěž pro žáky (MŠSCH Praha)- soutěže se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo, které obsadilo 8.místo a za tvorbu modelu 1molu 1.místo. Školní kola chemické, biologické a zeměpisné olympiády Březen okresní kolo chemické olympiády -13.místo žák 9.C okresní kolo zeměpisné olympiády - 2.místo žákyně 9.A - 4.místo žákyně 8.C okresní kolo biologické olympiády kat.c místo žákyně 8.C okresní kolo biologické olympiády kat. D 10.místo žákyně 7.A 12.místo žákyně 7.B Duben vyhlášení výsledků celostátní fotografické soutěže FotoAkademie 1.místo žák 8.B v kategorii Mazlíčci Žáci třídy V.D se pod vedením pí uč. V.Pavlíkové zúčastnili celostátní soutěže SAPERE VĚDĚT, JAK ŽÍT a v okresním kole v lednu zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili krásné sedmé místo. Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravého životního stylu. Naše škola pravidelně spolupracuje se ZOO Praha. Letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže Amazonie, která byla vyhlášena u příležitosti zřízení nového pavilónu Exkurze a výlety: Listopad Návštěva Muzea hlavního města Prahy, prohlídka Langweilova modelu Prahy, plnění úkolů na Královské cestě, třída r. Prosinec Exkurze do hydroelektrárny a mlýna v Lobkovicích (třída 8.C) Leden Březen Březen Červen Návštěva Technického muzea v Praze (třída 8.A) Vyučování v muzeu, třída II.C se vypravila za novými poznatky a vědomostmi do Regionálního muzea na Mělník, program Velikonoční dávnohrátky. Exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově s odbornou přednáškou - RnDr. Tomáše Řídkošila (třída 9.C) Naučná stezka v areálu MIRAKULUM v Milovicích (třída 8.C) Spolupráce s ekologickými organizacemi : Spolupráce se ZOO Praha Naše škola i nadále spolupracuje s Klubem ekologické výchovy. Další aktivity : Projektový den VODA Den Země - zábavné dopoledne, které připravili žáci 8. ročníků pro své mladší spolužáky z I. stupně a pro žáky šestých tříd. Duben 2013 se žáci šestých až osmých ročníků zúčastnili naučného programu Dravci a jejich kořist. 16

17 Květen 2013 se uskutečnil další naučný přírodopisný program Společnosti ochrany dravců a sov tentokrát pro žáky I. stupně s názvem Mláďata. V letošním školním roce pokračuje dále v péči o naučnou stezku na školním pozemku. V 9. ročnících se uskutečnil miniprojekt Náš životní styl. Sedmé, osmé a deváté ročníky se zúčastnily terénních praktik ze zeměpisu. Naše škola pokračuje ve sběru starého papíru, plastových víček a pomerančové kůry. 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Ročník Projekt Termín 1. Já a ty říjen Škola a já říjen Lidé kolem nás: Kdo se o nás stará Mezilidské vztahy říjen, listopad 2012 březen, květen Jsem Čech květen 2013 Les září Fair-play březen Žijí mezi námi duben Volby květen 2013 Principy slušného chování březen Náš životní styl květen 2013 Evropská unie březen 2013 Celoškolní Voda, Den Země projekty Nástěnné noviny 1. stupeň Celý školní rok ŠOK školní časopis 2. Celý školní rok stupně Terénní geografická výuka květen 2013 Ochrana člověka za mimořádných událostí Zdravé zuby Celý školní rok 4. Dopravní výchova 1.ročník - Dopravní výchova v rámci cesty na plavecký výcvik, vycházky do okolí. 2.ročník - Dopravní výchova v rámci cesty na plavecký výcvik, vycházky do okolí. 3.ročník - Akce s Městskou policií (září,říjen). Sledování dodržování pravidel silničního provozu, rychlost jízdy. Odměny řidičům (citrón, přívěšek). Návštěva pracoviště Městské policie Neratovice (březen). 4.ročník - Získání průkazu cyklisty (květen-červen). Dopravní hřiště - teorie a praxe. 5.ročník - Preventivní program Městské policie - beseda (květen). Dopravní výchova v praxi - škola v přírodě 17

18 5. Sportovní akce 1.stupeň Preventan Cup 2013 turnaj základních škol ve vybíjené Kategorie A chlapci (žáci ročníků) Kategorie B dívky (žákyně ročníků) okrskové kolo 2. místo (obě kategorie) Místo konání: GFP, Neratovice Mc Donald s Cup 2013 turnaj základních škol v minifotbalu Skupina A (žáci ročníků) okrskové kolo 2. místo Skupina B (žáci ročníků) okrskové kolo 2. místo Skupina A (žáci ročníků) okresní kolo 2. místo Skupina B (žáci ročníků) okresní kolo 2. místo Místo konání: Stadion TJ Neratovice 2.stupeň Sportovní soutěže 2012/2013 ZŠ 28.října, Neratovice II.stupeň říjen oblastní kolo Coca Cola Cup - fotbal Neratovice st.chlapci 3.místo listopad basketbal Putovní pohár ISŠ Melichara Brandýs n.l. st.chlapci 2.místo ORION CUP Florbal oblastní kolo Neratovice st.chlapci 1.místo okresní kolo Kralupy st.chlapci 3.místo květen Plaveckoběžecký pohár okresní kolo M.Konvalina st.chlapci 2.místo Minifotbal oblastní kolo st.chlapci 2.místo Pohár rozhlasu Atletika okresní kolo Neratovice ml.dívky 8.místo říjen duben Školní liga florbalu 8.kolová st.chlapci 3.místo okresní soutěž 6. Ostatní soutěže a akce Finanční gramotnost Zúčastnili jsme 4. ročníku soutěže pořádané MŠMT a zúčastnili jsme se školního a pak okresního kola. Získali jsme 2. místo v okresním kole. Matematika Pythagoriáda Matematický klokan 18

19 Anglický jazyk Školní kolo anglické olympiády Okresní kolo anglické olympiády se konalo v Kralupech n. Vltavou. V kategorii II.A (8. a 9. ročníky) se umístil náš žák na 5. místě z 20 soutěžících žáků. Informatika Bobřík Informatiky Zeměpis Zeměpisná olympiáda školní kolo - okresní kolo 2.místo Chemie Chemická soutěž pro žáky ČR Chemická olympiáda Biologie Biologická olympiáda Výchovy Fotoakademie 1.místo Výtvarná soutěž AMAZONIE 7. Akce pořádané v rámci aktivit jednotlivých ročníků Ročník Škol.družina 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Tématické zaměření exkurze, výletu Dravci, sovy vzdělávací pořad na školním hřišti ZOO exkurze Praha Vánoční tvořivost DDM Neratovice Mláďata vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Jak to bylo u Kudrnů - Regionální muzeum Mělník ZOO Děčín, Liberec Rozhledny Bramberk, Slovanka Naučná stezka Jedlový důl Giganti pravěk Praha výstaviště Vánoční výstava Praha Hora Říp + Regionální muzeum Mělník, Staré pověsti české Kokořínsko CHKO - Pokličky Betlémská kaple Praha Giganti pravěk Praha výstaviště Loučeň zámek, přírodní bludiště Pražský hrad Loučeň zámek, přírodní bludiště Staré Splavy, Památník Karla Hynka Máchy v Doksech ZOO Děčín, indiánská vesnička, Hřensko Bozkov u Semil, Liberecký kraj, dolomitové jeskyně Náprstkovo muzeum Praha IQ park Liberec Vyšehrad národní kulturní památka Národní památník hrdinů heydrichiády - Praha Muzeum hlavního města Prahy Technické muzeum Praha Hydroelektrárna Lobkovice Terezín vojenský historický památník Muzeum Českého ráje Turnov přírodovědná část 19

20 celoškolní Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Drážďany - historická a kulturní památka v Sasku Film Síla rodiny Nicholas Winton ( za slohovou práci na toto téma byl žák 8.A Vratislav Pelc vyhodnocen a oceněn na min. kultury ČR) Kulturní akce, vzdělávací pořady Vánoční koncert v ZUŠ Neratovice Tady hlídám já filmové představení Včelí medvídci divadlo U Hasičů Tři pohádky na dobrý den Městské kino Neratovice Mláďata vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Kocourek Modroočko divadlo U Hasičů Praha Vánoční koncert v ZUŠ Neratovice Tady hlídám já filmové představení Výstava SD Neratovice Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Adventní koncert SD Neratovice Tady hlídám já filmové představení Labutí princezna divadlo U Hasičů Praha Naše město dnes a dříve výstava fotografií SD Neratovice Živá příroda výstava fotografií a samorostů Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Sebeobrana Městská policie Neratovice Tady hlídám já filmové představení Popelka divadlo U Hasičů Praha Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Tady hlídám já filmové představení Výstava květin DDM Neratovice Popelka divadlo U Hasičů Praha Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Dravci vzdělávací pořad občanského sdružení PENTHEA Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - agentura Pernštejn, vzdělávací pořad Scapinova dobrodružství - Městské divadlo Mladá Boleslav Limonádový Joe Městské divadlo Mladá Boleslav Ostře sledované vlaky - Městské divadlo Mladá Boleslav Burza vzdělávání - Mělník IPS - Mělník Schola Pragensis 8. Humanitární akce V letošním školním roce jsme opět podpořili veřejnou sbírku Fondu Sidus, který spolupracuje s Pediatrickou klinikou UK v Praze Motole a podpořili jsme dětské pacienty v českých a moravských nemocnicích částkou 1209,- Kč. Formou vzdělávací hry Moje malá ZOO se i děti učily o zvířátkách. Zúčastnili jsme se několika doprovodných programů ZOO Praha. Vzhledem ke změně podmínek ve sponzorování zvířat v ZOO jsme letos již bohužel nesponzorovali žádné zvíře. Podpořili jsme humanitární akce místních škol a Junáka ( např. Květinkový den, Bílá pastelka apod.). Každoročně sponzorujeme psí útulek v Neratovicích finanční částkou ze sběru starého papíru. 20

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více