Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

2 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V. Rozhodnutí ředitele VI. Další údaje o škole VII. Zhodnocení a závěr VIII. Poradenské služby v základní škole IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu X. Přehled o výsledcích přijímacího řízení XI. Výchovné poradenství komplexní zpráva XII. Akce školy ve školním roce 2005/06 XIII. Environmentální výchova XIV. Tvorba školního vzdělávacího programu ve školním roce 2005/06 XV. Přehledy klasifikace za 2. pololetí Přílohy: Rozbory hospodaření školy k a k

3 3 Úvod Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který ukládá ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Zpráva je zpracována za školní rok 2005/2006. Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Právní subjekt od příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 2/4, Boskovice Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský, Mánesova 43, Boskovice Celková kapacita školy: Základní škola 1940 žáků Školní družina 270 žáků Školní jídelna 1602 žáků Ve školním roce 2005/2006 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo devět oddělení školní družiny a školní jídelna. b) Počty Školní rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na 2005/06 celkem z toho spec. vyrov. žáků jednu třídu 1.stupeň ,1 2.stupeň ,0 Celkem ,9 c) Malotřídní a neúplné školy: - d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 123 Počet žáků na učitele: 24,6 e) Školská rada Činnost Rady školy byla obnovena v roce 2005, kdy proběhly volby členů z řad pedagogických pracovníků ( ) a jmenování zástupců za zřizovatele. Devítičlenná školská rada se poprvé sešla Na zasedání zvolila předsedou Mgr. Čestmíra Sekaninu.

4 4 Druhé zasedání Školské rady proběhlo Na tomto zasedání byly schváleny dokumenty školy školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád). f) Vzdělávací programy Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Základní škola 16847/ ročník Třídy s RVJ 16333/ ročník Třídy RVTv 29738/ ročník Třídy RVM a PřP 21968/ ročník g) ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků - 1 žáci a děti škol.prac. ostatní* ŠJ s kuchyní ŠJ bez kuchyně * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd Počet pracovníků školní jídelny k : Fyzické osoby 16 Přepočtení na plně zaměstnané 16 h) ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 9 přepoč. 7,3 Ve školní družině po celý školní rok byla uskutečňována pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost pod vedením vychovatelek ŠD v 9 odděleních, která mají kapacitu 68, 60, 102 dětí na jednotlivých odloučených pracovištích. Činnost byla doplněna zájmovými útvary: sportovní, šikulky, počítače, němčina, všeználci, flétnička. Velký zájem ze strany dětí a rodičů byl o celodružinové akce: Drakiáda, Karneval na ledě, Kdo si hraje nezlobí (7. ročník), Diskotéka ke Dni dětí, předprázdninový turnaj v malé kopané. Na všech pracovištích ŠD probíhala průběžná praxe studentek SPgŠ 3. a 4. ročníku a souvislá třítýdenní praxe studentek 2. ročníku SPgŠ. Vychovatelky se zúčastňovaly různých seminářů a školení zaměřených k tvorbě školního vzdělávacího programu, k problematice školních družin, úzce spolupracovaly s učiteli 1. stupně.

5 5 Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích: ŠD nám. 9. května: Vv soutěže Dráček družináček, Barvy podzimu, Olympijské hry Turnaje pexeso, piškvorky, Golemova ruka, kuželky, kuličkiáda, štafetové hry, švihadlová královna, vybíjená, florbal, petanque Dílny předvánoční, velikonoční Celoškolní akce diskotéky, módní přehlídka, vánoční jarmark zdobení stromečku Další zajímavé akce - Stonožkový týden, projektový den Les a my, koncert v ŠD, honba za pokladem, Jak se žije v úlu beseda s ochutnávkou medu, beseda s leteckým vojenským inženýrem ŠD Sušilova: Škola hrou beseda s policejním inspektorem, didaktické soutěže, Sudoku VV ateliér Josef Lada výstava knížek, Ladovy obrázky, barevné dny, balóny a vzducholodě, Krteček jubilant Sport atletické soutěže, kopaná, florbal, kuželky, šachy Výpravy do přírody koutek Královny přírody, Badatelé s lupou, Indiánský týden, Poklad pirátů Měsíční projekty Já a moje rodina, Zvířata a les Slavnosti módní přehlídka, vánoční besídka, karneval, diskotéky ŠD Slovákova: Halloween soutěž o nejhezčí dýni, Vítání prvňáčků - vystoupení kroužku Flétniček, Mikulášské odpoledne, Vánoční besídky, Po stopách sněžného muže závody na sněhu, karneval Cirkus, kouzelné odpoledne s Harry Potterem projektový den Les a my, Velikonoce, pohádkové odpoledne ke Dni dětí 1. Odborná a pedagogická způsobilost (fyzický počet/přepočtený počet) Část II. Údaje o pracovnících školy Celkový počet pedagogických pracovníků 92 89,55 Z toho odborně a ped. způsobilých 89 86,48 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0

6 6 4. Počet učitelů s odbornou a pedagagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 4 5. Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 9 44 nad 50 let 2 14 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy: NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA POČET ÚČASTNÍKŮ Po celý školní rok Jazykový kurz anglického jazyka - lektorka I. Halouzková 10 Národní projekt Brána jazyků - anglický jazyk 2 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ - Jazyková škola Polyglot 1 Co nebylo v učebnicích dějepisu 3. cyklus MU Brno 1 Tvořivá škola - činnostní učení v 1. a 2. ročníku Č, M 7 Studium dalšího aprobačního předmětu - informatika pro ZŠ 1 Národní projekt Koordinátor NIDV 2 Ředitelské paragrafy 1 Etická výchova 2 Jednodenní, vícedenní RVP pro ZŠ kurz, školitelky koordinátorů ŠVP J. Kazíková, S. Kovářová 22 RVP pro ZŠ pokračování školení - J. Kazíková 32 ŠVP - Klíčové kompetence 1 ŠVP tvorba, průřezová témata, školní učební plán 1 Komunikační rizika při tvorbě ŠVP 5 Pedagogicko-psychologická diagnostika a autoevaluace školy 3 Vlastní hodnocení školy 1 Dokážu to tvorba RVP 1 Kurz RVP ZV rozvoj občanských dovedností průřezové téma 1 Český jazyk a literatura jinak 1 Čeština v současnosti s názvem Dramatická výchova 1 Čeština v současnosti Kritické myšlení I, II, III 2 Komunikace a sloh jako hra 2

7 7 Setkání redaktorů školních časopisů 1 Jazykově - metodický kurz anglického jazyka - 3 díly 4 Jak učit angličtinu od 3. třídy 1 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka 1 Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka na ZŠ 4 Výuka gramatiky v hodinách anglického jazyka 4 Partnerství škol v Evropě etwinning 1 Konference učitelů anglického jazyka s autorem učebnic Oxford UP 2 Němčina jako druhý cizí jazyk 2 Seminář k zákonu o chemických látkách a přípravcích 1 Jak správně učit názvosloví organických látek 1 Motivace a tvořivost v praxi 4 Antistresový program pro učitele 2 Stres a jeho zvládání 1 Relaxační metody ve škole 1 Zdravá záda cvičení pro všední den 1 Dokážu to? Osobnostní a sociální výchova 4 Dítě jako osobnost 1. část 1 Výcvikový kurz sociálních dovedností pro pedagogické pracovníky 1. a 2. část 10 Projektové vyučování dějepisu Antické Řecko 1 Projektové vyučování dějepisu Řím 1 Československo Pracovní setkání školních metodiků prevence 1. a 2. 6 Prezentace preventivních programů 1 Hra jako prevence závislostních poruch 1 Metodika skupinové práce s dětmi 1 Individuální vzdělávací program pro integrované žáky s PAS 2 Výuka jazyka ve třídě s integrovanými žáky 2 Reedukace a diagnostika dyskalkulie 1 Projevy chování nezletilých a mladistvých jedinců v konfrontaci s učitelem 3 Diagnostika třídních kolektivů 2 Kriminalita mládeže a dětí, kriminalita jako hromadný jev 2 Setkání v SVP HELP ME 3 Rizikové faktory školní neúspěšnosti 2 Specifické poruchy chování, problémové dítě ve škole 5 Praktické ukázky reedukačních hodin SPU 2 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 2 Šikana 4 Specifické poruchy učení a jejich náprava 2 Specifické poruchy učení ve výuce cizího jazyka 1 Integrace dětí se zdravotním postižením na ZŠ 3 Setkání výchovných poradců a kurátorů 2 Společná schůzka VP a ŘŠ středních škol 2 Jsme na jedné lodi spolupráce pedagogů a rodičů 1 Jak přistupovat k hodnocení žáků 9. ročníku ZŠ 5 Kurz čtení a psaní bodového písma 2 Prohlídka přírod. učeben ekologických středisek Toulavý autobus 1 Školní zahrady pro ekologickou výchovu 1 Ukázky jarního aranžmá 1

8 8 Kurz drátování 1 Ekologické vzdělávání a výchova v dokumentech 1 Malá regionální konference o ekologické výchově 1 Zvyšování kompetence učitelů k vedení dopravní výchovy II 1 Dopravní výchova na 1. stupni 1 Hudba kolem nás hudební dílna Rytmy zimy 1 Kurz pro vychovatelky ŠD, tvorba ŠVP ve školní družině 5 Vybrané legislativní otázky ŠVP pro vychovatelky ŠD 4 Sdružení spřátelených vychovatelek ŠD 4 Školení systému OptimAccess 3 PAU regionální setkání pedagogů ZŠ v Karviné 2 PAU regionální setkání pedagogů ZŠ v Kyjově 4 SIPVZ Internet a elektronická pošta 17 SIPVZ Word pro začátečníky 16 SIPVZ Windows pro začátečníky 10 SIPVZ MS Excel pro začátečníky 13 SIPVZ MS Excel pro pokročilé 9 SIPVZ Tvorba prezentačních materiálů Power Point 11 SIPVZ Práce s digitální fotografií 2 SIPVZ ICT ve výuce anglického jazyka 3 SIPVZ Nahrávání a úpravy hudby na PC 1 7. Romský asistent: ne Další asistent: ano (asistent pedagoga) Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 39/37,95

9 9 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Ročník Počet žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání (2. pololetí) Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospělo bez (**) Opakují Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu **) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet Celkový počet neomluvených hodin na škole: Údaje o přijímacím řízení na střední školy: Školní rok 2004/05 Gymnázia SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 34 19,2% 31 19,5% 94 53,1% 49 27,7% žáků přijatých 30 16,9% 19 11,9% 95 53,7% 49 27,7% 5. Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků % celkového počtu všech žáků 9.ročník ,3 nižší ročník 4 - Celkem ,5

10 10 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI Ve dnech března 2006 proběhla na škole inspekce, která hodnotila podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví. Inspekční zpráva je přístupná u ředitele školy nebo na internetových stránkách Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele dle zákona 561/2004 Sb. 165 odst. 2 Počet Počet odvolání písm. e) - O přijetí k základnímu vzdělávání podle písm. e) - O přestupu do ZŠ podle písm. c) - O odkladu povinné školní docházky podle písm. c) - O dodatečném odložení povinné školní docházky podle Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006: 123 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007: 115 a) Mimoškolní aktivity Část VI. Další údaje o škole Sportovní kluby na všech pracovištích Sportovní kluby jsou členem Asociace školních sportovních klubů. Akcí klubu se účastní většina žáků školy. Organizovány jsou i společné akce - například pronájem bazénu, štafety, soutěže. Členství v ASPV (Asociace sportu pro všechny) Členství opravňuje žáky školy ke startům v různých sportovních soutěžích (individuálních i kolektivních). b) Účast školy v soutěžích a olympiádách Vzhledem k velikosti školy se okresních soutěží a olympiád a také většiny sportovních soutěží účastní žáci jednotlivých pracovišť samostatně. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy žáků odloučených pracovišť.

11 11 Pracoviště nám. 9. května 8 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší chlapci 1. místo J. Přichystal 7.B kategorie mladší dívky 1. místo V. Liznová 7.A 3. místo D. Němcová 7.A kategorie starší chlapci 1. místo R. Barák 8.B 2. místo R. Včelař 9.C Stolní tenis kategorie mladší žáci 1. místo J. Sedlák 5.B 2. místo V. Živný 5.A kategorie starší žáci 3. místo R. Audy 9.A Výtvarná soutěž Byl u nás Mikuláš s čertem 1. místo V. Matušů 1.B Okresní soutěže: Matematická olympiáda 6. ročník 2. místo J. Řehoř 6.A E. Marvanová 6.A 4. místo A. Pětová 6.A 5. místo D. Pavlů 6.A Matematická olympiáda 7. ročník 4. místo D. Němcová 7.A Z. Bušina 7.A 5. místo M. Machová 7.A Matematická olympiáda 8. ročník 7. místo M. Nečasová 8.A P. Richter 8.A Matematická olympiáda 9. ročník 3. místo J. Sedláková 9.A postup do regionálního kola 5. místo P. Pečínka 9.A 6. místo M. Rosenberg 9.A Pythagoriáda 6. ročník 2. místo E. Marvanová 6.A 6. místo D. Pavlů 6.A Fyzikální olympiáda 3. místo M. Rosenberg 9.A postup do regionálního kola 7. místo P. Pečínka 9.A Biologická olympiáda 10. místo L. Zvěřinová 9.A Zeměpisná olympiáda 6. místo D. Koupá 7.A O pohár Heyrovského 2. místo H. Schlorová 8.A 6. místo L. Jedlička 8.B Olympiáda v českém jazyce 1. místo L.Keršnerová 8.A postup do regionálního kola Recitace a umělecký přednes 1. místo M. Látalová 9.A Olympiáda v německém jazyce 3. místo T. Burgetová 5.A I. Vávrová 9.A 4. místo H. Raabová 7.A Malá kopaná - memoriál V. Kotrhonze 2. místo Přehazovaná kategorie mladší dívky 3. místo kategorie starší dívky 4. místo Plavání štafeta 4x50 m 1. místo družstvo ml. žákyň 1. místo 50 m znak 1. místo J. Pulcová 6.A

12 12 50 m volný způsob 1. místo M. Hlaváčková 7.C 50 m prsa 1. místo I. Dosedlová 6.C ODM 1. ročníků pořadí škol 3. místo běh na 50 m 4. místo T. Adámková 1.B běh na 400 m 1. místo L. Nováková 1.A skok z místa 3. místo T. Adámková 1.B 6. místo A. Grenarová 1.B D. Klapuš 1.B hod kriket. míčkem 6. místo L. Nováková 1.A atletický čtyřboj 4. místo L. Nováková 1.A 9. místo D. Klapuš 1.B ODM ročník Blansko kategorie mladší dívky běh 50 m 6. místo D. Trčková 3.A maraton 3. místo D. Trčková 3.A kategorie starší chlapci běh 800 m 6. místo P. Staněk 5.B maraton 4. místo P. Staněk 5.B kategorie starší dívky běh 400 m 3. místo D. Trčková 3.A kriket. míček 5. místo K. Pospíšilová 5.B maraton 1. místo K. Pospíšilová 5.B 2. místo A. Čermáková 5.B přeskok přes kozu 3. místo A. Přikrylová 4.A akrobacie 4. místo A. Přikrylová 4.A Regionální soutěže: Olympiáda v českém jazyce 6. místo L. Keršnerová 8.A Recitace a umělecký přednes 1. místo M. Látalová 9.A Fyzikální olympiáda 8. místo M. Rosenberg 9.A Matematická olympiáda 11. místo J. Sedláková 9.A Celostátní soutěže: ocenění ve výtvarné soutěži: Preventivně vzdělávací projekt odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra - Svět očima dětí L. Keršnerová 8.A Získání členství ve Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí I. Dobešová 8.B Pracoviště Sušilova 28 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší chlapci 3. místo Lukáš Ondřej VI.D kategorie starší dívky 2. místo Šebková Lucie VIII.D kategorie starší dívky 3. místo Havelková Dorota IX.E kategorie starší chlapci 3. místo Nevěděl David IX.E Stolní tenis kategorie mladší žákyně 1. místo Nováková Vendula V.D 2. místo Paráková Iva V.D kategorie mladší žáci 3. místo Stojka Vladimír II.C Výtvarná soutěž Zážitek z prázdnin 1. místo Dvořáčková Adéla VIII.E Vánoční dárek 1. místo Nezval David VI.D

13 13 Valentýn 1. místo Havířová Věra IX.E 2. místo Machovič Marcel VIII.D 3. místo Winkler Ondřej VIII.D Ulbrichová Tereza VIII.E Den Země - Kytky 1. místo kolektiv IX.E - Zahrada 2. místo Šimon Radim VI.D Barvy podzimu tř. 1. místo Jonášová Iveta V.D tř. 1. místo Dvořáčková Adéla VIII.E Okresní soutěže: Halová kopaná, Adamov 1. místo Přehazovaná - starší dívky 1. místo Přehazovaná - mladší dívky 4. místo Florbal mladší dívky 1. místo Plavání - starší chlapci 3. místo 50 m prsa 1. místo Parák Jan IX.E 50 m volný způsob 2. místo Veselý Jakub VIII.E štafeta 4 x 50 m volný způsob 3. místo starší chlapci ODM 1. tříd 8. místo skok z místa 1. místo Ferugová Lucie I.C atletický čtyřboj 5. místo Ferugová Lucie I.C Pohár rozhlasu - 60m 2. místo Šebková Lucie VIII.D Olympiáda v německém jazyce starší kategorie 3. místo Kuželová Pavla IX.D 4. místo Ocetková Kateřina IX.E mladší kategorie 3. místo Vaverková Isabela VII.E 4. místo Křížová Nikola VII.E Olympiáda v anglickém jazyce starší kategorie 3. místo Kopecký Jakub IX.E mladší kategorie 4. místo Svrček Milan VII.E 5. místo Šmiro Vojtěch V.D Zeměpisná olympiáda 4. místo Přichystal Jan VI.E Výtvarná soutěž PO očima dětí 1. místo Zvejška Jakub I.C Literární soutěž PO očima dětí 1. místo Richterová Silvie VIII.D 3. místo Pikna Petr VIII.D Recitační soutěž Adamov 3. místo Venclů Marie VII.E Pythagoriáda pro 7. roč. 6. místo Pohl Jan VII.E ODM ročník Blansko kategorie mladší chlapci skok do dálky 2. místo O. Stara II.C plavání 25 m prsa 3. místo V. Kejík II.C plavání 25 m kraul 3. místo V. Kejík II.C

14 14 kategorie starší chlapci plavání 50 m prsa 2. místo P. Nezval IV.C plavání 50 m kraul 3. místo P. Nezval IV.C kategorie starší dívky šplh 3. místo T. Rajnochová II.C štafeta 4x25m 2. místo šplh dívky 3. místo stolní tenis 2. místo V. Nováková V.D Regionální soutěže: Přehazovaná - starší dívky Pohár v halové kopané 1. místo 1. místo Celostátní soutěže : Plavecká štafeta O pohár starosty města Krnova Mezinárodní výtvarná soutěž v tvorbě knižní značky Ex Libris Hlohovec cena předsedy poroty Viktora Chrenka J. Pohl VII. E Mladý zahrádkář kategorie polytech. práce 7. místo M. Novotná VI. D Mladý zahrádkář kategorie polytech. práce 6. místo K. Machálková VII. D Pracoviště Slovákova 8 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší dívky 3. místo I. Havelková 6.G kategorie starší dívky 1. místo K. Juřeková 9.H 3.místo M. Hájková 9.G Okresní soutěže: Přespolní běh kategorie mladší chlapci 2. místo kategorie mladší dívky 3. místo Plavání štafeta 4x50 m ml.žáci 1.místo 50 m znak 1. místo J. Krupička 6.F 50 m prsa 1. místo S.Trnečka 6.F 50 m kraul 1. místo T. Hejl 6.G družstvo ml. žáci 1. místo štafeta 4x50 m st.dívky 1. místo 50 m znak 1. místo Z. Ambrozová 8.H 50 m prsa 1. místo N. Pravcová 8.G 5 m kraul 2. místo V. Husovská 8.F družstvo st. dívky 1. místo štafeta 4x50 m st.žáci 2. místo 50 m znak 2. místo M. Ertl 9.F 50 m prsa 5. místo P. Černický 9.F 50 m kraul 3. místo M. Kristek 9.H

15 15 družstvo st. žáci 2. místo Kunštátská laťka 3. místo M. Černá 8.F Florbal družstvo st. dívky 2. místo Pohár rozhlasu starší dívky 1. místo vrh koulí 1. místo M.Černá 8.F vrh koulí 3. místo K. Juřeková 9.H skok vysoký 3. místo M. Černá 8.F běh 800m 2. místo K. Juřeková 9.H štafeta 4x60m- ml.dívky 1. místo hod míčkem 3. místo V. Chlupová 7.G družstvo st.dívky 1. místo postup do kraje štafeta 4x60m - st.chlapci 1. místo běh 60m 1. místo M. Horák 8.G běh 60m 2. místo T. Kopřiva 8.G běh 1500m 3. místo M. Mistr 9.G Minifotbal memoriál V. Kotrhonze 1. místo Volejbal kategorie starší dívky 1. místo kategorie starší chlapci 3. místo kategorie ml. mix 2. místo Chemická olympiáda 5. místo P. Synakievicz 9.G Recitace 2. místo J. Jakubů 5.E 2. místo K. Štarhová 7.F Pythagoriáda 3. místo K. Zárubová 6.F 4. místo T. Šplíchalová 6.F 5. místo P. Grénarová 6.F Den Země družstvo st.žáci 3. místo Výtvarná soutěž k ODM 2. místo Z. Zrůstková 4.D 3. místo J. Andrlíková 4.D 3. místo F. Štark 5.E Literární soutěž k ODM 3. místo F. Badal 3.F ODM 1. tříd běh 400m 9. místo J.Vorlický 1.E běh 400m 9. místo E.Vaňková 1.D běh 50m 10. místo J.Štoudková 1.D ODM roč. běh 60m 1. místo D.Štarha 5.E běh 800m 2. místo R. Hrdlička 5.F běh štafeta 4x100m 3. místo plavání 25m prsa 1. místo J. Pořízek 2.D 25m kraul 1. místo J. Pořízek 2.D 25m prsa 1. místo J. Hlavinková 3.E 25m kraul 2. místo J. Hlavinková 3.E 50m prsa 3. místo R. Pořízek 5.E 50m kraul 1. místo R. Pořízek 5.E 50m kraul 3. místo T. Mašek 5.E štafeta 4x25m kraul 1. místo gymnastika přeskok přes kozu 3. místo M. Čech 5.E

16 16 Halový fotbal st.žáci 1. místo Krajské soutěže: Plavání štafeta 4x25m st.dívky 1. místo štafeta 6x50m st.dívky 1. místo družstvo st. dívky 1. místo - postup na republiku štafeta 6x50m st. chlapci 3. místo 50m znak 2. místo M. Ertl 9.F 50m prsa 3. místo J. Šeránek 9.G 50m kraul 3. místo M. Kristek 9.H družstvo st. chlapci 2. místo Přehazovaná dívky 7. ročník 1. místo Florbal st. dívky 1. místo Minifotbal žáci roč. 3. místo Pohár rozhlasu vrh koulí 3. místo M. Černá 8.F Celostátní soutěže: Zátopkovy štafety trať 5 km l. st. ZŠ 21. místo trať 5 km 2. st. ZŠ 5. místo Coca Cola Cup postup do finále, ale finále z technických důvodů se nezúčastnili c) Spolupráce s dalšími subjekty DDM Boskovice Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to napříkad spolupořadatelství při akci Běh pro zdraví a při ekologické soutěži Den Země. KZMB Boskovice, Muzeum Boskovice Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.významná je spolupráce s muzeem. Některé výstavy oživují výtvarné práce našich žáků. Žáci školy se zúčastnili i projektových dnů a dílny v červnu. Úřad práce Blansko Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího zaměstnání. Mateřské a základní školy V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např. ve Skalici nad Svitavou, Jabloňanech, Cetkovicích a Vískách. Škola také spolupracuje se ZŠ,

17 17 PrŠ a DD v Boskovicích. Základní školu navštěvují žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli v běžné základní škole. Policie ČR Pravidelně pořádáme besedy, především s tématikou patologických jevů ve společnosti, protidrogové prevence a dopravní výchovy. d) Účast na životě ve městě Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy pořádané Muzeem Boskovice a Městskou knihovnou. Na všech pracovištích žáci vydávají školní časopisy, redaktoři časopisu se pravidelně účastní setkání redaktorů školských časopisů v Adamově. Pravidelnou akcí je Den otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků do prvních tříd. I v letošním roce proběhla na MěÚ Boskovice ekologická konference, na které žáci základních a středních škol prezentovali své příspěvky. Žáci školy prezentovali své práce s tématikou Voda základ života. Školní sbor pravidelně vystupuje na vánočních koncertech, žáci školy si také připravili program na vystoupení probetany. e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádanými těmito subjekty. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno byl zpracován projekt na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvíjení klíčových kompetencí s žádostí o finanční podporu z Evropských strukturálních fondů. Dobrá spolupráce je s PdF MU Brno, katedrou geografie, se kterou se naši žáci 6. tříd v rámci ekologické výchovy účastní dvoudenní exkurze na pracovišti fakulty v Jedovnicích. Exkurze se letos zúčastnili žáci 6. tříd z pracovišť Sušilova a Slovákova. f) Zapojení školy do projektů Škola se tradičně účastní projektů, jejichž cílem je výchova dětí k zodpovědnému chování a způsobu života přiměřenému jeho věku. Jedná se o projekty, které navazují na Zdravou školu a v součinnosti se Zdravým městem. Součástí zdravého životního stylu je i péče o životní prostředí. Proto byl zpracován projekt Třídění odpadu na pracovišti Slovákova. Cílem je výchova k separaci domovního odpadu a zlepšování prostředí, ve kterém žijeme. Na všech pracovištích jsou sbírány druhotné suroviny (PET láhve, tetrapaky, hliník a pravidelné akce ve sběru papíru). Ve školním roce byl také ukončen projekt učebny v přírodě, která byla na školním pozemku pracovišť nám. 9. května a Sušilova slavnostně otevřena v květnu. Důležité jsou i projekty směrované k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt na prostředky z Evropské unie byl zmíněn v předchozím bodě. Dalším takovým

18 18 projektem, do kterého jsme se přihlásili a uspěli jsme, je tzv. Akce na zakázku k tvorbě školských vzdělávacích programů. Samostatnými projekty jsou projektové dny realizované na škole. Úspěšnou akcí byla projektová výuka na téma Les v měsíci dubnu. g) Mezinárodní spolupráce Škola nespolupracuje se subjekty v zahraničí. h) Péče o talentované žáky Na škole jsou zřízeny třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují převážně nadanější žáci. Při přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji provádějí nad rámec svých pracovních povinností. i) Péče o zaostávající a problémové žáky V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice i Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice sociálně patologických jevů a kriminality mládeže. Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice. j) LVVZ Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách (samostatně Sušilova 36 žáků a nám. 9. května 33 žáků) a na Šerlichu v Orlických horách (spojený kurz nám. 9. května a Slovákova 71 žáků). k) Kroužky při ZŠ nám. 9. května: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Počítače 3 46 Sportovní 2 30 Přehazovaná 1 18 Odbíjená 1 16 Rukodělný 1 15 Němčina 2 24 Dyslektický 13 52

19 19 Sušilova: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Odbíjená ( děvčata 2.stupeň ) 1 12 Přehazovaná ( starší dívky ) 1 14 Přehazovaná ( mladší dívky ) 1 12 Míčové hry ( 1. stupeň ) 1 16 Florbal (mladší a starší chlapci) 2 30 Florbal ( mladší a starší dívky ) 2 20 Cvičení z matematiky 1 25 Workshop 4 42 Kroužek Aj 1 9 Kroužek Nj při ŠD 1 8 Internet a hry ( 2.stupeň ) 1 15 Dyslektický kroužek 4 16 Slovákova: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Dyslektický kroužek Logopedický 1 5 Rj 1 20 Nj 1 8 Aj 1 14 Čj 1 19 Mladí novináři 2 20 Divadelní 1 20 Cvičení pro radost 1 12 Vybíjená 1 20 Volejbal 5 63 l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů Škola do těchto projektů nebyla zařazena.

20 20 Část VII. Zhodnocení a závěr Základní škola vznikla k sloučením tří do té doby samostatných subjektů. Po prvním roce společné existence lze konstatovat, že škola vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Relativně dobré je i vybavení materiální. Na škole působí kvalitní pedagogický sbor, nemáme větší problémy s aprobovaností. V tomto školním roce byla zahájena příprava školního vzdělávacího programu. Vyškoleni byli dva koordinátoři a byl ustanoven asi třicetičlenný tým, který zahájil činnost a pravidelně se scházel a řešil dílčí úkoly. Práce v následujícím školním roce budou pokračovat tak, aby v polovině následujícího školního roku mohl být školní vzdělávací program předložen školské radě ke schválení.

21 21 Část VIII. Poradenské služby v základní škole I. nám. 9. května 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy): A) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Kvalifikační studium vysokoškolské VP Olomouc školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. B) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog školní speciální pedagog C) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: - semináře 1. Setkání VP a kurátorů pro mládež ve SVP HELP ME Brno Téma semináře Práva a povinnosti škol a kurátorů při práci s problémovými dětmi prevence sociálně patologických jevů. 2. Specifické poruchy chování problémové dítě ve škole akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: / Specifické poruchy učení a chování na 2.stupni ZŠ a na SŠ akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: / Integrace dětí se zdravotním postižením v ZŠ /specifické zaměření na problematiku mentálních retardací/ akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Rizikové faktory školní neúspěšnosti, které lze odhalit již v MŠ

22 22 akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Diagnostika třídních kolektivů akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Agrese a agresivita u dětí a mládeže akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / kurzy 1. Kurz výpočetní techniky MS Excel pro pokročilé akreditace MŠMT ČR 30035/ Kurz k rámcovému vzdělávacímu programu pro ZŠ akreditace MŠMT ČR 31754/ /24 hodin/ školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - 0 organizaci, která grant poskytuje - 0 výši fin.částky - 0 B) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné Individuální integrace: Typ postižení Ročník Počet žáků PAS autismus 3. 1 neslyšící 6. 1 Celkem 2

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Anna Součková Hlavním cílem programu

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 Etická výchova a učebnice informační seminář pro pilotní učitele a lektory 29. 8. NIDV Krajské pracoviště Brno Křížová 22 J. Šafránková, G. Staňková

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2015 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, příspěvková organizace DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, příspěvková organizace DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2016 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2016 Práce se žáky se speciálními potřebami podpůrná opatření Tvorba IVP pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) na 2. st. ZŠ 29. 8. MěÚ Boskovice

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více