Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

2 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V. Rozhodnutí ředitele VI. Další údaje o škole VII. Zhodnocení a závěr VIII. Poradenské služby v základní škole IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu X. Přehled o výsledcích přijímacího řízení XI. Výchovné poradenství komplexní zpráva XII. Akce školy ve školním roce 2005/06 XIII. Environmentální výchova XIV. Tvorba školního vzdělávacího programu ve školním roce 2005/06 XV. Přehledy klasifikace za 2. pololetí Přílohy: Rozbory hospodaření školy k a k

3 3 Úvod Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který ukládá ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Zpráva je zpracována za školní rok 2005/2006. Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Právní subjekt od příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 2/4, Boskovice Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský, Mánesova 43, Boskovice Celková kapacita školy: Základní škola 1940 žáků Školní družina 270 žáků Školní jídelna 1602 žáků Ve školním roce 2005/2006 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo devět oddělení školní družiny a školní jídelna. b) Počty Školní rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na 2005/06 celkem z toho spec. vyrov. žáků jednu třídu 1.stupeň ,1 2.stupeň ,0 Celkem ,9 c) Malotřídní a neúplné školy: - d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 123 Počet žáků na učitele: 24,6 e) Školská rada Činnost Rady školy byla obnovena v roce 2005, kdy proběhly volby členů z řad pedagogických pracovníků ( ) a jmenování zástupců za zřizovatele. Devítičlenná školská rada se poprvé sešla Na zasedání zvolila předsedou Mgr. Čestmíra Sekaninu.

4 4 Druhé zasedání Školské rady proběhlo Na tomto zasedání byly schváleny dokumenty školy školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád). f) Vzdělávací programy Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Základní škola 16847/ ročník Třídy s RVJ 16333/ ročník Třídy RVTv 29738/ ročník Třídy RVM a PřP 21968/ ročník g) ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků - 1 žáci a děti škol.prac. ostatní* ŠJ s kuchyní ŠJ bez kuchyně * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd Počet pracovníků školní jídelny k : Fyzické osoby 16 Přepočtení na plně zaměstnané 16 h) ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 9 přepoč. 7,3 Ve školní družině po celý školní rok byla uskutečňována pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost pod vedením vychovatelek ŠD v 9 odděleních, která mají kapacitu 68, 60, 102 dětí na jednotlivých odloučených pracovištích. Činnost byla doplněna zájmovými útvary: sportovní, šikulky, počítače, němčina, všeználci, flétnička. Velký zájem ze strany dětí a rodičů byl o celodružinové akce: Drakiáda, Karneval na ledě, Kdo si hraje nezlobí (7. ročník), Diskotéka ke Dni dětí, předprázdninový turnaj v malé kopané. Na všech pracovištích ŠD probíhala průběžná praxe studentek SPgŠ 3. a 4. ročníku a souvislá třítýdenní praxe studentek 2. ročníku SPgŠ. Vychovatelky se zúčastňovaly různých seminářů a školení zaměřených k tvorbě školního vzdělávacího programu, k problematice školních družin, úzce spolupracovaly s učiteli 1. stupně.

5 5 Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích: ŠD nám. 9. května: Vv soutěže Dráček družináček, Barvy podzimu, Olympijské hry Turnaje pexeso, piškvorky, Golemova ruka, kuželky, kuličkiáda, štafetové hry, švihadlová královna, vybíjená, florbal, petanque Dílny předvánoční, velikonoční Celoškolní akce diskotéky, módní přehlídka, vánoční jarmark zdobení stromečku Další zajímavé akce - Stonožkový týden, projektový den Les a my, koncert v ŠD, honba za pokladem, Jak se žije v úlu beseda s ochutnávkou medu, beseda s leteckým vojenským inženýrem ŠD Sušilova: Škola hrou beseda s policejním inspektorem, didaktické soutěže, Sudoku VV ateliér Josef Lada výstava knížek, Ladovy obrázky, barevné dny, balóny a vzducholodě, Krteček jubilant Sport atletické soutěže, kopaná, florbal, kuželky, šachy Výpravy do přírody koutek Královny přírody, Badatelé s lupou, Indiánský týden, Poklad pirátů Měsíční projekty Já a moje rodina, Zvířata a les Slavnosti módní přehlídka, vánoční besídka, karneval, diskotéky ŠD Slovákova: Halloween soutěž o nejhezčí dýni, Vítání prvňáčků - vystoupení kroužku Flétniček, Mikulášské odpoledne, Vánoční besídky, Po stopách sněžného muže závody na sněhu, karneval Cirkus, kouzelné odpoledne s Harry Potterem projektový den Les a my, Velikonoce, pohádkové odpoledne ke Dni dětí 1. Odborná a pedagogická způsobilost (fyzický počet/přepočtený počet) Část II. Údaje o pracovnících školy Celkový počet pedagogických pracovníků 92 89,55 Z toho odborně a ped. způsobilých 89 86,48 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0

6 6 4. Počet učitelů s odbornou a pedagagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 4 5. Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 9 44 nad 50 let 2 14 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy: NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA POČET ÚČASTNÍKŮ Po celý školní rok Jazykový kurz anglického jazyka - lektorka I. Halouzková 10 Národní projekt Brána jazyků - anglický jazyk 2 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ - Jazyková škola Polyglot 1 Co nebylo v učebnicích dějepisu 3. cyklus MU Brno 1 Tvořivá škola - činnostní učení v 1. a 2. ročníku Č, M 7 Studium dalšího aprobačního předmětu - informatika pro ZŠ 1 Národní projekt Koordinátor NIDV 2 Ředitelské paragrafy 1 Etická výchova 2 Jednodenní, vícedenní RVP pro ZŠ kurz, školitelky koordinátorů ŠVP J. Kazíková, S. Kovářová 22 RVP pro ZŠ pokračování školení - J. Kazíková 32 ŠVP - Klíčové kompetence 1 ŠVP tvorba, průřezová témata, školní učební plán 1 Komunikační rizika při tvorbě ŠVP 5 Pedagogicko-psychologická diagnostika a autoevaluace školy 3 Vlastní hodnocení školy 1 Dokážu to tvorba RVP 1 Kurz RVP ZV rozvoj občanských dovedností průřezové téma 1 Český jazyk a literatura jinak 1 Čeština v současnosti s názvem Dramatická výchova 1 Čeština v současnosti Kritické myšlení I, II, III 2 Komunikace a sloh jako hra 2

7 7 Setkání redaktorů školních časopisů 1 Jazykově - metodický kurz anglického jazyka - 3 díly 4 Jak učit angličtinu od 3. třídy 1 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka 1 Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka na ZŠ 4 Výuka gramatiky v hodinách anglického jazyka 4 Partnerství škol v Evropě etwinning 1 Konference učitelů anglického jazyka s autorem učebnic Oxford UP 2 Němčina jako druhý cizí jazyk 2 Seminář k zákonu o chemických látkách a přípravcích 1 Jak správně učit názvosloví organických látek 1 Motivace a tvořivost v praxi 4 Antistresový program pro učitele 2 Stres a jeho zvládání 1 Relaxační metody ve škole 1 Zdravá záda cvičení pro všední den 1 Dokážu to? Osobnostní a sociální výchova 4 Dítě jako osobnost 1. část 1 Výcvikový kurz sociálních dovedností pro pedagogické pracovníky 1. a 2. část 10 Projektové vyučování dějepisu Antické Řecko 1 Projektové vyučování dějepisu Řím 1 Československo Pracovní setkání školních metodiků prevence 1. a 2. 6 Prezentace preventivních programů 1 Hra jako prevence závislostních poruch 1 Metodika skupinové práce s dětmi 1 Individuální vzdělávací program pro integrované žáky s PAS 2 Výuka jazyka ve třídě s integrovanými žáky 2 Reedukace a diagnostika dyskalkulie 1 Projevy chování nezletilých a mladistvých jedinců v konfrontaci s učitelem 3 Diagnostika třídních kolektivů 2 Kriminalita mládeže a dětí, kriminalita jako hromadný jev 2 Setkání v SVP HELP ME 3 Rizikové faktory školní neúspěšnosti 2 Specifické poruchy chování, problémové dítě ve škole 5 Praktické ukázky reedukačních hodin SPU 2 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 2 Šikana 4 Specifické poruchy učení a jejich náprava 2 Specifické poruchy učení ve výuce cizího jazyka 1 Integrace dětí se zdravotním postižením na ZŠ 3 Setkání výchovných poradců a kurátorů 2 Společná schůzka VP a ŘŠ středních škol 2 Jsme na jedné lodi spolupráce pedagogů a rodičů 1 Jak přistupovat k hodnocení žáků 9. ročníku ZŠ 5 Kurz čtení a psaní bodového písma 2 Prohlídka přírod. učeben ekologických středisek Toulavý autobus 1 Školní zahrady pro ekologickou výchovu 1 Ukázky jarního aranžmá 1

8 8 Kurz drátování 1 Ekologické vzdělávání a výchova v dokumentech 1 Malá regionální konference o ekologické výchově 1 Zvyšování kompetence učitelů k vedení dopravní výchovy II 1 Dopravní výchova na 1. stupni 1 Hudba kolem nás hudební dílna Rytmy zimy 1 Kurz pro vychovatelky ŠD, tvorba ŠVP ve školní družině 5 Vybrané legislativní otázky ŠVP pro vychovatelky ŠD 4 Sdružení spřátelených vychovatelek ŠD 4 Školení systému OptimAccess 3 PAU regionální setkání pedagogů ZŠ v Karviné 2 PAU regionální setkání pedagogů ZŠ v Kyjově 4 SIPVZ Internet a elektronická pošta 17 SIPVZ Word pro začátečníky 16 SIPVZ Windows pro začátečníky 10 SIPVZ MS Excel pro začátečníky 13 SIPVZ MS Excel pro pokročilé 9 SIPVZ Tvorba prezentačních materiálů Power Point 11 SIPVZ Práce s digitální fotografií 2 SIPVZ ICT ve výuce anglického jazyka 3 SIPVZ Nahrávání a úpravy hudby na PC 1 7. Romský asistent: ne Další asistent: ano (asistent pedagoga) Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 39/37,95

9 9 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Ročník Počet žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání (2. pololetí) Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospělo bez (**) Opakují Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu **) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet Celkový počet neomluvených hodin na škole: Údaje o přijímacím řízení na střední školy: Školní rok 2004/05 Gymnázia SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 34 19,2% 31 19,5% 94 53,1% 49 27,7% žáků přijatých 30 16,9% 19 11,9% 95 53,7% 49 27,7% 5. Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků % celkového počtu všech žáků 9.ročník ,3 nižší ročník 4 - Celkem ,5

10 10 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI Ve dnech března 2006 proběhla na škole inspekce, která hodnotila podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví. Inspekční zpráva je přístupná u ředitele školy nebo na internetových stránkách Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele dle zákona 561/2004 Sb. 165 odst. 2 Počet Počet odvolání písm. e) - O přijetí k základnímu vzdělávání podle písm. e) - O přestupu do ZŠ podle písm. c) - O odkladu povinné školní docházky podle písm. c) - O dodatečném odložení povinné školní docházky podle Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006: 123 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007: 115 a) Mimoškolní aktivity Část VI. Další údaje o škole Sportovní kluby na všech pracovištích Sportovní kluby jsou členem Asociace školních sportovních klubů. Akcí klubu se účastní většina žáků školy. Organizovány jsou i společné akce - například pronájem bazénu, štafety, soutěže. Členství v ASPV (Asociace sportu pro všechny) Členství opravňuje žáky školy ke startům v různých sportovních soutěžích (individuálních i kolektivních). b) Účast školy v soutěžích a olympiádách Vzhledem k velikosti školy se okresních soutěží a olympiád a také většiny sportovních soutěží účastní žáci jednotlivých pracovišť samostatně. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy žáků odloučených pracovišť.

11 11 Pracoviště nám. 9. května 8 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší chlapci 1. místo J. Přichystal 7.B kategorie mladší dívky 1. místo V. Liznová 7.A 3. místo D. Němcová 7.A kategorie starší chlapci 1. místo R. Barák 8.B 2. místo R. Včelař 9.C Stolní tenis kategorie mladší žáci 1. místo J. Sedlák 5.B 2. místo V. Živný 5.A kategorie starší žáci 3. místo R. Audy 9.A Výtvarná soutěž Byl u nás Mikuláš s čertem 1. místo V. Matušů 1.B Okresní soutěže: Matematická olympiáda 6. ročník 2. místo J. Řehoř 6.A E. Marvanová 6.A 4. místo A. Pětová 6.A 5. místo D. Pavlů 6.A Matematická olympiáda 7. ročník 4. místo D. Němcová 7.A Z. Bušina 7.A 5. místo M. Machová 7.A Matematická olympiáda 8. ročník 7. místo M. Nečasová 8.A P. Richter 8.A Matematická olympiáda 9. ročník 3. místo J. Sedláková 9.A postup do regionálního kola 5. místo P. Pečínka 9.A 6. místo M. Rosenberg 9.A Pythagoriáda 6. ročník 2. místo E. Marvanová 6.A 6. místo D. Pavlů 6.A Fyzikální olympiáda 3. místo M. Rosenberg 9.A postup do regionálního kola 7. místo P. Pečínka 9.A Biologická olympiáda 10. místo L. Zvěřinová 9.A Zeměpisná olympiáda 6. místo D. Koupá 7.A O pohár Heyrovského 2. místo H. Schlorová 8.A 6. místo L. Jedlička 8.B Olympiáda v českém jazyce 1. místo L.Keršnerová 8.A postup do regionálního kola Recitace a umělecký přednes 1. místo M. Látalová 9.A Olympiáda v německém jazyce 3. místo T. Burgetová 5.A I. Vávrová 9.A 4. místo H. Raabová 7.A Malá kopaná - memoriál V. Kotrhonze 2. místo Přehazovaná kategorie mladší dívky 3. místo kategorie starší dívky 4. místo Plavání štafeta 4x50 m 1. místo družstvo ml. žákyň 1. místo 50 m znak 1. místo J. Pulcová 6.A

12 12 50 m volný způsob 1. místo M. Hlaváčková 7.C 50 m prsa 1. místo I. Dosedlová 6.C ODM 1. ročníků pořadí škol 3. místo běh na 50 m 4. místo T. Adámková 1.B běh na 400 m 1. místo L. Nováková 1.A skok z místa 3. místo T. Adámková 1.B 6. místo A. Grenarová 1.B D. Klapuš 1.B hod kriket. míčkem 6. místo L. Nováková 1.A atletický čtyřboj 4. místo L. Nováková 1.A 9. místo D. Klapuš 1.B ODM ročník Blansko kategorie mladší dívky běh 50 m 6. místo D. Trčková 3.A maraton 3. místo D. Trčková 3.A kategorie starší chlapci běh 800 m 6. místo P. Staněk 5.B maraton 4. místo P. Staněk 5.B kategorie starší dívky běh 400 m 3. místo D. Trčková 3.A kriket. míček 5. místo K. Pospíšilová 5.B maraton 1. místo K. Pospíšilová 5.B 2. místo A. Čermáková 5.B přeskok přes kozu 3. místo A. Přikrylová 4.A akrobacie 4. místo A. Přikrylová 4.A Regionální soutěže: Olympiáda v českém jazyce 6. místo L. Keršnerová 8.A Recitace a umělecký přednes 1. místo M. Látalová 9.A Fyzikální olympiáda 8. místo M. Rosenberg 9.A Matematická olympiáda 11. místo J. Sedláková 9.A Celostátní soutěže: ocenění ve výtvarné soutěži: Preventivně vzdělávací projekt odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra - Svět očima dětí L. Keršnerová 8.A Získání členství ve Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí I. Dobešová 8.B Pracoviště Sušilova 28 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší chlapci 3. místo Lukáš Ondřej VI.D kategorie starší dívky 2. místo Šebková Lucie VIII.D kategorie starší dívky 3. místo Havelková Dorota IX.E kategorie starší chlapci 3. místo Nevěděl David IX.E Stolní tenis kategorie mladší žákyně 1. místo Nováková Vendula V.D 2. místo Paráková Iva V.D kategorie mladší žáci 3. místo Stojka Vladimír II.C Výtvarná soutěž Zážitek z prázdnin 1. místo Dvořáčková Adéla VIII.E Vánoční dárek 1. místo Nezval David VI.D

13 13 Valentýn 1. místo Havířová Věra IX.E 2. místo Machovič Marcel VIII.D 3. místo Winkler Ondřej VIII.D Ulbrichová Tereza VIII.E Den Země - Kytky 1. místo kolektiv IX.E - Zahrada 2. místo Šimon Radim VI.D Barvy podzimu tř. 1. místo Jonášová Iveta V.D tř. 1. místo Dvořáčková Adéla VIII.E Okresní soutěže: Halová kopaná, Adamov 1. místo Přehazovaná - starší dívky 1. místo Přehazovaná - mladší dívky 4. místo Florbal mladší dívky 1. místo Plavání - starší chlapci 3. místo 50 m prsa 1. místo Parák Jan IX.E 50 m volný způsob 2. místo Veselý Jakub VIII.E štafeta 4 x 50 m volný způsob 3. místo starší chlapci ODM 1. tříd 8. místo skok z místa 1. místo Ferugová Lucie I.C atletický čtyřboj 5. místo Ferugová Lucie I.C Pohár rozhlasu - 60m 2. místo Šebková Lucie VIII.D Olympiáda v německém jazyce starší kategorie 3. místo Kuželová Pavla IX.D 4. místo Ocetková Kateřina IX.E mladší kategorie 3. místo Vaverková Isabela VII.E 4. místo Křížová Nikola VII.E Olympiáda v anglickém jazyce starší kategorie 3. místo Kopecký Jakub IX.E mladší kategorie 4. místo Svrček Milan VII.E 5. místo Šmiro Vojtěch V.D Zeměpisná olympiáda 4. místo Přichystal Jan VI.E Výtvarná soutěž PO očima dětí 1. místo Zvejška Jakub I.C Literární soutěž PO očima dětí 1. místo Richterová Silvie VIII.D 3. místo Pikna Petr VIII.D Recitační soutěž Adamov 3. místo Venclů Marie VII.E Pythagoriáda pro 7. roč. 6. místo Pohl Jan VII.E ODM ročník Blansko kategorie mladší chlapci skok do dálky 2. místo O. Stara II.C plavání 25 m prsa 3. místo V. Kejík II.C plavání 25 m kraul 3. místo V. Kejík II.C

14 14 kategorie starší chlapci plavání 50 m prsa 2. místo P. Nezval IV.C plavání 50 m kraul 3. místo P. Nezval IV.C kategorie starší dívky šplh 3. místo T. Rajnochová II.C štafeta 4x25m 2. místo šplh dívky 3. místo stolní tenis 2. místo V. Nováková V.D Regionální soutěže: Přehazovaná - starší dívky Pohár v halové kopané 1. místo 1. místo Celostátní soutěže : Plavecká štafeta O pohár starosty města Krnova Mezinárodní výtvarná soutěž v tvorbě knižní značky Ex Libris Hlohovec cena předsedy poroty Viktora Chrenka J. Pohl VII. E Mladý zahrádkář kategorie polytech. práce 7. místo M. Novotná VI. D Mladý zahrádkář kategorie polytech. práce 6. místo K. Machálková VII. D Pracoviště Slovákova 8 Městské soutěže: Běh pro zdraví kategorie mladší dívky 3. místo I. Havelková 6.G kategorie starší dívky 1. místo K. Juřeková 9.H 3.místo M. Hájková 9.G Okresní soutěže: Přespolní běh kategorie mladší chlapci 2. místo kategorie mladší dívky 3. místo Plavání štafeta 4x50 m ml.žáci 1.místo 50 m znak 1. místo J. Krupička 6.F 50 m prsa 1. místo S.Trnečka 6.F 50 m kraul 1. místo T. Hejl 6.G družstvo ml. žáci 1. místo štafeta 4x50 m st.dívky 1. místo 50 m znak 1. místo Z. Ambrozová 8.H 50 m prsa 1. místo N. Pravcová 8.G 5 m kraul 2. místo V. Husovská 8.F družstvo st. dívky 1. místo štafeta 4x50 m st.žáci 2. místo 50 m znak 2. místo M. Ertl 9.F 50 m prsa 5. místo P. Černický 9.F 50 m kraul 3. místo M. Kristek 9.H

15 15 družstvo st. žáci 2. místo Kunštátská laťka 3. místo M. Černá 8.F Florbal družstvo st. dívky 2. místo Pohár rozhlasu starší dívky 1. místo vrh koulí 1. místo M.Černá 8.F vrh koulí 3. místo K. Juřeková 9.H skok vysoký 3. místo M. Černá 8.F běh 800m 2. místo K. Juřeková 9.H štafeta 4x60m- ml.dívky 1. místo hod míčkem 3. místo V. Chlupová 7.G družstvo st.dívky 1. místo postup do kraje štafeta 4x60m - st.chlapci 1. místo běh 60m 1. místo M. Horák 8.G běh 60m 2. místo T. Kopřiva 8.G běh 1500m 3. místo M. Mistr 9.G Minifotbal memoriál V. Kotrhonze 1. místo Volejbal kategorie starší dívky 1. místo kategorie starší chlapci 3. místo kategorie ml. mix 2. místo Chemická olympiáda 5. místo P. Synakievicz 9.G Recitace 2. místo J. Jakubů 5.E 2. místo K. Štarhová 7.F Pythagoriáda 3. místo K. Zárubová 6.F 4. místo T. Šplíchalová 6.F 5. místo P. Grénarová 6.F Den Země družstvo st.žáci 3. místo Výtvarná soutěž k ODM 2. místo Z. Zrůstková 4.D 3. místo J. Andrlíková 4.D 3. místo F. Štark 5.E Literární soutěž k ODM 3. místo F. Badal 3.F ODM 1. tříd běh 400m 9. místo J.Vorlický 1.E běh 400m 9. místo E.Vaňková 1.D běh 50m 10. místo J.Štoudková 1.D ODM roč. běh 60m 1. místo D.Štarha 5.E běh 800m 2. místo R. Hrdlička 5.F běh štafeta 4x100m 3. místo plavání 25m prsa 1. místo J. Pořízek 2.D 25m kraul 1. místo J. Pořízek 2.D 25m prsa 1. místo J. Hlavinková 3.E 25m kraul 2. místo J. Hlavinková 3.E 50m prsa 3. místo R. Pořízek 5.E 50m kraul 1. místo R. Pořízek 5.E 50m kraul 3. místo T. Mašek 5.E štafeta 4x25m kraul 1. místo gymnastika přeskok přes kozu 3. místo M. Čech 5.E

16 16 Halový fotbal st.žáci 1. místo Krajské soutěže: Plavání štafeta 4x25m st.dívky 1. místo štafeta 6x50m st.dívky 1. místo družstvo st. dívky 1. místo - postup na republiku štafeta 6x50m st. chlapci 3. místo 50m znak 2. místo M. Ertl 9.F 50m prsa 3. místo J. Šeránek 9.G 50m kraul 3. místo M. Kristek 9.H družstvo st. chlapci 2. místo Přehazovaná dívky 7. ročník 1. místo Florbal st. dívky 1. místo Minifotbal žáci roč. 3. místo Pohár rozhlasu vrh koulí 3. místo M. Černá 8.F Celostátní soutěže: Zátopkovy štafety trať 5 km l. st. ZŠ 21. místo trať 5 km 2. st. ZŠ 5. místo Coca Cola Cup postup do finále, ale finále z technických důvodů se nezúčastnili c) Spolupráce s dalšími subjekty DDM Boskovice Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to napříkad spolupořadatelství při akci Běh pro zdraví a při ekologické soutěži Den Země. KZMB Boskovice, Muzeum Boskovice Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.významná je spolupráce s muzeem. Některé výstavy oživují výtvarné práce našich žáků. Žáci školy se zúčastnili i projektových dnů a dílny v červnu. Úřad práce Blansko Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího zaměstnání. Mateřské a základní školy V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např. ve Skalici nad Svitavou, Jabloňanech, Cetkovicích a Vískách. Škola také spolupracuje se ZŠ,

17 17 PrŠ a DD v Boskovicích. Základní školu navštěvují žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli v běžné základní škole. Policie ČR Pravidelně pořádáme besedy, především s tématikou patologických jevů ve společnosti, protidrogové prevence a dopravní výchovy. d) Účast na životě ve městě Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy pořádané Muzeem Boskovice a Městskou knihovnou. Na všech pracovištích žáci vydávají školní časopisy, redaktoři časopisu se pravidelně účastní setkání redaktorů školských časopisů v Adamově. Pravidelnou akcí je Den otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků do prvních tříd. I v letošním roce proběhla na MěÚ Boskovice ekologická konference, na které žáci základních a středních škol prezentovali své příspěvky. Žáci školy prezentovali své práce s tématikou Voda základ života. Školní sbor pravidelně vystupuje na vánočních koncertech, žáci školy si také připravili program na vystoupení probetany. e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádanými těmito subjekty. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno byl zpracován projekt na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvíjení klíčových kompetencí s žádostí o finanční podporu z Evropských strukturálních fondů. Dobrá spolupráce je s PdF MU Brno, katedrou geografie, se kterou se naši žáci 6. tříd v rámci ekologické výchovy účastní dvoudenní exkurze na pracovišti fakulty v Jedovnicích. Exkurze se letos zúčastnili žáci 6. tříd z pracovišť Sušilova a Slovákova. f) Zapojení školy do projektů Škola se tradičně účastní projektů, jejichž cílem je výchova dětí k zodpovědnému chování a způsobu života přiměřenému jeho věku. Jedná se o projekty, které navazují na Zdravou školu a v součinnosti se Zdravým městem. Součástí zdravého životního stylu je i péče o životní prostředí. Proto byl zpracován projekt Třídění odpadu na pracovišti Slovákova. Cílem je výchova k separaci domovního odpadu a zlepšování prostředí, ve kterém žijeme. Na všech pracovištích jsou sbírány druhotné suroviny (PET láhve, tetrapaky, hliník a pravidelné akce ve sběru papíru). Ve školním roce byl také ukončen projekt učebny v přírodě, která byla na školním pozemku pracovišť nám. 9. května a Sušilova slavnostně otevřena v květnu. Důležité jsou i projekty směrované k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt na prostředky z Evropské unie byl zmíněn v předchozím bodě. Dalším takovým

18 18 projektem, do kterého jsme se přihlásili a uspěli jsme, je tzv. Akce na zakázku k tvorbě školských vzdělávacích programů. Samostatnými projekty jsou projektové dny realizované na škole. Úspěšnou akcí byla projektová výuka na téma Les v měsíci dubnu. g) Mezinárodní spolupráce Škola nespolupracuje se subjekty v zahraničí. h) Péče o talentované žáky Na škole jsou zřízeny třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují převážně nadanější žáci. Při přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji provádějí nad rámec svých pracovních povinností. i) Péče o zaostávající a problémové žáky V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice i Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice sociálně patologických jevů a kriminality mládeže. Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice. j) LVVZ Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách (samostatně Sušilova 36 žáků a nám. 9. května 33 žáků) a na Šerlichu v Orlických horách (spojený kurz nám. 9. května a Slovákova 71 žáků). k) Kroužky při ZŠ nám. 9. května: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Počítače 3 46 Sportovní 2 30 Přehazovaná 1 18 Odbíjená 1 16 Rukodělný 1 15 Němčina 2 24 Dyslektický 13 52

19 19 Sušilova: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Odbíjená ( děvčata 2.stupeň ) 1 12 Přehazovaná ( starší dívky ) 1 14 Přehazovaná ( mladší dívky ) 1 12 Míčové hry ( 1. stupeň ) 1 16 Florbal (mladší a starší chlapci) 2 30 Florbal ( mladší a starší dívky ) 2 20 Cvičení z matematiky 1 25 Workshop 4 42 Kroužek Aj 1 9 Kroužek Nj při ŠD 1 8 Internet a hry ( 2.stupeň ) 1 15 Dyslektický kroužek 4 16 Slovákova: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Dyslektický kroužek Logopedický 1 5 Rj 1 20 Nj 1 8 Aj 1 14 Čj 1 19 Mladí novináři 2 20 Divadelní 1 20 Cvičení pro radost 1 12 Vybíjená 1 20 Volejbal 5 63 l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů Škola do těchto projektů nebyla zařazena.

20 20 Část VII. Zhodnocení a závěr Základní škola vznikla k sloučením tří do té doby samostatných subjektů. Po prvním roce společné existence lze konstatovat, že škola vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Relativně dobré je i vybavení materiální. Na škole působí kvalitní pedagogický sbor, nemáme větší problémy s aprobovaností. V tomto školním roce byla zahájena příprava školního vzdělávacího programu. Vyškoleni byli dva koordinátoři a byl ustanoven asi třicetičlenný tým, který zahájil činnost a pravidelně se scházel a řešil dílčí úkoly. Práce v následujícím školním roce budou pokračovat tak, aby v polovině následujícího školního roku mohl být školní vzdělávací program předložen školské radě ke schválení.

21 21 Část VIII. Poradenské služby v základní škole I. nám. 9. května 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy): A) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Kvalifikační studium vysokoškolské VP Olomouc školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. B) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog školní speciální pedagog C) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: - semináře 1. Setkání VP a kurátorů pro mládež ve SVP HELP ME Brno Téma semináře Práva a povinnosti škol a kurátorů při práci s problémovými dětmi prevence sociálně patologických jevů. 2. Specifické poruchy chování problémové dítě ve škole akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: / Specifické poruchy učení a chování na 2.stupni ZŠ a na SŠ akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: / Integrace dětí se zdravotním postižením v ZŠ /specifické zaměření na problematiku mentálních retardací/ akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Rizikové faktory školní neúspěšnosti, které lze odhalit již v MŠ

22 22 akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Diagnostika třídních kolektivů akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / Agrese a agresivita u dětí a mládeže akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu / kurzy 1. Kurz výpočetní techniky MS Excel pro pokročilé akreditace MŠMT ČR 30035/ Kurz k rámcovému vzdělávacímu programu pro ZŠ akreditace MŠMT ČR 31754/ /24 hodin/ školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - 0 organizaci, která grant poskytuje - 0 výši fin.částky - 0 B) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné Individuální integrace: Typ postižení Ročník Počet žáků PAS autismus 3. 1 neslyšící 6. 1 Celkem 2

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 15. 11. od 15,00 do 17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova). V

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2005/2006 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více