Název vyučovacího předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodina týdně Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do tématických celků: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie - žáci se seznamují se základními geografickými informacemi a s různými zdroji dat, se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií a jejich praktickým využíváním Přírodní obraz Země - žáci se seznamují s vesmírem a postavením Země ve vesmíru, se všemi jeho zákonitostmi, se složkami a prvky přírodní sféry a jejich vzájemnými souvislostmi Regiony světa - žáci poznávají regiony světa, lokalizují na mapách světadíly a oceány, porovnávají jejich polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, porovnávají změny Společenské a hospodářské prostředí - žáci se seznamují se světovou populací a jejími sídly, se světovým hospodářstvím, lokalizují na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje, porovnávají státy světa na základě podobných a odlišných znaků, lokalizují na mapách jednotlivých světadílů hlavní politické problémy a hlavní aktuální geopolitické změny Životní prostředí - žáci poznávají a porovnávají různé krajiny, uvádějí jejich konkrétní příklady, na vybraných příkladech uvádějí závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Česká republika - žáci lokalizují na mapách jednotlivé kraje České republiky, místní oblasti (regiony) podle svého bydliště a školy, hodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry a možnosti jejich dalšího rozvoje, uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucí a organizací Terénní geografická výuka, praxe a aplikace- žáci prakticky procvičují základy topografie a orientace v terénu, provádějí pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, bezpečně se pohybují ve volné přírodě

2 B) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Průřezová témata OSV1 - schopnost soustředit se, zapamatovat si, samostatné i ve skupině řešit problém, ochota pomoci OSV3 - stanovovat si osobní cíle a kroky k jejich dosažení - organizovat si vlastní čas, plánovat učení OSV9 - získávat dovednosti formou práce ve skupině i samostatně, schopnost podílet se na výsledku, ocenit činnost ostatních - rozvíjet kritické myšlení, umět sebekriticky zhodnotit svoji práci - schopnost ovládnout se v situaci nesouhlasu, dokázat odstoupit od vlastního nápadu - zvládnout na úrovni komunikaci a kooperaci, vzájemně se respektovat, úspěšně řešit konflikty GV1-3 - efektivně využít znalosti o Evropě a o světě, o fungování Evropské unie - poznávat život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy - seznamovat se se životním stylem a vzděláváním mladých Evropanů - seznamovat se s evropskou civilizací - poznávat mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže MKV2 - poznávat lidské vztahy, příčiny a důsledky diskriminace MKV3 - získávat základní informace o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti EV1 - učit se komunikovat o problémech životního prostředí - změny okolní krajiny vlivem člověka kulturní krajina - lidská sídla města, vesnice EV3 - lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství, doprava, průmysl vliv na životní prostředí a jeho ochrana - Vzdělávání v předmětu zeměpis: vede k aktivnímu osvojení základních geografických a topografických znalostí učí žáky zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů vede k rozvíjení a upevňování dovedností pracovat s geografickými informacemi a zdroji dat z dostupných kartografických produktů, statistických a dalších informačních materiálů učí žáky osvojovat si a užívat základní pojmy topografické a kartografické terminologie podporuje kritické myšlení a logické uvažování směřuje k postupnému odhalování souvislostí přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě

3 Formy a metody realizace Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 minut). Zeměpis je nejen disciplina popisující učivo o Zemi, vesmíru atd., ale dává i možnost pracovat a porovnávat různé geografické informace, grafy, diagramy, statistické údaje, zabývat se zajímavými závislostmi a postupně je rozlišovat a vyhodnocovat. Dále užívané formy a metody: výuka s demonstračními pomůckami praktická topografická cvičení v terénu za použití map místní krajiny a buzoly skupinová práce (využití pracovních listů, odborné literatury, internetu, informací z médií, členění a třídění poznatků) krátkodobé projekty exkurze, návštěvy výstav, muzeí a informačních zařízení Vzájemné souvislosti s dalšími předměty ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda přírodopis: - Země živá planeta - vznik a vývoj Země a atmosféry, změny v atmosféře, počasí, podnebí a jeho změny - Země náš domov - vznik světa, stavba Země, pohyb kontinentů, tektonika, sopečná činnost a zemětřesení, magma, vyvřelé horniny, zvětrávání, eroze, ložiska surovin a jejich vznik, jejich budoucnost a vliv na životní prostředí - historie Země prahory, starohory, vznik a vývoj života, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory, - geologický vývoj a geologickou budoucnost Země, kosmické vlivy - člověk mění a chrání svět přeměna světa člověkem, ohrožování planety vlivem růstu počtu obyvatel, - půda, voda, oceány, přírodní katastrofy, - krajina a její tvorba, krajinné typy, ochrana světa a péče o něj chemie: -životní prostředí znečišťování vody, vzduchu, smog, inverze, ozónová vrstva - chemický průmysl v ČR, recyklace surovin, ochrana životního prostředí fyzika:- měření času, střídání dne a noci, sluneční cyklus 1 rok, dny rovnodennosti a slunovratů, - kalendář, rok, přestupný rok - gravitace Země, gravitační síla ve vesmíru - magnetické pole Země, magnetické póly Země, kompas magnetka matematika: - úhel a jeho velikost, koule, kruh, kružnice, obsahy obrazců, základy statistiky dějepis: - zámořské objevy výchova ke zdraví: - ochrana člověka za mimořádných událostí živelní pohromy, terorismus

4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky: k vyhledávání, třídění a propojování informací a na základě jejich pochopení k využívání v praktických činnostech k efektivnímu a pozitivnímu vztahu k učení, plánování, organizování a ochotě věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení ke správnému používání dostupných pomůcek a odborné terminologie k hledání souvislostí mezi pozorovanými jevy, k jejich propojování do širších celků a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na určitý region, stát, světadíl Kompetence k řešení problémů učitel zadává takové úkoly, které vedou žáka k přemýšlení, vyhledávání a zpracovávání informací z různých dostupných zdrojů učitel vede žáky k rozvíjení schopnosti samostatně řešit problémy, kriticky myslet a být schopen si svoje názory obhájit Kompetence komunikativní učitel vede žáky k samostatnému a jasnému formulování myšlenek v písemné i mluvené formě k naslouchání a porozumění promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat a zapojovat se do diskuse k porozumění různých textů, záznamů, grafů, diagramů, tabulek a statistických údajů, obrazových materiálů a umět je vhodně použít k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro zkvalitnění a účinnější komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální učitel vede žáky: samostatně i ve skupině řešit problém, respektovat názory druhých a čerpat od nich ponaučení získávat dovednosti formou práce ve skupině i samostatně, podílet se na výsledku, ocenit činnost druhých nepotlačovat činnost ostatních, ale v týmové práci umět zařadit to, v čem žák vyniká k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti, ochotě pomoci podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů Kompetence občanské učitel vede žáky k uvědomování si jevů probíhajících v přírodě i možnosti jejich pozitivního ovlivňování např. užívání energií, šetření, obnovitelné a neobnovitelné zdroje podněcuje žáky k samostatnému přístupu hodnocení efektivity zdrojů elektrické energie a šetření touto energií vůbec seznamuje žáky s nejnovějšími poznatky vědeckého bádání a změnami, které přinášejí do běžného každodenního života vede žáky k chápání základních ekologických souvislostí a respektování požadavků na kvalitní životní prostředí podněcuje žáky k dodržování zásad slušného chování a orientovat se v hlavních odlišnostech mravního jednání jednotlivých zemí

5 získává představu o zvycích v jednotlivých zemích a porovnává je s našimi vede žáky k posuzování ekologických a environmentálních souvislostí v daných zemích Kompetence pracovní učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví při práci učitel dbá, aby si žáci osvojili používání nástrojů, přístrojů a dalších pomůcek a dodržovali určená pravidla pro práci s nimi vede žáky k praktickému a samostatnému používání PC, internetu a dalších dostupných prostředků ke zkvalitnění procesu učení se vede žáky k využívání poznatků z jiných předmětů, k vytváření si správných pracovních návyků vede žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností při profesní orientaci

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více