Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

2 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V. Rozhodnutí ředitele VI. Další údaje o škole VII. Zhodnocení a závěr VIII. Poradenské služby v základní škole IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu X. Přehled o výsledcích přijímacího řízení XI. Výchovné poradenství komplexní zpráva XII. Akce školy ve školním roce 2005/06 XIII. Environmentální výchova XIV. Tvorba školního vzdělávacího programu ve školním roce 2005/06 XV. Přehledy klasifikace za 2. pololetí Přílohy: Rozbory hospodaření školy k a k

3 3 Úvod Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který ukládá ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Zpráva je zpracována za školní rok 2005/2006. Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Právní subjekt od příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 2/4, Boskovice Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský, Mánesova 43, Boskovice Celková kapacita školy: Základní škola 1940 žáků Školní družina 270 žáků Školní jídelna 1602 žáků Ve školním roce 2005/2006 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo devět oddělení školní družiny a školní jídelna. b) Počty Školní rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na 2005/06 celkem z toho spec. vyrov. žáků jednu třídu 1.stupeň ,1 2.stupeň ,0 Celkem ,9 c) Malotřídní a neúplné školy: - d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 123 Počet žáků na učitele: 24,6 e) Školská rada Činnost Rady školy byla obnovena v roce 2005, kdy proběhly volby členů z řad pedagogických pracovníků ( ) a jmenování zástupců za zřizovatele. Devítičlenná školská rada se poprvé sešla Na zasedání zvolila předsedou Mgr. Čestmíra Sekaninu.

4 4 Druhé zasedání Školské rady proběhlo Na tomto zasedání byly schváleny dokumenty školy školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád). f) Vzdělávací programy Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Základní škola 16847/ ročník Třídy s RVJ 16333/ ročník Třídy RVTv 29738/ ročník Třídy RVM a PřP 21968/ ročník g) ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků - 1 žáci a děti škol.prac. ostatní* ŠJ s kuchyní ŠJ bez kuchyně * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd Počet pracovníků školní jídelny k : Fyzické osoby 16 Přepočtení na plně zaměstnané 16 h) ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 9 přepoč. 7,3 Ve školní družině po celý školní rok byla uskutečňována pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost pod vedením vychovatelek ŠD v 9 odděleních, která mají kapacitu 68, 60, 102 dětí na jednotlivých odloučených pracovištích. Činnost byla doplněna zájmovými útvary: sportovní, šikulky, počítače, němčina, všeználci, flétnička. Velký zájem ze strany dětí a rodičů byl o celodružinové akce: Drakiáda, Karneval na ledě, Kdo si hraje nezlobí (7. ročník), Diskotéka ke Dni dětí, předprázdninový turnaj v malé kopané. Na všech pracovištích ŠD probíhala průběžná praxe studentek SPgŠ 3. a 4. ročníku a souvislá třítýdenní praxe studentek 2. ročníku SPgŠ. Vychovatelky se zúčastňovaly různých seminářů a školení zaměřených k tvorbě školního vzdělávacího programu, k problematice školních družin, úzce spolupracovaly s učiteli 1. stupně.

5 5 Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích: ŠD nám. 9. května: Vv soutěže Dráček družináček, Barvy podzimu, Olympijské hry Turnaje pexeso, piškvorky, Golemova ruka, kuželky, kuličkiáda, štafetové hry, švihadlová královna, vybíjená, florbal, petanque Dílny předvánoční, velikonoční Celoškolní akce diskotéky, módní přehlídka, vánoční jarmark zdobení stromečku Další zajímavé akce - Stonožkový týden, projektový den Les a my, koncert v ŠD, honba za pokladem, Jak se žije v úlu beseda s ochutnávkou medu, beseda s leteckým vojenským inženýrem ŠD Sušilova: Škola hrou beseda s policejním inspektorem, didaktické soutěže, Sudoku VV ateliér Josef Lada výstava knížek, Ladovy obrázky, barevné dny, balóny a vzducholodě, Krteček jubilant Sport atletické soutěže, kopaná, florbal, kuželky, šachy Výpravy do přírody koutek Královny přírody, Badatelé s lupou, Indiánský týden, Poklad pirátů Měsíční projekty Já a moje rodina, Zvířata a les Slavnosti módní přehlídka, vánoční besídka, karneval, diskotéky ŠD Slovákova: Halloween soutěž o nejhezčí dýni, Vítání prvňáčků - vystoupení kroužku Flétniček, Mikulášské odpoledne, Vánoční besídky, Po stopách sněžného muže závody na sněhu, karneval Cirkus, kouzelné odpoledne s Harry Potterem projektový den Les a my, Velikonoce, pohádkové odpoledne ke Dni dětí 1. Odborná a pedagogická způsobilost (fyzický počet/přepočtený počet) Část II. Údaje o pracovnících školy Celkový počet pedagogických pracovníků 92 89,55 Z toho odborně a ped. způsobilých 89 86,48 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0

6 6 4. Počet učitelů s odbornou a pedagagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 4 5. Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 9 44 nad 50 let 2 14 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy: NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA POČET ÚČASTNÍKŮ Po celý školní rok Jazykový kurz anglického jazyka - lektorka I. Halouzková 10 Národní projekt Brána jazyků - anglický jazyk 2 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ - Jazyková škola Polyglot 1 Co nebylo v učebnicích dějepisu 3. cyklus MU Brno 1 Tvořivá škola - činnostní učení v 1. a 2. ročníku Č, M 7 Studium dalšího aprobačního předmětu - informatika pro ZŠ 1 Národní projekt Koordinátor NIDV 2 Ředitelské paragrafy 1 Etická výchova 2 Jednodenní, vícedenní RVP pro ZŠ kurz, školitelky koordinátorů ŠVP J. Kazíková, S. Kovářová 22 RVP pro ZŠ pokračování školení - J. Kazíková 32 ŠVP - Klíčové kompetence 1 ŠVP tvorba, průřezová témata, školní učební plán 1 Komunikační rizika při tvorbě ŠVP 5 Pedagogicko-psychologická diagnostika a autoevaluace školy 3 Vlastní hodnocení školy 1 Dokážu to tvorba RVP 1 Kurz RVP ZV rozvoj občanských dovedností průřezové téma 1 Český jazyk a literatura jinak 1 Čeština v současnosti s názvem Dramatická výchova 1 Čeština v současnosti Kritické myšlení I, II, III 2 Komunikace a sloh jako hra 2

7 7 Setkání redaktorů školních časopisů 1 Jazykově - metodický kurz anglického jazyka - 3 díly 4 Jak učit angličtinu od 3. třídy 1 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka 1 Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka na ZŠ 4 Výuka gramatiky v hodinách anglického jazyka 4 Partnerství škol v Evropě etwinning 1 Konference učitelů anglického jazyka s autorem učebnic Oxford UP 2 Němčina jako druhý cizí jazyk 2 Seminář k zákonu o chemických látkách a přípravcích 1 Jak správně učit názvosloví organických látek 1 Motivace a tvořivost v praxi 4 Antistresový program pro učitele 2 Stres a jeho zvládání 1 Relaxační metody ve škole 1 Zdravá záda cvičení pro všední den 1 Dokážu to? Osobnostní a sociální výchova 4 Dítě jako osobnost 1. část 1 Výcvikový kurz sociálních dovedností pro pedagogické pracovníky 1. a 2. část 10 Projektové vyučování dějepisu Antické Řecko 1 Projektové vyučování dějepisu Řím 1 Československo Pracovní setkání školních metodiků prevence 1. a 2. 6 Prezentace preventivních programů 1 Hra jako prevence závislostních poruch 1 Metodika skupinové práce s dětmi 1 Individuální vzdělávací program pro integrované žáky s PAS 2 Výuka jazyka ve třídě s integrovanými žáky 2 Reedukace a diagnostika dyskalkulie 1 Projevy chování nezletilých a mladistvých jedinců v konfrontaci s učitelem 3 Diagnostika třídních kolektivů 2 Kriminalita mládeže a dětí, kriminalita jako hromadný jev 2 Setkání v SVP HELP ME 3 Rizikové faktory školní neúspěšnosti 2 Specifické poruchy chování, problémové dítě ve škole 5 Praktické ukázky reedukačních hodin SPU 2 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 2 Šikana 4 Specifické poruchy učení a jejich náprava 2 Specifické poruchy učení ve výuce cizího jazyka 1 Integrace dětí se zdravotním postižením na ZŠ 3 Setkání výchovných poradců a kurátorů 2 Společná schůzka VP a ŘŠ středních škol 2 Jsme na jedné lodi spolupráce pedagogů a rodičů 1 Jak přistupovat k hodnocení žáků 9. ročníku ZŠ 5 Kurz čtení a psaní bodového písma 2 Prohlídka přírod. učeben ekologických středisek Toulavý autobus 1 Školní zahrady pro ekologickou výchovu 1 Ukázky jarního aranžmá 1

8 8 Kurz drátování 1 Ekologické vzdělávání a výchova v dokumentech 1 Malá regionální konference o ekologické výchově 1 Zvyšování kompetence učitelů k vedení dopravní výchovy II 1 Dopravní výchova na 1. stupni 1 Hudba kolem nás hudební dílna Rytmy zimy 1 Kurz pro vychovatelky ŠD, tvorba ŠVP ve školní družině 5 Vybrané legislativní otázky ŠVP pro vychovatelky ŠD 4 Sdružení spřátelených vychovatelek ŠD 4 Školení systému OptimAccess 3 PAU regionální setkání pedagogů ZŠ v Karviné 2 PAU regionální setkání pedagogů ZŠ v Kyjově 4 SIPVZ Internet a elektronická pošta 17 SIPVZ Word pro začátečníky 16 SIPVZ Windows pro začátečníky 10 SIPVZ MS Excel pro začátečníky 13 SIPVZ MS Excel pro pokročilé 9 SIPVZ Tvorba prezentačních materiálů Power Point 11 SIPVZ Práce s digitální fotografií 2 SIPVZ ICT ve výuce anglického jazyka 3 SIPVZ Nahrávání a úpravy hudby na PC 1 7. Romský asistent: ne Další asistent: ano (asistent pedagoga) Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 39/37,95

9 9 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Ročník Počet žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání (2. pololetí) Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospělo bez (**) Opakují Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu **) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet Celkový počet neomluvených hodin na škole: Údaje o přijímacím řízení na střední školy: Školní rok 2004/05 Gymnázia SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 34 19,2% 31 19,5% 94 53,1% 49 27,7% žáků přijatých 30 16,9% 19 11,9% 95 53,7% 49 27,7% 5. Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků % celkového počtu všech žáků 9.ročník ,3 nižší ročník 4 - Celkem ,5

10 10 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI Ve dnech března 2006 proběhla na škole inspekce, která hodnotila podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví. Inspekční zpráva je přístupná u ředitele školy nebo na internetových stránkách Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele dle zákona 561/2004 Sb. 165 odst. 2 Počet Počet odvolání písm. e) - O přijetí k základnímu vzdělávání podle písm. e) - O přestupu do ZŠ podle písm. c) - O odkladu povinné školní docházky podle písm. c) - O dodatečném odložení povinné školní docházky podle Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006: 123 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007: 115 a) Mimoškolní aktivity Část VI. Další údaje o škole Sportovní kluby na všech pracovištích Sportovní kluby jsou členem Asociace školních sportovních klubů. Akcí klubu se účastní většina žáků školy. Organizovány jsou i společné akce - například pronájem bazénu, štafety, soutěže. Členství v ASPV (Asociace sportu pro všechny) Členství opravňuje žáky školy ke startům v různých sportovních soutěžích (individuálních i kolektivních). b) Účast školy v soutěžích a olympiádách Vzhledem k velikosti školy se okresních soutěží a olympiád a také většiny sportovních soutěží účastní žáci jednotlivých pracovišť samostatně. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy žáků odloučených pracovišť.

11 11 Pracoviště nám. 9. května 8 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší chlapci 1. místo J. Přichystal 7.B kategorie mladší dívky 1. místo V. Liznová 7.A 3. místo D. Němcová 7.A kategorie starší chlapci 1. místo R. Barák 8.B 2. místo R. Včelař 9.C Stolní tenis kategorie mladší žáci 1. místo J. Sedlák 5.B 2. místo V. Živný 5.A kategorie starší žáci 3. místo R. Audy 9.A Výtvarná soutěž Byl u nás Mikuláš s čertem 1. místo V. Matušů 1.B Okresní soutěže: Matematická olympiáda 6. ročník 2. místo J. Řehoř 6.A E. Marvanová 6.A 4. místo A. Pětová 6.A 5. místo D. Pavlů 6.A Matematická olympiáda 7. ročník 4. místo D. Němcová 7.A Z. Bušina 7.A 5. místo M. Machová 7.A Matematická olympiáda 8. ročník 7. místo M. Nečasová 8.A P. Richter 8.A Matematická olympiáda 9. ročník 3. místo J. Sedláková 9.A postup do regionálního kola 5. místo P. Pečínka 9.A 6. místo M. Rosenberg 9.A Pythagoriáda 6. ročník 2. místo E. Marvanová 6.A 6. místo D. Pavlů 6.A Fyzikální olympiáda 3. místo M. Rosenberg 9.A postup do regionálního kola 7. místo P. Pečínka 9.A Biologická olympiáda 10. místo L. Zvěřinová 9.A Zeměpisná olympiáda 6. místo D. Koupá 7.A O pohár Heyrovského 2. místo H. Schlorová 8.A 6. místo L. Jedlička 8.B Olympiáda v českém jazyce 1. místo L.Keršnerová 8.A postup do regionálního kola Recitace a umělecký přednes 1. místo M. Látalová 9.A Olympiáda v německém jazyce 3. místo T. Burgetová 5.A I. Vávrová 9.A 4. místo H. Raabová 7.A Malá kopaná - memoriál V. Kotrhonze 2. místo Přehazovaná kategorie mladší dívky 3. místo kategorie starší dívky 4. místo Plavání štafeta 4x50 m 1. místo družstvo ml. žákyň 1. místo 50 m znak 1. místo J. Pulcová 6.A

12 12 50 m volný způsob 1. místo M. Hlaváčková 7.C 50 m prsa 1. místo I. Dosedlová 6.C ODM 1. ročníků pořadí škol 3. místo běh na 50 m 4. místo T. Adámková 1.B běh na 400 m 1. místo L. Nováková 1.A skok z místa 3. místo T. Adámková 1.B 6. místo A. Grenarová 1.B D. Klapuš 1.B hod kriket. míčkem 6. místo L. Nováková 1.A atletický čtyřboj 4. místo L. Nováková 1.A 9. místo D. Klapuš 1.B ODM ročník Blansko kategorie mladší dívky běh 50 m 6. místo D. Trčková 3.A maraton 3. místo D. Trčková 3.A kategorie starší chlapci běh 800 m 6. místo P. Staněk 5.B maraton 4. místo P. Staněk 5.B kategorie starší dívky běh 400 m 3. místo D. Trčková 3.A kriket. míček 5. místo K. Pospíšilová 5.B maraton 1. místo K. Pospíšilová 5.B 2. místo A. Čermáková 5.B přeskok přes kozu 3. místo A. Přikrylová 4.A akrobacie 4. místo A. Přikrylová 4.A Regionální soutěže: Olympiáda v českém jazyce 6. místo L. Keršnerová 8.A Recitace a umělecký přednes 1. místo M. Látalová 9.A Fyzikální olympiáda 8. místo M. Rosenberg 9.A Matematická olympiáda 11. místo J. Sedláková 9.A Celostátní soutěže: ocenění ve výtvarné soutěži: Preventivně vzdělávací projekt odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra - Svět očima dětí L. Keršnerová 8.A Získání členství ve Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí I. Dobešová 8.B Pracoviště Sušilova 28 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší chlapci 3. místo Lukáš Ondřej VI.D kategorie starší dívky 2. místo Šebková Lucie VIII.D kategorie starší dívky 3. místo Havelková Dorota IX.E kategorie starší chlapci 3. místo Nevěděl David IX.E Stolní tenis kategorie mladší žákyně 1. místo Nováková Vendula V.D 2. místo Paráková Iva V.D kategorie mladší žáci 3. místo Stojka Vladimír II.C Výtvarná soutěž Zážitek z prázdnin 1. místo Dvořáčková Adéla VIII.E Vánoční dárek 1. místo Nezval David VI.D

13 13 Valentýn 1. místo Havířová Věra IX.E 2. místo Machovič Marcel VIII.D 3. místo Winkler Ondřej VIII.D Ulbrichová Tereza VIII.E Den Země - Kytky 1. místo kolektiv IX.E - Zahrada 2. místo Šimon Radim VI.D Barvy podzimu tř. 1. místo Jonášová Iveta V.D tř. 1. místo Dvořáčková Adéla VIII.E Okresní soutěže: Halová kopaná, Adamov 1. místo Přehazovaná - starší dívky 1. místo Přehazovaná - mladší dívky 4. místo Florbal mladší dívky 1. místo Plavání - starší chlapci 3. místo 50 m prsa 1. místo Parák Jan IX.E 50 m volný způsob 2. místo Veselý Jakub VIII.E štafeta 4 x 50 m volný způsob 3. místo starší chlapci ODM 1. tříd 8. místo skok z místa 1. místo Ferugová Lucie I.C atletický čtyřboj 5. místo Ferugová Lucie I.C Pohár rozhlasu - 60m 2. místo Šebková Lucie VIII.D Olympiáda v německém jazyce starší kategorie 3. místo Kuželová Pavla IX.D 4. místo Ocetková Kateřina IX.E mladší kategorie 3. místo Vaverková Isabela VII.E 4. místo Křížová Nikola VII.E Olympiáda v anglickém jazyce starší kategorie 3. místo Kopecký Jakub IX.E mladší kategorie 4. místo Svrček Milan VII.E 5. místo Šmiro Vojtěch V.D Zeměpisná olympiáda 4. místo Přichystal Jan VI.E Výtvarná soutěž PO očima dětí 1. místo Zvejška Jakub I.C Literární soutěž PO očima dětí 1. místo Richterová Silvie VIII.D 3. místo Pikna Petr VIII.D Recitační soutěž Adamov 3. místo Venclů Marie VII.E Pythagoriáda pro 7. roč. 6. místo Pohl Jan VII.E ODM ročník Blansko kategorie mladší chlapci skok do dálky 2. místo O. Stara II.C plavání 25 m prsa 3. místo V. Kejík II.C plavání 25 m kraul 3. místo V. Kejík II.C

14 14 kategorie starší chlapci plavání 50 m prsa 2. místo P. Nezval IV.C plavání 50 m kraul 3. místo P. Nezval IV.C kategorie starší dívky šplh 3. místo T. Rajnochová II.C štafeta 4x25m 2. místo šplh dívky 3. místo stolní tenis 2. místo V. Nováková V.D Regionální soutěže: Přehazovaná - starší dívky Pohár v halové kopané 1. místo 1. místo Celostátní soutěže : Plavecká štafeta O pohár starosty města Krnova Mezinárodní výtvarná soutěž v tvorbě knižní značky Ex Libris Hlohovec cena předsedy poroty Viktora Chrenka J. Pohl VII. E Mladý zahrádkář kategorie polytech. práce 7. místo M. Novotná VI. D Mladý zahrádkář kategorie polytech. práce 6. místo K. Machálková VII. D Pracoviště Slovákova 8 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší dívky 3. místo I. Havelková 6.G kategorie starší dívky 1. místo K. Juřeková 9.H 3.místo M. Hájková 9.G Okresní soutěže: Přespolní běh kategorie mladší chlapci 2. místo kategorie mladší dívky 3. místo Plavání štafeta 4x50 m ml.žáci 1.místo 50 m znak 1. místo J. Krupička 6.F 50 m prsa 1. místo S.Trnečka 6.F 50 m kraul 1. místo T. Hejl 6.G družstvo ml. žáci 1. místo štafeta 4x50 m st.dívky 1. místo 50 m znak 1. místo Z. Ambrozová 8.H 50 m prsa 1. místo N. Pravcová 8.G 5 m kraul 2. místo V. Husovská 8.F družstvo st. dívky 1. místo štafeta 4x50 m st.žáci 2. místo 50 m znak 2. místo M. Ertl 9.F 50 m prsa 5. místo P. Černický 9.F 50 m kraul 3. místo M. Kristek 9.H

15 15 družstvo st. žáci 2. místo Kunštátská laťka 3. místo M. Černá 8.F Florbal družstvo st. dívky 2. místo Pohár rozhlasu starší dívky 1. místo vrh koulí 1. místo M.Černá 8.F vrh koulí 3. místo K. Juřeková 9.H skok vysoký 3. místo M. Černá 8.F běh 800m 2. místo K. Juřeková 9.H štafeta 4x60m- ml.dívky 1. místo hod míčkem 3. místo V. Chlupová 7.G družstvo st.dívky 1. místo postup do kraje štafeta 4x60m - st.chlapci 1. místo běh 60m 1. místo M. Horák 8.G běh 60m 2. místo T. Kopřiva 8.G běh 1500m 3. místo M. Mistr 9.G Minifotbal memoriál V. Kotrhonze 1. místo Volejbal kategorie starší dívky 1. místo kategorie starší chlapci 3. místo kategorie ml. mix 2. místo Chemická olympiáda 5. místo P. Synakievicz 9.G Recitace 2. místo J. Jakubů 5.E 2. místo K. Štarhová 7.F Pythagoriáda 3. místo K. Zárubová 6.F 4. místo T. Šplíchalová 6.F 5. místo P. Grénarová 6.F Den Země družstvo st.žáci 3. místo Výtvarná soutěž k ODM 2. místo Z. Zrůstková 4.D 3. místo J. Andrlíková 4.D 3. místo F. Štark 5.E Literární soutěž k ODM 3. místo F. Badal 3.F ODM 1. tříd běh 400m 9. místo J.Vorlický 1.E běh 400m 9. místo E.Vaňková 1.D běh 50m 10. místo J.Štoudková 1.D ODM roč. běh 60m 1. místo D.Štarha 5.E běh 800m 2. místo R. Hrdlička 5.F běh štafeta 4x100m 3. místo plavání 25m prsa 1. místo J. Pořízek 2.D 25m kraul 1. místo J. Pořízek 2.D 25m prsa 1. místo J. Hlavinková 3.E 25m kraul 2. místo J. Hlavinková 3.E 50m prsa 3. místo R. Pořízek 5.E 50m kraul 1. místo R. Pořízek 5.E 50m kraul 3. místo T. Mašek 5.E štafeta 4x25m kraul 1. místo gymnastika přeskok přes kozu 3. místo M. Čech 5.E

16 16 Halový fotbal st.žáci 1. místo Krajské soutěže: Plavání štafeta 4x25m st.dívky 1. místo štafeta 6x50m st.dívky 1. místo družstvo st. dívky 1. místo - postup na republiku štafeta 6x50m st. chlapci 3. místo 50m znak 2. místo M. Ertl 9.F 50m prsa 3. místo J. Šeránek 9.G 50m kraul 3. místo M. Kristek 9.H družstvo st. chlapci 2. místo Přehazovaná dívky 7. ročník 1. místo Florbal st. dívky 1. místo Minifotbal žáci roč. 3. místo Pohár rozhlasu vrh koulí 3. místo M. Černá 8.F Celostátní soutěže: Zátopkovy štafety trať 5 km l. st. ZŠ 21. místo trať 5 km 2. st. ZŠ 5. místo Coca Cola Cup postup do finále, ale finále z technických důvodů se nezúčastnili c) Spolupráce s dalšími subjekty DDM Boskovice Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to napříkad spolupořadatelství při akci Běh pro zdraví a při ekologické soutěži Den Země. KZMB Boskovice, Muzeum Boskovice Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.významná je spolupráce s muzeem. Některé výstavy oživují výtvarné práce našich žáků. Žáci školy se zúčastnili i projektových dnů a dílny v červnu. Úřad práce Blansko Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího zaměstnání. Mateřské a základní školy V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např. ve Skalici nad Svitavou, Jabloňanech, Cetkovicích a Vískách. Škola také spolupracuje se ZŠ,

17 17 PrŠ a DD v Boskovicích. Základní školu navštěvují žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli v běžné základní škole. Policie ČR Pravidelně pořádáme besedy, především s tématikou patologických jevů ve společnosti, protidrogové prevence a dopravní výchovy. d) Účast na životě ve městě Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy pořádané Muzeem Boskovice a Městskou knihovnou. Na všech pracovištích žáci vydávají školní časopisy, redaktoři časopisu se pravidelně účastní setkání redaktorů školských časopisů v Adamově. Pravidelnou akcí je Den otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků do prvních tříd. I v letošním roce proběhla na MěÚ Boskovice ekologická konference, na které žáci základních a středních škol prezentovali své příspěvky. Žáci školy prezentovali své práce s tématikou Voda základ života. Školní sbor pravidelně vystupuje na vánočních koncertech, žáci školy si také připravili program na vystoupení probetany. e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádanými těmito subjekty. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno byl zpracován projekt na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvíjení klíčových kompetencí s žádostí o finanční podporu z Evropských strukturálních fondů. Dobrá spolupráce je s PdF MU Brno, katedrou geografie, se kterou se naši žáci 6. tříd v rámci ekologické výchovy účastní dvoudenní exkurze na pracovišti fakulty v Jedovnicích. Exkurze se letos zúčastnili žáci 6. tříd z pracovišť Sušilova a Slovákova. f) Zapojení školy do projektů Škola se tradičně účastní projektů, jejichž cílem je výchova dětí k zodpovědnému chování a způsobu života přiměřenému jeho věku. Jedná se o projekty, které navazují na Zdravou školu a v součinnosti se Zdravým městem. Součástí zdravého životního stylu je i péče o životní prostředí. Proto byl zpracován projekt Třídění odpadu na pracovišti Slovákova. Cílem je výchova k separaci domovního odpadu a zlepšování prostředí, ve kterém žijeme. Na všech pracovištích jsou sbírány druhotné suroviny (PET láhve, tetrapaky, hliník a pravidelné akce ve sběru papíru). Ve školním roce byl také ukončen projekt učebny v přírodě, která byla na školním pozemku pracovišť nám. 9. května a Sušilova slavnostně otevřena v květnu. Důležité jsou i projekty směrované k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt na prostředky z Evropské unie byl zmíněn v předchozím bodě. Dalším takovým

18 18 projektem, do kterého jsme se přihlásili a uspěli jsme, je tzv. Akce na zakázku k tvorbě školských vzdělávacích programů. Samostatnými projekty jsou projektové dny realizované na škole. Úspěšnou akcí byla projektová výuka na téma Les v měsíci dubnu. g) Mezinárodní spolupráce Škola nespolupracuje se subjekty v zahraničí. h) Péče o talentované žáky Na škole jsou zřízeny třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují převážně nadanější žáci. Při přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji provádějí nad rámec svých pracovních povinností. i) Péče o zaostávající a problémové žáky V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice i Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice sociálně patologických jevů a kriminality mládeže. Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice. j) LVVZ Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách (samostatně Sušilova 36 žáků a nám. 9. května 33 žáků) a na Šerlichu v Orlických horách (spojený kurz nám. 9. května a Slovákova 71 žáků). k) Kroužky při ZŠ nám. 9. května: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Počítače 3 46 Sportovní 2 30 Přehazovaná 1 18 Odbíjená 1 16 Rukodělný 1 15 Němčina 2 24 Dyslektický 13 52

19 19 Sušilova: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Odbíjená ( děvčata 2.stupeň ) 1 12 Přehazovaná ( starší dívky ) 1 14 Přehazovaná ( mladší dívky ) 1 12 Míčové hry ( 1. stupeň ) 1 16 Florbal (mladší a starší chlapci) 2 30 Florbal ( mladší a starší dívky ) 2 20 Cvičení z matematiky 1 25 Workshop 4 42 Kroužek Aj 1 9 Kroužek Nj při ŠD 1 8 Internet a hry ( 2.stupeň ) 1 15 Dyslektický kroužek 4 16 Slovákova: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Dyslektický kroužek Logopedický 1 5 Rj 1 20 Nj 1 8 Aj 1 14 Čj 1 19 Mladí novináři 2 20 Divadelní 1 20 Cvičení pro radost 1 12 Vybíjená 1 20 Volejbal 5 63 l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů Škola do těchto projektů nebyla zařazena.

20 20 Část VII. Zhodnocení a závěr Základní škola vznikla k sloučením tří do té doby samostatných subjektů. Po prvním roce společné existence lze konstatovat, že škola vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Relativně dobré je i vybavení materiální. Na škole působí kvalitní pedagogický sbor, nemáme větší problémy s aprobovaností. V tomto školním roce byla zahájena příprava školního vzdělávacího programu. Vyškoleni byli dva koordinátoři a byl ustanoven asi třicetičlenný tým, který zahájil činnost a pravidelně se scházel a řešil dílčí úkoly. Práce v následujícím školním roce budou pokračovat tak, aby v polovině následujícího školního roku mohl být školní vzdělávací program předložen školské radě ke schválení.

21 21 Část VIII. Poradenské služby v základní škole I. nám. 9. května 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy): A) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Kvalifikační studium vysokoškolské VP Olomouc školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. B) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog školní speciální pedagog C) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: - semináře 1. Setkání VP a kurátorů pro mládež ve SVP HELP ME Brno Téma semináře Práva a povinnosti škol a kurátorů při práci s problémovými dětmi prevence sociálně patologických jevů. 2. Specifické poruchy chování problémové dítě ve škole akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: / Specifické poruchy učení a chování na 2.stupni ZŠ a na SŠ akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: / Integrace dětí se zdravotním postižením v ZŠ /specifické zaměření na problematiku mentálních retardací/ akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Rizikové faktory školní neúspěšnosti, které lze odhalit již v MŠ

22 22 akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Diagnostika třídních kolektivů akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Agrese a agresivita u dětí a mládeže akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / kurzy 1. Kurz výpočetní techniky MS Excel pro pokročilé akreditace MŠMT ČR 30035/ Kurz k rámcovému vzdělávacímu programu pro ZŠ akreditace MŠMT ČR 31754/ /24 hodin/ školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - 0 organizaci, která grant poskytuje - 0 výši fin.částky - 0 B) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné Individuální integrace: Typ postižení Ročník Počet žáků PAS autismus 3. 1 neslyšící 6. 1 Celkem 2

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více