ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII"

Transkript

1 ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII

2

3 Lidské oko jako optická soustava dvojvypuklá spojka obraz skutečný, převrácený, mozek ho otočí do správné polohy, zmenšený rozlišovací schopnost oka cca 0.25 mm

4 Světelný mikroskop okulár stativ objektiv hrubé ostření stolek kondenzor jemné ostření optický přístroj p využívaj vající viditelné světlo rozlišovac ovací schopnost (X) závisz visí na vlnové délce (λ)( ) použit itého zářenz ení X min = 0,61. λ / n sin θ viditelné světlo využívan vané v mikroskopii má λ cca 550nm, rozlišovac ovací schopnost světeln telného mikroskopu cca 250nm ( cca ½ λ), maximm aximální užitečné zvětšen ení je x (0,25/0, ) pro vyšší zvětšen ení nutno použít t zářenz ení o kratší vlnové délce

5 Elektromagnetické spektrum

6 Elektronová mikroskopie 1930 Ruska, Knoll Mikroskopická technika využívající paprsku elektronů namísto světelného záření. Fotony jsou nahrazeny elektrony a optické čočky elektromagnetickými čočkami. Proč elektrony? Jsou nositelé záporného náboje a mají nepatrnou hmotnost ve srovnání s protony či neutrony. Záporný náboj umožňuje urychlovat elektron elektrickým napětím U. Vlnová délka urychleného elektronu (60kV) je přibližně 0,005nm (cca stotisíckrát kratší než viditelné světlo). Výhoda EM - možnost mnohem většího zvětšení než u optického mikroskopu (až x, X min = 0,1 0, 5 nm). EM poskytuje komplexní informace o mikrostruktuře, krystalografii, chemickém složení, ale i o dalších vlastnostech zkoumaného vzorku.

7 Proč fungují? Vlnový charakter pohybujících se částic, v tomto případě elektronů h Dualismus λ = mv de Broglieho vlnová délka Svazek elektronů je urychlen napětím v řádu desítek až stovek kv v = 2eU m

8 Elektronová mikroskopie

9 Elektronová mikroskopie Řada společných součástí - zdroje světla nebo elektronů, čočky skleněné nebo elektromagnetické a v obou se preparát umísťuje na mechanický stolek. TEM potřebuje ke své činnosti i mnoho dalších systémů, které u světelného mikroskopu nejsou, např. vysokonapěťové zdroje, elektroniku k řízení mikroskopu a výkonný vakuový systém pro vyčerpání jeho vnitřních prostor mikroskopu na hodnotu, která zabezpečí střední volnou dráhu elektronu alespoň v délce 3 m.

10 Prozařovac ovací mikroskop P - preparát O - objektiv PR - projektiv Z - zdroj S - stínítko tko Zvětšen ení až stovky tisíc c krát

11

12 Elektronové čočky Rotačně symetrická elektrostatická nebo magnetická pole mohou soustřeďovat svazky elektronů. Elektrostatické čočky - systém kruhových clonek nebo válců, které mají vhodný potenciál. Mohou být jako spojky nebo rozptylky Elektromagnetické čočky - sférická vada. Lze je snadno regulovat velikostí protékajícího proudu, ten musí být přesně stabilizován. Lze dosáhnout vyššího zvětšení

13 Elektrostatická čočka

14 Kondenzor - elmag elmag.č. Budic Budicí vinutí Železný elezný pláš ášť MezeraMezera

15 Elektromagnetická čočka Vinutí,, pólovp lové nástavce

16 Interakce PES s hmotou SEM (Scanning Electron Microscopy) rastrovací elektronová mikroskopie zobrazující elektronový paprsek odražený od povrchu vzorku, pohyblivý svazek, zobrazení povrchu vzorku pomocí odražených a sekundárních elektronů. teplo TEM (Transmission Electron Microscopy) transmisní elektronová mikroskopie zobrazující elektronový paprsek procházející tenkým vzorkem, nepohyblivý elektronový svazek, detekce elektronů prošlých vzorkem na fluorescenčním stínítku nebo detektorem.

17

18 Rozlišujeme čtyři skupiny elektronů opouštějící povrch vzorku: zpětně odražené elektrony - poskytují informaci o topografii (reliéfu) vzorku a o materiálovém složení. Jejich rozlišovací schopnost je nm. sekundární elektrony - poskytují informaci převážně topografickou. Rozlišovací schopnost je 5-15 nm. augerovy elektrony - jsou vyráženy z materiálu a zjištěním jejich energie lze provádět prvkovou (kvalitativní) analýzu. primární elektrony - detekují se jako u transmisního elektronového mikroskopu (0,5 nm)

19 Elektronová mikroskopie

20 Rozlišovac ovací schopnost struktura

21 Osvětlov tlov.část - zdroje elektronového svazku Zahřátím materiálu na vysokou teplotu, dodáme elektronům dostatečnou energii, aby překonaly přirozenou energetickou bariéru, která jim brání v úniku. Vztah únikové energie elektronu k jejich únikové rychlosti kde v je úniková rychlost elektronu, e je jeho náboj a m hmotnost, E je výstupní energie specifická pro daný kov. žhavené wolframové vlákno E wolframu = 4.52, vysoká úniková rychlost 1.26 x 106 m/s, vysoký bodu tání (cca 3653 K ), nízké hodnoty vakua ( kterou vyžaduje TEM pro svůj provoz), tvarování do tvaru písmene V hrot z boritu lanthanu (LaB 6 ) bod tání 2000 K, lepší vakuum v oblasti trysky, tj. vyšší provozní náklady

22 Osvětlovac tlovací část - elektronové dělo Elektronové dělo (elektronová termoemisní tryska) funkce: vybavení elektronů, směr, rychlost svazku elektronů emitovaných ze žhavené katody a urychlovaných v elektronové trysce tvořené systémem katoda - Wehneltův válec - anoda katoda - nutnost aby elektrony vycházely z co nejmenší plochy fokusační elektroda = Wehneltův válec = (elektrostatická čočka) stlačuje elektronový svazek do křižiště těsně před anodou anoda: potenciální rozdíl mezi katodou a anodou kV (u biologických preparátů obvykle 80 kv),

23 Zobrazovací část elektromagnetické čočky držák preparátu, objektiv, mezičočky, projektivy a pozorovací stínítko Působení magnetického pole na dráhu letícího elektronu lze využít k sestrojení elektromagnetické čočky, které by fungovala přibližně stejně jako skleněná čočka v případě světla. Solenoid - kruhová cívka, ve které a okolo které při průchodu elektrického proudu vzniká magnetické pole, jehož siločáry uvnitř cívky jsou rovnoběžné s osou cívky a vně jsou zakřivené. Magnetické pole solenoidu ovlivňuje dráhy elektronů, které vycházejí z bodového zdroje A a které po zakřivení jejich drah v magnetickém poli cívky, opět protínajíjejíosuv bodě B. Účinnost solenoidu se zvyšuje, obklopením cívky vrstvou měkkého železa. Silnější magnetické pole cívky znamená kratší ohniskovou délku a tedy celkově výkonnější a kvalitnější čočku.

24 Interakce PES s hmotou z pohledu TEM Předpoklad tloušťka preparátu cca 100 nm, nesmí obsahovat vodu část elektronů se absorbuje (teplo!) část elektronů prochází ( prozáření ) beze změny Při průchodu elektron těsně míjí: atomové jádro = velká úchylka směru, malá ztráta energie = elastický (pružný) rozptyl, část elektronů rozptýlených s dostatečně velkým úhlem je zachycena objektivovou clonou a tím vyřazena z tvorby obrazu na stínítku. V důsledku toho se mění intenzita elektronového svazku a vzniká kontrast obrazu zasáhne jiný elektron = malá úchylka ve směru, ztráta velké části rychlosti = neelastický (nepružný) rozptyl = změna vlnové délky = chromatická vada = preparát musí být tenký odstranění uchýlených elektronů =zvětšování kontrastu preparátu = vnášení atomů těžkých kovů (Pb, U, W, Os, ), které mají větší náboj jádra a snáze působí elastický rozptyl.

25 Interakce PES s hmotou z pohledu REM Předpoklad masivnější preparát (do 100 nm) část elektronů se absorbuje (= teplo) část se odrazí odražené elektrony, (informace o topografii (reliéfu) vzorku a o materiálovém složení, rozlišovací schopnost je nm, materiálový kontrast signál odražených elektronů závisí na průměrném atomovém (protonovém) čísle Z. Pro větší Z je intenzivnější. sekundární elektrony s malou energií (předávání energie primárních elektronů atomům vzorku, poskytují informaci převážně topografickou. Rozlišovací schopnost je 5-15 nm.) používá se mnohem nižší urychlovací napětí než u TEM (SEM obvykle 20 kv, TEM obvykle 80kV)

26 Oblast interakce

27 Rastrovací elektronový mikroskop Činnost je založena na použití úzkého svazku elektronů emitovaných ze žhavené katody a urychlovaných v elektronové trysce tvořené systémem katoda - Wehneltův válec - anoda. Paprsek je dále zpracován elektromagnetickými čočkami a je rozmítán po povrchu pozorovaného objektu. Synchronně s tímto svazkem elektronů je rozmítán elektronový svazek paprsku v pozorovací obrazovce. Elektronový paprsek urychlený v elektrickém poli je velmi dobře stabilizován a může být vychylován systémem elektromagnetických cívek v osách x, y. Povrch je postupným vychylováním snímán řádek po řádku a takto je postupně skládán obraz vzorku (princip známý z televize). SEM pracuje s vakuem min [Pa] a proto je nutno použít speciální přípravy preparátů, zejména jeho naprášení kovem.

28 Princip SEM

29

30 Faktory ovlivňuj ující kvalitu obrazu volba (velikost) urychlovacího napětí náklon vzorku nabíjení vzorku kvalita pokovení preparátu

31 Příprava preparátu pro TEM

32 Vliv velikosti urychlovacího ho napětí

33 Vliv náklonu n vzorku

34 Vliv velikosti urychlovacího ho napětí

35 Vliv velikosti urych.nap.napětí Vliv nabíjen jení vzorku

36 Rastrovací elektronový mikroskop Povrch vlněného vlákna HV: 20.0 kv Zoom: 1 Au coated, detector A Vacuum degree: 20 Pa

37 Rastrovací elektronový mikroskop Ledové krystaly na povrchu skleněného vlákna HV: 15.0 kv Zoom: 1.00 UncoatedDetector ID + A + B Vacuum degree 480 Pa

38 Augerovy elektrony

39 AE

40 Energie AE

41 Lidský vlas Pix: ľm Mag: HV: 15.0 kv Zoom: 1.00 Uncoated Detector ID + A + B Vacuum degree 480 Pa

42 Mikroskop atomárn rních sil (AFM) Japonsko, Španělsko, Česko AFM umožňuje zobrazovat nejen elektricky vodivé látky, ale také polovodiče a biologické materiály. 3D obraz Využití charakterizace mechanických vlastností bílkovin nebo pro popisování struktury buněčných membrán Hrot tvořený jedním atomem křemíku kmitá na raménku. Když se hrot přiblíží k povrchu desky s chemickými prvky (asi deseti miliontin milimetru ), nastane interakce (vzájemné působení prvků), která změní kmitání, na základě které je stanovena síla chemické vazby mezi jednotlivými atomy. Tak lze zobrazit všechny atomy na ploše, ale nepozná se, o jaké prvky jde (viz černobílý snímek ). Řešení - výkonnější nanotranzistory Měřením chemických vazeb vznikajících mezi atomem na hrotu a atomem z nějaké chemikálie na destičce lze přesně identifikovat jednotlivé prvky.

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie MIKROSKOPY Mikroskopická technika je neodmyslitelnou součástí praktické mikrobiologie a mikroskop patří k základnímu vybavení každé laboratoře. 1. Popis zařízení Mikroskop je vlastně soustava čoček o jedné

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Kontrolně inspekční činnost v údržbě

Kontrolně inspekční činnost v údržbě Kontrolně inspekční činnost v údržbě objektivní a subjektivní metody nedestruktivní defektoskopie Cíle kontrolně inspekční činnosti zjištění technického stavu objektu (diagnóza) Dělení kontrolně inspekční

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1 výzva, 2 stupeň veřejné soutěže PID: TE01020229 Centrum digitální optiky Program: TE - Program Technologické agentury

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE Již před naším letopočtem bylo známo, že třený jantar k sobě přitahoval drobná tělíska. Podobný jev pozorujeme při česání vlasů, tření svetru o vlasy, tření podrážek

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA Žárovky Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla je plněna netečným plynem argonem či kryptonem s příměsí dusíku. Vlákno je tak odděleno od kyslíku (vzduchu), jinak by se rychle odpařovalo

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/-1-3-6 III/-1-3-7 III/-1-3-8 III/-1-3-9 III/-1-3-10 Název DUMu Historie modelů atomu Bohrův model atomu Spektrum atomu vodíku Slupkový model atomu a další modely

Více