4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent"

Transkript

1 verze [2 B] Prvním útvarem na našem území, který je možné označit jako ranou formu státu, je: a) Franská říše b) Velkomoravská říše c) Přemyslovský stát d) Sámova říše 2. Vlastnosti, které souvisí s morálkou jedince, nazýváme: a) vlohy b) charakter c) temperament d) etika 3. Blanitý hlemýžď je: a) součást hmatového ústrojí b) součást sluchového ústrojí c) součást zrakového ústrojí d) součást chuťového ústrojí 4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent 5. Schopnost organismu učit se reagovat na původně neutrální podněty emocionálně, vegetativně, se nazývá: a) učení vhledem b) učení pokusem a omylem c) učení podmiňováním d) učení verbální 6. Logickým pokračováním číselné řady je číslo: a) 18 b) 11 c) 13 d) Spis O společenské smlouvě měl vliv na formování moderní demokracie v 18. století a nově definuje demokracii jako přímou účast lidu na zákonodárné a výkonné moci a ztotožňuje ji s právem národů na sebeurčení. Jeho autorem je:

2 a) Niccolo Machiavelli b) Jean Jacques Rousseau c) Tomáš Akvinský d) Imanuel Kant 8. Historický vývoj všech živých bytostí od jednodušších ke složitějším se nazývá: a) antropogeneze b) ontogeneze c) fylogeneze d) adaptace 9. Hormon gastrin vyvolává: a) sekreci střevní šťávy b) sekreci žaludeční šťávy c) sekreci slin d) sekreci pankreatické šťávy 10. Zakladatelem Waldorfské školy z r je: a) Peter Petersen b) Marie Montessori c) Henry Waldorf d) Rudolf Steiner 11. Thymus je: a) uložen v pravém podžebří b) orgán, ve kterém vznikají B-lymfocyty c) od porodu postupně nahrazován vazivem d) orgán, ve kterém vyzrávají T-lymfocyty 12. Mezibuněčnou tekutinou je: a) míza b) mozkomíšní mok c) tkáňový mok d) krev 13. Psychický proces, kterým poznáváme to, co v přítomném okamžiku působí na naše smyslové orgány, se nazývá: a) paměťová stopa b) vnímání c) představivost d) apercepce

3 14. Regrese, projekce, rezignace, vytěsnění jsou: a) metody asertivního chování b) způsoby vnější motivace, tzv. incentivy c) obranné mechanismy reagování na frustraci d) běžné způsoby reagování 15. Nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd je: a) Lysá hora (1324 m) b) Praděd (1492 m) c) Kralický Sněžník (1424 m) d) Smrk (1125 m) 16. Samostatnou součást soudní organizace vedle soudů obecných představují: a) vrchní soud b) krajské soudy c) Ústavní soud d) Nejvyšší soud 17. Pedagogika jako věda se vyčlenila z: a) psychologie b) dialektiky c) teologie d) filozofie 18. Každý právní vztah má následující prvky, mezi které nepatří: a) objekt (předmět) b) obsah c) subjekty (účastníci) d) forma 19. Rozdělení Československa a vznik samostatné České republiky a Slovenské republiky se uskutečnil v roce: a) 1995 b) 1989 c) 1991 d) Mezi syntetické látky patří: a) pervitin b) opium

4 c) marihuana d) káva 21. Normativní právní akty mají různou právní sílu. Na posledním (nejnižším) stupni právní síly jsou: a) ústava b) nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, nařízení a obecně závazné vyhlášky obcí a krajů c) zákony d) ústavní zákony 22. Drogová závislost je: a) dědičný předpoklad, který ovlivňuje vztah jedince k návykovým látkám b) soubor negativních projevů užívání návykové látky na sociální vztahy drogově závislého jedince c) skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání d) nahrazení drogy jinou látkou s podobnými účinky, která sníží rizika spojená s užíváním drog 23. Vstup ČR do EU se uskutečnil v roce: a) 2006 b) 2002 c) 2004 d) Autorem teorie hierarchického uspořádání potřeb je: a) A. Maslow b) A. Adler c) S. Freud d) E. Fromm 25. Systém prevence drogových závislostí zahrnuje: a) terciární prevenci b) primární, sekundární a terciární prevenci c) primární prevenci d) primární a sekundární prevenci 26. Hronovský rodák A. Jirásek ( ) je autorem známého cestopisu: a) Toulky Václava Šaška b) Sedm let v Africe

5 c) Z Čech až na konec světa d) Cesta do Palestiny a zpět 27. Republika je taková státní forma, ve které neexistuje dědičný panovnický úřad a jejíž představitelé jsou voleni pouze na základě ústavy. Z tohoto pohledu rozlišujeme tři typy republiky. Mezi ně nepatří: a) prezidentská republika b) parlamentní republika c) kancléřská republika d) konstituční republika 28. Zkratka BMI znamená: a) index způsobilosti procesu b) index lidského rozvoje c) světový index míru d) index tělesné hmotnosti 29. Inteligenční kvocient (IQ) je podle W. Sterna: a) poměr chronologického a mentálního věku b) poměr mentálního a chronologického věku krát 100 c) poměr mentálního a chronologického věku d) poměr chronologického a mentálního věku krát L. Kohlberg na základě řešení morálních dilemat rozlišil základní stadia vývoje morálního usuzování. Vyberte správné pořadí: a) stadium předkonvenčního, konvenčního a postkonvenčního morálního usuzování b) stadium konvenčního, předkonvenčního a postkonvenčního morálního usuzování c) stadium předkonvenčního a postkonvenčního morálního usuzování d) stadium konvenčního a postkonvenčního morálního usuzování 31. Horní komora Parlamentu České republiky má: a) 81 senátorů b) 100 senátorů c) 120 senátorů d) 200 senátorů 32. Autorem výtvarného díla Slovanská epopej je: a) Josef Mánes b) Alfons Mucha c) Mikoláš Aleš d) Max Švabinský

6 33. Vyberte nesprávné tvrzení: a) oxytocin stimuluje výdej mateřského mléka b) oxytocin je hormonem předního laloku hypofýzy c) oxytocin je vylučován do krevního oběhu ze zadního laloku hypofýzy d) oxytocin stimuluje stahy děložní svaloviny při porodu 34. Stres je: a) míra akceptace dané situace, ve které se jedinec se svými potřebami nachází b) stav organismu, kdy je ohrožena jeho celistvost a musí zapojit všechny schopnosti na svoji ochranu c) stav organismu při závažném neuspokojení nebo oddálení uspokojení lidských potřeb d) míra snášenlivosti organismu vůči zátěžové situaci, neúspěchu, zklamání či oddálení uspokojení potřeb 35. V současné době ve světě existuje okolo: a) 250 nezávislých států b) 150 nezávislých států c) 300 nezávislých států d) 200 nezávislých států 36. Pro tvorbu hormonů štítné žlázy je nutně potřebný: a) dostatečný přísun Ca b) dostatečný přísun P c) dostatečný přísun I d) dostatečný přísun Fe 37. Z uvedených zákonů je nejstarší: a) tzv. horní zákoník b) Zákon sudnyj ludem c) Zákon dvanácti desek d) Chammurapiho zákoník 38. Vnější mezižeberní svaly napomáhají: a) inspiriu b) žádná odpověď není správná c) expiriu d) stejně oběma procesům 39. Za zakladatele pedagogiky jako samostatné systémové vědní disciplíny se považuje: a) John Locke

7 b) Johann Friedrich Herbart c) Jan Ámos Komenský d) Jean Jacques Rousseau 40. Jedno z následujících děl nenapsal známý český spisovatel K. Čapek. Jedná se o: a) Krakatit b) Bílá nemoc c) Ze života zvířat d) Válka s mloky

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. PŘEDMĚT STUDIA PSYCHOLOGIE psyché duše logos rozum, věda specializované oblasti v psychologii biologická, experimentální, vývojová = ontogenetická,

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 Obsah 1 Vývojová psychologie... 5 1.1 Různé koncepce... 5 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 1.3 Metody vývojové psychologie... 9 1.4 Dějiny vývojové psychologie... 10

Více

SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY

SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY Zpracoval: Ing. Milan HAŠKA, Ph.D. JUDr. Karel MEIXNER, CSc. Mgr. Alena BENDOVÁ Mgr. Dita FRYAUFOVÁ Lektoři: Aleš ROTH, Miroslav VIČAR Vytvořeno v rámci projektu ESF

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Teorie práva. Studenti PF UK

Teorie práva. Studenti PF UK Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A P S Y C H O P E D I E

S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A P S Y C H O P E D I E ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra speciální a sociální pedagogiky S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A P S Y C H O P E D I E S T U D I J N Í T E X T Mgr. Vladimír

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ PhDr. Svatoslav Šváb Sdružení požárního a

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr.

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. Markéta Křivánková Autorky děkují psychologům, pedagogům

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více