Minimální preventivní program (MPP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program (MPP)"

Transkript

1 Minimální preventivní program (MPP) Strana MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno 1. Současný stav problematiky 2 2. Osnova MPP 2 3. Personální zajištění prevence ve školním roce 5 4. Cíle programu 5 5. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 5 6. Měření efektivity programu 7 7. Rámcový časový harmonogram Kontakty s jinými organizacemi Rozpočet programu 21 Zpracováno k Zpracoval: Mgr. Bohumil Novotný - metodik prevence rizikového chování MŠ a ZŠ Lidická 6a Brno 1

2 1. Současný stav problematiky V současné době se v této oblasti naše škola řídí dokumentem Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Tento dokument - byl poprvé vydán v říjnu 2010, - je sice uváděn jako závazný pouze pro školy zřizované MŠMT, ale k využití je doporučen všem školám a vzhledem k závažnosti problematiky je jeho využití sledováno ČŠI, - zrušil Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: / z v lednu 2011 byl stažen z webových stránek MŠMT pro nedostatky, které obsahoval, - po roce práce na úpravách byl v lednu 2012 opět zveřejněn, s obvyklou nectností MŠMT je označen stejným číslem jednacím a stejným datem, ale text je pozměněn - počet příloh se o jednu snížil, o přílohu násilí, protože to se již na našich školách nevyskytuje, - pokyn navíc v lednu 2012 změnil terminologii, upustil od původního názvu Preventivní program a vrací se k osvědčenému názvu Minimální preventivní program (dále jen MPP). Navíc vyžaduje i zpracování dalšího dokumentu školy - Školní preventivní strategie, což je jakýsi dlouhodobý plán školy v této oblasti, který je východiskem pro vytváření ročních MPP. Oba materiály jsou předmětem kontroly ČŠI. Školní preventivní strategie (školní preventivní program) a) je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení, b) poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu Na období let ve spolupráci s předními odborníky a také pracovníky z řad státní a veřejné správy a školských zařízení, vydalo MŠMT Národní strategii primární prevence rizikového chování. Tato strategie má za hlavní cíl prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Metodik prevence s touto strategií seznámil na provozní poradě konané dne všechny zaměstnance školy. Rovněž bude přístupná na webových stránkách školy. 2. Osnova MPP 1. Co chceme? -Vytváření žádoucího zdravého životního stylu u dětí -Formování odmítavých postojů k drogám -Formování osobností dětí ( potřeba sebepoznání,sebeúcty,zvyšování schopností efektivní komunikace,vytváření hodnotové orientace apod.) -Lepší spolupráci s rodiči zapojení do problematiky,cesty ke zlepšení informovanosti a spolupráce. - Snížení užívání hlavně tabákových výrobků u dětí - Snížení agresivity u dětí 2

3 2. Proč? -Současný životní styl stávající dětské populace má stále snižující kvalitu (vysoká nemocnost,obezita,atd.) -Situace v užívání návykových látek je alarmující! Je nutné pěstovat odmítavé postoje již v co nejnižším věku dětí. -Nárůst agresivity,násilí a nekázně současně s poklesem vztahu žáků k autoritám má stále stoupající tendence. -Spolupráce s rodiči, třídní schůzky nízká účast přetrvává. 3. Současný stav Co nás těší - co se nám daří: - Dobrá práce celého učitelského sboru i nepedagogických pracovníků je důkazem toho, že se daří plnit krátkodobá koncepce rozvoje školy. Při tvorbě školního vzdělávacího programu se všichni vyučující naučili týmové spolupráci a tato přispěla i ke zlepšení vztahů mezi vyučujícími I. a II. Stupně. Klima školy je na dobré a fungující úrovni. Velmi dobrá je spolupráce mezi vedením školy a ostatními pracovníky (ped. provoz,atd). Máme zde fungující a přátelskou atmosféru. Co nás trápí : Informační a komunikační technologie stále nejsou zavedeny v dostatečné míře a kvalitě,což se projevuje na mnoha úsecích činnosti a chodu školy. Bylo by dobré a žádoucí aby do budoucna byla každá třída vybavena Pc s internetem. Snad v tomto školním roce dojde ke zlepšení. Přístup některých dětských obvodních lékařů nebyl mnohdy objektivní a dlouhodobou absenci žáků omlouvají i zpětně. Omluvenky byly tímto přístupem zajištěny i když děti nedodržovaly léčebný režim. V současné době však došlo k významnému legislativnímu posunu a to tak, že od šk. roku 2012/2013 nastala legislativní úprava a to Při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování musí zákonný zástupce podle 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. informovat školu o nepřítomnosti žáka nejpozději třetí kalendářní den a písemnou omluvenku předložit nejpozději do dvou dnů po nástupu do školy. Pozdější, dodatečné omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. Zpětně nebudou akceptovány ani omluvenky od lékaře. V případě 25 neomluvených hodin bude podáno hlášení na OPD, v případě 100 neomluvených hodin na Policii ČR. Tento legislativní krok je hodnocen velmi kladně. 4. Co škola nabízí: 25% žáků má možnost nastoupit na naši školu a vzdělávat se budou podle programu Základní škola. Práce učitelů ve výuce - individuální přístup ke každému žákovi je samozřejmostí. V práci třídních učitelů se projevuje zejména snaha o co nejlepší komunikaci s rodiči, což se bohužel ne vždy daří. Dále koordinuje a spolupracuje dle potřeby konzultace se školním etopedem a s VP,MP,ŘŠ, psychologem, oš. lékařem, apod Práce výchovného poradce je orientovaná zejména v profesní orientaci žáků. Zde je snaha o co nejlepší umístění do učebních či studijních oborů, s následným co nejlepším uplatněním na trhu práce. Z dalších hlavních úkolů v průběhu školního roku je sledování a vyhodnocování projevů chování a potřeb žáků spolu s třídními učiteli Spolupráce s dalšími institucemi a ostatními školami nábory zástupců středních škol a učilišť např. OU Gellnerova, SOŠ-Charbulova, SOŠ Kociánka, SOU Jílova, atd. 3

4 S kým? Dlouhodobé systematické sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro harmonický a zdravý vývoj v procesu vzdělávání a výchovy ve škole a v rodině. - vstup organizací zabývajících se primární prevencí v oblasti rizikového chování - odborníci -volnočasové aktivity kroužky zpěv, stolní tenis, počítače, čtyřlístek, flétna, keramika, sportovní hry. -možnost doučování -školní družinu možnost ranního i odpoledního umístění dětí s kapacitou až 42 žáků -školní jídelnu s kapacitou až 75 strávníků Komu - stanovení cílové skupiny pro preventivní programy Preventivní programy jsou zaměřeny pro všechny žáky na školy. Na rizikové skupiny jsou zaměřeny speciální preventivní programy, které jsou na míru vytvořené ve spolupráci s PPP, Policií ČR, Městskou policií, Nadací Podané ruce, atd. Jak, jakými formami a metodami práce? Nejvíce se osvědčují menší skupinky žáků ale i ind. práci se žákem se nevyhýbáme i když je to časově náročnější. Vždy záleží na povaze případu. Jako metody se užívají přednáška, beseda, prožitková akce a také promítnutí materiálu na video či interaktivní tabuli. Kdy? Časový harmonogram programů a akcí se plánuje počátkem školního roku ale i v průběhu, kdy se operativně metodik prevence domlouvá s Policií nebo s jinou institucí, dle časových možností a také průběžných nabídek. Kde? Ve školním prostředí ale i mimo školu např. v K Centru, Nadace Podané ruce, Lipka, Kociánka, info centrum Policie ČR, atd. Za kolik? Finanční náročnost programu bude částečně hrazena z prostředků rozpočtu školy (viz čl.8 MPPŠ) a využitím nabídek pro zpracování projektů (MŠMT, KÚ.Magistrát m. Brna) 5. Vyhodnocení MPP Průběžné vyhodnocení jednotlivých akcí a činnosti o pololetí a na konci školního rokuzávěrečná zpráva a hodnocení MPP a Preventivní strategie školy. 6. Plán pro další období Stanovení cílů pro další období = co chceme, viz bod 2 odst.1 Korekce školní preventivní strategie 4

5 3. Personální zajištění prevence ve školním roce Výchovný poradce : Mgr. Viera Bučková Metodik prevence : Mgr. Bohumil Novotný Školní etoped : Mgr. Bohdan Čermák 4. Cíle programu Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, Další cíle: Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti 5. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a Městskou policií) zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. 5

6 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Po loňském rozsáhlém projektu pokračovat v osvětě v rámci hodin Vo, třídnických hodinách atd. dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin Vo, videoprojekce) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků, papíru apod.) Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek a webových stránek školy. nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence a etopeda školy. nabídka propagačních materiálů o drogách - ( je k dispozici u metodika prevence, pro učitele, rodiče i žáky). seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo pracovník K centra, OSPOD atd. 6

7 6. Měření efektivity programu DOTAZNÍK PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE školní rok: 2013/2014 ŠKOLA: školní metodik prevence:. Kontakt: tel.:. .. Vyplňte, prosím, dotazník dle pravdivých skutečností a pokud možno v co nejkonkrétnější podobě (př. pokud předáváte informace ostatním pedagogům dle potřeby, uveďte, konkrétní podobu potřeby, tedy 1x á 3 měsíce/ 15 min.) Možnost je vyplnit odpověď slovem či číslicí či zakroužkováním správné odpovědi. Pokud se Vám nebude hodit ani jedna z možných odpovědí, můžete doplnit svým komentářem. ŠKOLA: Počet žáků/studentů Počet pedagogů 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ SŠ VOŠ 7

8 ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP): Nástup do funkce měsíc rok ŠMP je zároveň výchovným poradcem ŠMP má odpovídající vzdělání * *)Jedná se o studium, které je určeno učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovené vyhl. č. 317/2005 Sb., 9 c, kteří jsou na pozici školního metodika prevence ve škole. Podle této vyhlášky je rozsah studia 250 hodin. ANO NE ANO NE STUDUJE ŠMP absolvoval kurzy a semináře v oblasti prim.prevence (uveďte počet) jednodenní vícedenní několikafázové několikaleté Forma finančního ohodnocení ŠMP žádná nepravidelná odměna pravidelná odměna Konzultace vymezené hodiny místnost pro konzultace přístup k internetu přístup k odbor.literatuře Forma předávání informací pedagogickému sboru na pedagogické radě (uveďte počet a průměr. časový prostor) individuální konzultace (uveďte počet a průměr. časový prostor) ŠMP spolupracuje výchovným poradcem vedením školy třídními učiteli ostatními pg. pracovníky ŠMP mapuje soc.než.chování ve škole řeší soc.než.chování ve škole spolupracuje s metodikem prevence PPP spolupracuje s odbor.zařízeními 8

9 SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI: zařízení Pedagogicko psychologická ANO NE poradna Středisko výchovné péče ANO NE Speciálně pedagogické centrum ANO NE Policie ČR ANO NE Městská policie ANO NE Hygienická stanice ANO NE Odbor sociálně právní ochrany dětí ANO NE a mládeže / sociálka / Odborníci ANO NE Jiné (jaké?) ANO NE forma spolupráce (řešení situace, prevence apod.) SPOLUPRÁCE S RODIČI: rodiče jsou informováni o strategii MPP ANO NE rodiče se přímo účastní realizace MPP ANO NE jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče ANO NE škola nabízí besedy pro rodiče ANO NE ŠMP ve stanovených situacích si zve rodiče na konzultace ANO NE škola má pro rodiče informační letáky ANO NE rodiče mají zájem o spolupráci se školou ANO NE MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM: Příprava MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předch.šk.roku ANO NE Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů ANO NE Formy a metody realizace MPP přednášky ANO NE besedy ANO NE konzultace ANO NE informační materiály ANO NE prožitkové programy ANO NE pobytové akce ANO NE peer programy ANO NE sociální učení ANO NE exkurze ANO NE 9

10 jiné (jaké?) Aktivity pro žáky/studenty (uveďte,prosím, konkrétní počet případných aktivit-netýká se aktivit zařazených do témat výuky) Základní škola Střední 1.stupeň 2.stupeň škola Přednášky Besedy Komponované pořady Zážitkový program Pobytový program Jiné programy Vyšší odborná škola Realizace školy programu/projektu (projekty/programy s vazbou na prevenci) Vyhlašovatel progr./projektu Realizátor progr./projektu Název programu/projektu Finanční zdroj (např. EU, MŠMT, kraj, obec, apod.) Očekávání od metodika PPP. Vzdělávání o které bych měl /a/ zájem v roce 2013/14?.... Spokojenost / nespokojenost se semináři realizovanými pro pedagogy:.... Spokojenost / nespokojenost s programy realizovanými pro žáky:.. Má škola vytvořen vlastní Program proti šikanování včetně Krizového plánu? (Viz - článek č. 5, Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j /2008-6). ANO Datum: NE Zpracoval: 10

11 Kvalitativní hodnocení školního roku 2013/2014 pro ŠMP 1. Co se Vám během roku dařilo? 2. Co se Vám nedaří podle stanovených cílů a proč? 3. Co byste uvítali? 11

12 MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH:. ŠKOLA (název, adresa): Základní škola praktická, základní škola speciální Kouření reálná zjištění 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Alkohol reálná zjištění měkké drogy (marihuana) tvrdé drogy (ostatní) Šikana reálná zjištění reálná zjištění vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování Záškoláctví Kriminalita (činy jinak označované za trestné) Týrání dítěte do 10 neoml.hodin nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky reálná zjištění Zneužívání dítěte reálná zjištění Zanedbávání dítěte reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění 12

13 7. Rámcový časový harmonogram Ročník Předmět Téma Kdy? prvouka Na koho se mohu obrátit? listopad 1. Zdraví únor 2. prvouka Na koho se mohu obrátit? Zdraví září leden-únor 3. prvouka Kouření, alkohol(ismus)... Zdraví duben duben 4. vlastivěda přírodověda Mezilidské vztahy Zdraví prosinec duben 5. přírodověda Návykové látky Mám právo čtvrtletí Rodinná výchova Občanská výchova Závislost Kouření a alkohol Vztahy: Sexualita Vhodné chování a komunikace Zdravý životní styl Pomoc Posílení osobnosti Právo Osobnost Vztahy: Komunikace Sexualita květen květen duben září prosinec-únor červen listopad duben březen květen červen 8. Rodinná výchova Občanská výchova Závislost Kouření a alkohol Drogy Vztahy: Sexualita Vhodné chování a komunikace Zdravý životní styl Právo a pomoc Posílení osobnosti Právo Osobnost duben duben květen březen září-říjen prosinec-únor červen listopad únor-březen září-říjen 13

14 Vztahy: Komunikace Rasismus leden květen 9. Rodinná výchova Drogy a prevence Vztahy: Sexualita Vhodné chování a komunikace Zdravý životní styl Právo a pomoc Posílení osobnosti květen únor-březen září-říjen leden květen-červen listopad Občanská výchova Právo Osobnost prosinec květen-červen 8. Kontakty s jinými organizacemi Oblast školství pedagogicko - psychologická poradna Adresa Telefon PPP Zachova 1 Brno vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi krajská protidrogová koordinátorka MU Brno Pedagogická fakulta Poříčí 7 Brno PPP Brno PhDr.Lenka Skácelová Oblast zdravotnictví Adresa Telefon Adresa ordinace 14

15 dětský lékař MUDr. Kalvodová Vranovská 22/24 MUDr. Sedlinský Černopolní 20 MUDr. Doležalová Černopolní 20 MUDr. Remundová Marešova 8 MUDr. Vězdová Vranovská 22/24 MUDr. Gálová Bakalovo nám.1 MUDr. Janulová U pošty 14 MUDr. Blažková Velkopavlovická 25 MUDr. Sedláčková Banskobystrická 87 MUDr. Filková Křenová 14 MUDr. Poláková nám.28.dubna 2 MUDr. Jonášová Rotalova 38 MUDr. Friedová Zubní středisko Halasovo nám.1 spolupráce při realizaci protidrog. prevence Asistent pedagoga Drom- romské středisko L. Horváth E. Horváthová Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon Mgr.E.Mašková Mgr. P.Pospíšilová Mgr. J. Šalbabová Bc. T.Kalina Dis Mgr.Kundrát Policie ČR, Městská policie Adresa Telefon 15

16 Služba kriminální policie - oddělení nezletilých Obvodní oddělení Policie ČR PČR Brno Příční 31 MPB,Zelný trh 13 Brno Městská policie Brno I.Svobodová Policie ČR prap. Jaroslav Dlapa Miroslava Šimoníková Info.centrum Policie Běhounská ul Odb. prevence Brno

17 SEZNAM KONTAKTŮ PRO KLIENTY - PROBLEMATIKA SOC. PAT.JEVŮ A JINÉ Instituce Činnost Adresa Kontakty DROGY PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané ruce ALKOHOL, GAMBLING, (drogy) MOAT (městská ordinace AT ) primární a sekundární prevence závislostí preventivní programy pro školy, individuální konzultace s klienty, odpolední aktivity primární, sekundární a terciální prevence drog.závislostí, K-centrum, DPS, psychiatrická ambulance, doléčovací centrum, podporované zaměstnání, drogové služby ve vězení alkohol, gambling,drogy (ambulantně ) Sládkova 45, Brno fax: K- centrum Drug Azyl - Vídeňská 3, Brno Teréní práce - Vídeňská 3, Brno Centrum prevence Hapalova 22, Brno DPS - Hapalova 22, Brno Elysium Psychiatrická ambulance Hapalova 22, Brno Podporované zaměstnání Pasáž Francouzská 36, Brno Drogové služby ve vězení Doléčovací centrum Jamtana Franzouzská 36, Brno , odaneruce.cz (klapka 108) Masarykova 37, Brno (drog.záv. - Dr. Novák) Teen Challenge Sdružení A-klubů LINKA DŮVĚRY AK Občanské sdružení Lotos kontaktni centrum,bezplatné poradenství - alkohol, automaty, i rodinní příslušníci nízkoprahové zařízení, alkohol.poradna, soc.poradenství rekvalifikační kurzy, pomoc v krizi,volnočasové aktivity anonymní linka důvěry Aklubů doléčovací program alkohol.záv. byt na půl cesty (nad 18 let) Pekařská 12, Brno Křenová 62a, Brno Výstavní Brno LINKA DŮVĚRY AK Centrum soc.prevence - Lotos Anonymní AT linka s celorepublikovou působností soc.poradenství, dluhové poradenství, pomoc při hledání práce Dvořákova Brno Linka pomoci Psychiatr MUDr. Novotná Jana psychiatr Jugoslávská MUDr. Mgr. Šob Jiří psychiatr Charbulova

18 AIDS a nemoci Národní linka prevence AIDS zelená bezplatné telefonické poradenství linka AIDS Centrum FN Bohunice informační klinika Jihlavská 20, Brno FN Bohunice Zdravotní ústav centrum klinických laboratoří Informace a anonymní poradenství k onemocnění žloutenkou Ambulance pro přenosné nemoci, jaterní poradna odběry a poradna HIV/AIDS Gorkého 6, Brno (ZÚ celý 211) Léčba hepatitidy C Ponávka 2, Brno, PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY Psychiatrická léčebna Černovice MUDr.Pokora Psychiatrická léčebna Bohunice KOUŘENÍ Zdravotní ústav Centrum zdravotnických služeb Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností - alkohol, drogy, gambling - anonym. porad. alkohol, drogy - ambulance i hospitalizace - krizové centrum - anorexie, bulimie - alkohol poradna odvykání kouření, poradna pro zdravý životní styl, preventivní medicína, ochrana zdraví Húskova 2, Brno Jihlavská 20, Brno Stará 25, Brno v pracovní dny 12,00-20,00 hodin spojovatelka odd léčby závislostí klapka 304 detox klapka 339 příjem klapka spojovatelka krizové centrum linka naděje Brno, Centrum léčby závislosti na tabáku Ostatní Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno - Bohunice Jihlavská 20, Brno, DĚTI, MLÁDEŽ (+ matky ) Středisko soc.pomoci dětem Dětské krizové centrum SPONDEA, o.p.s. Dětská nemocnice RATOLEST Bílý kruh bezpečí Linka DONA Bílý dům Liga lidských práv krizové centrum a stanice pečovatelské služby, azylové ubytování krizová tel. a int.linka, osobní kriz.pomoc, azyl, pobyt (i matek s dětmi),poradenství, terapie, děti a mládež 3-26 let, klinická psychologie PhDr. Pilát Milan preventivní práce s rizik.mládeží let, streetwork znásilnění, pohlavní zneužívání domácí násilí, oběti a svědci trestných činů, přepadení pomoc osobám ohroženým domácím násilím Centrum dětských odborných zdravotnických služeb -psychologie,psychiatrie, gynekologie centrum POD poradna pro ženy v tísni legislativa Hapalova Brno Sýpka 25, Brno Černá pole Černopolní 9, Brno Kozí Brno Slovinská 41, Brno Žerotínovo náměstí 4/6, Brno , ( h denně) z / (NONSTOP) Burešova 6, Brno

19 ROSA Magdalenium informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí pomoc obětem domácího násilí azylový dům s utajenou adresou skupinová psychoterapie (nonstop) z Fond ohrožených dětí Francouzská 58, Brno Linka vzkaz domů dítě na útěku na útěku Modrá linka linka důvěry pro děti a mládež Poradny Plovdivská 8, Brno / Dětský diagnostický ústav Diagnostický ústav středisko výchovné péče Help me SVP pro děti a mládež ambulantní poradenství pro děti (s poruchami chování) a jejich rodiče výchovné problémy děti a mládež (SVP) děti s výchovnými problémy a experimentující s drogou DDU: Hlinky 140, Brno SVP: G.Preisové 8, Brno Veslařská 246 SVP, Brno Spec.ped: paní Landová Bořetická 2, Brno ambulance Utajené porody Linka pro ženy, které tají těhotenství nebo už tajně porodily Na počátku azylový dům pro těhotné ženy v Soběšická tísni Brno Linka bezpečí vzkaz domů rodiče Domov Svaté Markéty pro matky s dětmi v tísni Staňkova 47, Brno (965) Domov pro matky s dětmi pro matky s dětmi v tísni Heyrovského 11, Brno Domov pro matky s dětmi pro matky s dětmi v tísni T.Novákové 62a, Brno Policejní skupina domácí násilí Běhounská 1, Brno (6 22h) JINÉ CSS, p.o. Centrum sociálních služeb spravuje zařízení soc.služeb Tábor 22, Brno ústředna Občanské sdružení Anabell pomoc nemocným anorexií a bulimií Bratislavská 2, Brno celorep.linka DROM romské středisko Bratislavská 41, Brno Dialog - občanská poradna občansko-právní poradna Nerudova Brno Trialog poradenské centrum občansko-právní poradna Orlí 20, Brno Občanská poradna občansko-právní poradna Anenská 10, Brno

20 Manželské a rodinné poradny pomoc v partnerských a rodinných problémech Buzkova 43, Brno Táborská 198, Brno Sejkorova 6, Brno paní Pšíkalová Bethesda: Starobrněnská 7, Brno Senior linka Projekt prevence městské policie Štefánikova 43, Brno (Brno) celorep.linka profem linka právní pomoci poradenství pro feministické nez.org. a projekty, poradenské služby, uplatnění na pracovním trhu, právní poradenství pro ženy oběti násilí Linka psychopomoci Sms pro neslyšící tísňová linka pro neslyšící Liga za práva vozíčkářů Bzenecká 23, Brno Nádorová telefonní linka Masarykův onkologický ústav Oblastní Charita Brno Armáda spásy ČR - Centrum sociálních služeb Josefa Korbela soc. právní poradna pomoc bezdomovcům sociální služby lidem bez přístřeší a osobám ohroženým sociálním vyloučením Žižkova 3, Brno Mlýnská 25 a Staňkova 4, Brno MMB - odbor soc. péče sociální prevence a pomoc Křenová 20, Brno Policie ČR prevence Cejl 4/6, Brno Mě Policie primární prevence Jamborova 20, Brno Ombudsman Ochrance práv občanů Údolní 39, Brno Tel: Fax:

21 9. Rozpočet minimálního preventivního programu na školní rok 2013/2014 Aktivita Částka Zdroj financování Informační materiál pro metodika 1000,- Rozpočet školy prevence Bulletin, Prevence, Adiktologie DVPP seminář pro pedagogy 5000,- SR DVPP prevence závislostí právní vědomí Odborná literatura pro učitelskou 2000,- Rozpočet školy knihovnu, videotéka Počítačové programy 2000,- SR Projekty : Dalmatin Dle přidělené dotace Dotace + spol.školy Spoluúčast školy 21

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Instituce Činnost Adresa Kontakty

Instituce Činnost Adresa Kontakty SEZNAM KONTAKTŮ PRO KLIENTY - PROBLEMATIKA RIZIKOVÝCH JEVŮ A JINÉ Instituce Činnost Adresa Kontakty DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané ruce primární a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ ZŠ VEJROSTOVA 1 2012/2013 Cíle prevence na 1. stupni : - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, zejména zaměření

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ ZŠ VEJROSTOVA 1 2015/2016 Cíle prevence na 1. stupni : - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, zejména zaměření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ ZŠ VEJROSTOVA 1 2013/2014 Cíle prevence na 2. stupni : - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, zejména zaměření

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ ZŠ VEJROSTOVA 1 2015/2016 Cíle prevence na 2. stupni : - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, zejména zaměření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Preventivní program školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod... 3 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, T. G. Masaryka 580, Šluknov 407 77 Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, T. G. Masaryka 580, Šluknov 407 77 Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, T. G. Masaryka 580, Šluknov 407 77 Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Mazurová školní metodik prevence 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE, P. O. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Směrnice k prevenci rizikového chování

Směrnice k prevenci rizikového chování Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná 33 120 00 Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ (součást školní preventivní strategie v oblasti rizikového chování) 2010/2011 Vypracovala : Mgr. Věra Kárová metodička prevence Schválila: Ing. Stanislava Bednářová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vypracoval: Mgr. Eva Pipková, zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Jarmila Vodičková, školní metodik prevence Schválil:

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více